Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober Landdistriktspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015"

Transkript

1 Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011 Landdistriktspolitik

2 Indledning Viborg Byråd har i aktivt samspil med kommunens borgere udformet en Landdistriktspolitik. Politikken tager afsæt i Byrådets strategi fra 2009 under titlen Liv i landdistrikterne. Arbejdet med politikken er sket i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingsudvalg og ViborgEgnens Landdistriktsråd. Med denne politik sættes særligt fokus på udfordringer og mål for landdistrikterne. Politikken supplerer Byrådets øvrige politikker f.eks. Erhvervspolitik, Børne- og Ungdomspolitik og Politik for boligområdet der er rettet mod hele kommunen og dermed også landdistrikterne. Politikkens temaer Landdistriktspolitikken indeholder følgende temaer: Tema: Side: Lokalt engagement 4 Bosætning 6 Erhvervsudvikling og turisme 8 Trafik og infrastruktur 10 Klima, natur og miljø 12 Kultur og fritid 14 Kommunens service 16 Landdistriktspolitikken redegør for Byrådets mål samtidig med at der i en række indsatsområder gives eksempler på, hvordan målene nås. Det er en overordnet politik, der efterfølgende skal omsættes til en række mere konkrete initiativer og projekter. Politikken danner da også grundlag for en videre proces og samarbejdet mellem aktørerne i landdistrikterne og har særligt fokus på at understøtte borgernes engagement i den lokale udvikling. Links: Byrådets politikker 2

3 Kommunens landdistrikter Viborg Kommunes landdistrikter Danmarks Statistik definerer et landdistrikt som et område, der ligger uden for sammenhængende bebyggelser med mere end 200 indbyggere. Viborg Kommunes Landdistriktspolitik er dog tænkt bredere og omfatter hele kommunen uden for Viborg og Bjerringbro By. Viborg Kommune er i geografisk udstrækning Danmarks næststørste kommune. Over halvdelen af kommunens cirka indbyggere bor uden for de to største byer, Viborg og Bjerringbro. I runde tal: bor på landet eller i byer med under 200 indbyggere bor i byer med mellem indbyggere bor i byer med mellem indbyggere Til sammenligning bor ca i Viborg By og i Bjerringbro By. I alt er der 43 byer med over 200 indbyggere samt cirka 60 landsbyer med under 200 indbyggere. Befolkningstætheden i Viborg Kommune er ret lav. Der bor således 65 indbyggere pr. km 2 i kommunen mod 128 pr. km 2 på landsplan. Cirka 14 % af kommunens areal er byzone eller udlagt til fremtidig byudvikling. De resterende 86 % af kommunens areal har status af landzone eller sommerhusområder. 3

4 Tema: Lokalt engagement Status og udfordringer 4 Levende byer og lokalsamfund er et vigtigt element i Visionen for Viborg Kommune. Det lokale engagement er drivkraften og med andre ord skal lokaldemokratiet og foreningslivet virke nedefra samt bygge på initiativer og idéer lokalt. Status er, at interessen for udviklingen i kommunens landdistrikter er skærpet, og der er de senere år dannet endnu flere borgergrupper, lokalråd og landsbyråd. Samtidig er der en tendens til, at det lokale engagement mere og mere går i retning af, at borgere og foreninger engagerer sig på ad hoc basis i forhold til en konkret sag eller et konkret projekt, hvor man ikke forpligter sig til længerevarende deltagelse. Nogle landdistrikter evner at skabe udvikling og unikke resultater på trods af dårlige forudsætninger, mens andre går i stå selv om området har store potentialer for udvikling. Borgerplaner Der er udarbejdet 59 borgerplaner. Borgerplanerne spænder fra korte beskrivelser til mere ambitiøse udviklingsplaner, der er gennemført af et bredt udsnit af borgere og gennem en længere proces. For borgerne er borgerplaner/udviklingsplaner et redskab, der kan benyttes som grundlag for igangsætning af egne idéer og projekter i området, men også som udgangspunkt for dialogen med f.eks. offentlige myndigheder, andre byer eller fonde omkring realisering af konkrete projekter. For Viborg Kommune giver borgerplanerne værdifuld viden om borgernes ønsker til udviklingen i deres område. Denne viden er med til at kvalificere kommunens planer og aktiviteer, hvad enten det gælder udstykning, byforskønnelse sikring af skoleveje eller nye aktiviteter i forsamlingshuset. Det er dog vigtigt at understrege, at Viborg Kommune lytter og indgår i dialog med landdistrikterne uanset om der er lavet borgerplaner eller ej. Samarbejde Politikerne er i løbende dialog med borgere, borgergrupper og ViborgEgnens Landdistriktsråd om konkrete initiativer og projekter. ViborgEgnens Landdistriktsråd har således været en væsentlig aktør i arbejdet med at udforme landdistriktspolitikken. LAG Viborg (Lokal AktionsGruppe) er med til at støtte op om udviklingen i landdistrikterne, og bidrager med økonomisk støtte til lokale projekter, ligesom LAG Viborg er med til at styrke netværk og samarbejder på tværs af interessegrupper (se faktaboks). Links: Viborger ViborgEgnens Landdistriktsråd LAG Viborg Borgerinddragelsespolitik

5 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Understøtte og fremme borgernes engagement. Fremme en fortsat god dialog og netværk med de mange landdistriktsaktører i Viborg Kommune. Det lokale engagement styrkes og udbygges via aktive lokale kræfter, der bidrager til landdistriktets udvikling og sociale liv. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Fastholde borgerguidefunktionen. Anvende borgerplanerne og lignende som inspiration i forbindelse med kommuneplanarbejdet og i forbindelse med drift, service og konkrete projekter. Økonomisk understøtte konkrete projekter. Anvende viborger.dk som værktøjskasse for lokale ildsjæle. Tage initiativ til tilbagevendende begivenheder som eksempelvis kåring af årets lokalområde mv. Tage initiativ til landdistriktskonferencer, hvor der gøres status og drøftes konkrete initiativer med udgangspunkt i Landdistriktspolitikken. Støtte lokale ildsjæle herunder bistand til oprettelse af lokale hjemmesider. Tilbyde information om fundraising til lokale ildsjæle. Fakta Hvordan behandler kommunen borgerplanerne? Ønsker og forslag i borgerplanerne, der vedrører den fysiske planlægning, opsamles løbende og indgår som inspiration i Byrådets forarbejde med kommuneplanen (der revideres næste gang i 2012). Andre ønsker og forslag registreres i de forvaltninger, forslaget hører under, og det politiske udvalg får en årlig orientering om borgerplanønskerne. Endelig anvender administrationen borgerplanerne som inspiration, når drifts- og serviceopgaver tilrettelægges og konkrete projekter planlægges. LAG Viborgs målsætning Tiltrækning og fastholdelse af husstande/ alle typer familier i landdistrikterne ønskes igennem udviklende tiltag, der retter sig mod livsvilkår, kulur, identitet, erhvervsmuligheder og det levende lokalsamfund. Byer og landsbyer På Viborg.dk/byer er 85 af kommunens byer præsenteret. Her er der mulighed for at klikke ind på de enkelte byers egne hjemmesider og se hvordan det lokale engagement udfolder sig. Hvam Stationsby Ulbjerg Vester Tostrup Sundstrup Møldrup Roum Skringstrup Klejtrup Låstrup Nørre Rind Bjerregrav Skals Lindum Knudby Sjørring Hjarbæk Vorde Kvols Kølsen Løvel Hvidding Vammen Vinge Tastum Vorning Fiskbæk Løgstrup Batum Foulum Formyre Fly Stoholm Kvorning Gammelstrup Romlund Rødding Ørum Hammershøj Kjeldbjerg Sparkær Viborg - NV Mollerup Tindbæk Lånum Vridsted Ravnstrup Viborg - Ø Vroue Mønsted Tapdrup Daugbjerg Viborg - SSV Viborg - C Vejrumbro Løvskal Sjørup Bruunshåb Lee Vinkel Hjorthede Finderup Hald Ege Rindsholm Mammen Resen Birgittelyst Sdr. Rind Hjermind Bjerring Grønhøj Dollerup Almind Vindum Lysgård Brandstrup Bjerringbro Skelhøje Fårup Frederiks Rødkærsbro Tange Gullev Højbjerg Havredal Sahl Elsborg Karup Kølvrå 5

6 Tema: Bosætning Status og udfordringer 21% - cirka af kommunens indbyggere bor på landet eller i byer med under 200 indbyggere. I kommunens 32 byer med mellem 200 og indbyggere bor der cirka indbyggere svarende til knapt 16 % af kommunens samlede befolkning. Landområder samt større og mindre byer er hinandens forudsætninger også på bosætningsområdet. Mange bosætter sig i de mindre byer eller landområderne og pendler mod de større byer i dagligdagen for at uddanne sig eller arbejde. Kvalitet og særkende Landdistrikterne har en lang række naturmæssige kvaliteter, som er med til at gøre dem attraktive som bosætningsområder. Samtidig har de mindre byer i landdistrikterne hver især deres særkende, der skal værnes om og udvikles. Derfor er det også afgørende, at de mindre byer i landdistrikterne fremstår attraktive og velholdte herunder ved hjælp af byforskønnelse. 6 Boligbyggeri Der skal være mulighed for et afbalanceret boligbyggeri i landdistrikterne. I Kommuneplanen betragtes landdistrikterne som bosætningsområde inden for de muligheder, der er i Planloven. Det fremgår af loven, at hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzone. Byrådet må planlægge for nye boliger i et omfang, der svarer til det forventede behov. I Kommuneplanen fordeler Byrådet de nye boliger mellem byer i byzone med afsæt i Byrådets vision og målsætninger for udviklingen. Byrådet kan samtidig i begrænset omfang udlægge areal til byggeri i landsbyer i landzone. Det skal ske ved huludfyldning eller afrunding af landsbyen. I Kommuneplanen afgrænses de aktuelle landsbyer og byggemulighederne beskrives. Derudover vil Byrådet understøtte muligheder for alternative boligformer i landdistrikterne. Links: Information om 85 byer og landsbyer i kommunen Politik for boligområdet Kommuneplan 2009 Byskitser

7 Målsætninger Indsatsområder Fakta Det er Byrådets mål at: Styrke bosætning i landdistrikterne bl.a. ved at understøtte et varieret udbud af boligtyper og forskellige bosætningsmuligheder. Udvikle landdistrikterne ved en afbalanceret og tilpasset udvikling i de forskellige byer, så de fremtræder attraktive og velfungerende hver på deres måde. Målene nås bl.a. ved at: Have fokus på profilering af landdistrikternes mange kvaliteter, bosætningsmuligheder og servicetilbud. Forbedre byernes miljø ved forskønnelse og byfornyelse i respekt for byernes særpræg. Udnytte mulighederne for at rive udtjente bygninger ned. Give mulighed for jordbrugsparceller i landsbyer under forudsætning af, at det understøtter byens udvikling, tilpasses byens bygningsmiljø og struktur samt tjener som varig grænse til det åbne land. Øge fokus på bæredygtigt byggeri. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen for udvikler befolkningstallet sig væsentligt forskelligt i kommunens enkelte områder. Byer mellem og indbyggere skønnes samlet set at vokse med knapt personer svarende til en stigning på 8,5 %. Antallet af indbyggere i byerne mellem indbyggere vil samlet set også stige med cirka 8,5 %. Antallet af indbyggere i byer mellem indbyggere skønnes samlet set at stige med knapt 5 % frem mod år Landområderne og herunder landsbyer med under 200 indbyggere - skønnes alt andet lige at få en samlet tilbagegang i antallet af indbyggere på 530 personer. Det svarer til en tilbagegang på 2,7 % i år Befolkningsudvikling Viborg Bjerringbro Byer indbyggere Byer indbyggere Byer indbyggere Landområder 7

8 Tema: Erhvervsudvikling og turisme Status og udfordringer 8 Jordbrugsserhverv Ser man på Viborg Kommunes erhvervsliv under et, er den største gruppe ca af kommunens ca virksomheder placeret inden for jordbrugserhvervet. Det er et erhverv, der har gennemgået og stadig gennemgår en udvikling, hvor der bliver færre men større bedrifter. Det giver nye udfordringer og potentialer for landdistrikterne. Øvrige erhverv Ud over jordbrug rummer landdistrikterne en række andre former for erhverv. Det drejer sig eksempelvis om detailhandel, håndværk, handelsvirksomheder, service og turisme samt mindre produktionsvirksomheder, som er med til at skabe liv såvel som arbejdspladser i landdistrikterne. Relevant erhvervsservice har væsentlig betydning for ikke mindst de mindre virksomheder samt for iværksættere, der kan være med til at skabe rammerne for den fremtidige erhvervsudvikling i de enkelte landdistrikter. Udviklingen i erhvervslivet i landdistrikterne kan samtidig understøttes ved et øget samarbejde og etablering af netværk mellem de lokale virksomheder og iværksættere. Potentialet ligger også i at udnytte overflødiggjorte landbrugsbygninger og udnytte mulighederne lokalt inden for områder som eksempelvis energi, fødevarer, kreative erhverv samt turisme og oplevelsesøkonomi. Turisme og oplevelsesøkonomi Erhvervsudviklingen i landdistrikterne kan foregå ved at forbedre eksisterende og skabe nye muligheder inden for områder som turisme og oplevelsesøkonomi. Styrkelse i forhold til turisme og oplevelsesøkonomi kan f.eks. ske ved etablering og markedsføring af overnatningsmuligheder, oplevelser og aktiviteter som golf, fiskeri, cykling, naturformidling, produktion og salg af lokale specialiteter med en særlig historie mv. Større erhvervsvirksomheder Af hensyn til natur og landsbymiljøer er det i Kommuneplanen fastlagt, at nye, større erhvervsvirksomheder som udgangspunkt placeres i de større byer som Viborg og Bjerringbro samt de byer, der i Kommuneplanen er udpeget som centerbyer: Stoholm, Karup-Kølvrå, Frederiks, Skals, Løgstrup, Ørum, Møldrup, Rødkærsbro, Hammershøj, Klejtrup, Rødding og Vridsted. Links: Fælles erhvervspolitik Viborgegnens fødevarenetværk Kommuneplan 2009 VIBORGegnens Erhvervsråd Iværksætteri og virksomhedsudv. VisitViborg Planloven

9 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Understøtte jordbrugserhvervene så de opretholdes og udvikles. Synliggøre og udvikle landdistrikternes potentiale på erhvervs- og turismeområdet. Understøtte et tæt samspil mellem erhvervsliv og kommune for at forbedre miljøet for eksisterende virksomheder, iværksættere, vidensdeling og netværkssamarbejde. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Planlægge for jordbrugserhvervenes produktionsbehov (benyttelse) samtidig med at natur- og landskabsværdierne værnes (beskyttelse). Understøtte erhvervsrådsgivning så den matcher iværksættere og virksomheders individuelle behov i landdistrikterne. Udbrede kendskabet til genanvendelse af tomme (landbrugs-)bygninger til erhvervsog turismeformål. Understøtte projekter og tiltag inden for turisme og oplevelsesøkonomi, hvor kultur- og naturoplevelser spiller en væsentlig rolle. Understøtte kommunens erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner inden for jordbrugsvidenskab og grøn teknologi og udnytte potentielle netværksmuligheder. Fakta Overflødiggjorte landbrugsbygninger En overflødiggjort landbrugsbygning kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, bolig, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af (Planlovens 34-38): at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, at der ikke bygges om eller til i væsentligt omfang, at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. Bygningen kan tages i brug uden landzonetilladelse, men det skal anmeldes til kommunens bygningsafdeling. Ibrugtagningen kan forudsætte andre tilladelser. Iværksætteri og virksomhedsudvikling Vækstforum for Region Midtjylland har taget initiativ til et nyt program vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne. Det henvender sig til nye virksomheder og virksomheder med under 10 ansatte i landdistrikterne og byer under indbyggere i 13 af kommunerne i Region Midtjylland. Projektets formål er ikke mindst at sikre og skabe arbejdspladser i landdistrikterne og identificere og understøtte iværksættere og virksomheder med potentiale for vækst. VIBORGegnens Erhvervsråd holder en række dialogmøder i kommunens landdistrikter. Der er ansat en projektleder, hvis væsentligste opgave er at være opsøgende overfor relevante virksomheder. Projektet strækker sig til juni 2012 (se link). 9

10 10 Tema: Trafik og infrastruktur Status og udfordringer Halvdelen af kommunens indbyggere bor i dag i en by, der betjenes af jernbanen mellem Struer og Århus. Regionaltoget er en vigtig trafikforbindelse - internt i kommunen og i forhold til omverdenen. Med hyppige afgange, god dækning og god hastighed er regionaltoget en vigtig trafikforbindelse. De regionale busruter i landdistrikterne er også helt centrale men samtidig under pres. For at opretholde et godt serviceniveau i den kollektive trafik har kommunen derfor oprettet nye lokale ruter til erstatning for nedlagte regionalruter. Herudover er der til stadighed behov for at udvikle mere fleksible tilbud. Et eksempel herpå er Midttur, der drives af Midttrafik (se faktaboks). Trafiksikkerhed Et andet vigtigt fokusområde er trafiksikkerhed. I forbindelse med udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan er der lavet et koncept for trafiksanering i mindre byer. Konceptet danner udgangspunkt for konkrete projekter i byer med særlige behov for trafiksanering via byfornyelsesmidler blandt andet i Tange. Cykelstier Sikre skoleveje og trafiksikker pendling på cykel understøttes ved løbende at udbygge stinettet i kommunen. Samtidig har enkelte skoler udarbejdet lokale trafikpolitikker med henblik på at forbedre sikkerheden på skolevejene. Heri ligger også ønsket om at få børnene tilbage på cyklerne frem for at forældrene transporterer dem i bil til skolen. Viborg Kommune er i øvrigt med i projektet Nordiske Cykelbyer. Det indebærer blandt andet udarbejdelse af et cykelregnskab med nøgletal for kommunens cykeltrafik samt borgernes vurdering af Viborg som cykelkommune. Digital infrastruktur Videnskabsministeriet har i 2010 udarbejdet et digtitalt arbejdsprogram, hvor målet blandt andet er, at alle danskere skal have adgang til 100 Mbit bredbånd inden år I Region Midtjylland er der med meget få undtagelser mulighed for bredbånd på minimum 5 eller 10 Mbit i landdistrikterne. Behovet for langt højere båndbredde i fremtiden hænger blandt andet sammen med erhvervslivets stigende behov for digital kommunikation, udbredelse af hjemmearbejdspladser, e-learning samt perspektiverne i telemedicin, der stiller høje krav til den digitale infrastruktur i kommunikationen mellem den enkelte borger og sundhedsvæsenet. I forhold til mobiltelefoni er der langt fra samme dækning i hele kommunen. For det første er der områder, hvor der er begrænset indendørs dækning i forhold til almindelig mobiltelefoni. For det andet er der kun i visse dele af landdistrikterne 3G-dækning (3G giver blandt andet mulighed for mobile tjenester, hvor der er behov for udveksling af store mængder data).

11 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Understøtte en velfungerende infrastruktur i hele kommunen herunder den kollektive trafik. Øge trafiksikkerheden i landdistrikterne for gående, cyklister og bilister. Understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur i landdistrikterne. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Koordinere lokale og regionale busruter i forhold til transport til kommunens større byer med særligt fokus på ruterne til skoler og uddannelsesinstitutioner. Arbejde for flere stop/trinbrætter langs jernbanen (se faktaboks). Udbygge cykelstinettet, blandt andet via projektet Den Midtjyske Cykelstjerne (se link) samt øvrig udbygning mellem byerne. Trafiksanere i byer med særlige trafikale udfordringer - med udgangspunkt i Trafiksikkerhedsplanen. Sætte fokus på trafiksikkerhed og sammenhængende stier i den fysiske planlægning. Samarbejde mellem stat, region og kommuner om krav til fremtidens digitale infrastruktur i landdistrikterne herunder leverandørernes forpligtelse til dækning af geografiske områder. Fakta Kollektiv trafik - Midttur Midttur kan bruges af alle til f.eks. lægebesøg, fritidsinteresser, indkøb m.v. og er kørsel fra dør til dør. Midttur adskiller sig fra almindelig taxakørsel ved, at man kan køre sammen med andre. Turen skal enten have start- eller slutadresse i Region Midtjylland. Turen skal bestilles senest 2 timer før ønsket kørselstidspunkt. Inden for kommunens grænser er prisen 7 kr. pr. kilometer dog minimum 35 kr. pr. tur. Principskitse for øget jernbanebetjening i Viborg Kommune Der arbejdes for at etablere ekstra stop på jernbanelinjen, der løber gennem Viborg Kommune. Derved udvikles jernbanens funktion som landlig S-togforbindelse. Links: Trafiksikkerhed Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram Den Midtjyske Cykelstjerne 11

12 Tema: Klima, natur og miljø Status og udfordringer På klimaområdet vil der i de kommende år være en række udfordringer. Det drejer sig f.eks. om at afbøde virkningerne af den stigende vandstand som følge af klimaforandringer. Samtidig giver grøn vækst (se faktaboks) og omlægning af energiforsyningen både nye udfordringer og nye muligheder. Mange flytter til landdistrikterne pga. de naturmæssige kvaliteter, men der ligger en udfordring i at forbedre adgangen til naturen, hvor der samtidig tages hensyn til jordbrugserhverv og dyreliv. Den øgede adgang kan ske ved etablering af nye stier, men ofte er der blot behov for en trampet sti eller en aftale med en lodsejer om tilladelse til at færdes på arealet. Det er kommunens opgave at forvalte og planlægge for det åbne land, og kommunen har ansvaret for nøje at afveje de forskellige interesser heri. Mange mindre byer i landdistrikterne ligger som velafgrænsede landsbyer i landskabet. Nogle er så velbevarede og rummer så tydelige spor, at de er vigtige elementer i sikringen af vor fælles kulturarv. Der er også i kommuneplanen udpeget en række særlige beskyttelsesområder. Områderne er udpeget fordi der her findes værdifuld natur, særlige geologiske, kulturhistoriske eller landskabelige hensyn. I disse områder vil kommunen gøre en særlig indsats for at forbedre de biologiske, rekreative og landskabelige kvaliteter. Jordbrugsinteresser Forudsætningerne for at bevare et bæredygtigt jordbrug er, at der er størst mulig investeringssikkerhed og fortsat mulighed for udvikling. Udviklingen skal dog afvejes i forhold til natur- og miljøbeskyttelsesinteresser. Jordbrugserhvervene kan spille en vigtig rolle for natur- og landskabspleje. Samtidig kan kommunen udpege skovrejsningsområder. De kan med fordel placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser - nær byerne og i områder, hvor der mangler forbindelse med eksisterende naturområder. Udvidelse af rekreative muligheder Landskabet skal rumme gode muligheder for friluftsliv, både for den daglige gå-, cykel- eller ridetur og i forhold til idrætsfaciliteter samt anlæg til ferie- og turismeformål. Placeringen af disse anlæg skal afvejes nøje med øvrige interesser, da de kan være arealkrævende og støjende. I Kommuneplanens hovedstruktur er der udpeget områder, hvor der kan etableres faciliteter i form af for eksempel opholdsarealer, små badeog bådebroer samt primitive overnatningspladser. Links: Klimastrategi Kommuneplan 2009 Det grønne råd for Viborg Kommune 12

13 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Skabe en bæredygtig sammenhæng mellem bosætning, offentlig adgang til naturen, biologisk mangfoldighed og bevarelse af naturens kvaliteter, så der udvikles spændende natur- og friluftsoplevelser. Udnytte landdistrikternes potentiale for at nedbringe udledningen af drivhusgasser med henblik på at kommunen som helhed bliver CO2-neutral, jf. Viborg Kommunes Klimastrategi. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Arbejde for et sammenhængende net af naturområder i kommunen. Værne om vandmiljøet og grundvandet samt vore værdifulde natur-, landskabs- og kulturmiljøer. Forbedre mulighederne for natur- og friluftsoplevelser i landdistrikterne. Konkretisere Byrådets Klimastrategi i en Klimaplan. Fokusere på udnyttelse af energiformer - eksempelvis sol- og vindenergi. Imødekomme ønske om grøn energi og effektiv jordbrugsdrift ved at planlægge for lokalisering af eksempelvis fælles biogasanlæg og store husdyrbrug (se faktaboks). Fakta Grøn vækst Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i 2009 en aftale om Grøn Vækst. Aftalen skal sikre: at et højt niveau af miljø-, natur- og klimabeskyttelse går hånd i hånd med en moderne og konkurrencedygtig fødevareproduktion. at Danmark fuldt ud lever op til sine miljøforpligtigelser og samtidig styrker vækst og beskæftigelse. Jordbrugserhvervenes rolle som leverandør af grøn energi skal styrkes. Planen om Grøn Vækst har bl.a. til hensigt, at 50 % af husdyrgødningen i 2020 skal anvendes til produktion af energi herunder biogas. Staten forventer, at der etableres 40 til 60 store fælles biogasanlæg på landsplan. Landbrugsloven er ændret i forlængelse af aftalen om Grøn Vækst. Det betyder, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner og husdyrproduktioner uden maksimumkrav til antal dyreenheder. Bygningsmassen for disse bedrifter vil få karakter af industribyggeri. Planlægningen for lokalisering af fælles biogasanlæg og store husdyrbrug forventes at ske i forbindelse med revisionen af Viborg Kommuneplan i Byrådet forventer at vedtage Vindmølleplanen for Viborg Kommune i løbet af

14 Tema: Kultur og fritid Status og udfordringer Det sociale liv Kultur- og fritidslivet har stor betydning for den lokale identitetsfølelse og det lokale sammenhold og er med til at gøre landdistrikterne attraktive. Kultur- og fritidslivet i kommunens landdistrikter udspringer overvejende af de initiativer, der tages af de lokale foreninger, klubber og privatpersoner. Byrådet anerkender det store arbejde, som udføres på frivillig basis i kommunens landdistikter, og har derfor fokus på at skabe gode vilkår for det frivillige arbejde. Kommunens retningslinier for tilskud til folkeoplysende virksomhed understøtter foreningslivet og det lokale initiativ i forhold til foreningsaktiviteter for alle aldersgrupper. En folkeoplysende virksomhed som bl.a. trives i idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger, folkeoplysende ungdomsklubber og i aftenskoleregi. Viborg Kommune har i 2010 og 2011 fået anerkendelse fra Staten med status som breddeidrætskommune og de projekter, der gennemføres i dette regi inddrager også de lokale foreninger. Mødesteder og lokale tilbud Der ydes kommunale tilskud til kulturelle foreninger i forhold til Kulturelt Samvirke og aktiviteterne i kommunes ca. 65 forsamlingshuse understøttes via årlige tilskud til forsamlingshusene. Herudover ydes også tilskud til en række kulturhuse og samlingssteder i mindre byer. Med hensyn til aktiviteter i forsamlingshuse mv. bistår Kommunen med opbygning af kulturtilbudspakker i projektet Liv i forsamlingshusene. På biblioteksområdet har Byrådet fastholdt en decentral struktur med en række lokale biblioteksfilialer og med en bogbus, som hver uge besøger de fleste af de mindre byer i kommunen, og også Viborg Musikskole har etableret musikundervisning i landdistrikterne. Kulturudvalget, Demokratiudvalget og Folkeoplysningsudvalget støtter nye initiativer i landdistrikterne via udvalgenes puljer, hvor der både tages stilling til tilskud til konkrete ansøgninger og mere målrettede tilskud i forhold til udvalgte indsatsområder. Links: 14 Idrætspolitik Viborg Idrætsråd Viborg Bibliotekerne Breddeidrætskommunerne

15 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Understøtte det sociale liv i landdistrikterne. Understøtte de lokale aktørers mulighed for at udvikle kultur- og fritidslivet som en løftestang for udviklingen af landdistrikterne. Understøtte adgang til attraktive lokale samlingssteder samt fritids- og kulturtilbud inden for rækkevidde med gode faciliteter både udendørs og indendørs. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Videreføre konceptet Nyt liv i forsamlingshusene - et samarbejdsprojekt mellem forsamlingshusene og Kommunen om kulturtilbudspakker og afvikling af arrangementer. Samarbejde mellem kommunens skoler og øvrige institutioner samt de lokale foreninger og klubber. Understøtte kultur- og fritidsområdet med tilskud og faciliteter for at fastholde et bæredygtigt foreningsliv i landdistrikterne. Sikre gode rammer for de mange frivillige i landdistrikterne. Fakta Nyt liv i forsamlingshusene Konceptet Nyt liv i forsamlingshusene i Viborg Kommune blev lanceret som et forsøg i 2009 for at få kulturen ud i alle hjørner af Kommunen, og projektet er blevet godt modtaget. Alle forsamlingshuse modtog en kulturpakke med tilbud om forskellige arrangementer og meldte tilbage, hvilke kulturtilbud de kunne tænke sig i deres lokale forsamlingshus. Kulturpakken indeholder tilbud om både koncerter, foredrag og familieunderholdning. Halvdelen af kommunens 60 forsamlingshuse deltog i første omgang, og i 2010/2011 har næsten lige så mange deltaget, og der er også nye forsamlingshuse som har meldt sig på banen i anden omgang. Finansieringen af kulturpakken sker på tværs af flere parter: Kulturudvalget i Viborg Kommune, de lokale forsamlingshuse og velvillige lokale sponsorer. I år har forsamlingshusene selv finansieret godt halvdelen af udgifterne. Forsamlingshusene støttes af Kultur & Service omkring det praktiske som booking, kontrakter og afregning. Til gengæld står forsamlingshusene selv for PR og afvikling af det lokale arrangement. 15

16 Tema: Kommunens service Status og udfordringer En forudsætning for en velfungerende offentlig service af høj kvalitet er, at de lokale tilbud løbende udvikles og tilpasses. I de seneste år har den kommunale service da også været igennem forskellige strukturtilpasninger inden for eksempelvis ældreplejen, skoleområdet og på biblioteksområdet. Samtidig har Byrådet formuleret en række politikker, der omfatter servicen i hele kommunen. Udfordringen er også i fremtiden at skabe en velfungerende service, der med afsæt i budgetmæssige rammer og kvalitetskrav, tilgodeser udviklingen i hele Viborg Kommune, herunder også de områder af kommunen, hvor befolkningsgrundlaget er vigende. I Kommuneplan for Viborg Kommune lanceres princippet om servicenetværk. Princippet er, at man sikrer serviceydelserne decentralt, ved at skabe en befolkningsmæssig og faglig bæredygtighed, der muliggør en fortsat udvikling af den kommunale service lokalt. Digitalisering I forhold til den digitale infrastruktur og kommunikation er der meget information mellem borgerne/virksomheder og kommunen, der allerede i dag udveksles digitalt. Generelt tilstræbes en hurtig og effektiv borgerbetjening og sagsbehandling hvor borgere og virksomheder rådgives og guides. Samtidig udvikles de digitale kommunikationsformer til stadighed, og Kommunen kommunikerer i stigende omfang elektronisk med omverdenen i fremtiden. Derfor bliver afstanden til den fysiske borgerbetjening mindre og mindre relevant for en stor del af borgerne og virksomhederne i hele kommunen. Blandt de, der ikke i dag benytter digital kommunikation og selvbetjening, vil der være behov for tilbud om vejledning i brug af systemerne. Tanken er også, at de enkelte servicefunktioner understøtter hinanden for eksempel den lokale skole og den lokale idrætshal. Det gælder om at tænke i nye baner og utraditionelle løsninger, der kan sikre, at udbuddet af serviceydelser fastholdes og udvikles også på langt sigt. Links: Byrådets politikker Udviklingsstrategi 2008 Kommuneplan

17 Målsætninger Det er Byrådets mål at: Den kommunale service understøtter et velfungerende arbejds- og familieliv i landdistrikterne. De kommunale servicetilbud tilpasses løbende for at sikre balance mellem på den ene side nærhed og på den anden side kvalitet, faglighed og økonomi i tilbudene. Indsatsområder Målene nås bl.a. ved at: Undersøge og udvikle alternative opgaveløsninger inden for kommunens servicefunktioner f.eks. på biblioteksområdet. Give borgerne øget og let adgang til digital selvbetjening. Fakta Ud over dagpleje er der på dagpasningsområdet institutioner i mange af kommunens byer. På skoleområdet er der ud over i Viborg (8) og Bjerringbro By (2) kommunale folkeskoler i Klejtrup, Frederiks, Hald Ege, Hammershøj, Karup, Løgstrup, Møldrup, Mønsted, Rødkærsbro, Skals, Sparkær, Stoholm, Rødding, Løvel, Ulbjerg, Vridsted og Ørum. Herudover er der i landdistrikterne friskole i Vammen, Bjerregrav, Tange, Bjerring, Mammen, Sahl og Vejrumbro samt en privatskole i Skjern. Ældre- og plejeboliger er geografisk spredt, hvor 15 byer i landdistrikterne har et plejecenter, friplejehjem og/eller ældreboliger. Det betyder, at en ældre kun i sjældne tilfælde skal flytte langt for at få en passende bolig. 18 byer i landdistrikterne har en idrætshal. 17

18 Landdistriktspolitik

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Viborg Februar 2008

Udviklingsstrategi for LAG Viborg Februar 2008 Udviklingsstrategi for LAG Viborg Februar 2008 LAG Viborg, Lokal Aktionsgruppe under Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Formand Bjarne Gommesen Skovgaardsvej 14, Ulbjerg 8832 Skals Telefon: 86 69 72 86

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Viborg og Søndersø Møldrup 11 1. Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Retningslinjer 12 1. Det er Viborg Byråds målsætning: at en

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Fakta om Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune er en kommune med et samlet areal på 736,41 km 2. Ikast-Brande Kommune havde pr. 01-01-2011

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter - april 2015 1 Forord / Baggrund Efter aftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Viborg Idrætsråd (VI) har idrætsrådet i sæsonen 2014/15 udarbejdet

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere