Foreløbigt tryk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt tryk 2008-11-06"

Transkript

1

2 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax Internet Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet i bips regi, og bips har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen såvel i papirudgaver som i elektronisk form. bips publikationen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af publikationen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken bips eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af bips publikationen, kan gøres ansvarlige for anvendelse af publikationen i praksis. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne publikation eller dele deraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. er et mindre projekt, der omfatter byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og tegning til opførelse af en garage og et opvarmet teknikrum/bryggers med indlagt vand og el. Omkring garagen er et befæstet areal. Selvom der er tale om et mindre projekt så omfatter garageprojektet 18 arbejder. Formålet med er at vise, at selvom et projekt omfatter mange arbejder, så er det muligt med bips beskrivelsesværktøj at få reduceret beskrivelsesmaterialet samtidig med at det sikres, at alle relevante specifikationer er med. Tegning og de projektspecifikke beskrivelser knyttet til projektet er vist på de efterfølgende sider. Garagen regnes udbudt som en hovedentreprise. Hovedentreprenøren kan videresende hele materialet eller alene relevante dele til underentreprenører. Den væsentligste grund til at projektmaterialet kan reduceres er brugen af basisbeskrivelserne. Udgangspunktet er, at de udførende aktører forventes at være i besiddelse af og kende indholdet af de relevante basisbeskrivelser. Udgivelse og distribution i digital udgave: bips 1. udgave Udgivelsesdato 2008-xx-xx

3 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 1/5 : Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Projektorganisation Projektmaterialet AB A. Aftalegrundlaget Byggeplads Overdragelse og aflevering af byggepladsen Bygherrens afsætninger Byggepladsens færdselsarealer Skurby og oplagsplads Forsyning til byggeplads Kvalitetsstyring Kvalitetsplan Tidsstyring Tidsplan...5

4 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 2/5 : 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag / september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt Nærværende byggesag omfatter opførelse af garage på 46 m 2. Byggeriet er beliggende: Matr.nr. 3ae Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Entrepriser/arbejder Arbejderne udbydes i hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder: Jord Jordarbejder for ledninger Befæstelser Beton, generelt og pladsstøbt Undergulve, støbte Murværk Træ, generelt Skeletkonstruktioner Lofter Beklædninger, monterede Tagdækning Døre, vinduer og porte, leverance Døre, vinduer og porte, montage Gulve Maling Afløb i jord VVS EL De enkelte arbejder er opdelt i bygningsdele. Der henvises til Arbejdsbeskrivelsen, som indeholder en oversigt over de enkelte bygningsdele. 1.3 Projektorganisation Bygherre: Ark. Rådgiver/tilsyn: Ing. Rådgiver/tilsyn: bips, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Tlf.: bips Arkitekter Tlf.: bips Ingeniører Tlf.:

5 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 3/5 : Byggeledelse: bips Byggeledelse Tlf.: Projektmaterialet Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.120 Basisbeskrivelse - jord, september 2008 bips B2.125 Basisbeskrivelse - jordarbejder for ledninger, september 2008 bips B2.510 Basisbeskrivelse - befæstelser, september 2008 bips B2.220 Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt, september 2008 bips B2.340 Basisbeskrivelse - undergulve, støbte, september 2008 bips B2.240 Basisbeskrivelse - murværk, september 2008 bips B2.270 Basisbeskrivelse - træ, generelt, september 2008 bips B2.290 Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner, september 2008 bips B2.350 Basisbeskrivelse - lofter, september 2008 bips B2.390 Basisbeskrivelse - beklædninger, monteret, september 2008 bips B2.360 Basisbeskrivelse - tagdækning, september 2008 bips B2.370 Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, leverance, september 2008 bips B2.371 Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage, september 2008 bips B2.345 Basisbeskrivelse - gulve, september 2008 bips B2.330 Basisbeskrivelse - maling, september 2008 bips B2.420 Basisbeskrivelse - afløb i jord, september 2008 bips B2.410 Basisbeskrivelse - VVS, september 2008 bips B2.450 Basisbeskrivelse - EL, september AB 92 A. Aftalegrundlaget Bygherrens udbud Ad 2, stk. 2. Følgende tilføjes: Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Byggeog Boligstyrelsen samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen er gældende. 4. Byggeplads 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde den 6. november Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed.

6 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 4/5 : 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherren afsætter én gang for alle 1 stk. hovedlinjer samt 2 stk. kotefikspunkter iht. tegning. Entreprenøren har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Privatparkering skal ske uden for ejendommen/matriklen. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Entreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører: Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads Entreprenøren sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorskure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skurby foretages af entreprenøren Forsyning til byggeplads Vand og afløb Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. Entreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af entreprenøren El Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. Entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af entreprenøren. 7. Kvalitetsstyring 7.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest 10 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen.

7 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 5/5 : Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 2 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen. 8. Tidsstyring 8.2 Tidsplan Ad stk. 4. Entreprenøren skal senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen.

8 Hovedentreprise Dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/66 : Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Bygningsdele Bygningsdelsbeskrivelser Udgravninger Tørholdelse Skurvognsfaciliteter Etablering af ledningsgrave Omkringfyldningsmateriale Til- og påfyldningsmaterialer Bundsikring og befæstelser Fundamenter Terrændæk Afretningslag Sokkelsten Ydervægge, hulmur i tegl Ydervægge, bredsten i tegl Indervægge, ½-sten Inventar Fodpaneler Gitterspær Ydervæg let, isoleret Ydervæg let, uisoleret Forankringer og afstivninger Remme og bjælker Undertag af brædder Loft, isoleret Udv. facadebeklædning, træ Tagbeklædning, zink Tagrender og nedløb Vinduer, leverance Yderdøre, leverance Skydeport, leverance Hejseport, leverance Vinduer, montering Yderdøre, montering Skydeport, montering Hejseport, montage Gulvbelægning Malerbehandling, indv. vægge Malerbehandling lofter Afløbsystem i bygning... 55

9 Hovedentreprise Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/66 : Vandsystem Varmesystem Byggepladsvand Kloak Forsyning Fordeling el-tavle Belysningsanlæg Lavspændingsanlæg Interims-el til byggeplads... 66

10 Hovedentreprise Dato : 1. Orientering og 2. Omfang Side : 3/66 : 1. Orientering 1.1 Generelt Arbejderne udbydes i hovedentreprise, som beskrevet i BSB, pkt Derfor er samtlige arbejder og bygningsdelsbeskrivelser samlet i en ARB benævnt: "Arbejdsbeskrivelse - Hovedentreprise". 2. Omfang 2.2 Bygningsdele Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder og bygningsdele: Jord Udgravninger Tørholdelse Skurvognsfaciliteter Jordarbejder for ledninger Udgravning for ledninger Omkringfyldningsmaterialer Til- og påfyldningsmaterialer Befæstelser Bundsikring og befæstelser Beton, generelt og pladsstøbt Fundamenter Terrændæk Undergulve, støbte Afretningslag Murværk Sokkelblokke Ydervægge, hulmur Ydervægge, bredsten Indervægge, ½-sten Træ generelt Gitterspær Inventar Fodpaneler Skeletkonstruktioner Ydervæg, isoleret Ydervæg, uisoleret Forankring og afstivning Remme og bjælker Undertag af brædder

11 Hovedentreprise Dato : 1. Orientering og 2. Omfang Side : 4/66 : Lofter Loft, isoleret Beklædninger, monteret Udvendig facadebeklædning af træ Tagdækning Tagbeklædning, zink Tagrender og nedløb Døre, vinduer og porte, leverance Vinduer Yderdør Skydeport Hejseport Døre, vinduer og porte, montering Vinduer Yderdør Skydeport Hejseport Gulve Linoleumsgulv Maling Vægge Lofter VVS Afløb i bygning Vandsystem Varmesystem Interims-vand til byggeplads Afløb i jord Kloak EL Forsyning Fordeling el-tavle Belysningsanlæg Øvrigt lavspændingsanlæg Interims-el til byggeplads

12 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 5/ Udgravninger : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Udgravninger bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: Ad pkt Referencer, der er generelt gældende for arbejdet Geoteknisk undersøgelsesrapport for garageprojekt, dateret yyyymmdd, udarbejdet af xxx Arbejdet omfatter udgravninger for: 330 mm bredde fundamenter 150 mm bredde fundamenter 100 mm bredde fundamenter Terrændæk Befæstelse i uisoleret del af garage Befæstelse uden for garage Hovedtegning : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne befæstelse, beton generelt og pladsstøbt, afløb i jord, vvs og el. Vedrørende de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold henvises til den geotekniske undersøgelsesrapport. Jordbund Specielt gøres opmærksom på området vest for garagen, efter overkørslen forventes et ekstraordinært tykt muldlag. Grundvand Specielt gøres opmærksom på et vandspejl der er sekundært i generelt lerede aflejringer og beliggende mere end en m under terræn. Bundsikringslag for "blødbundsudskiftning" Bundsikringsmateriale skal svare til kvalitet I i henhold til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Udbuds- og anlægsforskrifter. Bundsikring af sand og grus. Vejregler. Vejdirektoratet. Generelt Geoteknisk kategori: Udgravning for fundamenter : 2 Konsekvensklasse: Udgravning for fundamenter : Middel

13 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/ Udgravninger : Udførelsesmæssige krav Udgravning udføres med frit udgravningsanlæg (fundamenter støbes mod jord) For fundamenterne udgraves til underside af fundamenter, minimum 900 mm under færdigreguleret terræn dog minimum til funderingsegnede aflejringer. For terrændæk og befæstelser udgraves/afrømmes minimum til de koter, der fremgår af tegning, dog udgraves/afrømmes muldlaget helt. Hvor underside af muldlaget ligger dybere end henholdsvis underside af afretningslag under terrændæk og underside af befæstelser udføres påfyldning fra afrømningsniveau til underside af gulvkonstruktion og befæstelser med komprimeret bundsikring af sand og grus (komprimeres til middel 95 %, mindst 92 % vibration). Overskydende udgravnings-/afrømningsjord og muld lægges i depot på ejendommen Kontrol Entreprenøren skal med mindst 24 timers varsel tilkalde byggeledelsen til geoteknisk kontrolinspektion af fundamentsudgravninger og øvrige udgravninger/afrømningsniveauer for terrændæk og befæstelser.

14 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ Tørholdelse : Tørholdelse bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: simpel tørholdelse af alle udgravninger. Hovedtegning : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne jord (udgravninger) og jordarbejder for ledninger. Alle udgravninger, inkl. udgravninger for ledninger i jord tørholdes. Med et vandspejl der er sekundært i generelt lerede aflejringer og beliggende mere end en m under terræn, jf. den geotekniske undersøgelsesrapport, forventes al tørholdelse at kunne udføres som simpel tørholdelse. Al oppumpet vand fra simpel tørholdelse (overfladevand og sekundært grundvand) udledes i eksisterende 1m brønd ved sydvesthjørnet af den eksisterende bygning.

15 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Skurvognsfaciliteter : Skurvognsfaciliteter Arbejdet omfatter levering og montering af: skurvogn. Hovedtegning : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne vvs og el. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation

16 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ Etablering af ledningsgrave : Etablering af ledningsgrave bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: Ad pkt.: Referencer, der er gældende for arbejdet Geoteknisk undersøgelsesrapport for garageprojekt, dateret yyyymmdd, udarbejdet af xxx. Arbejdet omfatter udførelse af: Ledningsgrav for samtlige ledningsføringer i jord (el, vand, varme og kloak) Hovedtegninger : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne jord, el, vvs og afløb i jord. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Terræn overtages efter at arbejdet jord har muldafrømmet. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af samtlige ledningsføringer (el, vand, varme og kloak) Udgravning kan udføres med almindelig gravemaskine/rendegraver, men der må påregnes håndgravning ved nye og eksisterende fundamenter. Vedrørende de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold henvises til den geotekniske undersøgelsesrapport. - Jordbund Specielt gøres opmærksom på området vest for garagen, efter overkørslen forventes et ekstraordinært tykt muldlag. - Grundvand Specielt gøres opmærksom på et vandspejl, der er sekundært i generelt lerede aflejringer og beliggende mere end en m under terræn. Det kan ikke påregnes at opgravet jord kan lægges i depot langs ledningsgrav. Opgravet jord lægges derfor i særskilt depot på ejendommen til senere genbrug.

17 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/ Omkringfyldningsmateriale : Omkringfyldningsmateriale bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering og udførelse af: omkringfyldning af samtlige ledninger i jord (el, vand, varme og kloak) Hovedtegninger : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne el, vvs og afløb i jord. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af ledningsgrav i jord Efterfølgende bygningsdele/arbejder Tilfyldning af ledningsgrav oven på omkringsfyldning. Omkringfyldningsmateriale iht. norm. I ledningsgrav etableres henholdsvis elkabler, præisoleret varmeledninger og kloakledninger i plast. Omkringfyldningsmateriale udlægges og afrettes iht. til koter på tegning og koordineres med den entreprenør som skal nedlægge ledning. Komprimering iht. norm for befæstet areal med let belastning.

18 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Til- og påfyldningsmaterialer : Til- og påfyldningsmaterialer bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter udførelse af: Tilfyldning af ledningsgrav for samtlige ledninger i jord (el, vand, varme og kloak) Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Jord til påfyldning genbruges fra udgravning af fundamenter og ledninger i jord. Markeringsbånd leveres af de respektive entreprenører. Hovedtegninger : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne befæstelser. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af samtlige ledningsføringer i jord Efterfølgende bygningsdele/arbejder Bærelag og belægninger. Jord lagt i depot genbruges til tilfyldning af render. Tilfyldning af render afrettes således at arbejdet befæstelser kan etablere bærelag og belægninger iht. de koter der er angivet på tegning. Der nedlægges markeringsbånd over el- og varmeledninger.

19 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Bundsikring og befæstelser : Bundsikring og befæstelser bips B2.510, Basisbeskrivelse - befæstelser er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: levering, udlægning og komprimering af bærelag levering, lægning og fugning af belægning 4.3 Lokalisering Bærelag og belægning etableres i terræn udendørs og i ikke opvarmet garage mellem modullinje A-B/1-4. Hovedtegning : Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Reguleret råjordsplanum Bærelag type 1: Afretning type 1: Sættemateriale type 3: Fugemateriale type 3: Teglklinker: stabilgrus 0/31,5 mm, kvalitet I grus 0/8 mm. jordfugtig beton styrkeklasse 16 MPa. stenmel 0/2 mm. Farve: sort/mørkgrå Hårdtbrændte klinker Dimension: 200 mm x 100 mm Tykkelse: min. 50 mm Vejrbestandighed, klasse: FP100 Maksimal vandopsugning: 6 % Farve: blåsort Bærelag udlægges og komprimeres til 150 mm færdig tykkelse. Afretningsgrus udlægges, komprimeres og aftrækkes i projekteret tykkelse 25 mm. Belægningen udlægges i sildebensforbandt (med løber opad), alle kanter afsluttes med standerskifter (med kop opad) sat i beton. Standerskifter sættes med 10 cm under-, for- og bagstøbning. For- og bagstøbning støbes som trekantet udstøbning i 5-10 cm højde. Alle tilpasninger udføres ved skæring. Klinker må ikke tilpasses til mindre end 1/3 af normalstørrelsen.

20 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Bundsikring og befæstelser : Belægningen udlægges med min. 25 fald mod afløb. Overhøjde i forhold til kantninger +2 mm, brønde +10 mm og udvendige døre +2 mm. Fugeafstand 3-5 mm. Alle fuger fyldes og efterfyldes, til de er tætte og fyldte. Overfladen skal fremstå som en jævn flade uden synlige kanter Mål og tolerancer Modulmål skal så vidt muligt overholdes, og kontrolleres jævnligt under udlægningen. Max. 10 gab på 3 m retskede Prøver Der skal inden arbejdets opstart leveres prøve til godkendelse af tilsynet på følgende produkter: Klinker Fugemateriale

21 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Fundamenter : Fundamenter bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering af indgående materialer og udførelse af uarmerede stribefundamenter iht. tegn. nr. 01. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Indstøbning af forankring af spær. Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Entreprenøren der leverer og monterer spærfag og lette ydervægge leverer hulbånd mv. og ankerbolte som indstøbes i fundamenter af nærværende entreprenør. Hovedtegning : Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Inden dette arbejde påbegyndes er der sket udgravninger for stribefundamenterne. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Ovenpå fundamenterne monteres efterfølgende sokkelsten i 2 skifter. Arbejde henhører under murværk. Beton ID: Miljøklasse: Kontrolklasse: Kontrolklasse: P12L32 P L L Fundamenterne skal føres mindst 900 mm under færdigt terræn, og udstøbes jf. tegning med følgende mindste bredder: Modullinje A/4-6, B/4-6 og 4/A-B: 330 mm - for 350 mm teglmur Modullinje 6/A-B: 290 mm - for 300 mm let ydervæg, isoleret Modullinje 1/A-B: 190 mm - for 200 mm let ydervæg, uisoleret Modullinje A/1-3 og B/1-4: 150 mm - for 170 mm teglmur. inkl. indvendige murvinger ved modullinjerne 2 og 3. Fundamenter kan støbes direkte i de udgravede render, såfremt disse fremstår med tilnærmelsesvis lodrette afgrænsninger. I modsat fald skal anvendes forskalling. Fra overside afrømning til overside beton benyttes forskalling svarende til BO31. Ved overside kote afrettes til plant niveau. Udgravning skal inden støbning være fri for klar vand, og jordbund må ikke være opblødt.

22 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Fundamenter : Fundamentsudgravninger skal, umiddelbart før støbning, kontrolleres af byggetilsynet. Der udføres udsparinger i fundamenter for gennemførelse af vvs-, kloak- og el-ledninger efter aftale med de respektive entreprenører. Hulbånd og ankerbolte til forankring af spær/lette vægge indstøbes efter principperne i TRÆ 28.

23 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Terrændæk : Terrændæk bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering og montering af: afretnings- og kapillarbrydende lag, bestående af grus isolering terrændæk, bestående af armeret beton 4.3 Lokalisering Terrændæk udstøbes mellem modullinje A-B/4-6, jf. tegn. nr. 01. Hovedtegning : Koordinering Entreprenøren for dette arbejde skal koordinere sit arbejde med entreprenøren for arbejderne VVS (varme i gulv, vand og afløb), afløb i jord (kloak) og el (indføring af el i garage). Afretningslag: Stabilt grus Isolering: Folie: Armering: Beton ID: Miljøklasse: Kontrolklasse: Beton, suppl. krav: Kontrolklasse: Afretningslag: Polystyren: Beton: Overflade: Ekspanderet Polystyrenplader, t = 220 mm, densitet 13 kg/m3, trykstyrke 60 kpa, varmeledningsevne max. λd = 0,041 W/mK PE folie, t = 0,15 mm P iht. anneks E i DS 13080, net Ø6/150x150 mm2 P12L32 P L Betonen skal sammensættes på en sådan måde, at den relative porefugtighed er maximalt 85 % 21 døgn efter udstøbning. L Udlægges med t = 50 mm på forberedt underlag. Komprimeres og afrettes. Polystyrenplader udlægges i forbandt. På polystyrenplader udlægges folie med overlæg på mindst 150 mm. Udstøbes i tykkelse af 100 mm, med et dæklag på armeringen på 15/±5 mm i forhold til betonoverflade overside. BO43 Der udføres udsparinger i terrændæk for gennemførelse af vvs- og elledninger efter aftale med de respektive entreprenører. Huller udstøbes efterfølgende.

24 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Afretningslag : Afretningslag bips B2.340, Basisbeskrivelse - undergulve, støbte er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering og montering af: afretningslag i tyndpuds fastforankret til råbeton 4.3 Lokalisering Afretningslag er lokaliseret i teknikrum/bryggers mellem modullinje A-B/4-6. Hovedtegning : Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Underlag for tyndpuds er pladsstøbt terrændæk. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Linoleumsbelægning Gulvpuds: Belastningsklasse: Styrkeklasse: Tykkelse: Primer: Cementbaseret selvnivellerende tyndpuds C jf. Betonteknik skema 1.1, let industri 30 MPa 25 mm Vandemulgeret og kompatibel med den anvendte tyndpuds, miljøvenlig med kodenummer 00-1 Underlag for pudslag skal omhyggeligt afrenses og primes inden udlægning påbegyndes. Arbejdet skal udføres af specialuddannede håndværkere. Blanding af tyndpuds skal ske efter afvejning af vand og tørt materiale i specialblandeanlæg. Udlægning af pudslag skal ske i rum med underlags- og rumtemperatur på min. 10 grader. Rummene skal være lukkede for træk, støv og slagregn/sne mv. Pudslag må i udtørringsperioden ikke udsættes for partiel opvarmning med varmekanon eller lignende og skal beskyttes mod direkte solpåvirkning. Pudslagets overflade skal afleveres afslebet for eventuelt slamlag, grater og lignende Mål og tolerancer Pudslag skal afleveres med tilladelig tolerance 2 mm målt med en 2 m retskede Prøver Der udstøbes en 40 mm tyk prøveflise for eventuel afprøvning af styrke o.lign Kontrol Der fremlægges dokumentation for tyndpudsens trykstyrke og bøjningstrækstyrke (karakteristisk styrker målt på 40 x 40 mm prismer). Der afleveres blanderapport til byggeledelsen.

25 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Sokkelsten : Sokkelsten bips B2.240, Basisbeskrivelse - murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: levering og montering af sokkelsten levering og montering af sokkelpuds Hovedtegning : 01 Blokke: Receptmørtel: Anvendelsesområde: Grovgrunding: Sokkelpuds: Blokke opmures i 2 skifter på fundamenter. Letklinkerbeton, 600 kg/m3. Trykstyrke: 3 MPa Dimension h= 190 mm, l= 450 mm For b= 330 mm; For b= 150 mm For , , b= 100 mm Opmuring/fugning, blokke: KC 20/80/550 - Tilslag: Strandsand moderat miljø Cement og sand 1:3, tykkelse 2-3 mm KC 20/80/550 - Tilslag: Strandsand, tykkelse 10 mm Udvendigt samt indvendigt mellem modullinje A-B/1-4 udføres på synlige flade grovpuds samt afsluttende sokkelpuds.

26 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Ydervægge, hulmur i tegl : Ydervægge, hulmur i tegl bips B2.240, Basisbeskrivelse - murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: levering og montering af 350 mm isoleret hulmur Fugning og filtsning af hulmur 4.3 Lokalisering Murværk er lokaliseret mellem modullinjerne A-B/4-6. Hovedtegning : 01 Sten til formur Type: Trykstyrke: Format: Anvendelsesområde: Overflade: Sten til bagmur Type: Trykstyrke: Format: Anvendelsesområde: Overflade: Fugtspærre Type: Vægt: Tykkelse: Mørtel Anvendelse: Type: Teglsten 10 MPa Normal Moderat miljø Blødstrøgen, rød Teglsten 10 MPa Normal Moderat miljø Blødstrøgen, rød Bitumenbaseret, polyesterarmeret 2 kg/m2 2,1 mm Opmuring og fugning KC 50/50/700 - Tilslag: Strandsand. Anvendelse: Type: Anvendelse: Type: Tegloverliggere KC 20/80/55 - tilslag strandsand Filtsning KC 50/50/700 - Tilslag: Strandsand. Farve hvid. Isoleringsmaterialer Anvendelse: λ-deklareret: Tykkelse: Hulmursisolering 0,027 W/mK 125 mm

27 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Ydervægge, hulmur i tegl : Bindere Type: Austenitisk rust fast stål Diameter: 4 mm Korrosionsklasse: Rustfast stål efter SS Tegloverliggere Anvendelse: Ståltegl leveret fra værk Armering: Profileret rustfri stål 18/8 Dimension: ½-sten Opmuring, formur Forbandt: Løberforbandt med 1/2 og 1/4 stens spring, normal kontrol Fugtspærre Sokkel: Fugtspærre udrulles på sokkel i væggenes fulde bredde og ved hulmur udlægges yderliggere et lag, som bukkes 3 skifter op ad og ind i bagmur. Alle samlinger udføres med mindst100 mm overlæg og sammenklæbes med asfaltklæber. Fugning Fugetype: Opmuring og fugning i én arbejdsgang, tilbageliggende fuge Bindere Antal: For- og bagmur forbindes med indbyrdes med 8 bindere pr. m2, som lægges, så de ikke kan lede vand fra formur til bagmur. Tegloverliggere Ståltegl : Over åbninger oplægges præfabrikerede, armerede tegloverliggere. Fugtspærre indmures over de skifter der indgår i den virksomme bjælke. Ved falsene føres fugtspærren mindst 150 mm ind i hulrummet på hver side. Overfladebehandling Filtsning: Murværk filtses indvendigt og udvendigt. Farve hvid Prøver Der leveres prøve på mursten til godkendelse. Der leveres prøve på filtsning (1 m 2 ) til godkendelse.

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Færdigregulering af kloakdæksler i højde på grunden udføres af belægningsentreprenør.

Færdigregulering af kloakdæksler i højde på grunden udføres af belægningsentreprenør. Byggeareal Der afrømmes ca. 30 cm. muld på byggearealet til ca. 2 meter omkring hus. Det afrømmede muld samt jord fra udgravning af fundamentsrender og terrændæk bortkøres. Grunde afleveres grov planeret.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: 02-09-2015 Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere