Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø"

Transkript

1 Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

2 Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan frit kopieres. Materialet er udviklet til deltagere i AMU-uddannelsen: Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af denne tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af undervisningsmaterialet til AMU uddannelsen Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø 2006 udviklet for Undervisningsministeriet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal.

3 Indholdsfortegnelse FORORD ARBEJDSMILJØ... 5 Arbejdsmiljøloven... 6 Certificeringer og screening... 6 Lovpligtige eftersyn Respektafstande til el-ledninger Maskinsikkerhed Miljølovgivningen Affald Genbrug Transport af farligt gods STIKORDSREGISTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1

4

5 Forord Formålet med denne lærebog om arbejdsmiljø og ydre miljø er at give Asfaltindustriens medarbejdere på vejholdene og asfaltfabrikkerne indsigt i nogle udvalgte forhold omkring arbejdsmiljø og ydre miljø i Asfaltindustrien. Der tages udgangspunkt i, at medarbejderne har et grundlæggende kendskab til områderne, som svarer mindst til indholdet af pensumet i kurset Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde. Da emnet arbejdsmiljø og ydre miljø er omfattende, er der udvalgt nogle enkelte områder, hvor der er sat fokus på de specielle forhold, som gør sig gældende i Asfaltindustrien. De udvalgte områder skal ikke opfattes som udtømmende. Der er i lærebogen sat fokus på følgende områder: Arbejdsmiljøloven Certificeringer og screening Lovpligtige eftersyn Respektafstande til el-ledninger Maskinsikkerhed Miljølovgivningen Affald Genbrug Transport af farligt gods FORORD 3

6

7 1. Arbejdsmiljø Figur ARBEJDSMILJØ 5

8 Arbejdsmiljøloven I lærebogen for Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde blev arbejdsmiljøloven, organisering af sikkerhedsarbejdet, arbejde med stoffer og materialer samt personlige værnemidler nøje gennemgået. I denne bog vil de grundlæggende forhold i arbejdsmiljøloven derfor ikke blive gennemgået. I stedet vil det blive gennemgået, hvorledes man kan systematisere sit arbejdsmiljøarbejde således, at man kan opnå en certificering eller et godt resultat, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg. Derefter vil der blive sat fokus på nogle af de områder, hvor der ofte opleves svigt med deraf følgende risici for medarbejdernes sikkerhed. Certificeringer og screening Certifikattyper De fleste asfaltfirmaer har i dag følgende certifikater: ISO 9001 ISO OHSAS BEKG. 923 De følgende to sider viser et par eksempler på certifikater ARBEJDSMILJØ

9 Figur ARBEJDSMILJØ 7

10 Figur ARBEJDSMILJØ

11 ISO 9001 beskriver, hvilke systemkrav man skal opfylde, hvis man ønsker at have sit kvalitetsstyringssystem certificeret. Ved at have et ISO 9001 certifikat undgår man, at medsende en masse dokumentation, hver gang man byder på asfaltentrepriser som er udbudt i licitation efter vejreglerne. ISO beskriver, hvilke systemkrav man skal opfylde, hvis man ønsker at have sit miljøledelsessystem certificeret. ISO certifikatet reducerer ligeledes mængden af dokumentation ved licitationer efter vejreglerne. Ifølge de nye regler for miljømyndighedernes differentierede tilsyn med virksomhederne, vil der ved niveauplacering af virksomhederne blandt andet blive lagt vægt på, om man har et miljøledelsessystem. OHSAS beskriver, hvilke systemkrav man skal opfylde, hvis man ønsker at have sit arbejdsmiljøledelsessystem certificeret. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001 beskriver, hvilke systemkrav man skal opfylde, hvis man ønsker at have sit arbejdsmiljøledelsessystem certificeret efter BEKG De væsentligste forskelle på OHSAS og BEKG. 923 er, at sidstnævnte forlanger, at man skal medtage det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme i sit ledelsessystem samt, at man skal offentliggøre sin arbejdsmiljøredegørelse. OHSAS certifikatet giver således ikke direkte adgang til en grøn smiley ligesom BEKG. 923 certifikatet gør. Det er i dag dog muligt at lave nogle tillæg, så man også kan få en grøn smiley på OHSAS certifikatet. Smiley-ordningen Hvis man har et BEKG. 923 certifikat, vil man automatisk få en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, og Arbejdstilsynet vil ikke besøge virksomheden med mindre de modtager klager eller af andre grunde får anledning til at besøge virksomheden. 1. ARBEJDSMILJØ 9

12 Hvis ikke man har certifikatet vil arbejdstilsynet screene virksomheden for at fastslå, om virksomheden har orden i arbejdsmiljøet. Bortset fra nogle enkelte virksomheder, hvor Arbejdstilsynet afprøvede systemet, blev screening iværksat fra 1. januar Arbejdstilsynet forventer at være færdige med at screene alle danske virksomheder i løbet af 7 år. En smiley er et symbol på virksomhedens arbejdsmiljø og et incitament til at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø. De hvide, røde, gule og grønne smiley er på Arbejdstilsynets hjemmeside giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø. Samtidig får virksomhederne med et godt arbejdsmiljø fremhævet og synliggjort deres indsats. De enkelte smiley er gives efter følgende retningslinier: Grøn til virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat. Gul til virksomheder der har fået påbud. Rød til virksomheder der har fået påbud om ekstern rådgivning i en periode. Hvid til virksomheder der er screenet uden, at det har ført til tilpasset tilsyn. Figur 1-4 Screening Screening af virksomhederne sker uanmeldt og varer i gennemsnit 1,5 timer. Det er mest hensigtsmæssigt, at repræsentanter for ledelse og medarbejdere er til stede ved screeningen, men screeningen vil blive gennemført uanset. Screeningen indledes med, at Arbejdstilsynet spørger virksomheden om dens indsats for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Alle virksomheder spørges om de har udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering og virksomheder med mindst 10 ansatte bliver spurgt, om de har en sikkerhedsorganisation ARBEJDSMILJØ

13 Derefter foretager Arbejdstilsynet en kort gennemgang af virksomheden for at vurdere, om forholdene lever op til lovgivnings krav. Screeningen afsluttes med, at virksomheden får at vide, om den vurderes at have orden i arbejdsmiljøet eller ej. Hvis arbejdsmiljøet er i orden, vil Arbejdstilsynet ikke gennemføre et egentligt tilsyn på virksomheden, med mindre Arbejdstilsynet modtager klager eller af andre grunde får anledning til at besøge virksomheden. Der tildeles herefter en hvid smiley med dato for screeningen på Arbejdstilsynets hjemmeside. Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden har et dårligt arbejdsmiljø, vil Arbejdstilsynet gennemføre et tilpasset tilsyn. Tilpasset tilsyn Hvis en virksomhed skal have et tilpasset tilsyn, vil det blive gennemført kort tid efter screeningen. Arbejdstilsynet vil umiddelbart efter screeningen meddele virksomheden tidspunktet for det tilpassede tilsyn. Et tilpasset tilsyn er en helhedsorienteret og systematisk gennemgang af virksomhedens egen indsats for at forebygge arbejdsmiljøproblemer og styre det faktiske arbejdsmiljø i virksomheden. Ved et tilpasset tilsyn kan Arbejdstilsynet give påbud om, at virksomheden skal løse et arbejdsmiljøproblem inden for en nærmere fastsat frist. En sådan virksomhed vil blive tildelt en gul smiley på Arbejdstilsynet hjemmeside. Virksomheden kan også få et rådgivningspåbud, der betyder, at den skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Et sådant påbud kan vare op til to år. Der er to typer af rådgivningspåbud: 1. ARBEJDSMILJØ 11

14 Problempåbud der betyder, at virksomheden skal bruge rådgivning til at løse et bestemt arbejdsmiljøproblem. Problempåbud gives til virksomheder, der har et konkret arbejdsmiljøproblem, der er så alvorligt og kompliceret, at det kræver særlig sagkyndig bistand at løse. Virksomheder der får et problempåbud bliver opført på Arbejdstilsynets hjemmeside med en gul smiley. Periodepåbud betyder, at en virksomhed skal bruge rådgivning i en bestemt periode. Periodepåbud gives til virksomheder, hvis egen arbejdsmiljøindsats er mangelfuld og samtidig har væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Virksomheder der får et periodepåbud bliver opført på Arbejdstilsynets hjemmeside med en rød smiley. Lovpligtige eftersyn På en del udstyr, værktøj, maskiner m.v. er der lovkrav om, at udstyret efterses med fastlagte intervaller, og at det kan dokumenteres i form af eftersynsrapporter, journaler, stamkort eller lignende. Det skal endvidere altid kunne dokumenteres, at leverandørernes foreskrevne eftersyn og vedligehold er udført. Eksempler på udstyr og værktøj, hvorpå der er lovkrav om eftersyn er elektrisk håndværktøj, stiger og anhugningsgrej. Eftersyn af elektrisk håndværktøj Sikkerhedsstyrelsen har i Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 62 angivet, hvorledes elektrisk håndværktøj skal efterses: For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses bestemmelserne i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet, for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende med højst 6 måneder, og i Figur ARBEJDSMILJØ

15 øvrigt når det viser tegne på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet. Det vil sige, at alt elektrisk værktøj skal efterses mindst hver 6. måned. For at kunne dokumentere eftersynene skal alt værktøj registreres og forsynes med identifikation. Eftersynet registres på værktøjets maskinkort eller på en værktøjsoversigt. De fleste virksomheder anvender databaser med oversigter over de forskellige udstyrstyper og et maskinkort eller stamkort på hvert enkelt stykke udstyr. Det er ikke noget krav at eftersynsdatoen fremgår på værktøjet, men af hensyn til, at brugerne til enhver tid er ansvarlige for at sikre, at der ikke anvendes værktøj, som ikke er efterset rettidigt, kan det være en fordel med datomærkning på værktøjet. Hvis der foretages reparation af værktøjet skal der foretages en måling af isolationsmodstanden. Figur 1-6 Såfremt der foretages reparationer, som er mere omfattende end blot at udskifte defekte komponenter med fabriksnye komponenter, skal der endvidere foretages en spændingsprøve. Der er ikke krav om, at personer som efterser værktøj er uddannede elektrikere, elektromekanikere eller lignende, men personerne skal være sagkyndige eller instrueret af en sådan. Når der skal foretages reparationer med efterfølgende måling af isoleringsmodstanden og eventuel spændingsprøve er det nødvendigt med måleudstyr og kyndighed i at bruge dette. Eftersyn af stiger Arbejdstilsynets vejledning nr af november 1997, Brug af transportable stiger, angiver, hvorledes stiger skal bruges og efterses. 1. ARBEJDSMILJØ 13

16 Løse stiger, der ikke er i brug skal opbevares, så de ikke udsættes for unødvendige påvirkninger, f.eks. vejrlig eller stærk varme. Stiger skal altid opbevares i henhold til leverandørens anvisning. Beskadigede og defekte stiger må ikke bruges. Stiger skal repareres på forsvarlig og sagkyndig måde efter leverandørens anvisning. Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person. Det skal normalt ske mindst én gang om året. Figur 1-7 Undersøgelsen skal omfatte stigerne og alt tilbehør. Der bør føres registre over undersøgelserne med angivelse af deres resultater. Stigen skal være forsynet med brugsanvisninger og tydeligt mærket med oplysninger om leverandøren. Oplysningerne fra brugsanvisningen skal være angivet på stigen i nødvendigt omfang. Det kan f.eks. være oplysninger om: Tilladt længde Tilladt belastning Stigehældning Advarsler mod farlig brug Det anbefales, at der kun anvendes stiger og udstyr hertil, som er mærket med DS/INSTA 650 eller EN 131. Eftersyn af anhugningsgrej Arbejdstilsynet har udgivet en række bekendtgørelser og vejledninger omkring anvendelse, vedligeholdelse og eftersyn af anhugningsgrej. Her vil kun blive angivet en del af de vigtigste forhold omkring anhugningsgrej. Man må selv orientere sig om forholdene for det konkrete udstyr, som man anvender ARBEJDSMILJØ

17 Anhugningsgrejet skal være indrettet, mærket samt bruges forsvarligt efter arbejdsmiljølovens bestemmelser om tekniske hjælpemidler. Leverandøren skal medlevere nødvendig skriftlig anvisning på dansk om betjening, brug og vedligeholdelse. Anhugningsgrej skal være mærket med størst tilladelig belastning. Såfremt man sammensætter sit anhugningsgrej af flere dele, f.eks. kroge, sjækler, samleled og kæder, skal man sikre sig, at alle enkeltdele er mærket og at det svageste leds tilladelige belastning ikke overskrides. Hvis mærkningen ikke er tydelig, skal grejet mærkes igen. Anhugningsgrej, som er leveret som nyt efter 1. januar 1995, skal være CE-mærket. Anhugningsgrejet skal efterses mindst én gang om måneden og have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Hovedeftersynsdatoen skal påføres grejet. Hvis grejet viser tegn på slid, rustangreb, brud, deformation eller lignende, bør det kasseres eller repareres af en sagkyndig. Figur 1-8: Eksempler på kroge med afhægtningsanordning Ved anhugning med krog skal krogen altid gribe helt ind i det, den anhugges i. Alle kroge skal være forsynet med afhægtningsanordning. Kæder, tov og løfteseler må aldrig snos om hinanden, og der må aldrig slås knude på dem. Kraner m.v. som anvendes til løftet skal efterses i henhold til gældende regler for det enkelte udstyr. Man skal også være opmærksom på, at kranførere, anhuggere og andre som arbejdere med anhugningsgrej skal have nødvendig oplæring og instruktion. Såfremt byrderne og løftredskaberne er af en vis størrelse, kræves der certifikatkurser. Figur 1-9: Kæder som ikke må anvendes 1. ARBEJDSMILJØ 15

18 Respektafstande til el-ledninger Mange mennesker tror fejlagtigt, at man ikke kan komme til skade med elektricitet medmindre, at man berører de spændingsførende ledninger eller kabler. Strømmen kan springe, så der sker et såkaldt overslag, uden man berører de spændingsførende genstande. Disse overslag er især hyppige i fugtigt vejr. For at sikre, at man ikke udsættes for fare, har Sikkerhedsstyrelsen i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5A beskrevet, hvorledes man skal forholde sig, hvis man arbejder i nærheden af elforsyningsanlæg. Bestemmelserne gælder for arbejde og transport i nærheden af elforsyningsanlæg hvor der er fare for, at arbejdere, maskiner eller materiel kan komme nærmere anlægget end de respektafstande, der er angivet i bestemmelserne. Bestemmelserne gælder ikke for: Figur 1-10 Arbejde og transport som udføres i overensstemmelse med en særlig aftale med el-leverandøren, således at denne sørger for, at arbejdet foregår på betryggende måde og om nødvendigt under sagkyndig ledelse. Transport og almindelig færdsel på veje, som er åbne for offentlig trafik. Her henvises til færdselslovens højdebestemmelser. Entreprenørens ansvar og pligter Entreprenørens skal sørge for: At arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg planlægges og udføres i overensstemmelse med bestemmelserne samt eventuelle anvisninger fra el-leverandøren. At personalet er instrueret og gjort bekendt med bestemmelserne og kender telefonnummeret på elleverandøren ARBEJDSMILJØ

19 At enhver skade, ulykke eller uheld i forbindelse med elforsyningsanlæg anmeldes til el-leverandøren. Planlægning og instruktion Inden arbejdet påbegyndes, skal det afklares, om der findes elforsyningsanlæg i arbejdsområdet eller over transportvejene. Såfremt der findes elforsyningsanlæg i arbejdsområdet, skal det derefter vurderes, om det er muligt at overholde respektafstandene. Kan respektafstandene ikke overholdes, skal der rettes henvendelse til el-leverandøren, og nærmere anvisning om arbejdets udførelse skal afventes. Inden arbejdet påbegyndes, skal alle ved arbejdet beskæftigede være instrueret om følgende: Eventuelle elforsyningsanlæg i arbejdsområdet eller over transportvejene. Respektafstanden fra anlæggene. Eventuelle anvisninger fra el-leverandøren. Respektafstande til luftledninger og -kabler Ved alle former for arbejde, herunder transport, i nærheden af luftledninger og -kabler må personer, værktøj og materiel, der befinder sig i større højde end 3 meter over terræn, ikke komme indenfor de vandrette respektafstande, som er følgende: 1,5 m ved lavspændingsluftledning og -kabel 6,0 m ved højspændingsluftledning, kv 15,0 m ved højspændingsluftledning, kv Respektafstandene er angivet ved skravering på figurerne på næste side. 1. ARBEJDSMILJØ 17

20 Figur 1-11: Respektafstande til luftledninger og -kabler ARBEJDSMILJØ

21 Forholdsregler ved uheld og ulykker Genstande, herunder køretøjer, der er bragt så tæt på en luftledning, at berøring finder sted eller, hvor overslag har fundet sted, skal betragtes som spændingsførende. Fra sådanne genstande skal der overholdes en respektafstand på henholdsvis 10 m ved højspænding og 2 m ved lavspænding, medmindre der er tale om at flytte en tilskadekommen. Personer bør ikke forlade køretøjet. Køretøjet skal enten køre bort fra stedet ved egen kraft, eller man skal afvente, at en repræsentant fra el-leverandøren har bekræftet, at luftledningen er gjort ufarlig. Hvis det er tvingende nødvendigt at forlade køretøjet, skal det ske i spring med samlede ben og således, at samtidig berøring af køretøjet og jorden ikke finder sted. Bevægelse bort fra køretøjet skal ske med små skridt. Der skal holdes en respektafstand på henholdsvis 10 m fra nedfaldne højspændingsledninger og 2 m fra nedfaldne lavspændingsledninger samt eventuelle genstande, som berører ledningerne, medmindre der er tale om at flytte en tilskadekommen. Hvis en tilskadekommen befinder sig indenfor de nævnte respektafstande, skal denne hurtigst muligt søges fjernet, hvis hjælperen kan gøre dette uden selv at komme til skade. Ved lavspændingsanlæg skal den tilskadekomne frigøres fra spændingsførende genstande eller ledninger. Det kan ske ved hjælp af et redskab med træskaft, tørt træ, gummihandsker eller andet isolerende materialer. Man kan også vælge at isolere sig selv fra den tilskadekomne eller det underlag, som man står på. Ved højspændingsanlæg må man kun flytte tilskadekomne, hvis denne befinder sig mindst 5 m fra ledninger eller fra maskiner eller materiel som berører ledningen. Det kan være livsfarligt at komme indenfor de 5 m. 1. ARBEJDSMILJØ 19

22 Maskinsikkerhed En maskine er en række indbyrdes forbundne dele, hvoraf mindst én del er bevægelig. En del maskiner er omfattet af Maskindirektivet. For at en maskine kan være underlagt maskindirektivet, må bevægelsen ikke være manuelt drevet, medmindre der er tale om løfteudstyr. Udskifteligt udstyr, som ændrer en maskines funktion samt sikkerhedskomponenter, som markedsføres særskilt, er også omfattet af Maskindirektivet. Maskindirektivet er vedtaget i EU i 1989 og trådte endeligt i kraft i Danmark den 1. januar Direktivet er indført i dansk lovgivning gennem Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Maskindirektivet er gældende i EU, Norge, Island og Liechtenstein. Overholdelse af Maskindirektivet er en forudsætning for, at virksomheder kan sælge deres maskiner på lovlig vis i de pågældende lande. Figur 1-12 En CE-mærkning på maskinen er et synligt udtryk for, at maskinen kan forventes at være markedsført korrekt i henhold til Maskindirektivet, hvilket betyder at: Der er foretaget en risikovurdering af de væsentlige sikkerheds- og sundhedsforhold i forbindelse med maskinen. Der er udformet teknisk dokumentation indeholdende tegninger, beregninger, funktionsdiagrammer, redegørelse for risikovurderingen, fortegnelse over anvendte standarder, prøvningsresultater og overensstemmelseserklæringer fra underleverandører. Der forefindes en brugsanvisning på brugerlandets sprog. Der er lavet en overensstemmelseserklæring med fabrikantens underskrift på, at Maskindirektivet er overholdt ARBEJDSMILJØ

23 Maskinen er påført et CE-mærke En køber skal have leveret maskinen med brugsanvisning, CE-mærkning og overensstemmelseserklæring. Fabrikanten, som har ansvaret for dokumentation og brugsanvisning, er i princippet den, som sluttelig færdiggør og samler maskinen, men ansvaret kan også være aftalt således, at fabrikanten kan være importør, rådgivende ingeniør o.s.v. Fabrikanten skal vurdere og identificere de farer, der kan være aktuelle ved en maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til denne vurdering. Sikkerheden skal integreres i maskinen. Dette betyder, at der allerede i ide-fasen og i forbindelse med de indledende skitser skal tænkes på, hvordan det kan forhindres, at maskinen er farlig for operatøren eller for andre mennesker, der kommer i nærheden af den. Sikkerheden skal vurderes for hele maskinens levetid og dække alle tænkelige driftssituationer: Figur 1-13 Fremstilling Transport Montage Indkøring Brug Reparation Vedligehold Rengøring Demontage Bortskaffelse Arbejdstilsynet har opstillet en række regler for de maskiner som er leveret før 1. januar 1995 og dermed ikke er omfattet af Maskindirektivet. En stor del af disse regler er angivet i At-vejledning nr. B.1.3, Maskiner og Maskinanlæg. 1. ARBEJDSMILJØ 21

24

25 2. Ydre miljø Figur 2-1 Miljølovgivningen De vigtigste årstal Den danske miljølovgivning, som i sidste ende er bundet op på nogle direktiver og forordninger i EU, er i hovedtræk indført med følgende årstal som de vigtigste: 1971 Der oprettes et forureningsbekæmpelsesministerium Forureningsbekæmpelsesministeriet ændres til Miljøministerium Den første miljøbeskyttelseslov træder i kraft Vandmiljøplan I træder i kraft. 23

26 1987 Der indføres miljøtilsyn og miljøadministrationen udvides væsentligt Den nuværende miljøbeskyttelseslov træder i kraft 1998 Vandmiljøplan II træder i kraft Nye regler for miljøgodkendelse og tilsyn træder i kraft. Aktørerne i miljøforholdene EU udarbejder direktiver og forordninger. På baggrund af EU s direktiver og forordninger udarbejder Folketinget love, ligesom Folketinget medvirker til EUbeslutningerne og fører kontrol med ministrene. Som eksempler på love som berører virksomhederne kan nævnes: Miljøbeskyttelsesloven, som danner grundlag for regler der skal begrænse virksomhedernes forurening. Planloven, som danner grundlag for virksomhedernes placering, herunder lokalplaner og VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jordforureningsloven, som fastsætter regler om både gamle og nye forureninger. Figur 2-2 Miljøministeren og dennes departement udarbejder bekendtgørelser, ligesom de forestår alt kontakt til Folketinget og udarbejder instruktioner til styrelserne. Som eksempler på bekendtgørelser som berører virksomhederne kan følgende nævnes: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser. Bekendtgørelse om VVM. Bekendtgørelse om bortskaffelse af affald Bekendtgørelse om olietanke. 24

27 Miljøstyrelsen samt Skov- og Naturstyrelsen forbereder ministerens arbejde og udarbejder vejledninger. Styrelserne er endvidere klageinstans i miljøsager. Amterne miljøgodkender og fører miljøtilsyn med de mest omfattende virksomheder, ligesom de forestår sagsbehandling i forbindelse med forurenet jord samt VVM. Kommunerne miljøgodkender og fører miljøtilsyn med øvrige virksomheder, ligesom de udfører driftsopgaver vedrørende spildevand, vandforsyning og affaldshåndtering. Niveau EU Opgaver Direktiver og forordninger Folketinget Love Medvirker i EU-beslutninger Kontrol med ministrene Miljøministeren og Departementet Kontakt til folketinget Udarbejder bekendtgørelser Udarbejder instruktioner til styrelserne Miljøstyrelsen samt Skov- og Naturstyrelsen Forbereder ministerens arbejde Udarbejder vejledninger Klageinstans Amter Varetager miljøbehandlinger hos A-virksomheder Behandler sager omkring forurenet jord Behandler VVM-sager Kommuner Varetager miljøbehandling hos øvrige virksomheder Udfører driftsopgaver vedr. spildevand, vandforsyning og affald Figur

28 Miljøbeskyttelsesloven Den nuværende miljøbeskyttelseslov Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse af 25. august 2001 indeholder følgende kapitler: 1. Formål m.v. 2. Almindelige bestemmelser. 3. Beskyttelse af jord og grundvand. 4. Beskyttelse af overfladevand. 5. Forurenende virksomhed. 6. Affald. 7. Genanvendelse og renere teknologi. 8. Ekspropriation m.v. 9. Tilsyn. 10. Administrative bestemmelser. 11. Klage og søgsmål. 12. Miljøklagenævnet. 13. Straf. 14. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser. Da det vil blive alt for omfattende at gennemgå hele Miljøbeskyttelsesloven i denne lærebog, vil der i det følgende kun blive fremhævet de vigtigste forhold i forbindelse med etablering og drift af en asfaltfabrik. Ud fra bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomheder, kan det fastlægges, om en given virksomhed er betegnet som en forurenende virksomhed og dermed skal behandles som en kapitel 5 virksomhed i henhold til miljøbeskyttelsesloven. På listens bilag 2, pkt. C 202 finder man: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. Det fremgår endvidere, at det er amterne, som er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 26 Figur 2-4

29 Det vil sige, at man inden man påbegynder opførelse af en asfaltfabrik skal have en miljøgodkendelse fra det amt, hvor fabrikken ønskes opført. Eksisterende fabrikker skal ligeledes følge de regler, som er gældende for nye fabrikker. Det er dog sådan, at når man har fået en miljøgodkendelse, har man 8 års beskyttelse, hvis man overholder de vilkår, som er oplistet i miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelse Sagsforløbet i en miljøgodkendelse til asfaltproduktion kan ofte være meget omfattende og langvarigt. Erfaringer har vist, at det især ved fornyelse eller revurdering af miljøgodkendelser kan være et problem, at tilsynsmyndighederne ikke har ressourcer til en hurtig sagsbehandling. Sagsforløbet i en miljøgodkendelse er beskrevet i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekg. nr. 943 af 16. september Figur 2-5 Virksomheden skal fremsende en ansøgning til godkendelsesog tilsynsmyndigheden. I bilag til bekendtgørelsen er der oplistet en detaljeret oversigt over, hvad ansøgningen skal indeholde. Overskrifterne til de enkelte afsnit er følgende: A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold. B. Oplysninger om virksomhedens art. C. Oplysninger om etablering. D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed. E. Tegninger over virksomhedens indretning. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion. G. Oplysninger om valg af teknologi. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. I. Forslag til vilkår og egenkontrol. Før godkendelsesmyndigheden giver en endelig miljøgodkendelse fremsendes et udkast til virksomheden, ligesom der foretages en offentlig annoncering af godkendelsen. 27

30 Herefter kan såvel virksomhed som andre interesseparter klage til Miljøstyrelsen over godkendelsen samt afgørelserne heri. Når der er forløbet 8 år efter at den endelige miljøgodkendelse er givet, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen. Miljøtilsyn Den 1. januar 2005 indførte man en ny tilsynsform i forbindelse med tilsynsmyndighedernes tilsyn med virksomhederne, herunder amternes tilsyn med asfaltproducenterne. Tilsynet med virksomhederne skal fremover tilpasses den enkelte virksomhed, således at de virksomheder, der har orden i miljøforholdene, belønnes med færre tilsynsbesøg. Virksomhederne inddeles fremover i tre niveauer, hvor niveau 1 er for de mest miljøpositive virksomheder og, niveau 3 er for de mest miljønegative virksomheder. Ved niveauplacering af virksomheder lægges der blandt andet vægt på om: Virksomheden har et miljøledelsessystem. Virksomheden udarbejder miljøredegørelse eller grønt regnskab. Virksomheden overholder vilkår og krav i miljølovgivningen. Virksomheden efterkommer givne påbud, henstillinger m.v. Virksomheden ikke er dømt for overtrædelse af miljølovgivningen. Brugerbetaling Den 1. januar 2005 blev der indført væsentlige ændringer i virksomhedernes brugerbetaling for miljøgodkendelse og -tilsyn. 28

31 Tidligere betalte virksomhederne et fast årligt gebyr til tilsynsmyndigheden uanset om virksomheden brugte megen tid hos miljømyndigheden eller ej. Nu er der i stedet indført timebetaling, som baserer sig på tilsynsmyndighedens faktiske timeforbrug. Virksomhederne belønnes dermed økonomisk, hvis de er niveauplaceret som en miljøpositiv virksomhed. Grønne regnskaber Reglerne for grønne regnskaber er beskrevet i Bekendtgørelse om visse virksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, bekg. nr. 753 af ag 25. juli Asfaltvirksomheder er kun pligtige til at udarbejde grønne regnskaber, hvis der er beskæftiget mindst 20 personer på den pågældende produktionsenhed. Da der ikke er så store asfaltvirksomheder, at der er beskæftiget 20 personer med asfaltfremstilling, vil det udelukkende være den enkelte virksomheds opdeling af produktionsenheder, der afgør, om de er pligtige til at udarbejde grønt regnskab. Figur 2-6 Hvis en asfaltvirksomhed registrerer knuseri, laboratorium og udlægning under samme p-nummer (nummer for produktionsenhed, som er indberettet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), kan den let komme op på 20 medarbejdere og dermed pligtig til at udarbejde grønt regnskab. Som det er beskrevet i afsnittet om miljøtilsyn, kan der for en del virksomheder være en fordel i at udarbejde grønt regnskab, selvom de ikke er pligtige til det. Det grønne regnskab skal indeholde: Basisoplysninger. En redegørelse fra ledelsen. Oplysninger om virksomhedens miljøforhold. Et resumés af egenkontrol og vilkår. 29

32 Oplysninger om miljøforhold i form af en opgørelse af virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer samt væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som indgår i produktionsprocesserne, udledes til luft, vand og jord, indgår i produkterne eller i virksomhedens affald. Oplysninger som virksomheden ikke finder relevante kan udelades, hvis det forklares, hvorfor de ikke er relevante. Det grønne regnskab skal indeholde oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de sidste 5 år inklusiv det aktuelle regnskabsår. Det grønne regnskab skal indeholde et resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, der på en overskuelig måde viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til miljøgodkendelsens vilkår. Oplysningerne skal opstilles og fremlægges i en overskuelig form, så den er beregnet på informering af en ikke faglig kyndig læser. Tallene skal angives i absolutte tal. Dog kan virksomheder beskytte konkurrencefølsomme oplysninger om forbrug af energi, vand og råvarer ved indeksering. Det skal dog forklares under ledelsens redegørelse, hvorfor man har fundet det nødvendigt at indeksere oplysningerne. Virksomheden skal indsende et udkast til grønt regnskab til tilsynsmyndigheden senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning Tilsynsmyndigheden udarbejder et udkast til udtalelse til regnskabet og sender det til virksomheden, således at virksomheden får adgang til at kommentere udtalelsen og eventuelt ændre i det grønne regnskab. På baggrund af virksomhedens kommentarer udarbejder tilsynsmyndigheden en endelig udtalelse til det grønne regnskab. Tilsynsmyndighedens udtalelse skal udformes på grundlag af myndighedernes kendskab til virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelsens vilkår. 30

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere