PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL"

Transkript

1 PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

2 Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af 36

3

4 Foreningens Navn og adresse Hedgeforeningen Formuepleje Fokus c/o Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade 25, Aarhus C Registreringsnumre Reg. nr. i Finanstilsynet: CVR nr.: Stiftelse Hedgeforeningen Formuepleje Fokus er stiftet den 10. juli Foreningen omfatter afdelingen: Afdeling Formuepleje Fokus KL SE-nummer: ISIN-kode: DK FT-nummer: Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i likvide midler, herunder valuta eller i instrumenter, som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Foreningen er en hedgeforening. Vedtægter og årsrapporter Foreningens vedtægter er en integreret del af dette prospekt og vedlagt som bilag 1. Foreningens årsrapport aflægges i henhold til reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. og gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporter og evt. delårsrapporter vil blive sendt direkte til navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom. Årsrapporter og eventuelle delårsrapporter udleveres på forlangende hos foreningen. Endvidere kan årsrapporter og eventuelle delårsrapporter findes på foreningens hjemmeside Årsrapporter og eventuelle delårsrapporter offentliggøres ligeledes via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Midlerne i afdelingen administreres og regnskabsføres, og der aflægges årsrapport for afdelingen. Side 4 af 36

5 Finanskalender Begivenhed Dato Afholdelse af ordinær generalforsamling d. 9. april 2014 Offentliggørelse af halvårsrapport 1. halvår 2014 d. 25. august 2014 Formue Foreningens samlede formue udgjorde pr. 30. november 2013: ,04 Beskatning af afdelingen Foreningens afdeling vil være akkumulerende og omfattet af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Beskatning af investorerne Det følgende er en generel beskrivelse af de danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse. Investorer, der er omfattet af specielle regler eller anvender investeringsbeviserne til erhvervsmæssige formål, er ikke omfattet af beskrivelsen. Investorer, som er hjemmehørende i Danmark Ved investering i afdelingen sker beskatningen efter et lagerprincip. Det betyder, at en investor beskattes af forskellen mellem investeringsbevisets kursværdi ved indkomstårets begyndelse og kursværdien ved indkomstårets udgang. Hvis beviserne erhverves i løbet af investors indkomstår, er det forskellen mellem anskaffelsessummen og ultimoværdien, der beskattes. Sælges investeringsbeviset i løbet af investors indkomstår, er det forskellen mellem primoværdien og salgssummen, der beskattes. For investering i frie midler beskattes gevinst som kapitalindkomst, og tab fratrækkes som kapitalindkomst. For selskaber medregnes både gevinst og tab i den skattepligtige selskabsindkomst. Investering i afdelingen kan foretages i virksomhedsskatteordningen. Gevinst og tab medregnes i virksomhedsindkomsten. Ved investering af pensionsmidler sker beskatningen efter regler i Pensionsafkastbeskatningsloven. Investorer som ikke er hjemmehørende i Danmark Investorer, som ikke er hjemmehørende i Danmark, beskattes efter reglerne i det land, hvori de er bosat/skattemæssigt hjemmehørende. Disse investorer beskattes ikke i Danmark af gevinst eller tab på investeringsbeviset. Der er heller ikke dansk udbyttebeskatning af investor, idet Foreningens afdelinger er akkumulerende og ikke udbetaler udbytte. Yderligere information om skattereglerne kan i er vist omfang indhentes hos foreningen. For mere detaljeret og individuel information henvises til investors egne rådgivere. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om de i afdelingsafsnittet omtalte kvantitative grænser og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kontakte Formuepleje Fund Management A/S. Investor kan desuden få oplysning om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen. Beslutning om etablering Afdeling Formuepleje Fokus KL er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 10. juli Side 5 af 36

6 Første regnskabsår Afdeling Formuepleje Fokus KL s første regnskabsår går fra den 10. juli 2013 til 31. december Investeringsstrategi Investeringsstrategien er i store træk en videreførelse af investeringsstrategien for investeringsselskabet Formuepleje Fokus A/S, ISIN DK Afdeling Formuepleje Fokus KL investerer overvejende i danske realkreditobligationer for egne og lånte midler. Afdeling Formuepleje Fokus KL kan dog investere sin formue i obligationer, investeringsforeninger, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant og er optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. Investeringsområde og risikorammer Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer ud fra et princip om absolut afkastmål. Afdelingen investerer sine midler i obligationer optaget til handel på et reguleret marked, investeringsforeninger, alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. Investeringerne kan foretages i værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan Afdelingen investere i instrumenter handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afledte finansielle instrumenter (derivater) kan handles OTC. Afdelingen kan som led i investeringsstrategien og i forbindelse med porteføljeplejen gøre brug af afledte finansielle instrumenter med henblik på risikodækning, optimering af afdelingens afkast og risikoprofil, afdækning af valutakursrisiko eller til gearing af formuen. Afdelingen må anvende afledte finansielle instrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked samt instrumenter, der handles OTC. Afdelingen kan tillige foretage udlån af værdipapirer. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. eller erhverve statsobligationer. Indtil 10 % af afdelingens formue kan placeres i øvrige værdipapirer. Med henblik på at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt en øvre grænse på risikorammer for bruttoeksponering, positions- og markedsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko og gearingsrisiko. Bestyrelsen har herudover fastsat et sæt indre risikorammer, som er snævrere end rammerne opgjort i dette prospekt. Bruttoeksponering: Afdelingens bruttoeksponering må maksimalt udgøre 1500 % af afdelingens samlede formue. Side 6 af 36

7 Ved bruttoeksponeringen forstås afdelingens samlede nettopositioner i procent af den samlede formue. Afdelingens samlede nettopositioner opgøres som summen af nedenstående: 1. Kursværdien af afdelingens samlede lange nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. Ved en lang position forstås en position, der giver en gevinst ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir, pengemarkedsinstrument, råvareinstrument eller indeks. 2. Likvide midler, herunder valuta 3. Kursværdien af afdelingens samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. Ved en kort position forstås den numeriske værdi af en position, der giver et tab ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir, pengemarkedsinstrument, råvareinstrument eller indeks. Spredningsregler/Spredningsrisiko: Obligationer: Maksimalt 80 % af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk realkreditinstitut eller SDO-udsteder, inklusiv Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og Kommunekredit. Der gælder ingen øvrige begrænsninger for afdelingens placering af midler i danske realkreditobligationer samt obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. For så vidt angår øvrige obligationer, må én position maksimalt andrage 10 % af afdelingens formue. Aktier: Afdelingen kan investere sin formue helt eller delvist i Formuepleje Fokus A/S, ISIN DK , i det omfang det kan indeholdes i afdelingens investeringspolitik og risikoprofil. Ved enhver investering i Formuepleje Fokus A/S, ISIN DK , skal der ses igennem porteføljen, således at Formuepleje Fokus A/S aktiver og passiver betragtes som aktiver og passiver i afdelingen. Koncentrationsrisiko: Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 600 % af afdelingens formue. I opgørelsen af rammen indgår derivater og finansielle instrumenter af enhver art. På investeringstidspunktet er den øvre grænse dog 500 %. Fastholdelse af en eksisterende eksponering via forlængelse (rulning) af et eksisterende derivat, som anvendes i eksponeringen i denne forbindelse, anses ikke som en overskridelse. Standardafvigelse/Udsving i afkast: Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 36 % målt på 1-årige afkast, 29 % målt på 3-årige afkast og 28 % målt på 5-årigt afkast. På investeringstidspunktet må standardafvigelserne dog maksimalt udgøre 30 % målt på 1-årige afkast, 24 % målt på 3-årige afkast og 23 % målt på 5-årige afkast. Positions- og markedsrisiko: Afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) må maksimalt ligge i intervallet -2 til 8 af afdelingens beholdning investeret i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. På investeringstidspunktet må Side 7 af 36

8 afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) maksimalt ligge i intervallet -1 til 6 af afdelingens beholdning investeret i obligationer. Afdelingens optionsjusterede varighed opgøres via Nordea Analytics. Fastholdelse af en eksisterende eksponering via forlængelse (rulning) af et eksisterende derivat, som anvendes i eksponeringen i denne forbindelse, anses ikke som en overskridelse. Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, skal eksponeringen til aktie- eller obligationsmarkedet fra de underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af afdelingens renterisiko og aktiemarkedseksponering. Likviditetsrisiko: Afdelingen investerer i instrumenter, hvor likviditeten er høj. Alle aktiver samt finansielle instrumenter, der investeres i, opfattes som likvide og kan handles kontinuerligt. Likviditet til indløsning af investorer kan derfor fremskaffes ved realisation af porteføljen. Risikorammen kan desuden afviges ubegrænset i forbindelse med en samlet daglig indløsning på mere end 10 % af afdelingens formue. Bestyrelsen har besluttet, at afvigelsen maksimalt må forekomme i en periode på op til 8 bankdage efter indløsningsdagen. Afdelingen må ikke aktivt påtage sig yderligere risiko i tilpasningsperioden end den risiko, indløsningen har foranlediget. Gearingsrisiko: Afdelingen kan optage lån på op til 500 % af sin formue som led i afdelingens investeringsstrategi og med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af investorers andele, samt midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Afdelingen kan endvidere foretage kortvarige overtræk på sine konti hos foreningens depotselskab som et operationelt led i placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Afdelingen kan stille sine aktiver til sikkerhed for sine forpligtelser. Lån (gearing) øger afkastet på gevinstgivende positioner, og tilsvarende øger gearing tabet ved tabsgivende positioner. Gearede positioner, der ikke lukkes ned i tide, risikerer at medføre forpligtelser for afdelingen, som ikke kan honoreres. I værste fald betyder muligheden for gearing, at afdelingen kan gå konkurs. Afdelingen er en forening med begrænset ansvar, og derfor betyder afdelingens konkurs ikke, at der kan rettes krav mod afdelingens investorer. Investorerne vil dog have mistet deres investering helt eller delvist. Valutakursrisiko: Afdelingen kan vælge at optage lån i fremmed valuta. Valutalån i andre valutaer end danske kroner og Euro skal matches af aktiver, dog kan der tillades en nettoeksponering til andre valutaer på maksimalt 10 % af afdelingens formue. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. Side 8 af 36

9 Afdelingen kan vælge at afdække valutakursrisiko på alle investeringer helt eller delvist. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med afdækning og optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. Overskridelse af investeringsrammer: Risikorammerne må afviges ubegrænset i forbindelse med en samlet daglig emission eller indløsning på mere end 10 % af afdelingens formue. Afvigelsen må maksimalt forekomme i en periode på op til 8 bankdage efter emissions - eller indløsningsdagen. Afdelingen må ikke aktivt påtage sig yderligere risiko i tilpasningsperioden end den risiko, indløsningen eller emissionen har foranlediget. Overskridelser af afdelingens risikorammer skal hurtigst muligt offentliggøres via en meddelelse via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ligeledes skal overskridelsen senest 8 hverdage efter overskridelsen har fundet sted meddeles alle navnenoterede investorer ved skriftlig henvendelse eller pr. til alle i investorprotokollen navnenoterede investorer og eventuelt ved indrykning på foreningens hjemmeside eller i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens skøn. Afkast/Benchmark: Afdelingen har ikke noget benchmark. Afdelingens seneste 5 års* afkast: Afkast i % * Afdelingen er nystartet Det bemærkes, at der af det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Afdelingen er i store træk en videreførelse af den nuværende investeringsstrategi for Investeringsselskabet Formuepleje Fokus A/S. Afdelingens risiko vil overvejende være på niveau den historiske risiko for investeringsselskabet Formuepleje Fokus A/S. Det bemærkes, at der af et historisk afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Risikopolitik og risikofaktorer Afdelingens risikopolitik i skabelsen af en langsigtet kapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i overvejende obligationer og aktier, er at håndtere risici bedst muligt. Faktorer som aktivsammensætningen, gearing og generelle markedsudsving vil påvirke risikoen i afdelingen. Det er vurderingen at risikoprofilen i afdelingen vil afspejle en høj risiko målt ved standardafvigelsen på afkastet. Risikoen for afdelingen vil dog kunne forventes at være under det niveau, der historisk har været registreret for aktier. Side 9 af 36

10 Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Investoren skal være opmærksom på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud i en bank eller lignende. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Nedenfor er anført en række karakteristika og risikofaktorer, som investering i de omfattende finansielle instrumenter medfører, og som de anvendte investeringsteknikker besidder. Disse karakteristika og risikofaktorer kan i mere eller mindre grad påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. De anførte risikofaktorer må ikke opfattes som en udtømmende opremsning af potentielle risici. Investering i afdelingen bør kun ske efter forudgående konkret rådgivning, og efter at potentielle investorer har læst og forstået de med investeringen forbundne risici. Risiko ved gearing Afdelingen kan geare balancen via afledte finansielle instrumenter eller lån mange gange afdelingens formue. Der kan derfor være en risiko for, at afdelingen går konkurs, og at investoren dermed taber hele sin investering i afdelingen. Rådgiverrisiko Investeringsstrategien er baseret på en aktiv investeringsfilosofi, hvor der er anvendt historiske modelberegninger. Der er ingen garanti for, at disse beregninger eller rådgivers vurderinger fremadrettet vil medføre et positivt afkast. Konverteringsrisiko Da afdelingen kan investere i konverterbare realkreditobligationer, kan der opstå en risiko for, at indfrielserne bliver højere end ventet, hvilket kan medføre tab for afdelingen. Risiko ved ændring i konveksitet, volatilitet og rentekurve Konveksitet, stigende volatilitet i markedet og ændringer i rentekurvens profil kan have en negativ påvirkning på kursen på de realkreditobligationer, som afdelingen har investeret i. En anderledes udvikling end forventet kan medføre et tab for afdelingen. Risiko ved rentespænd Afdelingen kan foretage investeringer, hvor der søges at udnytte udviklingen i renteforskellen mellem to renter (f.eks. renten på realkreditobligationer og swaps). Bevæger rentespændet sig modsat forventningerne, vil dette medføre risiko for tab. Likviditetsrisiko Selvom markedet for mange danske realkreditobligationer under normale omstændigheder anses som likvidt, kan dette ændres, hvorved forskellen mellem købs- og salgskurser kan udvides til ugunst for afkastudviklingen i afdelingen. Risiko ved ændringer i finansieringsforhold Strategien i afdelingen bygger på anvendelse af finansiering. Vilkårene herfor kan ændres i fremtiden, hvilket kan bevirke, at finansieringsomkostningerne stiger i forhold til det nuværende niveau eller, at gearingen begrænses, og visse rentable investeringer derved må opgives til ugunst for afkastudviklingen i afdelingen. Side 10 af 36

11 Modpartsrisiko Afdelingen vil anvende afledte finansielle instrumenter, hvor der kan opstå en modpartsrisiko i instrumentets levetid. Tilsvarende vil der være modpartsrisiko i forbindelse med udlån af værdipapirer og indestående i depotselskabet. Modpartsrisikoen søges begrænset ved kollateral eller ved alene at have en eller flere store, solide banker som modparter. Modparter, der accepteres, skal være såkaldte Investment Grade-selskaber. Investment Grade- selskaber er defineret som selskaber, der som minimum har en kortsigtet rating på Baa fra Moody s Investor Services eller BBB fra Standard & Poor s. For selskaber, der ikke er ratede, er det et krav, at de har en ubetinget høj kreditværdighed. Risikoprofilen i afdelingen søges fastholdt ved investering i en portefølje af aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter, således at risikorammerne angivet i vedtægterne og i dette prospekt overholdes. Foreningens ledelse følger løbende udnyttelsen af disse rammer. Placering på risikoskala På en risikoskala fra 1-7 er afdelingen placeret i kategori 4. En risikoskala viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er ensbetydende med en risikofri investering. Afdelingens placering på skalaen vil være bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år. Da afdelingen er nystartet er risikoberegningen baseret på nærmeste referenceindeks for perioden før afdelingens etablering. Store udsving er lig med høj risiko og en placering højt på skalaen. Små udsving er lig med lavere risiko og placering lavt på skalaen. Afdelingens placering på skalaen er ikke fast. Placeringen kan ændre sig med tiden afhængig af afdelingens positioner og markedsudviklingen. Historiske data giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Risikoindikatoren tager ikke højde for politiske indgreb, finanskriser og udsving i valutaer, der alle kan medføre pludselige tab på værdipapirer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til formuende investorer, der har erfaring med investering i aktier og obligationer, som kan acceptere investering med høj risiko, som er bekendt med de generelle risici på kort og langt sigt med investering i finansielle instrumenter og som alene foretager investering på baggrund af konkret rådgivning, bl.a. med henblik på at læse og forstå de i dette prospekt fremhævede risikomomenter. En investering i afdelingen anbefales alene at indgå som en mindre del af en større veldiversificeret portefølje. Investor bør have en investeringshorisont på minimum fire år. Risikoen i afdelingen forventes at adskille sig fra traditionel investering i aktier og obligationer, hvor markedsrisikoen er dominerende. Afdelingen kan derfor bruges til at opnå en større spredning af risikoen i en portefølje. Investering i afdelingen er ikke hensigtsmæssig eller egnet for alle investorer. Afdelingen er et kompliceret finansielt produkt, der er velegnet til investorer, der forud for investering enten selv besidder den fornødne ekspertise eller har indhentet konkret rådgivning baseret på deres egne forhold og efter at være blevet oplyst om produktets generelle karakteristika og risici. Alle investorer bør derfor forud for tegning Side 11 af 36

12 af andele i afdelingen konsultere rådgivning med henblik på at konstatere, om de indeholdte risici og karakteristika er egnede og hensigtsmæssige for investor og løbende evaluere, om disse forudsætninger er ændret. Afdelingen er bedst egnet ved investeringsformer, der beskatningsmæssigt ikke vil have ulemper med lagerbeskatning, jf. afsnittet om skatte- og afgiftsregler. Værdiansættelse Aktiverne værdiansættes i overensstemmelse med principperne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Hvis det ikke er muligt at beregne den indre værdi på grundlag af aktuelle priser, vil foreningen i forbindelse med offentliggørelse redegøre for, hvordan den indre værdi er beregnet. Offentliggørelse sker via meddelelse via NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt på foreningens hjemmeside Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen Formuepleje Fokus KL er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 19. juli Foreningsandele, tegning og indløsning Andele: Afdelingerne er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securities A/S i stykker a kr. 100 og multipla heraf. Fondskode/ISIN: Afdelingerne er registreret i VP Securities A/S med følgende fondskoder/isin Afdeling Formuepleje Fokus KL: DK Tegningssted: Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Værkmestergade 25, 8. sal 8000 Aarhus C Tlf.: Fax: Bestilling kan endvidere foretages gennem øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Nordea Bank Danmark A/S er bevisudstedende institut. Andelene opbevares gratis i depot hos danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr. Løbende emission: Tegning i afdelingen foretages i henhold til vedtægterne uden fastsat højeste beløb. Efter bestyrelsens beslutning er afdelingen åbne for nyemission hver bankdag. Afregning foregår 3 bankdage efter tegningen ved registrering af andelene på investors konto i VP Securities A/S. Emissionsprisen beregnes hver dag. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende emission af foreningens andele. Side 12 af 36

13 Løbende emission kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om værdien af afdelingens midler på emissionstidspunktet. Eventuel suspension og genoptagelse af emission efter suspension vil blive offentliggjort via meddelelse via NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt meddelt via foreningens hjemmeside. Ved større emissioner på kr. 10 mio. og derover, kan bestyrelsen tillade emissioner ved apportindskud af værdipapirer. Emissionsomkostninger: Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 4 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med antallet af tegnede andele. I forbindelse med emission tillægges et beløb til dækning af udgifter ved investering af emissionsbeløbet som afdelingens aktiver og passiver afspejler, herunder finansielle instrumenter samt evt. lånoptagelse og andre nødvendige omkostninger ved emissionen. Maksimale emissionsomkostninger: Afdeling Fokus 0,60 % Maksimal emissionsomkostning Det vil være forventningen, at den angivne maksimale emissionsomkostning typisk vil være lavere. Emissionsomkostningen vil dagligt kunne ses på foreningens hjemmeside. Den angivne maksimale emissionsomkostning kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold og afgiftsændringer, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af afdelingens instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissionsomkostninger via NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale emissionstillæg. Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det ovenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget for afdelingen. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af værdipapirer m.m., med mindre emissionen sker i forbindelse med apportindskud af værdipapirer i afdelingen. Inkluderet i emissionsomkostningen indgår følgende maksimale udgifter i procent af indre værdi: Kurtage og øvrige omk. ved køb af værdipapirer m.m.: 0,60 % Markedsføring m.v.: 0,00 % Tegnings-, salgs- og garantiprovision m.v.: 0,00 % I alt: 0,60 % Side 13 af 36

14 Investeringsrådgiveren modtager ikke indtjening fra handel med værdipapirer og/eller finansielle instrumenter i porteføljen, herunder kurtage, kursskæring på værdipapirer og/eller valuta, afviklingsomkostninger m.m. Investeringsrådgiveren har ej heller indtjening fra låneformidling i form af rentemarginal, stiftelsesprovision eller andre låneorienterede omkostninger. Ovenstående forhold for investeringsrådgiveren gælder også for nærstående parter (koncernforbundne selskaber og/eller associerede selskaber). Kursoplysning: Den indre værdi, emissions- og indløsningskursen af andele i afdelingen beregnes hver bankdag. Den indre værdi beregnes som dagsværdien til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse. Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen offentliggøres via NASDAQ OMX Copenhagen A/S, første gang inden markedets åbningstid kl og derefter mellem kl. 12 og kl samt mellem kl og kl Der skal endvidere ske offentliggørelse, når der sker væsentlige ændringer i værdierne. Oplysningerne kan ligeledes fås ved henvendelse til foreningen på tlf Endvidere vil disse oplysninger fremgå af hjemmesiden Cirkulerende andele: Foreningen vil dagligt og inden markedets åbningstid kl offentliggøre cirkulerende antal investeringsbeviser for afdelingen. Navnenotering: Andelene skal lyde på navn og noteres i foreningens investorprotokol, der føres af investeringsforvaltningsselskabet Formuepleje Fund Management A/S. Navnenoteringen foretages af det pengeinstitut, hvor andelene ligger i depot. Stemmeret: Hver investor har en stemme for hver andel a kr Stemmeretten kan udøves, såfremt andelen er noteret på navn i foreningens investorprotokol en uge før generalforsamlingen. Rettigheder: Ingen andele har særlige rettigheder. Opløsning Bestyrelsen kan indstille til investorernes beslutning, at afdelingen opløses. En sådan indstilling kan være forårsaget af f.eks. utilstrækkeligt kapitalgrundlag eller eventuelt utidssvarende investeringsområder i afdelingen. Til vedtagelse af beslutning om afdelingens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at beslutningen tiltrædes af såvel mindst to tredjedele af de afgivne stemmer som af den del af afdelingens formue, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Side 14 af 36

15 Negotiabilitet og omsættelighed: Investeringsforeningsandelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. Flytning Foreningen har kun én afdeling, hvorfor det ikke er muligt for investorer at flytte fra en afdeling til en anden i foreningen. Indløsning På en investors forlangende skal foreningen indløse investorens andel af afdelingens formue. Indløsning foretages i henhold til vedtægterne, idet bestyrelsen har besluttet, at afdelingen er åben for indløsning på daglig basis uden varsel. Afregning sker tre bankdage efter indløsningen. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden jf. 4 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med antallet af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer, herunder finansielle instrumenter m.m. og til andre nødvendige omkostninger ved indløsningen. I forbindelse med indløsning fradrages et beløb til dækning af udgifter ved salg af indløsningsbeløbet, som afspejler afdelingens aktiver og passiver, herunder finansielle instrumenter samt evt. lånoptagelse og andre nødvendige omkostninger ved indløsningen. Maksimale indløsningsomkostninger: Afdeling Fokus 0,60 % Maksimal indløsningsomkostning Det vil være forventningen, at den angivne maksimale indløsningsomkostning typisk vil være lavere. Indløsningsomkostningen vil kunne ses på foreningens hjemmeside. Inkluderet i indløsningsfradraget indgår følgende maksimale udgifter i procent af indre værdi: Kurtage og øvrige omk. ved køb af værdipapirer m.m.: 0,60 % Markedsføring m.v.: 0,00 % Tegnings-, salgs- og garantiprovision m.v.: 0,00 % I alt 0,60 % Investeringsrådgiveren modtager ikke indtjening fra handel med værdipapirer og/eller finansielle instrumenter i porteføljen, herunder kurtage, kursskæring på værdipapirer og/eller valuta, afviklingsomkost- Side 15 af 36

16 ninger m.m. Investeringsrådgiver har ej heller indtjening fra låneformidling i form af rentemarginal, stiftelsesprovision eller andre låneorienterede omkostninger. Ovenstående forhold for investeringsrådgiveren gælder også for nærstående parter (koncernforbundne selskaber og/eller associerede selskaber). Indløsning kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Eventuel suspension og genoptagelse af indløsning efter suspension vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt via foreningens hjemmeside. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele, hvis det er i investorernes eller offentlighedens interesse. De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, afgiftsstigninger m.m., som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af afdelingens instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode offentliggøre de konkrete indløsningsomkostninger via NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt oplyse herom på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S og Foreningens hjemmeside, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale indløsningsfradrag. Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem Nordea Bank Danmark A/S. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at afdelingen har realiseret de til imødekommelse af indløsningen nødvendige aktiver. I sådanne tilfælde skal foreningen straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Ingen investor er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Væsentlige aftaler og omkostninger Administrationsaftale: Foreningen har indgået administrationsaftale om den daglige ledelse af foreningen med Formuepleje Fund Management A/S. Formuepleje Fund Management A/S er godkendt af Finanstilsynet som investeringsforvaltningsselskab (FT nr ). Ifølge aftalen påtager Formuepleje Fund Management A/S sig foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver. Disse opgaver skal af Formuepleje Fund Management A/S forvaltes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen indgåede aftaler. Formuepleje Fund Management A/S fører endvidere foreningens investorprotokol, hvori navnenoteringen af afdelingens andel foretages. Side 16 af 36

17 Som vederlag for investeringsforvaltningsselskabets ydelse betaler afdelingen i foreningen et fast honorar på 0,22 % p.a. af formuen (for 2013 forholdsmæssigt i forhold til perioden, hvor Foreningen er i drift). Administrationsaftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel, dog med kortere varsel såfremt parterne er enige herom. Depotselskab: Foreningen har indgået depotselskabsaftale med Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S påtager sig som depotselskab at opbevare og forvalte værdipapirer og likvide midler for foreningens afdeling i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bestemmelser. Nordea Bank Danmark A/S påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Endvidere varetager Nordea Bank Danmark A/S opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Aftalen kan af foreningen opsiges med 1 måneds varsel og af depotbanken med 6 måneders varsel. Som vederlag for disse ydelser betaler foreningen et depotgebyr på 0,03 % p.a. plus moms. Herudover betales der særskilt for VP-omkostninger samt transaktionsgebyrer for afvikling af 3.-mandshandler. Aftale om investeringsrådgivning: Foreningen har indgået rådgivningsaftale med Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab (koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab). Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab har kapitalforvaltning som hovedvirksomhed. Ifølge aftalen skal Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ifølge sine analyser og forventninger levere rådgivning, der kan danne grundlag for, at investeringsforvaltningsselskabet på foreningens vegne kan træffe beslutninger om placering af investorernes midler. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingen. Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab skal løbende følge foreningens portefølje med henblik på aktivt at rådgive om tilpasning af porteføljens sammensætning og fordeling på enkelte investeringer efter forventninger til det opnåelige afkast. Vederlaget for rådgivningsydelsen udgør et fast honorar på 1,38 % af afdelingens formue plus et resultatafhængigt honorar på 10 % af afdelingens afkast. Det resultatafhængige honorar afregnes kvartalsvis, mens det faste honorar afregnes hver måned. Beregningen af det afkastafhængige honorar beregnes ud fra nedenstående formler. AAH samlet t = AAH t antal cirkulerende andele (ultimo) AAH t = Max [0, (NAV* t HWM t-1 ) 10 %] HWM t = Max [NAV t, HWM t-1 ], hvor NAV 0 = HWM 0 Side 17 af 36

18 HWM 0 = HMW på første tegningsdato AAH Samlet t = Samlet resultatafhængigt honorar i kvartal t, AAH t = Resultatafhængigt honorar pr. andel i kvartal t, NAV* t = Net Asset Value ultimo kvartal t, defineret som indre værdi pr. andel ultimo kvartal t før beregning af et eventuelt resultatafhængigt honorar for periode t, HWM t = High Water Mark ultimo kvartal t, NAV t = Net Asset Value ultimo kvartal t, defineret som indre værdi pr. andel ultimo kvartal t før afregning af et eventuelt resultatafhængigt honorar. High Water Mark bliver ikke justeret som følge af emissioner og indløsninger, men skal justeres, såfremt stykstørrelsen på andelene ændres. For afdeling Formuepleje Fokus KL betales et resultatafhængigt honorar: Der betales et resultatafhængigt honorar på 10 % af afdelingens afkast. Før der udløses et resultatafhængigt honorar, skal den indre værdi være højere end det senest fastsatte High Water Mark. High Water Mark er defineret som afdelingens højeste indre værdi ultimo året. Der betales først resultatafhængigt honorar, når den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultatafhængigt honorar. Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes resultatafhængigt honorar, når foreningens formue har opnået en positiv værdistigning, og at der ikke udbetales resultatafhængigt honorar af det samme afkast mere end en gang. Det første High Water Mark i afdelingen er følgende: Såfremt den offentliggjorte indre værdi i Formuepleje Fokus A/S, ISIN DK kl på den første handelsdag i afdeling Formuepleje Fokus KL er større end eller lig med kurs 130,37 1, vil afdelingens første High Water Mark modsvare den indre værdi, der ligger til grund for udbudskursen i forbindelse med første tegning af andele i afdelingen. Såfremt den offentliggjorte indre værdi i Formuepleje Fokus A/S, ISIN DK kl på den første handelsdag i afdeling Formuepleje Fokus KL er mindre end kurs 138,44, vil afdelingens første High Water Mark fastsættes som: High Water Mark = 100 * 138,44/offentliggjort indre værdi i Formuepleje Fokus A/S, ISIN DK kl på den første handelsdag i afdeling Formuepleje Fokus KL. Hvis der indgår investeringer i form af andre kollektive opsparingsprodukter (fonde, investeringsforeninger, hedgeforeninger, investeringsselskaber, hedgefonde, alternative investeringsfonde, samt andre kol- 1 High Water Mark er indre værdi på Formuepleje Fokus A/S pr minus udloddet udbytte på 8 kr. i april For opgørelse af High Water Mark i Formuepleje Fokus A/S henvises i øvrigt til seneste årsregnskab for Side 18 af 36

19 lektive investeringsinstitutter), som Forvalter har indgået en investeringsaftale med, modregnes Forvalters indtjening herfra i betalingen til Forvalter. Tilsvarende hvis Forvalter (eller et koncernforbundet selskab til Forvalter) har en ejerandel i en anden investeringsrådgiver, som har en investeringsrådgivningsaftale med et kollektivt opsparingsprodukt som indgår i porteføljen, modregnes en forholdsmæssig andel af denne investeringsrådgivers indtjening herfra i aflønningen af Forvalteren, herunder resultatafhængigt honorar. Forvalter defineres i denne sammenhæng som afdelingens investeringsrådgiver. Såfremt det skønnes i Foreningens interesse, kan Foreningen opsige aftalen øjeblikkeligt. Er opsigelsen ikke begrundet i væsentlig misligholdelse af nærværende aftale, vil Investeringsrådgiveren være berettiget til at modtage fast honorar og resultatafhængigt honorar som defineret i allonge B i løbende måned + 6 måneder efter aftalen er opsagt. Kompensation for Investeringsrådgiverens forventede indtjening ved Foreningens øjeblikkelige opsigelse beregnes på baggrund af enten (i) Foreningens formue på tidspunktet for opsigelse eller (ii) Foreningens gennemsnitlige formue 6 måneder forud for tidspunktet for opsigelse, hvor afkastet fastsættes til afdelingens afkastmål. Investeringsrådgiveren kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Ved opsigelse er rådgiver berettiget til at modtage såvel ikke-afregnet fast som afkastafhængigt honorar frem til opsigelsesdagen. Investeringsrådgiver yder desuden assistance i forbindelse med værdipapirhandel og låneformidling for foreningens afdeling. Handel med obligationer afregnes generelt til nettopriser, idet rådgiver samtidig skal sikre, at foreningens handelsomkostninger (kurtage, kursspreads m.v.) holdes inden for de satser, der er anført under emissions- og indløsningsomkostninger. Samarbejdsaftale om markedsføring og distribution For at styrke rådgivningen af investorerne samt markedsføringen har foreningen indgået samarbejdsaftale om markedsføring og distribution med Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab (koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab). I henhold til aftalen forpligter Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab sig til at distribuere foreningens afdeling samt sikre sig, at selskabets medarbejdere har en uddannelse, der berettiger dem til at udføre dette, så det kan ske på kvalificeret vis. Honoraret for markedsføring og distribution er indeholdt i Aftale om investeringsrådgivning og honoreres således ikke særskilt. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, dog således at aftalen kan opsiges af foreningen uden varsel, såfremt dette måtte være i foreningens interesse. Market making-aftale: Foreningen har med Nordea Bank Danmark A/S indgået aftale om, at banken, bl.a. i Nasdaq OMX Copenhagen A/S handelssystemer, hver børsdag med forbehold for særlige situationer stiller priser på afdelingernes investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten ved handel med beviserne. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Foreningen betaler et halvårligt honorar på DKK for ydelsen. Aftalen kan opsiges med én måneds varsel. Bestyrelse: Bestyrelsens honorar godkendes årligt af generalforsamlingen. Side 19 af 36

20 For første regnskabsperiode budgetteres med et bestyrelseshonorar på kr Offentlige myndigheder: Finanstilsynet afregnes efter regning. For 2013 budgetteres med et vederlag på kr Samlede administrationsomkostninger: I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, fast honorar til investeringsrådgiver og depotselskab for hver afdeling ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige formueværdi af afdelingen inden for et regnskabsår eksklusive eventuelt resultatafhængigt rådgiver honorar. De samlede administrationsomkostninger inklusive resultatafhængigt honorar må for afdelingen ikke overstige 10 % af den højeste formueværdi inden for regnskabsåret, dog maksimalt 20 % af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger vedrørende den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Beløbet beregnes under forudsætning af, at investeringen holdes i 7 år. Side 20 af 36

Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL. Fuldstændigt prospekt. Offentliggjort 29. november 2013

Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL. Fuldstændigt prospekt. Offentliggjort 29. november 2013 Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Afdeling Formuepleje Pareto KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort 29. november 2013 Side 1 af 37 Foreningens Navn og adresse Hedgeforeningen Formuepleje Pareto c/o

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Afdeling Formuepleje Merkur KL Investoroplysninger Aarhus den 28. januar 2015 Direktionen for Formuepleje Fund Management A/S Søren Astrup direktør Caspar Møller direktør

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Afdeling Formuepleje Merkur KL Investoroplysninger Aarhus den 28. januar 2015 Direktionen for Formuepleje Fund Management A/S Søren Astrup direktør Caspar Møller direktør

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha Hedgeforeningen Nykredit Alpha afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. august 2013 kl. 10.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Afdeling Formuepleje Merkur KL Investoroplysninger Aarhus den 1. oktober 2015 Direktionen for Formuepleje Fund Management A/S Søren Astrup direktør Caspar Møller direktør

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha Afdeling AIDA Kapitalforeningen Nykredit Alpha, afdeling AIDA afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. marts 2015 kl. 9.00

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Afdeling Mira

Fuldstændigt prospekt for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Afdeling Mira Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Afdeling Mira Offentliggjort 10. juli 2009 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Hedgeforeningen Jyske Invest Side 1 af 14 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hedgeforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere