Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution"

Transkript

1 December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive private daginstitutioner med kommunalt tilskud. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor institutionen er beliggende, skal godkende og føre tilsyn med den private daginstitution. Ansøgningsprocedure Ansøgningsprocedure Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse af en privat daginstitution, skal overfor Silkeborg Kommune dokumentere, at de lever op til de krav, som er beskrevet i dagtilbudsloven 7 og gældende vejledninger og bekendtgørelser på børneområdet. Generelt henvises til gældende lovgivning på området samt Silkeborg Kommunes Børne- og Ungepolitik. Silkeborg Kommune har udarbejdet et ansøgningsskema og en tjekliste for hvilke bilag, der skal vedlægges. Ansøgere må forvente, at der går op til to måneder fra Børne- og Familieafdelingen modtager en ansøgning om godkendelse af en privat daginstitution til der træffes afgørelse. En privat institution, der opfylder lovgivningens og Silkeborg Kommunes godkendelseskriterier, har krav på godkendelse. Driftsgaranti Silkeborg Kommune stiller krav om, jf. dagtilbudsloven, at private institutioner skal stille en driftsgaranti på anfordringsvilkår. Formålet er med driftsgarantien er at opnå en vis leverancesikkerhed, idet kommunen er forpligtet til at sørge for anden pasningsmulighed, hvis privatinstitutionen går konkurs eller ophører på anden vis. Garantien afhænger af institutionens børnenormering. Udgangspunktet er som anbefalet af Kommunernes Landsforening et beløb svarede til 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som den private institution. Dokumentation for driftsgarantien skal være Silkeborg Kommune i hænde senest 14 dage før den dato en eventuel godkendelse træder i kraft. Vedtægter Privatinstitutioner skal leve op til bestemmelserne om private institutioner i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud i 7. Tilrettet december 2013 Børne og Familieafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Formålet med at oprette og drive den private institution, herunder et særligt værdigrundlag eller en særlig pædagogisk tilgang, skal fremgå af institutionens vedtægter. Privatinstitutionens bestyrelse skal udarbejde en vedtægt for styrelse af institutionen. Vedtægten skal fastsætte et eventuelt særligt formål med institutionen, optagelsesregler, opsigelsesvarsel, fastsættelse af forældrebetaling, bestyrelsens sammensætning og kompetence, procedure for valg af bestyrelse, åbningstid, det maksimale antal børn samt anvendelse af institutionens overskud. Vedtægten skal godkendes af Børne- og Familieafdelingen, Silkeborg Kommune. De fysiske rammer Privatinstitutioner skal opfylde gældende lovgivning på området, herunder Bygningsreglementet, brand og sundhedsmyndighedernes krav m.v. Det er ifølge Bygningsreglementet et krav, at opholdsrum (grupperum) i daginstitutioner mindst har et gulvareal på tre kvadratmeter pr. 0-2-årige barn og på to kvadratmeter pr. 3-6-årige barn. Ansøgere skal sammen med ansøgningen fremsende dokumentation for, at de bygningsmæssige rammer er godkendt til dagpasning efter gældende lovgivning. Kopi af ibrugtagningstilladelse fra de kommunale myndigheder til dagpasning i lokalerne med angivelse af det antal børn og den aldersgruppe, som der søges tilladelse til pasning af, vedlægges ansøgningen. Legepladsen skal ære godkendt af en ekstern, certificeret virksomhed. Pædagogiske rammer Pædagogiske læreplaner og sprogvurdering Private institutioner er omfattet af dagtilbudslovens krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, herunder børnemiljøvurdering samt sprogvurdering og sprogstimulering. Det er i Silkeborg Kommune et krav, at private institutioner skal have udarbejdet og godkendt en pædagogisk læreplan senest seks måneder fra den dato, hvor en eventuel godkendelse af institutionen træder i kraft. Herudover forventer Silkeborg Kommune, at privatinstitutioner synliggør hvorledes institutionen vil arbejde med og have fokus på de udfordringer der er for barnet i overgangen mellem børnehave og skole. Børn med særlige behov Side 2

3 Private daginstitutioner er generelt underlagt det værdigrundlag og de principper for indsatsen i forhold til børn med særlige behov, som er beskrevet i Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Private institutioner har underretningspligt, hvis personalet får kendskab til forhold der kan medføre dårlig trivsel eller behov for særlig støtte til et barn i institutionen. De kriterier, der gælder for tildeling af ekstra personaleressourcer i kommunale daginstitutioner, der har børn med handicap eller socialt udsatte børn, vil også gælde for privatinstitutioner. Det er kommunen, der beslutter og finansierer hele udgiften til særlig støtte ved siden af driftstilskuddet samt følger op på indsatsen. Sundhed og hygiejne Private institutioner skal leve op til lovgivningens krav til sundhed og hygiejne i daginstitutioner, herunder Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinjer og forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge. Herudover skal retningslinjerne i Silkeborg Kommunes sundheds- og rygepolitikker efterleves. Personale Lederen af privatinstitutionen skal have en relevant faglig uddannelse inden for det pædagogiske område f. eks. pædagog, lærer, socialrådgiver eller lignende. Lederens navn samt dokumentation for uddannelse vedlægges ansøgning om godkendelse som privat institution, hvis vedkommende er ansat eller eftersendes, således at den er Silkeborg Kommune i hænde senest 14 dage før den dato godkendelsen træder i kraft. I Silkeborg Kommune vægtes efter- og videreuddannelse af såvel det ledelsesmæssige som det pædagogiske personale højt. Det forventes, at der i privatinstitutionen er et ønske om og dermed fokus på uddannelse og udvikling af personalet i daginstitutionen. Forventningen til institutionslederen er lederuddannelse svarende til diplom niveau. Tilsvarende de kommunale daginstitutioner, er der krav om, at den private institution udarbejder en uddannelsesplan for hver enkelt medarbejder. For alt personale som skal arbejde med børn gælder, at privatinstitutionen skal indhente børneattest og straffeattest for alle der har kontakt med børnene i privatinstitutionen. Ved anmærkninger på børneattest eller straffeattest skal Børne- og Familieafdelingen, Silkeborg Kommune kontaktes. Når Silkeborg Kommune overlader dagtilbudsopgaver til private institutioner er disse omfattet af reglerne om tavsheds- og underretningspligt i forhold til de opgaver der løses jf. retssikkerhedsloven 43 og i servicelovens kap. 27. Side 3

4 Privatinstitutioner skal efterleve alle dele af arbejdsmiljølovgivningen, herunder krav til arbejdspladsvurdering. Gældende retningslinjer for arbejdsmiljø i Silkeborg Kommunes daginstitutioner vil samtidig være vejledende for private daginstitutioner. Økonomi Økonomisk hæderlighed Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig for institutionens økonomi og skal opfylde grundlæggende krav til faglig og økonomiske hæderlighed. Det betyder, at den private institution eksempelvis skal overholde sine forpligtelser i forhold til betaling af skat osv. og anvende tilskuddene fra Silkeborg Kommune til det angivne formål. Tilskud og forældrebetaling Privatinstitutioner har ret til et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud per barn, der er optaget i institutionen. Tilskuddet ydes først fra det tidspunkt et barn er berettiget til en plads i en kommunal institution. I Silkeborg Kommune er der pasningsgaranti fra barnet er 30 uger og indtil skolestart. Driftstilskuddet nedsættes proportionalt for deltidspladser og/eller institutioner med reduceret åbningstid i forhold til standarten på 51 timer i Silkeborg Kommune. Administrationsbidraget dækker omkostninger til lønadministration, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Private institutioner fastsætter og opkræver selv forældrebetalingen direkte fra forældrene. Der kan ifølge lovgivningen ikke sættes loft for forældrebetalingen i private institutioner. Åbningstid For at opnå fuldt tilskud skal privatinstitutionen have en åbningstid svarende til fuld årlig åbningstid for kommunale og selvejende institutioner i kommunen. Ved lavere åbningstid vil driftstilskuddet blive forholdsmæssigt reduceret. Normering Der skal være sammenhæng mellem serviceniveauet i kommunale institutioner og private institutioner beliggende i Silkeborg Kommune. Kommunens serviceniveau på dagtilbudsområdet afspejles blandt andet i personalenormering og sammensætning af personaleressourcer. Silkeborg Kommune skal derfor have indsigt i privatinstitutionernes personalenormering, der som udgangspunkt bør svare til niveauet i de kommunale institutioner. Søskende- og fripladstilskud Børn optaget i privatinstitutioner har samme ret til søskende- og fripladstilskud som børn i kommunale eller selvejende institutioner. Det påhviler privatinstitutionen, at orientere og Side 4

5 vejlede om mulighederne for tilskud. Forældrene ansøger om søskende- og fripladstilskud til Silkeborg Kommune og et tilskud udbetales direkte til forældrene. Optagelsesregler og udmeldelse Private institutioner fastsætter selv kriterier for og træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Institutionen fører selv en eventuel venteliste. Silkeborg Kommune kan ikke anvise pladser i private institutioner. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler, der udelukker særlige grupper fra optagelse i den private institution og der skal sikres samme rummelighed, som i kommunale institutioner. Private institutioner kan dog oprettes med et særligt formål og dermed give fortrinsret til en bestemt gruppe af børn. Der kan for eksempel være tale om, at en virksomhedsbørnehave giver børn af virksomhedens medarbejdere fortrinsret til institutionen. Privatinstitutionen kan dog ikke afvise at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen. Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i institutionen, ligesom de kun kan afvise at optage børn, såfremt der ikke er plads i institutionen, jf. dagtilbudsloven 27, stk I dagtilbudsloven 29, stk. 4 er det præciseret at private institutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn. Forældreindflydelse Forældrene i private institutioner skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende institutioner, jf. Dagtilbudslovens 14, stk. 3. Det vil sige, at forældrebestyrelsen som minimum skal have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principper for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i daginstitutionen. Forældrebestyrelsen skal hvert andet år beslutte om privatinstitutionen skal tilbyde et dagligt måltid mad til børnene, jf. Dagtilbudslovens 16b, stk. 3. Kvalitetsudvikling I Silkeborg Kommune arbejdes der med KLs kvalitetsmodel, herunder er der krav til kommunens daginstitutioner om at skabe dialog med forældrene om service og kvalitetsniveauet i institutionen. På samme måde forventes det, at den private institution skaber dialog omkring service- og kvalitetsniveauet i den private daginstitution. Side 5

6 Tilsyn Silkeborg Kommune har pligt til at føre tilsyn med private institutioner beliggende i kommunen. Tilsynet vil blive gennemført efter de samme retningslinjer, der gælder for tilsynet med de kommunale og selvejende institutioner. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det kommunale tilsyn, så det kan foregå frit og uhindret. Det skal gennem tilsynet sikres, at private institutioner lever op til kriterierne for godkendelse, herunder at kommunens afgørelser vedrørende særlig støtte til børn reelt føres ud i livet, således at også børn i private institutioner modtager den støtte de har behov for. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution, hvis institutionen ikke opfylder de kriterier, som institutionen blev godkendt på baggrund af. Gennemgang af personalenormeringen, herunder andelen af medarbejdere med en pædagogisk uddannelse vil være en del af det pædagogiske tilsyn med private institutioner beliggende i Silkeborg kommune Spørgsmål Er der spørgsmål til materialet vedr. godkendelseskriterierne til private daginstitutioner i Silkeborg Kommune kan henvendelse rettes til Børne- og Familieafdelingen. For konkrete spørgsmål i forbindelse med drift og udvikling af den private institution henvises til gældende lovgivning på området samt kommunens fagpersoner for det relevante område. Side 6

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej » Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning?

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere