Generalforsamling 11/ i Akademisk Boldklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub"

Transkript

1 Generalforsamling 11/ i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet. - Og at dagsordenen var i overensstemmelser med lovene. 2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år - Formandens beretning Bilag 1 - Bent Kreutzfeldt, tennis spurgte til, om det tunge anlægsbudget er det noget AB selv vil finansierer via kassekreditten eller via lån. Tom Moeslund forklarede, at vi ikke regner med at skulle optage lån, men der nok skal der trækkes på kassekreditten. - Bent Kreutzfeldt, tennis ville også gerne vide, hvorfor der kun anlægges kunstgræs på lille grus og ikke på store grus. Tom Moeslund forklarede, at vi så ikke selv kan finansiere det hele, og det efter hans opfattelse ikke vil være forsvarligt med yderligere gældsætning. Bent Rossén, Cricket, kunne supplere med at han på Gladsaxe Stadion umiddelbart før Kommunalvalget i november var repræsentanter fra 5 byrådspartier og alle talte meget positivt om AB og behovet for kunstgræsbaner. Men intet er sket. Tom forklarede at der fortsat er en positiv dialog med Gladsaxe Kommune og vi fortsætter bestræbelserne på at få etableret en stor kunstgræsbane på Skovdiget 1. Taget til efterretning uden yderligere kommentarer. 3. A. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr til godkendelse. - Regnskabet blev fremlagt i nøgletal. - Det fuldstændige regnskab blev udleveret til dem der måtte ønske det. - Bent Rossén var ked af at klubbladet ikke udkom i Han mener der ligger noget historik og nostalgi i at bevare bladet. - Torben Knudsen forklarede, at der ikke kommer nok indlæg/stof til at fylde et blad, hvorfor udgivelsen var droppet. Kommer der nok stof vil udgivelsen blive genoptaget. - Brian Holm Otte, fodbold/web udvalg foreslog at interesserede kunne melde sig til at redaktionsudvalg og få koordineret udgivelser med mulighederne på den nye hjemmeside. - Hovedbestyrelsen noterede sig synspunkterne og vil behandle det ved lejlighed og vil gerne høre fra evt. interesserede til nævnte udvalg. - Regnskabet blev godkendt enstemmigt B. Fondsregnskab.

2 - Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af grundkontingent og evt. særkontingent. - Forblev uændret. 5. Indkomne forslag a. Ændring af 26 Nuværende formulering i loven: 26. Regnskabet skal revideres af et medlem og af en autoriseret revisor i forening. Revisorerne, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, afgår skiftevis. Den autoriserede revisor lønnes med et honorar, hvis størrelse skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Skulle en revisor få varigt forfald, kan Hovedbestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Der stilles forslag fra Hovedbestyrelsen om følgende fremtidige formulering af 26: Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Den statsautoriserede revisor lønnes med et honorar, hvis størrelse skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Skulle den valgte revisor få varigt forfald, kan Hovedbestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling Forslaget blev herefter vedtaget. b. Valg af 2 æresmedlemmer - Jens Grønning. Forslaget blev motiveret af Tom og Jens blev belønnet med AB nål i guld. - Jens Hjortskov. Forslaget blev motiveret af Tom og Jens blev belønnet med AB nål i guld. 6. Valg af forretningsudvalg, jfr. 21 a. Kasser 2 år se kandidatliste Torben Knudsen Genvalgt med applaus b. Næstformand 2 år se kandidatliste Rasmus Nielsen valgt med applaus Forretningsudvalget ser herefter således ud: Hovedformand: Næstformand: Kasser: Tom Moeslund, rep. fodbold Rasmus M. Nielsen, rep. håndbold Torben Knudsen, rep. fodbold

3 Sekretær: Nils Crone, rep. tennis 7. Valg af statsautoriseret revisor (ekstern) 2 år - Ernest og Young Valgt med applaus 8. Evt. - De 4 afd. formænd der var valgt i de respektive afd. Fodbold Håndbold Tennis Cricket Thomas Gram, nyvalgt Winnie Sørensen, nyvalgt Bent Randbøll, genvalgt Mikkel Grøn, genvalgt Hovedbestyrelsen består herefter af medlemmerne af Forretningsudvalget nævnt under pkt. 6 og de 4 ovenstående afdelingsformænd. Torben Ploug og Povl Kjøller fik 3 flasker vin for lang og tro tjeneste mht. revidering af regnskaber gennem årene. Brugen/fordelingen af opvisningsbanen Bent Collaitz, fodbold var ked af at cricket, efter hans opfattelse mange/flere gange lagde beslag på fodboldbane 1 på mandage på trods af at fodbold efter hans opfattelse skulle have fortrinsret. Bent Rossén, fodbold var ikke enig. Tom afsluttede med at sige at Hovedbestyrelsen havde aftalt fordelingen og brugen af banerne. Denne koordinering vil forsætte i fremtiden. Vi skal alle være på anlægget. Dirigenten takke for god ro og orden og Generalforsamlingen blev afsluttet kl

4 Formandens beretning Bilag 1 Velkomst til alle de fremmødte medlemmer 1. minuts stilhed for de medlemmer, som er døde siden sidste generalforsamling o navnene læses op fra listen Dagsorden Har I fået udleveret ved indgangen o Første punkt er valg af dirigent, og HB foreslår Jens Hjortskov. Og jeg skal høre om der er andre forslag? Ellers er JH valgt. Og jeg vil nu overlade til dig Jens at styre generalforsamlingen. o Når JH har konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og fortalt, hvordan han vil styre generalforsamlingen, så får jeg ordet til beretningen Beretningen o Min beretning vil tage udgangspunkt i de opgaver, som vi har arbejdet med i HB og FU, og derefter vil jeg kort nævne, hvordan det er gået i 2009 i de 4 afdelinger, herunder de bedste sportslige resultater og højdepunkter. o På generalforsamlingen i 2009 nævnte jeg en af årsagerne til at jeg er formand, nemlig at være med til at fastholde og udvikle AB til fortsat at være verdens bedste klub. Det tager tid og koster penge at udvikle og fastholde AB som verdens bedste klub. HB har derfor vedtaget en del anlægsopgaver over de næste år, hvilket jeg vil komme tilbage til senere i min beretning. o Vi har stadig ikke en forretningsfører på kontoret, som vi tidligere har været forvent med, og det gør at der stadig ligger et stort arbejde på FU s skuldre, primært på Torben Knudsens skuldre, men også på formandens. Vi har forlænget vores aftale med vores inspektør Søren Albertsen til januar 2012, hvilket begge parter er meget tilfredse med. Frem mod januar 2012 er det derfor HB s beslutning, at vi skal finde en løsning på den ledelsesmæssige struktur på AB, så vi igen kommer tilbage til en normal situation, hvor FU og primært hovedkasseren ikke arbejder deltids. Gladsaxe Kommune I løbet af 2009 har vi ikke haft møde med borgmesteren, som vi plejer, da begge parter skønnede, at der ikke var behov herfor. I stedet har vi haft megen dialog med embedsmændene i kommunen omkring vores anlæg. I forbindelse med den årlige budgetlægning i kommunen, indsendte vi vores ønsker til anlægsudgifter, hvilket primært har omhandlet kunststofgræsbaner (lille og stor bane), nyt gulv i hallen og nyt asfalt på parkeringspladsen. Kommunens tilbagemelding blev, at de havde sat udskiftning af gulvet i hallen på budgettet for 2011, mens kunststofgræsbaner og parkeringsplads blev udskudt/afslået. Efterfølgende har kommunen meddelt, at de ønsker at udskifte

5 hallens gulv allerede i 2010, men nu må vi se, da regeringen jo også har en mening om kommunernes anlægsudgifter. I forhold til kunststofbanerne, kan jeg oplyse, at der gennem hele 2009 har været brugt rigtig mange ressourcer i samarbejde med kommunens embedsmænd og enkelte politikere, for at få disse baner etableret på AB. Men desværre valgte politikerne denne investering fra, og jeg ved ikke hvornår vi kan håbe og tro på, at det lykkes at få disse baner etableret. Vi synes selv at vi gjorde alt hvad vi kunne for at leve op til de krav og signaler vi modtog fra kommunen, herunder en ikke ubetydelig medfinansiering fra klubbens side, men alt sammen desværre forgæves, i alt fald indtil videre. Jeg kommer som tidligere nævnt tilbage til emnet senere i min beretning. I juni måned havde vi besøg at kommunens folkeoplysningsudvalg, som ønskede at afholde et af deres møder på AB, og udover en omgang cricket instruktion fra Mikkel Grøn, så viste jeg dem rundt på anlægget og fortalte dem om de mange udfordringer vi har med anlæggets drift, herunder problemerne med halvgulvet, manglende halplads, og ikke mindst et kæmpe ønske om at få udskiftet grusbanerne med kunstgræs. Kort før kommunalvalget deltog vi i en slags vælgermøde for foreningsledere med en repræsentant fra hvert af de politiske partier. Det var kun tilladt at tale om idrætspolitiske emner i GK. Det var som udgangspunkt et udmærket møde, hvor man hurtigt finder ud, at der er flere partier i Gladsaxe byråd, som ikke interesserer sig særlig meget for sport og slet ikke for elitesport. Trist og meget tankevækkende i disse tider, hvor sundhed, trivsel og sport er på alles læber og i pressen hver dag. Parkeringspladsen: Når nu GK ikke ønsker at bidrage til at få lagt ny asfalt og malet nye striber på parkeringspladsen, så vil jeg blot informere medlemmerne om, at vi ikke selv bekoster denne anlægsudgift inden for de næste år, da denne udgift ligger på ca. tkr Så I må leve med at forholdene er som de er. FIH Sidste år orienterede jeg jer om, at vi ville tilbyde FIH et engangsbeløb til fuld og endelig afregning af lånet, som vi har hos FIH fra den gang AB A/S gik på børsen.

6 FIH har meddelt os, at de ikke vil acceptere mindre end 6 mio. dkk, hvilket vi selvsagt ikke har mulighed for at betale, så det kunne desværre ikke lade sig gøre. Så i samme forbindelse kan jeg også oplyse, at det ikke lykkedes os at sælge aktierne i AB A/S. Der var ingen, som viste interesse for at købe dem. Hjemmeside: Arbejdet med at få den nye hjemmeside op at køre pågår stadig, og det viser sig altid, når man går i gang med et så kompliceret projekt, som en hjemmeside, hvor 4 afdelinger har meget forskellige ønsker til indhold og funktioner, ja så tager det tid og nogle flere ressourcer end vi havde budgetteret med. Men jeg ved fra de involverede medlemmer, at vi meget snart skulle være klar til at gå i luften. HB håber så at mange af vores medlemmer vil tage godt i mod hjemmesiden og bruge den i det daglige. Vi føler os overbevist om, at den vil blive mange gange mere informativ og føles mere aktiv end den nuværende. Info-skærm: Som et nyt tiltag, vil der blive sat en informationsskærm op i forhallen, hvor medlemmer og gæster har mulighed for at se, hvilke sportsaktiviteter der er på anlægget, og samtidigt har de mulighed for at gå på internettet. Skærmen er sponsoreret af et firma, som også vil levere skærmen. Det mest optimale ville være, hvis der kunne sættes en skærm op ved lågen, som afløsning for den nuværende tavle, men det er næppe realistisk, for den vil med stor sandsynlighed blive ødelagt af hærværk. Anlægsopgaver: Vi har i 2009 anlagt nyt tilløb ved to at cricket afdelingens træningsbåse og vi har udskiftet lyset på lille grus, så alle bedre kan se at spille på banen nu. HB har på et møde i januar 2010 besluttet, at vi fortsat vil gøre en ekstraordinær indsats for, at anlægget lever op til nutidens krav.

7 Afdelingerne har hver for sig meget forskellige ønsker, og nogle af ønskerne kræver store finansielle ressourcer, som en forening har svært ved at løfte. Men vi mener, at vi over en periode på 1-3 år kan løfte følgende opgaver, under forudsætning af en fortsat tilfredsstillende økonomi. 1. Træningsbåse for Cricket asfalteres samt pålægges en gummimembran i to af båsene. I dag er båsene belagt med rødt grus, som giver meget ujævne opspring af bolden og træningen har derfor ingen eller kun ringe værdi. Udgift ca kr. Udføres i Kunststofgræsbane på lille grus. Vi vælger at prioritere investeringen i denne bane, da de af vores medlemmer som ikke har adgang til banerne ved Gladsaxe Stadion, spiller på lille grus. Hertil kommer at mange af holdene er såkaldte lukkede senior hold, som spiller året rundt i al slags vejr. Vi er sikre på, at de vil værdsætte at denne bane får kunstgræs belægning i stedet for grus. Vi kender ikke anlægsprisen, men skønner at den ligger et sted mellem 1-1,5 mio. dkk afhængig af hvor meget ekstra arbejde med belægning, træfældning og hegn der skal udføres. Hvis alt går vel forventer vi at banen er klar til ibrugtagning til næste efterår/vinter 2010/ Kunstgræspitch til Cricket mellem græsbane 1 og 2. Også her ønskes et mere stabilt underlag at spille på, og samtidigt vil det spare en del tid til klargøring af banen forud for hver kamp, og de løbende vedligeholdelsesomkostninger bliver også mindre årligt. Denne pitch generer ikke fodboldspillet på bane 1 og 2. Udgift ca dkk. Forventes etableret i 2011 (i bedste fald). 4. Renovering af tennisbanerne nr. 2, 4,5 og 6. Banerne har holdt meget længere end skønnet ved etableringen. Drænet er ødelagt og vandet har derfor svært ved at løbe væk fra banerne efter det har regnet. Udgiften pr. bane udgør skønsmæssigt dkk. Vi forventer at 1 bane renoveres årligt med start i 2011 eller Håndbold har også et par ønsker til hallen, men disse ønsker klares af vores personale, og i forbindelse med pålægning af nyt gulv i hallen. (Skabe og streger på banerne). AB-hallen: Vi har som alle jo ved, fået nyt tag på hallen for et par år siden. Denne vinter har været hård, og der er faldet meget sne. Vi har derfor været stærkt bekymret for, om taget nu kunne bære de store snemængder og ikke mindst om det flade tag langs med restauranten kunne holde til sneen, når nu det begyndte at tø.

8 Søren og hans folk har derfor afspærret området og forstærket bjælkerne midlertidigt, for at undgå ulykker med personskade til følge. Kommunen har i samarbejde med et konsulentfirma undersøgt taget på hallen og det skulle være ok, mens at taget langs med restauranten og over ungdomsrestauranten ikke kan holde til de store mængder sne. Vi ved ikke p.t. hvad der skal ske, men en eller anden form for ændring og eller forstærkning er nødvendig. Fest for trænere og ledere: I 2009 afholdte vi en fest i restauranten for vores frivillige trænere og ledere. Selve arrangementet var en succes, vi havde fantastisk vejr, og Inge med hjælp fra hendes folk lavede noget helt fantastisk mad. Vi mener i HB, at det er vigtigt at påskønne trænere og ledere for det store arbejde de udfører i AB. Vi holder en tilsvarende fest i 2010, som er under planlægning. DGI: Vi har i 2010 indmeldt AB i DGI, hvilket vi forventer os meget af. Det ser ud til at der er rigtig mange gode ting, som vi kan gøre brug af for et beskedent kontingent. Det er nu op til afdelingerne at bruge de muligheder som DGI tilbyder. Økonomi: Økonomi: Når vi senere gennemgår klubbens regnskab, så kan jeg allerede nu oplyse, at vi i samråd med klubbens revisor, har besluttet at nedskrive værdien af vores aktiebeholdning i AB A/S. Det har vi gjort på baggrund af årsregnskabet for 2008 for AB A/S. Selve nedskrivningen er foretaget over klubbens resultatopgørelse, og nedbringer derfor overskuddet og egenkapitalen med ca. tkr Værdien af aktierne udgør herefter i regnskabet tkr. 0. Cricket afdelingen Året 2009 var præget af flere store satsninger fra Cricketafdelingens side. Afdelingen satte gang i et stort projekt støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og

9 Integration. I Projektet arbejder cricketafdelingen med integration af unge med anden etnisk baggrund gennem cricketsporten. Projektet løber frem til slutningen af Midlerne fra Integrationsprojektet satte cricketafdelingen i stand til at ansætte en udenlandsk træner i klubben. Afdelingen valgte at ansætte Tauseef Satti, en ung træner med Pakistansk baggrund, som spiller professionelt i New Zealand. Tauseef Satti var et utroligt positivt bekendtskab for cricketafdelingen. Hans professionelle tilgang til cricketsporten har haft meget stor indflydelse på klubbens unge spillere og på den måde spillerne træner og spiller. Tauseef Satti var som spiller på 1. Holdet en vigtig faktor i at holdet nåede sin sportslige målsætning om at ende i top 4 i landets højeste række. Holdet endte på en 4. Plads i rækken efter en hektisk slutspurt, hvor holdet måtte vinde sine tre sidste kampe for at nå målet. Dansk Cricket Forbund er begyndt at få øjnene op for klubbens talentfulde spillere. Bashir Shah, der gennem en række år har spillet fast på det danske landshold, har fået følgeskab på holdet af Omar Hayat. Samtidig har Naveed Moughal, der i 2009 var topscore for AB, fået chance på det Danske A-landshold. Også blandt ungdommen har cricketafdelingens målrettede talentudvikling båret frugt. Afdelingen har i 2009 haft 11 spillere udtaget til de danske ungdomslandshold. Et godt eksempel er Mukkarram Hussain der deltog på det danske U15 landshold. Mukkarram har på rekordtid udviklet sig til et af Danmarks største Off-spin talenter, og endte 2009 sæsonen som Danmarks bedste kaster med 14 gærde i Drengerækken, næsten dobbelt så mange som hans nærmeste konkurrent. Med så mange talentfulde spillere var det en skuffelse at klubbens drengehold måtte nøjes med en 3. Plads ved dette års Danmarksmesterskab. Klubben kan til gengæld glæde sig over at Klubbens lilleputhold i 2009 vandt Danske Bank Cup for første gang i de 32 år stævnet har været afholdt. AB var vært da Bancroft Skole sendte et hold unge cricketspillere til Danmark. En meget positiv oplevelse for gæsterne og ABs unge spillere. Endeligt skal 2009 fremhæves som det år, hvor AB igen har involveret sig i damecricket. Klubbens unge miniputtræner Aadila Jiwani har samlet et hold unge kvinder omkring sig og satser på at deltage i turneringskampe for kvinder i den kommende sæson.

10 Fodbold afdelingen Sportsligt blev 2009 et blandet år. 1. senior havde et spændende forår hvor en tidlig oprykning til superligaen pludselig var et tema, desværre gik den ikke. Et spændende efterår startede flot, men sluttede desværre med 5 kampe uden sejr. Der er købt stærk ind til forårssæsonen, så lad os håbe at foråret bliver en lang optur så vi kan komme tilbage til superligaen, hvor vi hører til. Det endte i en nedrykning for 2. holdet i sommer, så vi nu spiller i serie 2. Forhåbentlig får vi stoppet den lidt kedelige nedrykningstrends i dette forår. 3. holdet er placeret i serie 3. I ynglingeligaen der er regnet som den bedste liga i landet ligger vi på en flot 6. plads og er samtidig regerende pokal mestre i SBU regi, da vi slog Lyngby med 1-0 i finalen. Vi blev desværre ikke repræsenteret i den bedste Junior Liga, men vi ligger på en suveræn 1 plads i 1.div, så det kunne godt tyde på at vi burde have været med i det fine selskab også der. Hele vores ungdomsafdeling blomstrer, og der bliver arbejdet på at optimere forholdene i og omkring alle holdene. Vi har endnu engang sat flere ressourcer ind på at få uddannet vores trænere. Vanen tro blev årets gang for alle ungdomsholdene præsenteret ved ungdomsafslutningen. I år foregik dette dog på Gladsaxe Stadion tak til ABUF. AB cup(tidligere Opel cup) blev endnu engang en succes med næsten 85 deltagende hold. Vi var desværre ikke i stand til at afholde Godnat bold da der ikke var nok tilmeldinger, et problemer vi kæmper meget med i bestyrelsen, generelt er det svært at få opbakning til diverse arrangementer bland klubbens medlemmer. Det skal dog her nævnes, at Ballo Cup igen er kommet op at køre efter et par års pause. Super hyggelig dag, med deltagende fra mange forskellige hold og årgange. På den organisatoriske side har bestyrelsen brugt meget tid på at kigge på arbejdsgangene og hvilke ting vi godt kunne tænke os der skulle ske i 2010.

11 Vi har udarbejdet en Udviklingsplan for fodboldafdelingen I kommer til at høre mere herom senere. Et af de nye tiltag er blandt andet en nytårstaffel for alle trænere og ledere. Vi har mange spændende ting i gang. Vi prøver samtidig at være mere synlige i forhold til de SBU-aktiviteter der foregår. Årets træner i 11-mands blev Birthe og i 7-mands Dennis Børner. Samarbejdet mellem AB A/S og amatør afdelingen er forløbet fint. Jeg vil slutte af med 2 rigtig gode nyheder. Vi har pr 1. januar ansat en børneungdomskonsulent i samarbejde med DBU. Oprustningen fortsætter og pr. 1. juli har vi ansat Kim Rasmussen som vores ungdoms koordinator. Håndbold afdelingen Vi kan igen melde om fremgang på medlemstallet så vi nu er 368 medlemmer. Det gør os på ungdomssiden til en af de største klubber på Sjælland. AB er repræsenteret med 2 hold på alle årgange, både drenge og pige siden op til junior rækken. På senior siden har vi et damehold, som har præsteret at placere sig i den øverste del af 3 div. En meget flot præstation i lyset af, at holdet består af 1. års senior og 2. års ynglinge. Vores herresenior ligger til oprykning til serie 1, og det er vurderingen at holdet har potentiale til mere. Vores oldboys og vores oldgirls kan begge præsentere 3 hold, hvilket det er de færreste håndboldklubber der kan. AB håndbold er en afdeling i vækst både sportsligt og medlemsmæssigt og med en sund økonomi har vi store forventninger til de næste år. Tennis afdelingen Tennis har en meget levende og voksende juniorafdeling med over 100 medlemmer, og tennisskolen er meget søgt og populær, det er dér, vores fremtid ligger.

12 Tennisafdelingen forventer sig meget af den ny hjemmeside, som der er blevet gjort en stor indsats for at blive god, overskuelig og brugervenlig. De administrative byrder fylder meget i tennisafdelingen, og vi kæmper for at forbedre indsatsen. Hjemmesiden vil hjælpe her, og derfor har vi styrket os dér. Vi har et nyt samarbejde i gang med Tennisvennerne, som vi håber bliver frugtbart. Afslutning Det var så formandens beretning, og til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke HB for et godt samarbejde. Torben dig vil jeg endnu engang gerne sige en særlig tak til, din arbejdsindsats for AB er helt outstanding. o Også en stor tak til personalet på AB, som i det daglige får alle tingene til at spille sammen. o Tak til GK for et godt samarbejde på mange niveauer. o Tak til alle trænere/ledere for et kæmpe stort og entusiastisk arbejde. o Tak til alle vores samarbejdspartnere, restauratøren, sponsorer og ikke mindst forældrene til vores ungdomsspillere, som bakker AB op på mange områder. o Tak til Torben Ploug, som jo takkede af som vores revisor efter mange år, og tak til vores klubrevisor Povl Kjøller og tak til Jens Hjortskov, vores advokat.

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for BOLBRO GIF

Vedtægter for BOLBRO GIF Vedtægter for BOLBRO GIF 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Bolbro GIF. 2. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 - FORENINGENS FORMÅL 1. at fremme forståelsen for foreningslivet 2. at

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSTRUP IF FODBOLD.

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSTRUP IF FODBOLD. REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSTRUP IF FODBOLD. 15. NOVEMBER 2012 KL 19:00 i MOSEN 1. Valg af dirigent a. Ole Pilgaard valgtes som dirigent. Ole konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer.

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011 Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion.

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Albertslund Idrætsforening Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Stemmeberettigede til stede: Bordtennis 3, Tennis 3 + 1 fuldmagt, Svømning 2, Badminton 3, Senior Idræts 6, Gymnastik

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere