Historisk Institut Poul Erik Lauridsen Årskort nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Institut Poul Erik Lauridsen Årskort nr. 19875372 20-12-2010"

Transkript

1 2010 Marshallhjælpen og den kolde krig i Danmark En analyse af de sikkerheds-politiske og økonomiske motiver som der var fra Amerikansk side i forbindelse med Marshallhjælpen, herunder den betydning som denne påvirkning fik for valg af Danmarks alliancemæssige tilhørsforhold. Historisk Institut Poul Erik Lauridsen Årskort nr

2 Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2 Problemformulering. s. 2 Litteratur. s. 3 Analysens udgangspunkt s. 3 Europa efter s. 5 Landbruget en nøglesektor for europæisk genopbygning s. 7 Marshallhjælpen s. 9 Det indenrigspolitiske spil 0m krisehåndtering (Hans Hedtoft vs. Knud Kristensen) s. 12 De skandinaviske forsvarsforhandlinger s. 13 Dansk indenrigspolitik og Marshallhjælpen s. 16 Konklusion s. 20 Summary s. 21 Litteraturliste s. 22 Personregister over politiske hovedaktører. s. 25 Navneforkortelser for historikere og andre forfattere. s. 25 Organisationsforkortelser s. 26 s. 1

3 Indledning. Danmark havde indtil 1945 med Tysklands betingelsesløse kapitulation været underlag en dominerende nabo både økonomisk og militært. Denne trussel skiftede i efterkrigsperioden til at udgøre naboen mod Øst. Sovjetunionen. Der opstod i perioden en mulighed hvor Danmark var katalysator (mægler) for en mulig etablering af en skandinavisk forsvarsalliance eller hvis dette mislykkedes, at blive knyttet til den vestligt orientere alliance (NATO). Danmark kunne som et sidste alternativt have valgt at stå alene (neutral), men derved ville forholdet til USA og i særdeleshed USSR blive yderst kompliceret. Efter besættelsen af Danmark, havde ambassadøren i USA i realiteten i 1941 overdraget den militære suverænitet over Grønland. Danmark kunne evt. blive nødt til at afstå Grønland, hvis man havde afvist at indgå i en alliance uden vestligt tilknytning. Det er med dette udgangspunkt at de danske forhåbninger og drømme om et skandinavisk forsvarssamarbejde er et kardinalpunkt for at forstå hvor meget Marshallhjælpen betød for de overvejelser der uanset regeringens partifarve/konstellation førte til Danmarks beslutning om, at blive medlem i NATO mere af nød end af lyst. Danmark havde ikke ønsket at blive medlem af Vest Unionen. Det første initiativ til en europæisk alliance. Den psykologiske frygt, som den kolde krig skabte sammenholdt med Danmarks reelle økonomiske og ressourcemæssige problemer, medførte, ved væksten i europæisk økonomi og genetableringen af den danske eksport, at regeringen i Danmark tog imod den udstrakte hånd som Marshallhjælpen var. Alle de beskrevne emner bliver uddybet i denne fremstilling og danner også en forståelsesmæssig ramme for den påvirkning Danmark var udsat for både direkte og indirekte fra den amerikanske administration (regeringen). Problemformulering. Min problemformulering består af et hovedspørgsmål opdelt i flere underspørgsmål. En analyse af de økonomiske og sikkerhedspolitiske motiver som der var fra Amerikansk side i forbindelse med Marshallhjælpen, herunder den betydning som denne påvirkning fik for valg af Danmarks alliancemæssige tilhørsforhold. Hvorledes påvirkede den amerikanske Marshallhjælp den indenrigspolitiske debat, og de politiske beslutningstagere i forhold til udformningen af danske sikkerheds og forsvarspolitik? Hvilken konkret betydning fik Marshallhjælpen for den danske samfundsøkonomi? Spørgsmålet er om Marshallplanen var et kardinalt omdrejningspunkt ved Danmarks valg af alliancepartnere og de vidtgående konsekvenser, det fik for det danske samfund? s. 2

4 Besvarelsen af disse spørgsmål skal deles op i to perioder. Marshallhjælpen skiftede karakter i perioden 1950/51, der skete et paradigme skifte i Marshallplanen fra det økonomisk til det militære område. 1 Litteratur Centrale værker er Thorsten Borring Olesen og Paul Villaume s monografi I blokopdelingen tegn (Dansk Udenrigs Politisk Historie, bind 5). Der sammen med TBO s øvrige værker gør grundigt rede for skandinavisk forsvarspolitik. Hertil kommer Leon Dalgas Jensen s arbejder der især belyser Marshallhjælpen og Dansk Industripolitik. Spørgsmålet om dansk indenrigspolitik og Marshallhjælpen er stærkt inspireret af LDJ. Bo Lidegaard`s værker om diplomatihistorie er også primære kilder til nøglepersoner i dansk udenrigspolitik, i den her forbindelse især H. Kaufmann og J.O. Krag. Det skal fremhæves at BL og TBO i flere tilfælde tolker handlingsforløbet forskelligt. Et af de centrale stridspunkter er den værdi, der kan tillægges den amerikanske ambassadør Josiah Marvel s henvendelse til de ledende socialdemokrater i Som baggrundslitteratur er i udstrakt grad brugt en omfattende biografi af Leif Thorsen om Hans Hedtoft. Selvom bogen ikke fremkommer med nyt materiale er den velskrevet og giver et godt indblik i personen Hedtofts tanker og vurderinger. Biografien illustrerer den spaltning som personen Hedtoft havde overfor det militære samarbejde og som han delte med flere af sine socialdemokratiske statsministerkolleger. Skandinavisk forsvarsforbund eller Atlantpagten? Analysens udgangspunkt. Marshallplanen (E.R.P) var en klar og konkret handlingsplan, der gjorde op med den isolationisme, som havde præget USA i hele mellemkrigsperioden. Marshallhjælpen var fortsættelsen af den vestlige orientering som USA havde etableret under krigen, hvor man konkret hjalp Storbritannien med våben m.v. Det kom til udtryk i Trumann-doktrinen 2 (containment) og udenrigsministerens tale George. C. Marshall i Periodeafgrænsningen er fastlagt i forhold til den tidsperiode som Marshallhjælpen blev tildelt i For Danmarks vedkommende fik man den største del af hjælpen i forbindelse med den 1.del af hjælpeprogrammet , hvorefter man af indenrigspolitiske årsager valgte at nedtrappe hjælpen, fordi den skiftede over til at blive tilknyttet specifikke militære og strategiske interesser i USA. Presset fra amerikansk hold på de beslutningstagere, som fastlage rammerne for det danske forsvarsbudget blev signifikant og dermed prioriteringen af forsvarsspørgsmål i dansk indenrigspolitik Dette var man fra dansk side ikke interesseret i da man havde andre prioriteringer i forhold til genopbygningen af den danske industri og dens konkurrenceevne og for socialdemokraterne gjaldt 1 DIIS Bind 1, side 108. og L.D. Jensen, DFMH, side DIIS Bind 1, side 73 og side 78. s. 3

5 det opbygningen af den danske velfærdsstat (jfr. programmet Fremtidens Danmark). Danmark var på tærsklen til at transformere sig fra agrar til industriel økonomi. Sverige og Norge var langt længere fremme i udviklingen af deres industrier. 3 Derfor har jeg valgt at lægge vægt på landbrugssektoren, da den stadigvæk spillede en central rolle for Dansk økonomi. De danske og amerikanske holdninger til Marshallhjælpens formål var i den 1. del af Marshallhjælpens fase i rimelig overensstemmelse, og der var ikke de store interessekonflikter indtil 1951, hvor den amerikanske regering ændrede politiske prioritering, hvor USA vægtede militære og strategiske interesser højere end økonomisk vækst og stabilitet. USA ønskede en sammenknytning af økonomiske handelspolitik og strategiske hensyn i modsætning til hvad Danmark ønskede, hvilket tydeligt fremgår af udtalelser fra ledende politikere (T. Kristensen), nemlig at fastholde en selvstændig erhvervspolitik og ikke blande politik og handelsforhold. Man havde med udgangspunkt i vores langvarige neutralitetspolitik en tradition for at handle med alle lande uanset om de havde indbyrdes allianceforhold eller lå i åben krig med hinanden. Denne ikke blok-politik ønskede vi på det handelsmæssige plan at bibeholde. Det kom til en direkte konflikt med den amerikanske embargopolitik over for østblokken. 4 Danmark havde også reelt brug for de råvarer som de kunne få fra østblokken og dette havde en vigtig positiv økonomisk sideeffekt, da man ikke behøvede at afregne i dollar. Det drejede sig om kul fra Polen og korn fra Sovjetunionen 5. Danmarks forsvars og udenrigspolitik kom til at blive præget af, at regeringen Hedtoft stadig ønskede at være brobygger og bibeholde en skandinavisk tankegang og ideologi på det forsvarspolitiske område. Dette havde efter min mening Danmark kun mulighed for uden væsentlige sanktioner og problemer med USA, primært på grund af den geopolitiske fordel som Danmark havde i kraft af vores besiddelse af Grønland 6. USA kunne til enhver tid overtage Grønland, hvis det var ønsket med Henrik Kaufmanns velvillige bistand 7. Han er den reelle leder af Grønlandspolitikken frem til sin pensionering i 1958 og gav amerikanerne, hvad de ønskede 8, Thule base o.a., så Danmark undgik en direkte og ydmygende amerikansk overtagelse af Grønland. 9 3 V. Sørensen SVMP, side L.D. Jensen Se Sagen om statslånet til B&W i 1950 erne i artikelen, Dansk industripolitik mellem kold krig og protektionisme, samt af samme forfatter DFMH, om den amerikanske lovgivning på området (embargopolitikken), side L.D. Jensen Dansk industripolitik, side Vedr. Grønlands strategiske betydning for Danmarks relationer til NATO se DIIS, bind 1, side T.B. Olesen IBT, Henrik Kaufmanns rolle vedr. grønlandspolitikken, side S. Mørch Se note, side , som omhandler Grønland. 9 T.B. Olesen IBT, Poul Villaume konkludere i sit afsnit ligeledes at Danmark ikke havde nogen reel indflydelse på amerikansk grønlandspolitik og at Danske embedsmænd accepterede dette, side 200. s. 4

6 Danmark var mentalt indstillet på at få et skandinavisk forsvarsforbund, men de økonomiske og storpolitiske begivenheder pressede Danmark ind i rollen som et skeptisk medlem af NATO. 10 Den måde som den kolde krig kom til at præge danske udenrigspolitik og det pres der blev lagt på hele Skandinavien herunder Danmark fra USA s side fremgår også tydelig ved gennemgangen af det skandinaviske alternativ. USA ønskede også mulighed for at oplyse og propagandere for den vestlige livsstil. 11 Europa efter Danmark havde materielt, et gunstigt udgangspunkt efter befrielsen i maj i forhold til de øvrige Europæiske lande Dette kunne vi takke vores samarbejdspolitik og passive neutralitetspolitik for. Denne politik havde været den bestemmende i dansk udenrigspolitik både under WW 1 takket være en stor indflydelse fra Det Radikale Venstre, som igennem hele partiets historie har været tilhænger af neutralitet og afrustning. Uder WW1 dog med en stor sikringsstyrke indkaldt men med troen på at Danmark kunne holde sig uden for konflikterne ved at være neutrale. Det Radikale Venstre har hele tiden ment at Folkeforbundet og dets efterfølger FN skulle være den udøvende militære magt på den internationale bane. 12 Et af de lande som Danmark havde en stor samhandel med lå praktisk talt i ruiner. 13 Det var det sønderbombede og besatte Tyskland. Vi havde under krigen eksporteret en del landbrugsvarer til Tyskland, og det var også en af grundene til, at vi under besættelsen blev forskånet for større militære aktioner fra tysk side 14. Flere europæiske lande var hårdt ramt af krigen med hensyn til befolkningens ernæringstilstand. For både Holland, Belgien og især Tysklands 15 vedkommende var en væsentlig del af infrastrukturen ødelagt. De fik fra krigens ophør tilført basale råstoffer og fødevarer via UNRRA (etableret 1943). Da det ophørte i foråret 1947 havde organisationen anvendt 3,5 milliarder dollars. 74 %. blev finansieret af USA. Allerede på dette tidspunkt vidste USA, at deres hjælp var meget nødvendigt hvis man ønskede et stabilt og vestligt orienteret Europa. 16 Følgende nøgletal for de Europæiske lande viser, på hvilket niveau de forskellige lande ernæringsmæssigt var, efter krigens slutning. Tabellen viser, at Danmark ligger højest i Europa. DIIS De danske forbehold med hensyn til udstationering af fremmede tropper i fredstid, Bind 1, side M. Rostgaard Kampen om sjælene, side 259 og side Det Radikale venstre sad tungt på udenrigsministerposten i hele perioden fra 1924 til først i 1953 fik Socialdemokratiet en Udenrigsminister fra egne rækker H.C. Hansen, man kunne ikke længere lade professionelle diplomater som Gustav Rasmussen tage hovedrollen i de centrale udenrigspolitiske forhandlinger. Økonomi og udenrigspolitik kom til at spille en for vigtig rolle. Se V. Sørensen SVMP, side D. Thränhardt Geschichte der BRD, side 13 og Werner Abelshauser, Wirtschafsgeschichte, side Under 1 verdenskrig havde vi ligeledes en væsentlig fødevarer eksport til både Storbritannien og Tyskland og da vi var neutrale kunne vi eksportere il begge lande selvom de var indbyrdes i krig. 15 A.S. Milward Rec, side Ukendt forfatter Marshallplanen, Økonomisk tidsskrift, udgivet 1947, side 102. s. 5

7 Talværdierne angiver et estimeret skøn over, hvor mange kalorier hver indbygger har til rådighed pr. dag 17 Høstår 1945/46 Høstår 1946/47 Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland Italien Holland Norge Sverige Schweiz 2900 Stor Britannien Danmarks største samhandelspartner var på det tidspunkt Storbritannien og størstedelen af vores eksport gik til Storbritannien. Det var både en styrke og en svaghed for vores økonomi. Vi var meget sårbare overfor udsving i vores eksport og vi havde derfor et konkret valutamæssigt problem, som hurtigt voksede sig større. Da det danske samfund fik produktionen og forbrugslysten tilbage efter krigens afslutning. Vi fik sterling overskud i vores valutabeholdning via vores eksport, men de råstoffer, der var nødvendige for at øge produktionen, både for landbruget og industrien, blev primært importeret fra dollarområdet 18. For eksempel foderstoffer, oliekager og metaller og maskiner. Dette var også et problem, som gjaldt mange andre Europæiske lande. Alan S Milward med flere argumenterer for, at den finansielle krise der opstod i 1947 og den medfølgende mangel på nødvendige råstoffer og hjælpematerialer, var en konsekvens af de konkrete forhold og politiske mekanismer som en direkte følge af krigen. De fleste lande havde et stort behov efter 5 års mangel og rationering for at få fyldt lagrene op igen og få fornyet deres produktionsapparat. 19 Dette medførte selvfølgelig en forøget import som på længere sigt (årsbasis) gav underskud på betalingsbalancen. Her sammenholdt med det forhold at Danmark eksporterede til et valutaområde(sterling)(svag) men importerede fra et andet valutaområde(dollar) (stærk). Dette gav strammere importrestriktioner og toldbarrierer, som dermed fik protektionismen til at blomstre. En af de økonomiske mekanismer, som man frygtede, var en fastfrysning af de økonomiske markeder i datidens Europa. Øget samhandel var påkrævet, og en lammelse af økonomien netop på et tidspunkt, hvor Europa havde brug for mere stabilitet og konkret vækst, ville svække det europæiske sammenhold både økonomisk og politisk, og skabe grobund for alvorlig politisk uro i hele Europa. 17 A.S. Milward Rec, side L.D. Jensen Thorkild Kristensen og., Vandkunsten bind 9/10, side og DFMH, side 463, vedr. Danmarks strukturelle valutaproblematik, side T.B. Olesen IBT, side s. 6

8 Europa og i særdeleshed USA var bange for en gentagelse af de politiske og sociale uroligheder som medførte Weimar republikkens fald i Tyskland og Mussolinis magtovertagelse i Italien, men nu med modsat fortegn nemlig, de kommunistiske partiers styrkelse. Tendensen var tydelig i hele Europa. I Danmark kom DKP ind i folketinget i 1945 med 18 mandater. Landbruget en nøglesektor for europæisk genopbygning i efterkrigsperioden. Marhsllahjælpen havde en central betydning for tilførslen af nødvendig kapital og råstoffer til det danske landbrug og var af den grund et væsentligt motiv for den danske accept af Marshallhjælpen. 20 Dansk landbrug fik ifølge tabelmaterialet over Marshallhjælpens anvendelse, den vigtigste andel af den bevilgede hjælp ca. 78 % af den Marshallfinansierede import. På grund af en generel dårlig høst i efteråret1947 opstod der akut fødevaremangel i hele Europa og den var specielt stor i Tyskland, hvor flere samfundsforskere konkluderer, at den britiske zone ikke kunne have klaret den akutte fødevaremangel uden amerikansk hjælp 21 For detaljeret at kunne belyse Marshallhjælpens betydning for landbruget ud fra erhvervets egen synsvinkel, har jeg fra en samtidig kilde udgivet af tidsskriftet Husmanden, udgivet i 1950 og hvor forfatteren er, landbrugsekspert ved Marshallmissionen i Danmark, George L. Peterson. Jeg vil her bemærke, at man skal tage de anførte tal med forbehold, selvom der sikkert ikke er fejl i talmaterialet, er vedkommende ansat ved Marshallmissionen og har derfor en interesse i at bruge Marshallhjælpen i propagandistisk øjemed. 22 Artiklen omhandler først en opsummering af den væsentlige indflydelse, Marshallhjælpen havde på landbrugsproduktionen på landsplan. Artiklens 2 del omhandler den bekymring, som bortfaldet af Marshallhjælpen betyder for landbruget, og hvilke muligheder landbruget har for ved egen drift at løse det konkrete foderbehov. GLP påpeger at en stor del af Marshallhjælpen blev brugt til indkøb af råvarer og fremhæver følgende nøgletal for året Importen af oliekager udgjorde tons, hvoraf tons var finansieret af Marshallmidler. Tilsvarende tal for foderkorn udgør tons, de tons var ERP finansieret. Beregninger af GLP vurderer, at tons af den danske mælkeproduktion ækvivalent med tons smør skyldes de oliekager, der er importeret under Marshallplanen. Marshallhjælpen har medført en stærk vækst i husdyrbestanden, som i vil udgøre en kvægbestand på 3 mio. styk, hvoraf 1,6 mio. er køer. En svinebestand på 3,5 mio. styk samt en fjerkræsbestand på 30 mio. stk. Denne husdyrbesætning vil kræve mio. foderenheder(forkortelse F.E.). 20 Mogens Rüdiger ifølge Mogens Rüdiger gik Marshallhjælpen primært til landbrugssektoren på bekostning af den nødvendige støtte til udviklingen af industriel konkurrenceevne. 21 Knapp Reconstruction and West-Integration. side 417, og Abelshauser, HILFE UND SELBSTHILFE, side M. Rostgaard For en udmærket udredning om den bevidste brug af Marshallhjælpen i propagandamæssigt øjemed, se artiklen Kampen om sjælene. Tidsskriftet Historie 2002, nr. 2 s. 7

9 Under forudsætning af, at høsten i bliver af normal størrelse, og der kan importeres de mængder, som landbruget importerede udefra sidste år 216 mio. F.E. fra ikke dollarområder og 550 mio. F.E. fra dollarområdet, vil man have mio. F.E. til rådighed. Disse beregninger skønner G.L.P. at ville medføre et umiddelbar underskud på 230 mio. F.E. For at opretholde det forventede antal husdyr, vil man mangle 420 mio. F.E. Dette skønnes at svare til køer og ca svin. G.L.P. konkluderer endvidere, at en løsning på kort sigt er at udvide dyrkningsarealet specielt med roer, foderkartofler og lucerne. Rationel fodring er også en besparelsesmulighed og besparelserne er konkret 100 F.E. pr svin, ifølge forsøgsopdræt. En lignende løsningsmodel er professor Skovgaard inde på i sin artikel. Han konkluderer i slutningen af sin artikel, at et brug på 6 10 Hektar landbrugsjord, ved en svigtende tilførsel som følge af udfasningen af Marshallhjælpen, kan kompensere for dette ved at udvide rodfrugtarealet med 2-3 til 4 Skæpper land, som derved udligner den manglende tilførsel af korn 23 Disse artikler viser, at landbruget fik en stor del af det nødvendige foder finansieret via Marshallhjælpen men viser også at det krævede en hurtig omstilling både af mekanisk art samt strukturelt(jordbrugsarealets anvendelse) for at opretholde den forøgede landbrugsproduktion. Landbruget var heller ikke uden selvkritik. GLP påpeger også, at hvis den øgede landbrugsproduktion ikke kunne bibeholdes, burde flere af Marshallmidlerne have været anvendt til at støtte industrien. 24 Marshallhjælpen spillede en meget central rolle i moderniseringen af dansk landbrug. Mekaniseringen af landbruget og udviklingen af industrien var et vigtigt led i den danske strategi. Investeringer begge steder skulle gøre det muligt, at forøge produktiviteten i landbruget samtidig med, at industrien og andre byerhverv blev i stand til at absorbere den arbejdskraft, der blev ledig i landbrugssektoren. Effektiviseringen af landbruget kom bl.a. til udtryk ved stigningen i antallet af traktorer, der i årene fra 1948 til slutningen af 1950 erne forøgedes fra til Marshallhjælpens indvirkning på investeringsniveauet fremgår af nedenstående tabel, hvor investeringsniveauet steg betydeligt efter WW2. Marshallhjælpen blev herefter afløst af direkte landbrugsstøtte. Landbruget investeringer i mio. kr Bygninger Maskiner Grundforbedringer K. Skovgaard Husmanden, side 132 spalte 2,og side 133 spalte 1 øverst. 24 G.L. Peterson Husmanden, side 327 spalte 2 25 Danmarks Nationalbank Marshallhjælpen side Jørgen Fink Dansk Erhvervshistorie tabel 6.44, side 412. s. 8

10 Besætningsforskydninger Bruttoinvestering Afskrivninger Nettoinvesteringer Marshallhjælpen Marshallplanen (E.R.P). blev introduceret af den amerikanske udenrigsminister George C. Marshall ved en tale på Harvard Universitet den 5. juni Den anspændte situation mellem Øst og Vest, den forsyningsmæssige situation, samt de voksende økonomiske problemer som de enkelte europæiske lande sloges med. Specielt valutaproblemer, samt voksende underskud på betalingsbalancen, hæmmede den økonomiske vækst i hele Europa. De europæiske regeringer og i særdeleshed USA frygtede en destabilisering og tiltagende handelsmæssig protektionisme, som blot ville forværre de økonomiske rammebetingelser for at Europa selv kunne arbejde sig ud af krisen. Dermed spillede E.R.P. både en væsentlig økonomisk, samt en væsentlig indirekte sikkerhedspolitisk rolle, for at sikre, at de Europæiske lande tilsluttede sig den Vestlige sfære og ikke blev en del af Østeuropa. Det var i starten ikke USA s mening, at gøre E.R.P.(officielt) geografisk adskilt med Østeuropa som skillelinje, men et Sovjetisk (forventet) nej til at modtage hjælp, fik alle Østlande til at takke nej til nogen form for økonomisk hjælp fra Vesten. 27 På Pariserkonferencen den 12. juni 1947 (CEEC), hvor etableringen af de organisatoriske rammer blev gennemført, blev alle deltagende lande, heriblandt Danmark anmodet om, at svare på et spørgeskema(de deltagendes landenes udspil) som tilsammen skulle lægge rammerne for et 4 års produktionsprogram for hvert enkelt land. Som vigtige forudsætninger måtte hvert land gå ud fra følgende forudsætninger for deres planlægning. 28 a. At den nødvendige fremmede valuta til betaling af vigtige varer ville være tilgængelig. b. At anmodning om ønskede tilførsler ville blive fremsat under hensyn til at bringe betalingsbalancen med udlandet i omtrentlig ligevægt ved udgangen af perioden, uden at landet derefter skulde være afhængigt af særlig udenlandsk økonomisk hjælp. c. At levestandarden ikke måtte blive højere end den, hvert enkelt land senere venter at kunne opretholde uden hjælp udefra. d. At produktion og forbrug opretholdes på et niveau, der er i overensstemmelse med fuld og konstant beskæftigelse. 27 T.B. Olesen IBT, side 84. Det var en uofficiel bevidst strategi at udforme Marshallhjælpen så Sovjetunionen måtte takke nej blandt andet på grund af amerikansk medindflydelse på modtagerlandendes økonomi. DIIS bind 1, side A.F, Knudsen, Landbruget Knudsen var kontorchef i landbrugsrådet. Tidsskrift for landøkonomi, udgivet 1948, side 287. s. 9

11 Marshallhjælpen havde en central betydning for dansk økonomi, hvilket tydeligt fremgår af nedenstående tabel 29. Årstal Saldo på betalingsbalancen i Mio. kr. Marshallhjælp i Mio. kr.(e.r.p.) Total 1820 Et af de væsentlige aspekter fra amerikansk side var også, at de Europæiske lande blev tvunget til at koordinere deres udspil til hjælpeprogrammet. Dette havde også et vigtigt psykologisk formål, da det tvang de enkelte lande til at samarbejde og dermed at indgå i et forpligtigende samarbejde i stedet for protektionisme og handelshindringer, som var nogle af de faktorer der udløste WW2. Til at koordinere og styre Marshallhjælpen oprettedes OEEC i april Her drøftede man alle valutaog handelsmæssige problemer på det Europæiske marked. OEEC kom til at fungere som et mellemstatsligt organ. 30 Et centralt kriterium var, hvor stort et handelsrelateret problem de forskellige lande havde i forhold til dollarområdet. Denne prioritering sammenholdt med vurderingen af den danske fødevareeksports betydning for Europas genopbygning medførte, at Danmark modtog mest Marshallhjælp målt pr. indbygger. 31 Hvor meget Marshallhjælpen udgjorde beløbsmæssigt for det enkelte lands økonomi, fremgår af nedenstående tabel 32. Denne fordeling var politisk bestemt. Storbritannien fik mest fordi de havde den største gæld, som direkte kunne relateres til WW2. Fordeling af Marshallhjælp på lande i perioden 3. april 1948 til 30. juni1952 Storbritannien 3.189,8 24,7 % Frankrig 2.713,6 21,0 % Italien 1.508,6 11,7 % Vesttyskland 1.390,6 10,8 % Holland 1.083,5 8,4 % Grækenland 706,7 5,5 % Østrig 677,8 5,2 % 29 Udenrigsministeriet., UMMH, side T.B. Olesen IBT, side L.D. Jensen DFMH, side L. D. Jensen TALM, side 210 tabel 1. s. 10

12 Belgien-luxembourg 559,3 4,3 % Danmark 273,0 2,1 % Norge 255,3 1,9 % Tyrkiet 225,1 1,7 % Irland 147,5 1,1 % Sverige 107,3 0,8 % Portugal 51,2 0,4 % Island 29,3 0,2 % Ialt ,8 100,0 % De sektorer i Danmark, som fik den største andel af Marshallmidlerne, fremgår af følgende tabel. Fordelingen af Marshallhjælpen på varegrupper i Danmark1948 til Vare art % af Total Korn 10,1 % Oliefrø, vegetabilske olier 5,8 % Oliekager 12,5 % Fødevarer 0,9 % Tobak 6,7 % Tekstiler 8,4 % Mineralolier 21,4 % Jern og stål 4,9 % Andre metaller 5,0 % Traktorer og andre landbrugsmaskiner 3,1 % Andre maskiner 8,6 % Transportudstyr 2,7 % Kul 4,0 % Fragt til amerikanske skibe 4,4 % Andet 1,5 % 100,0 % LDJ opsummerer i sin artikel, at 78 % af de vigtigste genopbygningsvarer, der blev importeret i perioden juni 48 til juni 1949 indenfor landbrugssektoren, blev finansieret med Marshallmidler. Ud over den direkte Marshallhjælp blev de beløb der blev indbetalt i danske kroner af de danske importører, brugt i enighed mellem Danmark s og USA s regeringer. De 900 mio. blev brugt til afskrivninger på statens gæld. 135 mio. blev anvendt til militære anlæg, og 535 mio. blev anvendt som lån, tilskud og garantier til erhvervsvirksomheder. Det betød en væsentlig forøgelse af statens udlån til erhvervsdrivende og dermed en vigtig hjælp for stimulering af den økonomiske vækst. 33 L.D. Jensen TALM, side 211 tabel 3. s. 11

13 Jeg vil senere under afsnit om dansk indenrigspolitik og Marshallhjælpen komme nærmere ind på den danske regerings problemer omkring USA indflydelse på det danske forsvarsbudget. Et direkte forsøg på styring af den danske indenrigspolitik 34. Socialdemokratiet havde fra Marshallhjælpens tilblivelse en positiv indstilling til dette program i modsætning til både Venstre og Konservative, da principperne langt hen af vejen fulgte det nye socialdemokratiske genopbygnings og fremtidsprogram Fremtidens Danmark 35 Der var dog nogle væsentlige erhvervsmæssige strukturelle problemer som skulle løses i forbindelse med implementeringen af E.R.P. Marshallplanen tvang dansk industri til at agere på et internationalt marked. Derved blev dansk industri på kort sigt svækket, da den havde været beskyttet af importreguleringer og manglede internationale konkurrenceevne. Det danske industriapparat var også nedslidt pga. manglende reinvesteringer som følge af WW2 36 Det indenrigspolitiske spil om krisehåndtering (Hans Hedtoft vs. Knud Kristensen). Et af de væsentligste indenrigspolitiske stridsemner var, hvordan man skulle stimulere genopbygningen og den økonomiske vækst og samtidig skaffe den nødvendige valuta til at finansiere disse målsætninger. Socialdemokratiet ville styre udenrigshandelen via en centralistisk og detaljeret planøkonomisk styring og derfor bibeholde kvoter og rationering, som man havde introduceret i 1940 med etableringen af Direktoratet for Vareforsyning. 37 Den borgerlige regering 1945 til 1947 ville ikke føre en ligeså stram og centralistisk (nødvendig) styring af udenrigshandelen og det medførte i sidste ende den i alle historiske fremstillinger meget omtalte valutapukkel på 700 mio. kr. Den skyldtes primært vores ensidige eksport til Storbritannien. 38 Den importpukkel, der blev skabt, var ikke skabt ud fra en overdreven import af luksusvarer, men skyldtes, at de nødvendige foderstoffer og råvarer, man behøvede, blev importeret fra dollarområdet, og vores eksport var primært i sterling. Uanset regeringsfarve kunne valutaproblemer ikke undgås, da forholdene skyldes strukturelle forhold i vores import- og eksporterhverv, og deres andel af eksport og import. Vores eksport var stadigvæk helt op til slutningen af 50érne domineret af landbrugssektoren. Det var dog i sidste ende vores udenrigspolitik overfor Tyskland, som blev det afgørende spørgsmål, hvor Erik Eriksens regering måtte træde tilbage og overgive magten til Hedtoft L.D. Jensen DFMH. Denne artikel et det væsentligste og mest detaljerede bidrag som systematisk debattere det udenrigspolitiske pres som den siddende danske regering var udsat for fra amerikansk side. 35 Fremtidens Danmark. Socialdemokratisk fremtidsprogram hvor en af hovedforfatterne var den senere Stats og Handelsminister Jens Otto Krag. Udgivet København V. Sørensen SVMP, side T.B. Olesen IBT, side T.B. Olesen IBT, side 77 og LDJ, DFMH, side T.B. Olsen IBT, side s. 12

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen Uncle Sam, John Bull og Bjørnen En analyse af stormagternes politik overfor Danmark samt disses indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-1955. Speciale udarbejdet af: Kim Drejer Nielsen

Læs mere

I den moderne danske økonomiske og politiske

I den moderne danske økonomiske og politiske 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik 1950-1953 Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets

Læs mere

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto 60 Et overnationalt Europa Valget havde ikke været let, fordi det var et valg mellem følelser og forstand. De europæiske Fællesskaber var 25. marts 1957 blevet etableret af Benelux-landene, Frankrig, Tyskland

Læs mere

Danmark i kapitalismens guldalder

Danmark i kapitalismens guldalder FORHOLDET MELLEM DEN ØKONOMISKE POLITIK OG DEN SAMFUNDSØKONOMISKE UDVIKLING I DANMARK I 1950ERNE AF BALDER ASMUSSEN Året 1959 udgør et vendepunkt i Danmarks økonomiske historie. I 1950 erne havde Danmark

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Den Kolde Krigs anlæg

Den Kolde Krigs anlæg Den Kolde Krigs anlæg Af Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak Kulturstyrelsen 2013 0 Baggrund... 2 1. Indledning... 4 2. Den Kolde Krigs anlæg i litteraturen... 5 3. Omstilling til

Læs mere

Pro Memoria: Atombomben er vor ven

Pro Memoria: Atombomben er vor ven Pro Memoria: Atombomben er vor ven DEN DANSKE REGERINGS STILLINGTAGEN TIL OG REAKTIONER PÅ ATOMVÅBNENES INTEGRATION I NATOS FORSVARSSTRATEGI 1949-1956 AF JONATHAN SØBORG AGGER OG LASSE WOLSGÅRD En af de

Læs mere

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 En historisk udredning DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2007 København 2007 Dansk Institut for Internationale Studier Strandgade 56 1401 København K

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 151 Efter Muhammed: Handlerummet for den borgerlige udenrigspolitik Nikolaj Petersen 153 Den ufuldendte strategiske aktør: Danmark og sikkerhedspolitikken siden

Læs mere

Betragtninger Omkring Det socialdemokratiske Principprogram Vejen frem

Betragtninger Omkring Det socialdemokratiske Principprogram Vejen frem Betragtninger Omkring Det socialdemokratiske Principprogram Vejen frem 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Problemformulering Problemformulering... s3 Kapitel 2: Baggrunden for programmet 2,01 Indledning...

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver 28. årgang - nr. 3-4 Aug ug.. - sept. pt. 2001 Teman emanummer TEMANUMMER: ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver Af Leif Kajberg og Bent Brier Foreningen Frit Norden har som mærkesag bevarelsen

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen 38 NATO SIKRER FREDEN 16. december 1950 mødtes en gruppe tidligere modstandsfolk i København for at stifte Sammenslutningen til Oplysning om Atlantpagt og Demokrati. De havde alle været samlet til et møde

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp.

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Kronologi - udvalgte oplysninger fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Citater - udvalgte citater om NATOs 50 år.

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere