Foreløbigt tryk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt tryk 2008-11-06"

Transkript

1

2 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax Internet Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet i bips regi, og bips har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen såvel i papirudgaver som i elektronisk form. bips publikationen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af publikationen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken bips eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af bips publikationen, kan gøres ansvarlige for anvendelse af publikationen i praksis. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne publikation eller dele deraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. er et mindre projekt, der omfatter byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og tegning til opførelse af en garage og et opvarmet teknikrum/bryggers med indlagt vand og el. Omkring garagen er et befæstet areal. Selvom der er tale om et mindre projekt så omfatter garageprojektet 18 arbejder. Formålet med er at vise, at selvom et projekt omfatter mange arbejder, så er det muligt med bips beskrivelsesværktøj at få reduceret beskrivelsesmaterialet samtidig med at det sikres, at alle relevante specifikationer er med. Tegning og de projektspecifikke beskrivelser knyttet til projektet er vist på de efterfølgende sider. Garagen regnes udbudt som en hovedentreprise. Hovedentreprenøren kan videresende hele materialet eller alene relevante dele til underentreprenører. Den væsentligste grund til at projektmaterialet kan reduceres er brugen af basisbeskrivelserne. Udgangspunktet er, at de udførende aktører forventes at være i besiddelse af og kende indholdet af de relevante basisbeskrivelser. Udgivelse og distribution i digital udgave: bips 1. udgave Udgivelsesdato 2008-xx-xx

3 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 1/5 : Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Projektorganisation Projektmaterialet AB A. Aftalegrundlaget Byggeplads Overdragelse og aflevering af byggepladsen Bygherrens afsætninger Byggepladsens færdselsarealer Skurby og oplagsplads Forsyning til byggeplads Kvalitetsstyring Kvalitetsplan Tidsstyring Tidsplan...5

4 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 2/5 : 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag / september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt Nærværende byggesag omfatter opførelse af garage på 46 m 2. Byggeriet er beliggende: Matr.nr. 3ae Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Entrepriser/arbejder Arbejderne udbydes i hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder: Jord Jordarbejder for ledninger Befæstelser Beton, generelt og pladsstøbt Undergulve, støbte Murværk Træ, generelt Skeletkonstruktioner Lofter Beklædninger, monterede Tagdækning Døre, vinduer og porte, leverance Døre, vinduer og porte, montage Gulve Maling Afløb i jord VVS EL De enkelte arbejder er opdelt i bygningsdele. Der henvises til Arbejdsbeskrivelsen, som indeholder en oversigt over de enkelte bygningsdele. 1.3 Projektorganisation Bygherre: Ark. Rådgiver/tilsyn: Ing. Rådgiver/tilsyn: bips, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Tlf.: bips Arkitekter Tlf.: bips Ingeniører Tlf.:

5 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 3/5 : Byggeledelse: bips Byggeledelse Tlf.: Projektmaterialet Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.120 Basisbeskrivelse - jord, september 2008 bips B2.125 Basisbeskrivelse - jordarbejder for ledninger, september 2008 bips B2.510 Basisbeskrivelse - befæstelser, september 2008 bips B2.220 Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt, september 2008 bips B2.340 Basisbeskrivelse - undergulve, støbte, september 2008 bips B2.240 Basisbeskrivelse - murværk, september 2008 bips B2.270 Basisbeskrivelse - træ, generelt, september 2008 bips B2.290 Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner, september 2008 bips B2.350 Basisbeskrivelse - lofter, september 2008 bips B2.390 Basisbeskrivelse - beklædninger, monteret, september 2008 bips B2.360 Basisbeskrivelse - tagdækning, september 2008 bips B2.370 Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, leverance, september 2008 bips B2.371 Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage, september 2008 bips B2.345 Basisbeskrivelse - gulve, september 2008 bips B2.330 Basisbeskrivelse - maling, september 2008 bips B2.420 Basisbeskrivelse - afløb i jord, september 2008 bips B2.410 Basisbeskrivelse - VVS, september 2008 bips B2.450 Basisbeskrivelse - EL, september AB 92 A. Aftalegrundlaget Bygherrens udbud Ad 2, stk. 2. Følgende tilføjes: Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Byggeog Boligstyrelsen samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen er gældende. 4. Byggeplads 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde den 6. november Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed.

6 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 4/5 : 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherren afsætter én gang for alle 1 stk. hovedlinjer samt 2 stk. kotefikspunkter iht. tegning. Entreprenøren har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Privatparkering skal ske uden for ejendommen/matriklen. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Entreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører: Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads Entreprenøren sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorskure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skurby foretages af entreprenøren Forsyning til byggeplads Vand og afløb Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. Entreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af entreprenøren El Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. Entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af entreprenøren. 7. Kvalitetsstyring 7.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest 10 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen.

7 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 5/5 : Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 2 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen. 8. Tidsstyring 8.2 Tidsplan Ad stk. 4. Entreprenøren skal senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen.

8 Hovedentreprise Dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/66 : Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Bygningsdele Bygningsdelsbeskrivelser Udgravninger Tørholdelse Skurvognsfaciliteter Etablering af ledningsgrave Omkringfyldningsmateriale Til- og påfyldningsmaterialer Bundsikring og befæstelser Fundamenter Terrændæk Afretningslag Sokkelsten Ydervægge, hulmur i tegl Ydervægge, bredsten i tegl Indervægge, ½-sten Inventar Fodpaneler Gitterspær Ydervæg let, isoleret Ydervæg let, uisoleret Forankringer og afstivninger Remme og bjælker Undertag af brædder Loft, isoleret Udv. facadebeklædning, træ Tagbeklædning, zink Tagrender og nedløb Vinduer, leverance Yderdøre, leverance Skydeport, leverance Hejseport, leverance Vinduer, montering Yderdøre, montering Skydeport, montering Hejseport, montage Gulvbelægning Malerbehandling, indv. vægge Malerbehandling lofter Afløbsystem i bygning... 55

9 Hovedentreprise Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/66 : Vandsystem Varmesystem Byggepladsvand Kloak Forsyning Fordeling el-tavle Belysningsanlæg Lavspændingsanlæg Interims-el til byggeplads... 66

10 Hovedentreprise Dato : 1. Orientering og 2. Omfang Side : 3/66 : 1. Orientering 1.1 Generelt Arbejderne udbydes i hovedentreprise, som beskrevet i BSB, pkt Derfor er samtlige arbejder og bygningsdelsbeskrivelser samlet i en ARB benævnt: "Arbejdsbeskrivelse - Hovedentreprise". 2. Omfang 2.2 Bygningsdele Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder og bygningsdele: Jord Udgravninger Tørholdelse Skurvognsfaciliteter Jordarbejder for ledninger Udgravning for ledninger Omkringfyldningsmaterialer Til- og påfyldningsmaterialer Befæstelser Bundsikring og befæstelser Beton, generelt og pladsstøbt Fundamenter Terrændæk Undergulve, støbte Afretningslag Murværk Sokkelblokke Ydervægge, hulmur Ydervægge, bredsten Indervægge, ½-sten Træ generelt Gitterspær Inventar Fodpaneler Skeletkonstruktioner Ydervæg, isoleret Ydervæg, uisoleret Forankring og afstivning Remme og bjælker Undertag af brædder

11 Hovedentreprise Dato : 1. Orientering og 2. Omfang Side : 4/66 : Lofter Loft, isoleret Beklædninger, monteret Udvendig facadebeklædning af træ Tagdækning Tagbeklædning, zink Tagrender og nedløb Døre, vinduer og porte, leverance Vinduer Yderdør Skydeport Hejseport Døre, vinduer og porte, montering Vinduer Yderdør Skydeport Hejseport Gulve Linoleumsgulv Maling Vægge Lofter VVS Afløb i bygning Vandsystem Varmesystem Interims-vand til byggeplads Afløb i jord Kloak EL Forsyning Fordeling el-tavle Belysningsanlæg Øvrigt lavspændingsanlæg Interims-el til byggeplads

12 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 5/ Udgravninger : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Udgravninger bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: Ad pkt Referencer, der er generelt gældende for arbejdet Geoteknisk undersøgelsesrapport for garageprojekt, dateret yyyymmdd, udarbejdet af xxx Arbejdet omfatter udgravninger for: 330 mm bredde fundamenter 150 mm bredde fundamenter 100 mm bredde fundamenter Terrændæk Befæstelse i uisoleret del af garage Befæstelse uden for garage Hovedtegning : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne befæstelse, beton generelt og pladsstøbt, afløb i jord, vvs og el. Vedrørende de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold henvises til den geotekniske undersøgelsesrapport. Jordbund Specielt gøres opmærksom på området vest for garagen, efter overkørslen forventes et ekstraordinært tykt muldlag. Grundvand Specielt gøres opmærksom på et vandspejl der er sekundært i generelt lerede aflejringer og beliggende mere end en m under terræn. Bundsikringslag for "blødbundsudskiftning" Bundsikringsmateriale skal svare til kvalitet I i henhold til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Udbuds- og anlægsforskrifter. Bundsikring af sand og grus. Vejregler. Vejdirektoratet. Generelt Geoteknisk kategori: Udgravning for fundamenter : 2 Konsekvensklasse: Udgravning for fundamenter : Middel

13 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/ Udgravninger : Udførelsesmæssige krav Udgravning udføres med frit udgravningsanlæg (fundamenter støbes mod jord) For fundamenterne udgraves til underside af fundamenter, minimum 900 mm under færdigreguleret terræn dog minimum til funderingsegnede aflejringer. For terrændæk og befæstelser udgraves/afrømmes minimum til de koter, der fremgår af tegning, dog udgraves/afrømmes muldlaget helt. Hvor underside af muldlaget ligger dybere end henholdsvis underside af afretningslag under terrændæk og underside af befæstelser udføres påfyldning fra afrømningsniveau til underside af gulvkonstruktion og befæstelser med komprimeret bundsikring af sand og grus (komprimeres til middel 95 %, mindst 92 % vibration). Overskydende udgravnings-/afrømningsjord og muld lægges i depot på ejendommen Kontrol Entreprenøren skal med mindst 24 timers varsel tilkalde byggeledelsen til geoteknisk kontrolinspektion af fundamentsudgravninger og øvrige udgravninger/afrømningsniveauer for terrændæk og befæstelser.

14 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ Tørholdelse : Tørholdelse bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: simpel tørholdelse af alle udgravninger. Hovedtegning : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne jord (udgravninger) og jordarbejder for ledninger. Alle udgravninger, inkl. udgravninger for ledninger i jord tørholdes. Med et vandspejl der er sekundært i generelt lerede aflejringer og beliggende mere end en m under terræn, jf. den geotekniske undersøgelsesrapport, forventes al tørholdelse at kunne udføres som simpel tørholdelse. Al oppumpet vand fra simpel tørholdelse (overfladevand og sekundært grundvand) udledes i eksisterende 1m brønd ved sydvesthjørnet af den eksisterende bygning.

15 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Skurvognsfaciliteter : Skurvognsfaciliteter Arbejdet omfatter levering og montering af: skurvogn. Hovedtegning : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne vvs og el. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation

16 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ Etablering af ledningsgrave : Etablering af ledningsgrave bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: Ad pkt.: Referencer, der er gældende for arbejdet Geoteknisk undersøgelsesrapport for garageprojekt, dateret yyyymmdd, udarbejdet af xxx. Arbejdet omfatter udførelse af: Ledningsgrav for samtlige ledningsføringer i jord (el, vand, varme og kloak) Hovedtegninger : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne jord, el, vvs og afløb i jord. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Terræn overtages efter at arbejdet jord har muldafrømmet. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af samtlige ledningsføringer (el, vand, varme og kloak) Udgravning kan udføres med almindelig gravemaskine/rendegraver, men der må påregnes håndgravning ved nye og eksisterende fundamenter. Vedrørende de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold henvises til den geotekniske undersøgelsesrapport. - Jordbund Specielt gøres opmærksom på området vest for garagen, efter overkørslen forventes et ekstraordinært tykt muldlag. - Grundvand Specielt gøres opmærksom på et vandspejl, der er sekundært i generelt lerede aflejringer og beliggende mere end en m under terræn. Det kan ikke påregnes at opgravet jord kan lægges i depot langs ledningsgrav. Opgravet jord lægges derfor i særskilt depot på ejendommen til senere genbrug.

17 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/ Omkringfyldningsmateriale : Omkringfyldningsmateriale bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering og udførelse af: omkringfyldning af samtlige ledninger i jord (el, vand, varme og kloak) Hovedtegninger : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne el, vvs og afløb i jord. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af ledningsgrav i jord Efterfølgende bygningsdele/arbejder Tilfyldning af ledningsgrav oven på omkringsfyldning. Omkringfyldningsmateriale iht. norm. I ledningsgrav etableres henholdsvis elkabler, præisoleret varmeledninger og kloakledninger i plast. Omkringfyldningsmateriale udlægges og afrettes iht. til koter på tegning og koordineres med den entreprenør som skal nedlægge ledning. Komprimering iht. norm for befæstet areal med let belastning.

18 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Til- og påfyldningsmaterialer : Til- og påfyldningsmaterialer bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter udførelse af: Tilfyldning af ledningsgrav for samtlige ledninger i jord (el, vand, varme og kloak) Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Jord til påfyldning genbruges fra udgravning af fundamenter og ledninger i jord. Markeringsbånd leveres af de respektive entreprenører. Hovedtegninger : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne befæstelser. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af samtlige ledningsføringer i jord Efterfølgende bygningsdele/arbejder Bærelag og belægninger. Jord lagt i depot genbruges til tilfyldning af render. Tilfyldning af render afrettes således at arbejdet befæstelser kan etablere bærelag og belægninger iht. de koter der er angivet på tegning. Der nedlægges markeringsbånd over el- og varmeledninger.

19 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Bundsikring og befæstelser : Bundsikring og befæstelser bips B2.510, Basisbeskrivelse - befæstelser er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: levering, udlægning og komprimering af bærelag levering, lægning og fugning af belægning 4.3 Lokalisering Bærelag og belægning etableres i terræn udendørs og i ikke opvarmet garage mellem modullinje A-B/1-4. Hovedtegning : Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Reguleret råjordsplanum Bærelag type 1: Afretning type 1: Sættemateriale type 3: Fugemateriale type 3: Teglklinker: stabilgrus 0/31,5 mm, kvalitet I grus 0/8 mm. jordfugtig beton styrkeklasse 16 MPa. stenmel 0/2 mm. Farve: sort/mørkgrå Hårdtbrændte klinker Dimension: 200 mm x 100 mm Tykkelse: min. 50 mm Vejrbestandighed, klasse: FP100 Maksimal vandopsugning: 6 % Farve: blåsort Bærelag udlægges og komprimeres til 150 mm færdig tykkelse. Afretningsgrus udlægges, komprimeres og aftrækkes i projekteret tykkelse 25 mm. Belægningen udlægges i sildebensforbandt (med løber opad), alle kanter afsluttes med standerskifter (med kop opad) sat i beton. Standerskifter sættes med 10 cm under-, for- og bagstøbning. For- og bagstøbning støbes som trekantet udstøbning i 5-10 cm højde. Alle tilpasninger udføres ved skæring. Klinker må ikke tilpasses til mindre end 1/3 af normalstørrelsen.

20 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Bundsikring og befæstelser : Belægningen udlægges med min. 25 fald mod afløb. Overhøjde i forhold til kantninger +2 mm, brønde +10 mm og udvendige døre +2 mm. Fugeafstand 3-5 mm. Alle fuger fyldes og efterfyldes, til de er tætte og fyldte. Overfladen skal fremstå som en jævn flade uden synlige kanter Mål og tolerancer Modulmål skal så vidt muligt overholdes, og kontrolleres jævnligt under udlægningen. Max. 10 gab på 3 m retskede Prøver Der skal inden arbejdets opstart leveres prøve til godkendelse af tilsynet på følgende produkter: Klinker Fugemateriale

21 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Fundamenter : Fundamenter bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering af indgående materialer og udførelse af uarmerede stribefundamenter iht. tegn. nr. 01. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Indstøbning af forankring af spær. Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Entreprenøren der leverer og monterer spærfag og lette ydervægge leverer hulbånd mv. og ankerbolte som indstøbes i fundamenter af nærværende entreprenør. Hovedtegning : Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Inden dette arbejde påbegyndes er der sket udgravninger for stribefundamenterne. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Ovenpå fundamenterne monteres efterfølgende sokkelsten i 2 skifter. Arbejde henhører under murværk. Beton ID: Miljøklasse: Kontrolklasse: Kontrolklasse: P12L32 P L L Fundamenterne skal føres mindst 900 mm under færdigt terræn, og udstøbes jf. tegning med følgende mindste bredder: Modullinje A/4-6, B/4-6 og 4/A-B: 330 mm - for 350 mm teglmur Modullinje 6/A-B: 290 mm - for 300 mm let ydervæg, isoleret Modullinje 1/A-B: 190 mm - for 200 mm let ydervæg, uisoleret Modullinje A/1-3 og B/1-4: 150 mm - for 170 mm teglmur. inkl. indvendige murvinger ved modullinjerne 2 og 3. Fundamenter kan støbes direkte i de udgravede render, såfremt disse fremstår med tilnærmelsesvis lodrette afgrænsninger. I modsat fald skal anvendes forskalling. Fra overside afrømning til overside beton benyttes forskalling svarende til BO31. Ved overside kote afrettes til plant niveau. Udgravning skal inden støbning være fri for klar vand, og jordbund må ikke være opblødt.

22 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Fundamenter : Fundamentsudgravninger skal, umiddelbart før støbning, kontrolleres af byggetilsynet. Der udføres udsparinger i fundamenter for gennemførelse af vvs-, kloak- og el-ledninger efter aftale med de respektive entreprenører. Hulbånd og ankerbolte til forankring af spær/lette vægge indstøbes efter principperne i TRÆ 28.

23 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Terrændæk : Terrændæk bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering og montering af: afretnings- og kapillarbrydende lag, bestående af grus isolering terrændæk, bestående af armeret beton 4.3 Lokalisering Terrændæk udstøbes mellem modullinje A-B/4-6, jf. tegn. nr. 01. Hovedtegning : Koordinering Entreprenøren for dette arbejde skal koordinere sit arbejde med entreprenøren for arbejderne VVS (varme i gulv, vand og afløb), afløb i jord (kloak) og el (indføring af el i garage). Afretningslag: Stabilt grus Isolering: Folie: Armering: Beton ID: Miljøklasse: Kontrolklasse: Beton, suppl. krav: Kontrolklasse: Afretningslag: Polystyren: Beton: Overflade: Ekspanderet Polystyrenplader, t = 220 mm, densitet 13 kg/m3, trykstyrke 60 kpa, varmeledningsevne max. λd = 0,041 W/mK PE folie, t = 0,15 mm P iht. anneks E i DS 13080, net Ø6/150x150 mm2 P12L32 P L Betonen skal sammensættes på en sådan måde, at den relative porefugtighed er maximalt 85 % 21 døgn efter udstøbning. L Udlægges med t = 50 mm på forberedt underlag. Komprimeres og afrettes. Polystyrenplader udlægges i forbandt. På polystyrenplader udlægges folie med overlæg på mindst 150 mm. Udstøbes i tykkelse af 100 mm, med et dæklag på armeringen på 15/±5 mm i forhold til betonoverflade overside. BO43 Der udføres udsparinger i terrændæk for gennemførelse af vvs- og elledninger efter aftale med de respektive entreprenører. Huller udstøbes efterfølgende.

24 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Afretningslag : Afretningslag bips B2.340, Basisbeskrivelse - undergulve, støbte er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering og montering af: afretningslag i tyndpuds fastforankret til råbeton 4.3 Lokalisering Afretningslag er lokaliseret i teknikrum/bryggers mellem modullinje A-B/4-6. Hovedtegning : Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Underlag for tyndpuds er pladsstøbt terrændæk. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Linoleumsbelægning Gulvpuds: Belastningsklasse: Styrkeklasse: Tykkelse: Primer: Cementbaseret selvnivellerende tyndpuds C jf. Betonteknik skema 1.1, let industri 30 MPa 25 mm Vandemulgeret og kompatibel med den anvendte tyndpuds, miljøvenlig med kodenummer 00-1 Underlag for pudslag skal omhyggeligt afrenses og primes inden udlægning påbegyndes. Arbejdet skal udføres af specialuddannede håndværkere. Blanding af tyndpuds skal ske efter afvejning af vand og tørt materiale i specialblandeanlæg. Udlægning af pudslag skal ske i rum med underlags- og rumtemperatur på min. 10 grader. Rummene skal være lukkede for træk, støv og slagregn/sne mv. Pudslag må i udtørringsperioden ikke udsættes for partiel opvarmning med varmekanon eller lignende og skal beskyttes mod direkte solpåvirkning. Pudslagets overflade skal afleveres afslebet for eventuelt slamlag, grater og lignende Mål og tolerancer Pudslag skal afleveres med tilladelig tolerance 2 mm målt med en 2 m retskede Prøver Der udstøbes en 40 mm tyk prøveflise for eventuel afprøvning af styrke o.lign Kontrol Der fremlægges dokumentation for tyndpudsens trykstyrke og bøjningstrækstyrke (karakteristisk styrker målt på 40 x 40 mm prismer). Der afleveres blanderapport til byggeledelsen.

25 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Sokkelsten : Sokkelsten bips B2.240, Basisbeskrivelse - murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: levering og montering af sokkelsten levering og montering af sokkelpuds Hovedtegning : 01 Blokke: Receptmørtel: Anvendelsesområde: Grovgrunding: Sokkelpuds: Blokke opmures i 2 skifter på fundamenter. Letklinkerbeton, 600 kg/m3. Trykstyrke: 3 MPa Dimension h= 190 mm, l= 450 mm For b= 330 mm; For b= 150 mm For , , b= 100 mm Opmuring/fugning, blokke: KC 20/80/550 - Tilslag: Strandsand moderat miljø Cement og sand 1:3, tykkelse 2-3 mm KC 20/80/550 - Tilslag: Strandsand, tykkelse 10 mm Udvendigt samt indvendigt mellem modullinje A-B/1-4 udføres på synlige flade grovpuds samt afsluttende sokkelpuds.

26 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Ydervægge, hulmur i tegl : Ydervægge, hulmur i tegl bips B2.240, Basisbeskrivelse - murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: levering og montering af 350 mm isoleret hulmur Fugning og filtsning af hulmur 4.3 Lokalisering Murværk er lokaliseret mellem modullinjerne A-B/4-6. Hovedtegning : 01 Sten til formur Type: Trykstyrke: Format: Anvendelsesområde: Overflade: Sten til bagmur Type: Trykstyrke: Format: Anvendelsesområde: Overflade: Fugtspærre Type: Vægt: Tykkelse: Mørtel Anvendelse: Type: Teglsten 10 MPa Normal Moderat miljø Blødstrøgen, rød Teglsten 10 MPa Normal Moderat miljø Blødstrøgen, rød Bitumenbaseret, polyesterarmeret 2 kg/m2 2,1 mm Opmuring og fugning KC 50/50/700 - Tilslag: Strandsand. Anvendelse: Type: Anvendelse: Type: Tegloverliggere KC 20/80/55 - tilslag strandsand Filtsning KC 50/50/700 - Tilslag: Strandsand. Farve hvid. Isoleringsmaterialer Anvendelse: λ-deklareret: Tykkelse: Hulmursisolering 0,027 W/mK 125 mm

27 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Ydervægge, hulmur i tegl : Bindere Type: Austenitisk rust fast stål Diameter: 4 mm Korrosionsklasse: Rustfast stål efter SS Tegloverliggere Anvendelse: Ståltegl leveret fra værk Armering: Profileret rustfri stål 18/8 Dimension: ½-sten Opmuring, formur Forbandt: Løberforbandt med 1/2 og 1/4 stens spring, normal kontrol Fugtspærre Sokkel: Fugtspærre udrulles på sokkel i væggenes fulde bredde og ved hulmur udlægges yderliggere et lag, som bukkes 3 skifter op ad og ind i bagmur. Alle samlinger udføres med mindst100 mm overlæg og sammenklæbes med asfaltklæber. Fugning Fugetype: Opmuring og fugning i én arbejdsgang, tilbageliggende fuge Bindere Antal: For- og bagmur forbindes med indbyrdes med 8 bindere pr. m2, som lægges, så de ikke kan lede vand fra formur til bagmur. Tegloverliggere Ståltegl : Over åbninger oplægges præfabrikerede, armerede tegloverliggere. Fugtspærre indmures over de skifter der indgår i den virksomme bjælke. Ved falsene føres fugtspærren mindst 150 mm ind i hulrummet på hver side. Overfladebehandling Filtsning: Murværk filtses indvendigt og udvendigt. Farve hvid Prøver Der leveres prøve på mursten til godkendelse. Der leveres prøve på filtsning (1 m 2 ) til godkendelse.

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere