Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011"

Transkript

1 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet vedtog Regionsrådet i Region Midtjylland på sit møde den 18. juni 2008 årlige besparelser på det regionale rutenet på 43 mio. kr. Besparelsen vil være fuldt gennemført med udgangen af I grove træk opdeler administrationens oplæg de regionale busruter det vil som udgangspunkt sige ruter, der betjener destinationer i flere kommuner i tre kategorier: 1. Ruter, som forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. 2. Ruter, som foreslås nedlagt i Ruter, som foreslås nedlagt i 2010 eller Af regionale ruter, som passerer Viborg Kommune, bevares 15, mens 11 foreslås nedlagt. I dette notat redegøres der indledningsvis for de overordnede konsekvenser for Viborg Kommune ved de bebudede rutenedlæggelser, hvorefter der mere detaljeret redegøres for konsekvenserne af og de mulige løsninger på nedlæggelsen af de enkelte ruter. Afslutningsvis opstilles der nogle muligheder for omlægning og evt. indskrænkning af lokalruterne med henblik på at imødegå dels konsekvenserne af de regionale rutenedlæggelser, dels evt. behov for yderligere kommunale besparelser på busdriften. Redegørelsen og konklusionerne i indeværende notat bygger på dels tal i Region Midtjyllands oplæg til besparelser på det regionale rutenet, dels passagertællinger fra Midttrafik, som ligeledes har leveret oplysninger om omkostninger og køreplanstimer for så vidt angår lokalruterne. Passagertællingerne er foretaget mandag-fredag i den første hele uge af oktober i 2005 og Nogle af tællingerne er ufuldstændige og må i det omfang der foreligger tal læses med forbehold. Der er endelig i notatet henvist til tal vedr. bruttopendling, det vil sige til og fra udvalgte kommuner (herunder også de før den 1. januar 2007 eksisterende kommuner). Det skal understreges, at forinden evt. vedtagelse af ændringer i det lokale rutenet bør der indhentes opdaterede tal fra Midttrafik i stil med de tal, som fremgår af Region Midtjyllands oplæg til ændringer i det regionale rutenet. 2. Overordnede konsekvenser af nedlæggelse af regionale busruter De ruter, som region Midtjylland foreslår nedlagt, og som berører Viborg Kommune, er oplistet i nedenstående tabel (næste side) med regionens oplysninger om passagertal, selvfinansieringsgrad og anslået regional besparelse ved nedlæggelse af ruten. Hertil kommer forslag om reduceret weekendkørsel på rute 73 (Randers-Bjerringbro-Silkeborg) med virkning fra 2010 eller Der forventes herved at kunne spares kr. Det fremgår af tabellen, at det i alt vil koste Viborg og de omkringliggende kommuner ca. 9 mio. kr. at overtage og opretholde det rutenet, som Region Midtjylland foreslår nedlagt. Viborg Kommunes andel heri vil bero på konkrete forhandlinger med de øvrige kommuner. Omvendt vil en nedlæggelse af busruterne uden kommunal overtagelse af hele eller dele af de berørte strækninger og/eller omlægning af de eksisterende ruter (regionale ruter, lokalruter og evt. bybusser) betyde, 1 For bybusserne foreligger der passagertællinger fra Disse vurderes imidlertid at være så gamle, at de ikke er inddraget i analysen i afsnit 5 vedr. mulige omlægninger og besparelser på det lokale rutenet. 1

2 at der opstår en række sorte huller på kortet over kollektiv trafik i Viborg Kommune, jf. bilag 1 som gengiver busrutenettet med en særlig markering af de bebudet nedlagte regionale ruter. Rute Destinationer Passagerer pr. år Selvfinansieringsgrad Anslået besparelse Foreslåede nedlæggelser i Skive-Sjørup Teletaxa Skive-Sjørup Viborg-Stoholm-Skive Viborg-Thorning-Engesvang Viborg-Tjele-Sjørring-(Hobro) Gedsted-Aalestrup-Hobro I alt Foreslåede nedlæggelser i 2010 eller Viborg-Bjerringbro-Hammel Viborg-Løvskal-Randers Viborg-Klejtrup-Hobro Viborg-Skals-Aalestrup Bjerringbro-Kjellerup X Nr. Nissum-Lemvig-Holstebro-Viborg I alt Følgende byer (flere end 200 indbyggere pr. 1. januar 2008) vil såfremt der ikke tages højde herfor fra Viborg Kommunes side stå uden betjening med kollektiv trafik senest i 2011: Bruunshåb Klejtrup Sparkær Tapdrup Vejrumbro Sønder Rind Mammen Der forventes en fortsat betydelig befolkningstilvækst i Viborg Kommune 2 i de kommende år, ligesom der utvivlsomt er en sammenhæng mellem befolkningsudvikling og rentabiliteten af kollektiv trafik. Der vurderes imidlertid ikke umiddelbart at kunne udpeges områder af Viborg Kommune, som med udgangspunkt i forventninger til befolkningsudviklingen vil kunne oppebære rentabel busdrift på de truede ruter, idet befolkningstilvæksten forventes at være spredt på stort set hele kommunen. 3. Forslag til Viborg Kommunes svar på udfordringer, skabt af ændringer i det regionale rutenet med virkning fra 2009 Nedenfor gennemgås forhold vedr. benyttelse og pendling for de regionale ruter, som Region Midtjylland foreslår nedlagt i Der opstilles endvidere forslag til, hvordan Viborg Kommune kan tackle nedlæggelsen af ruterne. 2 Jf. Befolkningsprognose for Viborg Kommune

3 Nedlæggelse af rute 45 (Skive-Sjørup) + tilhørende teletaxa Den vestligste del af Viborg Kommune er betjent ved lokalruterne 501 (Vridsted-Iglsø-Fly) og 503 (Vridsted- Sønder Resen-Kjeldberg) samt den regionale rute 13 (Herning-Haderup-Skive), som Region Midtjylland forventer bevaret. Passagertællingerne antyder, at der på rute 45 er en vis pendling mellem Sjørup og Skive, herunder ikke mindst mellem Skive Gymnasium og strækningen Kjeldberg-Sjørup. Endvidere har der været befordring af elever mellem Sjørup og Vroue Skole, som dog nu er lukket. Bruttopendlingen var i 2006 på personer mellem de daværende Skive og Fjends kommuner, heraf 77 pct. fra Fjends til Skive. Skive Kommune må på baggrund heraf formodes at have en vis interesse i at bevare busbetjening mellem Sjørup og Skive. Forslag: Der forhandles med Region Midtjylland om en omlægning af rute 13, så Sjørup, Vroue og Kjeldberg (og evt. Tastum, jf. forslag om nedlæggelse af rute 51) betjenes af denne. Alternativt tilpasses lokalruterne 501 og 503 som føderute(r) til den eksisterende rute 13 evt. med medfinansiering fra Skive Kommune (pendling) og Region Midtjylland (gymnasieelever). Teletaxa afskaffes og betjenes i stedet af Midttur, som Viborg Kommune allerede er tilmeldt. Nedlæggelse af rute 51 (Viborg-Stoholm-Skive) Med den foreslåede rutenedlæggelse vil Stoholm, Sparkær, Romlund og Tastum ikke længere være busbetjent. Stoholm er imidlertid togbetjent, hvilket Sparkær også vil blive med en genåbning af byens station. De tilgængelige passagertællinger giver ikke et entydigt billede af rutens benyttelse, dog er Viborg, Sparkær, Stoholm og Skive ikke overraskende de mest benyttede destinationer. Hertil kommer en vis betjening af Tastum i forhold til de østliggende byer. Forslag: Ruten vurderes at kunne nedlægges, såfremt togstationen i Sparkær genåbnes (finansieres af Region Midtjylland og Banedanmark), og evt. såfremt Romlund betjenes via en omlægning af rute 50 (Viborg-Løgstrup-Skive). Ravnstrup vil herefter alene blive betjent af rute 28 (Viborg-Haderup-Holstebro). Tastum vil ikke længere vil være busbetjent i retningen Stoholm-Viborg, men det kan overvejes at lade landsbyen blive busbetjent via en omlægning af rute 13 (Herning-Haderup-Skive), jf. ovenfor. Nedlæggelse af rute 54 (Viborg-Thorning-Engesvang) Rute 54 betjener kun en lille del af Viborg Kommune, som allerede er betjent af lokalruterne 711 (Viborg- Hald Ege-Birgittelyst-Almind), 712 (Viborg-Dollerup-Finderup-Viborg) og 713 (Hald Ege skole-lysgård- Almind). Passagertællinger viser, at det hovedsageligt er strækningen fra Thorning til Viborg om morgenen og retur om eftermiddagen, der benyttes. Forslag: Det kan overvejes at forhandle med Silkeborg Kommune om etablering af en ny fælleskommunal rute mellem Viborg og Thorning til betjening af pendlere til Viborg. Det kan alternativt/endvidere overvejes at forhandle med Midttrafik om en morgenafgang (t/r) på rute 926x mellem Viborg og Vejle samt etablering af stoppested ved landevejen ved Engesvang (jf. Region Midtjyllands forslag). Som andet alternativ foreslås ruten nedlagt uden yderligere tiltag fra Viborg Kommunes side. Nedlæggelse af rute 63 (Viborg-Tjele-Sjørring) Ruten vurderes umiddelbart at være den vanskeligste at undvære af de fire ruter, som foreslås nedlagt i Der vurderes dog ikke at være basis for at opretholde ruten (anslået kostpris: ). De 3

4 tilgængelige passagertællinger viser, at det hovedsageligt er strækningen Viborg-Foulum, der benyttes, men at den samlede rute har forholdsvis lave passagertal. Forslag: Ruten overtages ikke af Viborg Kommune. Der arbejdes på at få betjent Viborg-Foulum med rute 953x (Randers-Viborg-Herning), som omlægges, jf. Region Midtjyllands forslag. Strækningen Tjele-Sjørring kan tilsluttes byerne og busruterne på hovedvej 16 (Ørum og Hammershøj) ved hjælp af lokalruterne 652 (Hammershøj-Vorning-Hvidding) og 654 (Rødding- Foulum-Ørum) eller via evt. omlagte åbne skolebusruter, jf. afsnit 5. Nedlæggelse af rute 68 (Gedsted-Aalestrup-Hobro) Ruten betjener en meget lille del af Viborg Kommune. Ved en lukning af ruten vil Hvam miste sin direkte østvestgående busforbindelse, men vil fortsat være knyttet til busnettet i nord-sydgående retning via rute 59 (Viborg-Møldrup-Aalestrup). Forslag: Ruten skal ikke opretholdes. Samlede konsekvenser for Viborg Kommune i 2009 På baggrund af ovennævnte forslag vurderes de økonomiske og servicemæssige konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands bebudede rutenedlæggelser i 2009 at være forholdsvis begrænsede. En evt. kommunal medfinansiering af en omlagt rute 13 i forbindelse med nedlæggelsen af rute 45 forventes at kunne holdes inden for budgetterne af ruterne 501 og 503, idet disse fremover vil kunne samles til én rute eller evt. erstattes med skolebuskørsel. En evt. kommunal medfinansiering af en omlagt rute 50 (betjening af Romlund) i forbindelse med nedlæggelsen af rute 51 samt en evt. medfinansiering af en omlagt rute 953x (betjening af Foulum) i forbindelse med nedlæggelse af rute 63 forventes at kunne holdes på niveau med mulige besparelser på lokalrute 654 (nedlæggelse af strækningen Rødding-Vammen-Foulm og evt. skolebuskørsel på den resterende del af ruten, jf. afsnit 5 nedenfor) og 652 (kan overvejes erstattet med evt. åben skolebuskørsel). Der vil ved denne omorganisering af ruterne 652 og 654 evt. kunne frigives yderligere midler til brug for finansieringen af den foreslåede nye fælleskommunale rute mellem Thorning og Viborg. Henset til den forventede regionale besparelse på nedlæggelse af rute 54 vurderes en evt. ny fælleskommunal rute at ville koste Viborg Kommune maks kr. (pga. ruteafkortning, evt. færre afgange samt Silkeborg Kommunes medfinansiering). Samlet er det således forventningen, at der i 2009 vil kunne opretholdes nogenlunde status quo på busservicen i Viborg Kommune uden væsentlige merudgifter. Tværtimod vil der med en omtænkning af lokalruterne 501, 503, 652 og 654 være potentiale for en kommunal besparelse på udgifterne til busdrift. 4. Forslag til Viborg Kommunes svar på udfordringer, skabt af ændringer i det regionale rutenet med virkning fra 2010 og 2011 I dette afsnit gennemgås forhold vedr. benyttelse og pendling for de regionale ruter, som Region Midtjylland foreslår nedlagt i 2010 og Der opstilles endvidere forslag til, hvordan Viborg Kommune kan tackle nedlæggelsen af ruterne. Nedlæggelse af rute 55 (Viborg-Bjerringbro-Hammel) Ruten betjener Bruunshåb, Sdr. Rind og Mammen (samt Vinkel), som alle med en lukning af ruten vil stå uden busbetjening. 4

5 De tilgængelige passagertællinger er mangelfulde, men tyder på et vist behov for betjening af dels strækningen Viborg-Bruunshåb-Sdr. Rind-Vinkel, dels strækningen Mammen-Bjerringbro. Viborg vil fortsat være forbundet med Hammel via rute 114 (Århus-Hammel-Viborg). I 2006 var bruttopendlingen mellem den daværende Hammel Kommune og de seks gamle Viborg-kommuner (ekskl. Aalestrup Kommune) 285 personer, heraf tegnede den daværende Bjerringbro Kommune sig for 57 pct. af pendlingen og den daværende Viborg Kommune sig for 31 pct. Forslag: Der oprettes en lokalrute, som kombinerer de østligste strækninger på rute 55 og 61 (jf. nedenfor), dvs. Bruunshåb, Sdr. Rind, Vinkel, Vejrumbro og Tapdrup. Der kan evt. forhandles med Region Midtjylland om, at Sdr. Rind i stedet for af den foreslåede nye lokalrute betjenes af rute 114 (Århus-Hammel-Viborg), som hermed vil få et stop mellem Rødkærsbro og Viborg. Det kan endvidere overvejes at koble Bruunshåb til bybusnettet. Herudover bør strækningen Mammen-Bjerringbro betjenes ved en omlægning af en af lokalruterne 891 (Rødkærsbro-Vindum-Bjerringbro) eller 71 (Bjerringbro-Løvskal-Hammershøj). Hensyn til befordringen Thorsø-Bjerringbro, herunder særligt til Bjerringbro Gymnasium, bør indtænkes i ruteplanlægningen for lokalrute 851 (Thorsø-Vellev-Ulstrup-(Bjerringbro)). Nedlæggelse af rute 61 (Viborg-Løvskal-Randers) Med en nedlæggelse af rute 61 vil byerne Tapdrup og Vejrumbro ikke længere være busbetjent, ligesom der fra Løvskal ikke vil være direkte forbindelse til Viborg. Løvskal er dog forbundet til Bjerringbro og Hammershøj via lokalrute 71 (Bjerringbro-Løvskal-Hammershøj). De tilgængelige passagertællinger er mangelfulde, men tyder på behov for en vis betjening af især Vejrumbro. Desuden benyttes en morgenafgang til at befordre passagerer fra Viborg Rutebilstation til Viborg Handelsskole. Forslag: Der oprettes en lokalrute, som kombinerer de vestligste strækninger på rute 55 (jf. ovenfor) og 61, dvs. Bruunshåb, Sdr. Rind, Vinkel, Vejrumbro og Tapdrup. Alternativt vil Tapdrup evt. kunne betjenes med en bybusrute, mens den foreslåede nye lokalrute betjener Bruunshåb, Sdr. Rind, Vinkel og Vejrumbro samt den sydlige del af lokalrute 654 (Foulum og Ørum), idet den nordlige del af denne lokalrute (Rødding-Vammen-Foulum) vurderes at kunne bortrationaliseres, jf. afsnit 5 nedenfor. Nedlæggelse af rute 65 (Viborg-Klejtrup-Hobro) Rute 65 er den eneste busforbindelse til og fra Klejtrup. I 2005 steg 12,8 pct. af alle passagererne på rute 65 på i Klejtrup. Det bør endvidere indtænkes i løsningen vedr. busdrift i den nordøstligste del af kommunen, at Lindum, som i dag dog ikke betjenes af rute 65, med den nye skolestruktur er en del af Klejtrup skoledistrikt. Forslag: Der oprettes en lokalrute fra Klejtrup til Møldrup (som i dag via Fristrup og Roum), evt. med forlængelse til Lindum morgen og eftermiddag til befordring af skoleelever. Alternativt forhandles der med Region Midtjylland om en omlægning af rute 64 (Viborg-Vammen-Hobro), så den mellem Vammen og Lindum passerer Klejtrup. Hermed vil Bigum dog ikke som i dag blive betjent af rute 65. Nedlæggelse af rute 66 (Viborg-Skals-Aalestrup) Før kommunesammenlægningen var rute 66 med til at binde de to hovedbyer i den daværende Møldrup Kommune, Skals og Møldrup, sammen. Passagertællingerne viser dog, at tilsyneladende kun få borgere gør brug af busforbindelsen mellem de to byer. 5

6 Efter en nedlæggelse af rute 66 vil begge byer fortsat være knyttet til Viborg med busdrift Skals via rute 67 (Viborg-Gedsted-Farsø) og Møldrup via rute 59 (Viborg-Møldrup-Aalestrup). Det fortsatte behov for busforbindelse mellem Skals og Møldrup samt det faktum, at Skringstrup vil stå uden busforbindelse, vurderes ikke at kunne berettige fortsat busdrift på strækningen. Det bemærkes, at Skringstrup, såfremt det måtte ønskes, kunne betjenes ved en mindre omlægning af lokalrute 601 (Skals-Nr. Rind-Ulbjerg). Forslag: Ruten skal ikke opretholdes. Nedlæggelse af rute 77 (Bjerringbro-Kjellerup) I Viborg Kommune er strækningen Bjerringbro-Rødkærsbro betjent med tog samt lokalrute 891 (Bjerringbro- Vindum-Rødkærsbro). Pendlingen mellem Kjellerup og Bjerringbro er betydelig (brutto 852 personer i 2006 mellem de gamle Bjerringbro og Kjellerup kommuner), dog underbygger passagertællingerne ikke, at rute 77 i væsentlig grad benyttes hertil. Forslag: Ruten skal ikke opretholdes. Nedlæggelse af rute 928x (Nr. Nissum-Lemvig-Holstebro-Viborg) En nedlæggelse af den kun lidt benyttede rute 928x vurderes at være problemfri for Viborg Kommune. Strækningen Holstebro-Viborg vil således fortsat være betjent ved rute 28 (dog er rejsetiden her 70 minutter mod 55 minutter med rute 928x), ligesom der kun er begrænset pendling mellem Lemvig og Viborg kommuner (brutto 53 personer i 2007). Forslag: Ruten skal ikke opretholdes. Samlede konsekvenser for Viborg Kommune i Nedlæggelsen af regionale ruter i 2010 og 2011 vil skabe større udfordringer for Viborg Kommune end i Således vil seks af de syv byer, der blev nævnt i indledningen af dette notat (Bruunshåb, Klejtrup, Tapdrup, Vejrumbro, Sønder Rind og Mammen), stå uden busbetjening, hvis ikke der gøres noget fra kommunens side. Der vil for Viborg Kommune være udgifter til de foreslåede lokalruter Møldrup-Klejtrup-(Lindum) og Viborg- Bruunshåb-(Sdr. Rind)-Vinkel-Vejrumbro-Tapdrup-Viborg. Den mere præcise udgift til driften af disse ruter må bero på en nærmere beregning, når ruter og antal afgange er fastlagt. Prisen forventes dog at være væsentligt under de ca. 4 mio. kr., som driften af de foreslåede nedlagte regionale ruter 55, 61 og 65 anslås at koste. Hvorvidt der for Viborg Kommune vil være udgifter forbundet med at lade de regionale ruter 64 og 114 betjene henholdsvis Lindum og Sdr. Rind er uklart. Hvorvidt der vil være besparelser at hente på lokalruterne og bybusserne ud over det allerede i 2009 foreslåede, jf. ovenfor, vil bero på en nærmere vurdering, jf. afsnit 5 nedenfor. 5. Mulig omlægning af og besparelse på lokalruterne Som en naturlig del af omlægningen af det regionale busrutenet kan der ses på den lokale busdrift i form af lokalruter og bybusser. Der foreligger ikke et præcist talgrundlag fra Midttrafik, herunder for indtægter ved 6

7 billetsalg, men ved at kombinere oplysninger om omkostninger og køreplanstimer i 2007 med passagertællinger fra fås tallene i nedenstående tabel. Rute Destinationer 71 Bjerringbro-Løvskal- Hammershøj Omkostninger Køreplanstimer Omkostninger pr. køreplanstime Anslået årligt passagertal Passagerer pr. afgang Udgift pr. passager , Vridsted-Iglsø-Fly , Vridsted-Sønder Resen-Kjeldberg 601 Skals-Nr. Rind- Ulbjerg 652 Hammershøj- Vorning-Hvidding 654 Ørum-Foulum- Rødding 711 Viborg-Hald Ege- Birgittelyst-Almind 712 Viborg-Dollerup- Finderup-Viborg 713 Hald Ege Skole- Lysgård-Almind 781 Frederiks-Havredal- Grønhøj 851 Thorsø-Vellev- Ulstrup 891 Rødkærsbro- Vindum-Bjerringbro 895 Bjerringbro st.- Grundfos-Asavej , , , , * 17, , , , , , ,30 I alt Gennemsnit ,61 Kilde: Midttrafik. NB: Oplysninger vedr. omkostninger og køreplanstimer er fra Oplysninger vedr. passagertal er fra * 2005 Der er i tabellen ikke taget højde for billetindtægter. Går man ud fra en billetindtægt på 7,30 kr. pr. passager 4, er nettoudgifterne til lokalbusdrift ca. 4,5 mio. kr. Hovedparten af lokalruterne befordrer elever til skoler (og gymnasier) i Viborg Kommune. En omlægning eller nedlæggelse af en eller flere ruter vil derfor som udgangspunkt skulle tage højde for, at (evt. åbne) skolebusser skal træde i stedet. Dyrest pr. befordret passager er rute 891, som tilmed har det laveste passagertal pr. afgang. Der er endvidere togforbindelse mellem Bjerringbro og Rødkærsbro, mens Vindum og Tange alene betjenes af rute 891. Ruterne 711, 712 og 713 betjener alle oplandet til Hald Ege Skole. Med en samlet omkostning på godt 3 mio. kr. tegner de tre forholdsvis velbenyttede ruter sig for knap 40 pct. af de samlede omkostninger ved driften af lokalruter i Viborg Kommune. Også ruterne 71 og 652 har høje omkostninger pr. passager og et passagertal pr. afgang under gennemsnittet. 3 Der er på lokalruterne lavet passagertællinger i 2005 og Der er ikke lavet passagertællinger i bybusserne siden En nærmere vurdering af potentialet for omlægninger/besparelser på bybusserne, inkl. rute 14 (Handelsskolen og Amtsgymnasiet) og rute 15 (EUC-midt og Katedralskolen), bør afvente nye tællinger. 4 7,30 kr. er iflg. beregninger på baggrund af tal fra Region Midtjylland den laveste billetindtægt pr. passager på de regionale ruter, som passerer Viborg (2007). 7

8 Endelig har rute 503 høje omkostninger pr. passager om end et højt passagertal pr. afgang. Med ændringerne i skolestrukturen vil ruten dog ikke fremover skulle befordre elever til Vroue Skole. De mest rentable lokalruter er trods lave passagertal pr. afgang ruterne 851 og 895. De resterende ruter (501, 601, 654 og 781) befordrer forholdsvis mange passagerer pr. afgang, men til omkostninger omkring eller lige under gennemsnittet. Tilbage står efter forvaltningens opfattelse følgende muligheder for effektiviseringer i det lokale busnet: Rute 891 ændres til rabatrute/åben skolebus, alternativt ren skolebus. Ruterne 711, 712 og 713 samtænkes og erstattes evt. delvis af (åben) skolebus. Ruterne 501 og 503 samtænkes evt. også med en fælleskommunal rute mellem Sjørup og Skive efter den bebudede lukning af regionalrute 45 og/eller med den eksisterende regionalrute 13 (Herning-Haderup-Skive). Rute 652 ændres til (åben) skolebus. Rute 781 ændres til (åben) skolebus. Rute 654 nedlægges i sin nuværende form, idet strækningen Rødding-Vammen allerede betjenes af regionalrute 64. Den resterende strækning omkring Ørum foreslås i stedet betjent af (åben) skolebus. 8

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Gennemgang af renseanlæg

Gennemgang af renseanlæg Gennemgang af renseanlæg 1 Indhold 1. Bjerregrav Renseanlæg...3 2. Bjerringbro Renseanlæg...3 3. Borup Renseanlæg...3 4. Daugbjerg Renseanlæg...4 5. Fiskbæk Renseanlæg...4 6. Hammershøj Renseanlæg...5

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Rute 11: Antallet af ture reduceres fra 9 til 3. Ruten betjener fremover strækningen Herning-Arnborg- Skarrild-Karstoft med 1 tur om tur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE Skanderborg Kommune Visioner og servicemål for Skanderborg Kommune Togtrafikken Byrådet vil arbejde for, at den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Skanderborg og

Læs mere

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup Retningslinje 5 Støj og lys Uhrbanen ved Karup 73 5. Støj og lys Retningslinjer 1. Etablering af støjende virksomhed og anlæg skal ske således, at der ikke opstår støjulemper for eksisterende eller planlagt

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Hald Hovedgård 85 7. Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Retningslinjer 1. Inden for de særligt beskyttelsesværdige

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik 30 God sammenhæng og god service i den kollektive trafik vil gøre den mere attraktiv at benytte. Er det kollektive trafik-system attraktivt at benytte kan behovet for individuel biltrafik mindskes, hvilket

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog Ny bydel - Arnbjerg kvalitet og dialog Ny bydel - Viborg Baneby Ny Vestre Landsret Hvad er arkitektur? Om en bygning er smuk vil altid kunne dis- enige. ken skal derfor ikke handle om smuk eller grim arkitektur.

Læs mere

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Ulbjerg Klint 109 11. Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Retningslinjer 1. Byggeri og anlæg uden for

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund Langeland Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Oplægget

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Midttrafik zoneafstands-opslagsværk til chauffører Marts 2015 ONEAFSTANDS

Midttrafik zoneafstands-opslagsværk til chauffører Marts 2015 ONEAFSTANDS Midttrafik zoneafstands-opslagsværk til chauffører Marts 2015 ONEAFSTANDS pslagsværk 1 kære chauffør eksempel 1: Dette opslagsværk kan bruges til at beregne zoneafstand ved salg af enkeltbilletter/kontantbilletter

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008 Punkt nr. 17 Udskrift af protokol Dagsorden til mødet i Regionsrådet den 20. februar

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund Svendborg Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI 28/08-2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009 1 AGERSKOV 750451 AGERSKOV, FINDERUP 2 ALMIND BY 800151 ALMIND BY, ALMIND 3 ASMILDKLOSTER HG 2005753 ASMILDKLOSTER HGD., VIBORG JORDER 4 ASMILDKLOSTER HG 750151 ASMILDKLOSTER HGD., ASMILD 5 BATUM BY 751251

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og Åben sag

Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og Åben sag Teknik- og Miljøudvalget 10-01-2017 Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og 284 - Åben sag Sagnr.: 16/9242 Sagsansvarlig: VAGN PEDERSEN J.nr.: 13.05.22 G00 Sagen afgøres

Læs mere

Hovedstruktur. Kommuneplan 2009-2021, hæfte 1. Hammershøj. Foulum Kvorning. Mollerup. Ørum. Tindbæk

Hovedstruktur. Kommuneplan 2009-2021, hæfte 1. Hammershøj. Foulum Kvorning. Mollerup. Ørum. Tindbæk Hovedstruktur Kommuneplan 2009-2021, hæfte 1 Hammershøj Foulum Kvorning Mollerup Ørum Tindbæk Vedtaget af Byrådet den 2. september 2009 Indhold Forord.......................................................................................3

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften.

Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Bilag 1. Hvidbog over høringssvar til Forslag til justering af busdriften. Interessent Høringssvar Administrationens kommentarer til høringssvaret Niels Lindhardt Niels Lindhardt foreslår en ændring Forslaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund Movia Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21 marts Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Ny R-linje 310R 2 3 Bybus i Frederikssund by 2 4 Betjening af Hornsherred 8 1 Baggrund 21 marts 2011 blev en række ændringsforslag

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer 11 Herning Arnborg Brande Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent)

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) FynBus 2. marts 2012 PLAN SAZ/sj Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) Baggrund. FynBus har modtaget en henvendelse fra Svendborg Kommune, hvor kommunen ønsker at få

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Dette er en høring vedrørende indførelsen af en ny kollektiv buslinje fra Veksø Station til Måløv Station over Søagerskolen samt en justering af

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune 2009 1 Forord I Randers Kommune bruger mere end 8.000 personer hver dag den kollektive transport, heraf bruger de fleste bus. Mange

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere