DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl i DLF, Lille Mødesal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal"

Transkript

1 Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl i DLF, Lille Mødesal Forslag til dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat DLi-møde 19/ Høring om revisionen af arbejdstidsdirektivet 4. Høring vedr. FN s 2016 Education Report (education, sustainability and the post-2015 report) 5. Drøftelse af OECD s rapporter Education Policy Outlook og Education at a Glance Interim report 6. DLi prioriteter Fællesmøde med DUS uddannelsespolitiske arbejdsgruppe 8. DLi mødedatoer Siden sidst 10. Eventuelt 1 1/4 1/59

2 Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl i DLF, Lille Mødesal Forslag til dagsorden - kommenteret 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat DLi-møde 19/ Bilag: 2.1. Referat af mødet 19/ Referatet er godkendt via skriftlig procedure og vedlagt til orientering. Forslag til beslutning: - At godkendelsen af referatet tages til efterretning 3. Høring om revisionen af arbejdstidsdirektivet Bilag: 3.1. Kommissionens baggrundspapir vedrørende høring om arbejdstidsdirektiv, 3.2. Høringsskema for revision af arbejdstidsdirektiv, 3.3. Informationsside om høring om revision af arbejdstidsdirektiv Det primære formål med høringen er at indhente synspunkter og bidrag fra offentligheden i forbindelse med den igangværende evaluering og konsekvensanalyse vedrørende arbejdstidsdirektivet og mulige ændringer deraf. Efter at der endeligt konstateredes sammenbrud i forhandlingerne i 2013, har Kommissionen nu igangsat høringen med henblik på at få input til indhold, ønsker og forventninger til et revideret arbejdstidsdirektiv. Frist for indsendelse af høringssvar er den 15. marts Det drøftes på DLi-mødet hvorvidt der er ønsker om og grundlag for et fælles høringssvar fra DLi. Forslag til beslutning: På baggrund af drøftelsen at beslutte om der skal arbejdes på et fælles høringssvar om arbejdstidsdirektivet fra DLi 4. Høring vedr. FN s 2016 Education Report (education, sustainability and the post-2015 report) Bilag: 4.1.Consultation for the 2016 Education Report, 4.2. Concept note for a 2016 report on education, 4.3. DLi notat om FN s post-2015 En FN Education For All rapport med beskrivelse af resultater og kommende udfordringer udkommer i starten af april På baggrund af arbejdet på uddannelsesområdet inden for rammen af Sustainable Development Goals (SDG) vil der herefter blive udarbejdet en række rapporter, herunder the 2016 Education Report der vil fokusere på uddannelse, bæredygtighed og post-2015 udviklingsdagsordenen, herunder på hvilken måde uddannelse og større udviklingssektorer er indbyrdes relaterede og vurdere hvilke uddannelsesstrategier, politikker og programmer er mest effektivt kædet sammen med økonomiske, sociale, miljømæssige og politiske prioriteter for en ny bæredygtig udviklingsdagsorden. Rapporten vil endvidere undersøge de væsentligste udfordringer for finansiering og ledelse i post-2015-æraen. Der er opstillet en offentlig høringsproces baseret på Concept Note of the 2016 Report, hvor der er mulighed for at indlevere kommentarer frem til og med den 28. januar På DLi-mødet drøftes det om der er ønske 2 2/4 2/59

3 Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois om og grundlag for en kortere høringsbesvarelse. Relevante dokumenter om høringen er vedlagt samt DLinotat om FN s Post-2015-udviklingsmål. Forslag til beslutning: På baggrund af drøftelsen, at beslutte om der skal arbejdes på et fælles høringssvar om 2016 Education Report fra DLi 5. Drøftelse af OECD s rapporter Education Policy Outlook og Education at a Glance Interim report Rapporterne offentliggøres mandag den 19. januar 2015 og der inviteres til en kort drøftelse af dem. Rapporterne kan fra den 19/ læses på følgende links: Education Policy Outlook og Education at a Glance Interim Report. Forslag til beslutning: At tage drøftelserne til efterretning 6. DLi prioriteter 2015 Bilag: 6.1. Forslag til DLi prioriteter 2015, 6.2. DLi-note om Letlands EU formandskabsprogram DLi har grundet sit brede arbejdsfelt mange sager og emner. Det betyder, at behovet for at der arbejdes ud fra hovedprioriteter er nødvendigt for at nå i mål med de vigtigste opgaver. Disse prioriteter skal gerne afspejle de områder hvor det er mest væsentligt at DLi handler og at de er i overensstemmelse med medlemsorganisationernes ønsker og behov. På den baggrund har sekretariatet udarbejdet forslag til prioriteter, som der inviteres til en diskussion om, der kan føre til beslutninger om de vigtigste prioriteter for DLi i Derudover er der vedlagt en kortere note om Letlands EU-formandskab. Forslag til beslutning: På baggrund af forslag til DLi prioriteter og drøftelser på mødet, at beslutte hovedprioriteter for arbejdet i DLi i Fællesmøde med DUS uddannelsespolitiske arbejdsgruppe Det er tidligere aftalt, at på foranledning af opfordring fra DUS uddannelsespolitiske arbejdsgruppe, at afholde et fælles møde med særlig fokus på OECD s internationale uddannelsesundersøgelser. På grund af sygdom i DUS-sekretariatet har arbejdsgruppen ikke haft mulighed for at komme med forslag til dato. Det foreslås derfor, at DLi fastlægger mødedatoer for 2015 og efterfølgende finder et tidspunkt for fællesmøde med DUS uddannelsespolitiske arbejdsgruppe. Forslag til beslutning: At afvente forslag fra DUS uddannelsespolitiske arbejdsgruppe til fælles mødetidspunkt 8. DLi mødedatoer 2015 På DLi-mødet den 7. november 2014, besluttedes det, at der fremadrettet skal afholdes cirka tre DLi-møder per halvår. På den baggrund foreslår sekretariatet nedestående mødedatoer i 2015 (foreslået tidsrum er kl. 9:30-12:00) og opfordrer medlemmerne til forud for mødet (23/1) at komme med tilbagemeldinger på de datoer der ikke passer kalendermæssigt: 3 3/4 3/59

4 Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois Fredag den 23. januar 2015 Fredag den 20. marts 2015 Fredag den 19. juni 2015 Fredag den 25. september 2015 Fredag den 6. november 2015 Fredag den 18. december Siden sidst DLi-medlemmer orienterer om relevant nyt fra organisationernes internationale arbejde og sekretariatet orienterer om nyt herfra. Der orienteres kort om DLF s Erasmus+ og Nordplus guide for grundskolelærere, der kan læses via følgende link. Forslag til beslutning: At orienteringerne tages til efterretning 10. Eventuelt 4 4/4 4/59

5 Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois DLi-møde fredag den 19. december kl i DLF, Lille Mødesal Referat - udkast Deltagere: Stig Lund, BUPL, Jesper Støier, DLF, Annie Storm, FSL, Frank Jørgensen, Uddannelsesforbundet, Hans Laugesen, GL, Mette Duus Horslund, DLi, Nadja Schou Lauridsen, DLi og Kristina Aaltonen, DLi Afbud: Dorte Lange, DLF, Susan Clausen, HL, Jens Vraa Jensen, DM 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 2. Referat DLi-møde 7/ Bilag: 2.1. Referat af mødet 7/ Referatet er godkendt via skriftlig procedure og vedlagt i mødedokumenterne til orientering. Beslutning: Godkendelsen af referatet blev taget til efterretning. 3. Det Europæiske Semester Bilag: 3.1. DLi-notat Det Europæiske Semester, 3.2. DLi-notat Den fælles beskæftigelsesrapport, bilag 3.3.Arbejdsnotat om Det Europæiske Semester Det Europæiske Semester, herunder processen, Europa 2020 og Uddannelse 2020 blev drøftet. I DLi-notatet er skitseret forslag til tilgang til arbejdet med området i DLi. Under drøftelsen blev det påpeget at Kommissionens education policy officer Joanna Basztura er en væsentlig samarbejdspartner, idet hun har ansvaret for bl.a. Danmark. Der blev orienteret om, at undervisningsministeriet ikke har kontakt med hende. Det blev fastslået at DLi-sekretariatet bør være i kontakt med hende. Early Childhood området er ikke i tilstrækkelig grad omfattet. Det nævnes primært ift. betydningen for arbejdsmarkedet, men ikke ift. kvalitet i early childhood education and care. Der er desuden divergerende oplysninger fra forskellige kilder om hvorvidt de forskellige lande har reduceret udgifter til uddannelse. Uddannelsesforbundet deltager i et netværk om EU, Danmark og erhvervsuddannelser der også drøfter Europa Frank Jørgensen fremsender information om netværket til DLi-sekretariatet. Beslutning: DLi følger Det Europæiske Semester i samarbejde med medlemsorganisationerne og deltager aktivt i arbejdet med dette i ETUCE. DLi-sekretariatet tager kontakt til education policy officer med ansvar for Danmark, Joanna Basztura, Kommissionen. 4. Revision af UNESCOs Recommendation on Technical and Vocational Education and Training Bilag: 4.1. UNESCO dokumenter vedrørende revision af TVET recommendation, 4.2. EI brev til medlemsorganisationer, 4.3. EI position på udkast til rekommandationen FN/UNESCO medlemslandene skal fremsende kommentarer til udkast til revidering af rekommendationen om TVET inden 10. januar EI har til medlemsorganisationerne fremsendt sin position til udkastet. Udkastet til 1 1/3 5/59

6 Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois rekommandation blev drøftet og der var enighed om at sende brev til undervisningsministeriet om at DLi støtter EI s position. Derudover blev betydningen af internationale konventioner diskuteret. Beslutning: DLi-sekretariatet sender brev til undervisningsministeriet med indspil til udkast til revideret rekommandation i form af EI s positionspapir samt et følgebrev hvor der også bliver bemærket at DLi-organisationerne ønsker at blive hørt i sådanne processer. 5. Kommissionens arbejdsprogram Bilag: 5.1. Pressemeddelelse om præsentation af Kommissionens arbejdsprogram Kommissionens arbejdsprogram og annekser blev omdelt på mødet og de elementer i programmet relevante for uddannelsesområdet blev drøftet. Der var enighed om at en række af de fremhævede sager skal der ses nærmere på. Der blev spurgt til hvorvidt det har betydning at forslag om skolemælk m.v. (COM/2014/0032/2014/0014/COD) er med på listen over forslag der trækkes. Ingen havde nogen specifik viden om denne sag. Der var enighed om, at det ikke er nødvendigt at drøfte selve arbejdsprogrammet yderligere på kommende DLi-møde, men at relevante konkrete sager skal tages op. Beslutning: Drøftelser af Kommissionens arbejdsprogram blev taget til efterretning. 6. EI kongres 2015 resolutionsforslag m.v. Bilag: 6.1. Resolutionsforslag til EI s kongres (40 sider) EI afholder verdenskongres juli Forslag til resolutioner er fremsendt til EI s medlemsorganisationer der kan fremsende ændringsforslag inden den 6. februar Der var følgende konkrete forslag: - Annex 11, side 2, andensidste afsnit: tilføje voksenuddannelse - Annex 6, side 2, anden bullet point: fjerne konkret max. antal elever i en klasse (30 elever) Det blev aftalt at medlemsorganisationer kan fremsende konkrete ændringsforslag til de øvrige organisationer, eventuelt via DLi-sekretariatet, med henblik på støtte til disse. Der kan naturligvis fremsendes ændringsforslag af de enkelte organisationer. Der opfordres til at orientere øvrige om sådanne ændringsforslag. GL har møde 4. februar 2015 hvor resolutioner drøftes. Beslutning: Drøftelserne blev taget til efterretning. Medlemsorganisationerne kan rundsende ændringsforslag til øvrige inden fristen. 7. EI s Global Response kampagne Bilag 7.1. Udkast til EI s kampagne Global Response EI s Executive Board har drøftet en kommende kampagne der skal sætte fokus på den øgede grad af privatisering og markedsgørelse af uddannelse. Det blev drøftet om DLi skal iværksætte aktiviteter i Danmark ifm. kampagnen. Der var enighed om at se tiden an og afvente hvordan kampagnestrategien ender med at se 2 2/3 6/59

7 Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois ud. Der er stor forskel på situationen rundt om i verden men særligt i tredjeverdenslande er private low fee for profit skoler et problem, som muligvis kan inddrages i medlemsorganisationernes projekter i landene. Beslutning: Drøftelsen blev taget til efterretning. Der bliver foreløbigt ikke taget initiativ til aktiviteter i Danmark, men den endelige kampagnestrategi afventes. 8. Evaluering ETUCE Special Conference Bilag: 8.1. Program for ETUCE Special Conference, 8.2. Besluttede resolutioner Special Conference og ETUCE i øvrigt blev kort drøftet. Beslutning: Diskussionen blev taget til efterretning. 9. Oversigt DLi i Kommissionens arbejdsgrupper Bilag: 9.1. Skema DLi-medlemmer Beslutning: Skemaet blev udfyldt af relevante. Der følges op på arbejdet i arbejdsgrupperne på kommende DLi-møder når det er aktuelt. 10. Siden sidst Hans Laugesen orienterede bl.a. om arbejdet i Kommissionens tematiske arbejdsgruppe vedr. implementering af Europa 2020-mål, hvoraf der bl.a. skal ses på overgangen mellem grundlæggende uddannelse og videre uddannelse, lærergrunduddannelse samt at mindske frafald. Der kommer policy anbefalinger sommeren Grundet sammensætning m.v. har man internt konstateret ikke at have mandat til landespecifikke anbefalinger. I stedet opereres der med kontekstspecifikke anbefalinger (ikke-bindende for landene). Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. 11. Forslag til punkter til kommende møde Forslag til beslutning: Følgende punkter blev nævnt til kommende DLi-møde: Fællesmøde med DUS uddannelsespolitiske arbejdsgruppe, DLi-mødedatoer og DLi prioriteter Eventuelt Udsendte mødedokumenter bliver fremadrettet ikke kopieret til mødedeltagerne. Der var enighed om at EI og ETUCE sager kan drøftes på DLi-møderne selvom ikke alle medlemsorganisationer er medlemmer af EI og ETUCE, da det bidrager til den generelle orientering om og diskussion af international uddannelsespolitik. 3 3/3 7/59

8 EUROPEAN COMMISSION OFFENTLIG HØRING OM REVISIONEN AF ARBEJDSTIDSDIREKTIVET BAGGRUND Tilrettelæggelsen og reguleringen af arbejdstid i den offentlige og private sektor har betydelig samfundsmæssig, økonomisk og politisk betydning. På EU-niveau skal direktiv 2003/88/EU (arbejdstidsdirektivet) 1 sikre fælles minimumsstandarder for alle medlemslandene for at beskytte arbejdstagere mod sundheds- og sikkerhedsrisici forbundet med for lange eller uhensigtsmæssige arbejdstider og med utilstrækkelige hvileperioder. Artikel 31, stk. 2, i EU's charter om grundlæggende rettigheder fastslår ligeledes, at: "Enhver arbejdstager har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder samt til årlig ferie med løn." Der er i løbet af de sidste tyve år sket omfattende ændringer på arbejdsmarkedet og i økonomien, og disse har haft stor betydning for mange aspekter af tilrettelæggelsen af arbejdstiden. I lyset af denne udvikling er det nødvendigt at overveje, hvilken form for arbejdstidslovgivning EU har brug for for at klare de nuværende og kommende udfordringer i første del af det 21. århundrede både sociale, økonomiske, teknologiske og demografiske. Derfor har Kommissionen iværksat en omfattende gennemgang af arbejdstidsdirektivet. Målet er at analysere, hvilke ændringer af den aktuelle lovramme der eventuelt er nødvendige for at komme frem til de arbejdstidsregler, som bedst opfylder behovet blandt arbejdstagere, virksomheder, offentlige tjenester og forbrugere i hele EU. EU's arbejdstidsreglers anvendelsesområde og betydning Europa-Parlamentet og Rådet vedtog direktivet i medfør af EF-traktatens artikel 137, stk. 2, (nu artikel 153 i TEUF), som indeholder bestemmelser om fællesskabsforanstaltninger med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Direktivet gælder for alle sektorer, både offentlige og private, herunder sundhedsvæsen og beredskabstjenester. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EU af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstid, EUT L 299 af , s /7 8/59

9 Direktivet gælder ikke for selvstændige erhvervsdrivende. Det kan være forskelligt fra land til land, om direktivet gælder for frivillige, da det afhænger af, om de betragtes som "arbejdstagere" ifølge den selvstændige definition af begrebet, som er specifik for EU-retten 2 og af deres særlige arbejdsordning ifølge national lovgivning og praksis og faktiske omstændigheder. Det nuværende arbejdstidsdirektiv kodificerer to tidligere direktiver, hvoraf det vigtigste blev vedtaget i 1993 på grundlag af et forslag fremsat af Kommissionen 3 4. I direktivet fastsættes fælles minimumskrav for alle medlemslande, som omfatter: daglige og ugentlige hvileperioder for arbejdstagere (normalt 11 timers sammenhængende hvile hver dag og timers sammenhængende hvile hver uge) en pause i løbet af arbejdsdagen (hvis arbejdstiden er over 6 timer) begrænsninger i den ugentlige arbejdstid for arbejdstagere (ikke over 48 timer om ugen i gennemsnit, inkl. overarbejde) årlig betalt ferieperiode for arbejdstagere (på mindst 4 uger) ekstra beskyttelse for natarbejdere 5 : - den almindelige arbejdstid må ikke overstige 8 timer (i gennemsnit) i en periode på 24 timer - arbejdstiden må ikke overstige 8 timer i en hvilken som helst periode på 24 timer, hvis det indebærer særlige farer eller tunge fysiske eller psykiske belastninger - ret for alle natarbejdere til en gratis helbredsundersøgelse, inden de påbegynder deres beskæftigelse og derefter med regelmæssige mellemrum - ret til "om muligt" at overgå til dagarbejde, hvis natarbejde skader en ansats helbred - bestemmelser om, at arbejdsgivere, som regelmæssigt anvender natarbejde, på anmodning skal informere de relevante myndigheder om dette. 2 Se Domstolens dom i sag nr. C-428/09, ECR I-09961, Union syndicale Solidaires Isère mod Premier ministre m.fl. 3 Forslag til et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstid KOM (90) 317 af Læger under uddannelse var ikke omfattet af direktivet fra 1993, men blev igen omfattet i forbindelse med ændringsdirektiv 2000/34/EF. Medlemslandene havde derfor pligt til at sørge for, at direktivets regler gjaldt for læger under uddannelse fra 1. august Den eneste undtagelse fra denne frist var direktivets bestemmelse om en gennemsnitlig ugentlig arbejdstidsbegrænsningen på 48 timer: eftersom lange arbejdstider var en fast bestanddel af uddannelsen i mange medlemslande på dette tidspunkt, gav direktivet fra 2000 mulighed for udvidede overgangsordningerne for gradvist at indføre arbejdstidsbegrænsningerne for læger under uddannelse i perioden august juli Tre medlemslande (UK, NL og HU) anvendte en yderligere mulighed for at tillade udvidede arbejdstider (højst 52 timer om ugen) frem til 31. juli Siden den 1. august 2011 har loftet for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer været gældende for læger under uddannelse i alle medlemslande. 5 Definitionen af "natarbejder" er knyttet til det at arbejde almindeligt i "nattetimerne" som defineret af medlemslandene: der anvendes også flere undtagelser. Se SEK (2010) 1611, kapitel om "natarbejde". 2 2/7 9/59

10 Direktivet indeholder ikke regler om løn (bortset fra retten til 4 ugers årligt betalt ferie). Direktivets bestemmelser er relativt detaljerede, hvilket skyldes, at det har som erklæret mål at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Det giver dog mulighed for en vis grad af fleksibilitet for at imødekomme forskelle mellem nationale arbejdstidsregler og kravene til visse specifikke aktiviteter eller erhverv: Medlemslandene kan tilpasse EU's regler til de nationale forhold (f.eks. er den maksimale ugentlige arbejdstid i mange lande på under 48 timer). Der er gode muligheder for at fastsætte fleksible arbejdsordninger gennem fælles overenskomster (f.eks. beregning af arbejdstiden på årsbasis). Der er mange undtagelser og fravigelser fra de overordnede bestemmelser (f.eks. med hensyn til tilrettelæggelsen af kompenserende hvileperioder eller den enkelte arbejdstagers mulighed for at fravælge arbejdstidsgrænsen på 48 timer). Domstolen har i en række sager fastslået, at direktivets krav vedrørende maksimal arbejdstid, årlig betalt ferie og minimumshvileperioder "udgør regler inden for EU's sociallovgivning af særlig betydning, som enhver arbejdstager er omfattet af". 6 En række af Domstolens domme er af særlig betydning for tilrettelæggelsen af arbejdstiden inden for offentlige sundheds-/plejetjenester: (i) Angående behandlingen af "rådighedsvagt": Domstolen har i sagerne SIMAP (3. oktober 2000), Jaeger (9. september 2003) and Dellas (1. december 2005) fastslået, at alle rådighedsvagtperioder, hvor arbejdstageren har pligt til at være på et sted aftalt med arbejdsgiveren, skal medregnes i udregningen af arbejdstidsbegrænsningen i henhold til direktivet og må ikke tages i betragtning ved beregningen af minimumshvileperioder. For arbejdstagerne vil det sige, at deres rådighedsvagtperioder skal medregnes fuldt ud i beregningen af deres ret til hvileperioder og maksimal ugentlig arbejdstid. For arbejdsgiverne vil det sige, at de i forbindelse med tilrettelæggelsen og planlægningen af arbejdstiden inden for rammerne af direktivet skal medregne deres ansattes rådighedsvagtperioder som fuld arbejdstid. (ii) Angående behandlingen af "tilkaldevagter": Domstolen har i sagen SIMAP også fastslået, at en "tilkaldevagt", hvor en arbejdstager står til rådighed til at levere tjenesteydelser, hvis vedkommende tilkaldes, og (f.eks.) kan opholde sig hjemme eller et andet sted efter eget valg, 6 Se sag C-14/04, Dellas, Sml I, s , præmis og 49, og den retspraksis, der er nævnt heri, om årlig betalt ferie se ligeledes sag C-124/05, FNV, præmis /7 10/59

11 ikke skal medregnes fuldt ud som arbejdstid ifølge direktivet: i sådanne tilfælde er det kun den tid, hvor arbejdstageren bliver tilkaldt, som skal regnes som arbejdstid. (iii) Angående tilrettelæggelsen af "kompenserende hvileperioder": Ifølge direktivet kan de daglige og ugentlige hvileperioder udskydes helt eller delvis, men kun hvis den manglende hvileperiode kompenseres fuldt ud bagefter. Direktivet præciserer dog ikke nogen frist for, hvornår. EU-Domstolen fastslår i Jaeger-sagen, at denne "tilsvarende kompenserende hvileperiode" skal følge i direkte forlængelse af den pågældende forlængede arbejdsperiode. For arbejdstagerne vil det sige, at de har ret til en hvileperiode direkte efter en forlænget arbejdsperiode, så de kan komme sig oven på arbejdet og blive klar til næste vagt. For arbejdsgiverne vil det sige, at de skal give deres ansatte, som arbejder forlængede arbejdstider den tilsvarende kompenserende hvileperiode umiddelbart efter vagten, hvilket har konsekvenser for tilrettelæggelsen og planlægningen af deres arbejdskraft. En række medlemslande indførte i perioden efter SIMAP- og Jaeger-sagerne lovgivning om anvendelsen af "opt out"-undtagelsen 7 inden for aktiviteter, som kræver 24-timers tilgængelighed, hvor rådighedsvagter er særlig anvendt - ofte især inden for offentlige sundheds- og/eller plejetjenester. Enhver undtagelse skal overholde chartret om grundlæggende rettigheder 8 og gennemføres i overensstemmelse dermed. Medlemslandene gennemfører direktivet på meget forskellig vis. I visse medlemslande er arbejdstidsbestemmelserne i hele økonomien normalt fastsat ved fælles overenskomster, som varierer alt efter sektor. I andre fastsætter lovgivningen grundlæggende regler, mens fælles overenskomster også har stor betydning i mange sektorer. I visse medlemslande fastsættes de relevante arbejdstidsbestemmelser af den sektorspecifikke lovgivning især i den offentlige sundhedssektor. Det gælder særligt den offentlige sektor, hvor den sektorspecifikke og undersektorspecifikke lovgivning kan være meget omfattende og kompleks forslaget om lovændringer 7 En "opt-out" er en undtagelse fastsat i arbejdstidsdirektivets artikel 22, stk. 1, hvormed et medlemsland kan give en arbejdsgiver tilladelse til at bede den enkelte arbejdstager om at indvilge i frivillig at arbejde flere timer end loftet i direktivet (48 timer om ugen i gennemsnit). Læs nærmere i SEK (2010) 1611, kapitel 5. 8 Chartrets artikel 52 fastslår, at enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold, og at der kun kan indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder. 4 4/7 11/59

12 I perioden var der lange drøftelser i Rådet og Europa-Parlamentet om et forslag fra Kommissionen, som ville have foretaget en række ændringer af arbejdstidsdirektivet. Kommissionens forslag byggede på en revision og en høring, som fokuserede på fire særlige uafklarede spørgsmål i den eksisterende lovgivning eller retspraksis. To af de primære spørgsmål ("opt-out"-bestemmelsen og referenceperioden for beregning af grænserne for arbejdstiden) var spørgsmål, som ifølge selve direktivet skulle tages op til revision inden for 10 år efter vedtagelsen. De andre to spørgsmål (behandlingen af "rådighedsvagt" og tidspunktet for kompenserende hvileperioder) var spørgsmål, hvor Kommissionen havde modtaget adskillige anmodninger om at præcisere anvendelsen af direktivet efter Domstolens tolkning af sagerne SIMAP og Jaeger. Det oprindelige forslag havde især til formål: (i) enten gradvist at afskaffe den individuelle opt-out-mulighed fra 48-timersreglen eller underlægge den yderligere beskyttende foranstaltninger og en streng revisionsbestemmelse (ii) at behandle rådighedsvagter forskelligt fra normal arbejdstid ved at skelne mellem aktive og inaktive perioder på arbejdspladsen (iii) at skabe mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af kompenserende hvileperioder (som skulle gives inden for en "rimelig frist") (iv) at give mulighed for at udvide referenceperioden for beregning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid til op til 12 måneder ved lov (og ikke kun ved fælles overenskomst som i det nuværende direktiv). Drøftelserne mellem de to institutioner om dette forslag slog fejl på forligsstadiet i Den aktuelle revision af direktivet Formanden for Europa-Kommissionen meddelte i 2009, at Kommissionen ville fremsætte et nyt forslag til ændring af arbejdstidsdirektivet efter en høring i to faser af arbejdsmarkedets parter i henhold til TEUF's artikel 154 og en omfattende konsekvensanalyse. Kommissionen lancerede i marts 2010 en høring i første fase af arbejdsmarkedets parter i Europa 9, som gav et klart overblik over de vigtigste aspekter af betydning for revisionen og deres juridiske implikationer (f.eks. rådighedsvagt, tilkaldevagt, kompenserende hvileperiode, selvstændige arbejdstagere, anvendelse pr. kontrakt eller pr. arbejdstager, opt-out). Dokumentet stillede spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsmarkedets parter mente, der var et behov for ændringer, og i så fald i hvilket omfang. 9 KOM (2010) 106 af /7 12/59

13 I meddelelsen af december 2010, som lancerede anden fase af høringen af arbejdsmarkedets parter i Europa 10 blev arbejdsmarkedets parters svar opsummeret, og det konkluderedes, at der var et behov for ændringer. Den opstillede en række forskellige temaer, hvor nogle eller alle arbejdsmarkedsparterne ønskede ændringer, og fremsatte mulige løsninger for hvert tema. Samtidig med høringsprocessen påbegyndte Kommissionen også arbejdet med at analysere konsekvenserne af de nuværende regler og eventuelle ændringer. Kommissionen offentliggjorde og gav arbejdsmarkedets parter i Europa adgang til en række evalueringsundersøgelser og rapporter, som fokuserede på både de retlige og samfundsøkonomiske aspekter: - en detaljeret rapport fra Kommissionens tjenestegrene om den retlige gennemførelse af det nuværende direktiv 11 offentliggjort i 2010, som opstiller direktivets krav som fortolket af Domstolens afgørelser frem til slutningen af 2010 for hvert af direktivets primære temaer og giver en detaljeret redegørelse for gennemførelsen af direktivet i medlemslandene - en undersøgelse fra eksterne konsulenter om de sociale og økonomiske konsekvenser af de eksisterende arbejdstidsregler (som omfattede specifikke kapitler om SIMAP-Jaeger-dommenes praktiske konsekvenser for offentlige sundheds- og plejetjenester i medlemslandene og om anvendelsen af "opt-out"-bestemmelsen) 12 - adskillige andre undersøgelser offentliggjort om forskellige aspekter af tilrettelæggelsen af arbejdstid i EU fra Kommissionen, Eurofound og andre organisationer. Som svar på anden høring gav de primære tværsektorielle arbejdsmarkedsparter (BusinessEurope, ETUC, CEEP og UEAPME) i maj 2011 udtryk for deres interesse i indbyrdes at forhandle en revision af direktivet med henblik på at nå til enighed om en løsning, som kunne gennemføres gennem et rådsdirektiv i henhold til TEUF's artikel 155. Deres forhandlinger blev formelt indledt med en fælles skrivelse til kommissær László Andor den 14. november For at give arbejdsmarkedets parters mulighed for selv at føre disse forhandlinger indstillede Kommissionen sit arbejde med konsekvensanalysen. Efter en række møder fra december 2011 og fremefter meddelte arbejdsmarkedets parter imidlertid i december 2012, at man ikke kunne komme længere med forhandlingerne. Efter sonderende kontakter og møder med de primære forhandlere konkluderede kommissær László Andor i februar 2013, at forhandlingerne definitivt var afbrudt. 10 KOM (2010) 801 og SEK (2010) 1610 af KOM (2010) 802 og SEK (2010) 1611 af Undersøgelse til støtte for konsekvensanalysen om yderligere tiltag på europæisk niveau i forbindelse med direktiv 2003/88/EF og udviklingen af tilrettelæggelsen af arbejdstid, Deloitte, /7 13/59

14 Det er derfor nu op til Kommissionen at gå videre med revisionen af arbejdstidsdirektivet. Kommissionen ønsker at afslutte sit forberedende arbejde med en grundig konsekvensanalyse af en række muligheder for revisionen. Denne offentlige høring skal bidrage til den aktuelle revision og konsekvensanalyse. 7 7/7 14/59

15 Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: adresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er indsendt på: Organisationstype: 1/20 15/59

16 Angiv nærmere: Din(e) sektor(er): Angiv nærmere: Registreringsnummer (hvis du/din organisation er registreret i åbenhedsregistret): Brug nedenstående link, hvis du ønsker at registrere dig: Mit svar: må offentliggøres med mine personoplysninger (Jeg accepterer offentliggørelse af alle oplysningerne i mit bidrag og erklærer, at intet deri er underlagt ophavsretlige begrænsninger, som forhindrer offentliggørelsen) må offentliggøres uden mine personoplysninger (Jeg accepterer offentliggørelse af alle oplysningerne i mit bidrag med undtagelse af mit navn/navnet på min organisation og erklærer, at intet deri er underlagt ophavsretlige begrænsninger, som forhindrer offentliggørelsen) må ikke offentliggøres - mit svar er fortroligt (bidraget offentliggøres ikke, men vil blive brugt internt i Kommissionen) Bemærk 2/20 16/59

17 Bemærk: Arbejdstidsdirektivet sætter kun mindstestandarder, og medlemslandene kan altid fastsætte højere beskyttelsesniveauer for arbejdstagere i deres nationale love og bestemmelser. Vær opmærksom på, at arbejdstidsdirektivet kun angår arbejdstagere og ikke selvstændige, når du svarer på spørgsmålene. Husk også på, at det ikke fastsætter lønniveauer for arbejdstid, hvilket er de nationale regeringers ansvar alene. Baggrundsdokumentet indeholder nyttige oplysninger om de begreber, der anvendes i spørgeskemaet. Se om nødvendigt dette. En række af spørgsmålene giver mulighed for at komme med yderligere bemærkninger under hvert punkt, og sidst i spørgeskemaet er der plads til at uddybe din holdning nærmere. Bekræft, at du har læst disse vigtige bemærkninger. 1. Formål med og tilgang til gennemgangen af arbejdstidsdirektivet 1. A. Arbejdstidsdirektivets betydning 3/20 17/59

18 Hvad betyder det nuværende arbejdstidsdirektiv, som giver arbejdstagere ret til en begrænsning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (i øjeblikket 48 timer) og til daglige og ugentlige minimumshviletidsperioder? Helt Overvejende Ved Delvist Helt uenig uenig ikke enig enig Det beskytter sundheden og sikkerheden for arbejdstagere og de mennesker, de arbejder sammen med. Det sikrer ens spilleregler med hensyn til arbejdsvilkår på hele det indre marked, så man undgår, at visse lande sænker deres standarder for at få en konkurrencemæssig fordel. Det øger produktiviteten væsentligt ved at fremme en sund arbejdsstyrke i Europa. Det giver mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Det giver arbejdstagere mulighed for at forene arbejdsliv og privatliv. Det har betydning for jobskabelsen. Selvstændige virksomheder benyttes som en metode til at omgå begrænsningerne fastsat i direktivet. Det har betydning for omkostningerne ved at drive virksomhed. Det har ingen store konsekvenser 4/20 18/59

19 Uddyb din holdning med hensyn til betydningen for sundheden og sikkerheden for arbejdstagere og de mennesker, de arbejder sammen med. 300 character(s) maximum [Frivilligt] Uddyb din holdning med hensyn til betydningen for jobskabelsen. 300 character(s) maximum [Frivilligt] Uddyb din holdning med hensyn til betydningen for omkostningerne ved at drive virksomhed. 300 character(s) maximum [Frivilligt] Hvis du mener, det har betydningen for andre områder, bedes du uddybe: 500 character(s) maximum [Frivilligt] 2. Tematiske spørgsmål 2. A. Anvendelsesområde Samtidige kontrakter 5/20 19/59

20 En enkelt arbejdstager kan være ansat gennem adskillige kontrakter. Bør lofterne i arbejdstidsdirektivet gælde for alle kontrakter sammenlagt eller for hver enkelt kontrakt særskilt? Hvis direktivet gælder pr. arbejdstager, vil det f.eks. sige, at alle timer arbejdet under forskellige kontrakter skal lægges sammen og ikke må overstige 48 timer i gennemsnit (medmindre arbejdstageren har underskrevet en opt out-aftale). Hvis direktivet gælder pr. kontrakt, vil det f.eks. sige, at arbejdstageren må arbejde 48 timer i gennemsnit under hver særskilte kontrakt uden nogen øvre grænse. [giv kun ét svar] Det er op til medlemslandene at afgøre, om arbejdstidsreglerne skal gælde pr. arbejdstager eller pr. kontrakt. Direktivet bør fastsætte, at arbejdstidsreglerne skal gælde pr. arbejdstager i tilfælde, hvor arbejdstageren har mere end én kontrakt med samme arbejdsgiver. Direktivet bør fastsætte, at arbejdstidsreglerne skal gælde pr. arbejdstager i tilfælde, hvor arbejdstageren har mere end én kontrakt uanset hvad. Direktivet bør gøre det klart, at det kun gælder pr. kontrakt. Andet Ved ikke Angiv nærmere 300 character(s) maximum 2. B. Former for arbejdstid Rådighedsvagter Rådighedsvagt er en periode, hvor arbejdstageren har pligt til at være på arbejdspladsen (eller andet sted aftalt med arbejdsgiveren) og stå til rådighed til at levere tjenesteydelser. Det kan for eksempel være en læge, som bliver på hospitalet natten over og har mulighed for at hvile sig, hvis der ikke er behov for at tilse patienter. I det nuværende arbejdstidsdirektiv, som fortolket af Domstolen, anses rådighedsvagter fuldt ud som arbejdstid uanset, om der udføres aktive tjenesteydelser i løbet af perioden eller ej. Den rådighedsvagtperiode, hvor arbejdstageren aktivt udfører tjenesteydelser, kaldes normalt "aktiv rådighedsvagt", mens den periode, hvor der ikke udføres tjenesteydelser kaldes "inaktiv rådighedsvagt". (Se især sagerne C-303/98 Simap, C-151/02 Jaeger, C-14/04 Dellas) 6/20 20/59

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2010 KOM(2010) 802 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) Info-note - I 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 18.11.2003 L 299/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren I. Indledning Mere end ti år efter de europæiske arbejdsmarkedsparter indgik rammeaftalen om distancearbejde

Læs mere

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1995 J.nr. 7-1105-1195 ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION AC-høringssvar 6. oktober Ændringer i EU's arbejdstidsdirektiv

AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION AC-høringssvar 6. oktober Ændringer i EU's arbejdstidsdirektiv AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION AC-høringssvar 6. oktober 2004 Ændringer i EU's arbejdstidsdirektiv Beskæftigelsesministeriet har til EF-specialudvalget for arbejdsmarkedet og sociale forhold anmodet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Referat af DLI-møde mandag den 23. maj kl. 9.00-12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistrædet 32, Lille Mødesal

Referat af DLI-møde mandag den 23. maj kl. 9.00-12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistrædet 32, Lille Mødesal Bilag 1.1 Til DLI-medlemmerne 27. maj 2014 Referat af DLI-møde mandag den 23. maj kl. 9.00-12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistrædet 32, Lille Mødesal Til stede: Stig Lund (SL) (BUPL), Jens Vraa-Jensen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkommen Baggrund o Vikarbureauvikarens rettigheder (og pligter?) o Vikarbureauets pligter o Brugervirksomhedens pligter 2 Baggrund EU-direktiv

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner April 2017 Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO Rapporteringer til ILO om konventioner Vejledning sådan gør man Hvad er ILO, og hvorfor skal man rapportere? Den Internationale Arbejdsorganisation

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere