[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF"

Transkript

1 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.]

2 Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. marts kl. 1800, lærerværelset EG (årets bestyrelsesmiddag er henlagt til skoleårets sidste møde maj/juni ) Dagsordenspunkt Beskrivelse Beslutning B=beslutningspunkt O=orienteringspunkt Pkt. 0 Ansættelse af ny rektor herunder redegørelse for problematikken om løndannelse for ny rektor 1) På baggrund af indstilling fra ansættelsesudvalget træffer bestyrelsen beslutning om, hvem der skal ansættes som rektor for EG. 2) Efter vedtagelsen præsenteres den nye rektor for den samlede bestyrelse og deltager i det efterfølgende bestyrelsesmøde. Se dog formandens kommentar om aftalen om løn til den nye rektor. Herefter vil der være lidt at drikke og spise, hvorefter bestyrelsesmødet fortsætter. Bestyrelsen modtog følgende redegørelse fra ansættelsesudvalget: Til bestyrelsen for Espergærde gymnasium og HF På vegne af ansættelsesudvalget indstilles hermed Henrik Boberg Bæch, Frederiksborgvej 142, 4000 Roskilde til rektor for Espergærde gymnasium og HF med tiltræden 1/ Stillingen med ansøgningsfrist 8/ har været opslået i Berlingske Tidende, Politiken og Gymnasieskolen samt en række relevante portaler på nettet. Til stillingen modtog ansættelsesudvalget 15 ansøgninger. 6 af disse herunder Henrik Boberg Bæch blev udtaget til 1. samtale dem 1/ På baggrund heraf blev 2 heraf

3 Henrik Boberg Bæch udtaget til test og 2. samtale. Resultatet af disse test blev forelagt ansættelsesudvalget d. 12/3, hvor også 2.samtale blev afholdt. Efter samtalerne traf udvalget sin beslutning om at indstille Henrik Boberg Bæch til stillingen som rektor for Espergærde gymnasium og HF. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt På vegne af udvalget Thomas Lykke Pedersen/ Henrik Arbo-Bähr Bestyrelsen tilsluttede sig redegørelsen og ansatte formelt Henrik Boberg Bæch som ny rektor med tiltrædelse den Meddelelser 1. LR Kredit har i forbindelse med omprioriteringen begået en fejl og der er efterfølgende sket en ændring i lånetypen. Ændringen er af positiv karakter i forhold til EG. 2. Skolelederforeningen er i brev af blevet bedt om at udpege et medlem til bestyrelsen det er endnu ikke sket. 3. EG har indgået samarbejde med Espergærde Idrætsforening om en Ad. 1. rektor og vicerektor orienterede om at LR har begået en fejl i låneberegningen. Den er nu rettet op. Låneomlægningen betyder, at EG sparer ca kr. på årsplan. Ad 2. Benny Christiansen er nu valgt og indtrådt i bestyrelsen og blev budt velkommen Fra eleverne: På baggrund af EG-elevernes arbejde med stress-problematikker er der nu indled et

4 bande-finansieret streetfodboldbane (bander har 2 betydninger..) 4. EG er blevet Danmarksmestre i drengehåndbold for gymnasier 5. 1g-elever fra EG er gået i finalen i science-cup 6. afskedsreception for Jens Per: fredag den 22. juni kl samarbejde med en forskergruppe om stress i gymnasiet. 4. Fremlæggelse af årsregnskab 2012 (B/O) a. bilag 1: Årsrapport 2011 (fremsendes elektronisk når den foreligger) b. bilag 2: Budget 2012 og regnskab 2011 c. bilag 3: Revisionsprotokollat til årsrapporten (fremsendes elektronisk når den foreligger) 5. Søgetal 2012 (O) Bilag 4 Vicerektor gennemgår årsrapporten. Årets resultat er lidt bedre end forventet og viser et overskud på ca. 3 mil. Kr. Årsrapport og revisionsprotokollat underskrives. Bilag 2 indeholder en samlet og sammenlignelig oversigt. Rektor gennemgår årets søgetal. Tallene er endelige medio marts og i skrivende stund er tendensen klar et formodentlig uændret søgetal til STX og en tilbagegang på HF. Beslutning om at gå op til 13 klasser har vist sig at være rigtig. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og udtrykte stor ros til Henrik for arbejdet med at styre skolens økonomi og det gode resultat. Budget 2012 herunder diskussion af evt. nye investeringer tages op på bestyrelsesmødet i juni. Der var ingen bemærkninger til revisionsprotokollat. Rektor redegjorde for søgetallene som ligger ca. én klasse højere end sidste år og er det højeste søgetal i gymnasiets historie. Udfordringen bliver at omsætte søgetallene til 13 klasser. Rektors redegørelse blev taget til efterretning. 6. Studierejse til Kina (B) I skoleåret 2011/12 oprettede EG for første gang et hold i kinesisk sprog. 22 elever valgt holdet. I indeværende skoleår har 31 elever pt. Bestyrelsen opfordrede til, at rejsereglerne blev ændret og nye regler blev lagt frem i det kommende skoleår. Bestyrelsen støtter en

5 7. Tilføjelse til skolens studie- og ordensregler ang. lovligt fravær (B) Bilag Evt. herunder fastlæggelse af sidste bestyrelsesmøde i skoleåret. valgt kinesisk, så der er tale om en succes. Som et led i undervisningen ønsker holdet at rejse til Kina i 3g. Bestyrelsen har fastsat rammer for studierejser, og udgiften til en rejse til Kina overstiger rammen på 4000 kr. med 2500 kr. Rektor vil gerne have bestyrelsens opbakning til at rejsen tilbydes eleverne, idet der er tale om et væsentligt fagligt og kulturelt udbytte for eleverne. På baggrund af diskussionen på sidste bestyrelsesmøde og et ønske fra eleverne er der nu udarbejdet forslag til en tilføjelse til skolens studie- og ordensregler med en præcisering af hvilke aktiviteter, der kan give rektorgodkendt fravær. rejse til Kina for eleverne som ansøgt. Bestyrelsen opfordrede til, at søge fondsmidler. Ligeledes blev det fremhævet, at EG har en pulje til at støtte elever, der har svært ved økonomisk at deltage i EG s rejseaktiviteter. Tiltrådt Næste møde, den 4. juni 2012 kl Formodentlig finder mødet sted på Restaurant Bakkehuset i Humlebæk nærmere om det senere.

6 Bilag 1 årsrapport 2012

7 Bilag 2 Budget 2012 og budgetopfølgning 2011 Budget 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Budget 2011 Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Indtægter Tilskud heraf bygningstaxameter Øvrige indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen Indbetaling til flexjobordning m.m Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud Øvrige udgifter i alt Undervisningens gennemførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn heraf markedsføring

8 Pension heraf markedsføring Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markedsføring Øvrige udgifter i alt heraf markesføring Ledelse og administration i alt Bygning Løn Pension Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger inventar m.v Afskrivninger bygning Inventar m.v Forsyning og renovation Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Driftresultat Finansielle poster

9 Renteindtægter Kreditforening rente+bidrag m.m udgift Øvrige finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse

10 Bilag 3 revisionsprotokollat Fremsendes når det foreligger

11 Bilag 4 søgetal Klasse fag Titel ansøg prøve Samlet HF a Matematik A - fysik B - kemi B Naturvidenskab b Bioteknologi A - matematik A - fysik B Bioteknologi c Biologi A - idræt B - matematik B Kroppen i fokus di Matematik A - informationsteknologi B - fysik B Informations-teknologi dd Matematik A - fysik B - design C Naturvidenskab med design 5 5 t Biologi A - psykologi B - matematik B Psykologi og sundhed l Samfundsfag A - engelsk A - matematik B Internationalisering og politik e Samfundsfag A - matematik A - Samfund og økonomi erhvervsøkonomi C f Engelsk A - samfundsfag B - psykologi C Identitiet, samfund og kultur j Engelsk A - samfundsfag B - mediefag B Sprog, samfund og medier k Engelsk A - samfundsfag B - retorik C Sprog, samfund og kommunikation s Engelsk A - spansk A Sprog mb Engelsk A - billedkunst B - samfundsfag B Kultur og kunst i et internationalt perspektiv mm Musik A - engelsk A - samfundsfag B Musik, kultur og samfund samlet stx 428

12 Kommentar til søgetal Sammenlignet med sidste skoleår er der på skolens primære aktivitet (STX) sket en stigning i søgetallet på 20. Det er et meget tilfredsstillende resultat, men vil samtidig betyde at vi skal flytte ca. elever svarende til 2 klasser. Hvor eleverne flyttes hen afgøres af søgetallet på nabogymnasierne. Søgetallet på STX er det højeste i EG s historie. For HF er der sket et fald i søgetallet på ca. 15. Det kan skyldes, at der nu er en klar bevidsthed hos ansøgerne om VUC s 2-årige hf. De tilbudte studieretninger reduceres til 13 klasser og oprettelsen af den enkelte studieretning afhænger af ansøgernes yderligere prioriteringer mellem studieretninger de foreligger først den 26. marts.

13 Bilag 5 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele skolens virksomhed bygger på, at eleverne frivilligt har valgt skolens uddannelser og derfor udviser en adfærd og en interesse, som sikrer dem, skolens øvrige elever og personalet de bedst mulige arbejdsbetingelser. De adfærdsregulerende regler er derfor tænkt som en beskyttelse af flertallet og som retningslinjer for de få, der savner viden om hensigtsmæssig adfærd i et skolemiljø for unge. Rektors og lærernes administration af reglerne herunder iværksættelse af sanktioner skal opleves retfærdig, og der skal altid være et rimeligt forhold mellem overtrædelse af reglerne og sanktionerne. Studie- og ordensreglerne skal ligeledes sikre, at eleverne får de nødvendige muligheder for at gennemføre aktiviteter med fokus på at styrke Espergærde Gymnasium og HF s profil. Studie- og ordensreglerne er udstedt af bestyrelsen. Jens Per Nielsen, rektor

14 Rektorgodkendt fravær, ekskursion mv. Generelt: Espergærde Gymnasium og HF vil gerne understøtte elevaktiviteter, men der skal være en fornuftig balance mellem deltagelse i diverse ikke faglige aktiviteter og den egentlige skolegang. Alle udvalgsmøder/andre mindre aktiviteter, der strækker sig over længere tid end ét modul, placeres derfor på tidspunkter, der ikke berører undervisningstiden Nedenstående større aktiviteter giver rektorgodkendt fravær, når følgende betingelser er opfyldt: senest 5 hverdage (i helt særlige tilfælde 2 hverdage) før arrangementet/aktiviteten afleverer den ansvarlige for samme en liste til kontoret indeholdende fulde navn og klasse på de enkelte deltagere. Listen godkendes af rektor. Rektor kan udelukke elever fra at opnå rektorgodkendt fravær, når o en elevs fravær er for højt o en elevs faglige standpunkt skønnes at kræve maksimal deltagelse i undervisningen. o antallet af deltagere fra enkelte klasser er så højt, at undervisningen ikke kan gennemføres på rimelig vis Der gives ikke rektorgodkendt fravær efter fristens udløb. I de tilfælde, hvor en elev ikke står på ovennævnte liste og dermed ikke er godkendt, har eleven mulighed for at anføre deltagelse i arrangementet/aktiviteten under årsager til fravær. Aktiviteter omfattet af muligheden for rektorgodkendt fravær : 1. Introarrangement a. omfattende tutorer og introformænd b. omfanget af elevers deltagelse i introarrangementet fastlægges af skolens ledelse i samarbejde med elevrådet/introudvalget 2. Udvalgenes dag a. Omfattende ansvarlige for udvalg i. ved denne aktivitet godkendes listen over deltagere efterfølgende 3. Elevrådstur a. Omfattende deltagere i elevrådstur 4. OD a. Omfattende maks. 10 personer

15 5. Ung Dialog a. Omfattende tilmeldte deltagere i Ung Dialog 6. DGS a. Omfattende i. deltagelse i DGS kongres ii. deltagelse i evt. kampagner 7. MUN a. Omfattende i. etablering af ny styregruppe 1. ved denne aktivitet godkendes listen efterfølgende ii. deltagelse i den programlagte del af MUN arrangement iii. styregruppens deltagelse i planlægning og praktisk arbejde op til selve MUN. 1. omfang og antal deltagende elever fastlægges af rektor, MUN-koordinatorer og styregruppen iv. MUN-rejser (en elev kan maks. deltage i én MUN-rejse om året) 8. ATU a. Omfattende i. Optagne ATU-elevers deltagelse i arrangementer knyttet til ATU-forløbet.

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere