Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)"

Transkript

1 Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: adresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er indsendt på: Organisationstype:

2 Angiv nærmere: Din(e) sektor(er): Angiv nærmere: Registreringsnummer (hvis du/din organisation er registreret i åbenhedsregistret): Brug nedenstående link, hvis du ønsker at registrere dig: Mit svar: må offentliggøres med mine personoplysninger (Jeg accepterer offentliggørelse af alle oplysningerne i mit bidrag og erklærer, at intet deri er underlagt ophavsretlige begrænsninger, som forhindrer offentliggørelsen) må offentliggøres uden mine personoplysninger (Jeg accepterer offentliggørelse af alle oplysningerne i mit bidrag med undtagelse af mit navn/navnet på min organisation og erklærer, at intet deri er underlagt ophavsretlige begrænsninger, som forhindrer offentliggørelsen) må ikke offentliggøres - mit svar er fortroligt (bidraget offentliggøres ikke, men vil blive brugt internt i Kommissionen) Bemærk

3 Bemærk: Arbejdstidsdirektivet sætter kun mindstestandarder, og medlemslandene kan altid fastsætte højere beskyttelsesniveauer for arbejdstagere i deres nationale love og bestemmelser. Vær opmærksom på, at arbejdstidsdirektivet kun angår arbejdstagere og ikke selvstændige, når du svarer på spørgsmålene. Husk også på, at det ikke fastsætter lønniveauer for arbejdstid, hvilket er de nationale regeringers ansvar alene. Baggrundsdokumentet indeholder nyttige oplysninger om de begreber, der anvendes i spørgeskemaet. Se om nødvendigt dette. En række af spørgsmålene giver mulighed for at komme med yderligere bemærkninger under hvert punkt, og sidst i spørgeskemaet er der plads til at uddybe din holdning nærmere. Bekræft, at du har læst disse vigtige bemærkninger. 1. Formål med og tilgang til gennemgangen af arbejdstidsdirektivet 1. A. Arbejdstidsdirektivets betydning

4 Hvad betyder det nuværende arbejdstidsdirektiv, som giver arbejdstagere ret til en begrænsning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (i øjeblikket 48 timer) og til daglige og ugentlige minimumshviletidsperioder? Helt Overvejende Ved Delvist Helt uenig uenig ikke enig enig Det beskytter sundheden og sikkerheden for arbejdstagere og de mennesker, de arbejder sammen med. Det sikrer ens spilleregler med hensyn til arbejdsvilkår på hele det indre marked, så man undgår, at visse lande sænker deres standarder for at få en konkurrencemæssig fordel. Det øger produktiviteten væsentligt ved at fremme en sund arbejdsstyrke i Europa. Det giver mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Det giver arbejdstagere mulighed for at forene arbejdsliv og privatliv. Det har betydning for jobskabelsen. Selvstændige virksomheder benyttes som en metode til at omgå begrænsningerne fastsat i direktivet. Det har betydning for omkostningerne ved at drive virksomhed. Det har ingen store konsekvenser

5 Uddyb din holdning med hensyn til betydningen for sundheden og sikkerheden for arbejdstagere og de mennesker, de arbejder sammen med. [Frivilligt] Uddyb din holdning med hensyn til betydningen for jobskabelsen. [Frivilligt] Uddyb din holdning med hensyn til betydningen for omkostningerne ved at drive virksomhed. [Frivilligt] Hvis du mener, det har betydningen for andre områder, bedes du uddybe: [Frivilligt] 2. Tematiske spørgsmål 2. A. Anvendelsesområde Samtidige kontrakter

6 En enkelt arbejdstager kan være ansat gennem adskillige kontrakter. Bør lofterne i arbejdstidsdirektivet gælde for alle kontrakter sammenlagt eller for hver enkelt kontrakt særskilt? Hvis direktivet gælder pr. arbejdstager, vil det f.eks. sige, at alle timer arbejdet under forskellige kontrakter skal lægges sammen og ikke må overstige 48 timer i gennemsnit (medmindre arbejdstageren har underskrevet en opt out-aftale). Hvis direktivet gælder pr. kontrakt, vil det f.eks. sige, at arbejdstageren må arbejde 48 timer i gennemsnit under hver særskilte kontrakt uden nogen øvre grænse. [giv kun ét svar] Det er op til medlemslandene at afgøre, om arbejdstidsreglerne skal gælde pr. arbejdstager eller pr. kontrakt. Direktivet bør fastsætte, at arbejdstidsreglerne skal gælde pr. arbejdstager i tilfælde, hvor arbejdstageren har mere end én kontrakt med samme arbejdsgiver. Direktivet bør fastsætte, at arbejdstidsreglerne skal gælde pr. arbejdstager i tilfælde, hvor arbejdstageren har mere end én kontrakt uanset hvad. Direktivet bør gøre det klart, at det kun gælder pr. kontrakt. Andet Ved ikke Angiv nærmere 2. B. Former for arbejdstid Rådighedsvagter Rådighedsvagt er en periode, hvor arbejdstageren har pligt til at være på arbejdspladsen (eller andet sted aftalt med arbejdsgiveren) og stå til rådighed til at levere tjenesteydelser. Det kan for eksempel være en læge, som bliver på hospitalet natten over og har mulighed for at hvile sig, hvis der ikke er behov for at tilse patienter. I det nuværende arbejdstidsdirektiv, som fortolket af Domstolen, anses rådighedsvagter fuldt ud som arbejdstid uanset, om der udføres aktive tjenesteydelser i løbet af perioden eller ej. Den rådighedsvagtperiode, hvor arbejdstageren aktivt udfører tjenesteydelser, kaldes normalt "aktiv rådighedsvagt", mens den periode, hvor der ikke udføres tjenesteydelser kaldes "inaktiv rådighedsvagt". (Se især sagerne C-303/98 Simap, C-151/02 Jaeger, C-14/04 Dellas)

7 Hvad mener du om følgende muligheder for ændringer af behandlingen af rådighedsvagt i arbejdstidsdirektivet? Slet ikke Ikke Ingen præference Ønskeligt Meget Ingen ændring af de nuværende regler. Domstolens fortolkning indarbejdes i direktivet (dvs. kodificeres for at slå fast, at alle rådighedsvagtperioder skal tælle som arbejdstid). Fastsættelse af princip om, at definitionen af "rådighedsvagter" aftales i hver sektor af nationale arbejdsmarkedsparter, som f.eks. kan beslutte, at kun en del af den inaktive rådighedsvagt tæller som arbejdstid.

8 Hvis du har yderligere bemærkninger eller ser andre muligheder, kan du uddybe her: [Frivilligt] Tilkaldevagt Tilkaldevagt er en periode, hvor arbejdstageren ikke har pligt til at være på arbejdspladsen, men skal kunne kontaktes og stå til rådighed til at levere tjenesteydelser. Det kan for eksempel være, når en tekniker ved et nukleart anlæg er hjemme, men skal være parat til at komme hen til anlægget og hjælpe i nødstilfælde. I det nuværende arbejdstidsdirektiv, som fortolket af Domstolen, skal tilkaldevagt ikke nødvendigvis betragtes som arbejdstid i direktivet. Kun aktiv tilkaldevagt, dvs. den tid, hvor arbejdstageren bliver tilkaldt, skal tælle fuldt ud som arbejdstid. (Se især sagerne C-303/98 Simap, C-151/02 Jaeger, C-14/04 Dellas) Hvad mener du om følgende muligheder for ændringer af behandlingen af tilkaldevagt i arbejdstidsdirektivet? Slet ikke Ikke Ingen præference Ønskeligt Meget Ingen ændring af de nuværende regler. Domstolens fortolkning indarbejdes i direktivet (dvs. kodificeres for at slå fast, at tilkaldevagter ikke skal tælle som arbejdstid). Indførelse af pligt til delvist at tælle tilkaldevagt som arbejdstid i direktivet. Indførelse af en grænse for det maksimale antal timer, en arbejdstager kan pålægges at være på tilkaldevagt inden for en given periode (f.eks. 24 timer om ugen) samt en undtagelsesmulighed for at fastsætte en anden grænse ved kollektive overenskomster.

9 Hvis du har yderligere bemærkninger eller ser andre muligheder, kan du uddybe her: [Frivilligt] 2.C Undtagelser Kompenserende hvileperioder I det nuværende arbejdstidsdirektiv, som fortolket af Domstolen, skal en arbejdstager, der som undtagelse fra de almindelige regler ikke har fået den daglige hvileperiode på 11 sammenhængende timer i løbet af en 24-timersperiode, have en tilsvarende kompenserende hvileperiode (dvs. 11 timer) direkte efter afslutningen på den forlængede arbejdsperiode. Direktivet fastsætter et maksimum på 24 timer for én sammenhængende vagt. (Se især sagen C-151/02 Jaeger) Hvad mener du om indførelse i arbejdstidsdirektivet af følgende mulige bestemmelser om, hvornår sådanne kompenserende hvileperioder skal tages? Slet ikke Ikke Ingen præference Ønskeligt Meget Ingen ændring af de nuværende regler. Domstolens fortolkning indarbejdes i direktivet (dvs. kodificeres for at slå fast, at kompenserende hvileperioder skal tages umiddelbart i forlængelse af arbejdsperioden). Mulighed for at arbejdsgivere kan give den kompenserende hvileperiode inden for 2 dage. Mulighed for at arbejdsgivere kan give den kompenserende hvileperiode inden for 4 dage.

10 Hvis du har yderligere bemærkninger eller ser andre muligheder, kan du uddybe her: [Frivilligt] Referenceperiode Loftet over arbejdsugen på 48 timer fastsat i arbejdstidsdirektivet er et loft over den gennemsnitlige arbejdstid. Det vil sige, at arbejdstageren i nogle uger godt kan skulle arbejde mere end 48 timer, så længe det udlignes af færre timer andre uger. Gennemsnittet skal beregnes over en bestemt periode, som kaldes en referenceperiode. I øjeblikket er standardloftet for referenceperioden 4 måneder, men kan i visse sektorer hæves ved lov til 6 måneder og ved fælles overenskomst op til 12 måneder. Hvad er efter din mening det mest passende loft for referenceperioden for beregning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid? [giv kun ét svar] Ingen ændring af de nuværende bestemmelser. Mulighed for at fastsætte referenceperioden til 6 måneder ved lov i alle sektorer og fastholde, at den kun kan sættes til 12 måneder ved fælles overenskomst. Fastholde, at referenceperioden kan fastsættes til 4 måneder ved lov i alle sektorer, men indføre, at den kan sættes til 12 måneder ved lov i visse sektorer (f.eks. for at tage hensyn til virksomhedens størrelse eller svingninger i efterspørgslen). Tillade begge foregående muligheder (dvs. svar 2 og 3), hvilket vil sige at referenceperioden kan sættes til 6 måneder ved lov i alle sektorer og op til 12 måneder ved lov i visse sektorer. Mulighed for at fastsætte referenceperioden til 12 måneder ved lov i alle sektorer. Andet Ved ikke Angiv nærmere Opt out-bestemmelse

11 Med det nuværende arbejdstidsdirektiv har medlemslandene mulighed for ikke at anvende loftet for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer, hvis arbejdstageren aftaler det uafhængigt og frit med arbejdsgiveren og ikke lider skade, hvis vedkommende afviser/trækker aftalen tilbage ("opt out"-bestemmelsen). Hvad mener du om denne opt out-bestemmelse? [giv kun ét svar] Den bør forblive uændret. Den bør bevares, men der bør indføres strengere betingelser for beskyttelse af arbejdstageren i direktivet. Den bør bevares, men det bør fastsættes i direktivet, at undtagelsen ikke kan kombineres med andre undtagelser i det gældende direktiv. Den bør afskaffes, men der bør i stedet indføres yderligere undtagelser for arbejdsgiverne (f.eks. mulighed for ikke at tælle rådighedsvagter fuldt ud som arbejdstid). Den bør afskaffes. Andet Ved ikke Angiv nærmere Selvstændige arbejdstagere "Selvstændige arbejdstagere", som f.eks. personale med ledelsesfunktioner, kan fuldt ud bestemme deres egen arbejdstid (dvs. bestemme hvornår og hvor mange timer de arbejder). Medlemslandene har mulighed for at anvende de primære bestemmelser i arbejdstidsdirektivet for sådanne arbejdstagere. Hvilken udtalelse er du mest enig i? [giv kun ét svar] Det nuværende arbejdstidsdirektiv indeholder en passende undtagelse for selvstændige arbejdstagere og bør ikke ændres. Det nuværende direktiv bør i det væsentlige opretholdes, men formuleres klarere for at forbedre den juridiske klarhed og forhindre misbrug. Definitionen af selvstændig arbejdstager er for snæver og bør udvides til at omfatte andre kategorier af arbejdstagere, som også bør kunne undtages. Definitionen af selvstændig arbejdstager er for bred og bør indsnævres. Andet Ved ikke

12 Angiv nærmere 2.D Særlige sektorer/aktiviteter Redningstjenester Det nuværende arbejdstidsdirektiv, som fortolket af Domstolen, gælder for arbejdstagere i redningstjenester, som f.eks. civilbeskyttelsestjenester og brandslukningstjenester i disse tjenesters normale drift. Det nuværende direktiv indeholder adskillige undtagelser, som kan anvendes for sådanne arbejdstageres arbejdstid og hvileperioder for at sikre effektiv levering af disse tjenester. Arbejdstidsdirektivet gælder ikke i tilfælde af en katastrofe. (Se især sagerne C 397/01 til C 403/01 Pfeiffer samt C-52/04 Feuerwehr Hamburg) Hvad mener du om anvendelsen af direktivet for redningstjenester? [giv kun ét svar] De nuværende regler sikrer god balance mellem behovet for at beskytte sundheden og sikkerheden for arbejdstagere og de mennesker, de arbejder sammen med/for, og behovet for at garantere effektiv levering af redningstjenester og bør forblive uændret. De nuværende regler bør opretholdes i det væsentlige, men præciseres nærmere i lyset af Domstolens retspraksis for at forbedre den juridiske klarhed. Der bør være yderligere undtagelser for alle eller visse kategorier af disse arbejdstagere for at tage højde for deres specifikke situation. Arbejdstidsdirektivet bør ikke gælde for arbejdstagere i redningstjenester. Andet Ved ikke Præcisér, hvilke yderligere undtagelser og hvordan:

13 Præcisér, hvorfor det ikke bør anvendes for redningstjenester: Angiv nærmere: Sundhedssektoren Det nuværende arbejdstidsdirektiv indeholder undtagelser for sundhedsydelser, hvis de kræver kontinuitet i tjenesteydelsen, hvilket især betyder, at hvileperioder for sundhedsansatte i et vist omfang kan udsættes. Bør der være andre bestemmelser om tilrettelæggelsen af arbejdstiden for sundhedsansatte for at beskytte patienternes sikkerhed? Vælg det svar, der passer til din holdning: [giv kun ét svar] De nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed for patienterne. Du nuværende regler bør opretholdes i det væsentlige, men præciseres nærmere i lyset af Domstolens retspraksis hvad angår rådighedsvagter og tidpunkterne for den kompenserende hvileperiode for at forbedre den juridiske klarhed. Der bør være yderligere undtagelser for arbejdstagere i sundhedssektoren for at forbedre tjenesteydelsernes kontinuitet. Der bør gælde en mere snæver undtagelse for arbejdstagere i sundhedssektoren for at forbedre patientsikkerheden. Andet Ved ikke Præcisér, hvilke yderligere undtagelser:

14 Præcisér, hvordan de nuværende undtagelser bør begrænses: Angiv nærmere: 2. E Arbejdsmønstre Ændringer i arbejdsmønstre Arbejdstidsdirektivet så dagens lys for over 20 år siden, da informations- og kommunikationsteknologier endnu ikke var så udviklede, og mange af nutidens jobtyper endnu ikke fandtes. Bør arbejdstidsdirektivet, set i lyset af disse ændringer i arbejdsmønstre og -tilrettelæggelse, indføre specifikke regler for særlige situationer og kontrakttyper såsom hjemmearbejde, nultimerskontrakter, flekstid og præstationsbaserede kontrakter uden betingelser om arbejdstid osv.? Vælg de svar, der passer til din holdning: (Der kan vælges flere svar) De nuværende regler er tilstrækkelige og bør ikke ændres. Reglerne bør ændres i lyset af den voksende udbredelse af hjemmearbejde. Reglerne bør ændres i lyset af den voksende udbredelse af nultimerskontrakter. Reglerne bør ændres i lyset af den voksende udbredelse af flekstid. Reglerne bør ændres i lyset af den voksende udbredelse af præstationsbaserede kontrakter uden betingelser om arbejdstid. Andet Ved ikke

15 Uddyb dit svar vedrørende hjemmearbejde: Uddyb dit svar vedrørende nultimerskontrakter: Uddyb dit svar vedrørende flekstid: Uddyb dit svar vedrørende præstationsbaserede kontrakter: Angiv nærmere

16 Forening af arbejdsliv og privatliv

17 Mener du, at arbejdstidsdirektivet bør støtte en bedre forening af arbejdsliv og privatliv ved at indføre nogle af de følgende specifikke rettigheder? Slet ikke Ikke Ingen præference Ønskeligt Meget Retten for arbejdstagere til at bede om særlige arbejdstidsordninger (f.eks. flekstid, hjemmearbejde) afhængigt af deres personlige situation og til at få deres anmodning taget behørigt i betragtning. Retten for arbejdstagere til at anmode om at fordele deres daglige hvileperioder over flere blokke i stedet for én sammenhængende periode, hvilket giver dem mulighed for at gå tidligt hjem om eftermiddagen og fortsætte arbejdet hjemmefra om aftenen, og til at få deres anmodning taget behørigt i betragtning.

18 Hvis du har yderligere bemærkninger eller ser andre muligheder, kan du uddybe her: 3. Vejen frem Mål for arbejdstidsdirektivets fremtid Hvor vigtige finder du følgende mål for arbejdstidsdirektivets fremtid? Slet ikke vigtigt Ikke særlig vigtigt Temmelig vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Beholde det nuværende arbejdstidsdirektiv, men sørge for, at medlemslandene gennemfører det bedre i national lovgivning og praksis. Forbedre den juridiske klarhed, så de rettigheder og forpligtelser, der følger af direktivet, bliver klarere, mere læselige og lettere tilgængelige for alle. Sikre mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden for arbejdstagere. Sikre mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden for arbejdsgivere. Sikre bedre beskyttelse af arbejdstagere. Beskytte involverede tredjeparter (kolleger, passagerer, patienter osv. ). Tilgang til arbejdstidsdirektivets fremtid

19 Hvilken af følgende tilgange til arbejdstidsdirektivets fremtid foretrækker du? [giv kun ét svar] Ingen nye initiativer (opretholdelse af de nuværende regler). Ingen lovgivningsmæssige ændringer, men initiativer til at forbedre den juridiske klarhed, så de rettigheder og forpligtelser, der følger af direktivet, bliver klarere, mere læselige og lettere tilgængelige for alle (fortolkende meddelelse, "kodificering" af retspraksis (dvs. klar angivelse af EU-Domstolens retspraksis i retsakten). Lovgivningsmæssige ændringer, men med fokus på de sektorer, hvor der er et særligt behov for kontinuitet i tjenesteydelserne (f.eks. offentlige tjenester, sektorer, som arbejder på 24/7-basis som f.eks. hospitalstjenester og redningstjenester). Lovgivningsmæssige ændringer, som vil føre til en overordnet revision af direktivet, med en blanding af forenkling og yderligere undtagelser uden at forringe beskyttelsen af arbejdstagerne. Andet Ved ikke Angiv nærmere: Begrund dit svar: [frivilligt] 4. Andre kommentarer eller forslag

20 Har du andre kommentarer eller forslag til gennemgangen af arbejdstidsdirektivet, som du vil dele med os? 2,000 character(s) maximum Frivilligt. Det er ikke muligt at indsætte hyperlinks eller vedhæfte dokumenter.

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2010 KOM(2010) 802 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal

DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal Forslag til dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) Info-note - I 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION AC-høringssvar 6. oktober Ændringer i EU's arbejdstidsdirektiv

AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION AC-høringssvar 6. oktober Ændringer i EU's arbejdstidsdirektiv AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION AC-høringssvar 6. oktober 2004 Ændringer i EU's arbejdstidsdirektiv Beskæftigelsesministeriet har til EF-specialudvalget for arbejdsmarkedet og sociale forhold anmodet

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren

Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren Fælles erklæring om distancearbejde indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter i forsikringssektoren I. Indledning Mere end ti år efter de europæiske arbejdsmarkedsparter indgik rammeaftalen om distancearbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Revideret samlenotat vedr. direktiv om ændring af direktiv 93/104/EF vedrørende organisering af

Revideret samlenotat vedr. direktiv om ændring af direktiv 93/104/EF vedrørende organisering af Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 6 Offentligt Revideret samlenotat vedr. direktiv om ændring af direktiv 93/104/EF vedrørende organisering af arbejdstiden - Rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

Europaudvalget 2006 Ekstraordinær beskæftigelse m.v. 7/11-06 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 Ekstraordinær beskæftigelse m.v. 7/11-06 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 Ekstraordinær beskæftigelse m.v. 7/11-06 Bilag 1 Offentligt Samlenotat Beskæftigelsesministeriet TLO/AKL/ RMH/LMN JAIC 25. oktober 2006 Ekstraordinært rådsmøde for beskæftigelse og

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. december 2013 Sag 205/2012 (2. afdeling) DI som mandatar for Grundfos A/S (advokat Morten Eisensee) mod CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard)

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0708 Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0708 Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0708 Bilag 10 Offentligt Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 72 20 50 00 Fax 33 12 13 78 bm@bm.dk www.bm.dk SE-nr. 10 17 27 48 Den danske regerings bemærkninger og svar

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1995 J.nr. 7-1105-1195 ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 18.11.2003 L 299/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.4.2017 COM(2017) 254 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om medlemsstaternes gennemførelse

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP

RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP 10. 7. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP RÅDET FOR

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren.

SORTBOG (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. "SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Lovforslag nr. L 19 (Folketingsåret 2004/2005) BESKÆFTIGELSESMINISTERIET ARC

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid 04.2015...om arbejdstid SLAP AF Er du et af de mange medlemmer af Dansk Metal, der til tider har overarbejde, har tilkaldevagt eller tager ud i verden som rejsemontør? Så sørg for at følge reglerne om

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere