Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober Landdistriktspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015"

Transkript

1 Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011 Landdistriktspolitik

2 Indledning Viborg Byråd har i aktivt samspil med kommunens borgere udformet en Landdistriktspolitik. Politikken tager afsæt i Byrådets strategi fra 2009 under titlen Liv i landdistrikterne. Arbejdet med politikken er sket i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingsudvalg og ViborgEgnens Landdistriktsråd. Med denne politik sættes særligt fokus på udfordringer og mål for landdistrikterne. Politikken supplerer Byrådets øvrige politikker f.eks. Erhvervspolitik, Børne- og Ungdomspolitik og Politik for boligområdet der er rettet mod hele kommunen og dermed også landdistrikterne. Politikkens temaer Landdistriktspolitikken indeholder følgende temaer: Tema: Side: Lokalt engagement 4 Bosætning 6 Erhvervsudvikling og turisme 8 Trafik og infrastruktur 10 Klima, natur og miljø 12 Kultur og fritid 14 Kommunens service 16 Landdistriktspolitikken redegør for Byrådets mål samtidig med at der i en række indsatsområder gives eksempler på, hvordan målene nås. Det er en overordnet politik, der efterfølgende skal omsættes til en række mere konkrete initiativer og projekter. Politikken danner da også grundlag for en videre proces og samarbejdet mellem aktørerne i landdistrikterne og har særligt fokus på at understøtte borgernes engagement i den lokale udvikling. Links: Byrådets politikker 2

3 Kommunens landdistrikter Viborg Kommunes landdistrikter Danmarks Statistik definerer et landdistrikt som et område, der ligger uden for sammenhængende bebyggelser med mere end 200 indbyggere. Viborg Kommunes Landdistriktspolitik er dog tænkt bredere og omfatter hele kommunen uden for Viborg og Bjerringbro By. Viborg Kommune er i geografisk udstrækning Danmarks næststørste kommune. Over halvdelen af kommunens cirka indbyggere bor uden for de to største byer, Viborg og Bjerringbro. I runde tal: bor på landet eller i byer med under 200 indbyggere bor i byer med mellem indbyggere bor i byer med mellem indbyggere Til sammenligning bor ca i Viborg By og i Bjerringbro By. I alt er der 43 byer med over 200 indbyggere samt cirka 60 landsbyer med under 200 indbyggere. Befolkningstætheden i Viborg Kommune er ret lav. Der bor således 65 indbyggere pr. km 2 i kommunen mod 128 pr. km 2 på landsplan. Cirka 14 % af kommunens areal er byzone eller udlagt til fremtidig byudvikling. De resterende 86 % af kommunens areal har status af landzone eller sommerhusområder. 3

4 Tema: Lokalt engagement Status og udfordringer 4 Levende byer og lokalsamfund er et vigtigt element i Visionen for Viborg Kommune. Det lokale engagement er drivkraften og med andre ord skal lokaldemokratiet og foreningslivet virke nedefra samt bygge på initiativer og idéer lokalt. Status er, at interessen for udviklingen i kommunens landdistrikter er skærpet, og der er de senere år dannet endnu flere borgergrupper, lokalråd og landsbyråd. Samtidig er der en tendens til, at det lokale engagement mere og mere går i retning af, at borgere og foreninger engagerer sig på ad hoc basis i forhold til en konkret sag eller et konkret projekt, hvor man ikke forpligter sig til længerevarende deltagelse. Nogle landdistrikter evner at skabe udvikling og unikke resultater på trods af dårlige forudsætninger, mens andre går i stå selv om området har store potentialer for udvikling. Borgerplaner Der er udarbejdet 59 borgerplaner. Borgerplanerne spænder fra korte beskrivelser til mere ambitiøse udviklingsplaner, der er gennemført af et bredt udsnit af borgere og gennem en længere proces. For borgerne er borgerplaner/udviklingsplaner et redskab, der kan benyttes som grundlag for igangsætning af egne idéer og projekter i området, men også som udgangspunkt for dialogen med f.eks. offentlige myndigheder, andre byer eller fonde omkring realisering af konkrete projekter. For Viborg Kommune giver borgerplanerne værdifuld viden om borgernes ønsker til udviklingen i deres område. Denne viden er med til at kvalificere kommunens planer og aktiviteer, hvad enten det gælder udstykning, byforskønnelse sikring af skoleveje eller nye aktiviteter i forsamlingshuset. Det er dog vigtigt at understrege, at Viborg Kommune lytter og indgår i dialog med landdistrikterne uanset om der er lavet borgerplaner eller ej. Samarbejde Politikerne er i løbende dialog med borgere, borgergrupper og ViborgEgnens Landdistriktsråd om konkrete initiativer og projekter. ViborgEgnens Landdistriktsråd har således været en væsentlig aktør i arbejdet med at udforme landdistriktspolitikken. LAG Viborg (Lokal AktionsGruppe) er med til at støtte op om udviklingen i landdistrikterne, og bidrager med økonomisk støtte til lokale projekter, ligesom LAG Viborg er med til at styrke netværk og samarbejder på tværs af interessegrupper (se faktaboks). Links: Viborger ViborgEgnens Landdistriktsråd LAG Viborg Borgerinddragelsespolitik

5 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Understøtte og fremme borgernes engagement. Fremme en fortsat god dialog og netværk med de mange landdistriktsaktører i Viborg Kommune. Det lokale engagement styrkes og udbygges via aktive lokale kræfter, der bidrager til landdistriktets udvikling og sociale liv. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Fastholde borgerguidefunktionen. Anvende borgerplanerne og lignende som inspiration i forbindelse med kommuneplanarbejdet og i forbindelse med drift, service og konkrete projekter. Økonomisk understøtte konkrete projekter. Anvende viborger.dk som værktøjskasse for lokale ildsjæle. Tage initiativ til tilbagevendende begivenheder som eksempelvis kåring af årets lokalområde mv. Tage initiativ til landdistriktskonferencer, hvor der gøres status og drøftes konkrete initiativer med udgangspunkt i Landdistriktspolitikken. Støtte lokale ildsjæle herunder bistand til oprettelse af lokale hjemmesider. Tilbyde information om fundraising til lokale ildsjæle. Fakta Hvordan behandler kommunen borgerplanerne? Ønsker og forslag i borgerplanerne, der vedrører den fysiske planlægning, opsamles løbende og indgår som inspiration i Byrådets forarbejde med kommuneplanen (der revideres næste gang i 2012). Andre ønsker og forslag registreres i de forvaltninger, forslaget hører under, og det politiske udvalg får en årlig orientering om borgerplanønskerne. Endelig anvender administrationen borgerplanerne som inspiration, når drifts- og serviceopgaver tilrettelægges og konkrete projekter planlægges. LAG Viborgs målsætning Tiltrækning og fastholdelse af husstande/ alle typer familier i landdistrikterne ønskes igennem udviklende tiltag, der retter sig mod livsvilkår, kulur, identitet, erhvervsmuligheder og det levende lokalsamfund. Byer og landsbyer På Viborg.dk/byer er 85 af kommunens byer præsenteret. Her er der mulighed for at klikke ind på de enkelte byers egne hjemmesider og se hvordan det lokale engagement udfolder sig. Hvam Stationsby Ulbjerg Vester Tostrup Sundstrup Møldrup Roum Skringstrup Klejtrup Låstrup Nørre Rind Bjerregrav Skals Lindum Knudby Sjørring Hjarbæk Vorde Kvols Kølsen Løvel Hvidding Vammen Vinge Tastum Vorning Fiskbæk Løgstrup Batum Foulum Formyre Fly Stoholm Kvorning Gammelstrup Romlund Rødding Ørum Hammershøj Kjeldbjerg Sparkær Viborg - NV Mollerup Tindbæk Lånum Vridsted Ravnstrup Viborg - Ø Vroue Mønsted Tapdrup Daugbjerg Viborg - SSV Viborg - C Vejrumbro Løvskal Sjørup Bruunshåb Lee Vinkel Hjorthede Finderup Hald Ege Rindsholm Mammen Resen Birgittelyst Sdr. Rind Hjermind Bjerring Grønhøj Dollerup Almind Vindum Lysgård Brandstrup Bjerringbro Skelhøje Fårup Frederiks Rødkærsbro Tange Gullev Højbjerg Havredal Sahl Elsborg Karup Kølvrå 5

6 Tema: Bosætning Status og udfordringer 21% - cirka af kommunens indbyggere bor på landet eller i byer med under 200 indbyggere. I kommunens 32 byer med mellem 200 og indbyggere bor der cirka indbyggere svarende til knapt 16 % af kommunens samlede befolkning. Landområder samt større og mindre byer er hinandens forudsætninger også på bosætningsområdet. Mange bosætter sig i de mindre byer eller landområderne og pendler mod de større byer i dagligdagen for at uddanne sig eller arbejde. Kvalitet og særkende Landdistrikterne har en lang række naturmæssige kvaliteter, som er med til at gøre dem attraktive som bosætningsområder. Samtidig har de mindre byer i landdistrikterne hver især deres særkende, der skal værnes om og udvikles. Derfor er det også afgørende, at de mindre byer i landdistrikterne fremstår attraktive og velholdte herunder ved hjælp af byforskønnelse. 6 Boligbyggeri Der skal være mulighed for et afbalanceret boligbyggeri i landdistrikterne. I Kommuneplanen betragtes landdistrikterne som bosætningsområde inden for de muligheder, der er i Planloven. Det fremgår af loven, at hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzone. Byrådet må planlægge for nye boliger i et omfang, der svarer til det forventede behov. I Kommuneplanen fordeler Byrådet de nye boliger mellem byer i byzone med afsæt i Byrådets vision og målsætninger for udviklingen. Byrådet kan samtidig i begrænset omfang udlægge areal til byggeri i landsbyer i landzone. Det skal ske ved huludfyldning eller afrunding af landsbyen. I Kommuneplanen afgrænses de aktuelle landsbyer og byggemulighederne beskrives. Derudover vil Byrådet understøtte muligheder for alternative boligformer i landdistrikterne. Links: Information om 85 byer og landsbyer i kommunen Politik for boligområdet Kommuneplan 2009 Byskitser

7 Målsætninger Indsatsområder Fakta Det er Byrådets mål at: Styrke bosætning i landdistrikterne bl.a. ved at understøtte et varieret udbud af boligtyper og forskellige bosætningsmuligheder. Udvikle landdistrikterne ved en afbalanceret og tilpasset udvikling i de forskellige byer, så de fremtræder attraktive og velfungerende hver på deres måde. Målene nås bl.a. ved at: Have fokus på profilering af landdistrikternes mange kvaliteter, bosætningsmuligheder og servicetilbud. Forbedre byernes miljø ved forskønnelse og byfornyelse i respekt for byernes særpræg. Udnytte mulighederne for at rive udtjente bygninger ned. Give mulighed for jordbrugsparceller i landsbyer under forudsætning af, at det understøtter byens udvikling, tilpasses byens bygningsmiljø og struktur samt tjener som varig grænse til det åbne land. Øge fokus på bæredygtigt byggeri. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen for udvikler befolkningstallet sig væsentligt forskelligt i kommunens enkelte områder. Byer mellem og indbyggere skønnes samlet set at vokse med knapt personer svarende til en stigning på 8,5 %. Antallet af indbyggere i byerne mellem indbyggere vil samlet set også stige med cirka 8,5 %. Antallet af indbyggere i byer mellem indbyggere skønnes samlet set at stige med knapt 5 % frem mod år Landområderne og herunder landsbyer med under 200 indbyggere - skønnes alt andet lige at få en samlet tilbagegang i antallet af indbyggere på 530 personer. Det svarer til en tilbagegang på 2,7 % i år Befolkningsudvikling Viborg Bjerringbro Byer indbyggere Byer indbyggere Byer indbyggere Landområder 7

8 Tema: Erhvervsudvikling og turisme Status og udfordringer 8 Jordbrugsserhverv Ser man på Viborg Kommunes erhvervsliv under et, er den største gruppe ca af kommunens ca virksomheder placeret inden for jordbrugserhvervet. Det er et erhverv, der har gennemgået og stadig gennemgår en udvikling, hvor der bliver færre men større bedrifter. Det giver nye udfordringer og potentialer for landdistrikterne. Øvrige erhverv Ud over jordbrug rummer landdistrikterne en række andre former for erhverv. Det drejer sig eksempelvis om detailhandel, håndværk, handelsvirksomheder, service og turisme samt mindre produktionsvirksomheder, som er med til at skabe liv såvel som arbejdspladser i landdistrikterne. Relevant erhvervsservice har væsentlig betydning for ikke mindst de mindre virksomheder samt for iværksættere, der kan være med til at skabe rammerne for den fremtidige erhvervsudvikling i de enkelte landdistrikter. Udviklingen i erhvervslivet i landdistrikterne kan samtidig understøttes ved et øget samarbejde og etablering af netværk mellem de lokale virksomheder og iværksættere. Potentialet ligger også i at udnytte overflødiggjorte landbrugsbygninger og udnytte mulighederne lokalt inden for områder som eksempelvis energi, fødevarer, kreative erhverv samt turisme og oplevelsesøkonomi. Turisme og oplevelsesøkonomi Erhvervsudviklingen i landdistrikterne kan foregå ved at forbedre eksisterende og skabe nye muligheder inden for områder som turisme og oplevelsesøkonomi. Styrkelse i forhold til turisme og oplevelsesøkonomi kan f.eks. ske ved etablering og markedsføring af overnatningsmuligheder, oplevelser og aktiviteter som golf, fiskeri, cykling, naturformidling, produktion og salg af lokale specialiteter med en særlig historie mv. Større erhvervsvirksomheder Af hensyn til natur og landsbymiljøer er det i Kommuneplanen fastlagt, at nye, større erhvervsvirksomheder som udgangspunkt placeres i de større byer som Viborg og Bjerringbro samt de byer, der i Kommuneplanen er udpeget som centerbyer: Stoholm, Karup-Kølvrå, Frederiks, Skals, Løgstrup, Ørum, Møldrup, Rødkærsbro, Hammershøj, Klejtrup, Rødding og Vridsted. Links: Fælles erhvervspolitik Viborgegnens fødevarenetværk Kommuneplan 2009 VIBORGegnens Erhvervsråd Iværksætteri og virksomhedsudv. VisitViborg Planloven

9 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Understøtte jordbrugserhvervene så de opretholdes og udvikles. Synliggøre og udvikle landdistrikternes potentiale på erhvervs- og turismeområdet. Understøtte et tæt samspil mellem erhvervsliv og kommune for at forbedre miljøet for eksisterende virksomheder, iværksættere, vidensdeling og netværkssamarbejde. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Planlægge for jordbrugserhvervenes produktionsbehov (benyttelse) samtidig med at natur- og landskabsværdierne værnes (beskyttelse). Understøtte erhvervsrådsgivning så den matcher iværksættere og virksomheders individuelle behov i landdistrikterne. Udbrede kendskabet til genanvendelse af tomme (landbrugs-)bygninger til erhvervsog turismeformål. Understøtte projekter og tiltag inden for turisme og oplevelsesøkonomi, hvor kultur- og naturoplevelser spiller en væsentlig rolle. Understøtte kommunens erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner inden for jordbrugsvidenskab og grøn teknologi og udnytte potentielle netværksmuligheder. Fakta Overflødiggjorte landbrugsbygninger En overflødiggjort landbrugsbygning kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, bolig, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af (Planlovens 34-38): at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, at der ikke bygges om eller til i væsentligt omfang, at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. Bygningen kan tages i brug uden landzonetilladelse, men det skal anmeldes til kommunens bygningsafdeling. Ibrugtagningen kan forudsætte andre tilladelser. Iværksætteri og virksomhedsudvikling Vækstforum for Region Midtjylland har taget initiativ til et nyt program vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne. Det henvender sig til nye virksomheder og virksomheder med under 10 ansatte i landdistrikterne og byer under indbyggere i 13 af kommunerne i Region Midtjylland. Projektets formål er ikke mindst at sikre og skabe arbejdspladser i landdistrikterne og identificere og understøtte iværksættere og virksomheder med potentiale for vækst. VIBORGegnens Erhvervsråd holder en række dialogmøder i kommunens landdistrikter. Der er ansat en projektleder, hvis væsentligste opgave er at være opsøgende overfor relevante virksomheder. Projektet strækker sig til juni 2012 (se link). 9

10 10 Tema: Trafik og infrastruktur Status og udfordringer Halvdelen af kommunens indbyggere bor i dag i en by, der betjenes af jernbanen mellem Struer og Århus. Regionaltoget er en vigtig trafikforbindelse - internt i kommunen og i forhold til omverdenen. Med hyppige afgange, god dækning og god hastighed er regionaltoget en vigtig trafikforbindelse. De regionale busruter i landdistrikterne er også helt centrale men samtidig under pres. For at opretholde et godt serviceniveau i den kollektive trafik har kommunen derfor oprettet nye lokale ruter til erstatning for nedlagte regionalruter. Herudover er der til stadighed behov for at udvikle mere fleksible tilbud. Et eksempel herpå er Midttur, der drives af Midttrafik (se faktaboks). Trafiksikkerhed Et andet vigtigt fokusområde er trafiksikkerhed. I forbindelse med udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan er der lavet et koncept for trafiksanering i mindre byer. Konceptet danner udgangspunkt for konkrete projekter i byer med særlige behov for trafiksanering via byfornyelsesmidler blandt andet i Tange. Cykelstier Sikre skoleveje og trafiksikker pendling på cykel understøttes ved løbende at udbygge stinettet i kommunen. Samtidig har enkelte skoler udarbejdet lokale trafikpolitikker med henblik på at forbedre sikkerheden på skolevejene. Heri ligger også ønsket om at få børnene tilbage på cyklerne frem for at forældrene transporterer dem i bil til skolen. Viborg Kommune er i øvrigt med i projektet Nordiske Cykelbyer. Det indebærer blandt andet udarbejdelse af et cykelregnskab med nøgletal for kommunens cykeltrafik samt borgernes vurdering af Viborg som cykelkommune. Digital infrastruktur Videnskabsministeriet har i 2010 udarbejdet et digtitalt arbejdsprogram, hvor målet blandt andet er, at alle danskere skal have adgang til 100 Mbit bredbånd inden år I Region Midtjylland er der med meget få undtagelser mulighed for bredbånd på minimum 5 eller 10 Mbit i landdistrikterne. Behovet for langt højere båndbredde i fremtiden hænger blandt andet sammen med erhvervslivets stigende behov for digital kommunikation, udbredelse af hjemmearbejdspladser, e-learning samt perspektiverne i telemedicin, der stiller høje krav til den digitale infrastruktur i kommunikationen mellem den enkelte borger og sundhedsvæsenet. I forhold til mobiltelefoni er der langt fra samme dækning i hele kommunen. For det første er der områder, hvor der er begrænset indendørs dækning i forhold til almindelig mobiltelefoni. For det andet er der kun i visse dele af landdistrikterne 3G-dækning (3G giver blandt andet mulighed for mobile tjenester, hvor der er behov for udveksling af store mængder data).

11 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Understøtte en velfungerende infrastruktur i hele kommunen herunder den kollektive trafik. Øge trafiksikkerheden i landdistrikterne for gående, cyklister og bilister. Understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur i landdistrikterne. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Koordinere lokale og regionale busruter i forhold til transport til kommunens større byer med særligt fokus på ruterne til skoler og uddannelsesinstitutioner. Arbejde for flere stop/trinbrætter langs jernbanen (se faktaboks). Udbygge cykelstinettet, blandt andet via projektet Den Midtjyske Cykelstjerne (se link) samt øvrig udbygning mellem byerne. Trafiksanere i byer med særlige trafikale udfordringer - med udgangspunkt i Trafiksikkerhedsplanen. Sætte fokus på trafiksikkerhed og sammenhængende stier i den fysiske planlægning. Samarbejde mellem stat, region og kommuner om krav til fremtidens digitale infrastruktur i landdistrikterne herunder leverandørernes forpligtelse til dækning af geografiske områder. Fakta Kollektiv trafik - Midttur Midttur kan bruges af alle til f.eks. lægebesøg, fritidsinteresser, indkøb m.v. og er kørsel fra dør til dør. Midttur adskiller sig fra almindelig taxakørsel ved, at man kan køre sammen med andre. Turen skal enten have start- eller slutadresse i Region Midtjylland. Turen skal bestilles senest 2 timer før ønsket kørselstidspunkt. Inden for kommunens grænser er prisen 7 kr. pr. kilometer dog minimum 35 kr. pr. tur. Principskitse for øget jernbanebetjening i Viborg Kommune Der arbejdes for at etablere ekstra stop på jernbanelinjen, der løber gennem Viborg Kommune. Derved udvikles jernbanens funktion som landlig S-togforbindelse. Links: Trafiksikkerhed Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram Den Midtjyske Cykelstjerne 11

12 Tema: Klima, natur og miljø Status og udfordringer På klimaområdet vil der i de kommende år være en række udfordringer. Det drejer sig f.eks. om at afbøde virkningerne af den stigende vandstand som følge af klimaforandringer. Samtidig giver grøn vækst (se faktaboks) og omlægning af energiforsyningen både nye udfordringer og nye muligheder. Mange flytter til landdistrikterne pga. de naturmæssige kvaliteter, men der ligger en udfordring i at forbedre adgangen til naturen, hvor der samtidig tages hensyn til jordbrugserhverv og dyreliv. Den øgede adgang kan ske ved etablering af nye stier, men ofte er der blot behov for en trampet sti eller en aftale med en lodsejer om tilladelse til at færdes på arealet. Det er kommunens opgave at forvalte og planlægge for det åbne land, og kommunen har ansvaret for nøje at afveje de forskellige interesser heri. Mange mindre byer i landdistrikterne ligger som velafgrænsede landsbyer i landskabet. Nogle er så velbevarede og rummer så tydelige spor, at de er vigtige elementer i sikringen af vor fælles kulturarv. Der er også i kommuneplanen udpeget en række særlige beskyttelsesområder. Områderne er udpeget fordi der her findes værdifuld natur, særlige geologiske, kulturhistoriske eller landskabelige hensyn. I disse områder vil kommunen gøre en særlig indsats for at forbedre de biologiske, rekreative og landskabelige kvaliteter. Jordbrugsinteresser Forudsætningerne for at bevare et bæredygtigt jordbrug er, at der er størst mulig investeringssikkerhed og fortsat mulighed for udvikling. Udviklingen skal dog afvejes i forhold til natur- og miljøbeskyttelsesinteresser. Jordbrugserhvervene kan spille en vigtig rolle for natur- og landskabspleje. Samtidig kan kommunen udpege skovrejsningsområder. De kan med fordel placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser - nær byerne og i områder, hvor der mangler forbindelse med eksisterende naturområder. Udvidelse af rekreative muligheder Landskabet skal rumme gode muligheder for friluftsliv, både for den daglige gå-, cykel- eller ridetur og i forhold til idrætsfaciliteter samt anlæg til ferie- og turismeformål. Placeringen af disse anlæg skal afvejes nøje med øvrige interesser, da de kan være arealkrævende og støjende. I Kommuneplanens hovedstruktur er der udpeget områder, hvor der kan etableres faciliteter i form af for eksempel opholdsarealer, små badeog bådebroer samt primitive overnatningspladser. Links: Klimastrategi Kommuneplan 2009 Det grønne råd for Viborg Kommune 12

13 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Skabe en bæredygtig sammenhæng mellem bosætning, offentlig adgang til naturen, biologisk mangfoldighed og bevarelse af naturens kvaliteter, så der udvikles spændende natur- og friluftsoplevelser. Udnytte landdistrikternes potentiale for at nedbringe udledningen af drivhusgasser med henblik på at kommunen som helhed bliver CO2-neutral, jf. Viborg Kommunes Klimastrategi. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Arbejde for et sammenhængende net af naturområder i kommunen. Værne om vandmiljøet og grundvandet samt vore værdifulde natur-, landskabs- og kulturmiljøer. Forbedre mulighederne for natur- og friluftsoplevelser i landdistrikterne. Konkretisere Byrådets Klimastrategi i en Klimaplan. Fokusere på udnyttelse af energiformer - eksempelvis sol- og vindenergi. Imødekomme ønske om grøn energi og effektiv jordbrugsdrift ved at planlægge for lokalisering af eksempelvis fælles biogasanlæg og store husdyrbrug (se faktaboks). Fakta Grøn vækst Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i 2009 en aftale om Grøn Vækst. Aftalen skal sikre: at et højt niveau af miljø-, natur- og klimabeskyttelse går hånd i hånd med en moderne og konkurrencedygtig fødevareproduktion. at Danmark fuldt ud lever op til sine miljøforpligtigelser og samtidig styrker vækst og beskæftigelse. Jordbrugserhvervenes rolle som leverandør af grøn energi skal styrkes. Planen om Grøn Vækst har bl.a. til hensigt, at 50 % af husdyrgødningen i 2020 skal anvendes til produktion af energi herunder biogas. Staten forventer, at der etableres 40 til 60 store fælles biogasanlæg på landsplan. Landbrugsloven er ændret i forlængelse af aftalen om Grøn Vækst. Det betyder, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner og husdyrproduktioner uden maksimumkrav til antal dyreenheder. Bygningsmassen for disse bedrifter vil få karakter af industribyggeri. Planlægningen for lokalisering af fælles biogasanlæg og store husdyrbrug forventes at ske i forbindelse med revisionen af Viborg Kommuneplan i Byrådet forventer at vedtage Vindmølleplanen for Viborg Kommune i løbet af

14 Tema: Kultur og fritid Status og udfordringer Det sociale liv Kultur- og fritidslivet har stor betydning for den lokale identitetsfølelse og det lokale sammenhold og er med til at gøre landdistrikterne attraktive. Kultur- og fritidslivet i kommunens landdistrikter udspringer overvejende af de initiativer, der tages af de lokale foreninger, klubber og privatpersoner. Byrådet anerkender det store arbejde, som udføres på frivillig basis i kommunens landdistikter, og har derfor fokus på at skabe gode vilkår for det frivillige arbejde. Kommunens retningslinier for tilskud til folkeoplysende virksomhed understøtter foreningslivet og det lokale initiativ i forhold til foreningsaktiviteter for alle aldersgrupper. En folkeoplysende virksomhed som bl.a. trives i idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger, folkeoplysende ungdomsklubber og i aftenskoleregi. Viborg Kommune har i 2010 og 2011 fået anerkendelse fra Staten med status som breddeidrætskommune og de projekter, der gennemføres i dette regi inddrager også de lokale foreninger. Mødesteder og lokale tilbud Der ydes kommunale tilskud til kulturelle foreninger i forhold til Kulturelt Samvirke og aktiviteterne i kommunes ca. 65 forsamlingshuse understøttes via årlige tilskud til forsamlingshusene. Herudover ydes også tilskud til en række kulturhuse og samlingssteder i mindre byer. Med hensyn til aktiviteter i forsamlingshuse mv. bistår Kommunen med opbygning af kulturtilbudspakker i projektet Liv i forsamlingshusene. På biblioteksområdet har Byrådet fastholdt en decentral struktur med en række lokale biblioteksfilialer og med en bogbus, som hver uge besøger de fleste af de mindre byer i kommunen, og også Viborg Musikskole har etableret musikundervisning i landdistrikterne. Kulturudvalget, Demokratiudvalget og Folkeoplysningsudvalget støtter nye initiativer i landdistrikterne via udvalgenes puljer, hvor der både tages stilling til tilskud til konkrete ansøgninger og mere målrettede tilskud i forhold til udvalgte indsatsområder. Links: 14 Idrætspolitik Viborg Idrætsråd Viborg Bibliotekerne Breddeidrætskommunerne

15 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Understøtte det sociale liv i landdistrikterne. Understøtte de lokale aktørers mulighed for at udvikle kultur- og fritidslivet som en løftestang for udviklingen af landdistrikterne. Understøtte adgang til attraktive lokale samlingssteder samt fritids- og kulturtilbud inden for rækkevidde med gode faciliteter både udendørs og indendørs. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Videreføre konceptet Nyt liv i forsamlingshusene - et samarbejdsprojekt mellem forsamlingshusene og Kommunen om kulturtilbudspakker og afvikling af arrangementer. Samarbejde mellem kommunens skoler og øvrige institutioner samt de lokale foreninger og klubber. Understøtte kultur- og fritidsområdet med tilskud og faciliteter for at fastholde et bæredygtigt foreningsliv i landdistrikterne. Sikre gode rammer for de mange frivillige i landdistrikterne. Fakta Nyt liv i forsamlingshusene Konceptet Nyt liv i forsamlingshusene i Viborg Kommune blev lanceret som et forsøg i 2009 for at få kulturen ud i alle hjørner af Kommunen, og projektet er blevet godt modtaget. Alle forsamlingshuse modtog en kulturpakke med tilbud om forskellige arrangementer og meldte tilbage, hvilke kulturtilbud de kunne tænke sig i deres lokale forsamlingshus. Kulturpakken indeholder tilbud om både koncerter, foredrag og familieunderholdning. Halvdelen af kommunens 60 forsamlingshuse deltog i første omgang, og i 2010/2011 har næsten lige så mange deltaget, og der er også nye forsamlingshuse som har meldt sig på banen i anden omgang. Finansieringen af kulturpakken sker på tværs af flere parter: Kulturudvalget i Viborg Kommune, de lokale forsamlingshuse og velvillige lokale sponsorer. I år har forsamlingshusene selv finansieret godt halvdelen af udgifterne. Forsamlingshusene støttes af Kultur & Service omkring det praktiske som booking, kontrakter og afregning. Til gengæld står forsamlingshusene selv for PR og afvikling af det lokale arrangement. 15

16 Tema: Kommunens service Status og udfordringer En forudsætning for en velfungerende offentlig service af høj kvalitet er, at de lokale tilbud løbende udvikles og tilpasses. I de seneste år har den kommunale service da også været igennem forskellige strukturtilpasninger inden for eksempelvis ældreplejen, skoleområdet og på biblioteksområdet. Samtidig har Byrådet formuleret en række politikker, der omfatter servicen i hele kommunen. Udfordringen er også i fremtiden at skabe en velfungerende service, der med afsæt i budgetmæssige rammer og kvalitetskrav, tilgodeser udviklingen i hele Viborg Kommune, herunder også de områder af kommunen, hvor befolkningsgrundlaget er vigende. I Kommuneplan for Viborg Kommune lanceres princippet om servicenetværk. Princippet er, at man sikrer serviceydelserne decentralt, ved at skabe en befolkningsmæssig og faglig bæredygtighed, der muliggør en fortsat udvikling af den kommunale service lokalt. Digitalisering I forhold til den digitale infrastruktur og kommunikation er der meget information mellem borgerne/virksomheder og kommunen, der allerede i dag udveksles digitalt. Generelt tilstræbes en hurtig og effektiv borgerbetjening og sagsbehandling hvor borgere og virksomheder rådgives og guides. Samtidig udvikles de digitale kommunikationsformer til stadighed, og Kommunen kommunikerer i stigende omfang elektronisk med omverdenen i fremtiden. Derfor bliver afstanden til den fysiske borgerbetjening mindre og mindre relevant for en stor del af borgerne og virksomhederne i hele kommunen. Blandt de, der ikke i dag benytter digital kommunikation og selvbetjening, vil der være behov for tilbud om vejledning i brug af systemerne. Tanken er også, at de enkelte servicefunktioner understøtter hinanden for eksempel den lokale skole og den lokale idrætshal. Det gælder om at tænke i nye baner og utraditionelle løsninger, der kan sikre, at udbuddet af serviceydelser fastholdes og udvikles også på langt sigt. Links: Byrådets politikker Udviklingsstrategi 2008 Kommuneplan

17 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Den kommunale service understøtter et velfungerende arbejds- og familieliv i landdistrikterne. De kommunale servicetilbud tilpasses løbende for at sikre balance mellem på den ene side nærhed og på den anden side kvalitet, faglighed og økonomi i tilbudene. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Undersøge og udvikle alternative opgaveløsninger inden for kommunens servicefunktioner f.eks. på biblioteksområdet. Give borgerne øget og let adgang til digital selvbetjening. Fakta Ud over dagpleje er der på dagpasningsområdet institutioner i mange af kommunens byer. På skoleområdet er der ud over i Viborg (8) og Bjerringbro By (2) kommunale folkeskoler i Klejtrup, Frederiks, Hald Ege, Hammershøj, Karup, Løgstrup, Møldrup, Mønsted, Rødkærsbro, Skals, Sparkær, Stoholm, Rødding, Løvel, Ulbjerg, Vridsted og Ørum. Herudover er der i landdistrikterne friskole i Vammen, Bjerregrav, Tange, Bjerring, Mammen, Sahl og Vejrumbro samt en privatskole i Skjern. Ældre- og plejeboliger er geografisk spredt, hvor 15 byer i landdistrikterne har et plejecenter, friplejehjem og/eller ældreboliger. Det betyder, at en ældre kun i sjældne tilfælde skal flytte langt for at få en passende bolig. 18 byer i landdistrikterne har en idrætshal. 17

18 Landdistriktspolitik

Gennemgang af renseanlæg

Gennemgang af renseanlæg Gennemgang af renseanlæg 1 Indhold 1. Bjerregrav Renseanlæg...3 2. Bjerringbro Renseanlæg...3 3. Borup Renseanlæg...3 4. Daugbjerg Renseanlæg...4 5. Fiskbæk Renseanlæg...4 6. Hammershøj Renseanlæg...5

Læs mere

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Ulbjerg Klint 109 11. Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Retningslinjer 1. Byggeri og anlæg uden for

Læs mere

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup Retningslinje 5 Støj og lys Uhrbanen ved Karup 73 5. Støj og lys Retningslinjer 1. Etablering af støjende virksomhed og anlæg skal ske således, at der ikke opstår støjulemper for eksisterende eller planlagt

Læs mere

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Hald Hovedgård 85 7. Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Retningslinjer 1. Inden for de særligt beskyttelsesværdige

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog Ny bydel - Arnbjerg kvalitet og dialog Ny bydel - Viborg Baneby Ny Vestre Landsret Hvad er arkitektur? Om en bygning er smuk vil altid kunne dis- enige. ken skal derfor ikke handle om smuk eller grim arkitektur.

Læs mere

Retningslinje 8 Landbrug og fiskeri

Retningslinje 8 Landbrug og fiskeri Retningslinje 8 Landbrug og fiskeri 93 8. Landbrug og fiskeri Retningslinjer 1. Det er Byrådets målsætning, at jordbrugserhvervene landbrug, gartneri og skovbrug sikres de bedst mulige produktionsbetingelser

Læs mere

Hovedstruktur. Kommuneplan 2009-2021, hæfte 1. Hammershøj. Foulum Kvorning. Mollerup. Ørum. Tindbæk

Hovedstruktur. Kommuneplan 2009-2021, hæfte 1. Hammershøj. Foulum Kvorning. Mollerup. Ørum. Tindbæk Hovedstruktur Kommuneplan 2009-2021, hæfte 1 Hammershøj Foulum Kvorning Mollerup Ørum Tindbæk Vedtaget af Byrådet den 2. september 2009 Indhold Forord.......................................................................................3

Læs mere

Retningslinje 6 Turisme, oplevelser og ferieanlæg. Kongenshus Hede

Retningslinje 6 Turisme, oplevelser og ferieanlæg. Kongenshus Hede Retningslinje 6 Turisme, oplevelser og ferieanlæg Kongenshus Hede 79 6. Turisme, oplevelser og ferieanlæg Retningslinjer 1. Det er Viborg Byråds målsætning: - at alle kommunens borgere inden for en rimelig

Læs mere

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009 1 AGERSKOV 750451 AGERSKOV, FINDERUP 2 ALMIND BY 800151 ALMIND BY, ALMIND 3 ASMILDKLOSTER HG 2005753 ASMILDKLOSTER HGD., VIBORG JORDER 4 ASMILDKLOSTER HG 750151 ASMILDKLOSTER HGD., ASMILD 5 BATUM BY 751251

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Retningslinje 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer. Naturområde ved Hjarbæk Fjord

Retningslinje 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer. Naturområde ved Hjarbæk Fjord Retningslinje 10 Naturområder og økologiske forbindelseslinjer Naturområde ved Hjarbæk Fjord 103 10. Naturområder og økologiske forbindelseslinjer Retningslinjer 1. Naturområder og økologiske forbindelseslinjer

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Gennemgang af kloakoplande

Gennemgang af kloakoplande 1. maj 2014 Gennemgang af kloakoplande Indhold 1. Almind...5 2. Birgittelyst...5 3. Bjerregrav...5 4. Bjerring...6 5. Bjerringbro...6 6. Borup...7 7. Brandstrup...8 8. Bruunshåb...8 9. Bækkelund og Hald...9

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland)

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Brug landdistriktspolitikken Landdistriktspolitikken skal være grundlaget for samarbejde for aktørerne i landdistrikterne

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål Politik for landdistrikterne Visioner og mål Januar 2011 Indhold Baggrund Visioner og fremtidsbilleder 1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel 2. Offentlige kerneydelser skal være

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Demokratiudvalget i Viborg Kommune Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Teknologirådets konference om lokalt demokrati 22. marts 2007 Demokratiudvalget Demokratiudvalget er et tværgående udvalg

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Landdistriktspolitik for Assens Kommune. 2. udkast

Landdistriktspolitik for Assens Kommune. 2. udkast Landdistriktspolitik for Assens Kommune 2. udkast Vision Virkeliggøre borgernes drøm om et harmonisk og aktivt liv på landet, omgivet af natur, plads, stilhed og mennesker der tager ansvar for hinanden

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland)

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Brug landdistriktspolitikken Landdistrikterne er et stort aktiv for hele Lolland Kommune, og landdistriktspolitikken

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Retningslinje 3 Veje og øvrig infrastruktur. Nordre Ringvej i Viborg

Retningslinje 3 Veje og øvrig infrastruktur. Nordre Ringvej i Viborg Retningslinje 3 Veje og øvrig infrastruktur Nordre Ringvej i Viborg 53 3. Veje og øvrig infrastruktur Retningslinjer 1. Det er Viborg Byråds målsætning - at kommuneplanlægningen tager udgangspunkt i den

Læs mere