Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt"

Transkript

1 Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B Balance C Offentliggjort d. 24. august 2015

2 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 1 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen PFA Invest... 2 Basisoplysninger... 3 Korte Obligationer... 5 Investeringsområde og -profil... 5 Risikofaktorer... 6 Lange Obligationer... 8 Investeringsområde og -profil... 8 Risikofaktorer... 9 Kreditobligationer Investeringsområde og -profil...11 Risikofaktorer...12 Danske Aktier Investeringsområde og -profil...14 Risikofaktorer...15 Globale Aktier Investeringsområde- og -profil...17 Risikofaktorer...18 Højt Udbytte Aktier Investeringsområde og -profil...20 Risikofaktorer...21 Europa Value Aktier Investeringsområde og -profil...23 Risikofaktorer...24 Balance A Investeringsområde og -profil...26 Risikofaktorer...27 Balance B Investeringsområde og -profil...29 Risikofaktorer...30 Balance C Investeringsområde- og profil...32 Risikofaktorer...33 Fælles for afdelingerne Udbud og tegning...36 Politik for socialt ansvarlige investeringer (Responsible Investments) Udlodning...42 Udbytte...42 Beskatning af afdelingerne...42 Beskatning af investorerne...43 Foreningsandelenes rettigheder og pligter Udstedende institut Samarbejdsaftaler Depotselskab... 50

3 Formue og omkostninger Særlige forhold... 53

4 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for potentielle investorer af Investeringsforeningen PFA Invest. København, den 24. august Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest Peter Engberg Jensen, bestyrelsesformand Rina Asmussen, bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen, bestyrelsesmedlem 1

5 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen PFA Invest Fællesprospekt for 10 afdelinger Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest har den 24. august 2015 godkendt, at foreningsandelene i følgende afdelinger: Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B Balance C udbydes i tegning uden fastsat højeste beløb. Prospektet offentliggøres den 24. august Prospektet erstatter det hidtil gældende prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark den 24. august 2015, og prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder, og investeringsforeningsandelene må således ikke sælges eller markedsføres over for potentielle investorer uden for Danmark. 2

6 Basisoplysninger Forening Investeringsforeningen PFA Invest ( Investeringsforeningen ) Sundkrogsgade København Ø Tlf Balance B er registreret og godkendt hos Finanstilsynet den 10. september Afdeling Højt Udbytte Aktier er godkendt af Finanstilsynet den 12. december Afdeling Balance A er godkendt af Finanstilsynet den 16. december Registreringsnumre Reg. nr. i Finanstilsynet: CVR-nr.: Investeringsforeningen har hjemsted i Københavns Kommune. Stiftelse Investeringsforeningen er etableret den 31. august 2012 og omfatter p.t. følgende afdelinger: Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Afdeling Europa Value Aktier er godkendt af Finanstilsynet den 11. september Afdeling Balance C er godkendt af Finanstilsynet den 26. marts Formål Investeringsforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Den typiske Investor Den typiske investorprofil er en investor, der ønsker at drage fordel af afdelingernes diversificerede porteføljesætning ved investering i finansielle instrumenter. Europa Value Aktier Balance A Den typiske investor har en investeringshorisont på minimum 3 år, og anvender investering i afdelingerne som del af en samlet porteføljepleje. Balance B Balance C Foreningstype Investeringsforeningen PFA Invest og afdeling, Korte Obligationer, Lange Obligationer, Kreditobligationer, Danske Aktier, Globale Aktier og Udstedelse og indløsning af andele i certifikatudstedende afdelinger: Danske Bank A/S Holmens Kanal København K 3

7 Investeringsforeningens bestyrelse Professionelt bestyrelsesmedlem Peter Engberg Jensen Hvidørevej Klampenborg Partner Rina Asmussen Stanton Chase International Strandgade 4, København K Professionelt bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen Askhøj Nærum Investeringsforvaltningsselskab og kapitalforvalter PFA Asset Management A/S Sundkrogsgade København Ø Tlf Konstituerede direktører: Henrik Henriksen, Rasmus Bessing og Christian Lindstrøm Lage Kalvebod Brygge DK-1560 København V Registreringsnumre: Reg. nr. i Finanstilsynet: 6012 CVR-nr.: Investeringsforeningens revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S CVR-nr.: Anders Gjelstrup, statsautoriseret revisor Kasper Bruhn Udam, statsautoriseret revisor Tilsynsmyndighed Foreningen er underlagt tilsyn af: Finanstilsynet Århusgade København Ø Tlf Registreringsnumre: Reg. nr. i Finanstilsynet: CVR-nr.: Investeringsforvaltningsaftalen er godkendt af investeringsforeningens bestyrelse. Ansvarlig for markedsføring PFA Bank A/S Sundkrogsgade København Ø Aftalen om markedsføring er godkendt af Investeringsforeningens bestyrelse. Depotbank J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, Filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien 4

8 Korte Obligationer Bestyrelsen har godkendt oprettelse af afdelingen på et bestyrelsesmøde den 31. august Investeringsområde og -profil Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsbaseret afdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22 stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer minimum 80 % af formuen i korte danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S eller handles på et andet reguleret officielt marked, jf. 139, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer ikke i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen investerer sine midler i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på regulerede markeder omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID direktivet) eller på et andet marked beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller et andet marked, som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, herunder markeder der er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). pengemarkedsinstrumenter end de i 139, stk. 1 og 2, og 140 nævnte i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere op til 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen skal dog fortsat investere inden for sin investeringspolitik. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen, jf. 141 i lov om investeringsforeninger m.v. Investeringsfilosofi Afdelingen skaber sine resultater gennem aktiv forvaltning med fokus på allokeringen mellem stats- og realkreditobligationer inden for en samlet varighedsramme på op til 2 år fra det angivne benchmark. Målsætningen er at skabe et langsigtet merafkast i forhold til afdelingens benchmark. Fordeling og koncentration Afdelingen skal iagttage de spredningsregler og investeringsmæssige begrænsninger, der er fastsat for godkendte investeringsforeninger i lov om investeringsforeninger m.v. kapitel 14 og 15. Afdelingen kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue. Afdelingen skal indeholde en veldiversificeret portefølje af finansielle instrumenter. Afdelingen kan dog investere op til 10 % af formuen i andre værdipapirer og 5

9 Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning og porteføljepleje, jf. bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Varighed Samlet korrigeret varighed for obligationer, inklusive eventuelle afledte finansielle instrumenter, i Afdelingen skal til enhver tid være i intervallet +/- 2 år i forhold til benchmark. Afdelingens korrigerede varighed skal til enhver tid være mellem 0-4 år. Benchmark Benchmark er sammensat af en kurv af indeks bestående af 50 % Nordea Markets Mortgage Bond Index CM 2Y og 50 % Nordea Markets Government Bond Denmark Index CM 2Y et indeks for danske realkredit og statsobligationer. Afkast og benchmarkudvikling Afdelingens historiske afkast siden etablering og benchmarkudvikling for de seneste fem kalenderår. År Afkast Benchmark Afkast ift. benchmark 2012* 1,16% 0,77% +0,39% ,29% 0,21% +0,07% ,27% 1,20% +1,07% 2015** -1,76% -0,13% -1,63% *** 1,93% 2,06% -0,13% * : Perioden 1. oktober 31. december 2012 ** : Perioden 1. januar 30. juni 2015 ***: Perioden 1. oktober juni 2015 Afkast i % for benchmark forinden afdelingens etablering fremgår af nedenstående tabel ,52% 4,18% 2,28% Det understreges, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikonøgletal Der kan ikke beregnes/oplyses om risikonøgletal for afdelingen, da bestyrelsen først har besluttet oprettelse af afdelingen den 31. august Efter 36 måneder vil afdelingens standardafvigelse og sharpe ratio løbende blive opdateret og fremgå af foreningens årsrapport. Risikofaktorer Afdelingen risikoklassificeres målt ved standardafvigelsen, og da afdelingen er etableret 31. august 2012 anvendes afdelingens historiske benchmark målt over en 5-årig periode. I takt med, at afkastmålingerne påbegyndes for afdelingen selv, erstattes benchmarkberegningerne med disse faktiske afkastberegninger således, at der til enhver tid er en 5-årig afkasthistorik til beregning af standardafvigelsen. Standardafvigelsen måles på en skala fra 1-7, hvor 1 er lav risiko og dermed et formentligt lavt afkast til 7, som er høj risiko og dermed et formentligt højt afkast. Risikoklassificeringen beregnes som standardafvigelsen ud fra de historiske månedlige benchmarkberegninger i perioden fra 2010 til oktober Efterfølgende er det afdelingens månedlige standardafvigelse som danner grundlag for beregningen. Standardafvigelsen for afdelingen er beregnet til 1,49 %, og afdelingen risikoklassificeres som 2, jf. nedenstående tabel: Risikomærkning Lav risiko Høj risiko Lavt afkast Højt afkast 6

10 Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af Afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Der må forventes år, hvor kursfald på obligationerne overstiger Afdelingens øvrige indtægter. Renterisiko Rentemarkederne, inklusive obligationsmarkederne, påvirkes af de generelle økonomiske vilkår i samfundet, herunder især forventningerne til inflationsudviklingen. Hertil kommer specifikke forhold hos udstederne, herunder evnen til at indfri forpligtelserne. Lån Finanstilsynet har givet tilladelse til, at Afdelingen kan optage kortfristede lån på op til 10 % af formuen til midlertidig finansiering af indgåede handler Ændringer Enhver oplysning om gældende investeringsrammer og investeringsrestriktioner kan inden for lovens rammer og Investeringsforeningens vedtægter ændres efter bestyrelsens beslutning. Fondskode og SE-nr. Afdelingens ISIN er: DK SE-nr: Det skal bemærkes, at kursudsvingene på obligationsmarkederne typisk er mindre end på aktiemarkedet og ikke nødvendigvis er samtidige. Indskud i kreditinstitutter I det omfang Afdelingen har foretaget indskud hos et kreditinstitut indebærer dette en modpartsrisiko på kreditinstituttet. Valutakursrisiko Afdelingen kan foretage investeringer i udenlandske obligationer, hvilket medfører en eksponering mod valutaer, som kan have et større eller mindre udsving i forhold til DKK. Valutakursrisikoen kan dog i perioder være afdækket helt eller delvist i forhold til DKK. Afledte finansielle instrumenter Anvendelse af afledte finansielle instrumenter medfører en risiko for Afdelingen svarende til markedseksponeringen på de afledte finansielle instrumenter. Udviklingen i de underliggende markeder vil påvirke værdien af de afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter indebærer en modparts- og kreditrisiko for Afdelingen. 7

11 Lange Obligationer Bestyrelsen har godkendt oprettelse af afdelingen på et bestyrelsesmøde den 31. august Investeringsområde og -profil Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsbaseret afdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22 stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer minimum 80 % af formuen i lange danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S eller handles på et andet reguleret officielt marked i Danmark, jf. 139, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer ikke i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen investerer sine midler i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på regulerede markeder omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID direktivet) eller på et andet marked beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller et andet marked som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, herunder markeder der er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Afdelingen kan dog investere op til 10 % af formuen i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i 139, stk. 1 og 2, og 140 nævnte i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere op til 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen skal dog fortsat investere inden for sin investeringspolitik. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen, jf. 141 i lov om investeringsforeninger m.v. Investeringsfilosofi Afdelingen skaber sine resultater gennem aktiv forvaltning med fokus på allokeringen mellem stats- og realkreditobligationer inden for en samlet varighedsramme på op til 2 år fra det angivne benchmark. Målsætningen er at skabe et langsigtet merafkast i forhold til afdelingens benchmark. Fordeling og koncentration Afdelingen skal iagttage de spredningsregler og investeringsmæssige begrænsninger, der er fastsat for godkendte investeringsforeninger i lov om investeringsforeninger m.v. kapitel 14 og 15. Afdelingen kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue. Afdelingen skal indeholde en veldiversificeret portefølje af finansielle instrumenter. 8

12 Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning og porteføljepleje, jf. bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Varighed Samlet korrigeret varighed for obligationer, inklusive eventuelle afledte finansielle instrumenter, i Afdelingen skal til enhver tid være i intervallet +/- 2 år i forhold til benchmark. Afdelingens korrigerede varighed skal til enhver tid være mellem 3-8 år. Benchmark Benchmark er sammensat af en kurv af indeks bestående af 75 % Nordea Markets Mortgage Bond Index og 25 % Nordea Markets Government Bond Denmark Index et indeks for danske realkredit og statsobligationer. Afkast og benchmarkudvikling Afdelingens historiske afkast siden etablering og benchmarkudvikling for de seneste fem kalenderår. År Afkast Benchmark Afkast ift. benchmark 2012* 1,85% 1,69% +0,16% ,20% -0,23% +0,03% ,61% 6,56% -0,95% 2015** -2,61% -1,76% -0,85% *** 4,56% 6,20% -1,65% * : Perioden 1. oktober 31. december 2012 ** : Perioden 1. januar 30. juni 2015 ***: Perioden 1. oktober juni 2015 Afkast i % for benchmark forinden afdelingens etablering fremgår af nedenstående tabel ,91% 8,54% 4,69% Det understreges, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikonøgletal Der kan ikke beregnes/oplyses om risikonøgletal for afdelingen, da bestyrelsen først har besluttet oprettelse af afdelingen den 31. august Efter 36 måneder vil afdelingens standardafvigelse og sharpe ratio løbende blive opdateret og fremgå af foreningens årsrapport. Risikofaktorer Afdelingen risikoklassificeres målt ved standardafvigelsen, og da afdelingen er etableret 31. august 2012 anvendes afdelingens historiske benchmark målt over en 5-årig periode. I takt med, at afkastmålingerne påbegyndes for afdelingen selv, erstattes benchmarkberegningerne med disse faktiske afkastberegninger således, at der til enhver tid er en 5-årig afkasthistorik til beregning af standardafvigelsen. Standardafvigelsen måles på en skala fra 1-7, hvor 1 er lav risiko og dermed et formentligt lavt afkast til 7, som er høj risiko og dermed et formentligt højt afkast. Risikoklassificeringen beregnes som standardafvigelsen ud fra de historiske månedlige benchmarkberegninger i perioden fra 2010 til oktober Efterfølgende er det afdelingens månedlige standardafvigelse, som danner grundlag for beregningen. Standardafvigelsen for afdelingen er beregnet til 3,09 %, og afdelingen risikoklassificeres som 3, jf. nedenstående tabel: Risikomærkning Lav risiko Høj risiko Lavt afkast Højt afkast 9

13 Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af Afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Der må forventes år, hvor kursfald på obligationerne overstiger Afdelingens øvrige indtægter. Renterisiko Rentemarkederne, inklusiv obligationsmarkederne, påvirkes af de generelle økonomiske vilkår i samfundet, herunder især forventningerne til inflationsudviklingen. Hertil kommer specifikke forhold hos udstederne, herunder evnen til at indfri forpligtelserne. Lån Finanstilsynet har givet tilladelse til, at Afdelingen kan optage kortfristede lån på op til 10 % af formuen til midlertidig finansiering af indgåede handler. Ændringer Enhver oplysning om gældende investeringsrammer og investeringsrestriktioner kan inden for lovens rammer og Investeringsforeningens vedtægter ændres efter bestyrelsens beslutning. Fondskode og SE-nr. Afdelingens ISIN er: DK SE-nr: Det skal bemærkes, at kursudsvingene på obligationsmarkederne typisk er mindre end på aktiemarkedet og ikke nødvendigvis er samtidige. Indskud i kreditinstitutter I det omfang Afdelingen har foretaget indskud hos et kreditinstitut indebærer dette en modpartsrisiko på kreditinstituttet. Valutakursrisiko Afdelingen kan foretage investeringer i udenlandske obligationer, hvilket medfører en eksponering mod valutaer, som kan have et større eller mindre udsving i forhold til DKK. Valutakursrisikoen kan dog i perioder være afdækket helt eller delvist i forhold til DKK. Afledte finansielle instrumenter Anvendelse af afledte finansielle instrumenter medfører en risiko for Afdelingen svarende til markedseksponeringen på de afledte finansielle instrumenter. Udviklingen i de underliggende markeder vil påvirke værdien af de afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter indebærer en modparts- og kreditrisiko for Afdelingen. 10

14 Kreditobligationer Bestyrelsen har godkendt oprettelse af afdelingen på et bestyrelsesmøde den 31. august Investeringsområde og -profil Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsbaseret afdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer primært i kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner. bonds, herunder OTC-Fixed Income, som er reguleret af Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) samt i Rule 144A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC Fixed Income markedet. Der investeres primært i udstedelser med en cirkulerende mængde på minimum 25 mio. USD. Der er ikke specifikke krav til likviditeten af disse. Afdelingen kan dog investere op til 10 % af formuen i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i 139, stk. 1 og 2, og 140 nævnte i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan endvidere investere op til 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen skal dog fortsat investere inden for sin investeringspolitik. Afdelingen må maksimalt investere 65 % af formuen i Emerging Markets Obligationer og High Yield Obligationer. Afdelingen må investere sine midler i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på regulerede markeder omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID direktivet) eller på et andet marked beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, jf. 139, stk. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v. samt markeder der er medlem af World Federation of Exchanges eller der er full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Midlerne kan desuden anbringes på det europæiske og amerikanske marked for high yield 11 Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen, jf. 141 i lov om investeringsforeninger m.v. Investeringsfilosofi Afdelingen investerer primært i kredit- og erhvervsobligationer udstedt af virksomheder i Nordamerika eller Europa. Der investeres samtidig i mindre omfang i obligationer udstedt af lande og virksomheder på de nye markeder, kaldet Emerging Markets. Der kan investeres i obligationer af enhver kreditværdighed, og afdelingen skaber sine resultater gennem aktiv forvaltning, med fokus på relativ værdi mellem de enkelte obligationer og kreditklasser.

15 Fordeling og koncentration Afdelingen skal iagttage de spredningsregler og investeringsmæssige begrænsninger, der er fastsat for godkendte investeringsforeninger i lov om investeringsforeninger m.v. kapitel 14 og 15. Det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på minimum 150 obligationer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning og porteføljepleje, jf. bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Varighed Samlet korrigeret varighed for obligationer, inklusive eventuelle afledte finansielle instrumenter, i Afdelingen skal til enhver tid være i intervallet +/- 2 år i forhold til benchmark. Afdelingens korrigerede varighed skal til enhver tid være mellem 3-8 år. Benchmark Afdelingens benchmark: 50 % Barclays Global Agg. Corp. USD ex AAA et benchmark for Investment Grade obligationer 25 % JP Morgans EMBI Global Diversified et benchmark for Emerging Markets obligationer 25 % Barclays US High Yield Corp 2 % Issuer capped et benchmark for High Yield obligationer Afkast og benchmarkudvikling Afdelingens historiske afkast siden etablering og benchmarkudvikling for de seneste fem kalenderår År Afkast Benchmark Afkast ift. benchmark 2012* 1,45% 0,50% +0,95% ,78% -3,30% +0,52% ,35% 18,53% +0,82% 2015** 7,81% 8,56% -0,76% *** 26,91% 25,06% +1,84% * : Perioden 1. oktober 31. december 2012 ** : Perioden 1. januar 30. juni 2015 ***: Perioden 1. oktober juni 2015 Afkast i % for benchmark forinden afdelingens etablering fremgår af nedenstående tabel ,81% 8,53% 13,02% Det understreges, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikonøgletal Der kan ikke beregnes/oplyses om risikonøgletal for afdelingen, da bestyrelsen først har besluttet oprettelse af afdelingen den 31. august Efter 36 måneder vil afdelingens standardafvigelse og sharpe ratio løbende blive opdateret og fremgå af foreningens årsrapport. Risikofaktorer Afdelingen risikoklassificeres målt ved standardafvigelsen, og da afdelingen er etableret 31. august 2012 anvendes afdelingens historiske benchmark målt over en 5-årig periode. I takt med, at afkastmålingerne påbegyndes for afdelingen selv, erstattes benchmarkberegningerne med disse faktiske afkastberegninger således, at der til enhver tid er en 5-årig afkasthistorik til beregning af standardafvigelsen. Standardafvigelsen måles på en skala fra 1-7, hvor 1 er lav risiko og dermed et formentligt lavt afkast til 7, som er høj risiko og dermed et formentligt højt afkast. 12

16 Risikoklassificeringen beregnes som standardafvigelsen ud fra de historiske månedlige benchmarkberegninger i perioden fra 2009 til oktober Efterfølgende er det afdelingens månedlige standardafvigelse som danner grundlag for beregningen. Standardafvigelsen for afdelingen er beregnet til 7,78 %, og afdelingen risikoklassificeres som 4, jf. nedenstående tabel: Risikomærkning Lav risiko Høj risiko Lavt afkast Højt afkast Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af Afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Der må forventes år, hvor kursfald på obligationerne overstiger Afdelingens øvrige indtægter. valutaer, som kan have et større eller mindre udsving i forhold til DKK. Valutakursrisikoen kan dog i perioder være afdækket helt eller delvist i forhold til DKK. Afledte finansielle instrumenter Anvendelse af afledte finansielle instrumenter medfører en risiko for Afdelingen svarende til markedseksponeringen på de afledte finansielle instrumenter. Udviklingen i de underliggende markeder vil påvirke værdien af de afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter indebærer en modparts- og kreditrisiko for Afdelingen. Lån Finanstilsynet har givet tilladelse til, at Afdelingen kan optage kortfristede lån på op til 10 % af formuen til midlertidig finansiering af indgåede handler. Renterisiko Rentemarkederne, inklusive obligationsmarkederne, påvirkes af de generelle økonomiske vilkår i samfundet, herunder især forventningerne til inflationsudviklingen. Ændringer Enhver oplysning om gældende investeringsrammer og investeringsrestriktioner kan inden for lovens rammer og Investeringsforeningens vedtægter ændres efter bestyrelsens beslutning. Hertil kommer specifikke forhold hos udstederne, herunder evnen til at indfri forpligtelserne. Fondskode og SE-nr. Afdelingens ISIN er: DK SE-nr: Det skal bemærkes, at kursudsvingene på obligationsmarkederne typisk er mindre end på aktiemarkedet og ikke nødvendigvis er samtidige. Indskud i kreditinstitutter I det omfang Afdelingen har foretaget indskud hos et kreditinstitut indebærer dette en modpartsrisiko på kreditinstituttet. Valutakursrisiko Afdelingen kan foretage investeringer i udenlandske obligationer, hvilket medfører en eksponering mod 13

17 Danske Aktier Bestyrelsen har godkendt oprettelse af afdelingen på et bestyrelsesmøde den 31. august Investeringsområde og -profil Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktiebaseret afdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer primært i danske aktier, men kan også investere i selskaber, som ikke har hjemsted i Danmark eller hovedparten af sine aktiviteter i Danmark, men som på anden vis har en ikke ubetydelig historisk eller nutidig tilknytning til Danmark. Afdelingen investerer minimum 80 % af formuen i danske aktier optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S eller handles på et andet reguleret officielt marked i Danmark, jf. 139, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer sine midler i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på regulerede markeder omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID direktivet) eller på et andet marked beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller et andet marked som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, herunder markeder der er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Afdelingen kan dog investere op til 10 % af formuen i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i 139, stk. 1 og 2, og 140 nævnte i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere op til 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen skal dog fortsat investere inden for sin investeringspolitik. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen, jf. 141 i lov om investeringsforeninger m.v. Investeringsfilosofi Investeringsfilosofien er baseret på aktieudvælgelse og aktiv porteføljesammensætning. Processen er baseret på både makroøkonomiske analyser og analyser af de enkelte selskaber. Eksponering Eksponering mod én aktie må maksimalt afvige med 5 %-point i forhold til den enkelte akties vægt i det respektive benchmark. Eksponering mod én sektor må maksimalt afvige med 8 %-point i forhold til den enkelte sektors vægt i det respektive benchmark. Fordeling og koncentration Afdelingen skal iagttage de spredningsregler og investeringsmæssige begrænsninger, der er fastsat for godkendte investeringsforeninger i lov om investeringsforeninger m.v. kapitel 14 og

18 Det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på aktier. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning og porteføljepleje, jf. bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Benchmark Benchmark er: OMX Copenhagen Cap_GI. I indekset er aktierne vægtet efter deres markedsværdi, men reduceret i benchmark vægten efter regler fastsat af Nasdaq Copenhagen A/S. Afkast og benchmarkudvikling Afdelingens historiske afkast siden etablering og benchmarkudvikling for de seneste fem kalenderår. År Afkast Benchmark Afkast ift. benchmark 2012* 0,57% -0,29% +0,86% ,76% 38,30% -1,54% ,94% 17,21% +0,72% 2015** 24,49% 20,94% +3,55% *** 101,93% 95,48% +6,45% * : Perioden 1. oktober 31. december 2012 ** : Perioden 1. januar 30. juni 2015 ***: Perioden 1. oktober juni 2015 Afkast i % for benchmark forinden afdelingens etablering fremgår af nedenstående tabel ,25% -19,90% 23,81% Det understreges, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikonøgletal Der kan ikke beregnes/oplyses om risikonøgletal for afdelingen, da bestyrelsen først har besluttet oprettelse af afdelingen den 31. august Efter 36 måneder vil afdelingens standardafvigelse og sharpe ratio løbende blive opdateret og fremgå af foreningens årsrapport. Risikofaktorer Afdelingen risikoklassificeres målt ved standardafvigelsen, og da afdelingen er etableret 31. august 2012 anvendes afdelingens historiske benchmark målt over en 5-årig periode. I takt med, at afkastmålingerne påbegyndes for afdelingen selv, erstattes benchmarkberegningerne med disse faktiske afkastberegninger således, at der til enhver tid er en 5-årig afkasthistorik til beregning af standardafvigelsen. Standardafvigelsen måles på en skala fra 1-7, hvor 1 er lav risiko og dermed et formentligt lavt afkast til 7, som er høj risiko og dermed et formentligt højt afkast. Risikoklassificeringen beregnes som standardafvigelsen ud fra de historiske månedlige benchmarkberegninger i perioden fra 2010 til oktober Efterfølgende er det afdelingens månedlige standardafvigelse som danner grundlag for beregningen. Standardafvigelsen for afdelingen er beregnet til 13,17 %, og afdelingen risikoklassificeres som 5, jf. nedenstående tabel: Risikomærkning Lav risiko Høj risiko Lavt afkast Højt afkast Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af Afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. 15

19 Der må forventes år, hvor kursfald på aktier overstiger Afdelingens øvrige indtægter. Finanstilsynet har givet tilladelse til, at Afdelingen kan optage kortfristede lån på op til 10 % af formuen til midlertidig finansiering af indgåede handler. Aktierisiko De finansielle markeder, inklusive aktiemarkederne, påvirkes af de generelle økonomiske vilkår i samfundet, herunder især forventningerne til udviklingen i de makroøkonomiske forhold, branchespecifikke forhold og selskabernes evne til at generere indtjening. Det skal bemærkes, at kursudsvingene på aktiemarkederne typisk er større end på obligationsmarkedet og ikke nødvendigvis er samtidige. Ændringer Enhver oplysning om gældende investeringsrammer og investeringsrestriktioner kan inden for lovens rammer og Investeringsforeningens vedtægter ændres efter bestyrelsens beslutning. Fondskode og SE-nr. Afdelingens ISIN er: DK SE-nr: Indskud i kreditinstitutter I det omfang Afdelingen har foretaget indskud hos et kreditinstitut indebærer dette en modpartsrisiko på kreditinstituttet. Valutakursrisiko Afdelingen kan foretage investeringer i udenlandske aktier, hvilket medfører en eksponering mod valutaer, som kan have et større eller mindre udsving i forhold til DKK. Valutakursrisikoen kan dog i perioder være afdækket helt eller delvist i forhold til DKK. Afledte finansielle instrumenter Anvendelse af afledte finansielle instrumenter medfører en risiko for Afdelingen svarende til markedseksponeringen på de afledte finansielle instrumenter. Udviklingen i de underliggende markeder vil påvirke værdien af de afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter indebærer en modparts- og kreditrisiko for Afdelingen. Lån 16

20 Globale Aktier - Afdelingens binavn er Balance D. Bestyrelsen har godkendt oprettelse af afdelingen på et bestyrelsesmøde den 31. august Investeringsområde- og -profil Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktiebaseret afdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer primært i globale aktier optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen investerer minimum 80 % af formuen i aktier, der indgår i afdelingens benchmark. Afdelingen investerer sine midler i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på regulerede markeder omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID direktivet) eller på et andet marked beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller et andet marked som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, herunder markeder der er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Afdelingen kan dog investere op til 10 % af formuen i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i 139, stk. 1 og 2, og 140 nævnte i lov om investeringsforeninger m.v. 17 Afdelingen kan endvidere investere op til 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen skal dog fortsat investere inden for sin investeringspolitik. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen, jf. 141 i lov om investeringsforeninger m.v. Investeringsfilosofi Investeringsfilosofien baseres på en aktiv porteføljesammensætning. Porteføljen sammensættes ud fra en selskabsanalyse med fokus på det enkelte selskabs operationelle og strategiske situation samt fremtidig kurspotentiale og værdifastsættelse. Målsætningen for afdelingen er at levere et stabilt merafkast i forhold til benchmarkudviklingen med en balanceret underliggende risikoprofil. Eksponering Eksponering mod én aktie må maksimalt afvige med 5 %-point i forhold til den enkelte akties vægt i det respektive benchmark. Eksponering mod én sektor må maksimalt afvige med 8 %-point i forhold til den enkelte sektors vægt i det respektive benchmark. Fordeling og koncentration Afdelingen skal iagttage de spredningsregler og investeringsmæssige begrænsninger, der er fastsat for godkendte investeringsforeninger i lov om investeringsforeninger m.v. kapitel 14 og 15. Det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem 40 og 150 aktier.

21 Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning og porteføljepleje, jf. bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Benchmark Benchmark er: MSCI World, inklusive udbytte. Afkast og benchmarkudvikling Afdelingens historiske afkast siden etablering og benchmarkudvikling for de seneste fem kalenderår. År Afkast Benchmark Afkast ift. benchmark 2012* 0,31% -0,17% +0,48% ,41% 21,19% +4,22% ,50% 19,27% -0,78% 2015** 14,72% 11,66% +3,06% *** 71,01% 61,13% +9,89% * : Perioden 1. oktober 31. december 2012 ** : Perioden 1. januar 30. juni 2015 ***: Perioden 1. oktober juni 2015 Afkast i % for benchmark forinden afdelingens etablering fremgår af nedenstående tabel ,71% -2,64% 14,49% Det understreges, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Efter 36 måneder vil afdelingens standardafvigelse og sharpe ratio løbende blive opdateret og fremgå af foreningens årsrapport. Risikofaktorer Afdelingen risikoklassificeres målt ved standardafvigelsen, og da afdelingen er etableret 31. august 2012 anvendes afdelingens historiske benchmark målt over en 5-årig periode. I takt med, at afkastmålingerne påbegyndes for afdelingen selv, erstattes benchmarkberegningerne med disse faktiske afkastberegninger således, at der til enhver tid er en 5-årig afkasthistorik til beregning af standardafvigelsen. Standardafvigelsen måles på en skala fra 1-7, hvor 1 er lav risiko og dermed et formentligt lavt afkast til 7, som er høj risiko og dermed et formentligt højt afkast. Risikoklassificeringen beregnes som standardafvigelsen ud fra de historiske månedlige benchmarkberegninger i perioden fra 2010 til oktober Efterfølgende er det afdelingens månedlige standardafvigelse som danner grundlag for beregningen. Standardafvigelsen for afdelingen er beregnet til 9,57 %, og afdelingen risikoklassificeres som 4, jf. nedenstående tabel: Risikomærkning Lav risiko Høj risiko Lavt afkast Højt afkast Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af Afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Risikofaktorer Risikonøgletal Der kan ikke beregnes/oplyses om risikonøgletal for afdelingen, da bestyrelsen først har besluttet oprettelse af afdelingen den 31. august Der må forventes år, hvor kursfald på aktier overstiger Afdelingens øvrige indtægter. Aktierisiko De finansielle markeder, inklusive aktiemarkederne, påvirkes af de generelle økonomiske vilkår i samfundet, herunder især 18

22 forventningerne til udviklingen i de makroøkonomiske forhold, branchespecifikke forhold og selskabernes evne til at generere indtjening. Det skal bemærkes, at kursudsvingene på aktiemarkederne typisk er større end på obligationsmarkedet og ikke nødvendigvis er samtidige. lovens rammer og Investeringsforeningens vedtægter ændres efter bestyrelsens beslutning. Fondskode og SE-nr. Afdelingens ISIN er: DK SE-nr: Indskud i kreditinstitutter I det omfang Afdelingen har foretaget indskud hos et kreditinstitut indebærer dette en modpartsrisiko på kreditinstituttet. Valutakursrisiko Afdelingen foretager investeringer i udenlandske aktier, hvilket medfører en eksponering mod valutaer, som kan have et større eller mindre udsving i forhold til DKK. Valutakursrisikoen kan dog i perioder være afdækket helt eller delvist i forhold til DKK. Afledte finansielle instrumenter Anvendelse af afledte finansielle instrumenter medfører en risiko for Afdelingen svarende til markedseksponeringen på de afledte finansielle instrumenter. Udviklingen i de underliggende markeder vil påvirke værdien af de afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter indebærer en modparts- og kreditrisiko for Afdelingen. Lån Finanstilsynet har givet tilladelse til, at Afdelingen kan optage kortfristede lån på op til 10 % af formuen til midlertidig finansiering af indgåede handler Ændringer Enhver oplysning om gældende investeringsrammer og investeringsrestriktioner kan inden for 19

23 Højt Udbytte Aktier Bestyrelsen har godkendt oprettelse af afdelingen på et bestyrelsesmøde den 6. december Investeringsområde og -profil Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktiebaseret afdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens primære investeringsområde er europæiske aktier, men op til 20 % af midlerne kan investeres i ikke-europæiske aktier. Afdelingen investerer minimum 50 % af formuen i aktier, der indgår i afdelingens benchmark. Afdelingen investerer sine midler i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på regulerede markeder omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (MiFID direktivet) eller på et andet marked beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller et andet marked som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, herunder markeder der er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). og 140 nævnte i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere op til 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen skal dog fortsat investere inden for sin investeringspolitik. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen, jf. 141 i lov om investeringsforeninger m.v. Investeringsfilosofi Investeringsfilosofien er baseret på aktieudvælgelse og aktiv porteføljesammensætning. Afdelingen fokuserer på selskaber, der historisk har udbetalt et relativt højt udbytte eller forventes at gøre det fremover, samt selskaber der på tilsvarende vis tilbagekøber egne aktier. I udvælgelsen af selskaber lægges der endvidere stor vægt på selskabets værdiansættelse, finansielle styrke og udviklingen i indtjeningen. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang udbetaler udbytte. Målsætningen for afdelingen er at levere et stabilt merafkast i forhold til benchmarkudviklingen med en balanceret underliggende risikoprofil. Eksponering Eksponering mod én aktie må maksimalt afvige med 7 %-point i forhold til den enkelte akties vægt i det respektive benchmark. Afdelingen kan dog investere op til 10 % af formuen i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i 139, stk. 1 og 2, Fordeling og koncentration Afdelingen skal iagttage de spredningsregler og investeringsmæssige begrænsninger, der er fastsat 20

24 for godkendte investeringsforeninger i lov om investeringsforeninger m.v. kapitel 14 og 15. Risikofaktorer Det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på aktier. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning og porteføljepleje, jf. bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Benchmark Benchmark er: MSCI Europe, inklusive udbytte. Afkast og benchmarkudvikling Afdelingens historiske afkast siden etablering og benchmarkudvikling for de seneste fem kalenderår. År Afkast Benchmark Afkast ift. benchmark 2012* -0,97% -0,74% -0,23% ,04% 19,81% +1,23% ,17% 6,64% +1,53% 2015** 12,99% 12,96% +0,03% *** 46,50% 43,25% +3,25% * : Perioden 20. december 31. december 2012 ** : Perioden 1. januar 30. juni 2015 ***: Perioden 20. december juni 2015 Afkast i % for benchmark forinden afdelingens etablering fremgår af nedenstående tabel ,26% -8,33% 17,74% Risikonøgletal Der kan ikke beregnes/oplyses om risikonøgletal for afdelingen, da bestyrelsen først har besluttet oprettelse af afdelingen den 6. december Efter 36 måneder vil afdelingens standardafvigelse og sharpe ratio løbende blive opdateret og fremgå af foreningens årsrapport. Risikofaktorer Afdelingen risikoklassificeres målt ved standardafvigelsen, og da afdelingen er etableret 6. december 2012 anvendes afdelingens historiske benchmark målt over en 5-årig periode. I takt med, at afkastmålingerne påbegyndes for afdelingen selv, erstattes benchmarkberegningerne med disse faktiske afkastberegninger således, at der til enhver tid er en 5-årig afkasthistorik til beregning af standardafvigelsen. Standardafvigelsen måles på en skala fra 1-7, hvor 1 er lav risiko og dermed et formentligt lavt afkast til 7, som er høj risiko og dermed et formentligt højt afkast. Risikoklassificeringen beregnes som standardafvigelsen ud fra de historiske månedlige benchmarkberegninger i perioden fra 2010 til december Efterfølgende er det afdelingens månedlige standardafvigelse som danner grundlag for beregningen. Standardafvigelsen for afdelingen er beregnet til 11,27 %, og afdelingen risikoklassificeres som 5, jf. nedenstående tabel: Risikomærkning Lav risiko Høj risiko Lavt afkast Højt afkast Det understreges, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. 21

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 35 afdelinger Indhold AFSNIT I FORENINGEN... 4 AFSNIT II AFDELINGERNE... 8 2.3 Obligationsafdelinger... 11 Risikofaktorer ved investering

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere