VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER"

Transkript

1 VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER Med udgangspunkt i de lokale behov skal følgende retningslinier anvendes ved oprettelse og indretning af daginstitutioner for børn i alderen 0 til 13 år. AFSNIT 1. Daginstitutioner med kontrolleret tilsyn, det vil sige, at personalet både er forpligtet til at kontrollere børnenes fremmøde, orientere forældre i tilfælde af ikke-meddelt forfald og føre kontrol med børnene, når de er i institutionen. Følgende institutionstyper kan godkendes 1. Daginstitutioner for 0-2 årige (vuggestuer) 2. Daginstitutioner for 0-6 årige (aldersintegrerede) 3. Daginstitutioner for 0-13 årige (aldersintegrerede) 4. Daginstitutioner for 3-6 årige (børnehaver) 5. Daginstitutioner for 7-13 årige (fritidshjem) Retningslinierne er gældende for alle daginstitutioner uanset ejer og driftsforhold. Kommunalbestyrelsen skal i medfør af Forordningens 25 påse, at retningslinierne overholdes. Bruttoareal i daginstitutioner: 6 m2 pr. plads. Stk. 2 Standarder Aktivitetsareal i daginstitutioner: 4 m2 pr. plads. (Med aktivitetsareal menes: grupperum, fællesrum, aktivitets/hobbyrum). Nettoareal i grupperum: 2 m2 pr. plads. Køkkener: 12 m2. Afstanden mellem modstående køkkenborde 1,8 m. Hovedindgang skal have vindfang. I børnegarderober med særskilt garderobeplads til hvert barn. Tørremulighed i nærheden af garderoben. 1 handicaptoilet pr. 40 pladser. Toiletrum bør ikke have direkte adgang fra grupperum og aktivitetsrum. 1 børnetoilet pr. 10 pladser. Skyllemulighed (bruser) i/ved toiletrummet. 1 puslebord med vaskekumme pr. gruppe i institutioner, der modtager børn under 3 år. Separate toiletkabiner med dør i institutioner, som modtager børn over 6 år. Madvaredepot (ca. 2 m2 pr. gruppe). Depot for rengøringsmidler o.l., som kan aflåses.

2 Institutionen bør have depotplads til hver gruppe (ca. 3 m2). Hvilerum (isolerede/opvarmede) med liggeplads tilsvarende 1/3 af institutionens godkendte pladsantal i institutioner, som modtager børn under 6 år. Hvilerum skal være minimum 12 m2 Vaskerum skal kunne aflåses. Køle- og fryseplads i nødvendig omfang. Gange skal være 1,6 m brede. Døre skal være 0,9 m brede. Døre i rum uden vinduer skal kunne åbnes uden brug af nøgler. Trapper må ikke have varierende trindybde, og bør så vidt mulig undgås i institutioner for børn under 6 år. Trappegelænder skal i tillæg til almindelig fæste have fæste i børnehøjde (0,6 m). Sikrede trappe op og nedgange fortrinsvis med låsbar dør. Rækværk ved balkoner o.l. skal være sikrede i en højde af 1,2 m, og udformet så børn ikke kan klatre op eller komme mellem sprinklerværket. Glaspartier/vinduer skal placeres 0,6 m over gulvhøjde. Opbevaringsrum for barnevogne, cykler, slæder o.l. (ca. 6 m2 pr. gruppe). Der skal være nødvendige kontor og personalefaciliteter, herunder rygerum for personalet (rygning bør ikke finde sted i lokaler, som benyttes af børnene og må ikke forekomme i grupperum). Institutionen skal indrettes så den kan modtage handicappede uden særforanstaltninger. Adgangen til institutionen fra offentlig vej skal så vidt mulig være fremkommelig for handicappede. Der skal være adgang til legeplads ca. 10 m2 pr. plads. Stk. 3 Ledelse Institutionen skal have en vedtægt, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, vedtægten skal indeholde bestemmelser om: - ejerforholdet, - institutionens godkendte pladsantal, - hvilken aldersgruppe som modtages, - åbningstid, - bestyrelsens sammensætning og valg, - forretningsorden, - kompetenceforhold, - tavshedspligt. Institutionen skal have en målsætning, som er stadfæstet af kommunalbestyrelsen. Overordnet målsætning for alle daginstitutioner er: Daginstitutionen skal i samarbejde med forældre medvirke til at fremme en alsidig udvikling, så børnene bliver i stand til at tage del i samfundslivet. Børnene skal gives ansvar og indflydelse i forhold til alder og udvikling, med henblik på barnets mulighed for selv at blive herre over sin tilværelse og aktiv deltager i samfundet gennem skole, arbejde, politik og kulturlivet. Daginstitutionen skal tage sit pædagogiske udgangspunkt i lokalmiljøets kulturelle traditioner. Institutionens leder har ansvar for institutionens faglige og administrative drift i henhold til de bestemmelser, som fastsættes i institutionens vedtægt. Stk. 4 Drift

3 Børnenormering Børn under 3 år handicappede under 6 år optager 2 institutionspladser pr. barn. Børn over 3 år handicappede over 6 år optager 1 plads pr. barn. Institutionen kan maksimalt have 4 børnegrupper. Hver børnegruppe kan maksimalt have 24 pladser. Personalenormering Institutionen skal have en leder med minimum 3 årig pædagogisk uddannelse. Mindst 50% af de normerede stillinger skal være for pædagogisk uddannet personale (herunder barne- /pædagogmedhjælpere). Hver børnegruppe skal have en personalenormering på minimum: 1 pædagog 1 barne-/pædagogmedhjælper 1 medhjælper. Praktikanter og støttepersoner medregnes ikke i normeringen. I institutionens åbningstid skal der altid være mindst 2 ansatte pr. børnegruppe, og altid mindst 1 pædagogisk uddannet i institutionen. Institutionen skal have nødvendig køkken- og rengøringspersonale. Kommunalbestyrelsen fastsætter herudfra den enkelte institutions personalenormering. Ikke-kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Selvejende institutioner skal følge nærværende cirkulæres bestemmelser. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med selvejende daginstitutioner. Når kommunalbestyrelsen yder økonomisk tilskud til selvejende daginstitutioner, skal det i overenskomsten sikres, at - tilskuddet ikke udgør mere end tilskuddet til tilsvarende kommunale daginstitutioner, - forældrebetalingen ikke afviger væsentligt fra taksten i kommunale daginstitutioner, - tilskuddet ikke fører til formueskabning, - retningslinier for kommunale daginstitutioner overholdes, - børn optages i henhold til bestemmelser som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Der kan ikke ydes driftstilskud til ikke-kommunale daginstitutioner, som ikke har driftsoverenskomst med kommunen. Kommunalt formidlet dagpleje Dagpleje kan med kommunalbestyrelsens godkendelse oprettes i private hjem. Et dagplejehjem kan maksimalt have 6 pladser inklusive hjemmets egne børn under 14 år. Børn i alderen 0-2 år optager 2 pladser i dagplejehjemmet. Et dagplejehjem kan maksimalt have åbent 45 timer ugentlig. Dagplejere skal være fyldt 21 år, ansvaret for børn i dagplejehjemmet må ikke overlades til personer under 18 år. Kommunalbestyrelsen skal sørge for at der føres tilsyn med og gives vejledning til dagplejehjem. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser vedrørende øvrige sider af den kommunalt formidlede dagplejeordning. Privat dagpleje Forannævnte bestemmelser vedrørende kommunalt formidlet dagpleje gælder også for privat dagpleje. Kommunalbestyrelsen kan vedtage at de kommunale bestemmelser for kommunalt formidlet dagpleje skal gælde helt eller delvis for privat dagpleje. Optagelse af børn Kommunalbestyrelsen nedsætter en visitationsgruppe bestående af - en daginstitutionsmedarbejder, valgt af og blandt det pædagogisk uddannede personale (herunder barne/pædagogmedhjælpere) i de kommunale daginstitutioner. - en repræsentant for forældre, valgt af og blandt forældre i de kommunale daginstitutioners bestyrelser.

4 - to medlemmer, udpeget af det sociale udvalg, hvoraf det ene skal være medlem af det sociale udvalg. - en repræsentant for forældre, valgt af og blandt forældre i de ikke-kommunale daginstitutioners bestyrelser, dog kun fra daginstitutioner, hvortil visitationsgrupper foreslår optagelse af børn. Visitationsgruppen har til opgave at visitere børn til de kommunale daginstitutioner, den kommunalt formidlede dagpleje og ikke kommunale daginstitutioner, som har aftale om at optagelse af børn forestås af visitationsgruppen. Visitationsgruppen opretter en vesteliste for børn, der ønskes optaget i daginstitution eller kommunalt formidlet dagpleje, men som ikke umiddelbart kan optages. Visitationsgruppen skal, når der er ledige pladser i en daginstitution eller i den kommunalt formidlede dagpleje foretage en udvælgelse blandt de børn på ventelisten, som har den til daginstitutionen/dagplejen passende alder efter følgende hensyn, idet dog grupperne A og B altid går forud for efternævnte grupper, uanset forsørgernes forhold. Børn af ikke-gifte, men fast samlevende par ligestilles ganske med børn af gifte forsørgere. A. Børn, som af de sociale udvalg indstilles til optagelse på grund af særlige forhold. B. Børn, som på grund af alder skal overflyttes fra en daginstitution eller dagpleje til en anden. C. Børn, som optages i henhold til særbestemmelser i driftaftaler, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, idet disse børn indbyrdes følger nærværende prioritering. D. Børn af enlige forsørgere, som er udearbejdende eller under uddannelse. E. Børn af forsørgere, hvor begge er udearbejdende eller under uddannelse. F. Børn af forsørgere, hvor kun den ene er udearbejdende eller under uddannelse. G. Andre. Ved udvælgelse af børn skal visitationsgruppen søge at opretholde en rimelig alders og kønsfordeling i den enkelte institution. I tilfælde af uenighed mellem visitationsgruppen og en institution eller forældre kan spørgsmålet af hver af parterne forelægges det sociale udvalg til endelig afgørelse. Visitationsgruppens medlemmer, samt andre der måtte deltage i gruppens møder, er pålagt tavshedspligt med hensyn til de forhold, som de i medfør af deres arbejde i gruppen bliver bekendt med. Visitationsgruppens afgørelser kan ankes til det sociale udvalg, hvis afgørelser kan ankes i henhold til gældende bestemmelser. AFSNIT 2. Daginstitutioner uden kontrolleret tilsyn, det vil sige, at personalet ikke er forpligtet til at kontrollere børnenes fremmøde og orientere forældre i tilfælde af ikke-meddelt forfald, men alene at der er kontrolleret tilsyn, når børnene og de unge er i institutionen. Daginstitutioner uden kontrolleret tilsyn dækker aldersgruppen 7-17 år. Daginstitutioner uden kontrolleret tilsyn benævnes: fritidsklubber eller ungdomsklubber. Stk. 2. Vejledende standarder Aktivitetsarealet skal være tilpasset den påtænkte anvendelse. Institutionen skal have 1 toilet pr. 15 pladser, heraf skal 1 toilet pr. 40 pladser kunne benyttes af kørestolsbrugere. Toiletter skal være placeret i separate kabiner med dør. Toiletrum bør ikke have direkte adgang fra aktivitets- og arbejdsrum. Trappe op- og nedgange skal være sikrede, fortrinsvis med låsbare døre. Rækværk ved balkoner o.l. skal være sikrede i en højde af 1,2 m, og udformet så børn ikke kan klatre op eller komme mellem sprinklerværket. Børe i rum uden vinduer skal kunne åbnes uden brug af nøgle.

5 Institutionen skal indrettes så den kan modtage handicappede børn og unge uden særforanstaltninger. Stk. 3. Ledelse og drift Institutionen skal have en vedtægt, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Vedtægten skal angive institutionens formål, godkendte pladsantal, og hvilken aldersgruppe som modtages, ligesom det af vedtægten skal fremgå, hvorledes optagelse af børn/unge foregår. Institutionen kan maksimalt have 200 pladser. Personalenormering Institutionen skal have en leder med relevant uddannelse. Institutionen skal have 1 stilling pr. 15 pladser. Praktikanter og støttepersoner medregnes normalt ikke i normeringen. AFSNIT 3 Generelle forhold Stk. 1 Miljøforhold For alle daginstitutioner gælder, at de må placeres i et terræn, som giver brugerne aktivitets- og udfoldelsesmuligheder uden at bringe dem i farlige situationer. Daginstitutioner og legepladser må ikke placeres i områder, hvorover der føres kraftledninger. Daginstitutioner må ikke opføres i nærheden af støj, støv og luftforurenende virksomhed. Der må ved placering af daginstitutioner og legepladser tages hensyn til naboer, så disse ikke påføres unødige gener af aktiviteten i daginstitutionen og på legepladsen. Der må ved opførelse af daginstitutioner og legepladser ikke anvendes materialer, som indebærer kendt sundhedsrisiko. Stk. 2 Godkendelse Alle daginstitutioner skal godkendes af brandmyndighed, sundhedsmyndighed og arbejdstilsynet. Kommunalbestyrelsen skal godkende bygningerne og tilse at myndighedskrav er opfyldt. Herunder skal kommunalbestyrelsen godkende ikke-kommunale daginstitutioner og tilse at nærværende retningslinier er overhold med hensyn til oprettelse, indretning, ledelse og drift. For kommunale daginstitutioner sendes samtlige myndighedsgodkendelser sammen med godkendt vedtægt til Socialdirektoratet for endelig godkendelse af ibrugtagning som daginstitution. Stk. 3 Dispensationer Alle dispensationer i forhold til daginstitutionsområdet skal søges skriftligt i Socialdirektoratet med mindre andet er direkte nævnt i forordning eller cirkulære. Dispensationer meddeles skriftligt, og kan ikke gives med tilbagevirkende kraft. Stk. 4 Anlægstilskud Anlægstilskud til daginstitutionsbyggeri søges i forbindelse med indsendelse af kommunens sociale anlægsplaner. Anlægstilskud ydes i henhold til gældende bestemmelser herom. Kommunen må når projektet er godkendt af Socialdirektoratet, og der er bevilget anlægstilskud søge om igangsætningstilladelse/frigivelse af anlægsmidler. Byggerier må ikke sættes i gang før skriftlig tilladelse er givet fra Socialdirektoratet.

6 Der kan kun gives anlægstilskud til daginstitutioner som oprettes, ejes og drives af kommunerne.

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere