Generalforsamling 11/ i Akademisk Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub"

Transkript

1 Generalforsamling 11/ i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet. - Og at dagsordenen var i overensstemmelser med lovene. 2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år - Formandens beretning Bilag 1 - Bent Kreutzfeldt, tennis spurgte til, om det tunge anlægsbudget er det noget AB selv vil finansierer via kassekreditten eller via lån. Tom Moeslund forklarede, at vi ikke regner med at skulle optage lån, men der nok skal der trækkes på kassekreditten. - Bent Kreutzfeldt, tennis ville også gerne vide, hvorfor der kun anlægges kunstgræs på lille grus og ikke på store grus. Tom Moeslund forklarede, at vi så ikke selv kan finansiere det hele, og det efter hans opfattelse ikke vil være forsvarligt med yderligere gældsætning. Bent Rossén, Cricket, kunne supplere med at han på Gladsaxe Stadion umiddelbart før Kommunalvalget i november var repræsentanter fra 5 byrådspartier og alle talte meget positivt om AB og behovet for kunstgræsbaner. Men intet er sket. Tom forklarede at der fortsat er en positiv dialog med Gladsaxe Kommune og vi fortsætter bestræbelserne på at få etableret en stor kunstgræsbane på Skovdiget 1. Taget til efterretning uden yderligere kommentarer. 3. A. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr til godkendelse. - Regnskabet blev fremlagt i nøgletal. - Det fuldstændige regnskab blev udleveret til dem der måtte ønske det. - Bent Rossén var ked af at klubbladet ikke udkom i Han mener der ligger noget historik og nostalgi i at bevare bladet. - Torben Knudsen forklarede, at der ikke kommer nok indlæg/stof til at fylde et blad, hvorfor udgivelsen var droppet. Kommer der nok stof vil udgivelsen blive genoptaget. - Brian Holm Otte, fodbold/web udvalg foreslog at interesserede kunne melde sig til at redaktionsudvalg og få koordineret udgivelser med mulighederne på den nye hjemmeside. - Hovedbestyrelsen noterede sig synspunkterne og vil behandle det ved lejlighed og vil gerne høre fra evt. interesserede til nævnte udvalg. - Regnskabet blev godkendt enstemmigt B. Fondsregnskab.

2 - Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af grundkontingent og evt. særkontingent. - Forblev uændret. 5. Indkomne forslag a. Ændring af 26 Nuværende formulering i loven: 26. Regnskabet skal revideres af et medlem og af en autoriseret revisor i forening. Revisorerne, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, afgår skiftevis. Den autoriserede revisor lønnes med et honorar, hvis størrelse skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Skulle en revisor få varigt forfald, kan Hovedbestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Der stilles forslag fra Hovedbestyrelsen om følgende fremtidige formulering af 26: Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Den statsautoriserede revisor lønnes med et honorar, hvis størrelse skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Skulle den valgte revisor få varigt forfald, kan Hovedbestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling Forslaget blev herefter vedtaget. b. Valg af 2 æresmedlemmer - Jens Grønning. Forslaget blev motiveret af Tom og Jens blev belønnet med AB nål i guld. - Jens Hjortskov. Forslaget blev motiveret af Tom og Jens blev belønnet med AB nål i guld. 6. Valg af forretningsudvalg, jfr. 21 a. Kasser 2 år se kandidatliste Torben Knudsen Genvalgt med applaus b. Næstformand 2 år se kandidatliste Rasmus Nielsen valgt med applaus Forretningsudvalget ser herefter således ud: Hovedformand: Næstformand: Kasser: Tom Moeslund, rep. fodbold Rasmus M. Nielsen, rep. håndbold Torben Knudsen, rep. fodbold

3 Sekretær: Nils Crone, rep. tennis 7. Valg af statsautoriseret revisor (ekstern) 2 år - Ernest og Young Valgt med applaus 8. Evt. - De 4 afd. formænd der var valgt i de respektive afd. Fodbold Håndbold Tennis Cricket Thomas Gram, nyvalgt Winnie Sørensen, nyvalgt Bent Randbøll, genvalgt Mikkel Grøn, genvalgt Hovedbestyrelsen består herefter af medlemmerne af Forretningsudvalget nævnt under pkt. 6 og de 4 ovenstående afdelingsformænd. Torben Ploug og Povl Kjøller fik 3 flasker vin for lang og tro tjeneste mht. revidering af regnskaber gennem årene. Brugen/fordelingen af opvisningsbanen Bent Collaitz, fodbold var ked af at cricket, efter hans opfattelse mange/flere gange lagde beslag på fodboldbane 1 på mandage på trods af at fodbold efter hans opfattelse skulle have fortrinsret. Bent Rossén, fodbold var ikke enig. Tom afsluttede med at sige at Hovedbestyrelsen havde aftalt fordelingen og brugen af banerne. Denne koordinering vil forsætte i fremtiden. Vi skal alle være på anlægget. Dirigenten takke for god ro og orden og Generalforsamlingen blev afsluttet kl

4 Formandens beretning Bilag 1 Velkomst til alle de fremmødte medlemmer 1. minuts stilhed for de medlemmer, som er døde siden sidste generalforsamling o navnene læses op fra listen Dagsorden Har I fået udleveret ved indgangen o Første punkt er valg af dirigent, og HB foreslår Jens Hjortskov. Og jeg skal høre om der er andre forslag? Ellers er JH valgt. Og jeg vil nu overlade til dig Jens at styre generalforsamlingen. o Når JH har konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og fortalt, hvordan han vil styre generalforsamlingen, så får jeg ordet til beretningen Beretningen o Min beretning vil tage udgangspunkt i de opgaver, som vi har arbejdet med i HB og FU, og derefter vil jeg kort nævne, hvordan det er gået i 2009 i de 4 afdelinger, herunder de bedste sportslige resultater og højdepunkter. o På generalforsamlingen i 2009 nævnte jeg en af årsagerne til at jeg er formand, nemlig at være med til at fastholde og udvikle AB til fortsat at være verdens bedste klub. Det tager tid og koster penge at udvikle og fastholde AB som verdens bedste klub. HB har derfor vedtaget en del anlægsopgaver over de næste år, hvilket jeg vil komme tilbage til senere i min beretning. o Vi har stadig ikke en forretningsfører på kontoret, som vi tidligere har været forvent med, og det gør at der stadig ligger et stort arbejde på FU s skuldre, primært på Torben Knudsens skuldre, men også på formandens. Vi har forlænget vores aftale med vores inspektør Søren Albertsen til januar 2012, hvilket begge parter er meget tilfredse med. Frem mod januar 2012 er det derfor HB s beslutning, at vi skal finde en løsning på den ledelsesmæssige struktur på AB, så vi igen kommer tilbage til en normal situation, hvor FU og primært hovedkasseren ikke arbejder deltids. Gladsaxe Kommune I løbet af 2009 har vi ikke haft møde med borgmesteren, som vi plejer, da begge parter skønnede, at der ikke var behov herfor. I stedet har vi haft megen dialog med embedsmændene i kommunen omkring vores anlæg. I forbindelse med den årlige budgetlægning i kommunen, indsendte vi vores ønsker til anlægsudgifter, hvilket primært har omhandlet kunststofgræsbaner (lille og stor bane), nyt gulv i hallen og nyt asfalt på parkeringspladsen. Kommunens tilbagemelding blev, at de havde sat udskiftning af gulvet i hallen på budgettet for 2011, mens kunststofgræsbaner og parkeringsplads blev udskudt/afslået. Efterfølgende har kommunen meddelt, at de ønsker at udskifte

5 hallens gulv allerede i 2010, men nu må vi se, da regeringen jo også har en mening om kommunernes anlægsudgifter. I forhold til kunststofbanerne, kan jeg oplyse, at der gennem hele 2009 har været brugt rigtig mange ressourcer i samarbejde med kommunens embedsmænd og enkelte politikere, for at få disse baner etableret på AB. Men desværre valgte politikerne denne investering fra, og jeg ved ikke hvornår vi kan håbe og tro på, at det lykkes at få disse baner etableret. Vi synes selv at vi gjorde alt hvad vi kunne for at leve op til de krav og signaler vi modtog fra kommunen, herunder en ikke ubetydelig medfinansiering fra klubbens side, men alt sammen desværre forgæves, i alt fald indtil videre. Jeg kommer som tidligere nævnt tilbage til emnet senere i min beretning. I juni måned havde vi besøg at kommunens folkeoplysningsudvalg, som ønskede at afholde et af deres møder på AB, og udover en omgang cricket instruktion fra Mikkel Grøn, så viste jeg dem rundt på anlægget og fortalte dem om de mange udfordringer vi har med anlæggets drift, herunder problemerne med halvgulvet, manglende halplads, og ikke mindst et kæmpe ønske om at få udskiftet grusbanerne med kunstgræs. Kort før kommunalvalget deltog vi i en slags vælgermøde for foreningsledere med en repræsentant fra hvert af de politiske partier. Det var kun tilladt at tale om idrætspolitiske emner i GK. Det var som udgangspunkt et udmærket møde, hvor man hurtigt finder ud, at der er flere partier i Gladsaxe byråd, som ikke interesserer sig særlig meget for sport og slet ikke for elitesport. Trist og meget tankevækkende i disse tider, hvor sundhed, trivsel og sport er på alles læber og i pressen hver dag. Parkeringspladsen: Når nu GK ikke ønsker at bidrage til at få lagt ny asfalt og malet nye striber på parkeringspladsen, så vil jeg blot informere medlemmerne om, at vi ikke selv bekoster denne anlægsudgift inden for de næste år, da denne udgift ligger på ca. tkr Så I må leve med at forholdene er som de er. FIH Sidste år orienterede jeg jer om, at vi ville tilbyde FIH et engangsbeløb til fuld og endelig afregning af lånet, som vi har hos FIH fra den gang AB A/S gik på børsen.

6 FIH har meddelt os, at de ikke vil acceptere mindre end 6 mio. dkk, hvilket vi selvsagt ikke har mulighed for at betale, så det kunne desværre ikke lade sig gøre. Så i samme forbindelse kan jeg også oplyse, at det ikke lykkedes os at sælge aktierne i AB A/S. Der var ingen, som viste interesse for at købe dem. Hjemmeside: Arbejdet med at få den nye hjemmeside op at køre pågår stadig, og det viser sig altid, når man går i gang med et så kompliceret projekt, som en hjemmeside, hvor 4 afdelinger har meget forskellige ønsker til indhold og funktioner, ja så tager det tid og nogle flere ressourcer end vi havde budgetteret med. Men jeg ved fra de involverede medlemmer, at vi meget snart skulle være klar til at gå i luften. HB håber så at mange af vores medlemmer vil tage godt i mod hjemmesiden og bruge den i det daglige. Vi føler os overbevist om, at den vil blive mange gange mere informativ og føles mere aktiv end den nuværende. Info-skærm: Som et nyt tiltag, vil der blive sat en informationsskærm op i forhallen, hvor medlemmer og gæster har mulighed for at se, hvilke sportsaktiviteter der er på anlægget, og samtidigt har de mulighed for at gå på internettet. Skærmen er sponsoreret af et firma, som også vil levere skærmen. Det mest optimale ville være, hvis der kunne sættes en skærm op ved lågen, som afløsning for den nuværende tavle, men det er næppe realistisk, for den vil med stor sandsynlighed blive ødelagt af hærværk. Anlægsopgaver: Vi har i 2009 anlagt nyt tilløb ved to at cricket afdelingens træningsbåse og vi har udskiftet lyset på lille grus, så alle bedre kan se at spille på banen nu. HB har på et møde i januar 2010 besluttet, at vi fortsat vil gøre en ekstraordinær indsats for, at anlægget lever op til nutidens krav.

7 Afdelingerne har hver for sig meget forskellige ønsker, og nogle af ønskerne kræver store finansielle ressourcer, som en forening har svært ved at løfte. Men vi mener, at vi over en periode på 1-3 år kan løfte følgende opgaver, under forudsætning af en fortsat tilfredsstillende økonomi. 1. Træningsbåse for Cricket asfalteres samt pålægges en gummimembran i to af båsene. I dag er båsene belagt med rødt grus, som giver meget ujævne opspring af bolden og træningen har derfor ingen eller kun ringe værdi. Udgift ca kr. Udføres i Kunststofgræsbane på lille grus. Vi vælger at prioritere investeringen i denne bane, da de af vores medlemmer som ikke har adgang til banerne ved Gladsaxe Stadion, spiller på lille grus. Hertil kommer at mange af holdene er såkaldte lukkede senior hold, som spiller året rundt i al slags vejr. Vi er sikre på, at de vil værdsætte at denne bane får kunstgræs belægning i stedet for grus. Vi kender ikke anlægsprisen, men skønner at den ligger et sted mellem 1-1,5 mio. dkk afhængig af hvor meget ekstra arbejde med belægning, træfældning og hegn der skal udføres. Hvis alt går vel forventer vi at banen er klar til ibrugtagning til næste efterår/vinter 2010/ Kunstgræspitch til Cricket mellem græsbane 1 og 2. Også her ønskes et mere stabilt underlag at spille på, og samtidigt vil det spare en del tid til klargøring af banen forud for hver kamp, og de løbende vedligeholdelsesomkostninger bliver også mindre årligt. Denne pitch generer ikke fodboldspillet på bane 1 og 2. Udgift ca dkk. Forventes etableret i 2011 (i bedste fald). 4. Renovering af tennisbanerne nr. 2, 4,5 og 6. Banerne har holdt meget længere end skønnet ved etableringen. Drænet er ødelagt og vandet har derfor svært ved at løbe væk fra banerne efter det har regnet. Udgiften pr. bane udgør skønsmæssigt dkk. Vi forventer at 1 bane renoveres årligt med start i 2011 eller Håndbold har også et par ønsker til hallen, men disse ønsker klares af vores personale, og i forbindelse med pålægning af nyt gulv i hallen. (Skabe og streger på banerne). AB-hallen: Vi har som alle jo ved, fået nyt tag på hallen for et par år siden. Denne vinter har været hård, og der er faldet meget sne. Vi har derfor været stærkt bekymret for, om taget nu kunne bære de store snemængder og ikke mindst om det flade tag langs med restauranten kunne holde til sneen, når nu det begyndte at tø.

8 Søren og hans folk har derfor afspærret området og forstærket bjælkerne midlertidigt, for at undgå ulykker med personskade til følge. Kommunen har i samarbejde med et konsulentfirma undersøgt taget på hallen og det skulle være ok, mens at taget langs med restauranten og over ungdomsrestauranten ikke kan holde til de store mængder sne. Vi ved ikke p.t. hvad der skal ske, men en eller anden form for ændring og eller forstærkning er nødvendig. Fest for trænere og ledere: I 2009 afholdte vi en fest i restauranten for vores frivillige trænere og ledere. Selve arrangementet var en succes, vi havde fantastisk vejr, og Inge med hjælp fra hendes folk lavede noget helt fantastisk mad. Vi mener i HB, at det er vigtigt at påskønne trænere og ledere for det store arbejde de udfører i AB. Vi holder en tilsvarende fest i 2010, som er under planlægning. DGI: Vi har i 2010 indmeldt AB i DGI, hvilket vi forventer os meget af. Det ser ud til at der er rigtig mange gode ting, som vi kan gøre brug af for et beskedent kontingent. Det er nu op til afdelingerne at bruge de muligheder som DGI tilbyder. Økonomi: Økonomi: Når vi senere gennemgår klubbens regnskab, så kan jeg allerede nu oplyse, at vi i samråd med klubbens revisor, har besluttet at nedskrive værdien af vores aktiebeholdning i AB A/S. Det har vi gjort på baggrund af årsregnskabet for 2008 for AB A/S. Selve nedskrivningen er foretaget over klubbens resultatopgørelse, og nedbringer derfor overskuddet og egenkapitalen med ca. tkr Værdien af aktierne udgør herefter i regnskabet tkr. 0. Cricket afdelingen Året 2009 var præget af flere store satsninger fra Cricketafdelingens side. Afdelingen satte gang i et stort projekt støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og

9 Integration. I Projektet arbejder cricketafdelingen med integration af unge med anden etnisk baggrund gennem cricketsporten. Projektet løber frem til slutningen af Midlerne fra Integrationsprojektet satte cricketafdelingen i stand til at ansætte en udenlandsk træner i klubben. Afdelingen valgte at ansætte Tauseef Satti, en ung træner med Pakistansk baggrund, som spiller professionelt i New Zealand. Tauseef Satti var et utroligt positivt bekendtskab for cricketafdelingen. Hans professionelle tilgang til cricketsporten har haft meget stor indflydelse på klubbens unge spillere og på den måde spillerne træner og spiller. Tauseef Satti var som spiller på 1. Holdet en vigtig faktor i at holdet nåede sin sportslige målsætning om at ende i top 4 i landets højeste række. Holdet endte på en 4. Plads i rækken efter en hektisk slutspurt, hvor holdet måtte vinde sine tre sidste kampe for at nå målet. Dansk Cricket Forbund er begyndt at få øjnene op for klubbens talentfulde spillere. Bashir Shah, der gennem en række år har spillet fast på det danske landshold, har fået følgeskab på holdet af Omar Hayat. Samtidig har Naveed Moughal, der i 2009 var topscore for AB, fået chance på det Danske A-landshold. Også blandt ungdommen har cricketafdelingens målrettede talentudvikling båret frugt. Afdelingen har i 2009 haft 11 spillere udtaget til de danske ungdomslandshold. Et godt eksempel er Mukkarram Hussain der deltog på det danske U15 landshold. Mukkarram har på rekordtid udviklet sig til et af Danmarks største Off-spin talenter, og endte 2009 sæsonen som Danmarks bedste kaster med 14 gærde i Drengerækken, næsten dobbelt så mange som hans nærmeste konkurrent. Med så mange talentfulde spillere var det en skuffelse at klubbens drengehold måtte nøjes med en 3. Plads ved dette års Danmarksmesterskab. Klubben kan til gengæld glæde sig over at Klubbens lilleputhold i 2009 vandt Danske Bank Cup for første gang i de 32 år stævnet har været afholdt. AB var vært da Bancroft Skole sendte et hold unge cricketspillere til Danmark. En meget positiv oplevelse for gæsterne og ABs unge spillere. Endeligt skal 2009 fremhæves som det år, hvor AB igen har involveret sig i damecricket. Klubbens unge miniputtræner Aadila Jiwani har samlet et hold unge kvinder omkring sig og satser på at deltage i turneringskampe for kvinder i den kommende sæson.

10 Fodbold afdelingen Sportsligt blev 2009 et blandet år. 1. senior havde et spændende forår hvor en tidlig oprykning til superligaen pludselig var et tema, desværre gik den ikke. Et spændende efterår startede flot, men sluttede desværre med 5 kampe uden sejr. Der er købt stærk ind til forårssæsonen, så lad os håbe at foråret bliver en lang optur så vi kan komme tilbage til superligaen, hvor vi hører til. Det endte i en nedrykning for 2. holdet i sommer, så vi nu spiller i serie 2. Forhåbentlig får vi stoppet den lidt kedelige nedrykningstrends i dette forår. 3. holdet er placeret i serie 3. I ynglingeligaen der er regnet som den bedste liga i landet ligger vi på en flot 6. plads og er samtidig regerende pokal mestre i SBU regi, da vi slog Lyngby med 1-0 i finalen. Vi blev desværre ikke repræsenteret i den bedste Junior Liga, men vi ligger på en suveræn 1 plads i 1.div, så det kunne godt tyde på at vi burde have været med i det fine selskab også der. Hele vores ungdomsafdeling blomstrer, og der bliver arbejdet på at optimere forholdene i og omkring alle holdene. Vi har endnu engang sat flere ressourcer ind på at få uddannet vores trænere. Vanen tro blev årets gang for alle ungdomsholdene præsenteret ved ungdomsafslutningen. I år foregik dette dog på Gladsaxe Stadion tak til ABUF. AB cup(tidligere Opel cup) blev endnu engang en succes med næsten 85 deltagende hold. Vi var desværre ikke i stand til at afholde Godnat bold da der ikke var nok tilmeldinger, et problemer vi kæmper meget med i bestyrelsen, generelt er det svært at få opbakning til diverse arrangementer bland klubbens medlemmer. Det skal dog her nævnes, at Ballo Cup igen er kommet op at køre efter et par års pause. Super hyggelig dag, med deltagende fra mange forskellige hold og årgange. På den organisatoriske side har bestyrelsen brugt meget tid på at kigge på arbejdsgangene og hvilke ting vi godt kunne tænke os der skulle ske i 2010.

11 Vi har udarbejdet en Udviklingsplan for fodboldafdelingen I kommer til at høre mere herom senere. Et af de nye tiltag er blandt andet en nytårstaffel for alle trænere og ledere. Vi har mange spændende ting i gang. Vi prøver samtidig at være mere synlige i forhold til de SBU-aktiviteter der foregår. Årets træner i 11-mands blev Birthe og i 7-mands Dennis Børner. Samarbejdet mellem AB A/S og amatør afdelingen er forløbet fint. Jeg vil slutte af med 2 rigtig gode nyheder. Vi har pr 1. januar ansat en børneungdomskonsulent i samarbejde med DBU. Oprustningen fortsætter og pr. 1. juli har vi ansat Kim Rasmussen som vores ungdoms koordinator. Håndbold afdelingen Vi kan igen melde om fremgang på medlemstallet så vi nu er 368 medlemmer. Det gør os på ungdomssiden til en af de største klubber på Sjælland. AB er repræsenteret med 2 hold på alle årgange, både drenge og pige siden op til junior rækken. På senior siden har vi et damehold, som har præsteret at placere sig i den øverste del af 3 div. En meget flot præstation i lyset af, at holdet består af 1. års senior og 2. års ynglinge. Vores herresenior ligger til oprykning til serie 1, og det er vurderingen at holdet har potentiale til mere. Vores oldboys og vores oldgirls kan begge præsentere 3 hold, hvilket det er de færreste håndboldklubber der kan. AB håndbold er en afdeling i vækst både sportsligt og medlemsmæssigt og med en sund økonomi har vi store forventninger til de næste år. Tennis afdelingen Tennis har en meget levende og voksende juniorafdeling med over 100 medlemmer, og tennisskolen er meget søgt og populær, det er dér, vores fremtid ligger.

12 Tennisafdelingen forventer sig meget af den ny hjemmeside, som der er blevet gjort en stor indsats for at blive god, overskuelig og brugervenlig. De administrative byrder fylder meget i tennisafdelingen, og vi kæmper for at forbedre indsatsen. Hjemmesiden vil hjælpe her, og derfor har vi styrket os dér. Vi har et nyt samarbejde i gang med Tennisvennerne, som vi håber bliver frugtbart. Afslutning Det var så formandens beretning, og til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke HB for et godt samarbejde. Torben dig vil jeg endnu engang gerne sige en særlig tak til, din arbejdsindsats for AB er helt outstanding. o Også en stor tak til personalet på AB, som i det daglige får alle tingene til at spille sammen. o Tak til GK for et godt samarbejde på mange niveauer. o Tak til alle trænere/ledere for et kæmpe stort og entusiastisk arbejde. o Tak til alle vores samarbejdspartnere, restauratøren, sponsorer og ikke mindst forældrene til vores ungdomsspillere, som bakker AB op på mange områder. o Tak til Torben Ploug, som jo takkede af som vores revisor efter mange år, og tak til vores klubrevisor Povl Kjøller og tak til Jens Hjortskov, vores advokat.

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard REFERAT Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard Referat: 1) Valg af dirigent Janne Seemann blev valgt og kunne konstatere, at

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN Oluf Hjortlund, Advokat J.nr.: 61-107545 Strandvejen 4, 1. tv. DK-9000 Aalborg Danmark Telefon + 45 96 30 42 30 VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er FC SOLSIDEN. 1.2. Foreningens

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere