Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social service"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 27 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, som ændret ved 1, nr. 2, i lov nr. 495 af 21. maj 2013 og 1, nr. 6, 11 og 12 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 41, stk. 1, 2. pkt., ændres»forudsætning«til:»betingelse«, og efter»funktionsevne«indsættes:»og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning« , stk. 2 og 3, affattes således:»stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter. Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4596 kr. pr. år (2015-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.«3. I 66 a, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter»stk. 1, nr. 2,«:»og stk. 2, 2. pkt.,«, og i 2. pkt. indsættes efter»stk. 2«:», 1. pkt.,«. 4. I 66 a, stk. 7, indsættes efter»jf. stk. 3 og 4,«:»om satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet samt om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, jf. stk. 2,«. 5. I 155 b, stk. 1, ændres» «til:» «. 6. I 156 udgår»hæfte eller«. 7. I 182, stk. 1, ændres»beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 8.«til:»Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2016.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2016 have genberegnet alle sager om merudgiftsydelser til børn, hvor der udbetales tilskud efter de hidtil gældende regler. Stk. 3. Klage til Ankestyrelsen over afgørelser om dækning af omkostninger til netværksplejefamilier, der er truffet i perioden 1. januar til 31. december 2014, kan ske inden fire uger efter lovens ikrafttræden. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr CF000238

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Indhold Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og formål 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forenkling af udmålingssystemet Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Præcisering af anvendelsesområdet Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3 Ændringer i reglerne om børn og unge med behov for særlig støtte Gældende ret De foreslåede ændringer 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets baggrund og formål Med dette lovforslag foreslås at forenkle udmålingssystemet for hjælp til dækning af merudgifter til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i 41 i lov om social service (herefter serviceloven) samt at præcisere anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen. Dette foreslås at ske ved en ændring af udmålingssystemet, hvorefter den udbetalte ydelse fastsættes på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter og afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 100, samt en præcisering af, at hjælp efter bestemmelsen er subsidiær i forhold til hjælp efter anden lovgivning og andre bestemmelser i serviceloven. Formålet med lovforslaget er at skabe en tættere sammenhæng mellem det enkelte barns faktiske behov for hjælp til dækning af merudgifter og den udbetalte ydelse samt at lette kommunernes administration af ordningen. Baggrunden for lovforslaget er, at der gennem den seneste tid har vist sig en række eksempler på, at kommunerne har udfordringer med at administrere reglerne om merudgiftsydelser til børn. Dette er bl.a. kommet til udtryk i konkrete sager fra kommuner og i Rigsrevisionens beretning fra 2012, der bl.a. viser, at udmålingen af merudgiftsydelsen opleves som kompliceret af såvel borgere som kommuner. Endvidere indeholder lovforslaget rettelser af nogle mindre fejl i servicelovens bestemmelser vedrørende udsatte børn og unge. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forenkling af udmålingssystemet Gældende ret Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til børn med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse er reguleret i servicelovens 41 og i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom. Ifølge servicelovens 41, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Efter servicelovens 41, stk. 1, er det en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

3 3 Formålet med bestemmelsen er at tilgodese, at børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kroniske eller langvarige lidelser har nogle særlige behov, som kan give merudgifter ved forsørgelsen. Bestemmelsen giver således hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis barnet eller den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Familien skal selv afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, familien normalt ville have afholdt. Servicelovens 41 er således rettet mod borgere, der i hjemmet forsørger børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser. Som eksempler på funktionsnedsættelser eller lidelser, der vil kunne falde ind under bestemmelsen, kan nævnes udviklingshæmning, sindslidelser, epilepsi, diabetes, nedsat bevægelsesfunktion, herunder respirationsinsufficiens, hjerneskade, nedsat talefunktion, manglende eller svagt syn samt manglende eller nedsat hørelse. Eksemplerne er ikke udtømmende. Det betyder, at andre persongrupper, f.eks. børn og unge med udviklingsforstyrrelser, kan være omfattet af merudgiftsbestemmelsen, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Ifølge servicelovens 41, stk. 2, fastsættes hjælpen med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på kr. (2014- priser). Ydelsen beregnes på grundlag af det konkrete behov og udbetales månedligt med en eller flere ottendedele af standardbeløbet. Efter 41, stk. 3, udgør merudgiftsydelsen mindst 1/8 af det månedlige standardbeløb på kr. (2014-priser), hvilket med satsreguleringen pr. 1. januar 2015 vil stige til kr. Merudgiftsydelsen udgør således mindst 377 kr. om måneden (2014-priser), hvilket med satsreguleringen pr. 1. januar 2015 vil stige til 383 kr. om måneden. Der skal sandsynliggøres merudgifter svarende til 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for et år, før merudgiften kan komme til udbetaling (minimumsgrænsen). Minimumsgrænsen udgør kr. årligt (2014-priser), svarende til 377 kr. pr. måned (2014-priser), hvilket med satsreguleringen pr. 1. januar 2015 vil stige til kr. årligt svarende til 383 kr. pr. måned. Hvis der kan sandsynliggøres merudgifter, der overstiger minimumsgrænsen, udbetales der hjælp fra første krone. Der er således ikke tale om egenbetaling op til minimumsgrænsen. Efter det ovenfor beskrevne udmålingssystem udbetales merudgiftsydelsen ud fra faste satser, hvis de sandsynliggjorte merudgifter ligger inden for et givent interval. Det betyder, at der sker overkompensation i forhold til det faktiske behov for hjælp, hvis de sandsynliggjorte merudgifter ligger nederst i et interval, mens der sker underkompensation, hvis de ligger øverst. Standardbeløbet, der er nævnt i 41, stk. 2, reguleres ifølge servicelovens 182, stk. 1, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 8. Der findes ingen særlige regler i serviceloven eller i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom om kommunalbestyrelsens pligt til opfølgning i sager om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter. Opfølgning skal derfor ske i henhold til de almindelige forvaltningsretlige regler herom Den foreslåede ordning Med lovforslaget foreslås at forenkle udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, således at der fremover afrundes til nærmeste hele 100 kr. i forhold til de sandsynliggjorte merudgifter. Med dette forslag vil der blive skabt en tættere sammenhæng mellem den udmålte ydelse og det konkrete behov for hjælp, idet omfanget af over- og underkompensation vil blive mindsket i forhold til det nuværende system. Forslaget vil desuden skabe en administrativ lettelse for kommunerne, idet det komplicerede udmålingssystem med afrunding til nærmeste antal ottendedele af standardbeløbet afskaffes. Der ændres med forslaget ikke ved minimumsgrænsen, som derfor i 2015 vil være kr. pr. år, svarende til 383 kr. pr. måned, for at kunne modtage merudgiftsydelse. Der ændres ligeledes ikke ved, at merudgiftsydelsen skal fastsættes på baggrund af det konkrete behov hos det enkelte barn. Herudover ændres der ikke ved, at der udbetales hjælp fra første krone, hvis der kan sandsynliggøres merudgifter, der overstiger minimumsgrænsen. Der vil således fortsat ikke være egenbetaling op til minimumsgrænsen. Der ændres heller ikke ved, at det beløb, der er nævnt i 41, stk. 3, 1. pkt., reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Dog foreslås som en konsekvens af det foreslåede ændrede udmålingssystem, at reguleringen fremover vil ske med afrunding til nærmeste kronebeløb, i stedet for den nugældende afrunding til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med otte. Reguleringen foreslås foretaget første gang den 1. januar Præcisering af anvendelsesområdet Gældende ret Det fremgår ikke af ordlyden i servicelovens 41, stk. 1, at det er en forudsætning for hjælp efter bestemmelsen, at udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven. Dette følger imidlertid af princippet om sektoransvar, som er et af de grundlæggende principper bag udformningen af dansk handicappolitik, sammenholdt med subsidiaritetsprincippet. Ifølge princippet om sektoransvar er den sektor, som stiller en ydelse til rådighed for borgerne generelt, ansvarlig for, at ydelsen også er tilgængelig for borgere med funkti-

4 4 onsnedsættelse. I forlængelse heraf fastslår subsidiaritetsprincippet, at hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også serviceloven, er subsidiær til hjælp efter anden lovgivning. Konkret i forhold til servicelovens 41 indebærer princippet om sektoransvar og subsidiaritetsprincippet, at hjælp efter anden lovgivning skal være udtømt, før servicelovens 41 kan bringes i anvendelse. Tilsvarende gælder i forhold til hjælp efter andre bestemmelser i serviceloven i de tilfælde, hvor samme behov kan dækkes efter såvel en specialbestemmelse som efter servicelovens 41. Det gælder således, at hvis en specialbestemmelse i serviceloven specifikt omhandler en bestemt type støtte, f.eks. aflastning, skal denne specialbestemmelse anvendes forud for servicelovens 41, som har karakter af en generel bestemmelse, hvorefter der kan ydes hjælp til merudgifter ved forsørgelsen af et barn med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse. Der henvises herudover til ministeriets vejledning nr af 7. januar 2014 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, f.eks. afsnittene om respirationshjælp (punkt ), afsnittene om aflastning (punkt ) og afsnittene om befordring (punkt ). I pkt. 217 om respirationshjælp fremgår således, at hjælp efter specialregler som sundhedslovgivning, lovgivning om hjemmesygepleje, specialbestemmelser i serviceloven om personlig hjælp og pleje, aflastning mv. går forud for anvendelse af den generelle regel i servicelovens 41 om dækning af nødvendige merudgifter. I pkt. 184 fremgår det, at befordringsydelser efter servicelovens 41 er subsidiære til befordringsydelser efter andre bestemmelser. Endelig fremgår det af pkt. 203 om aflastning, at udgangspunktet er, at anvendelse af en af de øvrige aflastningsordninger i serviceloven skal gå forud for anvendelsen af servicelovens 41 til aflastningsformål Den foreslåede ordning Det foreslås, at der foretages en præcisering i servicelovens 41 af, at det er en betingelse for hjælp efter bestemmelsen, at udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven. Med dette forslag bliver det tydeliggjort, at hjælp efter servicelovens 41 er subsidiær til hjælp efter anden lovgivning som f.eks. sundhedsog undervisningslovgivningen, og til anden hjælp efter serviceloven Ændringer i reglerne om udsatte børn og unge med behov for særlig støtte Gældende ret Med lov nr. 651 af 12. juni 2013, blev servicelovens 142 ophævet, og indholdet af bestemmelsen blev i vidt omfang indarbejdet i den nugældende 66 a om plejefamilier, egne værelser mv. for anbragte børn og unge. Servicelovens 66 a er ligeledes ændret med lov nr af 17. december Lovændringerne trådte i kraft 1. januar Af de gældende regler i servicelovens 66 a, stk. 2, fremgår, at netværksplejefamilier har ret til at få dækket deres omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold i hjemmet. Det fremgår af 66, stk. 6, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter 66 a, stk. 2, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Før 1. januar 2014 var det ligeledes fastsat i servicelovens 142, stk. 9, at netværksplejefamilier skal have dækket deres omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold i familien. Det fremgik af servicelovens 142, stk. 8, at netværksplejefamilien ikke var undtaget fra adgangen til at klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om fastsættelse af disse omkostninger. Dermed er netværksplejefamilier med virkning fra 1. januar 2014 blevet afskåret fra at kunne klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om dækning af omkostninger til plejefamilien. Afskæringen af klageadgangen var ikke tilsigtet og skyldes en fejl i forbindelse med at bestemmelsen blev flyttet. Videre er det i servicelovens 66 a, stk. 7, fastsat, at ministeren har bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på en række områder, der vedrører anbringelser af børn og unge. Det gælder i forhold til regler om godkendelse og tilsyn med plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksfamilier og egne værelser mv., jf. servicelovens 66 a, stk. 1, 2 og 5. Ministeren bemyndiges i samme bestemmelse også til at fastsætte regler om grunduddannelse og supervision til og efteruddannelse af plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66 a, stk. 3 og 4, og om godtgørelse for netværksplejefamilier. Servicelovens 66 a, stk. 7, er ligeledes indført med lov nr. 651 af 12. juni Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at det var forudsat, at bestemmelsen skulle videreføre bemyndigelsesbestemmelserne som tidligere fremgik af servicelovens 142, stk. 10, og 11. Bemyndigelsesbestemmelsen er udmøntet i den gældende plejefamiliebekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 19. december 2013). Det fremgår imidlertid ved en fejl ikke længere udtrykkeligt af bemyndigelsesbestemmelsen i servicelovens 66 a, stk. 7, at ministeren kan fastsætte satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet og for beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, således som det fremgik af den tidligere gældende 142, stk.10. Dermed kan der opstå tvivl om, hvorvidt der tilstrækkelig hjemmel til fastsættelsen af de regler, der fremgår af den gældende plejefamiliebekendtgørelse. Med lov nr. 496 af 21. maj 2013, der trådte i kraft 1. oktober 2013, blev det fastsat i servicelovens 155 b, stk. 1, at kommunalbestyrelsen senest 6 hverdage efter, at der er modtaget en underretning fra en fagperson efter 153 eller fra en borger efter 154, skal bekræfte modtagelsen af denne underretning over for den, der foretog underretningen. Med den gældende formulering af bestemmelsen har kommunalbestyrelsen således ikke som tidligere pligt til at kvittere for mod-

5 5 tagelsen af en mellemkommunal underretning, som fremsendes jf. servicelovens 152. Endelig gælder det efter reglerne i servicelovens 156, at en person, der hjælper et anbragt barn eller en ung med at flygte fra et anbringelsessted eller som holder et anbragt barn eller en ung skjult, kan straffes med hæfte eller fængsel i indtil 2 år eller under formildende omstændigheder med bøde. Imidlertid blev hæftestraffen afskaffet med lov nr. 433 af 31. maj 2000, der trådte i kraft 1. juli De foreslåede ændringer I forhold til netværksplejefamiliers klageadgang foreslås, at retstilstanden føres tilbage til det der var gældende før 1. januar Hermed får netværksplejefamilier igen adgang til at kunne klage til Ankestyrelsen, hvis de er uenige i kommunalbestyrelsens afgørelse om fastsættelse af omkostninger ved barnets eller den unges ophold i hjemmet. Der gives desuden i overgangsbestemmelsen adgang til, at netværksplejefamilier inden for 4 uger fra loven er trådt i kraft, kan klage over afgørelser truffet i 2014 om dækning af omkostninger forbundet ved at have barnet eller den unge i hjemmet. Med lovforslaget forslås videre, at ministerens får genetableret udtrykkelig adgang til at fastsætte nærmere regler om satser for godtgørelse af kost og logi i forbindelse med opholdet og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, således at retstilstanden på dette område føres tilbage til det, der var gældende før 1. januar Med forslaget om ændring af servicelovens 155 b, stk. 1, foreslås, at kommunens pligt til at bekræfte modtagelsen af en underretning skal omfatte alle typer underretninger efter servicelovens bestemmelser, og dermed også de mellemkommunale underretninger. Med forslaget ønskes det, i overensstemmelse med intentionerne i lov nr. 496 af 21. maj 2013 om beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v. at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt en mellemkommunal underretning er modtaget, når vordende forældre eller et barn eller en ung, som fraflytningskommunen vurderer, har behov for særlig støtte, flytter til en anden kommune. Med forslaget føres retstilstanden i forhold til kvittering for alle typer underretninger tilbage til det, der var gældende før 1. oktober 2013, hvor de ændringer, der blev indført med lov nr. 496 af 21. maj 2013 om beskyttelse af børn mod overgreb m.v., trådte i kraft. Det foreslås videre, servicelovens 156 om straffebestemmelser ændres, så det ikke længere fejlagtigt fremgår, at man kan straffes med hæfte, hvis man hjælper et anbragt barn eller en ung med at flygte fra et anbringelsessted eller holde sig skjult. Herved bringes servicelovens strafbestemmelse i overensstemmelse med lov om fuldbyrdelse af straf. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører ikke økonomiske konsekvenser for det offentlige. Den del af lovforslaget, der vedrører ændring af udmålingssystemet og den årlige genberegning forventes på længere sigt at medføre en administrativ lettelse for kommunerne. Dette indgår som et element i regeringens opfyldelse af moderniseringsaftalen med KL for 2015 og Finansministeren vil i forlængelse af de årlige drøftelser med KL om kommunernes økonomi fremlægge et bloktilskudsaktstykke, hvori der søges om bemyndigelse til at kunne fravige 14, stk. 2, i lov nr. 499 af 7. juni 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med senere ændringer, så kommunernes statstilskud ikke nedsættes med de kommunale mindreudgifter, som følger af denne del af lovforslaget. Den del af lovforslaget, der handler om at rette fejl i reglerne om udsatte børn og unge, forventes ikke at medføre økonomiske eller administrative merudgifter for kommunerne, da der med lovforslaget alene er tale om, at retstilstanden føres tilbage til det tidligere gældende, på de enkelte områder. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag om ændring af reglerne om dækning af nødvendige merudgifter til forældre til forsørgelse i hjemmet af børn med funktionsnedsættelse har i perioden fra den 23. juni 2014 til den 15. august 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Ankestyrelsen, BUPL Forbundet af Pædagoger og Klubfolk, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Handicap Forbund, Dansk Industri, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Den Danske Dommerforening, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområ-

6 6 det, Det Centrale Handicapråd, Fagligt Fællesforbund, Familieplejen Danmark, FOA Fag og Arbejde, Forældrelandsforeningen (FBU), HK/Kommunal, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge, Landsforeningen for Socialpædagoger, LO, Red Barnet, Sjældne Diagnoser, Socialchefforeningen, Socialpædagogernes Landsforbund, TABU- KA og Ungdommens Vel. Den del af lovforslaget, der vedrører rettelser af fejl i servicelovens bestemmelser for udsatte børn og unge, har alene været fremsendt i høring til Kommunernes Landsforening umiddelbart før fremsættelsen af forslaget. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Den del af lovforslaget, der vedrører ændring Ingen. kommuner og regioner af udmålingssystemet og den årlige genberegning forventes på længere sigt at medføre en administrativ lettelse for kommunerne. Dette indgår som et element i regeringens opfyldelse af aftalen med KL om videreførelse af moderniseringsaftalen i 2015 og Administrative konsekvenser for stat, Administrative lettelser for kommunerne. Ingen. kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen. Ingen. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen. Ingen. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Ifølge den nugældende formulering af servicelovens 41, stk. 1, 2. pkt., er det en forudsætning for hjælp efter bestemmelsen, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. For at præcisere betydningen af sætningen og ensrette formuleringen svarende til servicelovens 100 om merudgiftsydelse til voksne foreslås det at erstatte ordet forudsætning med betingelse, som det er anvendt i 100. Med forslaget vil det således fremgå, at det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Forslaget indebærer ingen indholdsmæssige ændringer i forhold til gældende ret. Herudover fremgår det ikke af den nugældende ordlyd af servicelovens 41, at hjælp efter bestemmelsen er subsidiær i forhold til hjælp efter anden lovgivning og andre bestemmelser i serviceloven. For at præcisere bestemmelsens subsidiære karakter foreslås det at tilføje i 41, stk. 1, 2. pkt., at det er en betingelse, at merudgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven. Med forslaget tydeliggøres det således, at hjælp efter servicelovens 41 er subsidiær til hjælp efter anden lovgivning som f.eks. lovgivning inden for sundheds- og uddannelsesområdet eller anden hjælp efter serviceloven. Det bemærkes herved, at selvom det tilføjes i bestemmelsen, at den er subsidiær, vil bestemmelsen, der er specifikt rettet mod borgere med funktionsnedsættelse, skulle anvendes forud for aktivlovens regler om trangsbestemt hjælp, der er rettet mod alle. Dette svarer til principperne i Ankestyrelsens praksis vedrørende servicelovens 100, jf. principafgørelser nr. C14-06, , , og Der sikres derved parallelitet mellem reglerne om merudgiftsydelse på børneområdet og voksenområdet. Til nr. 2 Med den foreslåede nyaffattelse af servicelovens 41, stk. 2 og 3, ændres udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, således at de faste satser, som tilskuddet udbetales efter i henhold til gældende ret, afskaffes. Det foreslås således, at det eksisterende udmålingssystem med ottendedele af et standardbeløb afskaffes og, at udmålingen af ydelsen fremover sker ved, at der afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100 kr. i forhold til de sandsynliggjorte merudgifter. Minimumsgrænsen på kr. årligt svarende til 383 kr. månedligt (2015-priser) foreslås bevaret. Om gældende ret henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger.

7 7 Med den foreslåede ændring vil der blive skabt en tættere sammenhæng mellem den udmålte ydelse og det konkrete behov for hjælp, idet omfanget af over- og underkompensation mindskes i forhold til det nuværende system. Da minimumsgrænsen bevares, vil forslaget ikke ændre på den økonomiske nedre grænse for, hvem der er berettiget til hjælp efter bestemmelsen. Ændringen vil desuden skabe en administrativ lettelse for kommunerne, idet det komplicerede udmålingssystem med afrunding til nærmeste antal ottendedele af standardbeløbet afskaffes. Med forslaget ændres der ikke på, at udmålingen af merudgiftsydelsen skal ske på grundlag af det konkrete behov for det enkelte barn. Af hensyn til parallelitet i regelsættet er dog indført samme formulering i 41, stk. 2, som der anvendes ved 100, stk. 2, om merudgiftsydelse til voksne. Forslaget indebærer endvidere ingen ændringer i forhold til de betingelser, der i øvrigt skal være opfyldt, for at en person er berettiget til hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, herunder betingelserne i forhold til personkreds. Disse betingelser videreføres således uændret. Hvis forslaget vedtages, vil der blive foretaget konsekvensændringer i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, som er udstedt med hjemmel i servicelovens 41, stk. 5, der giver ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold hjemmel til at fastsætte regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor. Endvidere vil der i bekendtgørelsen blive fastsat regler om, hvornår ydelsesmodtageren har ret til at få omberegnet et tidligere fastsat tilskud til dækning af merudgifter. Her tænkes på den situation, hvor de sandsynliggjorte merudgifter er steget, efter at kommunalbestyrelsen har fastsat tilskuddet. Det vil i bekendtgørelsen blive fastsat, at uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens fastsættelse af den udbetalte hjælp, kan ydelsesmodtageren først forlange at få fastsat ydelsen på ny, når der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. Såfremt kommunalbestyrelsen herefter finder grundlag for en ændret fastsættelse af den udbetalte hjælp, skal ændringen ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted. Dermed kommer ydelsesmodtageren højst til at bære ekstra merudgifter et år, hvorefter der skal ydes hjælp med tilbagevirkende kraft. Men det vil kun ske i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke selv har ændret i løbet af året, f.eks. ved nye hjælpebehov. Er der derimod tale om, at merudgifterne skal sættes ned, er det kommunalbestyrelsen, der bærer risikoen, indtil den træffer en ny afgørelse om omberegning. Her vil kommunalbestyrelsen ikke kunne kræve tilbagebetaling til det tidspunkt, hvor faldet i merudgifterne blev konstateret. Formålet med denne regel er at sikre, at det foreslåede udmålingssystem for merudgiftsydelsen ikke medfører væsentligt øget administration i kommunerne. Samtidig skal reglen også sikre, at ydelsesmodtagerne inden for en rimelig periode (et år fra seneste fastsættelse) kan forlange at få fastsat deres merudgiftsydelse på ny, hvis der sker stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter. Efter de nugældende regler er der ikke sat et loft for, hvor ofte en familie kan kræve omberegning af deres sandsynliggjorte merudgifter, når der sker ændringer. Denne ændring vil således medføre en administrativ lettelse for kommunerne, uden at borgerne stilles dårligere, idet en eventuel højere ydelse udbetales med tilbagevirkende kraft. Det bemærkes, at denne ændring er en ensretning i forhold til 100 om merudgiftsydelse til voksne. Til nr. 3 Med formuleringen af den nugældende 66 a, stk. 6, er netværksplejefamilier afskåret fra at kunne klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om det beløb, kommunalbestyrelsen fastsætter til at dække deres omkostninger ved at have barnet eller den unge boende i familien. Da det ikke har været hensigten med indførelsen af 66 a at afskære den hidtidige klageadgang, foreslås at indsætte en henvisning til 66, stk. 2 i 66 a, stk. 6, således at netværksplejefamiliernes klageadgang genetableres, i lighed med de regler der var gældende før 1. januar Herved får netværksplejefamilierne adgang til inden for fire uger fra lovens ikrafttræden at klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse om omkostningerne ved at have barnet eller den unge i familien. Der etableres samtidig en overgangsordning for afgørelser herom, der er truffet i Der henvises til bemærkningerne til 2, stk. 3. Til nr. 4 Med indførelse af reglerne om et socialtilsyn pr. 1. januar 2014 og de deraf følgende konsekvensrettelser i serviceloven var det hensigten at flytte og etablere en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler i forhold til bl.a. satser for kost og logi, beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, supervision, efteruddannelse mv, fra den tidligere gældende 142 til en ny, samlet bemyndigelsesbestemmelse i servicelovens 66 a. Imidlertid blev de tidligere gældende regler i 142, stk. 10, ved en fejl ikke videreført i den gældende formulering af bemyndigelsesbestemmelsen på området i servicelovens 66 a. Herved kan der opstå tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelig hjemmel til, at ministeren kan fastsætte satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet og om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, som i dag fremgår af plejefamiliebekendtgørelsen og vejledning om satser på det sociale område. Med forslaget om ændring af servicelovens 66 a, stk. 7, foreslås derfor, at der genetableres en udtrykkelig bemyndigelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler om disse forhold.

8 8 Til nr. 5 Med ændringerne af reglerne om underretning, som blev gennemført som led i overgrebspakken (lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service), var det hensigten at skærpe reglerne om kommunernes håndtering af underretninger i overensstemmelse med anbefalingerne fra ekspertpanelet om overgreb mod børn. Det var således ikke hensigten, at der med indførelsen af den nye 155 b, stk. 1, skulle ske ændringer i retstilstanden for så vidt angår kommuneres pligt til at bekræfte modtagelsen af en mellemkommunal underretning, som fremsendes efter reglerne i serviceloven 152. Efter de gældende regler i 155 b, stk. 1, har kommunalbestyrelsen imidlertid kun pligt til senest 6 dage efter modtagelsen at bekræfte underretninger fremsendt efter reglerne i , som omhandler den almindelige underretningspligt for alle borgere og den skærpede underretningspligt for fagpersoner. For at sikre en ensartet behandling af alle underretninger og for at skabe sikkerhed for, at også de mellemkommunale underretninger er modtaget, foreslås det derfor med lovforslaget, at retstilstanden på dette område bringes således tilbage til det, der var gældende før 1. oktober Hermed foreslås, at kommunerne senest 6 dage efter modtagelsen af en mellemkommunal underretning skal bekræfte modtagelsen af underretningen over for barnets eller den unges fraflytningskommune. Reglerne om bekræftelse af underretninger bliver dermed ens, uanset hvem der sender en underretning om et barn eller en ung. Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf m.v., hvor hæftestraffen blev afskaffet. Konsekvensrettelsen er ved en fejl ikke tidligere blevet gennemført i serviceloven. satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 8. Med den foreslåede ændring af 182, stk. 1, foreslås at satsreguleringen fremover skal afrundes til det nærmeste kronebeløb, som en konsekvensændring af den foreslåede ændring af udmålingssystemet jf. lovforslagets 1, nr. 3. Reguleringen foreslås foretaget første gang den 1. januar Der ændres således ikke ved, at det beløb, der er nævnt i 41, stk. 3, 1. pkt., reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Til 2 I stk. 1 foreslås det, at loven træder i kraft den 1. januar I stk. 2 foreslås det, at kommunalbestyrelsen senest den 1. januar 2016 skal have genberegnet alle sager om merudgiftsydelser til børn, hvor der stadig udbetales tilskud efter de hidtil gældende regler. Det betyder, at der fra den 1. januar 2016 ikke er nogen, der får ydet tilskud til dækning af merudgifter efter det hidtil gældende udmålingssystem, hvor ydelsen udbetales med en eller flere ottendele af et standardbeløb. I stk. 3 foreslås det, at netværksplejefamilier, der i 2014 var afskåret fra at klage over det beløb, kommunalbestyrelsen udbetaler til dækning af deres omkostninger ved at have barnet eller den unge boende i familien, får adgang til at klage over afgørelser herom, der er truffet i 2014, inden for 4 uger fra loven er trådt i kraft. Ministeriet har kun kendskab til en enkelt sag, hvor der er klaget over kommunens afgørelse om dækning af omkostninger til en netværksplejefamilie. Ankestyrelsen afviste at behandle sagen, da klageadgangen med virkning fra 1. januar 2014 var afskaffet. Til nr. 7 Efter den nugældende 182, stk. 1, skal det beløb, der er nævnt i 41, reguleres en gang årligt den 1. januar med

9 9 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 41. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Stk. 2. Til dækning af merudgifter beregnes en merudgiftsydelse, der fastsættes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på kr. Ydelsen beregnes på grundlag af det konkrete behov og udbetales med en eller flere ottendedele af standardbeløbet. Merudgiftsydelsen kan tildeles med mere end ét standardbeløb. Stk. 3. Merudgiftsydelsen udgør mindst 1/8 af standardbeløbet nævnt i stk. 2. Der skal sandsynliggøres merudgifter svarende til 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for et år, før merudgiftsydelsen kan komme til udbetaling. Stk a. Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, nr. 2, kan påklages efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Afgørelser efter stk. 2 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 7. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværkspleje- 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, som ændret ved 1, nr. 2, i lov nr. 495 af 21. maj 2013 og 1, nr. 6, 11 og 12 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 41, stk. 1, 2. pkt., ændres»forudsætning«til:»betingelse«, og efter»funktionsevne«indsættes:»og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning« , stk. 2 og 3, affattes således:»stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter. Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4596 kr. pr. år (2015-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.«3. I 66 a, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter»stk. 1, nr. 2,«:»og stk. 2, 2. pkt.,«, og i 2. pkt. indsættes efter»stk. 2«:», 1. pkt.,«. 4. I 66 a, stk. 7, indsættes efter»jf. stk. 3 og 4,«:»om satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet samt om be-

10 10 familier og egne værelser m.v., jf. stk. 1, 2 og 5, om grunduddannelse og supervision til og efteruddannelse af plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. stk. 3 og 4, og om godtgørelse for netværksplejefamilier. 155 b. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning efter bekræfte modtagelsen af underretningen over for den, der foretog underretningen. Stk. 2. regning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, jf. stk. 2,«. 5. I 155 b, stk. 1, ændres» «til:» « Den, som tilskynder eller hjælper et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet efter denne lov, til at undvige eller holder den undvegne skjult, straffes med hæfte eller fængsel i indtil 2 år eller under formildende omstændigheder med bøde. 6. I 156 udgår»hæfte eller« Det beløb, der er nævnt i 41, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste 7. I 182, stk. 1, ændres»beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 8.«til:»Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2016.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2016 have genberegnet alle sager om merudgiftsydelser til børn, hvor der udbetales tilskud efter de hidtil gældende regler. Stk. 3. Klage til Ankestyrelsen over afgørelser om dækning af omkostninger til netværksplejefamilier, der er truffet i perioden 1. januar til 31. december 2014, kan ske inden fire uger efter lovens ikrafttræden.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2014/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-5313 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration Lovforslag nr. L XX Folketinget 2013 14 Fremsat den XX. oktober 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående Til samtlige kommunalbestyrelser Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til 2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-274 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr 1284 af 17/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Udfærdiget d. 18-06-2015, opdateret d. 23.05.16 Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med børn, der har en funktionsnedsættelse. Kommunen informerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere