Brugervejledning til brug uden en computer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til brug uden en computer"

Transkript

1 Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets funktioner... 6 Papirhåndtering Valg af papir...8 Ilægning af papir... 8 Kopiering Placering af en original på glaspladen Kopiering af dokumenter Kopiering af fotos Forøgelse af kopieringshastigheden Udskrivning fra et hukommelseskort Håndtering af et hukommelseskort Valg og udskrivning af fotos vha. et indeksark Udskrivning af alle fotos eller DPOF-fotos Dansk Udskrivning fra et digitalt kamera Krav til det digitale kamera Tilslutning og udskrivning Vedligeholdelse Udskiftning af blækpatroner Kontrol og rensning af skrivehovedet Justering af skrivehovedet Rengøring af dette produkt Transport af dette produkt Problemløsning Fejlindikatorer Problemer og løsninger Kontakte kundeservice... 26

2 Her finder du oplysninger Trykte vejledninger Start her Læs dette ark først. Arket indeholder oplysninger om opstilling af produktet og installation af softwaren. Her finder du også anvisninger vedrørende ilægning af papir og placering af originaler. (denne bog) Brugervejledning - til brug uden en computer - Denne bog indeholder oplysninger om brugen af produktet uden tilslutning til en computer, bl.a. anvisninger vedrørende kopiering og udskrivning fra et hukommelseskort. Onlinevejledninger Hvis du har problemer i forbindelse med brugen af produktet, se da kapitlet Problemløsning i denne bog. User's Guide (Brugervejledning) Denne vejledning indeholder anvisninger vedrørende udskrivning og scanning fra computeren samt oplysninger om softwaren. Vejledningen ligger på cd-rom'en med softwaren og installeres automatisk, når du installerer softwaren. Dobbeltklik på ikonet på skrivebordet for at læse denne vejledning. Online Hjælp Der er integreret online Hjælp i hvert af de programmer, der ligger på cd-rom'en med softwaren. Den indeholder detaljerede oplysninger om programmet.

3 Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter Inden du bruger dette produkt, skal du læse og følge følgende sikkerhedsforskrifter: Brug kun den netledning, der fulgte med produktet. Brug af en anden ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød. Brug ikke ledningen til andet udstyr. Kontroller, at netledningen opfylder alle de relevante lokale sikkerhedsstandarder. Brug kun den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. Anbring produktet i nærheden af en stikkontakt i væggen, hvor netledningen nemt kan tages ud af kontakten. Anvend ikke en beskadiget eller flosset netledning. Kontroller, at den samlede ampereværdi for de enheder, der er sluttet til forlængerledningen, ikke overstiger ledningens samlede ampereværdi, hvis der benyttes en forlængerledning til produktet. Kontroller desuden, at den samlede ampereværdi for alle enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger dennes ampereværdi. Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer, stød, vibrationer eller støv. Placer produktet, så der er plads nok rundt om produktet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at produktets åbninger ikke blokeres eller tildækkes, og placer ikke genstande i åbningerne. Placer ikke produktet tæt på en radiator eller et varmeapparat eller i direkte sollys. Placer produktet på en jævn, stabil overflade, der er større end produktets bundareal, så der er plads hele vejen rundt om produktet. Produktet fungerer ikke korrekt, hvis det vippes eller stilles på højkant. Kontroller, at produktets bagside er mindst 10 cm fra væggen. Åbn ikke scannerenheden under kopiering, udskrivning eller scanning. Spild ikke væske på produktet. Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder letantændelige gasser, i eller i nærheden af produktet. Dette kan føre til brand. Medmindre det er specifikt beskrevet i dokumentationen, skal du ikke selv prøve at foretage eftersyn af produktet. Tag produktets stik ud, og sørg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis følgende gør sig gældende: Netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er kommet væske ind i produktet, produktet er blevet tabt, eller dækslet er beskadiget, produktet fungerer ikke normalt eller udviser tydelig ændring i ydeevnen. Juster kun de funktioner, der er omfattet af betjeningsinstruktionerne. Når produktet skal opbevares eller transporteres, må det ikke tippes, lægges på siden eller vendes på hovedet. I så fald kan der løbe blæk ud af patronerne. Pas på, at du ikke klemmer fingrene, når du lukker scanneren. Sikkerhedsforskrifter vedrørende blækpatroner Opbevar blækpatroner uden for børns rækkevidde, og indtag ikke blækket. Vær forsigtig, når du håndterer brugte blækpatroner, da der kan være rester af blæk omkring blæktilførselsporten. Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Hvis du stadig føler ubehag eller har synsproblemer, skal du straks kontakte en læge. Før ikke hånden ind i produktet, og rør ikke ved blækpatronerne under udskrivningen. Sæt en ny blækpatron i, så snart du har fjernet en tom. Hvis der ikke sættes en blækpatron i, kan det medføre udtørring af skrivehovedet, hvilket kan forhindre printeren i at udskrive. Hvis du fjerner en blækpatron, som skal bruges senere, skal blækudgangen beskyttes mod snavs og støv, og den skal opbevares i samme omgivelser som produktet. Bemærk, at der sidder en ventil i blækudgangen, der gør brugen af låg eller propper overflødigt, dog er det nødvendigt at være forsigtig, da blækket kan plette ting, det kommer i kontakt med. Rør ikke blækpatronen, blækudgangen eller området omkring den. Dansk Introduktion 3

4 Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Følg retningslinjerne nedenfor, når du læser instruktionerne: w Advarsel! Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. Forholdsreglerne skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret. Noterne indeholder vigtige oplysninger om dit produkt. Tip! Tippene indeholder henvisninger vedrørende brug af produktet. Oplysninger om copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med dette produkt. Epson er ikke ansvarlig for nogen form for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre printere. USB DIRECT-PRINT og USB DIRECT-PRINT logo er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright 2002 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. DPOF er et varemærke tilhørende CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. og Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. SDHC er et varemærke. Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemærker tilhørende Sony Corporation. xd-picture Card er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co.,Ltd. Generel meddelelse: Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson fralægger sig enhver rettighed til disse mærker. Copyright 2006 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje. Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson). Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson). EPSON er et registreret varemærke, og EPSON STYLUS og Exceed Your Vision er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. 4 Introduktion

5 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele dokumentdæksel arkføder papirstøtteforlænger betjeningspanel ekstern USB-port dæksel til hukommelseskortåbning papirstøtte arkføderbeskyttelse kantstyr glasplade udskriftsbakke udskriftsbakkeforlænger scannerenhed Dansk patrondæksel hukommelseskortåbninger USB-port papirtykkelsesarm Netstik Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner 5

6 Betjeningspanelets funktioner Knapper Knap Funktion 1 P On (Aktiver) Tryk her for at tænde og slukke for produktet. 1 2 B Tryk her for at sætte nye blækpatroner i. Tryk på knappen, og hold den nede i tre sekunder for at rense skrivehovedet (når indikatoren B er slukket) C [Memory Card] (Hukommelseskort) 4 k [Copies] (Kopier) 5 g/l [Paper Type] (Papirtype) " 6" " 7" A4 [Paper Size] (Papirstørrelse) 7 o [Fit to Page] (Tilpas til side) 8 x Start D [B&W] (S&H) 9 x Start E [Color] (Farve) Tryk her for at vælge en hukommelseskortindstilling. m [Print Index Sheet -A4-] (Udskriv indeksark - A4-størrelse) Denne vælges normalt, når du trykker på knappen Memory Card (Hukommelseskort). i [Print From Index Sheet] (Udskriv fra indeksark) Dette vælges automatisk efter udskrivning af indeksark til et hukommelseskort. f/e/dpof [Print All / PictBridge] (Udskriv alle / PioctBridge) Vælg denne indstilling for at udskrive alle fotos på et hukommelseskort, for at udskrive fotos vha. de DPOF-oplysninger, der er gemt på hukommelseskortet, eller for at udskrive fotos direkte fra et digitalt kamera. DPOF-indstillingen er kun tilgængelig, når fotoene på hukommelseskortet indeholder DPOF-oplysninger. For at udskrive alle fotos på hukommelseskortet skal du slukke DPOF-indstillingen på dit kamera. Tryk på knappen for at angive antal kopier. Antallet i vinduet ændres fra 1 til 9, derefter -, hvorefter cyklusen gentager sig. Tryk her for at vælge en papirtypeindstilling. Vælg g for fotopapir, der er lagt i arkføderen. Vælg l for almindeligt papir, der er lagt i arkføderen. Tryk her for at vælge størrelsen på det papir, der er lagt i arkføderen. Tryk her for at reducere eller forstørre det kopierede foto, så det passer til den valgte papirstørrelse. Når du kopierer fotos, kan du vælge, om du ønsker at kopiere dine fotos med eller uden kanter (& Kopiering af fotos på side 11). Tryk her for at kopiere i sort/hvid. Tryk her for at kopiere i farve eller for at starte udskrivning fra hukommelseskortet. 10 y Stop Tryk her for at standse kopiering. Det udskrevne ark skubbes ud, og antallet af kopier nulstilles. 6 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner

7 Indikatorer O = lyser k = blinker Indikator Mønster Status 1 On (Aktiver) O Produktet er tændt k (langsom) k (hurtig) Produktet er aktivt. Produktet slukkes. 2 b Error (Fejl) O eller k Der opstod en fejl (& Problemløsning på side 22). 3 B k Niveauet i en blækpatron er lavt. Du kan fortsætte med at kopiere, indtil den er tom. O En blækpatron er tom eller mangler m [Print Index Sheet -A4-] (Udskriv indeksark - A4-størrelse) i [Print From Index Sheet] (Udskriv fra indeksark) O k f/e/dpof En af hukommelseskortets udskrivningsindstillinger er valgt. Hukommelseskortets udskrivningsindstilling er i DPOF-tilstand. 7 8 f/e/dpof [Print All / PictBridge] (Udskriv alle / PioctBridge) 5 k [Copies] (Kopier) (vindue) 1 til 9 Angiver antal kopier. - Der vil udskrives op til 100 kopier afhængigt af, hvor meget papir der er lagt i. E H Der opstod en fejl. Papirtykkelsesarmen er indstillet til ^ (konvolut)-positionen. L P Papirtykkelsesarmen er indstillet til m (standard)-positionen. Blinker, når der tilsluttes et kamera med PictBridge. Hvis den tilsluttede enhed ikke understøttes, blinker P to gange, og indikatoren b Error (Fejl) lyser, og indikatorerne f/e/dpof [Print All / PictBridge] (Udskriv alle / PioctBridge) blinker. Dansk. (punktum) Produktet går i dvaletilstand, når der ikke trykkes på nogen knapper i 15 minutter. Tryk på en hvilken som helst knap undtagen knappen P On (Aktiver) for at vække det. 6 g [Photo Paper] (Fotopapir) l [Plain Paper] (Almindeligt papir) " 6" " 7" A4 8 o [Fit to Page] (Tilpas til side) O O O Angiver den valgte papirtype. Angiver den valgte papirstørrelse. Når der vælges l [Plain Paper] (Almindeligt papir) som papirtype, reduceres eller forstørres det kopierede foto, så det passer til den valgte papirstørrelse med kanter. Når der vælges g [Photo Paper] (Fotopapir) som papirtype, reduceres eller forstørres det kopierede foto, så det passer til den valgte papirstørrelse uden kanter. Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner 7

8 Papirhåndtering Epson tilbyder en omfattende serie specialpapir, som giver enestående resultater, når de anvendes sammen med Epson-printere og -blæk. Den valgte papirtype har indflydelse på, hvordan udskrifterne ser ud. Sørg for at vælge den korrekte papirtype til det pågældende job. Valg af papir Almindeligt papir er glimrende, hvis du blot tager en kopi eller udskriver en kladde af et foto. Men for at opnå de bedste resultater skal du bruge Epsons specielle inkjet-papir, der er udviklet til produktet. Før du udskriver, skal du vælge den korrekte indstilling for papirtype på betjeningspanelet. Denne vigtige indstilling er afgørende for, hvordan blækket påføres papiret. Vælg mellem disse papirtyper og indstillinger: Papirtype Størrelse Indstilling for papirtype EPSON Glossy Photo Paper (Blankt Epsonfotopapir) EPSON Ultra Glossy Photo Paper (Ultrablankt Epsonfotopapir) (4 6") (5 7") A (4 6") (5 7") A4 * Du kan bruge papir med en vægt på 64 til 90 g/m 2. Ilægning af papir g Photo paper (Fotopapir) g Photo paper (Fotopapir) 1. Åbn papirstøtten, og træk den ud. Kapacitet 20 ark 20 ark Papirtype Størrelse Indstilling for papirtype Kapacitet Almindeligt papir* A4 l Plain Paper (Almindeligt papir) 12 mm EPSON Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt Epson-inkjetpapir) A4 l Plain Paper (Almindeligt papir) 80 ark EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (Almindeligt inkjet-papir) A4 l Plain Paper (Almindeligt papir) 100 ark 2. Åbn udskriftsbakken, og skub forlængerne ud. EPSON Premium Glossy Photo Paper (Blankt Epson Premiumfotopapir) (4 6") (5 7") A4 g Photo paper (Fotopapir) 20 ark EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Halvblankt Epson Premiumfotopapir) (4 6") A4 g Photo paper (Fotopapir) 20 ark 8 Papirhåndtering

9 3. Vip arkføderens beskyttelse fremad. 5. Vip arkføderens beskyttelse tilbage cm (4 6") og cm (5 7") 4. Ilæg papiret som vist i de følgende illustrationer. A4 Udskriftssiden er ofte mere hvid eller lysere end den anden side. Dansk Placer bag tappene Kontroller også, at papirtykkelsesarmen er sat ned til position m Kontroller, at det ligger under pilen på indersiden af venstre kantstyr Bogstavet L vises kortvarigt i vinduet k [Copies] (Kopier) i betjeningspanelet, når du flytter armen til positionen m. Bogstavet H vises, når du flytter den til positionen ^. Sørg for ikke at ilægge mere end det anbefalede antal ark. Kontroller indstillingen Paper Type (Papirtype), inden du udskriver, for at sikre at den stemmer overens med det papir, der er lagt i (& Valg af papir på side 8). Papirhåndtering 9

10 Kopiering Du kan kopiere dokumenter og fotos uden en computer. Bemærk følgende ved kopiering: De kopierede fotos har muligvis ikke helt samme størrelse som originalen. Afhængigt af den type papir der bruges, kan udskriftskvaliteten forringes i områderne øverst og nederst på udskriften, eller disse områder kan blive tværet ud. Hvis indikatoren for lavt blækniveau vises, mens du kopierer, kan du enten fortsætte kopieringen, indtil der ikke er mere blæk, eller du kan stoppe udskrivningen og udskifte blækpatronen. Sørg for, at glaspladen er ren. Sørg for, at dokumentet eller fotoet placeres fladt mod glaspladen, da kopien ellers kan blive uskarp. Træk ikke det papir, der udskrives, ud. Det skubbes automatisk ud. 2. Luk forsigtigt dækslet, så du ikke flytter originalen. Åbn aldrig et dokumentdæksel mere end til det punkt, hvor det stopper, og læg ikke tunge genstande oven på produktet. Hvis du skal kopiere et tykt eller et stort dokument, kan du fjerne dokumentdækslet. Det skal blot åbnes og trækkes lige op. Placering af en original på glaspladen 1. Åbn dokumentdækslet, og placer originalen med forsiden nedad og mod det øverste venstre hjørne på glaspladen. Hvis det er nødvendigt at trykke dokumentet fladt, mens du kopierer det, må du ikke trykke for hårdt, og du skal passe på ikke at flytte det. Sæt dokumentdækslet på, når du er færdig, ved at sætte tappene ind i åbningerne. 10 Kopiering

11 Kopiering af dokumenter 2. Placer din original på glaspladen (& Placering af en original på glaspladen på side 10). 3. Foretag følgende indstillinger på betjeningspanelet. Angiv antal kopier. Tip! Almindeligt papir til fotokopiering kan bruges til hverdagskopiering. Hvis du har brug for skarpere tekst og mere livlige farver, kan du prøve Epsons specialpapir (& Valg af papir på side 8). 1. Ilæg almindeligt papir (& side 8). 2. Placer din original på glaspladen (& Placering af en original på glaspladen på side 10). 3. Foretag følgende indstillinger på betjeningspanelet. Angiv antal kopier. Tip! Hvis du vil tilpasse kopiens størrelse til det ilagte papir automatisk, skal du tænde indikatoren o [Fit to Page] (Tilpas til side) ved at trykke på knappen o [Fit to Page] (Tilpas til side). Indikatoren On (Aktiver) blinker, og efter et øjeblik kopieres dit dokument. Tryk på knappen y Stop, hvis du vil standse kopieringen. Hvis kanterne på kopien er beskåret, skal du flytte originalen lidt væk fra hjørnet. Kopiering af fotos Vælg l [Plain Paper] (Almindeligt papir). Vælg det papirformat, du lagde i arkføderen. Tryk på knappen x Start E [Color] (Farve) for at udskrive en farvekopi. Tryk på knappen x Start D [B&W] (S&H) for at udskrive en sort/hvid kopi. Vælg g [Photo Paper] (Fotopapir). Vælg det papirformat, du lagde i arkføderen. Tænd indikatoren o [Fit to Page] (Tilpas til side) ved at trykke på knappen o [Fit to Page] (Tilpas til side). Hvis du vælger indstillingen o [Fit to Page] (Tilpas til side), bliver dit billede en anelse forstørret og beskåret for at fylde papirformatet ud. Tryk på knappen x Start E [Color] (Farve) for at udskrive en farvekopi. Tryk på knappen x Start D [B&W] (S&H) for at udskrive en sort/hvid kopi. Tip! Hvis du ønsker en hvid kant, skal du slukke indikatoren o [Fit to Page] (Tilpas til side) ved at trykke på knappen o [Fit to Page] (Tilpas til side). Indikatoren On (Aktiver) blinker, og efter et øjeblik kopieres dit foto. Tryk på knappen y Stop, hvis du vil standse kopieringen. Forøgelse af kopieringshastigheden Hvis du vil tage en hurtig kopi og ikke har behov for høj kvalitet, kan du udskrive en draft (kladde)-kopi. Udskriftskvaliteten reduceres, men kopien udskrives hurtigere. 1. Ilæg almindeligt papir i A4-størrelse, og vælg l [Plain Paper] (Almindeligt papir) og A4 på betjeningspanelet. 2. Når du er klar til at kopiere, skal du trykke på knappen y Stop og holde den nede. Tryk derefter på knappen x Start E [Color] (Farve), og hold den nede for at kopiere i farver, eller på knappen x Start D [B&W] (S&H) for at kopiere i sort/hvid. Dansk 1. Ilæg fotopapir (& side 8). 3. Når indikatoren On (Aktiver) begynder at blinke, skal du slippe begge knapper. Til kladdekopier blandes sort og farvet blæk, endda også til sort/hvid-kopier. Kopiering 11

12 Udskrivning fra et hukommelseskort Du kan udskrive fotos direkte fra et digitalt kameras hukommelseskort. Du skal bare sætte det i åbningen til hukommelseskortet, så er du klar til at udskrive. 4. Kontroller, at hukommelseskortets indikator er slukket, og at der ikke er hukommelseskort i åbningerne. Isæt derefter hukommelseskortet. Håndtering af et hukommelseskort Kompatible kort Kontroller, at hukommelseskortet opfylder følgende krav. indikator for hukommelseskort Korttype Medieformat CompactFlash, Microdrive, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMediaCard, minisd card, minisdhc card, microsd card, microsdhc card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Magic Gate Memory Stick, Magic Gate Memory Stick Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, xd-picture Card, xd-picture Card Type M xd-picture Card Type H Kompatibelt med DCF (Design rule for Camera File system) version 1.0 eller 2.0 Kompatibelt med alle korttyper i standardversionen. Filformat Billedstørrelse JPEG med Exif version 2.21 standard pixel til pixel Antal filer Op til 999. CompactFlash Microdrive Isætning af et hukommelseskort 1. Sluk for computeren, eller afbryd forbindelsen til produktet. 2. Kontroller, at produktet er tændt. 3. Åbn dækslet til hukommelseskortets åbning. xd-picture Card xd-picture Card Type M xd-picture Card Type H 12 Udskrivning fra et hukommelseskort

13 Kontroller, hvad vej kortet skal vende, når det sættes i, og hvis der skal bruges en adapter til kortet, skal du tilslutte den, før kortet sættes i. Ellers er du muligvis ikke i stand til at tage kortet ud af produktet. 5. Kontroller, at indikatoren for hukommelseskortet blinker og derefter lyser vedvarende. 6. Luk dækslet til hukommelseskortets åbning. Hukommelseskort* SDHC Memory Card MultiMediaCard minisd card* minisdhc card* (* Kræver adapter) microsd card* microsdhc card* Sæt ikke mere end ét kort i ad gangen. Forsøg ikke at tvinge hukommelseskortet ind i åbningen. Hukommelseskort stikker ud af åbningen, når de er isat. Hvis du tvinger kortet ind, kan du beskadige produktet, hukommelseskortet eller begge dele. Hold dækslet til hukommelseskortets åbning lukket, når der er isat et kort. Dette beskytter hukommelseskortet og åbningen mod støv og statisk elektricitet. Ellers kan du risikere, at dataene på hukommelseskortet går tabt, eller at produktet bliver beskadiget. Statisk elektricitet kan forårsage fejlfunktion for kortet. Du kan kun udskrive i farve fra et hukommelseskort, ikke i sort/hvid. Hvis der er sluttet et digitalt kamera til produktet, skal du fjerne det, før du sætter hukommelseskortet i. Dansk Udtagning af hukommelseskortet 1. Sørg for at alle udskriftsjob er færdiggjorte. 2. Åbn dækslet til hukommelseskortets åbning. 3. Kontroller, at indikatoren for hukommelseskort ikke blinker. 4. Fjern hukommelseskortet ved at trække det direkte ud af åbningen. Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick Duo* (* Kræver adapter) 5. Luk dækslet til hukommelseskortets åbning. Du må ikke fjerne hukommelseskortet eller slukke produktet, mens hukommelseskortets indikator blinker, da du ellers kan miste dataene på kortet. Hvis du har Windows 2000 eller XP på computeren, må du aldrig slukke produktet eller fjerne USB-kablet, mens der er isat et hukommelseskort. Dette kan medføre, at dataene på kortet går tabt. Se din onlinebrugervejledningen på skærmen for at få yderligere oplysninger. Udskrivning fra et hukommelseskort 13

14 Valg og udskrivning af fotos vha. et indeksark Du kan bruge et indeksark til valg af fotos til udskrivning. Udskriv først et indeksark med små billeder af alle fotos på hukommelseskortet. Marker derefter de fotos på indeksarket, som du vil udskrive, og scan arket. Derefter udskrives de valgte fotos automatisk. Udskrivning af et indeksark 1. Udskrivning af et indeksark 1. Ilæg adskillige ark almindeligt papir af formatet A4 (& side 8). Der udskrives op til 30 fotos pr. side, så hvis der er flere end 30 fotos på hukommelseskortet, skal der bruges ekstra ark til udskrivning af alle indekssiderne. 2. Isæt et hukommelseskort (& side 12). 3. Tryk en eller flere gange på knappen C [Memory Card] (Hukommelseskort), til indikatoren m [Print Index Sheet] (Udskriv indeksark ) lyser. Markering af fotos på indeksarket 4. Kontroller, at der er valgt l [Plain Paper] (Almindeligt papir) og A4. 5. Tryk på knappen x Start E [Color] (Farve). Indikatoren On (Aktiver) blinker, og indeksarket udskrives. Tryk på knappen y Stop, hvis du vil annullere udskrivningen. Kontroller, at trekanten i øverste venstre hjørne af indeksarket er udskrevet korrekt. Hvis indeksarket ikke udskrives korrekt, kan produktet ikke scanne det. Scanning af indeksark Hvis der er mange fotos på hukommelseskortet, kan det tage nogle minutter. Ved flere indeksark udskrives siderne med det sidste ark først, så de nyeste fotos ligger øverst. 2. Vælg fotos fra indeksarket. På indeksarket kan du bruge en mørk kuglepen eller blyant til at markere de fotos, du vil udskrive. Godt: Udskrivning af valgte fotos IKKE godt: Vælg All (Alle) for at udskrive en kopi af hvert foto, eller udfyld nummeret under hvert foto for at vælge 1, 2, eller 3 kopier. 14 Udskrivning fra et hukommelseskort

15 3. Scanning af indeksarket og udskrivning af valgte fotos 1. Placer indeksarket med forsiden nedad på glaspladen i øverste venstre hjørne, så det øverste af arket er på linje med glaspladens venstre kant. Udskrivning af alle fotos eller DPOF-fotos Følg nedenstående trin for at udskrive et eksemplar af hvert foto på hukommelseskortet eller for kun at udskrive de fotos, der var forvalgt med kameraets DPOF-funktion. Top Bund 1. Ilæg den papirtype, du ønsker at udskrive på (& side 8). Ilæg nok ark til det antal fotos, du vil udskrive. 2. Isæt hukommelseskortet (& side 12). 3. Tryk på knappen C [Memory Card] (Hukommelseskort), indtil indikatoren f/e/dpof [Print All/DPOF/PictBridge] (Udskriv alle/dpof/pictbridge) lyser. 2. Luk dokumentdækslet. 3. Ilæg den papirtype, du ønsker at udskrive på (& side 8). Ilæg nok ark til det antal fotos, du vil udskrive. 4. Kontroller, at indikatoren i [Print From Index Sheet] (Udskriv fra indeksark) lyser. 5. Vælg l [Plain Paper] (Almindeligt papir) eller g [Photo Paper] (Fotopapir) alt efter, hvad du har lagt i. Hvis du vælger l [Plain Paper] (Almindeligt papir), udskrives fotoene med en hvid kant. Hvis du vælger g [Photo Paper] (Fotopapir), udskrives fotoene helt ud til papirets kant. 6. Vælg det papirformat, du lagde i arkføderen. Hvis hukommelseskortet ikke indeholder DPOF-oplysninger, udskrives en kopi af alle fotos på hukommelseskortet. 4. Vælg l [Plain Paper] (Almindeligt papir) eller g [Photo Paper] (Fotopapir) alt efter, hvad du har lagt i. Hvis du vælger l [Plain Paper] (Almindeligt papir), udskrives fotoene med en hvid kant. Hvis du vælger g [Photo Paper] (Fotopapir), udskrives fotoene helt ud til papirets kant. 5. Vælg det papirformat, du lagde i arkføderen. 6. Tryk på knappen x Start E [Color] (Farve) for at udskrive dine fotos. Tryk på knappen y Stop, hvis du vil annullere udskrivningen. Dansk 7. Tryk på knappen x Start E [Color] (Farve). Arket scannes, og dine fotos udskrives. Tryk på knappen y Stop, hvis du vil standse udskrivningen. Hvis du har mere end ét indeksark, skal du vente hver gang, til udskrivningen er gennemført. Gentag derefter trinene ovenfor for at scanne og udskrive fra hvert indeksark. Udskrivning fra et hukommelseskort 15

16 Udskrivning fra et digitalt kamera Du kan udskrive fotos ved at slutte dit digitale kamera direkte til dette produkt. Krav til det digitale kamera Kontroller, at kameraet og fotoene opfylder følgende krav. Kompatibilitet med direkte udskrivning Filformat Billedstørrelse PictBridge eller USB DIRECT-PRINT JPEG pixel til pixel Tilslutning og udskrivning 1. Kontroller, at produktet ikke udskriver fra en computer, og fjern eventuelle hukommelseskort fra produktet. 2. Ilæg den papirtype, du ønsker at udskrive på (& side 8). Ilæg nok ark til det antal fotos, du vil udskrive. 3. Vælg l [Plain Paper] (Almindeligt papir) eller g [Photo Paper] (Fotopapir) alt efter, hvad du har lagt i. Hvis du vælger l [Plain Paper] (Almindeligt papir), udskrives fotoene med en hvid kant. Hvis du vælger g [Photo Paper] (Fotopapir), udskrives fotoene helt ud til papirets kant. 4. Vælg det papirformat, du lagde i arkføderen. 5. Sæt USB-kablet, der fulgte med kameraet, i den eksterne USB-port på produktet. 6. Kontroller, at kameraet er tændt, og brug det til at vælge de fotos, du vil udskrive. Juster eventuelle indstillinger, og udskriv dine fotos. Se dokumentationen til kameraet for at få yderligere oplysninger. Hvis dit kamera ikke er kompatibelt med PictBridge eller USB DIRECT-PRINT, blinker P to gange i vinduet k [Copies] (Kopier), og indikatoren b Error (Fejl) lyser, og indikatoren f/e/dpof [Print All/DPOF/PictBridge] (Udskriv alle/dpof/pictbridge) blinker. Epson kan ikke garantere kompatibilitet med alle kameraer. Afhængigt af indstillingerne på produktet og det digitale kamera understøttes visse kombinationer af papirtype, størrelse og layout muligvis ikke. Nogle indstillinger på det digitale kamera gengives muligvis ikke på udskriften. 16 Udskrivning fra et digitalt kamera

17 Vedligeholdelse Udfør procedurerne, der er beskrevet i dette kapitel, for at produktet kan blive ved med at yde sit bedste. Dette afsnit indeholder også anvisninger vedrørende udskiftning af blækpatroner og transport af produktet. Udskiftning af blækpatroner Når blækindikatoren B begynder at blinke, er blækniveauet lavt i en eller flere blækpatroner. Kontroller, at du har udskiftet patronerne. Når blækindikatoren B lyser konstant, skal du udskifte de relevante patroner. Tip! Hvis en blækpatron er mere end seks måneder gammel, kan udskriftskvaliteten forringes. Prøv eventuelt at rense skrivehovedet (& Rensning af skrivehovedet på side 20). Hvis udskrifterne stadig ikke er pæne, skal blækpatronen muligvis udskiftes. Kontrol af status for blækpatroner Du kan også kontrollere blækpatronens status, når du kontrollerer skrivehovedet (& Kontrol af skrivehovedet på side 20). Du kan se, hvor stor en procentdel blæk der er tilbage i hver patron på et udskrevet testmønster. Sørg for, at du har nye blækpatroner, når blækniveauet er ved at være lavt. Du kan ikke udskrive, hvis en blækpatron er tom. Epson kan ikke garantere for kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Hvis der isættes ikke-originale blækpatroner, vises status for blækpatron ikke. Køb af blækpatroner Brug disse Epson-blækpatroner inden for seks måneder fra installation og før udløbsdatoen. Forholdsregler ved blækpatroner w Advarsel! Hvis du får blæk på hænderne, skal du vaske dem omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle med vand. Hvis du stadig føler ubehag eller har synsproblemer, skal du straks kontakte en læge. Flyt aldrig skrivehovedet manuelt, da det kan skade produktet. Når en blækpatron er tom, kan du ikke fortsætte kopiering eller udskrivning, selvom de andre blækpatroner stadig indeholder blæk. Lad den tomme blækpatron sidde i, til du har en ny blækpatron, du kan installere. Ellers kan det resterende blæk i skrivehovedets dyser tørre ud. Der er en IC-chip på hver blækpatron, der overvåger mængden af den blæk, der bruges fra blækpatronen. Patroner kan bruges, selvom de tages ud og sættes i igen. Der bruges dog en vis mængde blæk, hver gang patronerne isættes, fordi printeren automatisk kontrollerer patronens pålidelighed. Blækpatroner med status lavt blækniveau kan ikke bruges, når de sættes i igen. Sådan fjernes og isættes blækpatroner Kontroller, at du har en ny blækpatron, før du begynder. Når du begynder at udskifte en blækpatron, skal du færdiggøre alle trinene iensession. 1. Kontroller, at produktet er tændt. 2. Kontroller, at dokumentlåget er lukket, og løft derefter op i scannerenheden. Dansk Farve Varenummer Serie DX5000 Serie CX4900 Løft ikke scannerenheden op, mens dokumentlåget er åbent. Sort T0711 T0731 Cyan T0712 T0732 Magenta T0713 T0733 Gul T0714 T0734 Epson anbefaler brug af originale Epson-blækpatroner. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt. Epson kan ikke garantere for kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Oplysninger om status for blækpatron vises ikke, hvis der anvendes ikke-originalt blæk. Vedligeholdelse 17

18 3. Tryk på og slip blækknappen B. Blækpatronholderen flytter sig til kontrolpositionen, og blækindikatoren On (Aktiver) og B begynder at blinke. Hvis en af blækpatronerne er tomme eller har et lavt blækniveau, flytter produktet patronen til mærket _. Forsøg aldrig at åbne blækpatrondækslet, mens skrivehovedet bevæger sig. Vent, indtil blækpatronerne er i udskiftningspositionen. Pas på ikke at røre de dele, der er fremhævet med gult herunder. Hvis ingen af patronerne er tomme eller har lavt blækniveau, flytter skrivehovedet sig til positionen for udskiftning af blækpatroner. Gå til trin Fjern den blækpatron, der skal udskiftes. Klem sammen på tappen bagerst på blækpatronen, og løft den lige ud. Skil dig af med den på forsvarlig vis. Hold ikke blækknappen B nede. Hvis den holdes nede i mere end tre sekunder, begynder rensningen af skrivehovedet. 4. Tryk igen på blækknappen B. Hvis flere blækpatroner er tomme eller har et lavt blækniveau, flytter den næste patron sig til mærket _. Når alle patroner, der er tomme eller har lavt blækniveau, er blevet identificeret, flytter skrivehovedet sig til positionen for udskiftning af blækpatroner. Genopfyld ikke blækpatronen. Andre produkter, der ikke er fremstillet af Epson, kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt. 7. Ryst pakken med den nye blækpatron fire til fem gange, før du åbner den. Tag den derefter ud af pakken. 5. Åbn blækpatrondækslet. Undlad at røre den grønne chip på siden af patronen. Dette kan beskadige blækpatronen. 18 Vedligeholdelse

19 8. Fjern den gule tape fra bunden af blækpatronen. Hvis det er besværligt at lukke dækslet, skal du kontrollere, at alle blækpatronerne er skubbet helt på plads. Tryk ned på alle blækpatronerne, indtil du hører dem klikke på plads. Forsøg ikke at lukke dækslet med magt. Du skal fjerne den gule tape fra patronen, før den sættes i. Ellers reduceres udskriftskvaliteten, eller du kan ikke udskrive. Hvis du har installeret en blækpatron uden at fjerne den gule tape, skal du tage blækpatronen ud af printeren, fjerne den gule tape og installere den igen. Fjern ikke den gennemsigtige forsegling fra patronens bund. Patronen kan blive ubrugelig. 12. Luk scannerenheden. Fjern eller riv ikke mærkaten på patronen over. Det kan medføre lækage. 13. Tryk på blækknappen B. 9. Placer den nye blækpatron i holderen, og skub derefter blækpatronen ned, indtil den klikker på plads. Produktet begynder at fylde blæk på, og indikatoren On (Aktiver) begynder at blinke. Det tager ca. et minut. Efter påfyldningen stopper indikatoren On (Aktiver) med at blinke og forbliver tændt, og blækindikatoren B slukkes. Dansk 10. Udskift eventuelle andre blækpatroner, der skal udskiftes. 11. Luk blækpatrondækslet, og tryk på det, indtil det klikker på plads. Sluk ikke for produktet under påfyldning af blæk, da dette vil bevirke, at der spildes blæk. Hvis blækindikatoren B stadig lyser konstant, er blækpatronen muligvis ikke installeret korrekt. Tryk på blækknappen B igen, og installer blækpatronen igen, indtil den klikker på plads. Vedligeholdelse 19

20 Kontrol og rensning af skrivehovedet Hvis udskrifterne er uventet lyse, der mangler farver, eller du bemærker lyse eller mørke striber på tværs af siden, kan det skyldes, at skrivehovedet trænger til at blive renset. Dette renser dyserne i skrivehovedet, som kan tilstoppes, hvis du ikke bruger produktet i længere tid. Tip! Vi anbefaler, at du tænder for produktet mindst en gang om måneden for at opretholde god udskriftskvalitet. Kontrol af skrivehovedet Du kan udskrive et mønster til kontrol af dyser for at se, om nogle af dyserne på skrivehovedet er tilstoppede, eller for at kontrollere resultatet efter en rensning af skrivehovedet. 1. Sluk produktet. 2. Ilæg almindeligt papir i størrelsen A4 (& side 8). 3. Mens du holder blækknappen B nede, skal du trykke på knappen P On (Aktiver) og holde den nede i ca. tre sekunder. Produktet tænder og udskriver et testmønster. Det viser også, hvor stor en procentdel blæk der er tilbage i hver patron. 4. Undersøg det mønster til kontrol af dyserne, som du udskrev. Hver forskudte linje skal være ubrudt, uden mellemrum som vist. Hvis udskriften er i orden, er det ikke nødvendigt at rense skrivehovedet endnu. Hvis der er huller som vist herunder, skal skrivehovedet renses som beskrevet i næste afsnit. Rensning af skrivehovedet Følg disse trin for at rense skrivehovedet, så blækket påføres korrekt. Foretag en kontrol af dyserne, før skrivehovedet renses, for at se, om det er nødvendigt at rense skrivehovedet (& Kontrol af skrivehovedet på side 20). Der bruges blæk ved rensning af skrivehovedet, så rens det derfor kun, hvis kvaliteten forringes. Hvis blækindikatoren B tændes eller blinker, kan du ikke rense skrivehovedet. Du skal først udskifte den relevante blækpatron (& Udskiftning af blækpatroner på side 17). 1. Kontroller, at produktet er tændt, og at blækindikatoren B er slukket. 2. Hold blækknappen B nede i tre sekunder, indtil indikatoren On (Aktiver) begynder at blinke. Produktet begynder en rensningscyklus, og indikatoren On (Aktiver) begynder at blinke. Sluk aldrig for produktet, mens skrivehovedet renses. Det kan tage skade. 3. Når indikatoren On (Aktiver) holder op med at blinke, skal du udskrive et dysekontrolmønster for at kontrollere resultaterne (& Kontrol af skrivehovedet på side 20). Udfør endnu en rensecyklus, hvis der stadig er huller, eller testmønsteret er utydeligt, og kontroller dyserne igen. Sluk for produktet, og vent til næste dag, hvis du ikke konstaterer en forbedring efter rensning tre til fire gange. Dette blødgør evt. indtørret blæk. Prøv derefter at rense skrivehovedet igen. Hvis kvaliteten stadig ikke forbedres, kan det skyldes, at en af blækpatronerne er gammel eller beskadiget og skal udskiftes (& Udskiftning af blækpatroner på side 17). Justering af skrivehovedet Hvis du bemærker, at de lodrette linjer ikke er justeret korrekt på dysekontroludskriften, kan du muligvis løse problemet ved at justere skrivehovedet. Du kan justere skrivehovedet ved at trykke på knapperne, eller du kan anvende værktøjet Skrivehovedjustering fra computeren. Anvendelsen af værktøjet anbefales for at opnå den mest nøjagtige justering. Følg disse trin for at justere skrivehovedet ved hjælp af knapperne: 1. Kontroller, at produktet er slukket. 2. Ilæg almindeligt papir i størrelsen A4 (& side 8). 3. Mens du holder knappen k [Copies] (Kopier) nede, skal du trykke på knappen P On (Aktiver) og holde den nede i ca. tre sekunder. Der udskrives fire rækker med justeringsmønstre. 4. Se på mønster 1, og find det mønster, der er udskrevet mest jævnt og uden tydelige streger eller linjer. 5. Tryk på knappen k [Copies] (Kopier), til nummeret på dette mønster vises i vinduet k [Copies] (Kopier). 6. Tryk på knappen x Start D [B&W] (S&H). 7. Gentag trin 5 og 6 for hvert af de andre justeringsmønstre. 20 Vedligeholdelse

21 Rengøring af dette produkt Rengør jævnligt produktet på følgende måde for at opretholde optimale driftsbetingelser: 1. Tag netledningen ud. 2. Fjern alt papir fra arkføderen. 3. Brug en blød børste til forsigtigt at fjerne alt støv og snavs fra arkføderen. 4. Hvis glaspladen bliver snavset, skal du rense den med en blød, tør og ren klud. Hvis der er fedtpletter eller et andet materiale, som det er svært at få af glasoverfladen, skal du bruge en lille smule glasrensemiddel og en blød klud til at fjerne det. Tør den overskydende væske af. 5. Hvis der ved et uheld kommer blæk ind i produktets indre, skal du bruge en blød, tør og ren klud til at tørre blækket af i det område, der er angivet på illustrationen. Transport af dette produkt Hvis du skal flytte produktet over en vis afstand, skal den forberedes for transport i originalemballagen eller en kasse af samme størrelse. Ved opbevaring og transport af produktet må det ikke tippes, lægges på siden eller vendes på hovedet, i så fald kan der løbe blæk ud af patronerne. Lad blækpatronerne sidde i produktet. Fjernelse af patronerne ved transport kan beskadige produktet. 1. Fjern alt papir fra arkføderen, og kontroller, at der er slukket for produktet. 2. Åbn scannerenheden, og sørg for, at skrivehovedet er i startpositionen til højre. 3. Fastgør blækpatronholderen til kabinettet med tape som vist. 4. Luk scannerenheden. w Advarsel! Pas på ikke at røre ved gearene eller valserne inde i produktet. Brug ikke kræfter til at trykke på glaspladens overflade. Pas på ikke at ridse eller beskadige glaspladens overflade, og brug ikke en hård eller slibende børste til at rense den. En beskadiget glasoverflade kan forringe scanningskvaliteten. 5. Tag netledningen ud af stikkontakten, og tag derefter USB-kablet ud af computeren. 6. Luk papirstøtten, arkføderens beskyttelse og udskriftsbakken. Dansk Brug ikke fedt på metaldelene under skrivehovedvognen. Brug aldrig alkohol eller fortynder til rengøring af produktet. Disse kemikalier kan beskadige komponenterne og kabinettet. Vær omhyggelig med at holde vand væk fra printer- og scannermekanismerne og de elektroniske komponenter. Sprøjt ikke produktets indre med smøremidler. Uegnede olier kan beskadige mekanismen. Kontakt din forhandler eller en kvalificeret servicemedarbejder, hvis der er behov for smøring. 7. Pak produktet ned i den originale emballage, og brug beskyttelsesmaterialet, der fulgte med produktet. Hold produktet plant under transport. Fjern den tape, der holder skrivehovedet fast, efter at produktet er flyttet. Hvis udskriftskvaliteten er reduceret, skal der udføres en rensecyklus (& Kontrol og rensning af skrivehovedet på side 20), eller skrivehovedet skal justeres (& Justering af skrivehovedet på side 20). Vedligeholdelse 21

22 Problemløsning Hvis du har problemer med produktet, skal du kontrollere indikatorerne i betjeningspanelet og kodenummeret eller -bogstavet i vinduet k [Copies] (Kopier) for at finde årsagen til problemet. Du kan også se Problemer og løsninger på side 24 vedrørende forslag til fejlfinding ved brug af produktet uden en computer. Se User s Guide (Brugervejledning), der ligger på cd-rom'en med softwaren, vedrørende hjælp til brug af produktet med en computer. Fejlindikatorer O: Angiver, at indikatoren lyser konstant k: Angiver, at indikatoren blinker Indikatorer/Kode Årsag Løsning O b Error (Fejl) Der er intet papir i arkføderen. Flere sider er blevet indført i arkføderen. Læg papir i arkføderen (& Papirhåndtering på side 8). Tryk derefter på x Start E [Color] (Farve) for at fortsætte eller på y Stop for at annullere. Fjern papiret, og læg det i igen (& Papirhåndtering på side 8). Tryk derefter på x Start E [Color] (Farve) for at fortsætte eller på y Stop for at annullere. k b Error (Fejl) Der sidder papir fast. Fjern det fastklemte papir (& Problemer med papirindføring på side 24). k B O B k b Error (Fejl) k m Print Index Sheet -A4- (Udskriv indeksark - A4-størrelse) k i Print From Index Sheet (Udskriv fra indeksark) k f/e/dpof Print All/DPOF/ PictBridge (Udskriv alle/dpof/pictbridge) k [Copies] (Kopier) k b Error (Fejl) k i Print From Index Sheet (Udskriv fra indeksark) k [Copies] (Kopier) k b Error (Fejl) k i Print From Index Sheet (Udskriv fra indeksark) k [Copies] (Kopier) Blækniveauet i en patron er ved at være lavt. En blækpatron er tom eller er ikke sat korrekt i. Der er sat et hukommelseskort i, som ikke understøttes. Hukommelseskortet indeholder ingen fotos. Et indeksark blev ikke registreret, fordi det ikke var placeret korrekt. Indeksarket er ikke markeret korrekt. Udskift blækpatronen (& Udskiftning af blækpatroner på side 17). Hvis en blækpatron er tom, kan du ikke skrive ud, før du har udskiftet den. Udskift blækpatronen (& Udskiftning af blækpatroner på side 17). Tag hukommelseskortet ud (& Håndtering af et hukommelseskort på side 12). Placer indeksarket korrekt på glaspladen, så toppen ligger langs glassets venstre kant. Tryk derefter på x Start E [Color] (Farve) for at fortsætte eller på y Stop for at annullere. Indeksarket blev ikke udskrevet korrekt. Udskriv indeksarket, foretag markeringer, og prøv igen (& Valg og udskrivning af fotos vha. et indeksark på side 14). Fjern indeksarket, foretag korrekte markeringer, og prøv igen (& 2. Vælg fotos fra indeksarket. på side 14). 22 Problemløsning

23 Indikatorer/Kode Årsag Løsning k b Error (Fejl) k i Print From Index Sheet (Udskriv fra indeksark) k [Copies] (Kopier) k b Error (Fejl) k f/e/dpof Print All/DPOF/ PictBridge (Udskriv alle/dpof/pictbridge) k [Copies] (Kopier) Kode P blinker to gange k b Error (Fejl) k [Copies] (Kopier) O b Error (Fejl) O B k Alle andre indikatorer k [Copies] (Kopier) k Alle indikatorer k [Copies] (Kopier) Indeksarket passer ikke til fotoene på hukommelseskortet. Der er tilsluttet en enhed, som ikke understøttes. Papirtykkelsesarmen indstilles til positionen ^. Beholderen til spildt blæk er mættet. Der er problemer med produktet. Fjern hukommelseskortet, og indsæt det kort, der blev brugt til udskrivning af indeksarket, eller placer det korrekte indeksark på glaspladen. Tryk derefter på x Start E [Color] (Farve) for at fortsætte eller på y Stop for at annullere. Fjern den tilsluttede enhed, eller tryk på knappen y Stop. Når et digitalt kamera understøttes, blinker indikatoren P normalt. Indstil armen til positionen m. Kontakt forhandleren for at få den udskiftet (& Kontakte kundeservice på side 26). Sluk for produktet, og tænd det derefter igen. Kontakt forhandleren, hvis fejlen ikke forsvinder (& Kontakte kundeservice på side 26). Dansk Problemløsning 23

24 Problemer og løsninger Se løsningerne herunder, hvis du har problemer med at bruge produktet. Problemer med installering Produktet støjer, efter du har tændt det. Kontroller, at det beskyttende tape ikke blokerer skrivehovedet. Sluk for strømmen, når skrivehovedet er frigjort. Vent et øjeblik, og tænd igen. Produktet støjer efter installation af blækpatron. Når du installerer blækpatroner, skal blæksystemet fyldes. Vent, indtil påfyldningen er afsluttet, og sluk derefter for produktet. Hvis det slukkes for hurtigt, kan det bruge ekstra blæk næste gang, du tænder det. Kontroller, at blækpatronerne er sat sikkert i, og at der ikke er resterende beskyttelsesmateriale tilbage i produktet. Åbn blækpatrondækslet, og skub derefter blækpatronen ned, indtil den klikker på plads. Sluk for strømmen, og vent et øjeblik. Tænd herefter igen. Der blev ikke vist et skærmbillede med besked om at genstarte computeren efter afslutning af softwareinstallationen. Softwaren er ikke installeret korrekt. Skub cd-rom'en ud, sæt den i igen, og installer softwaren igen. Kopierings-/udskrivningsproblemer. Produktet er tændt, men udskriver intet. Kør en dysekontrol (& Kontrol af skrivehovedet på side 20). Hvis intet udskrives, kan det være nødvendigt at rense skrivehovedet. Produktet laver udskrivningslyde, men intet udskrives. Skrivehovedets dyser skal muligvis renses (& Kontrol af skrivehovedet på side 20). Sørg for, at produktet står på en flad og stabil overflade. Margenerne er ukorrekte. Kontroller, at papiret er lagt i med den korte kant først helt til højre med venstre kantstyr let mod papiret (& Ilægning af papir på side 8). Læg ikke papir over pilemærket c på indersiden af venstre kantstyr (& Ilægning af papir på side 8). Der udskrives blanke sider. Kontroller, at indstillingerne for papirformat passer til det papir, du har anvendt. Skrivehovedets dyser skal muligvis renses (& Rensning af skrivehovedet på side 20). Problemer med papirindføring Papiret indføres ikke korrekt eller sætter sig fast. Hvis papiret ikke indføres, skal du fjerne det fra arkføderen. Luft papiret, og læg det derefter i mod højre side. Skub til venstre kantstyr, så det flugter med papiret (men ikke for stramt). Kontroller, at papiret ikke ligger foran arkføderens beskyttelse. Læg ikke papir over pilemærket c på indersiden af venstre kantstyr (& Ilægning af papir på side 8). Hvis papiret sidder fast, blinker indikatoren b Error (Fejl). Følg disse trin for at fjerne det fastsiddende papir: 1. Tryk på knappen x Start E [Color] (Farve) for at føre det fastklemte papir ud. Gå til næste trin, hvis det fastklemte papir ikke føres ud. 2. Hvis papiret sidder fast i nærheden af arkføderen eller udskriftsbakken, skal du trække det forsigtigt ud eller trykke på knappen x Start E [Color] (Farve). Tryk på knappen P On (Aktiver) for at slukke for produktet, hvis papiret sidder fast inde i produktet. Åbn scannerenheden, og fjern eventuelt papir inkl. afrevne stumper. Træk ikke papiret baglæns. Det kan beskadige arkføderen. Luk scannerenheden, og tænd for produktet igen. Hvis der ofte opstår papirstop, bør du sørge for, at venstre kantstyr ikke er skubbet for tæt op imod papiret. Ilæg et mindre antal papirark. Kontroller, at originalen er placeret i øverste venstre hjørne af glaspladen. Hvis kanterne på kopien er beskåret, skal du flytte originalen lidt væk fra hjørnet. Kontroller, at indstillingerne for papirformat passer til det papir, du har anvendt. 24 Problemløsning

25 Problemer med udskriftskvaliteten Du ser striber (lyse linjer) på dine udskrifter eller kopier. Anvend kun papir, som er anbefalet af Epson, og ægte Epson blækpatroner. Sæt papirtykkelsesarmen til position m for de fleste papirtyper. Hvis du udskriver på konvolutter, skal du sætte armen til position ^. Rengør glaspladen (& Rengøring af dette produkt på side 21). Udskrifterne er utydelige eller har huller. Rens skrivehovedet (& Kontrol af skrivehovedet på side 20). Sørg for at vælge den korrekte papirtype (& Valg af papir på side 8). Sørg for at ilægge papiret med udskriftssiden opad (normalt den hvide, lyse eller blanke side). Blækpatronen skal muligvis udskiftes (& Sådan fjernes og isættes blækpatroner på side 17). Juster skrivehovedet (& Justering af skrivehovedet på side 20). Rengør glaspladen (& Rengøring af dette produkt på side 21). Udskrifterne er uskarpe eller udtværede. Rens skrivehovedet (& Rensning af skrivehovedet på side 20). Hvis du ser takkede lodrette linjer, kan det være nødvendigt at justere skrivehovedet (& Justering af skrivehovedet på side 20). Blækpatronerne kan være gamle eller være ved at løbe tør for blæk. Udskift blækpatronerne (& Udskiftning af blækpatroner på side 17). Sørg for at vælge den korrekte papirtype (& Valg af papir på side 8). Kontroller, at papiret ikke er beskadiget, gammelt, beskidt eller lagt i med udskriftssiden nedad. Hvis dette er tilfældet, skal du lægge nyt papir i med den hvidere eller blankere side opad. Udskrifterne er grumsede. Hvis du udskriver eller kopiere et foto, skal du kontrollere, at du ikke forstørrer det for meget. Prøv at udskrive det i en mindre størrelse. Sørg for, at dokumentet ligger fladt på glaspladen. Hvis det kun er dele af fotoet, der er uskarpt, kan det være at din original er krøllet eller skæv. Juster skrivehovedet (& Justering af skrivehovedet på side 20). Du ser forkerte eller manglende farver. Rens skrivehovedet (& Rensning af skrivehovedet på side 20). Dansk Kontroller, at produktet ikke hælder eller er placeret på en ustabil eller ujævn overflade. Kontroller, at papiret ikke er fugtigt, krøllet eller indført med udskriftssiden nedad (den hvide eller blanke side bør vende opad). Ilæg det nye papir med udskriftssiden opad. Blækpatronerne kan være gamle eller ved at løbe tør for blæk. Udskift blækpatronerne (& Udskiftning af blækpatroner på side 17). Kontroller, at du har lagt det korrekte papir i og har valgt de korrekte indstillinger for papiret på betjeningspanelet. Anvend et støtteark med specialpapir, eller forsøg at lægge papiret i ét ark ad gangen. Læg papiret i ét ark ad gangen. Fjern arkene fra udskriftsbakken, før stakken bliver for høj. Hvis printeren løber tør for papir, skal du hurtigst muligt lægge nyt papir i. Farverne på din næste kopi eller dit næste udskriftsjob kan blive unøjagtige, hvis produktet står uden papir i længere tid. Juster skrivehovedet (& Justering af skrivehovedet på side 20). Udskriv flere kopier uden at lægge et dokument på glaspladen. Problemløsning 25

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Oplysninger om betjeningspanelet... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS CX5900 http://da.yourpdfguides.com/dref/556786

Din brugermanual EPSON STYLUS CX5900 http://da.yourpdfguides.com/dref/556786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ilægning af papir... 5 Valg af papir... 5 Ilægning af papir i EPSON STYLUS DX... 5

Ilægning af papir... 5 Valg af papir... 5 Ilægning af papir i EPSON STYLUS DX... 5 Betjeningsvejledning Introduktion... 2 EPSON STYLUS DX - Dele... 2 Kontrolpanel... 3 Ilægning af papir... 5 Valg af papir... 5 Ilægning af papir i EPSON STYLUS DX... 5 Dansk Kopiering af et foto eller

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport Dele kantstyr arkføder papirholder arkføderbeskyttelse dokumentdæksel outputbakke låsehåndtag til transport reflektiv dokumentmåtte dokumentplade kontrolpanel Se Kontrolpanelets funktioner på side 9. port

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Bemærkninger... 2 Introduktion... 4 Ilægning af papir... 5 Sådan får du adgang til fotos til udskrivning... 7 Sådan indsætter du et hukommelseskort... 7 Sådan

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3

Brugervejledning. Dansk. Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3 Brugervejledning Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3 Papirhåndtering... 5 Valg af papir...5 Ilægning af papir...5 Håndtering af CD/DVD... 7 Ilægning af CD/DVD...7 Udføring af CD/DVD-bakken...8

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Introduktion...2. Ilægning af papir...4. Udskrivning fra et digitalt kamera Udskrivning ud fra dias eller negativer...16

Introduktion...2. Ilægning af papir...4. Udskrivning fra et digitalt kamera Udskrivning ud fra dias eller negativer...16 Betjeningsvejledning Introduktion...2 Dele... 2 Kontrolpanel... 3 Ilægning af papir...4 Valg af papir... 4 Ilægning af papir i EPSON STYLUS PHOTO RX... 4 Kopiering... 6 Placering af en original på dokumentpladen...

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning

Grundlæggende betjeningsvejledning Grundlæggende betjeningsvejledning Meddelelser...2 Introduktion...4 Printerens dele og kontrolpanelet...5 Ilægning af papir...7 Åbning af billeder, der skal udskrives...9 Isætning af et hukommelseskort...

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Brugervejledning -til brug uden en computer-

Brugervejledning -til brug uden en computer- Brugervejledning -til brug uden en computer- Introduktion Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3 Meddelelse om ophavsret...4 Vejledning til printerdele og kontrolpanelfunktioner Dele...5 Kontrolpanel...6

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer-

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer- Grundlæggende betjeningsvejledning til brug uden en computer Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Betjeningspanelets funktioner Kontrolpanel...4 Papirhåndtering Valg af papir...7 Ilægning

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 3 Oplysninger om betjeningspanelet...

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hvor findes oplysningerne

Hvor findes oplysningerne Hvor findes oplysningerne Installation Denne håndbog hjælper dig med at installere og bruge printeren. Den indeholder oplysninger om installation af printeren og printersoftwaren. Photo Print Software

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning NPD5068-00 DA

Brugervejledning NPD5068-00 DA NPD5068-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://da.yourpdfguides.com/dref/556927

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://da.yourpdfguides.com/dref/556927 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning NPD5089-02 DA

Brugervejledning NPD5089-02 DA NPD5089-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning

Grundlæggende betjeningsvejledning Alt-i-et-produkt Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må på ingen måde og til intet formål gøres til genstand for reproduktion, lagring på et søgesystem eller overførsel hverken

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer-

Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer- Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer- Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Personlige oplysninger gemt i hukommelse...4 Betjeningspanelets funktioner Betjeningspanel...5

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX610 http://da.yourpdfguides.com/dref/556922

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX610 http://da.yourpdfguides.com/dref/556922 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning NPD5242-00 DA

Brugervejledning NPD5242-00 DA NPD5242-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere