15. oktober DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi"

Transkript

1 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. Att.: DR Jura, Politik og Strategi Klage over bl.a. skjult reklame for VELUX m.fl. i en Champions League håndboldkamp vist på DR1 Sammendrag Henrik Tange har ved mail af 30. marts 2014 klaget over bl.a. skjult reklame for VELUX m.fl. i en håndboldkamp mellem KIF Kolding-KBH og HC Metalurg vist på DR1. Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, at der ikke er sket behørig sponsorkreditering af programmet, hvilket er i strid med 26, stk. 1, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen, hvorefter sponsor klart skal angives ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Radio- og tv-nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at visningen af VELUX s samt de øvrige sponsorers logoer på tavlen er angivelser af sportsbegivenhedens sponsorer i strid med 26, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Radio- og tv-nævnet har endelig truffet afgørelse om, at journalisternes benyttelse af en mikrofonhat med et VELUX-logo er en sponsorangivelse i strid med 26, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Sagens oplysninger Klagen vedrører flere forhold i håndboldkampen mellem KIF Kolding- KBH og HC Metalurg, der blev vist på DR1 den 30. marts 2014 mellem kl og Jour.nr.:

2 Side 2 Klager anfører, at der afslutningsvis blev interviewet spillere stående foran en reklameskærm, hvor en del virksomheders logoer samt DR s eget logo blev vist. Endvidere anfører klager, at man inden kampens afslutning kunne se to DR-journalister/kommentatorer stå med hver sin mikrofon, som var prydet med et logo for virksomheden VELUX. Derved optrådte de to journalister som klare reklamesøjler for denne virksomhed. Endelig ønsker klager at få oplyst, om DR har modtaget modydelser for VELUX-reklamen, og om det har kostet licensmidler at få DR s logo vist på ovennævnte reklameskærm. Beskrivelse af udsendelsen DR har som bilag til høringssvar af 6. maj 2014 vedlagt en kopi af håndboldkampen, der har en samlet varighed af 1 time og 59 minutter. Udsendelsen indledes med en introsekvens for VELUX Champions League, hvor der til sidst står VELUX EHF Champions League i højre side af skærmen i samme sølvgrå typer. I venstre side ses Champions Leagues eget stjernelignende logo. Herefter stilles der direkte om til en DR-journalist inde i håndboldhallen. DR s journalist og DR s håndboldekspert diskuterer her kampens mulige udfald. Begge DR-medarbejdere benytter under hele udsendelsen en mikrofon med en mørkeblå mikrofonhat med et VELUX-logo og et Champions League-logo på. Inden kampen begynder, vises bl.a. forskellige klip fra tidligere kampe i turneringen samt korte interviews med KIF Kolding-KBH s spillere. Herefter begynder kampens 1. halvleg. I pausen mellem 1. og 2. halvleg interviewer DR s journalist en spiller fra KIF Kolding-KBH på håndboldbanen foran en flytbar tavle med sponsorlogoer, herunder VELUX, Jack and Jones, SHARP, ehf-tv, Adidas m.fl. samt DR s eget logo. Herudover indeholder pausen mellem 1. og 2. halvleg også klip fra tidligere kampe samt en diskussion af håndboldkampen forrest på tilskuerpladserne mellem DR s journalist og DR s håndboldekspert.

3 Side 3 Herefter begynder kampens 2. halvleg. Efter kampens afslutning interviewes en spiller fra KIF Kolding-KBH på banen. Efter interviewet ses et klip med DR s journalist og håndboldekspert, hvor de står på banen og diskuterer kampens udfald. Under denne diskussion rulles tavlen med sponsorlogoer ind bag dem. Udsendelsens sidste minutter indeholder bl.a. et interview med en anden spiller fra KIF Kolding-København, der interviewes foran tavlen, et interview med en stjernespiller fra det modsatte hold og en diskussion mellem DR s journalist og håndboldekspert. Udsendelsen slutter med rulletekster med den samme musik som introsekvensen og samme billede af VELUX EHF Champions League, som sås i introsekvensen. Høringssvar DR: DR har i sit første høringssvar af 6. maj 2014 oplyst, at DR har erhvervet transmissionsrettighederne til Champions League håndboldkampene gennem en licensaftale med European Handball Federation Marketing (EHF Marketing). Licensaftalen fastlægger bl.a. det antal kampe, som DR må transmittere fra. VELUX er titelsponsor af Champions League-håndboldkampene og har indgået aftale herom med EHF Marketing. I den forbindelse ses VELUX og de øvrige sponsorer på banderne rundt omkring håndboldbanen samt på tavlen, der danner baggrund for de afsluttende interviews med spillerne. DR anfører, at DR alene har betalt for erhvervelsen af transmissionsrettighederne. DR har hverken betalt for eller bedt om visning af DR s logo på tavlen. DR har heller ikke modtaget nogen form for betaling fra VELUX eller andre i den forbindelse. Hvad angår visning af DR s logo på tavlen oplyser DR, at når det drejer sig om en kamp, som DR transmitterer, vil DR s logo blive vist på tavlen som en af EHF Marketings samarbejdspartnere, mens andre tvstationers logo vil blive vist i forbindelse med deres transmissioner af kampene. Dette er en service fra EHF Marketings side.

4 Side 4 DR anfører i relation til mikrofonen med det påtrykte VELUX-logo, som DR s journalist og ekspert benyttede under transmissionen af håndboldkampen, at der er tale om en fast rekvisit i EHF s VELUX Champions League-set-up. Mikrofonhatten benyttes ved samtlige kampe og udleveres af EHF Marketing. Formålet er at ensrette de forskellige landes transmissioner for at skabe et fælles udtryk for hele turneringen. Lignede tiltag ses også inden for Champions League fodbold. Imidlertid giver DR klageren ret i, at der ved brug af mikrofonhatten sker en fremhævelse af Champions Leagues titelsponsor VELUX, der ikke er tilstrækkeligt redaktionelt begrundet. DR har derfor aftalt med EHF Marketing, at DR fremover vil bruge en mikrofon uden VELUX-logo til de kommende hjemmekampe i efteråret Endelig oplyser DR, at DR hverken har modtaget særskilt vederlag eller anden særskilt betaling fra VELUX i forbindelse med DR s visning af den pågældende håndboldkamp. Radio- og tv-nævnet sendte den 26. maj 2014 sagen til uddybende høring hos DR. Til brug for Radio- og tv-nævnets behandling af sagen blev DR bedt om at forholde sig nærmere til forholdene omkring tavlen med sponsorlogoer, der blev rullet ind bag DR s journalist under de forskellige interviews, herunder om DR i forbindelse med indgåelse af licensaftalen med EHF Marketing kunne have undgået, at en mobil tavle med sponsorlogoer skulle være til stede i programmet. Radio- og tv-nævnet modtog DR s andet høringssvar den 3. juli Heri oplyser DR, at VELUX Champions League er en stor, europæisk sportsbegivenhed, der i lighed med f.eks. fodboldens Champions League eller fodboldens EM er sponsoreret af kommercielle virksomheder. DR deler herefter høringssvaret op i de tre punkter, som følger nedenfor. 1. Anvendelse af sponsoreringsreglerne: Radio- og tv-nævnets sekretariat har i den uddybende høringsskrivelse anført, at Champions League er et sponsoreret program, og det er derfor reglerne om sponsorering, der skal finde anvendelse. Denne opfattelse er DR ikke enig i. DR anfører, at det er selve sportsbegivenheden, Velux Champions League, der er sponsoreret, men ikke DR s transmissioner herfra. DR har i modsætning til en tidligere sag om DR s transmission af EM i fod-

5 Side 5 bold ikke modtaget et direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af DR s programvirksomhed fra begivenhedens sponsorer. I den ovenfor anførte sag om DR s transmission af EM i fodbold, anførte DR i et høringssvar af 5. oktober 2012, at DR krediterede EM s officielle sponsorer, fordi disse ydede et indirekte tilskud til DR s programvirksomhed ved at gøre det muligt for DR at købe transmissionsrettighederne til en (lavere) pris, hvilket medførte, at det overhovedet var økonomisk muligt for DR at erhverve disse rettigheder. Der var med andre ord tale om et indirekte sponsorforhold mellem DR og begivenhedens sponsorer. Situationen i nærværende sag er imidlertid en anden. DR har ikke modtaget et direkte eller indirekte tilskud til programmet i form af en nedsat rettighedsbetaling el.lign. Det er derfor DR s opfattelse, at det er reglerne om skjult reklame, der skal finde anvendelse i nærværende sag. 2. Om den redaktionelle baggrund for tavlen: DR anfører, at den indgåede licensaftale mellem DR og EHF Marketing vedrørende transmission af Champions League-håndboldkampe i Danmark bl.a. fastlægger, hvor spillerne skal interviewes i halvlegspausen og efter kampens afslutning. Disse interviewspots er foran den af EHF opstillede tavle. Dette er et af EHF s vilkår for overhovedet at kunne erhverve transmissionsrettighederne. Baggrunden for dette er, at EHF ønsker at gøre det visuelle udtryk i Champions League-transmissionerne ens i alle lande, der transmitterer fra de pågældende kampe. Dette sker efter forbillede fra fodboldens Champions League. De interviews, som DR laver med spillere foran tavlen i halvlegspausen og efter kampens afslutning, de såkaldte flash-interviews, indgår sammen med selve transmissionen af kampen i World Feed (dvs. det signal, der udsendes til udenlandske rettighedshavere), således at alle tv-stationer, der har købt rettigheder og derfor modtager World Feed, får mulighed for at udsende interviews fra kampen. Disse interviews gennemføres altid foran samme tavle, uanset i hvilket land kampen finder sted, og hvilken tv-station der transmitterer kampen. I fodbold har journalister aldrig adgang til banen, og interviews laves i en såkaldt mixed zone indendørs på stadion eller i spillertunnelen.

6 Side 6 Hér står spillerne altid foran en fast væg, der viser eventens sponsorer. I håndbold er der derimod tradition for, at tv-interviews i halvlegspausen og efter kampen laves på banen. Derfor opererer EHF med en mobil tavle, således at denne kan fjernes fra banen, når anden halvleg begynder, og sættes op igen efter afsluttet kamp. 3. Om visningen af tavlen er i overensstemmelse med reglerne om skjult reklame: Tavlen vises som baggrund i halvlegspausen og efter kampens afslutning, hvor DR s journalist interviewer spillere fra KIF Kolding-KBH og analyserer kampen sammen DR s håndboldekspert. DR er af den opfattelse, at der ikke sker en uberettiget fremhævelse af VELUX Champions Leagues sponsorer ved visning af sponsorlogoerne på tavlen. Tavlen er efter DR s opfattelse sammenlignelig med bandereklamer, som efter fast praksis fra Radio- og tv-nævnet anses som en naturlig del af miljøet i håndboldhallen, og som ikke udgør skjult reklame. DR henviser bl.a. til Radio- og tv-nævnets afgørelse af 19. december 2008 om klage over skjult reklame i en håndboldkamp vist på DR1: Under håndboldkampen vises skiftende bandereklamer i sædvanligt omfang, hvilket efter Nævnets faste praksis udgør en naturlig del af miljøet omkring sportskampe, uanset at visningen i det konkrete tilfælde må antages at være af stor kommerciel værdi for annoncørerne, og tillige for så vidt angår de dansksprogede gulvreklamer med politisk budskab må antages at være direkte rettet mod tv-mediet snarere end tilskuerne i sportshallen. Radio- og tv-nævnet må lægge til grund, at DR ikke har haft indflydelse på eller været arrangør af håndboldkampen Ved bedømmelsen af bandereklamer lægges der efter DR s opfattelse vægt på følgende to kriterier: 1. Havde tv-stationen indflydelse på afholdelse af den pågældende sportsbegivenhed? 2. Skete der en uberettiget, længerevarende eller tæt fokusering på bandereklamen? Ad. 1:

7 Side 7 DR er ikke arrangør af VELUX Champions League og havde ingen indflydelse på afholdelsen af kampen eller dennes set up, herunder bandereklamerne eller tavlen, som begge er en del af det naturlige miljø under en (international) håndboldkamp. Tavlen er ligesom bandereklamer, reklamer på banegulvet og sponsorlogoer på spillernes trøjer udtryk for den stigende kommercialisering, som store sportsbegivenheder oplever. At tavlen i modsætning til bandereklamerne er mobil, ændrer ikke ved, at tavlen efter DR s opfattelse må anses for at være sammenlignelig med bandereklamerne. DR er kontraktligt forpligtet til at lave interviews både i halvlegspausen og efter kampen foran denne tavle. Dette er et afgørende krav fra EHF, som ikke står til forhandling. Det er DR s vurdering, at det ikke vil være muligt for DR at erhverve transmissionsrettighederne til VELUX Champions League, hvis ikke DR imødekommer EHF s krav om at bruge tavlen som baggrund for disse såkaldte flash-interwievs. Baggrunden er som tidligere anført at der i håndbold er tradition for at gennemføre interviews med spillerne både i halvlegspausen og efter kampens afslutning på banen, hvilket gør det nødvendigt at kunne fjerne tavlen. Dertil kommer, at tavlen indgår i det internationale visuelle set up for samtlige VELUX Champions League kampe. Det er derudover DR s opfattelse, at det ikke burde gøre en forskel, at tavlen i modsætning til bandereklamerne er flytbar, idet formålet med både bandereklamer og tavlen er det samme. Til Radio- og tv-nævnets baggrund oplyser DR, at der i kontrakter vedrørende erhvervelse af transmissionsrettigheder for store sportsbegivenheder findes lignende krav som også er ufravigelige om gennemførelse af spiller- og/eller trænerinterviews foran en skærm eller en væg, der viser logoerne af samtlige sponsorer til den pågældende sportsbegivenhed. Dette er eksempelvis tilfældet ved VM, EM og i den danske Superliga. Hvis DR skulle blive afskåret fra at transmittere sportsbegivenheder, hvor det er påkrævet, at interviews laves foran skærme eller tavler med sponsorlogoer, vil DR fremover ikke kunne vise en lang række vigtige sportsbegivenheder. Iblandt disse vil der være sportsbegivenheder, som forventes optaget på den snart indførte liste over vigtige sportsbegivenheder, som skal kunne ses på landsdækkende tv med adgang for minimum 90 % af de danske husstande. Det samme vil gøre sig gældende for pressemøder i forbindelse med sportsbegiven-

8 Side 8 heder, hvor spillerne og trænerne ligeledes er placeret foran en skærm med sponsorlogoer. Ad. 2: Sponsorlogoerne på tavlen blev heller ikke uberettiget fremhævet. Tavlen dannede alene baggrund for de interviews, der blev gennemført med spillerne i halvlegspausen og efter kampens afslutning, uden at der blev fokuseret eller zoomet ind på de logoer, der kan ses på tavlen. Kameraets fokus var under alle interviews på enten DR s journalist eller den pågældende håndboldspiller. Samlet set er det derfor DR s opfattelse, at visning af tavlen under VELUX Champions League-kampen hverken udgjorde skjult reklame i strid med reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1, eller var i strid med sponsorreglerne. Efter en foreløbig behandling under nævnsmødet den 27. august sendte Radio- og tv-nævnet den 2. september 2014 sagen til uddybende høring hos DR. Ligeledes har DR haft foretræde for nævnet ved dettes møde den 26. september Til brug for Radio- og tv-nævnets behandling af sagen blev DR bedt om at fremlægge licensaftalen mellem DR og EHF Marketing, at uddybe begrundelsen fra DR s andet høringssvar af 3. juli 2014, hvori DR anførte, at der ikke forelå indirekte sponsorering, og at redegøre nærmere for forholdene omkring produktionen og transmission af håndboldkampene. DR uddyber i sit tredje høringssvar af 9. september 2014, hvorfor DR er af den opfattelse, at der ikke foreligger indirekte sponsorering. Herom oplyser DR, at det er EHF, som står for organiseringen af VELUX Champions League, herunder accepterer EHF klubberne som deltagere, står for lodtrækning, sørger for dommerpåsætning til de enkelte kampe, administrerer de under kampene tildelte karantæner mv. Datterselskabet EHF Marketing varetager den kommercielle udnyttelse af VELUX Champions League håndboldturneringen ved bl.a. at licensere medierettighederne og ved at indgå sponsoraftaler. DR har alene indgået aftale med EHF Marketing om produktion og transmissioner fra de enkelte kampe under turneringen. DR har derimod ikke indgået en sponsoraftale med hverken EHF Marketing eller nogle af de andre sponsorer til VELUX Champions League.

9 Side 9 Det er alene EHF Marketing, der indgår sponsorkontrakter og råder over de sponsormidler, som EHF Marketing rekvirerer fra turneringens sponsorer. Disse sponsormidler går direkte til EHF og bliver primært brugt til afholdelse af turneringen. Der skal bl.a. bruges store pengebeløb til at belønne klubberne for deres deltagelse og placering i turneringerne. EHF Marketing udbyder medierettighederne til VELUX Champions League på markedsvilkår, hvilket i denne sag betyder, at de pengebeløb, som EHF Marketing modtager af sponsorerne efter DR s konkrete vurdering i dette tilfælde ikke har haft indflydelse på prissætningen af transmissionsrettighederne disse blev ikke udbudt til en lavere pris end markedsprisen. Dette indebærer også, at DR selv afholder de fulde omkostninger forbundet med produktionen og transmission af kampene. Derfor foreligger der efter DR s opfattelse ikke et indirekte tilskud til programvirksomheden, jf. definitionen på sponsorering i reklamebekendtgørelsens 24, eftersom DR ikke har erhvervet medierettighederne til en lavere pris, modtaget tilskud eller opnået en besparelse i forhold til DR s produktionsomkostninger. Om produktionen af transmissioner fra VELUX Champions League, oplyser DR, at DR har erhvervet to forskellige rettigheder til visning af VELUX Champions League. 1. Retten (og pligten) til at producere samt transmittere udsendelser fra alle kampe, hvori der deltager danske hold og som afholdes i Danmark, dvs. at DR er producent i disse tilfælde. 2. Retten til at vise andre kampe fra turneringen produceret af udenlandske tv-stationer, og hvor DR alene erhverver signalretten. I overensstemmelse med ovenstående har DR været producent af den påklagede håndboldkamp mellem HC Metalurg og KIF Kolding-KBH, idet kampen fandt sted i Kolding. DR bemærker, at DR ikke har haft indflydelse på selve afholdelsen af kampen, men alene har transmitteret den. Endvidere bemærker DR, at samtlige tv-stationer, som indgår aftale med EHF Marketing om produktion af håndboldkampe er underlagt de samme forpligtelser, hvilket skyldes et ønske fra EHF om at gøre det visuelle udtryk i kampene ensartet, jf. DR s andet høringssvar af 3. juli 2014.

10 Side 10 DR vedlægger i høringssvaret kontrakten i mellem EHF Marketing og DR, der er gældende fra august 2011, og anmoder om, at denne undtages fra aktindsigt, jf. Radio- og fjernsynslovens 86. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 (radio- og fjernsynsloven), på sine møder den 27. august og 26. september 2014 behandlet sagen og skal udtale: Indirekte sponsorering eller skjult reklame: I henhold til 24 i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen), defineres sponsorering som enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmer i radio, fjernsyn, herunder tekst-tv-sider og on demandaudiovisuelle medietjenester fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse, udbud eller produktion af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes logo, image, aktiviteter eller produkter. DR har i tidligere sager, eksempelvis i afgørelse af 20. december 2012 om DR s transmission af EM i fodbold, haft den opfattelse, at der forelå indirekte sponsorering fra såkaldte arrangementssponsorer ved DR s transmission af sportsbegivenheder. Dette begrundes med, at sportsbegivenhedens sponsorer yder et indirekte tilskud til finansieringen af DR s programvirksomhed ved at gøre det billigere for DR at erhverve transmissionsrettighederne. I nærværende sag er DR imidlertid af en anden opfattelse. DR anfører, at der hverken foreligger direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af DR s programvirksomhed fra VELUX Champions Leagues sponsorer. DR har ikke indgået sponsoraftaler med sponsorerne, og sponsorernes bidrag har ikke influeret på den pris, som DR måtte erlægge for erhvervelse af transmissionsrettighederne. Imidlertid fremgår det bl.a. af licensaftalen mellem DR og EHF, at der under punkt 3.3. er indsat et ufravigeligt vilkår, hvorefter DR skal foretage alle sine interviews i halvlegspausen og efter kampen foran en tavle med sponsorlogoer.

11 Side 11 Ud fra det oplyste kan det lægges til grund, at VELUX Champions League ikke kunne være afholdt uden sponsorstøtten fra VELUX. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at prissætningen for erhvervelse af disse transmissionsrettigheder har været påvirket af sponsorbidragene. Der er derfor tale om et indirekte sponsoreringsforhold mellem erhververen af rettighederne og turneringens sponsorer. I licensaftalen med EHF har DR endvidere forpligtet sig til at foretage interviews foran en tavle med sponsorlogoer. EHF er mellemled mellem sponsorerne og broadcasterne. Det forhold, at DR i sin aftale med en mellemmand forpligter sig over for en arrangementssponsor, understøtter den opfattelse, at der er tale om et indirekte sponsoreringsforhold mellem DR og arrangementssponsoren. Radio- og tv-nævnet konkluderer derfor, at der foreligger indirekte sponsorering af VELUX Champions League, og at reklamebekendtgørelsens bestemmelser om sponsorering derfor finder anvendelse. Kreditering af sponsor før og efter kampen: I henhold til reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 1. pkt., skal sponsorerede programmer i bl.a. fjernsyn klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo, eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. VELUX Champions League indledes med en introsekvens, hvor der til sidst står VELUX EHF Champions League i højre side af skærmen i samme sølvgrå typer. Programmet afsluttes med samme skærmbillede. Radio- og tv-nævnet finder ikke, at denne angivelse er en tilstrækkelig klar oplysning til seerne om, at programmet er sponsoreret. Identifikationskravet i 26, stk. 1, 1. pkt., er dermed ikke opfyldt. På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet, at programmet mangler en behørig sponsorkreditering og dermed er i strid med 26, stk. 1, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Tavlen med sponsorlogoer: I halvlegspausen og efter kampens afslutning interviewer DR s journalist forskellige personer foran en tavle med sponsorlogoer. Disse interviews, de såkaldte flash-interviews, har DR forpligtet sig til at foretage.

12 Side 12 Efter Radio- og tv-nævnets opfattelse og faste praksis skal det som udgangspunkt være muligt for DR at transmittere sportsbegivenheder som VELUX Champions League, uagtet at sådanne sportsprogrammer har kommercielle sponsorer og indeholder logoer på spillertrøjerne, banderne, gulvene m.v., og uanset at transmissionen dermed har en stor kommerciel værdi for de virksomheder, der sponsorerer og reklamerer under kampene. DR anfører, at interviewene foran tavlen er at sidestille med bandereklamerne i sportshallen, der efter Radio- og tv-nævnets faste praksis udgør en naturlig del af miljøet omkring sportskampe, uanset at visningen i det konkrete tilfælde må antages at være af stor kommerciel værdi for annoncørerne, og tillige må antages at være direkte rettet mod tv-mediet snarere end tilskuerne i sportshallen. Herudover anfører DR, at det er fast praksis at indsætte ufravigelige krav i kontrakter vedrørende erhvervelse af transmissionsrettigheder for store sportsbegivenheder om gennemførelse af spiller- og trænerinterviews foran en skærm eller en væg, der viser logoerne af samtlige sponsorer til den pågældende sportsbegivenhed. Dette er eksempelvis tilfældet ved VM, EM og i den danske Superliga. Efter nævnets hidtidige praksis accepteres bande- og gulvreklamer bl.a. ud fra den begrundelse, at det ligger uden for tv-stationernes kontrol at undgå disse reklamer og logoer i transmissionerne af sportsbegivenheder. Dette synspunkt forudsætter, at tv-stationen ikke har haft indflydelse på afholdelsen af sportsbegivenheden. Endvidere anses kommercielle logoer efter nævnets praksis som en del af det naturlige miljø omkring en sportsbegivenhed, og så længe der ikke fokuseres unødigt længe på logoerne, bliver visningen af dem accepteret. I nærværende sag rulles sponsortavlen under et interview ind bag DR s journalist, mens denne interviewer DR s håndboldekspert. Denne særlige fremgangsmåde skaber en klar fremhævelse af tavlen, da den fanger seernes opmærksomhed i langt højere grad, end en fast bandeeller gulvreklame ville. Endvidere er det to DR-ansatte, der drøfter kampen med hinanden, da tavlen rulles ind bag ved dem. Radio- og tv-nævnet finder, at denne situation går ud over, hvad der efter praksis om bande- og gulvreklamer kan accepteres som en del af det naturlige miljø omkring en sportsbegivenhed.

13 Side 13 På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet ikke, at man kan sidestille forholdene omkring tavlen med bande- og gulvreklamer, eftersom begrundelserne for at acceptere bande- og gulvreklamer ikke gør sig gældende for tavlen. Spørgsmålet er herefter, om logoerne på tavlen udgør angivelser af sponsorerne i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt., hvorefter angivelser af sponsor ikke må forekomme inde i et program. Logoerne på tavlen ses tydeligt, og deres tilstedeværelse kan ikke begrundes i det naturlige miljø omkring en sportsbegivenhed. Endvidere fremhæves de ved at blive rullet ind i bag DR s journalister, mens de drøfter kampen. På denne baggrund finder Radio- og tv-nævnet, at visningen af logoerne udgør sponsorangivelser i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt. Mikrofonhatten med VELUX-logo: DR s journalist og håndboldekspert benytter konsekvent en mikrofonhat med påtrykt VELUX-logo. Logoet ses tydeligt af seerne og fremhæves hver gang, DR s journalist og håndboldekspert bruger deres mikrofoner. DR giver i første høringssvar klager ret i, at der ved brug af mikrofonhatten sker en fremhævelse af Champions Leagues titelsponsor VELUX, der ikke er tilstrækkelig redaktionelt begrundet. I henhold til reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt., må angivelser af sponsor ikke forekomme inde i selve programmet. Radio- og tv-nævnet finder, at visningen af VELUX-logoet på mikrofonhatten er en tydelig sponsorangivelse i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt. Nævnet har noteret sig, at DR fremover vil bruge sine egne mikrofonhatte i transmissioner af denne art. DR s eget logo på tavlen: Endelig stiller klager spørgsmålstegn ved, om visningen af DR s logo på sponsortavlen er tilbørlig. For det første oplyser DR, at DR hverken har betalt for eller bedt om visning af DR s logo på tavlen. For det andet kan DR frit medtage og indsætte sit eget logo i sin programvirksomhed. Radio- og tv-nævnet

14 Side 14 finder på denne baggrund ikke anledning til at adressere dette forhold yderligere. DR s adgang til sponsorering: DR oplyser i sit tredje høringssvar af 9. september 2014, at DR i aftalen med EHF Marketing har erhvervet to forskellige rettigheder, herunder retten til at producere kampe, hvori der indgår danske hold, og som afholdes i Danmark, og retten til at transmittere kampe fra udlandet produceret af andre tv-stationer. Da aftalen mellem DR og EHF Marketing er indgået før de nye sponsoreringsreglers ikrafttræden den 1. juli 2013, får de nye regler, som bl.a. foreskriver, at sponsorerede programmer ikke kan indgå i DR s public service-programvirksomhed, hvis der er tale om DR s egen- og entrepriseproduktioner, ikke betydning for den påklagede håndboldkamp, jf. 40, stk. 3, i reklamebekendtgørelsen. Radio- og tv-nævnet finder imidlertid anledning til at bemærke, at nævnet ved fremtidige sager af lignende karakter vil lægge til grund, at DR s egne produktioner af sådanne sportsbegivenheder er omfattet af 25 i reklamebekendtgørelsen. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE Håndboldkampen mellem KIF Kolding-KBH og HC Metalurg i turneringen VELUX-Champions League vist på DR1 den 30. marts 2014 mellem kl og indeholder ikke behørig sponsorkreditering og er dermed i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 1. pkt. Sponsorlogoerne på tavlen, der er placeret i baggrunden, når DR s journalister drøfter kampen og foretager interviews af håndboldspillere m.fl. indeholder angivelser af sponsorerne i programmet i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt., hvorefter sponsorangivelser ikke må forekomme i selve programmet.

15 Side 15 Mikrofonhatten med VELUX-logo, der benyttes som fast rekvisit under hele transmissionen af håndboldkampen, er ligeledes en angivelse af sponsor i strid med reklamebekendtgørelsens 26, stk. 1, 2. pkt. Mads Bryde Andersen Formand Kopi sendt til: Henrik Tange Louise Nygaard Andersen Nævnssekretær

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att: DR Jura, Politik & Strategi. Klage over ulovlig sponsorering af programmet Hele Svineriet vist på DR2.

DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att: DR Jura, Politik & Strategi. Klage over ulovlig sponsorering af programmet Hele Svineriet vist på DR2. DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att: DR Jura, Politik & Strategi Radio- og tv-nævnet 5. maj 2014 Sagsnr. 2014-000836 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 7. marts 2013 Sagsnr: 2012-020223 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-020684 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

31. I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres. Bekendtgørelse nr. 1368 af 15. december 2005 Bekendtgørelse

31. I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres. Bekendtgørelse nr. 1368 af 15. december 2005 Bekendtgørelse TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding Att. Hans Egon Lorenzen RADIO- OG TV-NÆVNET 7. maj 2009 Sagsnr:2008-0185 2009-004004 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

- 1 - DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg. København den 12. november 2004. Radio- og tv-nævnets afgørelse vedr.

- 1 - DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg. København den 12. november 2004. Radio- og tv-nævnets afgørelse vedr. - 1 - RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg København den 12. november 2004 Radio- og tv-nævnets afgørelse vedr. Ørnen sendt på DR Radio- og tv-nævnet besluttede i henhold til 78, stk.

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 3. september 2007 Klage over tv-reklame for Canal Digital sendt på TV 2 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 21. december 2006 Klage over tv-reklamen Susanne for Politiken sendt på TV 2/Danmark Marie Lind Burgdorf

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding. Att. Hans Egon Lorenzen. Klage over skjult reklame i Sommer i Syd sendt på TV SYD

TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding. Att. Hans Egon Lorenzen. Klage over skjult reklame i Sommer i Syd sendt på TV SYD TV SYD El-vej 2 B 6000 Kolding Att. Hans Egon Lorenzen Mediesekretariatet 19. december 2008 Sagsnr:2008-0185 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo Appelsinkanon vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0125 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame StemCare ApS Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg København den 22. december 2004 Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 StemCare har i brev af 2. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Sagsnr: 2009-004249 Att. Reklamejura Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for XL Byg (Strip) sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for XL Byg (Strip) sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-015675 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT Denne transmissionsmanuel er med til at sikre et optimalt samarbejde, når Kanal Sport kommer ud for at producere. Kanal Sport konceptet er markant funderet i at udnytte

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V.

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse på TV Danmark A/S og SBS Broadcast

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008981 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS BMS ELITEBASKET Bliv sponsor for Basketballklubben BMS Velkommen i BMS Basketballklubben BMS er en af de mest vindende klubber i dansk basketball med mange mesterskaber i de 40 år, klubben har eksisteret.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere