Espergærde Gymnasium og HF. Bestyrelsesmøde. den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Espergærde Gymnasium og HF. Bestyrelsesmøde. den 12.10.2011"

Transkript

1 Espergærde Gymnasium og HF Bestyrelsesmøde den

2 Regferat bestyrelsesmøde den , Espergærde Gymnasium og HF - lærerværelset Mødet starter kl. 1800, der serveres en let anretning Afbud: Jens Dolin Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referat godkendt 3. Meddelelser a. Skolestart b. Studierejser c. Samarbejde med folkeskolen d. Invitation til skolens fødselsdag e. Status på tilbygning herunder indvielse f. Udviklingspulje a) Skolestarten er forløbet ok, der taget et antal elever ind fra ventelisten og der er flyttet rundt på elever, så vi i videst muligt omfang har opfyldt ønsker om bestemte studieretninger. Det kan ikke gå 100% op og elever skal spørges om klasseskift i december. b) 11 3g har været på studierejser (Barcelona, Edinburgh, New York, Athen, Lanzerote /La Santa)). 5 elever har efterfølgende været til kammeratlig samtale med rektor og er efterfølgende blevet idømt en sanktion for overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. c) Der bliver indledt et samarbejde med udskolingsafdelingen på Tibberup skole på baggrund af en henvendelse fra Tibberup. Efterfølgende overvejer vi en model for at lade folkeskolens udskolingslærere opleve, med hvad og hvordan vi arbejder i 1g foreløbigt program bilag 0 d) EG s fødselsdagsfest er som sædvanlig den 1. fredag i november i år den 4. november. Bestyrelsen inviteres med ledsager til middag. b) Rektor redegjorde for, at skolens udvalg 2 der arbejder med skolekultur mv. vil behandle en evt. stramning af ordensreglerne for studierejser. Disse vil blive forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen anbefalede studierejsemål med et tydeligt fagligt fokus. 1

3 e) Tilbygningen nærmer sig sin afslutning og er 1 uge forsinket dvs. skulle stå færdig i uge 43. Herefter skal vi bruge lidt tid på indretning mv. hvorefter der foretages en officiel indvielse. Vi forventer indvielse i uge 44 el. 45. Indvielsen foreslås foretaget af bestyrelsesformanden og rektor med den øvrige bestyrelse som inviterede. Budgettet for tilbygningen skulle holde i forhold til det oprindelige budget udsendt til bestyrelsen i juni. f) På baggrund af undersøgelsen af elevernes oplevelse af undervisningen mv. er der nu etableret en udviklingspulje på 1500 timer til en styrkelse af pædagogisk innovation. Der er indkommet en række ansøgninger til første runde: Cooperativ Learning til introprojekt i engelsk (AS+BI) Cooperativ Learning i fag i 1g med eksperimentel-praktisk dimension. (ER, NK,JB,MØ) Bæredygtig udvikling (DR, HF,BI) Facebook i fremmedsprogsundervisningen (ÅB, NL) Podcast i tysk(hm,al,ch,pg,åb,to) Træningsprojekter på idræt c-niveau (TR) Pilotforsøg med ibog til Almen Sprogforståelse (LL, ÅB, AK) Udviklingsarbejde til skrivemoduler (AK) Smartpen i matematikundervisningen (JJ, MA) Ansøgning om timer til udvikling af studieretningsprojekt for studieretning 14 og 15 (BL,NS, MN) Tekstanalyse (WF, JA) 2

4 Læring med levende billeder i historie (RM) 4. ½-årsregnskab og budgetopfølgning Vicerektor fremlægger et ½-årsregnskab samt budgetopfølgning. Ligeledes orienteres om den netop overståede revision. Bilag 1a Bilag 1b Bestyrelsen tog det fremlagte ½ årsregnskab og budgetopfølgning til efterretning. Ligeledes orienterede vicerektor om den nyligt afsluttede revision. På baggrund af revisionsprotokollatet vil bestyrelsen gerne have en drøftelse af revisionsprotokollatets bemærkninger vedr. funktionsadskillelse. Vicerektor udarbejder et notat om problematikken ved funktionsadskillelse. Dette forelægges bestyrelsen på næste møde. 5. Om rektoransættelsen a) Kort orientering om processen som styres af vicerektor herunder Muusmanns samtaler med personalegruppe og elevgruppe. b) Bestyrelsesformandens forslag blev godkendt. b) Bestyrelsen skal desuden beslutte den nye rektors tiltrædelsestidspunkt, hvor bestyrelsesformanden foreslår, at den nye rektor tiltræder den , således at det er den nye rektor der modtager eleverne, besøger dem på hyttetur, afholder det første forældremøde etc. Det medfører, at bestyrelsen skal godkende, at afgåendende rektors fratrædelse sker udgangen af oktober Bestyrelsesformanden har bedt afgående rektor om at 3

5 udarbejde drejebøger, master-materiale etc. således at ny rektor sikres god sparring og en solid start. Afgående rektor er allerede påbegyndt arbejdet med at udarbejde en manual til den nye rektor (bilag 2 vedhæftet som særskilt fil pga. størrelse). Bestyrelsesformanden har bedt rektor om i Rektorforeningens sekretariat at indhente en juridisk vurdering af en sådan fratrædelsesprocedure og fået oplyst, at det er uproblematisk og det er en kendt ordning (bilag 3) 6. Studieretninger 2012 Rektor fremlægger udkast til næste års studieretninger. Udkastet er fremkommet på baggrund af erfaringerne fra de foregående års tilmeldinger og skal sikre attraktion kombineret med genkendelighed bilag Forsømmelser På sidste bestyrelsesmøde fremlagde rektor tal for forsømmelser på EG. Det kunne konstateres, at problemet på EG som på alle andre gymnasier er stigende. Vi har derfor iværksat en plan for nedbringelse af fraværet med inddragelse af eleverne, der har medvirket meget konstruktivt i processen, som vi nu implementerer. Der foreligger et notat, hvor problemet og planen er beskrevet bilag 5. Bestyrelsen anbefalede en særlig indsats for studieretningen med sprog. Det blev nævnt et samarbejde med folkeskolerne herunder eliteelevers ophold på EG. Mulighed for studieophold undervejs i forløbet mv. Ligeledes anbefales en målrettet PR-indsats for denne studieretning i forhold til folkeskolerne i optageområdet. Rektor redegjorde for arbejdet med at nedbringe elevernes forsømmelser. Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning. 8. Vedligeholdelsesplan for bygning På sidste bestyrelsesmøde lovede rektor, at fremlægge en oversigt over fremtidige vedligeholdelsesmæssige udfordringer på baggrund af den vedligeholdelsesplan, der er udarbejdet af EG s rådgivende ingeniørfirma EKJ. Bestyrelsen tog vicerektors redegørelse til efterretning. 4

6 Vedligeholdelsesplanen er sammenskrevet i oversigtsform (bilag 6a). Der er udarbejdet et notat til vedligeholdelsesplanen (bilag 6b). Konklusionen er, at bygningen generelt er sund i klimaskallen og at slid på bygningen er begrænset, så udgifterne til den løbende indvendige og udvendige vedligeholdelse ligger fornuftigt i budgettet. Med en fortsat opbygning af en buffer bør der være dækning for større udgifter, der på sigt vil komme på en mere end 30 år gammel bygning. 9. Evt. herunder næste bestyrelsesmøde Den 7. december 2011 kl

7 Bilag 0 program samarbejde med folkeskolen tid Sted Oplægsholder Emne 1430 T104 J N Velkomst, generelt om EG og vores forventninger, som vi præsenterer dem for forældre på orienteringsaften, forældremøder mv. Desuden lidt om dannelse og opdragelse 1445 T104 Studievejleder Elevernes parathed socialt, arbejdsmæssigt, fagligt mv. som studievejlederen møder dem T104 IT koordinator Sådan bruger vi IT på EG Lidt om grundkurset, klikker, aktive tavler men også kommunikation, brug af hjemmeside mv T104 Dansklærer Skriftlighed det nye indsatsområde i gymnasiet. Hvad er vores forventninger til elevernes evner til skriftligt udtryk i alle fag N 101 Faglærer tysk Hvad forventer vi eleverne kan i faget tysk og i forhold til grammatik, når vi modtager dem i 1g, og hvor starter vi Xx Faglærer fransk Hvad forventer vi eleverne kan i faget fransk og i forhold til grammatik, når vi modtager dem i 1g, og hvor starter vi Faglærer matematik Hvad forventer vi eleverne kan i faget matematik, når vi modtager dem i 1g, og hvor starter vi Faglærer fysik Hvad forventer vi eleverne kan i faget fysik, når vi modtager dem i 1g, og hvor starter vi herunder lidt om elevernes evne til at lave eksperimentelt arbejde Torvet Afsluttende rundgang for interesserede 6

8 Bilag 1a Budget 2011 Budgetopfølgning Halvårs- Prognose Regnskab 2010 Budget 2011 Tusinder regnskab 11 2.halvår Tusinder Tusinder Indtægter Tilskud heraf bygningstaxameter Øvrige indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen Indbetaling til flexjobordning m.m Andet Øvrige udgifter i alt Undervisningens genneførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn heraf markesføring Pension heraf markesføring

9 Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markesføring Øvrige udgifter i alt heraf markesføring Ledelse og administration i alt Bygning Løn Pension Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger inventar m.v Afskrivninger bygning Inventar Forsyning og renovation Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Driftresultat Finansielle poster Renteindtægter Kreditforening rente+bidrag m.m udgift Øvrige finansielle omkostninger

10 Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Likviditet Status 30/ Indtægter 1/7-31/ Driftsudgifter 1/7-31/ Renteudgifter netto Anlægsudgifter 1/7-31/ Afskrivninger 1/7-31/ Skyldig ferie og overtid 286 Afdrag på gæld 1/7-31/ Status 31/ Hensættelser 800 Ud over ovenstående har vi en kassekredit med sikkerhed i vores obligationsbeholdning Aktuel kursværdi Hensættelser I alt 800 Bilag 1b Budgetopfølgning til bestyrelsesmødet d. 12/10. 9

11 Indtægter: Tilskud er med de seneste oplysninger er nedskrevet med ca Det hænger sammen med tre ting: 1. I den endelige opgørelse er der en restudgift på 1% besparelsen for Jeg har været for optimistisk med hensyn til at fastholde elever fra 2g til 3g. Tallet overstiger det merindtag, vi har i 1g. ( koster ca pr. elev i dette års budget). 3. Jeg har ikke været opmærksom på, at det faktum, at vi har udskiftet en studieretning med biologi A til en studieretning med Bioteknologi A koster kr. pr. elev i år. Det drejer sig om et tab på kr. Det er dog muligt, måske endog sandsynligt, at UVM giver tilskud for vores afsluttede Biotekelever. Jeg har en mailkorrespondance kørende med Undervisningsministeriet. Lønomkostningerne Lønomkostningerne svarer nogenlunde til det budgetterede. På undervisningsområdet dækker det over, at vi har udbetalt ca kr. mere end forventet i overtidsbetaling, primært p.g.a. at eksamen har været dyrere end budgetteret. Det har så medført, at prognosen for regulering feriepenge og skyldig løn er knap mindre end oprindeligt budgetteret. Når lønudgifterne til trods for ovenstående ikke forventes at stige hænger det dels sammen med den personaleudskiftning, vi har haft i år, dels med at jeg har reduceret den sikkerhedsbuffer, der var lagt ind i budgettet. Afskrivninger Afskrivningerne forventes at ligge ca kr. over det budgetterede. Det hænger primært sammen med, at vi har købt de leasede kopimaskiner og printere. Det modsvares af reduktion af driftsudgifterne (undervisningsmidler) på kr. Ledelse og administration Svarer til budgettet Bygningsvedligeholdelse Lønudgifterne ligger lidt højere end budgetteret. Det hænger sammen med efterregulering af en af vores pedeller, hvis sag var trukket i langdrag. Øvrige udgifter: Ligger ca kr. over det budgetterede. Det hænger sammen med den tidligere omtalte tagrenovering på ca kr. Finansielle poster 10

12 Renteindtægterne forventes reduceret med ca kr. Det skyldes dels, at vi har købt de leasede kopimaskiner og printere dels at de rentebærende midler er reduceret som følge af udgifter til udbygningen. Likviditet Jeg har lavet et overslag over vores likviditet ultimo december. Det skal dog tilføjes, at den samtidig forbedres ved at vi ca. d. 20/12 modtager første portion tilskud for

13 Bilag 2 Overdragelsesforretning Medsendt som vedhæftet fil i elektronisk udgave af dagsordenen. 12

14 Bilag 3 Responsum Rektorforeningens sekretariat Jeg forstår det sådan, at bestyrelsen vil ansætte en ny rektor med tiltrædelse pr. 1. august Du vil så fortsat være på skolens lønningsliste indtil 31. oktober 2012, hvor du vil fungere som konsulent for den nye rektor. Som konsulent vil du modtage din hidtidige løn. Det er en model, der før er brugt på andre skoler, uden at der mig bekendt har været problemer. Bestyrelsen skal naturligvis sørge for, at skolens midler bliver brugt fornuftigt, og det er ikke fornuftigt, at have udgift til 2 rektorlønninger i en længere periode. Men i en periode på 3 4 måneder, mener jeg ikke, at det er noget problem at have den gamle rektor ansat som konsulent. Det vil være en fordel for nye rektor at have en konsulent, som han/hun kan støtte sig til de først måneder i jobbet, og det er ligeledes en fordel at den nye rektor starter, når det nye skoleår starter (frem for at vente til november) så alt i alt mener jeg, at det er en fornuftig ordning, der kan forsvares. Med venlig hilsen Birgitte Randrup Ny Vestergade 13, stuen 1471 København K Telefon: Telefax:

15 Bilag 4 studieretninger 2012 Nr. Fag Navn 1 Matematik A- fysik B - kemi B Naturvidenskab 2 Bioteknologi A - matematik A - fysik B Bioteknologi 3 Biologi A - idræt B - matematik B Kroppen i fokus 4 Matematik A - informationsteknologi B - fysik B Informationsteknologi 5 Matematik A - fysik B - design C Naturvidenskab med design 6 Biologi A- psykologi B - matematik B- 7 Samfundsfag A - engelsk A - matematik B 8 Samfundsfag A - matematik A - erhvervsøkonomi C 9 Engelsk A - samfundsfag B - psykologi C Psykologi og sundhed Internationalisering og politik Samfund og økonomi Identitet, samfund og kultur 14

16 10 Engelsk A - mediefag B - samfundsfag B 11 Engelsk A - samfundsfag B - retorik C Sprog, samfund og medier Sprog, samfund og kommunikation 12 Engelsk A - spansk A SPROG!! 13 Engelsk A - billedkunst B - samfundsfag B 14 Musik A - engelsk A - samfundsfag B Kultur og kunst i et internationalt perspektiv Musik, kultur og samfund 15

17 Bilag 5 notat om forsømmelser 1. Status for fravær Fraværet på EG er for stort. Sidste år var der 29 % af alle eleverne i stx, der havde10 % fravær eller mere. I hf var tallet 70 %. Desuden er fraværet ujævnt fordelt i de forskellige klasser. Yderpunkterne er én klasse, hvor ingen elever havde 10 % fravær, og én klasse, hvor mere end 90 % havde min. 10 % fravær. 2. Diskussion af vores kommissorium Fraværsregistrering Systemet fungerer tilfredsstillende set fra både lærernes og elevernes synspunkt. Enkelte gange glemmer lærere at føre fravær og skriver derfor alle eleverne for tilstedeværende. Det nye system med automatisk registrering af opgaver når de bliver lagt ud i portfolioen, er blevet godt modtaget af begge parter. Som systemet er nu, kan lærere rette i fraværsregistreringen i 14 dage, derefter skal rettelser foretages af administrationen. Eleverne oplever at de fleste lærere accepterer at de møder lidt for sent, hvis det skyldes problemer med togdriften. Til gengæld ønsker de at der bliver taget hensyn til dem, hvis de fx kommer lidt for sent pga. et MUN-møde i frikvarteret. Proceduren i forhold til forsømmende elever Som det er nu, gennemgås forsømmelseslisterne en gang om måneden af studievejlederne og administrationen. Studievejlederne sender derefter pop up ud til klasserne, så eleverne kan henvende sig angående deres forsømmelser. I 1.g bliver eleverne indkaldt til samtale ved for højt fravær. Som noget nyt sendes der er bekymringsbrev ud til elever med mere end 10 % fravær. Formålet er at synliggøre deres fravær. Elever med et særlig højt fravær får en skriftlig advarsel. Det var alles indtryk at bekymringsbrevet fungerer. Eleverne fremhævede at problemet nu bliver synligt i familien, så forældrene kan inddrages på et tidligere tidspunkt. Studievejlederne har får mange henvendelser på deres pop up-er, dog især fra de elever, der har en fornuftig årsag til deres fravær. Forslag: Vores forslag er at eleverne aktivt skal tilkendegive, når de ikke kan komme i skole pga. sygdom etc. Ligeledes hvis de forlader skolen, fordi de bliver syge i løbet af dagen. Vi vil undersøge muligheden for et registreringssystem, hvor eleverne om morgenen taster ind, hvis de er fraværende. Her skal 16

18 årsag til fraværet noteres. Om muligt skal systemet forbindes med lærernes fraværsregistrering, så de også kan se hvilke elever, der er sygemeldt. Eleverne skal med andre ord forpligtes mere på at de skal passe deres skole, og at det er naturligt at man melder fra, hvis man ikke kan passe den. Lærerne skal være mere opsøgende over for fraværende elever og spørge ind til deres fravær. Eleverne skal kunne mærke at man lægger mærke til deres fravær. Det behøver kun at være en kort samtale efter timens afholdelse. Lærerne melder hurtigt tilbage til studievejlederne, hvis en elev er væk gentagne gange fra timerne. I forbindelse med månedens gennemgang af fravær, mailer studievejlederne til klassens lærere. Lærerne indberetter de elever, der har haft et for stort fravær. Sanktioner I dag bruges sanktionerne skr. advarsel og eksamen i alle fag i stx, mens hf-erne fratages SU, når de ikke længere er tilstrækkelig studieaktive. Forslag: Skriftligt fravær udløser skrivefængsel. Eleven skal møde op på et givent tidspunkt i studiecafeen og få udarbejdet én af opgaverne. De kan få hjælp af den pågældende lærer, der har lektiehjælp den pågældende dag. Vi undersøger erfaringer fra andre skoler mht. de nærmere betingelser. Da eksamen i alle fag først er en reel sanktion i 3.g efterlyses andre former for sanktioner. Den ultimative sanktion for alle over 18 år er fratagelse af deres SU. I 1.g kan udelukkelse fra sociale aktiviteter overvejes. I 2. og 3.g kan sanktionen udvides til også at gælde flerdagesekskursionen og studieturen. Elever skal kunne fratages deres ret til at deltage i MUN, elevråd, stjerne for en aften, idrætsstævner etc, hvis de ikke har passet deres skole i tilstrækkeligt omfang. Evt. skal eleverne aktivt søge om lov til at deltage i MUN. Har de tidligere haft for meget fravær, kan de ikke få tilladelsen. Grænserne for fravær 17

19 Pt. sanktioneres der over for elever med mere end 10 % fravær, dog tages der altid individuelle hensyn pga. længerevarende sygdom eller særlige problemer i familien. Alle fandt denne grænse for rimelig. Forslag: Ved mere end 25 % fravær fratages SU. Vi mangler en diskussion af, hvornår de andre forslag til sanktioner skal træde i kraft. Elevernes motivation Eleverne efterlyser variation og kreativitet i undervisningen. Mange timer er præget af den samme arbejdsform hver gang. Der skal være noget at komme efter i timerne. Desuden er pausen vigtig for koncentrationsevnen. Forslag: Der skal fokus på variation (sekvensering) i undervisningen hos lærerene. Faggrupperne skal prøve at udarbejde et idekatalog til arbejdsformer, opgavetyper etc, der kan understøtte variationen i timerne. CL blev også nævnt som et godt tiltag. Mellemtimer skal så vidt muligt undgås. Det er den faktor, der især fremhæves af eleverne som årsag til eftermiddagspjæk. 3. Konkrete forslag til det videre arbejde Vi vil selvfølgelig bruge kampagnen, når den relanceres efter det overståede valg. Eleverne fremhæver, at det i sidste ende er lærerne og skolen, er især skal på banen. Eleverne vil ikke påtage og rollen som indpisker over for de pjækkende elever i klassen. De konkrete forslag skal undersøges og debatteres blandt lærere og elever. Nyt møde planlægges efter behov. Ref. /HE Bilag 6a Sammenfattet vedligeholdelsesplan Indre vedligeholdelse Energi 18

20 VVS Afløb Brugsvand Dræn Kloak Varme Ventilation VVS-installationer Total Kommentar fra EKJ Brugsvand Brugsvandsanlægget er et traditionelt opbygget anlæg med cirkulation og med varmtvandsbeholder placeret i kedelcentral med et antal decentrale varmtvandsbeholdere spredt i bebyggelsen Rør er galvaniseret stål Membranventiler Løbende kontrol og evt spuling: Det bør overvejes at igangsætte undersøgelse af brugsvandsanlægs restlevetid Med udgangspunkt i undersøgelsens konklusion, kan der udarbejdes en langsigtet plan for, hvorledes brugsvandsanlægget skal vedligeholdes/ Dræn Løbende kontrol og evt spuling Kloak 1 meter brønde løbende kontrol hvert andet år Afløb i jord og under bygning TV inspektion i 2014 Pumpebrønde periodisk rensning pr år Tagbrønde og terrænbrønde periodisk rensning pr år Varme Prisstrategi for varmeanlæg inkl. opjustering af radiatoranlæg ! Løbende kontrol af pumper, motorventiler samt vurdering af styringseffektivitet pr år 19

21 Totalgennemgang af varmeanlæg med vurdering af anlæggets restlevetid samt årsag til tæring i 2013 Ventilation Prisstrategi for drift?? i 2014 Omfattende renovering af klasselokaler og delvis renovering af hal anslået samlet pris ikke sat på enkelte år Løbende kontrol, rensning og evt udskiftning af ventilationsaggregater, filtre, laboratorieventilation, taghætter og ventilationskanaler 20

22 Inventar N101-Naturfag, Kemi N102-Naturfag N103-Naturfag N106-Naturfag N107-Naturfag N108-Naturfag, hjælperum N109-Naturfag, hjælperum N110-Naturfag, hjælperum N111-Naturfag, Kemi depot N112-Naturfag, hjælperum Vindfang, hovedindgang S202-Omklædning S205-Omklædning Kommentar fra EKJ A101 uaktuelt (køkkenet) K og N skabe og bordplader S bænkeoverflader 21

23 Gulvbelægning Vægge Døre Gulv: Udskiftning og spartling mm Vægge: Spartling, grundrensning, slibning, maling lidt forskellige behov i de forskellige lokaler Døre: Dørlås smøres og gennemgås Hængsler smøres Karm slibning og maling Dørblad industriel lakering Indvendig vedligeholdelse i alt

24 Udvendig vedligeholdelse Facader Facade mod øst Facade mod syd Facade mod vest Facade mod nord Gavl mod nord Gavl mod vest Høj beton sokkel/brystning Gavl mod øst Gavl mod øst, yderdør Gavl mod syd Gavl mod syd, yderdør Facader Indækninger Facade mod nord Omkl Hal Omkl Gavle mod øst Omkl Gavle mod øst Omkl, yderdør Hal, yderdør Varmecentral Facade mod syd, yderdør Gavle mod vest varmecentral Gavle mod vest varmecentral, yderdør Omklædning Ikke bærende ydervægge Giftige stoffer Undersøgelse af asbest og PCV

25 Vejbelægning Tilkørsel Afsætningsplads Parkeringsplads Kantsten indkørsel Belægning i terræn Hovedadgangssti Sti til hovedindgang Fodgængersti fra Gymnasievej til forplads; Modulfliser, ca 100x300 mm, i farvet beton på grus En opretning er bekostelig, men må anbefales Sti til hovedindgang : som ovenfor Løbebane ca er sat til efter 2016 Vinduer mindre beløb Ovenlys Tag Udvendig i alt

26 Bilag 6b Notat på baggrund af gennemgang af vedligeholdelsesplan fra EKJ sammenholdt med amtslig praksis, plan fra UBST mv. NOTAT Plan for vedligeholdelse frem til 2016 I forbindelse med overtagelse af bygningen blev der foretaget en bygningsgennemgang af firmaet Carl Bro for at afdække evt. større bygningsmæssige udfordringer. Efterfølgende har vores rådgivende ingeniørfirma, EKJ, foretaget en fornyet bygningsgennemgang og udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Desuden har skolens pedel Ole Jensen i samarbejde med Frederiksborg amt arbejdet ud fra en vedligeholdelsesplan for både ydre og indre områder. I budgettet er derfor allerede indeholdt udgifter til den løbende vedligeholdelse af bygningens klimaskal (udvendig vedligeholdelse: maling af vinduer, kontrol af/reparation af fuger i facader mv.) samt den indvendige vedligeholdelse. For at sikre en langsigtet budgettering af de bygningsmæssige udfordringer ud over det allerede afsatte har vi gennemgået JKEs vedligeholdelsesplan for perioden og taget stilling til de forslag, firmaet har nævnt. Vores konklusion er: 2012 vil vi udskifte vejbelægningen på indkørselsvej og parkeringspladser. Anslået udgift vil vi fortsætte den gradvise facaderenovering. Når vi har været hele bygningen igennem, vil der blive foretaget en elektrolyseundersøgelse af betonen for at sikre at den foretagne renovering fortsat har effekt. Årlig udgift ca kr. (er inkluderet i det nuværende budget). Der skal udbedres gulve på 1.sal, det vil ske løbende, når behovet opstår. Vi forventer det kan udskydes til efter 2016 og udskiftningen er primært af æstetisk karakter. Derudover har vi ikke planer, der går ud over den løbende vedligeholdelse, der er indeholdt i budgettet. Vi fortsætter med at tilstræbe henlæggelser på kr. pr. år, så vi i 2016 vil have en buffer på 2,8 mill. kr. til uforudsete bygningsudgifter. Ole Jensen/Henrik/Jens Per 25

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 11/9 2012 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 11/9 2012 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 11/9 2012 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium (Fælles transport fra Aalborghus den 11/12 kl. 8:30, hjemkomst 12/12 kl. 9:30 1) Underskrivelse

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 24, onsdag den 14. september 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 24, onsdag den 14. september 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 19. september 2011 Bestyrelsesmøde nr. 24, onsdag den 14. september 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted(t.o.m.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Paderup d. 8. december 2009. Indkaldelse til 16. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 3. december 2014 kl. 17.00 20.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: mødelokale 2 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9813 5766 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole onsdag den 14. marts kl

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole onsdag den 14. marts kl Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole onsdag den 14. marts kl. 14.00 16.00 Tilstede fra bestyrelsen: Biskop Elisabeth Dons Christensen, Direktør Jørn Henriksen, Centerleder Jens Bo Holm-Nielsen

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole tirsdag den kl

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole tirsdag den kl Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole tirsdag den 4.9.2012 kl. 16.00 17.30 Tilstede fra bestyrelsen: Biskop Elisabeth Dons Christensen, centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, filialdirektør Henning

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag)

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag) Referat af bestyrelsesmøde d. 9/12 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz 2d, Anna Kærne 2f, Peter Schiødt og

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2016 kl ca

Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2016 kl ca Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2016 kl. 16.00 ca. 18.00. Til stede: Kirsten Bundgaard, Peter Hansen, Adam Dam, Lærke Dalgaard, Susan Vonsild, Malene Gram, Steen Madsen,

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN. Møde den 6. juni kl. 17.00-19.00. Referat

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN. Møde den 6. juni kl. 17.00-19.00. Referat Møde den 6. juni kl. 17.00-19.00 Referat I mødet deltager medlemmerne Kjeld Møllgård (formand)(kjm), Sven Karnov (næstformand) (SvK), Lone Rønnemoes (LoR), Jannah Guldbrandsen(JG), Ole Vesterlund Nielsen

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Stine Sofie Jensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Ulrich

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl. 15.0018.00 Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs 1 Godkendelse af referat fra 15.3.2012 1: bestref 120315 Beslutning: godkendt Opfølgning

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet)

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Mødets dagsorden: 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Meddelelser 5.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 12. december 2011

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 12. december 2011 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 12. december 2011 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 9. december 2014 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 9. december 2014 kl 17. december 2014 Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 9. december 2014 kl. 16.00 Deltagere: Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen,

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsmøde mandag den 30. januar 2012 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@virum-gym.dk

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: 15.december 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2015 Til stede: Niels Ejersbo,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 1. juni 2011 Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Karoline

Læs mere