LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter"

Transkript

1 LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993

2 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bygninger, og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres. HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske bestemmelser. Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre interesserede om den planlagte udvikling. I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lokalplanens indhold og dens forhold til den øvrige planlægning beskrives. Desuden forklares lokalplanens retsvirkninger. Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalplanens vedtagelse er bindende for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer og suppleret med kortbilag, og kommunen tinglyser lokalplanen på alle ejendomme inden for planens område.

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 82 P. O. Pedersen Kollegiet i Stengård kvarter BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN DIS Bygge- og Ejendomsadministration har for Polyteknisk Kollegiebyggeselskab søgt om tilladelse til at udføre en tagkonstruktion i forbindelse med en facaderenovering på P.O. Pedersen Kollegiet. Den foreslåede tagkonstruktion vil give mulighed for at etablere hems på 46 ungdomsboliger. Kollegiet er et traditionelt betonbyggeri opført i 1964, og en renovering samt isolering efter nutidige krav af tag og facader er i dag påkrævet. Udsnit af eksisterende facade mod øst Kollegiet består af to blokke, der ligger i forlængelse af hinanden forskudt ved hovedadgangstrappen, der forbinder de to bygninger. Kollegiet er i 3 etager med fladt tag og rummer 276 enkeltværelser og 24 fælleskøkkener. Antallet af enkeltværelser reduceres efter projektet til 230. De øvrige 46 boliger vil blive ombygget med hems til 2-personers boliger i 1½ etage, hvilket giver mulighed for at øge beboerantallet fra 276 til 322.

4 Gavl mod syd Facade mod øst Forslag til facadebeklædning Den eksisterende bebyggelse har en bebyggelsesprocent på 29,5, og den vil stige til 33,6 ved etablering af hemse i tagetagen. Kommuneplanens rammebestemmelser fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og et maksimalt etageantal på 3. Som forudsætning for lokalplanens realisering har byrådet udarbejdet et kommuneplantillæg for enkeltområde 5.B.16, P.O. Pedersen Kollegiet, hvor bebyggelsesprocenten er hævet til 35, og etageantallet er forøget til 3½ etage. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag nr. 1, mod nord af åben-lav boligbebyggelsen langs Bagsværdvej, mod vest af en etageboligbebyggelse og mod syd og øst af åben-lav boligbebyggelse langs Haraldslundvej og Østervang. Området omfatter matr.nr. 3 bø af Bagsværd og er m 2 stort. Området er trafikbetjent fra Haraldslundvej, og der er en stiforbindelse til Bagsværdvej. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som fastholder den eksisterende anvendelse til boligformål, kollegieboliger i området. Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser, som gør det muligt at udføre en tagkonstruktion på kollegiebebyggelsen. Den forøgede bygningshøjde fraviger byggelovens almindelige bestemmelse om det skrå højdegrænseplan mod nordskel. Fravigelsen er ganske lille, som vist på facadetegningen nedenfor, og rammer væsentligst matr. nr. 7 al, en parcelhusgrund, som ejes af kollegiet. Bestemmelsen i lokalplanens 6 tillader denne mindre fravigelse. Facade mod vest 4

5 Lokalplanen giver mulighed for at ombygge 46 boliger med hems til 2-personers boliger i 1½ plan. Adgangsforholdene til boligerne er uændret. 4 af de 8 fælleskøkkener på 2. sal udvides med hver ca. 43 m² i tagetagen for at tilgodese det forøgede beboerantal. Perspektiv af bolig med hems BYPLANVEDTÆGT Inden for lokalplanområdet ophæves tillæg H til byplanvedtægt nr. 16, tinglyst den 20. juli I tillægget er anvendelsen i området fastsat til boligformål, kollegier o. lign., og anvendelsesbestemmelsen er overført til lokalplanen som boligformål, kollegieboliger. Tillægget fastsætter endvidere en højeste udnyttelsesgrad på 0,3, og at bygningshøjden ikke må overstige 3 etager. Disse bestemmelser er ændret i tillæg nr. 11 til Kommuneplan og i denne lokalplan. LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanens enkeltområde 5.B.16, som er udlagt til boligformål, kollegieboliger. Som forudsætning for denne lokalplan har byrådet udarbejdet et tillæg nr. 11 til Kommuneplan for enkeltområde 5.B.16, P.O. Pedersen Kollegiet. I kommuneplantillægget er bebyggelsesprocenten ændret fra 30 til 35, og etageantallet er hævet fra 3 til 3½ etage. I tillæg nr. 11 til Kommuneplan fastsættes følgende rammebestemmelser for enkeltområde 5.B.16: 5.B.16 a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, kollegieboliger. b. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35. c. Bebyggelse må højst opføres i 3½ etage. 5

6 6 LOKALPLANENS FREMLÆGGELSE OG VEDTAGELSE Forslaget til lokalplan blev vedtaget af byrådet den 12. august 1992 og har været offentligt fremlagt i perioden fra 25. august til 20. oktober Byrådet modtog 5 tilkendegivelser, som har resulteret i en tilføjelse under 8 "Ubebyggede arealer" om sikring af den eksisterende randbeplantning. Lokalplanen blev endeligt vedtaget af byrådet den 9. december 1992 og offentligt bekendtgjort den 22. december 1992.

7 7

8 LOKALPLAN NR. 82 P. O. Pedersen Kollegiet i Stengård kvarter I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan har til formål: - at fastlægge retningslinier for opførelse af en tagkonstruktion og indretning af hems i 46 boliger, - at sikre arealer til fælles ophold, - at ophæve tillæg H til byplanvedtægt nr OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone, afgrænses som vist på kortbilag nr Lokalplanen omfatter matr.nr. 3 bø af Bagsværd. 3 UDSTYKNING Yderligere udstykning må ikke finde sted. 4 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 4.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelse må højst opføres i 3½ etage og gives en maksimal højde over det nuværende terræn på 13,5 m. 8

9 4.3 Bebyggelsens omfang, herunder tagetagens proportionering, skal godkendes af byrådet. 4.4 Der må opføres mindre, lette bygninger til bebyggelsens drift, cykelskure o.l. med byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 5 VEJ OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Lokalplanens område vejbetjenes fra Haraldslundvej, og den eksisterende sti til Bagsværdvej skal opretholdes med nuværende bredde og forløb. 5.2 I området reserveres areal til parkering svarende til 0,5 P-plads pr. ungdomsbolig. 6 BEBYGGELSENS HØJDE I FORHOLD TIL NABOSKEL Uanset bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsens højde i forhold til naboskel (BR 1982, kap ) kan der opføres en tagkonstruktion på bebyggelsen, jf. lokalplanens bestemmelse i BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Bebyggelsens arkitektoniske fremtræden, materialer og farver skal godkendes af byrådet. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Der udlægges fælles friarealer til ophold for beboerne, som vist på kortbilag nr De ubebyggede arealer, herunder fælles friarealer, parkerings- og vejarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 8.3 Den eksisterende randbeplantning skal bevares, og der må ikke foretages indgreb uden byrådets godkendelse. Almindelig vedligeholdelse er dog tilladt. 9

10 9 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Tillæg H til byplanvedtægt nr. 16, tinglyst den 20. juli 1964, aflyses for så vidt angår den af nærværende lokalplan omfattede ejendom. 10 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Stk. 1. Efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, må ejendommen, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en "handlepligt" i form af krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensationer til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den karakter af området, som søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved udarbejdelse af ny lokalplan. Stk. 2. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den 12. august 1992 Ole Andersen / Marius Ibsen 10

11 I medfør af planlovens 27 vedtages foranstående lokalplan endeligt. Gladsaxe Byråd, den 9. december 1992 Ole Andersen / Marius Ibsen Indført i dagbogen Gladsaxe Civilret, den 12. januar 1993 Lyst. G. Wittendorff 11

12

13