Generalforsamling 11/ i Akademisk Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub"

Transkript

1 Generalforsamling 11/ i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet. - Og at dagsordenen var i overensstemmelser med lovene. 2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år - Formandens beretning Bilag 1 - Bent Kreutzfeldt, tennis spurgte til, om det tunge anlægsbudget er det noget AB selv vil finansierer via kassekreditten eller via lån. Tom Moeslund forklarede, at vi ikke regner med at skulle optage lån, men der nok skal der trækkes på kassekreditten. - Bent Kreutzfeldt, tennis ville også gerne vide, hvorfor der kun anlægges kunstgræs på lille grus og ikke på store grus. Tom Moeslund forklarede, at vi så ikke selv kan finansiere det hele, og det efter hans opfattelse ikke vil være forsvarligt med yderligere gældsætning. Bent Rossén, Cricket, kunne supplere med at han på Gladsaxe Stadion umiddelbart før Kommunalvalget i november var repræsentanter fra 5 byrådspartier og alle talte meget positivt om AB og behovet for kunstgræsbaner. Men intet er sket. Tom forklarede at der fortsat er en positiv dialog med Gladsaxe Kommune og vi fortsætter bestræbelserne på at få etableret en stor kunstgræsbane på Skovdiget 1. Taget til efterretning uden yderligere kommentarer. 3. A. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr til godkendelse. - Regnskabet blev fremlagt i nøgletal. - Det fuldstændige regnskab blev udleveret til dem der måtte ønske det. - Bent Rossén var ked af at klubbladet ikke udkom i Han mener der ligger noget historik og nostalgi i at bevare bladet. - Torben Knudsen forklarede, at der ikke kommer nok indlæg/stof til at fylde et blad, hvorfor udgivelsen var droppet. Kommer der nok stof vil udgivelsen blive genoptaget. - Brian Holm Otte, fodbold/web udvalg foreslog at interesserede kunne melde sig til at redaktionsudvalg og få koordineret udgivelser med mulighederne på den nye hjemmeside. - Hovedbestyrelsen noterede sig synspunkterne og vil behandle det ved lejlighed og vil gerne høre fra evt. interesserede til nævnte udvalg. - Regnskabet blev godkendt enstemmigt B. Fondsregnskab.

2 - Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af grundkontingent og evt. særkontingent. - Forblev uændret. 5. Indkomne forslag a. Ændring af 26 Nuværende formulering i loven: 26. Regnskabet skal revideres af et medlem og af en autoriseret revisor i forening. Revisorerne, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, afgår skiftevis. Den autoriserede revisor lønnes med et honorar, hvis størrelse skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Skulle en revisor få varigt forfald, kan Hovedbestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Der stilles forslag fra Hovedbestyrelsen om følgende fremtidige formulering af 26: Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Den statsautoriserede revisor lønnes med et honorar, hvis størrelse skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Skulle den valgte revisor få varigt forfald, kan Hovedbestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling Forslaget blev herefter vedtaget. b. Valg af 2 æresmedlemmer - Jens Grønning. Forslaget blev motiveret af Tom og Jens blev belønnet med AB nål i guld. - Jens Hjortskov. Forslaget blev motiveret af Tom og Jens blev belønnet med AB nål i guld. 6. Valg af forretningsudvalg, jfr. 21 a. Kasser 2 år se kandidatliste Torben Knudsen Genvalgt med applaus b. Næstformand 2 år se kandidatliste Rasmus Nielsen valgt med applaus Forretningsudvalget ser herefter således ud: Hovedformand: Næstformand: Kasser: Tom Moeslund, rep. fodbold Rasmus M. Nielsen, rep. håndbold Torben Knudsen, rep. fodbold

3 Sekretær: Nils Crone, rep. tennis 7. Valg af statsautoriseret revisor (ekstern) 2 år - Ernest og Young Valgt med applaus 8. Evt. - De 4 afd. formænd der var valgt i de respektive afd. Fodbold Håndbold Tennis Cricket Thomas Gram, nyvalgt Winnie Sørensen, nyvalgt Bent Randbøll, genvalgt Mikkel Grøn, genvalgt Hovedbestyrelsen består herefter af medlemmerne af Forretningsudvalget nævnt under pkt. 6 og de 4 ovenstående afdelingsformænd. Torben Ploug og Povl Kjøller fik 3 flasker vin for lang og tro tjeneste mht. revidering af regnskaber gennem årene. Brugen/fordelingen af opvisningsbanen Bent Collaitz, fodbold var ked af at cricket, efter hans opfattelse mange/flere gange lagde beslag på fodboldbane 1 på mandage på trods af at fodbold efter hans opfattelse skulle have fortrinsret. Bent Rossén, fodbold var ikke enig. Tom afsluttede med at sige at Hovedbestyrelsen havde aftalt fordelingen og brugen af banerne. Denne koordinering vil forsætte i fremtiden. Vi skal alle være på anlægget. Dirigenten takke for god ro og orden og Generalforsamlingen blev afsluttet kl

4 Formandens beretning Bilag 1 Velkomst til alle de fremmødte medlemmer 1. minuts stilhed for de medlemmer, som er døde siden sidste generalforsamling o navnene læses op fra listen Dagsorden Har I fået udleveret ved indgangen o Første punkt er valg af dirigent, og HB foreslår Jens Hjortskov. Og jeg skal høre om der er andre forslag? Ellers er JH valgt. Og jeg vil nu overlade til dig Jens at styre generalforsamlingen. o Når JH har konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og fortalt, hvordan han vil styre generalforsamlingen, så får jeg ordet til beretningen Beretningen o Min beretning vil tage udgangspunkt i de opgaver, som vi har arbejdet med i HB og FU, og derefter vil jeg kort nævne, hvordan det er gået i 2009 i de 4 afdelinger, herunder de bedste sportslige resultater og højdepunkter. o På generalforsamlingen i 2009 nævnte jeg en af årsagerne til at jeg er formand, nemlig at være med til at fastholde og udvikle AB til fortsat at være verdens bedste klub. Det tager tid og koster penge at udvikle og fastholde AB som verdens bedste klub. HB har derfor vedtaget en del anlægsopgaver over de næste år, hvilket jeg vil komme tilbage til senere i min beretning. o Vi har stadig ikke en forretningsfører på kontoret, som vi tidligere har været forvent med, og det gør at der stadig ligger et stort arbejde på FU s skuldre, primært på Torben Knudsens skuldre, men også på formandens. Vi har forlænget vores aftale med vores inspektør Søren Albertsen til januar 2012, hvilket begge parter er meget tilfredse med. Frem mod januar 2012 er det derfor HB s beslutning, at vi skal finde en løsning på den ledelsesmæssige struktur på AB, så vi igen kommer tilbage til en normal situation, hvor FU og primært hovedkasseren ikke arbejder deltids. Gladsaxe Kommune I løbet af 2009 har vi ikke haft møde med borgmesteren, som vi plejer, da begge parter skønnede, at der ikke var behov herfor. I stedet har vi haft megen dialog med embedsmændene i kommunen omkring vores anlæg. I forbindelse med den årlige budgetlægning i kommunen, indsendte vi vores ønsker til anlægsudgifter, hvilket primært har omhandlet kunststofgræsbaner (lille og stor bane), nyt gulv i hallen og nyt asfalt på parkeringspladsen. Kommunens tilbagemelding blev, at de havde sat udskiftning af gulvet i hallen på budgettet for 2011, mens kunststofgræsbaner og parkeringsplads blev udskudt/afslået. Efterfølgende har kommunen meddelt, at de ønsker at udskifte

5 hallens gulv allerede i 2010, men nu må vi se, da regeringen jo også har en mening om kommunernes anlægsudgifter. I forhold til kunststofbanerne, kan jeg oplyse, at der gennem hele 2009 har været brugt rigtig mange ressourcer i samarbejde med kommunens embedsmænd og enkelte politikere, for at få disse baner etableret på AB. Men desværre valgte politikerne denne investering fra, og jeg ved ikke hvornår vi kan håbe og tro på, at det lykkes at få disse baner etableret. Vi synes selv at vi gjorde alt hvad vi kunne for at leve op til de krav og signaler vi modtog fra kommunen, herunder en ikke ubetydelig medfinansiering fra klubbens side, men alt sammen desværre forgæves, i alt fald indtil videre. Jeg kommer som tidligere nævnt tilbage til emnet senere i min beretning. I juni måned havde vi besøg at kommunens folkeoplysningsudvalg, som ønskede at afholde et af deres møder på AB, og udover en omgang cricket instruktion fra Mikkel Grøn, så viste jeg dem rundt på anlægget og fortalte dem om de mange udfordringer vi har med anlæggets drift, herunder problemerne med halvgulvet, manglende halplads, og ikke mindst et kæmpe ønske om at få udskiftet grusbanerne med kunstgræs. Kort før kommunalvalget deltog vi i en slags vælgermøde for foreningsledere med en repræsentant fra hvert af de politiske partier. Det var kun tilladt at tale om idrætspolitiske emner i GK. Det var som udgangspunkt et udmærket møde, hvor man hurtigt finder ud, at der er flere partier i Gladsaxe byråd, som ikke interesserer sig særlig meget for sport og slet ikke for elitesport. Trist og meget tankevækkende i disse tider, hvor sundhed, trivsel og sport er på alles læber og i pressen hver dag. Parkeringspladsen: Når nu GK ikke ønsker at bidrage til at få lagt ny asfalt og malet nye striber på parkeringspladsen, så vil jeg blot informere medlemmerne om, at vi ikke selv bekoster denne anlægsudgift inden for de næste år, da denne udgift ligger på ca. tkr Så I må leve med at forholdene er som de er. FIH Sidste år orienterede jeg jer om, at vi ville tilbyde FIH et engangsbeløb til fuld og endelig afregning af lånet, som vi har hos FIH fra den gang AB A/S gik på børsen.

6 FIH har meddelt os, at de ikke vil acceptere mindre end 6 mio. dkk, hvilket vi selvsagt ikke har mulighed for at betale, så det kunne desværre ikke lade sig gøre. Så i samme forbindelse kan jeg også oplyse, at det ikke lykkedes os at sælge aktierne i AB A/S. Der var ingen, som viste interesse for at købe dem. Hjemmeside: Arbejdet med at få den nye hjemmeside op at køre pågår stadig, og det viser sig altid, når man går i gang med et så kompliceret projekt, som en hjemmeside, hvor 4 afdelinger har meget forskellige ønsker til indhold og funktioner, ja så tager det tid og nogle flere ressourcer end vi havde budgetteret med. Men jeg ved fra de involverede medlemmer, at vi meget snart skulle være klar til at gå i luften. HB håber så at mange af vores medlemmer vil tage godt i mod hjemmesiden og bruge den i det daglige. Vi føler os overbevist om, at den vil blive mange gange mere informativ og føles mere aktiv end den nuværende. Info-skærm: Som et nyt tiltag, vil der blive sat en informationsskærm op i forhallen, hvor medlemmer og gæster har mulighed for at se, hvilke sportsaktiviteter der er på anlægget, og samtidigt har de mulighed for at gå på internettet. Skærmen er sponsoreret af et firma, som også vil levere skærmen. Det mest optimale ville være, hvis der kunne sættes en skærm op ved lågen, som afløsning for den nuværende tavle, men det er næppe realistisk, for den vil med stor sandsynlighed blive ødelagt af hærværk. Anlægsopgaver: Vi har i 2009 anlagt nyt tilløb ved to at cricket afdelingens træningsbåse og vi har udskiftet lyset på lille grus, så alle bedre kan se at spille på banen nu. HB har på et møde i januar 2010 besluttet, at vi fortsat vil gøre en ekstraordinær indsats for, at anlægget lever op til nutidens krav.

7 Afdelingerne har hver for sig meget forskellige ønsker, og nogle af ønskerne kræver store finansielle ressourcer, som en forening har svært ved at løfte. Men vi mener, at vi over en periode på 1-3 år kan løfte følgende opgaver, under forudsætning af en fortsat tilfredsstillende økonomi. 1. Træningsbåse for Cricket asfalteres samt pålægges en gummimembran i to af båsene. I dag er båsene belagt med rødt grus, som giver meget ujævne opspring af bolden og træningen har derfor ingen eller kun ringe værdi. Udgift ca kr. Udføres i Kunststofgræsbane på lille grus. Vi vælger at prioritere investeringen i denne bane, da de af vores medlemmer som ikke har adgang til banerne ved Gladsaxe Stadion, spiller på lille grus. Hertil kommer at mange af holdene er såkaldte lukkede senior hold, som spiller året rundt i al slags vejr. Vi er sikre på, at de vil værdsætte at denne bane får kunstgræs belægning i stedet for grus. Vi kender ikke anlægsprisen, men skønner at den ligger et sted mellem 1-1,5 mio. dkk afhængig af hvor meget ekstra arbejde med belægning, træfældning og hegn der skal udføres. Hvis alt går vel forventer vi at banen er klar til ibrugtagning til næste efterår/vinter 2010/ Kunstgræspitch til Cricket mellem græsbane 1 og 2. Også her ønskes et mere stabilt underlag at spille på, og samtidigt vil det spare en del tid til klargøring af banen forud for hver kamp, og de løbende vedligeholdelsesomkostninger bliver også mindre årligt. Denne pitch generer ikke fodboldspillet på bane 1 og 2. Udgift ca dkk. Forventes etableret i 2011 (i bedste fald). 4. Renovering af tennisbanerne nr. 2, 4,5 og 6. Banerne har holdt meget længere end skønnet ved etableringen. Drænet er ødelagt og vandet har derfor svært ved at løbe væk fra banerne efter det har regnet. Udgiften pr. bane udgør skønsmæssigt dkk. Vi forventer at 1 bane renoveres årligt med start i 2011 eller Håndbold har også et par ønsker til hallen, men disse ønsker klares af vores personale, og i forbindelse med pålægning af nyt gulv i hallen. (Skabe og streger på banerne). AB-hallen: Vi har som alle jo ved, fået nyt tag på hallen for et par år siden. Denne vinter har været hård, og der er faldet meget sne. Vi har derfor været stærkt bekymret for, om taget nu kunne bære de store snemængder og ikke mindst om det flade tag langs med restauranten kunne holde til sneen, når nu det begyndte at tø.

8 Søren og hans folk har derfor afspærret området og forstærket bjælkerne midlertidigt, for at undgå ulykker med personskade til følge. Kommunen har i samarbejde med et konsulentfirma undersøgt taget på hallen og det skulle være ok, mens at taget langs med restauranten og over ungdomsrestauranten ikke kan holde til de store mængder sne. Vi ved ikke p.t. hvad der skal ske, men en eller anden form for ændring og eller forstærkning er nødvendig. Fest for trænere og ledere: I 2009 afholdte vi en fest i restauranten for vores frivillige trænere og ledere. Selve arrangementet var en succes, vi havde fantastisk vejr, og Inge med hjælp fra hendes folk lavede noget helt fantastisk mad. Vi mener i HB, at det er vigtigt at påskønne trænere og ledere for det store arbejde de udfører i AB. Vi holder en tilsvarende fest i 2010, som er under planlægning. DGI: Vi har i 2010 indmeldt AB i DGI, hvilket vi forventer os meget af. Det ser ud til at der er rigtig mange gode ting, som vi kan gøre brug af for et beskedent kontingent. Det er nu op til afdelingerne at bruge de muligheder som DGI tilbyder. Økonomi: Økonomi: Når vi senere gennemgår klubbens regnskab, så kan jeg allerede nu oplyse, at vi i samråd med klubbens revisor, har besluttet at nedskrive værdien af vores aktiebeholdning i AB A/S. Det har vi gjort på baggrund af årsregnskabet for 2008 for AB A/S. Selve nedskrivningen er foretaget over klubbens resultatopgørelse, og nedbringer derfor overskuddet og egenkapitalen med ca. tkr Værdien af aktierne udgør herefter i regnskabet tkr. 0. Cricket afdelingen Året 2009 var præget af flere store satsninger fra Cricketafdelingens side. Afdelingen satte gang i et stort projekt støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og

9 Integration. I Projektet arbejder cricketafdelingen med integration af unge med anden etnisk baggrund gennem cricketsporten. Projektet løber frem til slutningen af Midlerne fra Integrationsprojektet satte cricketafdelingen i stand til at ansætte en udenlandsk træner i klubben. Afdelingen valgte at ansætte Tauseef Satti, en ung træner med Pakistansk baggrund, som spiller professionelt i New Zealand. Tauseef Satti var et utroligt positivt bekendtskab for cricketafdelingen. Hans professionelle tilgang til cricketsporten har haft meget stor indflydelse på klubbens unge spillere og på den måde spillerne træner og spiller. Tauseef Satti var som spiller på 1. Holdet en vigtig faktor i at holdet nåede sin sportslige målsætning om at ende i top 4 i landets højeste række. Holdet endte på en 4. Plads i rækken efter en hektisk slutspurt, hvor holdet måtte vinde sine tre sidste kampe for at nå målet. Dansk Cricket Forbund er begyndt at få øjnene op for klubbens talentfulde spillere. Bashir Shah, der gennem en række år har spillet fast på det danske landshold, har fået følgeskab på holdet af Omar Hayat. Samtidig har Naveed Moughal, der i 2009 var topscore for AB, fået chance på det Danske A-landshold. Også blandt ungdommen har cricketafdelingens målrettede talentudvikling båret frugt. Afdelingen har i 2009 haft 11 spillere udtaget til de danske ungdomslandshold. Et godt eksempel er Mukkarram Hussain der deltog på det danske U15 landshold. Mukkarram har på rekordtid udviklet sig til et af Danmarks største Off-spin talenter, og endte 2009 sæsonen som Danmarks bedste kaster med 14 gærde i Drengerækken, næsten dobbelt så mange som hans nærmeste konkurrent. Med så mange talentfulde spillere var det en skuffelse at klubbens drengehold måtte nøjes med en 3. Plads ved dette års Danmarksmesterskab. Klubben kan til gengæld glæde sig over at Klubbens lilleputhold i 2009 vandt Danske Bank Cup for første gang i de 32 år stævnet har været afholdt. AB var vært da Bancroft Skole sendte et hold unge cricketspillere til Danmark. En meget positiv oplevelse for gæsterne og ABs unge spillere. Endeligt skal 2009 fremhæves som det år, hvor AB igen har involveret sig i damecricket. Klubbens unge miniputtræner Aadila Jiwani har samlet et hold unge kvinder omkring sig og satser på at deltage i turneringskampe for kvinder i den kommende sæson.

10 Fodbold afdelingen Sportsligt blev 2009 et blandet år. 1. senior havde et spændende forår hvor en tidlig oprykning til superligaen pludselig var et tema, desværre gik den ikke. Et spændende efterår startede flot, men sluttede desværre med 5 kampe uden sejr. Der er købt stærk ind til forårssæsonen, så lad os håbe at foråret bliver en lang optur så vi kan komme tilbage til superligaen, hvor vi hører til. Det endte i en nedrykning for 2. holdet i sommer, så vi nu spiller i serie 2. Forhåbentlig får vi stoppet den lidt kedelige nedrykningstrends i dette forår. 3. holdet er placeret i serie 3. I ynglingeligaen der er regnet som den bedste liga i landet ligger vi på en flot 6. plads og er samtidig regerende pokal mestre i SBU regi, da vi slog Lyngby med 1-0 i finalen. Vi blev desværre ikke repræsenteret i den bedste Junior Liga, men vi ligger på en suveræn 1 plads i 1.div, så det kunne godt tyde på at vi burde have været med i det fine selskab også der. Hele vores ungdomsafdeling blomstrer, og der bliver arbejdet på at optimere forholdene i og omkring alle holdene. Vi har endnu engang sat flere ressourcer ind på at få uddannet vores trænere. Vanen tro blev årets gang for alle ungdomsholdene præsenteret ved ungdomsafslutningen. I år foregik dette dog på Gladsaxe Stadion tak til ABUF. AB cup(tidligere Opel cup) blev endnu engang en succes med næsten 85 deltagende hold. Vi var desværre ikke i stand til at afholde Godnat bold da der ikke var nok tilmeldinger, et problemer vi kæmper meget med i bestyrelsen, generelt er det svært at få opbakning til diverse arrangementer bland klubbens medlemmer. Det skal dog her nævnes, at Ballo Cup igen er kommet op at køre efter et par års pause. Super hyggelig dag, med deltagende fra mange forskellige hold og årgange. På den organisatoriske side har bestyrelsen brugt meget tid på at kigge på arbejdsgangene og hvilke ting vi godt kunne tænke os der skulle ske i 2010.

11 Vi har udarbejdet en Udviklingsplan for fodboldafdelingen I kommer til at høre mere herom senere. Et af de nye tiltag er blandt andet en nytårstaffel for alle trænere og ledere. Vi har mange spændende ting i gang. Vi prøver samtidig at være mere synlige i forhold til de SBU-aktiviteter der foregår. Årets træner i 11-mands blev Birthe og i 7-mands Dennis Børner. Samarbejdet mellem AB A/S og amatør afdelingen er forløbet fint. Jeg vil slutte af med 2 rigtig gode nyheder. Vi har pr 1. januar ansat en børneungdomskonsulent i samarbejde med DBU. Oprustningen fortsætter og pr. 1. juli har vi ansat Kim Rasmussen som vores ungdoms koordinator. Håndbold afdelingen Vi kan igen melde om fremgang på medlemstallet så vi nu er 368 medlemmer. Det gør os på ungdomssiden til en af de største klubber på Sjælland. AB er repræsenteret med 2 hold på alle årgange, både drenge og pige siden op til junior rækken. På senior siden har vi et damehold, som har præsteret at placere sig i den øverste del af 3 div. En meget flot præstation i lyset af, at holdet består af 1. års senior og 2. års ynglinge. Vores herresenior ligger til oprykning til serie 1, og det er vurderingen at holdet har potentiale til mere. Vores oldboys og vores oldgirls kan begge præsentere 3 hold, hvilket det er de færreste håndboldklubber der kan. AB håndbold er en afdeling i vækst både sportsligt og medlemsmæssigt og med en sund økonomi har vi store forventninger til de næste år. Tennis afdelingen Tennis har en meget levende og voksende juniorafdeling med over 100 medlemmer, og tennisskolen er meget søgt og populær, det er dér, vores fremtid ligger.

12 Tennisafdelingen forventer sig meget af den ny hjemmeside, som der er blevet gjort en stor indsats for at blive god, overskuelig og brugervenlig. De administrative byrder fylder meget i tennisafdelingen, og vi kæmper for at forbedre indsatsen. Hjemmesiden vil hjælpe her, og derfor har vi styrket os dér. Vi har et nyt samarbejde i gang med Tennisvennerne, som vi håber bliver frugtbart. Afslutning Det var så formandens beretning, og til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke HB for et godt samarbejde. Torben dig vil jeg endnu engang gerne sige en særlig tak til, din arbejdsindsats for AB er helt outstanding. o Også en stor tak til personalet på AB, som i det daglige får alle tingene til at spille sammen. o Tak til GK for et godt samarbejde på mange niveauer. o Tak til alle trænere/ledere for et kæmpe stort og entusiastisk arbejde. o Tak til alle vores samarbejdspartnere, restauratøren, sponsorer og ikke mindst forældrene til vores ungdomsspillere, som bakker AB op på mange områder. o Tak til Torben Ploug, som jo takkede af som vores revisor efter mange år, og tak til vores klubrevisor Povl Kjøller og tak til Jens Hjortskov, vores advokat.

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR HIC-NYT Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HIC igen i divsionerne Igen kan vi i HIC bryste os af at have et hold i divisionerne. På aller sidste spilledag (og samtidig dagen for dealine

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT.

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT. FC ROSKILDE PROFILAVIS APRIL 2012 Velkommen til FC ROSKILDE - hele byens hold Forår 2012 CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes FC Roskilde arskort voksen sæsonkort Se de nye SÆSONKORT FC ROSKILDE PROFILAVIS

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere