Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler"

Transkript

1 Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade København K D A T O 9. f eb r ua r J O U R N A L N R. RA B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : D R L F R E D E RI K S H OL M S KA N A L K ØB E N HAVN K T E L E F ON F A X Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler 1. Indledning Folketingets Retsudvalg har i den foregående og i den indeværende folketingssamling stillet Justitsministeriet og Sundhedsministeriet en række spørgsmål om bl.a. antallet af sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, om tiltalepraksis og strafniveauet i sådanne sager samt om politiets efterforskningsmuligheder i disse sager. På den baggrund har Rigsadvokaten efter aftale med Justitsministeriet og Sundhedsministeriet udarbejdet denne udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler. Rigsadvokaten har til brug for udtalelsen gennemgået trykt retspraksis vedrørende overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler, ligesom Rigsadvokaten har foretaget et elektronisk udtræk fra politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS) med henblik på at belyse antallet af anmeldelser, sigtelser, tiltaler og afgørelser i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler. Herudover har Rigsadvokaten anmodet Rigspolitiet og samtlige politikredse om en udtalelse om erfaringerne med efterforskningen og behandlingen af dopingsager, ligesom Rigsadvokaten har anmodet SKAT om oplysninger om et indsatsprojekt, som SKAT har iværksat i relation til overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler.

2 I afsnit 2 i denne udtalelse redegøres der for lov om forbud mod visse dopingmidler samt relevante lovændringer, mens der i afsnit 3 redegøres for udviklingen i antallet af anmeldelser, sigtelser, tiltaler og domfældelser for overtrædelse af lov om visse dopingmidler. I afsnit 4 belyses strafniveauet ved overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler, mens afsnit 5 indeholder en sammenfatning af de udtalelser, som Rigsadvokaten har modtaget fra Rigspolitiet, politikredsene og SKAT. Endelig indeholder afsnit 6 Rigsadvokatens bemærkninger. 2. Lov om forbud mod visse dopingmidler Ved lov nr. 916 af 8. december 1993 om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven), der trådte i kraft den 1. januar 1994, blev bl.a. ind- og udførsel, salg og besiddelse af visse dopingmidler forbudt, når der ikke var tale om lægeordineret anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling eller til videnskabelige formål. De omfattede dopingmidler var opregnet i lovens 1, nr. 1-4, og omfattede bl.a. anabolske steroider, testosteron og væksthormoner. Overtrædelser af loven blev straffet med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år, jf. lovens 3. SIDE 2 Lov nr. 916 af 8. december 1993 blev afløst af den nugældende hovedlov, lov nr. 232 af 21. april 1999, der trådte i kraft den 1. juli Formålet med den nye lov var bl.a. at tilføje dopingmidlet EPO (Erytropoietin) til grupperne af dopingmidler omfattet af lovens 1, ligesom sundhedsministeren efter lovens 2 blev bemyndiget til løbende at fastsætte, hvilke grupper af dopingmidler ud over de i 1 nævnte loven skulle finde anvendelse på. Ved lov nr. 69 af 4. februar 2004 udgik hæftestraf som led i den generelle afskaffelse af denne sanktionsform af lovens 4, stk. 1, således, at straffen for overtrædelse af dopingloven herefter er bøde eller fængsel indtil 2 år. Straffen for distribution af dopingmidler blev skærpet ved lov nr. 352 af 6. maj 2009 om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler (Skærpelse af straffen for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler), der trådte i kraft den 1. juli Der blev ved lovændringen indsat en ny bestemmelse i 4, stk. 2, hvorefter det ved straffens udmåling skal betragtes som en skærpende omstændighed, hvis der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler. Den nye bestemmelse omfatter efter forarbejderne både overdragelse og besiddelse med henblik på videreoverdragelse, ligesom overdragelse omfatter såvel overdragelse mod vederlag som vederlagsfri overdragelse, der foretages f.eks. med henblik på at oparbejde et marked for salg af dopingmidler.

3 Nedenfor i afsnit 4 redegøres nærmere for strafniveauet i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, herunder for de strafskærpelser, som følger af lov nr. 352 af 6. maj Antallet af anmeldelser, sigtelser, tiltaler og afgørelser Rigsadvokaten har til brug for denne udtalelse foretaget et elektronisk udtræk i politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS) med henblik på at belyse antallet af anmeldelser, sigtelser og tiltaler for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler i perioden (1. halvår). Endvidere har Rigsadvokaten foretaget et udtræk, der belyser antallet af afgørelser for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler samt fordelingen af disse afgørelser på de forskellige afgørelsestyper (domme, bødevedtagelser mv.) i samme periode. SIDE 3 Det bemærkes, at det ikke ved elektronisk udtræk i politiets sagsbehandlingssystem er muligt at tilvejebringe oplysninger om, hvor mange enheder (ampuller og piller) lovovertrædelserne omfatter, ligesom det ikke er muligt at tilvejebringe oplysninger om strafudmålingen (frihedsstraffens længde/bødens størrelse) i sagerne. Dette ville forudsætte en ressourcekrævende manuel gennemgang i politikredsene af samtlige sager på dette område. Endvidere bemærkes, at det ikke på baggrund af nedenstående tabeller er muligt at angive, hvor mange af de anmeldte sager i det enkelte år, der har ført til tiltalerejsning og domfældelse. Dette skyldes, at der ikke nødvendigvis er rejst tiltale eller afsagt dom samme år, som anmeldelsen er modtaget. Tabel 1: Antal anmeldelser, Antal anmeldelser TOTAL Lov om forbud mod visse dopingmidler * * kun 1. halvår Tabel 2: Antal sigtelser, Antal sigtelser TOTAL Lov om forbud mod visse dopingmidler * * kun 1. halvår 1 Anmeldelserne er opgjort efter det år, hvor den enkelte anmeldelse har fundet sted. Der opgøres efter journalnumre, dvs. uanset antallet af sigtede pr. journalnummer tæller journalnummeret kun en gang. For 2011 er kun anmeldelser for 1. halvår opgjort. 2 Sigtelserne indeholder sigtelser, der enten er afgjorte eller verserende i året, hvor den enkelte sigtelse er rejst. Der beregnes på antal personer sigtet pr. journalnummer. For 2011 er kun sigtelser for 1. halvår opgjort. Afgørende er, om sigtede er sigtet efter gerningskoden (dopingloven), uagtet om sigtelsen efterfølgende er afgjort efter anden gerningskode.

4 Tabel 3: Antal tiltaler, Antal tiltaler TOTAL Lov om forbud mod visse dopingmidler Ukendt * * kun 1. halvår Tabel 4: Antal afgørelser og fordeling, Antal afgørelser TOTAL Ubetinget dom Betinget dom/delvis betinget dom Indenretlig bøde Anden indenretlig afgørelse, fældende Frifundet SIDE 4 Afgjort med bødeforelæg Tiltalefrafald mv Påtale opgivet ( 721, stk. 1, nr. 2) TOTAL * * kun 1. halvår Som det fremgår af ovenstående tabeller 1-4, har antallet af anmeldelser, sigtelser, tiltaler og afgørelser i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler generelt været stigende igennem de sidste 5 år. Der er tale om en forholdsvis jævn stigning fra år til år. Der foreligger ikke oplysninger, der nærmere kan belyse årsagerne til denne stigning, men udviklingen kan bl.a. hænge sammen med øget opmærksomhed på området, herunder fra SKATs side, jf. herom nedenfor i afsnit 5. Herudover fremgår det af tabel 4, at der er sket påtaleopgivelse (dvs. sigtelsen er opgivet) i 5,7 pct. af de sager, hvor der blev rejst sigtelse i 2010 og i 6,1 pct. af disse sager i 2011(1. halvår). I de forudgående år var tallene henholdsvis 5,8 pct. i 2006, 3,5 pct. i 2007, 3,5 pct. i 2008 og 4,9 pct. i Andelen af sigtelser, der påtaleopgives i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, er således nogenlunde konstant, og der sker påtaleopgivelse i et forholdsvis begrænset antal sager i 2010 f.eks. alene i 61 sager ud af i alt 1106 afgørelser. Det tilføjes, at andelen af sigtelser, der påtaleopgives i dopingsager, ikke ses at være væsentlig forskellig fra andelen af sigtelser, der påtaleopgives i straffesager generelt. I den nævnte periode skete der påtaleopgivelse efter retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 2, i omkring 4 pct. af alle straffesager. 4. Strafniveauet ved overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler 3 Tiltalerne er opgjort efter det år, hvor den enkelte tiltale er rejst. For 2011 er kun tiltaler for 1. halvår opgjort. 4 Det er ikke muligt at opgøre tiltaleproduktionen for Afgørelserne er opgjort efter det år, hvor den enkelte afgørelse er truffet. For 2011 er kun afgørelser for 1. halvår opgjort. Afgørende er, om sagen er afgjort efter gerningskoden (dopingloven), uagtet sigtede oprindelig er sigtet efter anden gerningskode. Afgørelserne omfatter såvel sager, hvor overtrædelsen af lov om forbud mod visse dopingmidler er eneste forhold eller hovedforholdet, som sager, hvor dopingovertrædelsen er et biforhold og dermed som udgangspunkt ikke har haft afgørende betydning for strafudmålingen.

5 I det følgende redegøres der for de tilkendegivelser om strafniveauet i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, der fremgår af forarbejderne til lov nr. 352 af 6. maj 2009 og af Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007. Herudover foretages der en gennemgang af trykt retspraksis vedrørende overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler. Når gennemgangen foretages på grundlag af trykt praksis, skyldes det, at det som det fremgår af afsnit 3 ovenfor, ikke er muligt ved elektronisk udtræk fra politiets sagsbehandlingssystem at tilvejebringe oplysninger herom Lov nr. 352 af 6. maj 2009 om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler SIDE 5 I forarbejderne til lov nr. 352 af 5. juni 2009 (lovforslag nr. L 85 af 5. december 2008, almindelige bemærkninger pkt. 4.1.) anføres i relation til straffastsættelsen ved overdragelse eller besiddelse af dopingmidler med henblik på videreoverdragelse bl.a. følgende: Med forslaget forudsættes det, at der fremover, når der er tale om salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af dopingmidler, som udgangspunkt skal fastsættes en kortere frihedsstraf i de tilfælde, hvor der i dag vil blive idømt en bødestraf. Når der er tale om salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af under enheder, bør der således fremover som udgangspunkt fastsættes en frihedsstraf på 7 dages fængsel. For så vidt angår de tilfælde, hvor der allerede i dag idømmes en frihedsstraf, dvs. ved salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af enheder eller derover, forudsættes det, at der sker en skærpelse af straffen. Da strafniveauet i disse sager imidlertid allerede i dag forekommer relativt højt sammenlignet med f.eks. narkotikakriminalitet, bør der som udgangspunkt ikke udmåles længere straffe end i dag. I stedet bør den straf, der i dag udmåles i sådanne sager, fremover som udgangspunkt fastsættes som en ubetinget frihedsstraf frem for betinget frihedsstraf. Delvis ubetinget frihedsstraf (en såkaldt kombinationsdom) vil også kunne anvendes, hvis f.eks. tiltaltes personlige forhold eller lignede taler for det. Dette vil indebære en væsentlig skærpelse af straffen i forhold til i dag, hvor der som hovedregel idømmes en betinget straf, medmindre gerningsmanden er indsat i fængsel eller tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet. For så vidt angår personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, må det nuværende strafniveau på som udgangspunkt 60 dages ubetinget fængsel for salg og besiddelse med henblik på videresalg af mængder under enheder anses for passende, og der tilsigtes ikke nogen ændring heraf. Straffen ved disse personers salg eller besiddelse med henblik på salg af mængder, der overstiger enheder, bør som hidtil som udgangspunkt fastsættes i måneder. For så vidt angår indsatte i fængsler lægges der ikke op til at skærpe strafniveauet, idet de tiltalte i sådanne sager allerede i dag idømmes ubetinget friheds-

6 straf for salg og besiddelse med henblik på videresalg af selv små mængder dopingmidler. Den konkrete straffastsættelse i hver enkelt sag vil fortsat bero på domstolenes vurdering i hvert enkelt tilfælde af sagens samlede omstændigheder, idet der i forbindelse med strafudmålingen eksempelvis vil kunne lægges vægt på, om der er tale om udbredelse af en betydelig mængde dopingmidler eller af dopingmidler af en betydelig værdi, om der er tale om udbredelse af dopingmidler i motions- og idrætsmiljøer, som f.eks. motions- og fitnesscentre samt idrætsforeninger, eller om der er tale om udbredelse af dopingmidler til unge, herunder i miljøer, hvor unge almindeligvis færdes. Endvidere vil det ved udmålingen af straffen kunne tillægges betydning, såfremt der eksempelvis er tale om gentagen, systematiseret eller organiseret udbredelse af dopingmidler Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007 om sanktionspåstande mv. i dopingsager SIDE 6 Tilkendegivelserne om strafniveauet i forarbejderne til lov nr. 352 af 5. juni 2009 er gengivet i Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007 om sanktionspåstande mv. i dopingsager (rettet marts 2010), hvor der er fastsat generelle retningslinjer for anklagemyndighedens strafpåstande i sager om bl.a. besiddelse og salg af dopingmidler. Rigsadvokatmeddelelsen indeholder endvidere retningslinjer for, hvornår der bør nedlægges påstand om konfiskation af et eventuelt udbytte, som gerningsmanden eller en anden måtte have opnået, når der er tale om sager om videreoverdragelse af dopingmidler. Retningslinjerne for anklagemyndighedens sanktionspåstande i henholdsvis sager om besiddelse til eget forbrug og sager om overdragelse eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af dopingmidler fremgår af meddelelsens afsnit Sanktionspåstande ved besiddelse af dopingmidler til eget forbrug I afsnit i Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007 er der om strafpåstanden ved besiddelse af dopingmidler til eget forbrug anført følgende: Anklagemyndigheden skal anvende nedenstående bødepåstande i sager om overtrædelse af lov om visse dopingmidler, når der er tale om besiddelse til eget forbrug. [ ] Antal enheder 6 Bødepåstand I praksis opgøres mængden af dopingmidler som udgangspunkt i antal enheder uafhængigt af stofkoncentrationen, og uafhængigt af om midlerne er i pille- eller ampulform, jf. Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007, afsnit

7 Bødepåstandene finder anvendelse i sager om besiddelse af dopingmidler til eget forbrug, idet der ved besiddelse af større mængder end 999 enheder som udgangspunkt nedlægges påstand om frihedsstraf. Ved besiddelse af dopingmidler til eget forbrug i fængsler bør der nedlægges påstand om frihedsstraf også ved mængder under enheder. Det gælder, uanset om den pågældende er tidligere straffet for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, jf. TfK /1Ø og TfK V [der er gengivet nedenfor i afsnit 4.3]. SIDE 7 Udgangspunktet efter Rigsadvokatmeddelelsen er således, at der nedlægges påstand om bødestraf, når der er tale om besiddelse af dopingmidler til eget forbrug Sanktionspåstande ved overdragelse eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af dopingmidler Det fremgår af afsnit i Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007, at anklagemyndigheden som udgangspunkt skal nedlægge påstand om frihedsstraf, når der er tale om overdragelse af ulovlige dopingmidler. Det anføres i den forbindelse bl.a.: Der kan på baggrund af bemærkningerne i lovforslaget fastsættes følgende retningslinjer for anklagemyndighedens strafpåstande ved overdragelse eller besiddelse af dopingmidler med henblik på videreoverdragelse: Når gerningsmanden ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, og der er tale om overdragelse eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af under enheder, bør anklagemyndighedens strafpåstand fremover som udgangspunkt være en frihedsstraf på 7 dages fængsel. Ved mængder fra til omkring enheder bør anklagemyndighedens strafpåstand som udgangspunkt være en ubetinget fængselsstraf i niveauet dage afhængigt af mængden af enheder og de øvrige omstændigheder ved lovovertrædelsen, jf. det ovenfor anførte i lovforslagets bemærkninger. Når der er tale om betydelige mængder dopingmidler, bør udgangspunktet for anklagemyndighedens strafpåstand være en ubetinget fængselsstraf fastsat i måneder. Hvis tiltalte er tidligere straffet for ligeartet kriminalitet, bør anklagemyndighedens påstand i sager om overdragelse eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af under enheder som udgangspunkt være 60 dages ubetinget fængsel. Hvis der er tale om overdragelse eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af en mængde på enheder eller derover, bør udgangspunktet for anklagemyndighedens strafpåstand være en ubetinget fængselsstraf fastsat i måneder.

8 Ved overdragelse eller besiddelse af dopingmidler med henblik på videreoverdragelse i fængsler bør der, selv ved helt små mængder, nedlægges påstand om en ubetinget frihedsstraf Retspraksis vedrørende overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler I afsnit 3.2. i Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007 nævnes som eksempler på landsretspraksis forud for den strafskærpelse, der blev gennemført ved lov nr. 352 af 6. maj 2009, bl.a. følgende domme, hvor der er idømt frihedsstraf: Vestre Landsrets dom af 25. oktober 1995 Tiltalte havde over en periode på ca. et halvt år besiddet dopingmidler til en værdi af ca kr. med henblik på fordeling mellem 2 forhandlere. Retten idømte tiltalte 60 dages fængsel og lagde vægt på forholdets grovhed, herunder den betydelige mængde og værdien heraf, at det er forbundet med betydelig helbredsrisiko at indtage pågældende midler, og at tiltalte havde samarbejdet med politiet. SIDE 8 Østre Landsrets dom af 25. maj 1998 Tiltalte havde i to tilfælde modtaget, besiddet og videreleveret en postpakke indeholdende en ikke ubetydelig mængde doping og i et tilfælde medvirket til modtagelse af en postpakke indeholdende enheder dopingmidler med henblik på besiddelse og viderelevering samt besiddet yderligere enheder. Tiltalte blev straffet med 4 måneders fængsel, der i landsretten blev gjort betinget med vilkår om 60 timers samfundstjeneste. U V Tiltalte blev dømt for over en periode på 3 år at have indført dopingmidler til en samlet værdi af kr. samt videresolgt dopingmidler til en værdi af kr. Retten lagde vægt på, at der var blevet indført og videresolgt en betydelig mængde over et længere tidsrum, og idømte ham 4 måneders fængsel. TfK V Tiltale, der tidligere var straffet to gange for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, blev for besiddelse delvis med henblik på videresalg af 786 enheder straffet med fængsel i 60 dage. Landsretten lagde ved strafudmålingen vægt på den mængde, som tiltalte fandtes i besiddelse af, og på, at tiltalte flere gange tidligere var straffet for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler. TfK /1Ø Tiltalte, der ikke tidligere var straffet for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, blev for besiddelse i alt 586 enheder under afsoning i Statsfængslet i Horserød straffet med fængsel i 7 dage. TfK V Tiltalte, der tidligere var straffet for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, blev for besiddelse af 20 ampuller med anabolske steroider i Statsfængslet ved Nørre Snede straffet med fængsel i 7 dage. Udover de domme, der som anført ovenfor er gengivet i Rigsadvokatmeddelelsen, foreligger der alene én trykt landsretsdom, hvor hovedforholdet er overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler. Dommen er gengivet i U Ø, og den til-

9 talte blev straffet med en bøde på kr. for at have forsøgt at indføre 200 ampuller med anabole steroider til Danmark. Der foreligger ingen trykte domme vedrørende forhold begået efter strafskærpelsen i 2009, hvor overtrædelsen af lov om forbud mod visse dopingmidler er hovedforholdet i sagen og dermed afgørende for strafudmålingen. Det er som tidligere nævnt endvidere ikke muligt at tilvejebringe oplysninger herom ved elektronisk udtræk fra politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS). Det tilføjes, at det af politikredsenes udtalelser, der er gengivet nedenfor i afsnit 5.1., fremgår, at straffastsættelsen i dopingsager generelt følger retningslinjerne i Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007. SIDE 9 5. Rigsadvokatens høringer af Rigspolitiet, politikredsene og SKAT Rigsadvokaten har til brug for denne udtalelse anmodet Rigspolitiet og samtlige politikredse om en udtalelse om erfaringerne med sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler. Herudover har Rigsadvokaten anmodet SKAT om oplysninger om et indsatsprojekt, som SKAT har iværksat i relation til overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler. Nedenfor sammenfattes høringssvarene fra Rigspolitiet, politikredsene og SKAT Rigsadvokatens høring af Rigspolitiet og politikredsene Rigsadvokaten har til brug for denne udtalelse anmodet Rigspolitiet og samtlige politikredse om en udtalelse om erfaringerne med sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler. Herudover blev politikredsene bedt om bl.a. at oplyse, hvorledes sager om ulovlige dopingmidler normalt kommer til politiets kendskab, og i hvilket omfang disse sager indgår i større sagskomplekser vedrørende organiseret kriminalitet. I den forbindelse blev politikredsene bedt om at tilkendegive, om det er kredsenes erfaring, at rocker- /bandemiljøet er involveret i overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler. Politikredsene blev endvidere bedt om oplysninger om efterforskningen af sager om ulovlige dopingmidler, herunder om det forekommer, at strafforfølgningen i en sag om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler må opgives, fordi der ikke er mulighed for at foretage visse straffeprocessuelle tvangsindgreb. Herudover blev politikredsene bedt om at oplyse, om den retlige behandling af disse sager giver anledning til vanskeligheder eller særlige spørgsmål. Endelig blev politi-

10 kredsene anmodet om en udtalelse om strafniveauet i disse sager, herunder om sammenhængen mellem straffastsættelsen og antallet af enheder (piller/ampuller). Det fremgår af de udtalelser, som Rigsadvokaten har modtaget fra politikredsene, at sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler typisk kommer til politiets kendskab gennem anden efterforskning eksempelvis i forbindelse med efterforskningen af narkotika- eller våbensager. Endvidere fremgår det af udtalelserne, at en del af sagerne kommer til politiets kendskab i forbindelse med den kontrol af pakkepost ind og ud af landet, som SKAT foretager. Hovedparten af politikredsene oplyser, at det er deres erfaring, at dopingmidler anvendes og også i et vist omfang videreoverdrages af personer i eller med relationer til rocker-/bandemiljøer, men at også personer uden tilknytning til disse kriminelle grupperinger optræder som gerningsmænd i en række af sagerne. SIDE 10 En politikreds anfører, at det ofte er personer, der enten handler med eller misbruger narkotika, der også forhandler eller bruger ulovlige dopingmidler. En anden kreds anfører, at en stor del af dopingmidlerne findes på rockertilholdssteder, fordi de bruges i miljøet, mens en tredje kreds anfører, at der også kommer sager efter henvendelse fra fitnesscentre, der har mistanke om brug eller distribution af dopingmidler blandt brugerne af centrene. Generelt oplyser politikredsene, at sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler kun i begrænset omfang indgår i større sagskomplekser vedrørende organiseret kriminalitet. Nordjyllands Politi oplyser dog, at man i 2010 fik kendskab til et større dopingmiddellaboratorium, og at man i forbindelse med den sag kunne konstatere, at produktion af dopingmidler er forbundet en stor fortjeneste i lighed med fortjenesten ved distribution af narkotika. Andre kredse peger ligeledes på, at handel med dopingmidler kan udgøre en ikke ubetydelig illegal indtægtskilde, og at dopingmidler er en af varerne i det kriminelle bande- og rockermiljø. Midt- og Vestjyllands Politi har ligeledes efterforsket en større dopingsag af organiseret karakter. Sagen startede efter det oplyste efter en henvendelse fra SKAT, som i forbindelse med kontrol af pakker fra udlandet havde konstateret stoffer, som senere viste sig at være dopingmidler. Herudover oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at man inden for de seneste år har behandlet to sager vedrørende større partier af dopingmidler. Der var i ingen af sagerne tale om personer med direkte tilknytning til rocker-/bandemiljøet. I den ene sag, der omhandlede import af store mængder ulovlige dopingmidler fra Kina, blev der ved en ransagning beslaglagt ca enheder dopingmidler. Den pågældende

11 blev idømt fængsel i 3 måneder og en bøde på kr. I den anden sag, som man blev opmærksom på i forbindelse med udførsel af flere store pengebeløb til udlandet, blev der beslaglagt ca enheder ulovlige dopingmidler. Den pågældende blev idømt 4 måneders fængsel. Endelig oplyser Nordsjællands Politi, at man har efterforsket et røveri og to tyverier af store mængder dopingmidler fra en medicinalvirksomhed. Flere politikredse anfører, at de eksisterende efterforskningsmuligheder vurderes at være tilstrækkelige i forhold til at kunne efterforske og behandle sager om ulovlig besiddelse og videreoverdragelse mv. af dopingmidler, og ingen politikredse har givet eksempler på sager, der har måttet opgives, fordi der ikke var mulighed for at foretage visse straffeprocessuelle tvangsindgreb som f.eks. indgreb i meddelelseshemmeligheden. Enkelte politikredse bemærker dog, at det i dopingsager ikke er muligt at foretage fremadrettet efterforskning i form af f.eks. telefonaflytninger mv. SIDE 11 Endelig oplyser politikredsene, at de ikke har oplevet vanskeligheder i forbindelse med sagernes retlige behandling, og at straffastsættelsen i dopingsager generelt følger retningslinjerne i Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007. Rigspolitiet oplyser, at det er Rigspolitiets vurdering, at overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler i et vist omfang har tilknytning til personer og netværk med relationer til rocker- og bandemiljøet, der anser indsmugling og distribution af ulovlige dopingmidler som et attraktivt indtjeningsområde. I den forbindelse oplyser Rigspolitiet endvidere, at indsatsen mod organiseret indsmugling og distribution af doping primært sker som led i indsatsen på rocker- og bandeområdet Rigsadvokatens høring af SKAT Som det fremgår af politikredsenes udtalelser, der er gengivet ovenfor, kommer en del overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler til politiets kendskab i forbindelse med den kontrol af pakkepost ind og ud af landet, som SKAT foretager. På den baggrund har Rigsadvokaten til brug for denne udtalelse anmodet SKAT om oplysninger om et indsatsprojekt, som SKAT har iværksat i relation til indførsel mv. af ulovlige dopingmidler. Rigsadvokaten har endvidere anmodet SKAT om oplysninger om de erfaringer, som SKAT indtil videre måtte have gjort sig i forbindelse med projektet, herunder navnlig om antallet og karakteren af de overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler, som SKAT måtte være bekendt med. Det fremgår af de oplysninger, som Rigsadvokaten har modtaget fra SKAT, at man siden 2009 har haft fokus på dopingmidler, og at man i 2011 iværksatte et landsdækkende indsatsprojekt om doping. Projektet har bl.a. til formål at imødegå ind- og ud-

12 smugling af ulovlige dopingmidler samt ulovlig indførsel af kemikalier med henblik på ulovlig fremstilling af dopingmidler i Danmark. Det fremgår endvidere, at SKAT er en del af Nationalt Netværk mod Anabole Steroider, der har til formål at styrke indsatsen, herunder den præventive indsats, mod brug af dopingmidler. Anti Doping Danmark har taget initiativ til oprettelsen af netværket, hvor myndigheder (herunder Rigspolitiet (NEC)), organisationer mv., som på forskellig vis er i berøring med dopingproblematikken, deltager. SKAT oplyser, at der som led i indsatsprojektet vedrørende doping bl.a. er etableret samarbejde mellem relevante interessenter. Herudover er der uddannet toldpersonale med henblik på, at disse kan identificere dopingmidler, iværksat kontrolaktioner samt uddannet hunde, der kan spore dopingmidler. Endelig er der iværksat informationskampagner. SIDE 12 SKAT oplyser endvidere, at man i 2011 i 223 tilfælde har beslaglagt dopingmidler i form af ampuller, hætteglas, tabletter og pulvere. SKAT oplyser, at de fleste dopingmidler er fundet i forbindelse med kontrol af post- og kurertrafikken til og fra Danmark, men at der også i enkelte tilfælde er fundet større mængder hos flypassagerer, ved landegrænsen og i færgehavnene. Herudover oplyser SKAT, at man har beslaglagt grundingredienser til fremstilling af dopingmidler, ligesom man har beslaglagt emballage, der må antages at skulle anvendes ved emballering af dopingmidler. Endelig anfører SKAT, at bl.a. beslaglæggelser i Sverige og Norge og beslaglæggelser af store mængder ulovlige dopingmidler på vej ud af Danmark tyder på, at der foregår illegal produktion af ulovlige dopingmidler i Danmark, og at disse også distribueres til resten af Europa. 6. Rigsadvokatens bemærkninger I det følgende sammenfattes først oplysningerne om omfanget af sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler. Herefter følger Rigsadvokatens bemærkninger om strafniveauet i disse sager og om efterforskningsmulighederne i dopingsager. Rigsadvokatens samlede vurdering findes sidst i afsnittet Sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler Som anført i afsnit 3, fremgår det af elektroniske udtræk fra politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS), at antallet af anmeldelser, sigtelser, tiltaler og afgørelser i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler generelt har været stigende i de sidste 5 år. Der er tale om en forholdsvis jævn stigning fra år til år. Der foreligger ikke oplysninger, der nærmere kan belyse årsagerne til denne stigning, men udviklin-

13 gen kan bl.a. hænge sammen med øget opmærksomhed på området, herunder som det fremgår af afsnit 5 fra SKATs side. Andelen af afgjorte sager, hvor der har været rejst sigtelse, og hvor sagen afsluttes med, at sigtelsen opgives, har været nogenlunde konstant i de sidste 5 år, ligesom andelen af sigtelser, der påtaleopgives i dopingsager, ikke ses at være væsentlig forskellig fra andelen af sigtelser, der påtaleopgives i straffesager generelt. Det fremgår af de udtalelser, som Rigsadvokaten har modtaget fra politikredsene, at sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler typisk kommer til politiets kendskab gennem anden efterforskning eksempelvis i forbindelse med efterforskningen af narkotika- eller våbensager. Endvidere fremgår det af udtalelserne, at en del af sagerne kommer til politiets kendskab i forbindelse med den kontrol af pakkepost ind og ud af landet, som SKAT foretager. SIDE 13 Herudover fremgår det af udtalelserne fra Rigspolitiet og politikredsene, at det generelt er erfaringen, at dopingmidler anvendes og også i et vist omfang videreoverdrages af personer i eller med relationer til rocker-/bandemiljøer, der anser indsmugling og distribution af ulovlige dopingmidler som et attraktivt indtjeningsområde, men at også personer uden tilknytning til disse kriminelle grupperinger optræder som gerningsmænd i en række af sagerne Strafniveauet ved overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler Indledningsvis bemærkes, at straffen ved overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler som det er tilfældet i andre straffesager fastsættes på grundlag af en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder, jf. herved straffelovens Herudover bemærkes, at straffen for distribution af dopingmidler som anført ovenfor i afsnit 2 blev skærpet ved lov nr. 352 af 6. maj 2009 om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler, der trådte i kraft den 1. juli Lovændringen indebærer, at det ved straffens udmåling skal betragtes som en skærpende omstændighed, hvis der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler. For så vidt angår strafniveauet i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler fremgår det af de retningslinjer, der på baggrund af retspraksis og forarbejderne til lov nr. 352 af 6. maj 2009 er fastsat i Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007, at anklagemyndigheden ved besiddelse af dopingmidler til eget forbrug (som udgangspunkt op til 999 enheder) skal nedlægge påstand om en bødestraf (bortset fra ved besiddelse i fængsler). Det fremgår endvidere, at strafpåstanden ved overdragelse eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse skal være en frihedsstraf, hvis længde fastsættes under hensyntagen til bl.a. antallet af enheder.

14 Der vil ved straffens fastsættelse desuden kunne lægges vægt på, om der f.eks. er tale om betydelige mængder af dopingmidler eller dopingmidler af en betydelig værdi. Det vil endvidere kunne tillægges betydning, hvis der er tale om udbredelse i motions- og idrætsmiljøer eller udbredelse til unge. Herudover kan det tillægges betydning, hvis der f.eks. er tale om gentagen, systematiseret eller organiseret udbredelse af dopingmidler, eller hvis den tiltalte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Der henvises i øvrigt til afsnit og Som det fremgår af afsnit 4.3., er der ganske få trykte afgørelser om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, hvor dopingforholdet er hovedforholdet i sagen og dermed afgørende for strafudmålingen. Samtlige disse afgørelser er fra før strafskærpelsen i 2009, og der er således ikke trykte afgørelser, der kan belyse strafniveauet efter strafskærpelsen. Det er ikke muligt at tilvejebringe oplysninger herom ved elektronisk udtræk fra politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS). SIDE 14 Det er på den baggrund vanskeligt at udtale sig nærmere om strafniveauet i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, men politikredsene har i deres udtalelser oplyst, at straffastsættelsen i dopingsager generelt følger retningslinjerne i Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007. Med hensyn til spørgsmålet om eventuelt at skærpe straffen for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler bemærkes, at der som nævnt for nylig i 2009 blev gennemført en lovændring med henblik på at skærpe straffen for distribution af dopingmidler. Herudover kan der inden for rammerne af den eksisterende lovgivning ske en skærpelse af straffen, når der er tale om f.eks. overdragelse af større mængder ulovlige dopingmidler eller systematisk eller organiseret overdragelse/distribution. Rigsadvokaten er endvidere ikke bekendt med sager, hvor den nuværende strafferamme på 2 års fængsel i lov om forbud mod visse dopingmidler skulle have været utilstrækkelig. Det skal også bemærkes, at strafniveauet i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler efter Rigsadvokatens opfattelse må antages at være fastsat bl.a. ud fra en vurdering af, at udbredelse af dopingmidler ikke kan anses for kriminalitet af samme alvorlige karakter som f.eks. handel med narkotika, der kan skabe en stærk og ødelæggende afhængighed, og som anvendes af personer, der i almindelighed må anses for at være en langt svagere og mere belastet og udsat gruppe end personer, der anvender dopingmidler.

15 Der kan i den forbindelse henvises til forarbejderne til lov nr. 352 af 5. juni 2009, hvor det som nævnt ovenfor i afsnit 4.1. anføres, at strafniveauet i sager om salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af enheder eller derover forekom relativt højt sammenlignet med f.eks. narkotikakriminalitet. Rigsadvokaten er ikke umiddelbart bekendt med oplysninger, der giver grundlag for en ændret vurdering af udbredelse af dopingmidler i forhold til eksempelvis udbredelse og distribution af narkotika. På den anførte baggrund er det på det foreliggende grundlag min opfattelse, at der ikke er anledning til at overveje en yderligere skærpelse af straffene for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler i forhold til den strafskærpelse, som blev gennemført i 2009 vedrørende forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler. SIDE Efterforskningsmulighederne ved overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler Ved efterforskningen af en sag om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler vil politiet ligesom i andre straffesager kunne anvende en række forskellige efterforskningsmuligheder. Politiet vil bl.a. have mulighed for at foretage ransagninger hos en mistænkt i medfør af retsplejelovens 793 og beslaglægge eventuelle fund af dopingmidler, jf. retsplejelovens 801. Herudover vil politiet i den (ganske store) del af sagerne, der kommer til politiets kendskab i forbindelse med efterforskning af anden kriminalitet, f.eks. grov narkotikakriminalitet, i forbindelse med telefonaflytninger mv. også kunne få oplysninger vedrørende overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler. Sådanne oplysninger om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler, der måtte komme til politiets kendskab i forbindelse med telefonaflytninger mv. vedrørende anden kriminalitet, vil kunne bruges i politiets videre efterforskning af sagen og efter omstændighederne også som bevis i retten, jf. retsplejelovens 789. I sager, der alene vedrører overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler, er der dog visse straffeprocessuelle tvangsindgreb, navnlig indgreb i meddelelseshemmeligheden (telefonaflytning mv.), som ikke kan iværksættes. Det er således efter retsplejelovens 781, stk. 1, nr. 3, en betingelse for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden, at efterforskningen angår en lovovertrædelse, der kan straffes med fængsel i 6 år eller derover eller en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 (om terrorisme mv.). Strafferammen i lov om forbud mod visse dopingmidler er som nævnt ovenfor bøde eller fængsel indtil 2 år.

16 Herudover er der efter retsplejelovens 781, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, adgang til at foretage telefonaflytning mv. ved overtrædelser af visse nærmere angivne lovovertrædelser, nemlig overtrædelse af straffelovens 124, stk. 2 (befrielse af en anholdt/fængslet), 125 (hjælp til fangeflugt mv.), 127, stk. 1 (unddragelse af krigstjeneste), 193, stk. 1 (forstyrrelse af driften af samfærdselsmidler), 228 (rufferi), 235 (besiddelse og udbredelse af børnepornografi), 263, stk. 2, (uberettiget adgang til en andens oplysninger i et informationssystem), 266 (trusler), 281 (afpresning) og udlændingelovens 59, stk. 7, nr. 1-5 (bistand til udlændinges ulovlige indrejse mv.). Flere af de nævnte bestemmelser har ligesom lov om forbud mod visse dopingmidler en strafferamme på fængsel i 2 år, og begrundelsen for at fravige det almindelige strafferammekrav på fængsel i 6 år eller derover har i de fleste tilfælde bl.a. været, at der er tale om kriminalitet af en sådan karakter, at indgreb i meddelelseshemmeligheden anses for et egnet og nødvendigt middel med henblik på efterforskningen af sagerne. SIDE 16 Som enkelte politikredse har anført i deres udtalelser, ville indførelse af en adgang til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden ved efterforskningen af sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler antagelig kunne bidrage til at tilvejebringe yderligere beviser i sådanne sager. Heroverfor står imidlertid, at et indgreb i meddelelseshemmeligheden er et meget intensivt straffeprocessuelt tvangsindgreb, og en adgang til at foretage telefonaflytning mv. på yderligere retsområder bør efter min opfattelse kun gennemføres, hvis en afvejning af kriminalitetens art og grovhed over for indgrebets intensitet tilsiger det. Hidtil har indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af telefonaflytning mv. først og fremmest været anvendt ved de alvorligste lovovertrædelser med en strafferamme på 6 års fængsel og derover samt de særlige overtrædelser af straffe- og udlændingeloven, der er nævnt ovenfor, hvor man efter en konkret vurdering har fundet, at der var et helt særligt behov for at kunne iværksætte telefonaflytning mv. I den forbindelse skal jeg også bemærke, at der efter de gældende regler ikke er adgang til at foretage telefonaflytning mv. i sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, der ligesom lov om forbud mod visse dopingmidler har en strafferamme på fængsel indtil 2 år, men kun i de grove narkotikasager, der er omfattet af straffelovens 191 med en strafferamme på fængsel indtil 10 år og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 16 år. En adgang til at foretage telefonaflytning mv. i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler ville således medføre en adgang til efterforskning af så-

17 danne sager, som ikke kan benyttes i sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. I den forbindelse skal jeg også henvise til, at flere politikredse har anført, at de eksisterende efterforskningsmuligheder på det foreliggende grundlag vurderes at være tilstrækkelige til at kunne efterforske og behandle sager om ulovlig besiddelse og videreoverdragelse mv. af dopingmidler, og at ingen politikredse har givet eksempler på sager, der har måttet opgives, fordi der ikke var mulighed for at foretage visse straffeprocessuelle tvangsindgreb som f.eks. indgreb i meddelelseshemmeligheden. På det foreliggende grundlag er der således efter min opfattelse ikke anledning til at overveje en udvidelse af politiets efterforskningsmuligheder i sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler. SIDE Samlet vurdering Sammenfattende skal jeg bemærke, at politi og anklagemyndighed er og fortsat vil være opmærksom på behandlingen af sager om overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler. Som der nærmere er redegjort for ovenfor, finder jeg på det foreliggende grundlag ikke anledning til at overveje yderligere skærpelser af strafniveauet i disse sager i forhold til dem, der blev gennemført ved lovændringen i 2009, ligesom jeg ikke finder, at der er grundlag for at statuere, at der er behov for at udvide politiets efterforskningsmuligheder i disse sager. Jeg vil imidlertid sammen med Rigspolitiet løbende følge udviklingen på området, herunder ved drøftelser i anklagemyndighedens Fagudvalg om Organiseret Kriminalitet, hvor bl.a. alle politikredse er repræsenteret, og i Rigspolitiets Nationale Følgestab vedrørende politiets indsats mod kriminalitet og voldelige konflikter med udspring i rocker- og bandemiljøet med henblik på at vurdere, om der måtte opstå grundlag for at tage de nævnte spørgsmål op på ny. Med venlig hilsen Svend Larsen

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.1.2014 Status: Historisk Udskrevet: 25.9.2017 Indholdsfortegnelse Sanktionspåstande

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 615 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven 2013/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-19203-0214 Fremsat den 2. oktober 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel 2009/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. november 2009 af Kim Christiansen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere