Udarbejdet februar-marts Befolkningsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030"

Transkript

1 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose

2 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder 11 BEFOLKNINGSPROGNOSENS FORUDSÆTNINGER 16 Bilag - resultattabel 20 Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Udviklingsafdelingen med bistand fra Cowi A/S. Prognosen er udarbejdet ved hjælp af programmet DemoGrafix, der fremskriver befolkningstallet på baggrund af aktuelle befolkningsdata, forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere. Antallet af nybyggede og nedlagte boliger indgår ligeledes i beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling. Datagrundlaget udgøres først og fremmest af historisk, adressebaserede befolkningsdata fra CPR. Hertil kommer et boligprogram for prognoseårene udarbejdet for de kommende 15 år. I det følgende præsenteres først befolkningsprognosens resultater fordelt på alder og område samt en sammenligning med landsudviklingen. Dernæst følger en beskrivelse af befolkningsprognosens forudsætninger, herunder områdeinddeling, fødselshyppighed, dødelighed, flyttemønstre og fremtidigt boligprogram. Endelig vedlægges udvalgte resultattabeller som bilag. Erhverv & Udvikling, marts Kilder: Rapporten indeholder egne tal trukket fra CPR (og bearbejdet ved hjælp af programmet Demografix) samt befolkningstal fra Danmarks Statistik. 2

3 BEFOLKNINGSPROGNOSE

4 Den overordnede udvikling I 2014 steg det samlede indbyggertal i Viborg Kommune 502 personer, hvilket er væsentligt højere end forrige års tilvækst på 135 personer. I alt nåede indbyggertallet pr. 1. januar 2015 op på indbyggere. Befolkningsprognosen fra 2014 skønnede et indbyggertal på , og lå således 236 indbyggere under det endelige indbyggertal. I forhold til sidste års prognose er det særligt gruppen af de årige som ligger noget over det forventetede mens der igen i år var lavere fødselsniveau end forventet ( jævnfør nedenfor). I befolkningsprognosen forventes, at de sidste års positive befolkningsudvikling i Viborg Kommune trods den nuværende økonomiske krise fortsætter. Antallet af indbyggere i kommunen forudses at stige med ca personer, svarende til en stigning på ca. 6 % i perioden frem til 2030 Den forventede befolkningsudvikling i den nye prognose for vil ligge noget overprognosen fra sidste år. Det sker blandt andet som følge af ændrede forventing til mortalitet, fertilitet samt husstandsstørrelser. I forhold til Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning fra maj 2014, så ligger den skønnede udvikling for Viborg Kommune omkring udviklingen på landsplan. Danmarks samlede befolkning forventes som helhed at stige med 5,8 % mod ca. 6,0 % i Viborg Kommune frem mod år Antal indbyggere Indekstal (2010 = 100) Overordnet befolkningsudvikling Faktiske tal Prognose 2014 Prognose 2015 Befolkningsudviklingen i Viborg Kommune i forhold til hele landet Hele landet Viborg Kommune 4 Den gennemsnitlige årlige tilvækst har de seneste 5 år ligget på ca. 0,36 % i Viborg Kommune mod ca. 0,45 % i hele landet.

5 Den overordnede udvikling Fødsler og fertiliet I 2013 havde vi et rekordlavt antal fødsler med 955 i alt. Dette blev dog slået i 2014 med blot 925 fødsler i Vbiorg Kommune. Til sammenligning blev der i 2006 født børn i Viborg Kommune. Den primære årsag til det lave fødselstal er det relativt lave antal kvinder i den fødedygtige alder således er 1983-årgangen den mindste i nyere tid. Der er således få årige kvinder, der typisk er dem der føder børnene. Samtidig er fertilieteten målt på antal fødsler pr kvinder også relativ lav. Med andre ord føder de relativt få kvinder i den fødedygtige alder også hver i sær et lidt lavere antal børn. Dog ligger fertiliteten i Viborg Komunne over fertiliteten for hele landet. Der er imidlertid en forventning om et stigende antal fødsler både som følge af flere kvinder i den fødedygtigealder samt højere fertilitet. Fødte Fødsler i Viborg Kommune - faktiske tal og prognose

6 Udviklingen fordelt på alder De 0-5-årige Antallet af 0-5-årige er de seneste fire år faldet med 715 børn, heraf 272 børn fra 2014 til For 5-årsperioden er der tale om et fald på 9,9 %. Dette skyldes primært, at antallet af fødsler de seneste år har ligget meget lavt. Således blev der i 2013 født 954 børn og sidste år blot 925 børn mod et gennemsnit på de forudgående ti år. Prognosen skønner, at antallet af 0-5-årige vil falde med yderligere ca, 400 børn frem til 2019 for herefter at stige frem mod Samlet set forventes antallet af 0-5-årige at stige med ca. 350 børn i de kommende 15 år, svarende til 5,3 %. På landsplan skønnes det, at aldersgruppen vil stige med 19,1 % frem mod De 6-17-årige De seneste fem år har antallet af 6-17-årige ligget stabil omkring børn. Det forudses i prognosen, at aldersgruppen vil vokse en smule frem til 2019, hvorefter der vil ske et fald frem mod 2027, hvor antallet vil ligge på ca Samlet set forventes gruppen af 6-17-årige børn falde med ca. 550 fra 2015 til 2030, svarende til 3,7 %. For hele landet forudses den samme tendens om end lidt større idet der her vil være et fald på 5,7 % frem mod Antal børn Antal børn De 0-5-årige - faktiske tal og prognose De 6-17 årige - faktiske tal og prognose

7 Udviklingen fordelt på alder De årige Siden 2005 er antallet af årige steget med over unge, svarende til 24,2 %. Pr. 1. januar 2015 var antallet i aldersgruppen således I de kommende 15 år forventes antallet af årige at ligge stabilt omkring unge med et meget begrænset fald på 48 personer, svarende til 0,6 %. På landsplan forventes antallet af personer i aldersgruppen ifølge Danmarks Statistik at falde med 6,0 % over de næste 15 år. Antal personer De årige - faktiske tal og prognose De årige Gruppen af årige har været faldende de seneste ti år fra i 2005 til i Dette svarer til et fald på 11,6 %. Udviklingen forventes at fortsætte de næste par år, hvorefter der vil komme en lille stigning de sidste 10 år af perioden. Samlet set forventes der således en stigning i denne gruppes befolkningstal de kommende 15 år på 481, svarende til 3,0 %. På landsplan forventes det, at gruppen af de årige vil stige med 13,8 % fra 2015 til Antal personer De årige - faktiske tal og prognose

8 Udviklingen fordelt på alder De årige Efter en markant stigning i antallet af årige indtil 2010 (7,7 % siden 2004) er stigningen fladet ud, så der pr. 1. januar 2015 er i aldersgruppen. Befolkningstallet for denne aldersgruppe forventes at ligge relativt stabilt omkring indtil 2020, hvorefter det vil falde til ca i Samlet forventes der et fald på 2,3 % fra 2015 til Antal personer De årige - faktiske tal og prognose De årige I de seneste ti år er antallet af årige steget med ca personer, svarende til 35,1 %. Således er der pr. 1. januar 2015 bosat personer i aldersgruppen i Viborg Kommune. Væksten forventes at fortsætte i de kommende 15 år dog med en udfladende tendens, idet de store efterkrigsgenerationer efter dette tidspunkt når 80-årsalderen. I 2030 forventes der at være bosat i aldersgruppen år, svarende til en stigning på 24,2 %. På landsplan forventes der en lidt mindre markant udvikling med en stigning af årige på 15,6 %. Antal personer De årige - faktiske tal og prognose

9 Udviklingen fordelt på alder De 80-årige og derover Antallet af de ældste ældre på 80 år og derover er steget med 718 personer fra 2005 til 2015, svarende til en stigning på 21,1 %. Stigningen frem mod 2029 forventes at blive endnu mere markant, idet de i 2015 vil vokse til i Dette svarer til en stigning på 73,1 %. Udviklingen for hele landet forventes at ligge på samme niveau, idet Danmarks Statistik forudser en stigning i antallet af borgere på 80 år eller mere på 79,3 %. Antal personer De 80-årige og derover - faktiske tal og prognose Udviklingen på tværs af aldersgrupperne Set over de kommende 15 år er tendensen klar: gruppen af de årige og især gruppen af de ældre på 80 år og derover stiger markant mens de øvrige aldersgrupper samlet set holder sig stabilt. Antallet af børn og unge under 25 år forventes at falde fra i 2015 til i 2030 og antallet af voksne mellem 26 og 64 år fra til ca i samme periode. Til gengæld forventes antallet af ældre over 64 år at stige fra i 2015 til i Således vil antallet af ældre i 2030 svare til 82 % af antallet af børn og unge. I 2014 er denne andel blot 60 %. Indbyggere Aldersfordelingen i Viborg Kommune - år 2015 og år 6-17 år år år år år 80+ år

10 Udviklingen fordelt på alder Udviklingen i aldersfordelingen Sammenligner man aldersprofilen for Viborg Kommune med den for hele Danmark, findes de største afvigelser i 2015 i gruppen af personer under 32 år. Således er der i Viborg Kommune en overrepræsentation af børn og unge under 20 år, mens der er en tilsvarende om end lidt større underrepræsentation blandt de årige. For personer over 31 år svarer aldersfordelingen i Viborg Kommune nogenlunde til den på landsplan. Ser man 15 år frem til 2030 forventes der i Viborg Kommune et relativt underskud af de 0-5-årige i forhold til landsgennemsnittet og tilsvarende for de årige. Omvendt forudses der i Viborg Kommune en overrepræsentation af de 6-20-årige samt de årige. Som i 2015 forventes de ældre borgeres andele af den samlede befolkning at svare til landsgennemsnittet. Andel af samlet befolkning Aldersfordeling 2015, Viborg Kommune og på landsplan 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Danmark 2015 Viborg 2015 Aldersfordeling 2030, Viborg Kommune og hele landet 1,60% 1,40% Andel af samlet befolkning 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Danmark 2030 Viborg

11 Udviklingen fordelt på områder Befolkningsudvikling i de enkelte byer Der er i alt 41 byer i Viborg Kommune defineret ud fra, at en by et er sammenhængende byområde med minimum 200 indbyggere 1. I 2008 kom der to nye byer til, Hjarbæk og Låstrup, da de passerede de 200 indbyggere. Finderup kom med i Siden 2012 har Låstrup igen ligget under de 200 indbyggere, og defineres således ikke længere som by (er dog vist på kortet). Det samme gælder for Grønhøj, der igen er faldet til under 200 indbyggere. Fra 2012 regnes Hald Ege med som en del af Viborg by, da byerne anses for at være vokset sammen (men er her vist på kortet selstændigt). De sidste fem år har 11 byer i kommunen oplevet en vækst på over 5 %. Især byer som Viborg, Rødding og Løgstrup skiller sig ud med en stor befolkningstilvækst både målt i procent og i faktiske tal. Viborg by (inkl. Hald Ege) er vokset med over indbyggere de sidste 5 år, svarende til 6,3 %. De sidste 10 år er Viborg by vokset med ca indbyggere. 13 byer har oplevet en moderat vækst på mellem 0 % og 5 %, mens 18 byer har oplevet en befolkningstilbagegang over de sidste fem år. Fly Vridsted Sjørup Kjeldbjerg STOHOLM Kølvrå Mønsted KARUP Knudby- Borup Sparkær Finderup FREDERIKS Ravnstrup Skelhøje Ulbjerg Hjarbæk LØGSTRUP VIBORG SKALS Bruunshåb MØLDRUP Løvel Tapdrup Hvam Bjerregrav Rødding Vinkel Hald Ege Rindsholm Sdr. Rind Birgittelyst Vejrumbro RØDKÆRSBRO Klejtrup Vammen Tange 5% befolkningstilvækst eller derover 0-5% befolkningstilvækst ØRUM Mammen BJERRINGBRO Sahl Kvorning Hammershøj Befolkningstilbagegang 1 Danmarks Statistiks officielle definition Cirklens størrelse illustrerer udviklingens numminelle størrelse 11

12 Udviklingen fordelt på områder Hvam Befolkningsprognose fordelt på byer Befolkningsprognosen forudser, at i alt 11 byer i kommunen vil vokse med mere end 5 procent frem mod 2030, 12 byer vil have en moderat tilvækst på mellem 0 og 5 procent, mens de øvrige byer vil have en egentlig negativ befolkningstilvækst. Den negative befolkningstilvækst består typisk af relativt få indbyggere. Det er typisk de mindste byer, hvor der forventes en (mindre) tilbagegang i indbyggertallet. Den skønnede tilbagegang i eksempelvis Bruunshåb skyldes en meget begrænset mulighed for nye udstykninger, som følge af natur- og planmæssige restriktioner. Det er primært Viborg by og de nærmeste oplandsbyer hertil samt de større byer i kommunen, der forventes at stige mest både nominelt og procentuelt i perioden. Konkret forventes Viborg by at vokse med ca indbyggere i de næste 15 år. Fly STOHOLM Kjeldbjerg Vridsted Sjørup Mønsted Knudby- Borup Sparkær Finderup Ravnstrup Skelhøje Ulbjerg FREDERIKS Hjarbæk LØGSTRUP VIBORG Birgittelyst SKALS Rindsholm Bruunshåb MØLDRUP Løvel Tapdrup Sdr. Rind Rødding Vinkel Bjerregrav Vejrumbro RØDKÆRSBRO Klejtrup Vammen Tange ØRUM Mammen BJERRINGBRO Sahl Kvorning Hammershøj KARUP Kølvrå 12 5% befolkningstilvækst eller derover 0-5% befolkningstilvækst Befolkningstilbagegang Cirklens størrelse illustrerer udviklingens numminelle størrelse

13 43,1 Hvam Gennemsnitsalder 2015 Den samlede gennemsnitalder i Viborg Kommune var i 2015 på 40,4 år. Gennemsnitsalderen i de enkelte byer varierer mellem 35,2 år i Mammen til 49,3 år i Hjarbæk. Byer med plejecentre og ældreboliger herunder Sjørup (49,1 år) vil alt andet lige have en højere gennemsnitalder end byer uden. Viborg by ligger med en gennemsnitsalder på 39,4 et år under det samlede gennemsnit, mens Bjerringbro med 43,8 år ligger mere end to år over den samlede gennemsnitsalder. Ulbjerg 39,5 45,3 MØLDRUP Klejtrup 43,5 38,8 Bjerregrav SKALS 42,6 Knudby- 42,2 Borup Hjarbæk 49,3 Løvel 37,0 39,7 LØGSTRUP 39,8 Fly STOHOLM 38,4 42,1 Rødding 43,0 Kjeldbjerg 39,3 Sparkær 45,6 Vammen ØRUM 44,4 Kvorning 41,4 39,6 Hammershøj Ørum og Møldrup er med hhv 44,4 år og 45,3 år de to byer over indbyggere med den højeste gennemsnitalder. Vridsted 39,3 Sjørup 49,1 39,0 Mønsted 37,4 Finderup Ravnstrup 41,1 VIBORG 39,4 Tapdrup Vejrumbro 37,6 41,7 Bruunshåb 39,1 40,7 Vinkel Rindsholm 43,2 43,7 40,1 Sdr. Rind Birgittelyst 35,2 Mammen 43,2 FREDERIKS 40,3 Skelhøje RØDKÆRSBRO 42,1 45,6 Tange 43,8 BJERRINGBRO 39,2 Sahl 43,3 41,0 KARUP Kølvrå Gennemsnitsalder mere end 1 år under det samlede gennemsnit Gennemsnitsalder inden for 1 år af det samlede gennemsnit Gennemsnitsalder mere end 1 år over det samlede gennemsnit 13

14 Til- og fraflytninger Viborg Kommune havde i 2014 en nettotilflytning 398 personer, hvilket var væsentlig højere en forrige år, hvor der blot var en nettotilflytning på 34 personer. Det er den højeste nettotilflytning i 7 år. I 2014 har der været en nettotilflytning fra udlandet på i alt 489 personer. Herudover er det primært fra omegnskommuner, at Viborg Kommune har den største nettotilflytning. Den største nettofraflytning sker til Århus Kommune og Aalborg Kommune, hvilket primært skyldes de uddannelsessøgende unge. 14

15 BEFOLKNINGSPROGNOSENS FORUDSÆTNINGER 15

16 Befolkningsprognosen er udarbejdet ved hjælp af programmet DemoGrafix, der fremskriver befolkningstallet på baggrund af aktuelle befolkningsdata, forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere. Antallet af nybyggede og nedlagte boliger indgår ligeledes i beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling. Datagrundlaget udgøres først og fremmest af historisk, adressebaserede befolkningsdata fra CPR. Hertil kommer et boligprogram for prognoseårene udarbejdet for hver af de seks nuværende kommuner. Områdeinddeling Kommunen er opdelt på i alt 212 basisområder. Der er knyttet data til hvert område, og prognosen er i princippet beregnet for hver enkelt af disse områder. Man kan på denne måde få en befolkningsprognose for et hvilket som helst område (eksempelvis et skoledistrikt), når bare det sammensættes af disse basisområder. De enkelte basisområder kategoriseres i såkaldte parameterområder, d.v.s. relativt ensartede basisområder (eksempelvis basisområder med udelukkende parcelhuse) grupperes. For hvert parameterområde (eller rettere gruppe) beregnes eller fastsættes en række karakteristika, herunder flyttemønster, husstandsstørrelse, fertilitet og mortalitet. Fødselshyppigheder og dødelighed Fødselshyppigheder (fertilitet) og dødelighed (mortalitet) beregnes for hvert parameterområde på baggrund af det faktiske talmateriale i de historiske år samt de nationale tal for fertilitet og mortalitet. Beregningen foretages for hver aldersklasse Fødte og døde i Viborg Kommune Antallet af fødsler og især antallet af dødsfald varierer relativt meget således var der blot 798 dødsfald i 2005 mod 990 døde i Antallet af fødsler har de seneste ti år ligget mellem 925 og 1225, og der var således med 925 i 2014 det laveste antal fødsler i over 13 år i Viborg Kommune. Det forventes at antallet af fødsler vil stige til et stabilt niveau lige under fødsler de kommende år, mens antallet af dødsfald vil være let stigende gennem hele perioden. Der har været følgende kriterier ved afgrænsningen af de enkelte basisområder: Byområder med minimum 200 indbyggere Sammenhængende landområder afgrænset af nuværende skoledistrikter Viborg by og Bjerringbro by opdeles yderligere efter blandt andet boligtyper Der udpeges konstantområder (eksempelvis pleje- og ældrecentre) Antal personer Fødte Døde 16

17 Til- og fraflytninger Modsat fødsler og dødsfald, som finder sted på en enkelt lokalitet har en flytning en umiddelbar effekt to steder. Den lokalitet der flyttes fra mister en eller flere personer, og den lokalitet der flyttes til vinder en eller flere personer. Flytninger er langt den vanskeligste komponent at håndtere i forbindelse med befolkningsfremskrivninger. Blandt de arbejdsrelaterede årsager findes flytninger på grund af eget jobskifte eller arbejdsløshed, partners jobskifte eller arbejdsløshed, overgang fra pendling til flytning, samt overgang til distancearbejde eller flytning for at mindske omkostninger til rejser og husleje. Socialt relaterede årsager til flytning er: studier, pensionering, ændrede familieforhold (skilsmisse, nyfødte børn, børn der flytter hjemmefra, ny familie med eller uden børn), sygdom, sociale netværk, social service og sociale muligheder eller mangler. Fraflyt_koeff = (Antal fraflyttere fra den bevarede boligmasse) / Basisfolketallet Fraflytningskoefficienterne er kønsspecifikke og beregnes for hvert delområde og aldersklasse (1-års aldersklasser). På grundlag af de beregnede fraflytningskoefficienter kan den fremtidige fraflytning fordelt på køn, aldersklasse og delområde beregnes ved hjælp af: Antal fraflyttere = Folketallet * Fraflyt_koeff Grundlæggende set er tilflytning på lige fod med fraflytning resultatet af en individuel beslutning hos en enkeltperson eller i en familie. Der er dog den væsentlige forskel, at en tilflytning kræver, at der findes en ledig bolig, og på denne baggrund bliver tilflytningen indirekte afhængig af fraflytningen, der frigør en bolig med potentiale for tilflytning. Ligeledes vil dødsfald frigøre boliger for tilflytning. Demo- Grafix antager, at kun dødsfald og fraflytning blandt voksne frigør en bolig, hvorimod børnene blot følger med. Voksne er i denne sammenhæng defineret som 18-årige og derover. Tilflytningskoefficienterne kan på grundlag af dette princip beregnes ved hjælp af: Tilflyt_koeff = (Antal tilflyttere fra den eksisterende boligmasse) / (Antal døde og fraflyttede voksne) Tilflytningskoefficienterne er ligesom fraflytningskoefficienterne kønsspecifikke og beregnes for hvert delområde og aldersklasse (1-års aldersklasser). På grundlag af de beregnede tilflytningskoefficienter kan den fremtidige tilflytning fordelt på køn, aldersklasse og delområde beregnes ved hjælp af: Antal tilflyttere = (Fraflyttede og døde voksne) * Tilflyt_koeff Generelt betragtes fraflytning som værende lettere at beregne end tilflytning, idet fraflytningen principielt er en individuel beslutning. Som nævnt ovenfor er der mange årsager til flytning, men i DemoGrafix betragtes fraflytning for en given aldersklasse og køn som en hændelse, der alt andet lige er proportional med antal personer med den pågældende alder og køn. På grundlag af historiske data (de seneste fem år) beregnes såkaldte fraflytningskoefficienter. Antal personer Til- og fraflytninger i Viborg Kommune Fraflytningskoefficienterne kan på grundlag af dette princip beregnes ved hjælp af: Tilflyttede Fraflyttede 17

18 Boligprogram fremtidigt boligbyggeri Boligprogrammet er formentlig den største kilde til usikkerhed. Dette skyldes naturligvis, at det i princippet er et gæt om end et kvalificeret gæt på hvor mange boliger, der vil blive bygget i de kommende 15 år, og ikke mindst hvor i kommunen de vil blive bygget (på basisområdeniveau). Opførelsen af nye boliger vil afhænge af en fremtidig efterspørgsel på bosætningsmuligheder. Fremgangsmåden har været, at der med udgangspunkt i sidste års boligprogram (jf. befolkningsprognosen for ) er lavet et nyt boligprogram for 2015 til Boligprogrammet er således justeret på baggrund af, hvordan det faktiske boligbyggeri har været i 2014, og i forhold til nye (kendte) fremtidige boligprojekter. Boligprogrammet ligger således i forlængelse af den historiske udvikling de sidste 13 år, men tager også højde for den skønnede aktivitet og rummelighed m.v. Som det fremgår af figuren har niveauet af nyopførte boliger ligget på mellem ca. 150 og ca. 550 boliger årligt indtil forrige og sidste år, hvor Antal boliger / personer Nye boliger og flyttebalance der blot blev opført hhv. 269 og 150 nye boliger. Det er anslået i det samlede boligprogram, at antallet af nye boliger gennemsnitlig vil ligge mellem 250 og 400 boliger om året. Grafen indikerer flyttebalancen altså forholdet mellem fraflyttere og tilflyttere. Flyttebalancen samvarierer med antallet af nye boliger, men er ikke nødvendigvis sammenfaldende. Blandt andet afhænger størrelsen af tilflytningen i sagens natur af boligtype (et parcelhus tilflyttes af flere personer end en lejlighed). Desuden kan der ske nedlæggelser af eksisterende boliger, og samtidig vil der ske en udtynding som følgende af faldende husstandsstørrelse. Alt dette indgår ligeledes i prognoseberegningen. Usikkerheder En befolkningsprognose bør og skal altid vurderes med en vis forsigtighed, idet en prognose som bekendt er et skøn over den fremtidige udvikling, og vil være behæftet med en række usikkerheder. Denne befolkningsprognose må dog alt andet lige betragtes som det bedste bud på en fremtidig befolkningsudvikling i Viborg Kommune Tidsmæssigt vil usikkerheden naturligvis være størst desto længere ud i fremtiden prognosen skal forudsige udviklingen. Samtidigt vil den overordnede udvikling være behæftet med en mindre usikkerhed end udviklingen på et basisområde (eksempelvis en mindre by eller et skoledistrikt), da sikkerheden øges med størrelsen af datagrundlaget. Såvel fertilitets- og dødelighedskvotienter som beregningen af flyttemønsteret udgør en kilde til usikkerhed. Dog ligger såvel dødsfald og fødsler typisk på et stabilt niveau over en årrække, og eventuelle (periodiske) udsving må forventes at blive udjævnet over tid. Til- og fraflytninger vil derimod kunne variere meget over tid, og tilflytningerne er afhængige af boligprogrammet. Boligprogrammet må anses for at være den største mulige fejlkilde, idet det dels baserer sig på konkrete skøn og dels er meget afhængig af ude fra kommende forhold, der styrer efterspørgselen efter bosætningsmuligheder. Dette kunne eksempelvis være de økonomiske konjunkturer, herunder renteniveau. Etablering eller lukning af større arbejdspladser kan ligeledes påvirke efterspørgslen. Endvidere kan (fremtidige) skoletilbud og indkøbsmuligheder endvidere påvirke hvor i kommunen man ønsker at bosætte sig. Modsat kan kommunen dog til en vis grad gennem de fremtidige udstykninger påvirke, hvor i kommunen tilflytningen til nye boliger sker. Udviklingen i specielt de mindre byer bør derfor tolkes med en vis forsigtighed, og der vil givetvis være byer som vil vokser mere end forventet, og byer der stagnerer i deres udvikling. 18 Opførte boliger Forventede nye boliger Flyttebalance

19 BILAG - RESULTATTABELLER 19

20 Prognose fordelt på alder Faktiske tal Prognose ALDER

21 Faktiske tal Prognose ALDER

22 Faktiske tal Prognose ALDER Total

23 Prognosen fordelt på aldersgrupper Faktiske tal Prognose Aldersgruppe år år år år år år år Total Prognosen fordelt på byer Faktiske tal Prognose Byer Viborg Bjerringbro Stoholm Karup Skals Løgstrup Frederiks Rødkærsbro Hald Ege Ørum Møldrup Hammershøj Rødding Klejtrup Bruunshåb

24 Faktiske tal Prognose Byer Løvel Kølvrå Mønsted Sparkær Birgittelyst Vridsted Vammen Tapdrup Ulbjerg Skelhøje Bjerregrav Vejrumbro Ravnstrup Mammen Sahl Sønder Rind Hvam Fly Kjeldbjerg Sjørup Rindsholm Tange Knudby Vinkel Hjarbæk Kvorning Finderup Låstrup Grønhøj Fiktiv Landområder Hovedtotal

25 25

26 Befolkningsprognose

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2015-2027? Kommunalbestyrelsen, maj 2015 Side 2 af 48 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. I prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2011-2023 og dens forudsætninger Budgetkontoret, maj 2010 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2011-2023... 2 1. Indledning... 2 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose for Næstved Kommune

Befolkningsprognose for Næstved Kommune Befolkningsprognose for Næstved Kommune 2014-2023 Maj 2014 Forord Denne publikation indeholder resultaterne af befolkningsprognosen for Næstved Kommune for perioden 2014-2023. Befolkningsprognosen giver

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Gennemgang af renseanlæg

Gennemgang af renseanlæg Gennemgang af renseanlæg 1 Indhold 1. Bjerregrav Renseanlæg...3 2. Bjerringbro Renseanlæg...3 3. Borup Renseanlæg...3 4. Daugbjerg Renseanlæg...4 5. Fiskbæk Renseanlæg...4 6. Hammershøj Renseanlæg...5

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere