Forfatterpræsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatterpræsentation"

Transkript

1 Forfatterpræsentation Nete Hornnes Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), ph.d. Ansat ved Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi og arbejder med forebyggelsesforskning rettet mod apopleksipatienters risiko for recidivapopleksi og andre kardiovaskulære komplikationer. Mads Kamper-Jørgensen Kandidat i Folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.), ph.d. Mads er lektor på Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Undervisning: Epidemiologi på uddannelserne i IT & Sundhed og Medicin, samt kurser i infektionsepidemiologi og introduktion til SAS systemet (Statistical Analysis System) på uddannelsen Folkesundhedsvidenskab. Forskningsinteresser: Epidemiologi med fokus på mor og barn, herunder udveksling af celler mellem mor og barn og associerede helbredskonsekvenser. Lene Povlsen Sygeplejerske, Master of Public Health (MPH), Master of Science in Public Health (MScPH), svensk doktorgrad i folkesundhed (DrPH). Lene udførte sit et afhandlingsarbejde i årene omkring familier med indvandrerbaggrund og børn med kronisk sygdom (diabetes). Hun er ansat som universitetslektor og docent ved Nordic School of Public Health, NHV i Göteborg. Underviser inden for public health og health promotion. Medlem af Nordic Health Promotion Research Network. Forskningsinteresser: Health promotion; health education; health literacy; kronisk sygdom, undervisning og support; migration, kultur og sundhed. Johanne Lind Rasmussen (red.) Sygeplejerske, cand. mag. (dansk), Master of Public Health (MPH). Johanne er lektor på Institut for Sygepleje, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol. Klinisk lektor, Herlev Hospital. Forfatterpræsentation 9

2 Johanne er underviser i folkesundhed og epidemiologi, sygepleje, videnskabsteoriog forskningsmetodologi i grunduddannelsen til sygeplejerske og på Sundhedsfaglig Diplomuddannelse. Særlige interesseområder: Forskning og udvikling i klinisk praksis, analyse af forskningsartikler, forebyggelse og sundhedsfremme. Christina Warrer Sch nohr Kandidat i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ), ph.d. Christina er adjunkt på Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Christina er kursusleder på kursus i Forebyggelse & Sundhedsfremme på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Hendes forskningsområde er social ulighed i sundhed, implementering og evaluering samt børn og unges sundhed og sundhedsadfærd. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, Master of Public Health (MPH), ph.d. Lisbeth er forsknings- og udviklingsergoterapeut på Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet. Særlige interesseområder: Evidensbasering af klinisk praksis, ældre, demens, rehabilitering og det sociale liv. FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB OG EPIDEMIOLOGI 10

3 Forord Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi er voksende discipliner i sundhedsvæsenet, og der er stor brug for ansatte både i regioner og kommuner, der dels har viden inden for disse fagområder, dels har forudsætninger for både at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde og for at kunne analysere forskningsresultater til gavn for folkesundheden. I lov om uddannelse til professionsbachelor er det beskrevet, at ud over at give viden om og forståelse for et fagområdes teori og praksis skal uddannelse til professionsbachelor også kvalificere den studerende til relevant videreuddannelse. Siden loven kom, har de fleste af de mellemlange videregående uddannelser fået bekendtgørelser, der bl.a. indeholder krav om, at de studerende skal blive i stand til at fortsætte teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse. For at opfylde disse krav er det nødvendigt, at de sundhedsprofessionelle professionsbachelorer kan bruge af den kolossale mængde af sundhedsvidenskabelig forskningslitteratur, der findes. Det kræver en grundlæggende viden om sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder, og en af de retninger inden for sundhedsvidenskabelig forskning, som det er vigtigt, at studerende introduceres til, er forskningen i folkesundhed. Til denne forskning anvendes i særlig grad epidemiologi som metode, og denne bog er en indføring i grundlæggende forskningsmetoder i folkesundhed og epidemiologi. Professionernes udvikling går mod øget akademisering og krav om evidensbasering af det kliniske arbejde. Det er derfor et håb, at bogen vil finde anvendelse i den kliniske praksis. Det er også et håb, at bogen kan inspirere til videreudvikling af professionerne til gavn for hele befolkningen og sundhedsvæsenet. Formålet med denne bog er derfor at introducere både studerende på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, studerende på diplomuddannelse samt klinikere til folkesundhed og epidemiologi, epidemiologiske forskningsdesign samt kritisk læsning og analyse af forskningsartikler. Bogen tilstræber at udgøre en samlet helhed, hvor begreber og metoder forklares ved eksempler ud fra de samme to videnskabelige epidemiologiske artikler, som analyseres eksemplarisk sidst i bogen. Der forekommer enkelte overlapninger, idet nogle få begreber naturligt har skullet beskrives i flere kapitler. Derved gives læseren mulighed for at læse kapitlerne uafhængigt af hinanden. Forord 11

4 Den primære målgruppe er studerende på professionshøjskolernes sundhedsuddannelser, dvs. sygepleje-, fysioterapi-, ergoterapi-, jordemoder-, bioanalytikerog radiografstuderende samt studerende i ernæring og sundhed. Den sekundære målgruppe er postgraduate studerende på diplomuddannelserne, for hvem bogens indhold er en nødvendig opgradering i forhold til at opfylde uddannelsernes formål. Bogen er endvidere stilet til klinikere med en mellemlang videregående uddannelse, som i deres arbejde søger større forståelse for folkesundhedsvidenskab og epidemiologi, fx i forhold til udvikling af forebyggelsesarbejde eller kritisk granskning af videnskabelige epidemiologiske artikler. På trods af forfattergruppens store fagkundskab har det ikke været muligt at dække alle relevante emner i en enkelt lærebog, hvorfor interesserede studerende opfordres til at læse supplerende litteratur fra referencelisterne efter de enkelte kapitler. Kapitel 1, Epidemiologi, sundhed og folkesundhed beskriver epidemiologi som grundlaget for folkesundhedsarbejde. Der redegøres for udviklingen af definitionen på sundhed siden WHO s definition1948 og frem til fremvæksten af begrebet sundhedsfremme ved Health Promotion-konferencen i Ottawa Det salutogenetiske perspektiv og Antonovskys teori om Sense of Coherence præsenteres. I kapitlet gøres der rede for, at en stor del af grundlaget for forbedring af folkesundheden er de epidemiologiske undersøgelser, og at strategierne for denne forbedring ligger i behandling, protektion, prævention, sundhedsundervisning/oplysning og health promotion/sundhedsfremme. Kapitel 2, Folkesundhed i et historisk perspektiv giver en oversigt over folkesundhedens historiske udvikling fra primært at have fokus på akutte og smitsomme sygdomme til primært at have fokus på kroniske og ikke-smitsomme sygdomme. Denne udvikling har betydet en ny forståelse af forholdet mellem sundhed og sygdom og af betydningen af den enkeltes håndtering af livet med sygdom. Som følge heraf studerer epidemiologer forskellige befolkningsgruppers sundhedstilstand og -adfærd, og kapitlet beskriver derfor social ulighed i sundhed som et epidemiologisk fokusområde. I takt med bl.a. den øgede globalisering har man i folkesundhedsarbejdet og i det epidemiologiske arbejde fået nye udfordringer pga. fremkomsten af nye infektionssygdomme og multiresistente mikroorganismer. Kapitel 3, Forebyggelse i det epidemiologiske arbejde indledes med en kort afklaring af forskellen mellem sundhedsfremme og forebyggelse ud fra WHO s og Sundhedsstyrelsens definitioner. Herefter gennemgås forebyggelsesbegrebet. Forskellige elementer af begrebet forklares, og etikken i det forebyggende arbejde belyses. Epidemiologiske befolkningsundersøgelsers betydning for udviklingen af forebyggelse og behandling præsenteres, herunder påpeges kønsforskelle i middellevetid og sygdomsmønstre. Sidst i kapitlet redegøres for fordele og ulemper ved FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB OG EPIDEMIOLOGI 12

5 screeningsundersøgelser, dvs. systematiske befolkningsundersøgelser, som er en væsentlig del af det sygdomsforebyggende arbejde. Kapitel 4, Statistik er epidemiologiens faste følgesvend beskriver statistiske teknikker og er en indføring i statistikkens verden. Denne verden er et svært tilgængeligt land for mange studerende på de mellemlange videregående uddannelser og for mange sundhedsprofessionelle klinikere. En del af disse har traditionelt et mere humanvidenskabeligt syn på sundhed og sygdom, hvor forståelsen for patienten eller borgeren som medmenneske er i fokus. Med brug af en fortællende sprogstil og med udgangspunkt i en ganske lille og helt uvidenskabelig spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på Professionshøjskolen Metropol føres læseren igennem central, grundlæggende statistik og præsenteres for redskaber, som gør det muligt at forstå og læse epidemiologiske, kvantitative forskningsartikler kritisk og at forstå og fortolke tabeller og figurer i disse artikler. Studerende på bioanalytiker- og radiografuddannelsen har generelt større viden om matematik og statistik, og derfor er det et håb, at de mange eksempler i kapitlet vil fremme deres oplevelse af kapitelindholdets relevans og inspirere til yderligere læsning af epidemiologiske forskningsartikler. Kapitel 5, Epidemiologiske hyppighedsmål præsenterer den deskriptive epidemiologi, herunder bl.a. de mest almindelige hyppighedsmål, prævalens og incidens, samt beregning og fortolkning af disse mål. Alle de epidemiologiske beregninger eksemplificeres med tal fra danske datakilder og i relation til diabetes. Middellevetid som begreb forklares, og det forklares, hvilke hyppighedsmål bl.a. politikerne efterspørger i forsøget på at lave økonomiske beregninger af behandlings- og forebyggelsestiltag. Sidst i kapitlet præsenteres flere offentligt tilgængelige datakilder, der står til rådighed på internettet. Kapitel 6, Epidemiologiske design præsenterer først evidensbaseret praksis. Ud fra Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi eksemplificeres, hvordan værdien af anbefalinger for undersøgelse og behandling gradueres, alt efter hvilket evidensniveau de bagvedliggende undersøgelser har. Det understreges, at man ud over de epidemiologiske undersøgelsesdesign i det medicinske evidenshierarki også skal undersøge de sundhedsfaglige personers kliniske erfaringer og ekspertise samt patienternes ønsker, motivation, behov og rettigheder. Dernæst gennemgås betydningsfulde overvejelser, som forskerne må gøre sig før valg af design. Disse valg afhænger af, om undersøgelsen er rettet fremad eller bagud i tid, hvordan man udvælger og finder deltagere til sin undersøgelse, og hvilke data der skal indsamles, og hvordan. Til sidst gennemgås de hyppigste epidemiologiske forskningsdesign såsom randomiseret kontrolleret undersøgelse, kohorteundersøgelse, case-kontrolundersøgelse og tværsnitsundersøgelse, og eksempler på dataanalyse gennemgås. Kapitel 7, Årsagssammenhænge gennemgår kriterier, som kan hjælpe læsere af epidemiologiske forskningsartikler til at vurdere, hvorvidt der er tale om en årsags- Forord 13

6 sammenhæng eller blot en statistisk sammenhæng mellem en risikofaktor og et outcome. Der redegøres for begreberne bias og confounding. Kapitel 8, At læse forskningsartikler beskriver, hvordan sundhedsvidenskabelige artikler, herunder epidemiologiske, kvantitative artikler bliver til, deres vej gennem review-godkendelse og de internationale regler i forhold til forfatterrettigheder. Artiklernes opbygning efter IMRAD-formatet gennemgås. Sidst i kapitlet gennemgås systematisk, hvad der er vigtigt at se efter og vurdere, når man skal analysere en sundhedsvidenskabelig/epidemiologisk artikel, som er opbygget efter IMRAD-formatet. Kapitel 9, Analyse af forskningsartikel (tværsnitsundersøgelse) er en kritisk analyse af en epidemiologisk tværsnitsundersøgelse, hvor eksponering (kardiovaskulære risikofaktorer) og outcome (apoplexia cerebri) er målt på samme tid. Formålet med undersøgelsen var at beskrive forekomsten af kardiovaskulære risikofaktorer ved apopleksiens opståen hos mænd og kvinder i alle aldre. Artiklen er et eksempel på et dansk videnskabeligt arbejde, som er publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, Stroke. Artiklen giver læseren en forskningsbaseret viden om et stort og aktuelt folkesundhedsproblem. Kapitel 10, Analyse af forskningsartikel (kohorteundersøgelse) er en kritisk analyse af en kohorteundersøgelse, hvor formålet var at undersøge sammenhængen mellem langtidseksponering for trafikrelateret luftforurening og incidensen af diabetes. Forskerne har undersøgt en kohorte af byboere i Danmark og ud fra undersøgelsespopulationens bopæl og beregninger af graden af trafikrelateret luftforurening er incidensen af diabetes målt. Også denne undersøgelse er et eksempel på et dansk videnskabeligt arbejde, publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, Diabetes Care. Det har stor betydning for folkesundheden at få epidemiologisk evidens for en årsagssammenhæng mellem luftforurening og diabetes. FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB OG EPIDEMIOLOGI 14

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

AF SELVMORDSTRUEDE. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Vejledning til sundhedspersonale

AF SELVMORDSTRUEDE. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Vejledning til sundhedspersonale VURDERING TERMINOLOGI OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed Vejledning til sundhedspersonale 2004 Terminologi Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed Arbejdsgruppen

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Vejleder: Helle Storm Afleveret: 5. Januar 2011 Anslag: 164.885 (69 sider) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Resumé (Mette) Abstract (Mette)

Resumé (Mette) Abstract (Mette) Indhold Resumé (Mette)...3 Abstract (Mette)...3 Læsevejledning (Stine)...4 1. Indledning...5 1.1 Baggrund og relevans (Mette)...5 1.2 Formål (Stine)...6 1.3 Målgruppe (Stine)...6 1.4 Problemformulering

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere