Generalforsamling 12/ i Akademisk Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub"

Transkript

1 Generalforsamling 12/ i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet. - Og at dagsordenen var i overensstemmelser med lovene. 2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år - Formandens beretning Bilag 1 - Der blev fra salen spurgt til sagen med kunstgræsbane. Svaret fra formanden var, at det er et top prioriteret ønske i budgettet for 2010 i forhold til Gladsaxe Kommune. 3. A. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr til godkendelse. - Regnskabet blev fremlagt i nøgletal. Det fuldstændige regnskab blev udleveret til dem der måtte ønske det. - Regnskabet blev godkendt. - Jørgen Collaitz spurgte til byggeriet af tennishuset. TK svarede, at det holdt sig inden for det bevilgede rammebeløb. B. Fondsregnskab. - Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af grundkontingent og evt. særkontingent. - Forblev uændret. 5. Indkomne forslag a. Vedtagelse af bemyndigelse til Akademisk Boldklubs hovedbestyrelse til at sælge de Akademisk Boldklub tilhørende nominelt kr ,00 aktier i AB A/S bedst muligt, som led i en samlet løsning, hvorved Akademisk Boldklubs nuværende lån i FIH Erhvervsbank A/S, opr. kr ,00 indfries helt eller delvist. - Jørgen Collaitz mente ikke, at der burde eller kunne gives en tilladelse til at Hovedbestyrelsen kan sælge aktier uden indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling, bl.a. på grund af mangel på en mindste pris og en nærmere afgrænset periode for aktiesalg. - Der blev fra Bent Jakobsen s side rejst en problemstilling om, hvis en fjendtligsindet kom for at købe. Tom Moeslund svarede at AB A/S har forkøbsret og at aktierne ikke vil blive solgt til beløb for 1 kr., da det ikke vil give nogen mening, da et evt. salg ikke blot skal give et ekstraordinært afdrag, men være med til at finansiere en endelig afklaring på FIH-lån situationen. - Forslaget blev bragt til afstemning og blev vedtaget med 27 stemmer for og ingen imod, mindst 2 der undlod at stemme.

2 6. Valg af forretningsudvalg, jfr. 21 a. Formand 2 år kandidat Tom Moeslund Genvalgt med applaus b. Sekretær 2 år kandidat Nils Crone Genvalgt med applaus 7. Valg af revisor (ekstern) 2 år - Torben Ploug genvalgt med applaus. 8. Evt. - Projektet og arbejdet med den nye hjemmeside, blev præsenteret. Det forventes at den samlede side efter intro aftener i løbet af april, er klar til go live d. 1/ Forslag fra salen om at nedsætte stemmealder, så man kan få engageret flere yngre medlemmer i det frivillige arbejde og for at de skal få en fornemmelse af med indflydelse år jubilæum s fest om 5 år. Forslag om at HB skal nedsætte et festudvalg. Erfaringsmæssigt skal der bruges op til 2 år på planlægning.

3 Formandens beretning Bilag 1 Min beretning, som er den første siden jeg blev valgt som formand i 2008, vil tage udgangspunkt i de opgaver, som vi har arbejdet med i Hovedbestyrelsen (HB) og Forretningsudvalget (FU), og derefter vil jeg kort nævne de bedste sportslige resultater og højdepunkter i de 4 afdelinger. Dog vil jeg lige dvæle lidt ved det første år som formand. Hvad var det egentlig jeg gik ind til, da jeg blev valgt til formand? Jo, det var med en forventning om at kunne være med til at fastholde og udvikle AB til fortsat at være verdens bedste klub. Og selvom jeg kun har været formand 1 år, så mener jeg selv, at det er lykkedes ret godt med at komme ind i alle de problemstillinger, som en klub af AB s størrelse nødvendigvis tumler med i det daglige. Vi har p.t. ikke en forretningsfører på kontoret, som vi tidligere har været forvent med, og det gør at der ligger et større arbejde på FU s skuldre, primært på Torben Knudsens skuldre, men jeg finder det også spændende og udfordrende at være med til at løse og evt. forbedre forholdene i klubben, og det mener jeg i al beskedenhed vi i FU har klaret fint i det forløbne år, så jeg har stor mod på at fortsætte mindst en periode endnu. Seminar på Højgården: I juni 2008 afholdte vi et strategiseminar på Højgården, hvor vi diskuterede de mangeartede udfordringer vi har i AB, dels fælles for hele anlægget, og dels i de enkelte afdelinger. Endvidere besluttede vi hvilke emner, som vi ville arbejde videre med, og nedsatte de udvalg, som derefter havde ansvar for opgaverne. Nogle af opgaverne er løst, andre har vi valgt at lægge lidt til side, indtil der er nogen, som har lyst til at tage opgaven og igangsætte processen, men nogen af opgaverne kræver også økonomi, og vi kan ikke det hele på en gang. En af de lidt større opgaver fra seminaret, var en revitalisering af klubbens hjemmeside, mere herom senere. Møder med Gladsaxe Kommune (GK): I juni 2008 afholdte vi vores årlige møde med GK, med deltagelse af FU, Borgmester Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen, Ingelise Damm og Marius Ibsen. Udover at det er vores årlige visit, så drøftede vi indgående kunstgræsbaner på AB, og hvis GK ikke var klar over, hvor skuffede vi er over at der endnu ikke er kommet nogen bane på AB, så er de det nu. Senere hen har jeg også haft min debut som læserbrevsskribent i lokalaviserne som svar på Peter Nielsens lidt provokerende indlæg, om hvor blev glæden af ved de nye kunststofbaner. Hans svar er vel det nærmeste man kommer på et tilsagn fra en politiker i et valgår. På generalforsamlingen i 2008, nævnte den afgående formand i sin beretning, at der i forhold til vores samarbejdsaftale med GK er visse fortolkningsproblemer vedr. bogføring af udgifter, som GK yder AB til vedligeholdelse af hallen. Den daværende formand nævnte også, at denne gældspost alene blev nævnt som en note i klubbens årsregnskab. Det fremgik videre, at den kommende bestyrelse måtte få afklaret dette udestående med GK,

4 da vi var uenige med GK om ordlyd og fortolkning. En væsentlig årsag til, at denne problemstilling opstod forud for generalforsamlingen var, at GK uden videre skrev beløbet for renovering af taget på hallen på denne gældspost. Beløbet var ca. 11 mio. dkk. Advokat Jens Hjortskov og jeg har haft et møde med GK her i marts måned 2009, hvor vi drøftede disse ting. Udover en tydeliggørelse af punkterne i aftalen, så vi fik ikke noget ud af mødet. GK fastholder ordlyden i aftalen, og årsagen til det er historisk betinget i forhold til de ting, som skete i forbindelse med børsnoteringen, optagelse af lån i FIH med pant i hallen osv. tilbage i 1999/2000. Lad os ikke dvæle mere ved det historiske, der er vist sagt nok om det. Hvad angår bogføringen, har GK præciseret, at årlige bevillinger, som ligger udover vores løbende driftsudgifter, er at betragte som anlægsinvesteringer, og de skal bogføres på den særlige konto, som er et afdragsfrit lån med årlig rentetilskrivning. Dette lån inkl. renter kommer alene til udbetaling i tilfælde af ophør af vores aftale med GK, og beløbet kan ikke overstige hallens værdi, jf. 10, stk. 2. Det betyder i al sin enkelthed, at hvis GK en dag vælger at opsige aftalen med AB, og det kan de tidligst gøre til udløb i 2025, så forlader vi Skovdiget uden en krone på lommen, da dette lån efter min bedste overbevisning langt vil overstige værdien af hallen. Det er måske lidt ligegyldigt i forhold til to ting, nemlig at GK på mødet præciserede, at der overhovedet ingen planer var om at opsige samarbejdet, og den anden ting er, at det jo er GK, som betaler for vedligeholdelsen af hallen, og set med deres øjne er det meget rimeligt at de har dette tilgodehavende noteret. I mine øre lyder denne bemærkning mere som en politisk beslutning end en økonomisk beslutning. Vi er så blevet enige med AB s revisor om, at vi fortsat noterer denne gældspost som en note til regnskabet, da det er lån, som er afdragsfrit, og det kun kan komme til udbetaling i tilfælde af ophør af samarbejdsaftalen og da kun med værdien af hallen, og der er ikke tale om den bogførte værdi, men en værdi som ansættes af sagkyndige vurderingsfolk. Kunstgræsbaner: Vi har forsøgt mange tiltag for at finde en løsning på, hvordan vi får etableret de to kunstgræsbaner på AB. Så længe vi skylder FIH ca. 9,4 mio. DKK, bliver der ikke optaget yderligere lån til finansiering af disse baner. Vi må derfor sætte vores lid til, at GK beslutter sig for at tildele finansiering til en bane på Skovdiget. Om det bliver i 2010 ved vi ikke, men vi presser på alt det vi kan. Om der kan findes andre løsninger, må tiden vise. Parkeringspladsen: Vi har endvidere drøftet vedligeholdelsen af anlægget generelt, og det er vores håb, at parkeringspladsen kan blive asfalteret i Indtil da har vi selv for et beskedent beløb bekostet nye striber til p-båsene. Hjemmeside: Som jeg nævnte før, så var en af opgaverne fra seminaret, en revitalisering af klubbens

5 hjemmeside på internettet. Denne opgave har Nils Crone været styrmand på, og vi kan godt sige her, at arbejdet er tæt på at være færdigt, og vi ser frem til at få en ny og langt bedre hjemmeside, som både medlemmer, personalet, trænere og ledere bliver glade for at bruge. Jeg ved at Nils vil give en kort præsentation af hjemmesiden under punktet evt. Ungdomsrestauranten: En anden opgave, har været at få ændret ungdomsrestauranten, så de unge mennesker vil bruge noget mere tid her. Jens Grønning har i samarbejde med restauratøren indkøbt nye stole og borde, som vi har modtaget et stort tilskud til fra Carlsberg, det er vi meget glade for. Så tak til Carlsberg. Møblerne er under produktion og vil snart blive leveret til klubben, så det glæder vi os til. Når nu vi er ved restauranten, så har 2008 været et år, hvor vi har måttet udskifte og reparere rigtig mange ting i køkkenet, så nu håber vi at tingene fungerer bedre for Inge, til glæde for medlemmerne og gæsterne i risten. Bla. er der kommet nyt lys i baren og over nogle af bordene, så der ikke er så mørkt mere. Trådløst internet: Hvis nogen skulle være interesseret i at komme på internettet på AB, så har vi også fået trådløst internet installeret. AB 120 år: Den 26. februar 2009 fyldte klubben 120 år, og ved den lejlighed var der gratis lagkage i Risten. Vi håber at medlemmerne synes det var en god ide. Al kagen blev i hvert fald spist. Økonomi: Økonomi: Når vi senere gennemgår klubbens regnskab, så kan jeg allerede nu oplyse, at vi i samråd med klubbens revisor, har besluttet at nedskrive værdien af vores aktiebeholdning i AB A/S. Det har vi gjort på baggrund af årsregnskabet for 2007 for AB A/S. Vi skal senere stemme om bestyrelsens forslag, hvor HB beder om bemyndigelse til at sælge aktierne i AB A/S. Selve nedskrivningen er foretaget over klubbens resultatopgørelse, og nedbringer derfor overskuddet og egenkapitalen med ca. tkr. 430.

6 Cricket afdelingen - Ungdom: AB s lilleput hold vandt overlegent Danmarksmesterskabet i indendørs cricket. Det er første gang i de 32 år turneringen har været afholdt at AB vinder guld. AB s Drenge hold vandt sølv i den samme turnering. Turneringens bedste spillere udpeget af turneringens dommere blev Fazan Ahmed i lilleput og Usman Ali i Drenge rækken, begge fra AB. Fazan Ahmed er den første AB er, som nogensinde har modtaget prisen som turneringens bedste spiller ved Danske Bank Cup i Glostrup. En ære han nu deler med prominente spillere som Ole Mortensen og nuværende kaptajn for det danske landshold Frederik Klokker. Fazan er samtidig den yngste spiller, der nogensinde har modtaget pokalen. Usman Ali og Fazan Ahmed blev i 2008 udtaget til det Danske U13 landshold. Usman Ali bliver turneringens topscorer for Danmark skarpt forfulgt af Fazan. Fazan Ahmed bliver udtaget til det Danske U15 landshold sammen med tre andre ABer, Harris Ali Sharif, Hassan Anwar og Peter Skole-Sørensen. Ahsen Choudry Naim bliver udtaget til det danske U17 og U19 landshold. Senior: Førsteholdet kæmpede sig igennem en barsk sæson med mange skader og bliver i den bedste række i Bashir Shah fra AB bliver udtaget til det Danske A-landshold. Andet: Peter S. Hargreaves fyldte 80 år den 23. juni, hvilket blev fejret med en stor reception i AB's restaurant i samarbejde med Dansk Cricket Forbund. Akademisk Boldklub ansøger om midler hos integrationsministeriet til et projekt omkring integration gennem idræt med cricket som omdrejningspunkt og får tilsagn. Fodbold afdelingen Sportsligt er vi på vej frem! Vi er ved at geare hele fodboldafdelingen til de nye tider i dansk fodbold. Dette gælder helt fra de allermindste op til vores 1. senior.

7 Kravene i dansk fodbold bliver hårdere og hårdere, hvis man skal begå sig. Vi gør i fodboldafdelingen alt hvad vi kan for at optimere tingene, men det tager tid. Et af de første tiltag i 2008 var at ansætte en sportschef for U12 til U18. (John Møller), dette er et skridt på vejen, men der er lang vej igen. Kravene til vores trænere bliver større og større, hvis vi vil være en eliteklub. Vi kigger på mulighederne for at ansætte endnu en ungdomskoordinator, der skal have ansvaret for, hvordan der bliver trænet i de mindre årgange. I forhold til disse ændringer, har AB A/S og AB aftalt, at AB overtager ansvaret for 2. senior, som i dag spiller i Serie 1. Vi må så håbe at klubben er i stand til at gøre det attraktivt at spille på 2. senior, så vi ikke ender som Farums 2. senior, som er hastigt på vej ned gennem rækkerne. Det forstår der et kæmpe arbejde med. Som formand for AB synes jeg det er en kedelig udvikling, som jeg kun kan forstå set ud fra et økonomisk synspunkt. Jeg mener simpelthen at sammenhængskraften mellem AB A/S og AB svækkes, og jeg kan ikke forstå, at det skulle være mindre attraktivt for reservespillerne til divisionsholdet at spille i Serie 1, få kamptræning på et intensivt niveau på bane 1, med mange tilskuere til kampen. I stedet får de nogle få kampe i en reserveholdsturning, som ingen tilskuere har var et fantastisk sportsligt år, hvor vi igen erobrede et DM på eliteplan i AB, idet vores ynglinge vandt DM i suveræn stil, en fantastisk bedrift. Ynglinge vandt guld men det er værd at bemærke at hele ungdomsafdelingen er på vej frem, vi har fået nogle fantastiske trænere ansat, samtidig med at omgivelserne omkring holdene bliver forsøgt forbedret hele tiden. Det som vi ikke kan brokke os over i AB er den fantastiske talentmasse der altid findes i klubben, vi er desværre ikke de eneste der har fundet ud af dette. Vi kæmper en hård kamp for at holde på vores talenter da de omkringliggende klubber står parat til at overtage dem. Vi gør meget i bestyrelsen for at få det sociale liv i klubben til at blive bedre, men må erkende at det ikke er let i disse tider at få folk til foreningsarbejde. Ballo-cup en gammel AB tradition, som blev afholdt mellem jul og nytår, en super vellykket dag, men desværre med alt for få deltagere. Håndbold afdelingen Håndbold afdelingen oplever fortsat sportsligt succes og medlemsfremgang. Vi er i øjeblikket 288 medlemmer hvilket er det største antal i mange år. Vi er specielt tilfreds med den øget fremgang hos vores oldboys og girls, hvilket har

8 betydet at vi nu har tre oldgirls og tre oldboys hold! Også på ungdomssiden har vi oplevet fremgang, vi har stadigvæk venteliste på vores minimix. Vi kan også nu repræsentere AB med to hold både i drenge og pigerækkerne og vi deltager med elite hold på begge sider. Det kan bemærkes at vores dameynglinge ligger i ynglingeligaen. I forhold til seniorhåndbold har vi valgt at opsige vores holdfællesskab med Gl. HG. Dette betyder at vi vil være i grønt både i herre og dame rækkerne næste år. Med damerne i 3. Div. og herrerne i serie 2. Vi har i øjeblikket en særdeles aktiv og dygtig forældreforening som igen i år har afholdt AB Julecup en af Sjællands største håndbold stævner. Tennis afdelingen De nedadgående tendenser i tennis på landsplan er vi ved at vende til noget positivt, der kan bære AB Tennis videre. Vi startede for 3 år siden med at forbedre forholdene for medlemmerne vi har fået tennishuset, banebestilling, samarbejdsaftale med HEAD og Transocean Sport, bedre styr på økonomien, købt en tennisrobot, og i 2008 er det dejligt at se fremgangen på juniorsiden. På trods af udskiftning af cheftræner er det lykkedes vores trænerteam at fastholde og udbygge træningen, så vi nu er 310 medlemmer, heraf 90 juniorer. Og det er en fornøjelse at følge træningen om eftermiddagen i AB-hallen fyldt med tennisjuniorer. Vi har ansat en ny elitetræner Nicolai Olsen, som startede i slutningen af januar Og han vil styrke trænerteamet med fokus på rekruttering og udvikling af elitespillere. De administrative byrder har bestyrelsen fordelt på en større del af det samlede trænerteam for at forbedre kommunikationen og for at forbedre tilbuddene til medlemmerne. Trænerteamet er styrket med 2 nye hjælpetrænere, og nu er teamet på 6-7 trænere. Teamet tilbyder udflugter og sociale arrangementer for at styrke kammeratskabet og fællesskabet. Tennis har et godt samarbejde i Sports College med Bagsværd kostskole, hvor talentfulde juniorer kan dyrke tennis indenfor skoleskemaet i BK. Vi besøger bl.a. de lokale skoler for at reklamere for tennis. Vi vil højne niveauet bl.a. ved at forbedre 1. holdet, at lave et 2. hold og måske flere. Vi har i sommer 2008 deltaget med 1 seniorhold i 3. Division, men rykkede desværre ned i Sjællandsserien. Vi håber på at kunne blive i serien, og det vil på kort sigt være målet, både inde og ude. Herudover har vi 3 seniorhold for motionister. Vores juniorhold fik en flot 2. plads i sommer. Det var så formandens beretning, og til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke HB for et godt samarbejde. Torben, dig vil jeg gerne sige en særlig tak til, din arbejdsindsats for AB er helt

9 outstanding. Uden dig var der mange der blev nød til at trække i arbejdstøjet for at få det hele til at hænge sammen. Du er en ener, som AB kan være rigtig stolt og glad for at de har. Jeg håber på et langt samarbejde med dig. o Også en stor tak til personalet på AB, som i det daglige får alle tingene til at spille sammen. o Tak til GK for et godt samarbejde på mange niveauer. o Tak til alle trænere/ledere for et kæmpe stort og entusiastisk arbejde. o Tak til alle vores samarbejdspartnere, restauratøren, sponsorer og ikke mindst forældrene til vores ungdomsspillere, som bakker AB op på mange områder. o Tak til Torben Ploug vores revisor og til JH, vores advokat.

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014

Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014 9. februar 2015 Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014 Indledning Endnu et år er på vej over i historiebøgerne. Vi står overfor et nyt udfordrende år for Silkeborg Idrætsforening, hvor vi skal udvikle

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

BERETNING FOR ÅRET 2011

BERETNING FOR ÅRET 2011 BERETNING FOR ÅRET 2011 Det har som sædvanlig været et meget spændende år i Brøndby IF. Sportsligt kan det uden tvivl konstateres, at med en enkelt undtagelse, så er det absolut det bedste år nogensinde

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere