Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015"

Transkript

1 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren har undersøgt alle de aspekter, der er relevante for projektet. Tilskudsmodtageren forudsættes dog ikke at have gennemført undersøgelser, der efter omstændighederne ville være usædvanlige eller indebære omkostninger, der står i et åbenbart misforhold til projektets størrelse. (2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at a. tilskudsmodtageren har foretaget omhyggelige undersøgelser og beregninger af alle relevante forhold, der efter en fagkyndig vurdering kan forudses at have eller kunne få betydning for projektets gennemførelse, herunder projektomkostningerne, b. ansøgningens beskrivelse af projektet omfatter samtlige ydelser, herunder rådgivning, projektering, leverancer og arbejder, som kan forudses at medgå til gennemførelse af projektet efter en fagkyndig vurdering på grundlag af omhyggelige undersøgelser og beregninger, c. den i ansøgningen indeholdte projektbeskrivelse og/eller projektering er fagmæssigt korrekt, d. ansøgningens budget omfatter samtlige udgifter, der kan forudses at ville medgå til gennemførelse af projektet i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse efter en fagkyndig vurdering på grundlag af omhyggelige undersøgelser og beregninger, og e. udgifterne for de enkelte ydelser er medtaget i budgettet til beløb, der ikke overstiger priser, der er konkurrencedygtige og kan opnås ved indkøb på normale forretningsmæssige vilkår, på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen. (3) Såfremt der er budgetteret med tilskud fra anden side eller anden medfinansiering til projektet, er det tilskudsmodtagerens ansvar, at medfinansieringen tilvejebringes. Såfremt tilskudsmodtageren efterfølgende opnår tilskud fra andre offentlige tilskudsordninger, herunder tilskudsordninger under EU, eller anden medfinansiering til projektet skal Miljøstyrelsen straks underrettes herom, jf. 10, stk. 1. (4) Hovedansøgeren skal udgøres af en kommune, forsynings- eller affaldsselskab. Forsynings- og affaldsselskaber kan kun indgå i projekter hvor selskaberne ikke indgår i konkurrence med private virksomheder. På projekter hvor et forsynings- eller affaldsselskab er hovedansøger skal minimum en kommune indgå i projektet som samarbejdspartner. (5) Tilskudsmodtageren er ansvarlig for, at offentlige tilladelser m.v., som er nødvendige for projektets gennemførelse, er meddelt før projektet påbegyndes. (6) Tilskudsmodtageren er ansvarlig for tredjemands deltagelse i projektet, jf. 2, stk. 4. (7) Såfremt flere organisationer i fællesskab er modtagere af tilskuddet, er det hovedansøgeren der er ansvarlig i forhold vedrørende tilskuddet. Det betyder blandt andet at Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til hovedansøgeren, som efterfølgende administrer udbetaling af tilskud til evt. medansøgere (8) Ydelsen af tilskud på grundlag af tilskudsmodtagerens ansøgning begrænser ikke tilskudsmodtagerens ansvar for, at ansøgningens oplysninger er rigtige og fuldstændige, og Miljøstyrelsens efterfølgende behandling af rapporter m.v. fra tilskudsmodtageren begrænser ikke tilskudsmodtagerens ansvar for projektets gennemførelse.

2 2. Projektets gennemførelse (1) Tilskudsmodtageren skal gennemføre projektet (a) på en fagmæssig korrekt måde, (b) i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse med eventuelle ændringer og tilføjelser anført i tilsagnsskrivelsen, (c) inden for tidsplanen og budgettet, og (d) i øvrigt i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet, med mindre andet aftales med Miljøstyrelsen. (2) Væsentlige ændringer i projektet, herunder tidsplanen og budgettet, kan alene ske med Miljøstyrelsen skriftlige godkendelse, jf. dog 4, stk. 2. (3) Tilskudsmodtageren er forpligtet til at overholde alle lovbestemmelser og anden offentlig regulering, herunder vilkår for tilladelser nævnt i 1, stk. 4, der er relevante for projektets gennemførelse. (4) Tilskudsmodtageren kan anvende ydelser fra tredjemand i forbindelse med projektets gennemførelse, såfremt det fremgår af ansøgningen, eller skriftligt godkendes af Miljøstyrelsen. Tilskudsmodtageren er ansvarlig for, at det nødvendige kontraktgrundlag med tredjemand tilvejebringes. Kontrakter med tredjemand skal indgås på forretningsmæssige vilkår, herunder pris, garanti, reklamation og ansvar, som efter omstændighederne er sædvanlige og tilrådelige ud fra en fagkyndig vurdering. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at overholde de kommunalt gældende udbudsregler ved køb af ydelser fra tredjemand. Tilskudsmodtageren forestår i øvrigt forholdet til tredjemand, herunder kontrol med ydelser og regninger samt betaling. Regninger fra tredjemand skal være dokumenterede ved tidsregistreringsskema for eventuelt tidsforbrug og bilag for eventuelle udlæg. (5) En repræsentant fra Miljøstyrelsen og/eller KL kan indgå i projektets følgegruppe. Der kan afholdes et opstartsmøde og et afsluttende evalueringsmøde med projektets parter. Der kan herudover afholdes følgegruppemøder ved nærmere fastsatte milepæle. Behovet vurderes af Miljøstyrelsen og KL for det enkelte projekt. 3. Tilskudsberettigede udgifter (1) Tilskuddet kan kun anvendes til dækning af tilskudsberettigede udgifter. Udgifter er kun tilskudsberettigede, såfremt de er omfattet af budgettet og pådraget i forbindelse med projektet i overensstemmelse med bestemmelserne i 3. (2) Det er en betingelse for tilskuddet, at den tilskudsberettigede del af projektet først påbegyndes, når tilsagn om tilskud er meddelt. Udgifter, der er pådraget før tilskuddet er meddelt, er ikke tilskudsberettigede. (3) Udgifter er kun tilskudsberettigede med de faktiske og ved bilag dokumenterede beløb og inden for rammerne af de enkelte budgetposter, jf. dog 4, stk. 2. Udgifter til fradragsberettiget købsmoms er ikke tilskudsberettigede, jf. 11, stk. 3. (4) Udgifter til honorar eller løn er tilskudsberettigede med de timesatser, som er angivet i budgettet. Tidsforbrug skal være dokumenteret ved tidsregistreringsskemaer, der oplyser navn, aktivitet, varighed, og tidspunkt for tidsforbruget. De i budgettet angivne timesatser anses for at dække samtlige udgifter ved arbejdsydelsen, som ikke er angivet som selvstændige poster i budgettet. Udgifter til honorar eller løn under fravær på grund af ferie, orlov og sygdom er ikke tilskudsberettigede. Brug af konsulenter eller underleverandør skal konkurrenceudsættes efter de kommunalt gældende vilkår.

3 (5) Udgifter til transport, måltider og overnatninger i forbindelse med projektet er tilskudsberettigede i overensstemmelse med statens gældende regler for tjenesterejser. (6) Tilskuddet kan ikke overstige projektets faktiske tilskudsberettigede udgifter 4. Budgetoverskridelser (1) Overskridelser af det samlede budget, herunder på grund af pris- og lønstigninger, merforbrug af arbejdstid eller eventuelle udvidelser af projektet, er ikke tilskudsberettigede. (2) Tilskudsmodtageren kan inden for rammerne af det samlede budget foretage omdisponeringer mellem de forskellige budgetposter inden for en samlet ramme på højest 10 % af tilskuddet, og idet de i budgettet angivne timesatser ikke kan forhøjes ved tilskudsmodtagerens omdisponering. Omdisponering derudover kan kun ske med Miljøstyrelsens skriftlige godkendelse. 5. Udbetaling af tilskuddet (1) Tilskuddet kan først udbetales, når tilskudsmodtageren dokumenterer, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og at alle udgifter er afholdt, jf. dog stk. 2-3 og 7. (2) Miljøstyrelsen kan i tilsagnsskrivelsen eller senere bestemme, at tilskud kan udbetales i rater, der modsvarer de faktisk afholdte udgifter. (3) Som grundlag for udbetaling af en rate, skal der være dokumentation for de gennemførte projektaktiviteter. Den sidste rate kan først udbetales, når tilskudsmodtageren dokumenterer, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og at alle udgifter er afholdt. (4) Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være Miljøstyrelsen i hænde inden den dato for endelig afregning, som er angivet i tilsagnsskrivelsen. (5) Tilskudsmodtager skal endvidere udfylde og indsende evalueringsskema efter projektet er afsluttet, før udbetaling af tilskud kan udføres. Evalueringsskema sendes til hovedansøgeren som er ansvarlig for at skemaet udfyldes. (6) Revideret regnskab og evalueringsskema indsendes efter afslutning af projektet, i elektronisk format til og anføres i emnefeltet: sagsnummer (fremgår af tilsagnsbrev) og projekttitel efterfulgt af evalueringsskema og anmodning om udbetaling. Eks.: MST-xxx-xxxxx projekttitel - evalueringsskema og anmodning om udbetaling. Revideret regnskab og evalueringsskema indsendes senest 4 uger efter endt projekt. (7) Såfremt det er en forudsætning for projektets gennemførelse at dele af tilskud udbetales forud, skal dette begrundes i ansøgningen. Miljøstyrelsen udbetaler som udgangspunkt tilskud efter gennemførelse af projekter eller dele heraf. 6. Rapportering og evaluering m.v. (1) Tilskudsmodtageren skal omgående skriftligt underrette Miljøstyrelsen om forsinkelser, problemer, ændringer i projektets forudsætninger eller opgivelse af projektet. I tilfælde af forsinkelser skal tilskudsmodtageren fremkomme med en revideret tids- og aktivitetsplan til Miljøstyrelsens godkendelse. Efter anmodning fra Miljøstyrelsen skal tilskudsmodtageren fremkomme med forslag til løsning af eventuelle problemer.

4 (2) Tilskudsmodtageren skal afrapportere projektet i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsens krav. (3) Som led i projektets afslutning skal tilskudsmodtageren i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger give fuldstændige oplysninger om projektets resultater som angivet i evalueringsskemaet, og andre forhold, der kan tjene til vurdering af, om forudsætningerne for tilskuddet er opfyldt. (4) Tilskudsmodtageren er forpligtet til at medvirke ved en eventuel ekstern evaluering samt ved information om projektet og dets resultater, herunder ved at tillade tredjemands besigtigelse af indretninger m.v. i et rimeligt omfang. Tilskudsmodtageren er forpligtet til, i et rimeligt omfang, at deltage på konferencer og lignende for at dele erfaringer og viden opnået gennem projektet. 7. Projektudstyr m.v. (1) Udstyr og instrumenter, der er helt eller delvist anskaffet for tilskuddet, er tilskudsmodtagerens ejendom, jf. dog 10, stk. 2, med mindre andet fremgår af ansøgningen eller tilsagnsskrivelsen. (2) Udstyr, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet og forventes at have markedsværdi efter projektperiodens afslutning, afskrives gennem projektperioden efter god regnskabspraksis (3) Tilskudsmodtageren skal føre en liste over udstyr, der er helt eller delvist anskaffet for tilskuddet. Listen skal vedlægges den afsluttende betalingsanmodning. (4) Under projektet skal udstyr, der er helt eller delvist anskaffet for tilskuddet, være til rådighed for projektet, og det må ikke anvendes til formål, der ikke vedrører projektet, med mindre andet fremgår af ansøgningen eller skriftligt godkendes af Miljøstyrelsen. Tilskudsmodtageren skal sørge for, at udstyr, der er anskaffet helt eller delvist for tilskuddet, sikres behørigt under projektet, herunder ved forsikring. 8. Rettigheder til projektets resultater m.v. (1) Miljøstyrelsen er berettiget til vederlagsfrit at offentliggøre rapporter m.v., jf. 6, i ethvert medie, herunder i bog-, hæfte-, artikel-, og elektronisk form (herunder diskette, cd-rom, internet, programmel og multimedieprodukter), fjernsyn og radio, og på alle sprog, og fremstille eksemplarer heraf til tredjemands brug. (2) Såfremt tilskud er ydet til udrednings- og udviklingsprojekter eller til formidlings- og informationsvirksomhed er Miljøstyrelsen endvidere berettiget til vederlagsfrit, på enhver måde og uden begrænsninger at anvende resultater og materiale, herunder tekniske modeller, metoder og processer, edb-programmel, data, tekst samt billed- og illustrationsmateriale, der er frembragt i forbindelse med projektet, herunder ved (a) offentliggørelse i ethvert medie, herunder i bog-, hæfte-, artikel-, og elektronisk form (herunder diskette, cd-rom, internet, programmel og multimedieprodukter), fjernsyn og radio, og på alle sprog, (b) fremstilling af eksemplarer til tredjemands brug, og (c) tilladelse af tredjemands brug. (3) Såfremt tilskudsmodtageren mener at have gjort en patentérbar opfindelse i forbindelse med projektet, skal tilskudsmodtageren straks underrette Miljøstyrelsen herom, herunder om opfindelsens indhold. Såfremt tilskudsmodtageren uden ugrundet ophold fremmer indgivelsen af ansøgning om patent, vil Miljøstyrelsen hemmeligholde opfindelsen i det omfang, det er tilladeligt efter lovgivningens regler om aktindsigt m.m.

5 (4) Tilskudsmodtageren skal sikre, at de i stk. 1 og 2 nævnte rettigheder ikke krænker tredjemands ophavsret eller andre enerettigheder, og tilskudsmodtageren skal holde Miljøstyrelsen skadesløs for ethvert krav eller enhver omkostning i den anledning. 9. Regnskab og revision (1) Tilskudsmodtageren skal ved projektets afslutning aflægge regnskab for projektet. Tilskudsmodtageren skal indsendes attesterede regnskaber, jf. stk. 4. Såfremt projektet er inddelt i faser eller andre milepæle, og det er bestemt, at tilskuddet kan udbetales i rater, så skal hver anmodning om udbetaling følges af et regnskab attesteret af projektlederen for den pågældende periode. (2) Regnskabet må kun omfatte tilskudsberettigede udgifter, jf. 3. Regnskabet skal vise den samlede finansiering af projektet, herunder tilskudsmodtagerens egenfinansiering og tilskud fra anden side. (3) Regnskabet skal angive samtlige udgifter og indtægter i form af en specificeret regnskabsoversigt opstillet i forhold til budgettets specifikationer. Udgifter til honorar eller løn skal specificeres med timetal og timesats for hver person. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes efter Miljøstyrelsens nærmere anvisninger. (4) Det afsluttende regnskab skal attesteres af projektlederen og tilskudsmodtagerens ansvarlige ledelse samt af en registreret eller statsautoriseret revisor eller af den kommunale revision efter Miljøstyrelsens nærmere anvisning. Der kan afsættes midler i budgettet til finansiering af dette. (5) Miljøstyrelsen kan kræve, at samtlige regnskabsbilag, herunder tidsregistreringsskemaer, skal indsendes til gennemsyn. 10. Reduktion, bortfald og tilbagebetaling af tilskuddet (1) Miljøstyrelsen er berettiget til, at (a) reducere tilskuddet, (b) træffe afgørelse om bortfald af tilsagnet om tilskud og/eller (c) kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalte tilskudsmidler med tillæg af renter, hvis (i) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, (ii) betingelserne og forudsætningerne for at yde tilsagn ikke længere er til stede, (iii) projektgennemførelsen afviger fra projektbeskrivelsen, herunder tidsplanen, (iv) tilskudsmodtageren tilsidesætter vilkårene for tilskuddet (v) projektet opgives, (vi) tilskudsmodtageren mister evnen til at gennemføre projektet og/eller (vii) tilskud fra anden side viser sig at overstige det forudsatte ved tildelingen af tilskuddet, såfremt der er tale om væsentlige forhold. (2) Hvis tilskudsmodtagerens virksomhed eller støttede aktiver inden 5 år efter udbetaling af tilskud overdrages eller udlejes, eller hvis støttede aktiver inden 5 år overgår til andet formål end forudsat ved tildelingen af tilskud, kan tilskuddet kræves tilbagebetalt helt eller delvist. Den del af tilskuddet, der kan kræves tilbagebetalt, nedsættes dog med 1/5 for hvert år efter tilskuddets udbetaling. Tilskudsmodtageren skal skriftligt underrette Miljøstyrelsen om dispositioner over virksomheden eller støttede aktiver, der kan medføre et krav om tilbagebetaling. 11. Oplysning om skat og moms vedrørende tilskuddet. (1) Tilskuddet er skattepligtigt for tilskudsmodtageren, og tilskuddet skal medregnes ved opgørelsen af tilskudsmodtagerens skattepligtige indkomst.

6 (2) Tilskuddet er momsfrit, da projektet er iværksat af tilskudsmodtageren på grundlag af ansøgningen, og da tilskudsmodtageren således ikke skal levere konkrete modydelser til gengæld for tilskuddet, jf. Momsnævnets praksis (Mn. 961 og Mn. 962). Tilskudsmodtageren skal derfor ikke beregne salgsmoms af tilskuddet. (3) Det forudsættes, at momsregistrerede tilskudsmodtagere fradrager købsmoms vedrørende udgifter, der dækkes af tilskuddet, jf. 3, stk. 3, 2. pkt. (4) Såfremt ansøger er momsregistret, og derfor har mulighed for at afløfte købsmoms skal beløb angives i ansøgning excl. moms. Hvis ansøgere ikke er momsregistreret, og ikke har mulighed for at afløfte købsmoms skal beløb angives i ansøgning incl. moms. (5) Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at spørgsmål om skat og moms afgøres af skattemyndighederne. Miljøstyrelsen tager derfor forbehold for, at disse myndigheder efter en konkret vurdering kan træffe afgørelse om skat og moms, der afviger fra oplysningerne i stk. 1 og Kontrol (1) Tilskudsmodtageren skal under og efter projektets gennemførelse give Miljøstyrelsen og dennes repræsentanter adgang til kontrol af det støttede projekt. 13. Tvister (1) Tilskudsmodtageren og Miljøstyrelsen skal søge at bilægge enhver tvist om tilskuddet og projektets gennemførelse i mindelighed. (2) I mangel af en mindelig løsning kan enhver af parterne indbringe tvisten for voldgift. Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) finder anvendelse. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. (3) Uanset stk. 2 er Miljøstyrelsen berettiget til at indbringe krav om tilbagebetaling for de almindelige domstole. (4) Enhver tvist mellem tilskudsmodtageren og Miljøstyrelsen skal afgøres efter dansk ret.

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere