Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud."

Transkript

1 Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. 1. Indledning Privatinstitutioner skal overholde gældende lovgivning, og de til enhver tid vedtagne beslutninger i Kolding Kommune for etablering og drift af daginstitution samt politikker, mål og pædagogiske rammer og principper, der er gældende i kommunens dagtilbud. Imidlertid har den private institution nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager den private institution selv børn. 2. Formalia 2.1 Lovgivning og kommunale regler Privatinstitutioner er forpligtet til at overholde og efterleve følgende: De til enhver tid gældende love og regler på området, herunder: o Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) o Forvaltningsloven og offentlighedsloven o Byggelovgivningen o Arbejdsmiljøloven o Fødevarelovgivningen og o Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Derudover skal private institutioner overholde følgende: 1. Den pædagogiske læreplan udarbejdes i overensstemmelse med Kolding Kommunes ramme herfor. 2. Institutionens ledelse skal en gang årligt overfor bestyrelsen dokumentere, at der arbejdes med processer, der leder mod de i læreplanen fastsatte mål. Læreplanen evalueres og godkendes af bestyrelsen hvert andet år. Når den første pædagogiske læreplan er godkendt af bestyrelsen afleveres den til godkendelse af Kolding Kommune. Afrapportering af de pædagogiske læreplaner sker hvert andet år på skabelon som bruges af samtlige daginstitutioner i Kolding Kommune. 1

2 3. Byrådets beslutninger vedr. normeringsforhold og krav til sammensætning af personale og ledelse. 4. Udarbejde vedtægter, der skal være offentlig tilgængelige. Af vedtægten skal bl.a. fremgå formål, og hvem der er ansvarlig for institutionens drift, hvilke optagelseskriterier, der er gældende samt dokumentation for, at institutionens regnskab årligt revideres af et autoriseret revisionsfirma. 5. Sikre forældre til børn i private institutioner den samme inddragelse og medbestemmelse som i selvejende institutioner, jf. 37 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og 14 stk. 3 i Dagtilbudsloven. 6. Det løbende kommunale pædagogiske tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret via såvel uanmeldte som anmeldte tilsynsbesøg. 7. Indhente private straffeattester og børneattester på såvel leder, ansatte som frivillige, som medvirker i det daglige arbejde med børnene. Institutionen skal på baggrund af de indhentede attester vurdere hvorvidt vedkommende kan ansættes i institutionen. 8. Sikre, at der tales dansk i institutionen. 9. Udarbejde og administrere synlige og gennemskuelige optagelsesregler, der: o Er i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger, o Ikke udelukker visse grupper fra optagelse i institutionen. 10. En privatinstitution er forpligtet til at tage kontakt til kommunen, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at kommunen kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i det private dagtilbud. 11. Den private daginstitution skal løse opgaven med at sprogvurdere og sikre opfølgning jf. dagtilbudsloven 11. Herunder sikre, at der er fagligt kompetente pædagoger til at varetage opgaven i institutionen. 2.2 Økonomi Den private institution skal være kvalificeret, dvs. ansøger/institutionen skal: Udvise økonomisk hæderlighed, dvs. være en økonomisk troværdig samarbejdspartner,der overholder sine forpligtelser i forhold til: o At stille den nødvendige garantikapital på anfordringsvilkår, herunder depositum på kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen). o At stille garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne ved 3 måneders drift. Sammen med ansøgningen indsendes et budget for de første 12 måneder. o At opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser, indberetning til Skat, Danmarks Statistik mv. i henhold til gældende lovgivning o At redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til (skal fremgå af dagtilbuddets formål og vedtægter). Ved overgang fra en kommunal eller selvejende institution til en privatinstitution opgøres de kommunale værdier som institutionen råder over. Kommunen fastsætter vilkår 2

3 for den private institutions overtagelse af disse værdier eller for tilbagelevering til Kolding Kommune. De kommunale værdier kan bl.a. defineres som: Inventar Udlånt inventar Andet løsøre Licenser til programmer Tekniske installationer og udstyr som edb og telefoni Kommunal grund eller bygninger Lån i bygninger ejet af den selvejende institution Pantebreve udstedt til kommunen Ydelser på lån i ejendommen, opgøres fra det tidspunkt dette er meddelt den selvejende institution Til børn med opholdskommune i Kolding, og som er optaget i en privatinstitution, yder kommunen tilskud, der afregnes månedligt bagud med den private institution. Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud under den kommunale forsyning, og hvor barnet er optaget i privatinstitutionen og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Tilskuddet beregnes ud fra en åbningstid på 50 timer ugentligt. Såfremt der holdes åbent i færre timer, reguleres tilskuddet forholdsvist. Der ydes ikke forhøjet tilskud til åbningstid udover de 50 timer ugentligt. Tilskuddet består af: Et tilskud pr. barn pr. måned, afhængig af alder og svarende til de gennemsnitlige omkostninger der er pr. barn i en lignende daginstitution i Kolding Kommune. Et administrationsbidrag pr. barn, svarende til en selvejende institution i Kolding Kommune. Et bygningstilskud pr. barn, svarende til en selvejende institution i Kolding Kommune. Såfremt der på tidspunkt for beregning af tilskud ingen selvejende institutioner er i Kolding Kommune bruges tilbagefaldsreglen. 2.3 Antal pladser I forbindelse med ansøgning skal det oplyses, hvor mange pladser der etableres. Antallet af pladser kan ikke ændres efterfølgende uden fornyet godkendelse fra kommunen. 2.4 Fysiske rammer for institutionen 3

4 Bygningen skal kunne godkendes i henhold til Bygningsreglementet til daginstitutionsformål og kunne opnå godkendelse hos Brandmyndigheden til formålet. Der skal være et frit gulvareal i grupperummet på min. 3 m 2 pr. 0-2 årigt barn og 2 m 2 pr. børnehavebarn. I institutionen skal der være garderoberum, toiletrum med toiletter og vask i forbindelse med grupperummene Pusleborde skal være højdejusterbare. Der skal være fællesrum, vaskerum, rengøringsrum og kontor til administration. Til brug for personalet skal der være personalerum, garderobe og toilet med badefaciliteter. Såfremt institutionen modtager 0-2 årige børn, skal der være et godkendt produktionskøkken med tilknyttet viktualierum. Dette er dog ikke et krav, hvis privatinstitutionen vælger, at få maden ude fra og modtage det i et godkendt anretterkøkken. Det er et krav at maden lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger om sund mad til børn. Såfremt daginstitutionen modtager 0-3 årige børn skal der være sovepladser i fornødent omfang. Institutionen er ansvarlig for, at alle lovpligtige sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold for børn og medarbejdere er i orden. Arealet skal være uden sundhedsmæssig risiko. Der må ikke være skadelige eller giftige planter mm på grunden. Der skal etableres en sikker legeplads med legeredskaber, der overholder Dansk Standard samt tilgodeser børns behov for udvikling såvel fysisk som socialt mm. 2.5 Personale Der skal ansættes en pædagogisk professions bachelor som ansvarlig leder. Institutionen skal mindst have 55 % af personaletimerne bemandet med pædagogiske professions bachelorer. Ledelsen har ansvaret for at sikre, at personalet til enhver tid har kompetencer, som gør, at institutionen lever op til Kolding Kommunes krav til dagtilbud. Ansatte, såvel som frivillige hjælpere, skal fremlægge en tilfredsstillende privat straffeattest samt børneattest. Institutionens leder er ansvarlig herfor. 2.6 Rammer Eventuelle ændringer i åbningstiden skal meddeles forældrene og Kolding Kommune med rimeligt varsel, mindst en måned. Også ved lukkedage skal privatinstitutionen sikre pasning af de børn, der har behov. 4

5 Den private leverandør er forpligtet til at tegne en kollektiv børneulykkesforsikring, en løsøreforsikring, en erhvervsansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen skal også tegnes for kommunalt ansatte, der er beskæftiget i institutionen. Bygningen skal være bygningsbrandforsikret og husejerforsikret. 2.7 Forældresamarbejde Der skal være en forældreindflydelse svarende til indflydelsen i en selvejende institution. Forældrene skal som minimum have indflydelse på principperne for institutionens arbejde, for anvendelse af en budgetramme og indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale. 2.8 Børn med særlige behov Institutionen skal samarbejde med Kolding kommun om indsatsen i forhold til børn med særlige behov. Den private institution skal tage kontakt til Kolding Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at kommunen kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i privatinstitutionen. Hvis kommunen har bevilget støtte til et barn, skal støtten gives til barnet. Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan forældrene pålægges at få flyttet barnet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov. Privatinstitutionen kan søge støttetimer til børn med særlige behov. Dette sker ved at sende ansøgning til Kolding Kommune. Ansøgningsskemaet skal give en fyldestgørende beskrivelse af barnets nuværende situation, dette kan f.eks. gøres med afsæt i Kompetencehjulet. Herudover skal der foreligge en beskrivelse for, hvordan institutionen vil gøre brug af de ansøgte timer. Eventuelle bilag fra psykolog, læge m.v. kan vedlægges, eller der kan i ansøgningsskemaet, henvises til den pågældende. Samtykke fra forældrene vedlægges via en underskrift. Der kan kun søges støtte til børn bosat i Kolding Kommune. 2.9 Tilsyn 5

6 Privatinstitutioner er underlagt kommunens tilsynsforpligtelse. De kommunale myndigheder, der i henhold til Retssikkerhedslovens 16 skal føre tilsyn med institutionen, skal have adgang til, når som helst, at bese institutionen. Institutionen er forpligtet til at samarbejde med tilsynet. Tilsynets bemærkninger og eventuelle ønsker forelægges for forældrerepræsentanterne og den private leverandør. Institutionen er forpligtet til indenfor 8 dage at gøre kommunen bekendt med eventuelle klager fra forældre, samt disses indhold. Plan for tilsynsbesøg er vedhæftet som bilag Optagelsesregler Privatinstitutioner, jf. 26 stk. 3, fastsætter selv retningslinjer for optagelse og træffer selv afgørelse om optagelse. Privatinstitutionen skal som minimum overholde gældende lovgivning og retsgrundsætninger om lige adgang, medmindre det i den af Byrådet godkendte ansøgning fremgår, at optagelse eksempelvis begrænser sig til børn af forældre, der er ansat på en bestemt arbejdsplads/virksomhed. Privatinstitutioner kan alene afvise optagelse, hvis der ikke er ledige pladser (her træder ventelistekriterierne i kraft). Optagelses- og ventelistekriterierne skal være offentligt tilgængelige. Privatinstitutioner er på samme vilkår som kommunale institutioner forpligtet til at optage børn med handicaps eller andre særlige behov. Afslag om optagelse af børn med særlige behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier: At de fysiske rammer ikke er eller kan tilpasses barnets behov og At personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de nødvendige udviklingsmuligheder (et privat dagtilbud kan optage alligevel, og derefter søge kommunen om støtte til barnet) Forældrebetaling Privatinstitution fastsætter og sørger selv for opkrævning og inddrivelse af forældrebetaling. Manglende forældrebetaling er et anliggende mellem institutionen og forældrene. Institutionen har ret til at opsige barnet med et af bestyrelsen (i vedtægten) aftalt varsel. Reglerne for fripladstilskud og søskendetilskud følges. 6

7 2.12 Bortfald af tilskud og klagemuligheder Hvis kommunen får oplysninger om, eller via tilsyn bliver bekendt med, at en privat institution tilsidesætter krav og forpligtelser kan det medføre: Ophævelse af godkendelse Bortfald af tilskud med kort eller intet varsel, hvis Byrådet skønner at kriterier misligholdes eller groft misligholdes Erstatningsansvar. Klage over manglende godkendelse rettes til Kolding Kommune. Klage over fastsættelse af kommunens krav kan, afhængig af klagens art, stiles til Kolding Kommune eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen. Forældre til børn i det private dagtilbud kan forfølge et eventuelt erstatningskrav via de civilretslige instanser og myndigheder. Forældre kan henvende sig til Kolding Kommune Børneområdet, hvis de har spørgsmål eller oplevelser, der er relevante i forhold til tilsynet med det private dagtilbud Lukning En privat institution kan tidligst lukke med 3 måneders varsel (svarende til garantikapitalen jfr. pkt. 2.2) til den første i måneden. Såfremt der er planer om lukning af institutionen, skal Kolding Kommune straks informeres herom. Alle aktiver anskaffet ved kommunale driftstilskud, herunder eventuelle kommunale investeringer, overføres efter beslutning i den private daginstitutions bestyrelse til et med daginstitutionsdrift beslægtet formål. Formålet skal godkendes af Kolding Byråd. 3. Kriterier for pædagogiske principper Privatinstitutioner gøres særligt opmærksom på gældende bestemmelser og formålsparagraffer i Dagtilbudsloven i den pædagogiske sammenhæng skal særligt 8 a om pædagogiske læreplaner og lovens formålsbestemmelser for dagtilbud i 1 tages i betragtning. 4. Krav til ansøgningen Ansøgningen om godkendelse af ny privatinstitution stiles til: att.:børneområdet Børne- og uddannelsesforvaltningen 7

8 Børneområdet Ålegården Kolding Ansøgningen skal indeholde: Privatinstitutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter Dagtilbudslovens 20, skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Kolding Kommunes kriterier, som de er formuleret her. Af vedlagte bilag 2 fremgår Kolding Kommunes opgaver og forpligtigelser i relation til privatinstitutioner. En underskrevet tilkendegivelse/referat af møde, hvor beslutning af etablering af privatinstitution er aftalt En beskrivelse af idegrundlag Udkast til vedtægter Budget Pædagogiske læreplaner Dokumentation for at bygningerne er godkendt til formålet Dokumentation for tegnede forsikringer Dokumentation for garantistillelse 5: Bilag Bilag 1 Plan for tilsynsbesøg Bilag 2 Kommunens opgaver i relation til private daginstitutioner Rev

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere