Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning"

Transkript

1 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Ved brev af 19. december 2009 har De indbragt Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen inddrog Energistyrelsen Deres personlige beskikkelse som energikonsulent. De blev endvidere pålagt at afholde omkostningerne til udarbejdelsen af nye energimærkninger for så vidt angår ejendommene beliggende [...] og [...]. De har efterfølgende ved brev af 24. januar 2010 anmodet om, at Deres klage tillægges opsættende virkning. I denne afgørelse tager Energiklagenævnet alene stilling til, hvorvidt anmodningen om opsættende virkning skal imødekommes. Energiklagenævnet forventer at tage stilling til selve klagen i løbet af marts Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet imødekommer ikke anmodningen om opsættende virkning for så vidt angår Energistyrelsens afgørelse om at fratage Dem Deres personlige beskikkelse som energikonsulent. Energiklagenævnet imødekommer anmodningen om opsættende virkning for så vidt angår pålægget om at afholde omkostningerne til udarbejdelse af to nye energimærker. En nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Det fremgår af oplysningerne i sagen, at Energistyrelsen den 29. september 2008 tildelte Dem en advarsel for fejl konstateret i forbindelse med Deres tidligere energimærkningsfirma [...] konkurs. Det fremgår endvidere, at Energistyrelsen, ved en teknisk revision af energimærkningen af ejendommen [...], fandt, at der var væsentlige bemærkninger til energimærket. Styrelsen pålagde Dem derfor ved afgørelse af 20. oktober 2008 at udarbejde et nyt energimærke for ejendommen. Energimærket skulle i udkast sendes til FEM-sekretariatet. Efter teknisk revision fandt Energistyrelsen, at der til energimærket for ejendommen [...], var væsentlige bemærk- CVR/SE-nr

2 ninger. De blev herefter ved Energistyrelsens afgørelse af 20. februar 2009 pålagt at udarbejde et nyt energimærke for ejendommen. Udkastet til det nye energimærke for ejendommen skulle ligeledes sendes til FEM-sekretariatet. De to nye energimærker blev efter oplysningerne i sagen aldrig modtaget i FEMsekretariatet. Efter en samlede vurdering inddrog Energistyrelsen herefter ved den påklagede afgørelse Deres personlige beskikkelse som energikonsulent. Energistyrelsen pålagde Dem endvidere at afholde omkostningerne til udarbejdelsen af nye energimærkninger for så vidt angår ejendommene beliggende [...] og [...]. Til støtte for, at Deres klage tillægges opsættende virkning, har De navnlig anført følgende: De vedkender at have begået en fejl. Fejlen skyldtes dog, at De fik økonomiske problemer, da Deres kunder ikke betalte deres regninger. De økonomiske problemer medførte, at De mistede Deres ejerlejlighed, sommerhus samt bil. Problemerne undskylder ikke Deres fejl, men De mener, at problemerne kan være med til at forklare fejlen. Side 2 af 5 De er 61 år og har i en stor del af Deres arbejdsliv været selvstændig. Såfremt De mister Deres personlige beskikkelse som energikonsulent, vil De ikke længere være i stand til arbejde som selvstændig men vil være nødsaget til modtage kontanthjælp. Energistyrelsen finder, at anmodningen om opsættende virkning alene skal imødekommes delvist. Energistyrelsen finder således, at Deres anmodning om opsættende virkning ikke bør imødekommes for så vidt angår inddragelsen af Deres personlige beskikkelse som energikonsulent, men at anmodningen kan imødekommes for så vidt angår pålægget om, at De skal betale for, at tredjemand berigtiger energimærkerne for ejendommene beliggende [...] og [...]. For så vidt angår Energistyrelsens synspunkt om, at Deres anmodning om opsættende virkning ikke bør imødekommes for så vidt angår inddragelsen af Deres beskikkelse, har Energistyrelsen navnlig anført følgende: Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 blev truffet efter en samlet vurdering, hvorved styrelsen vurderede, at klagers personlige beskikkelse som energikonsulent skulle inddrages. Det ville derfor være uhensigtsmæssigt, såfremt klager i perioden, inden Energiklagenævnet træffer sin afgørelse, kan virke som energikonsulent. Energistyrelsens afgørelse var begrundet i, at klager tidligere er blevet tildelt en advarsel, og at klager på trods af flere rykkere endnu ikke har berigtiget de to energimærker, som nu skal berigtiges af en tredjemand.

3 Energistyrelsen har navnlig anført følgende vedrørende styrelsens synspunkt om, at Deres anmodning om opsættende virkning kan imødekommes for så vidt angår pålægget om betaling af tredjemands berigtigelse af de to energimærker: Det virker hensigtsmæssigt, hvis denne del af afgørelsen tillægges opsættende virkning. Det skal dog samtidig tages hensyn til ejerne af de omhandlede ejendommen, hvorfor Energiklagenævnet anmodes om at fremme sagen mest muligt. Energistyrelsens bemærkninger til Deres anmodning om opsættende virkning blev sendt i høring hos Dem ved brev af 4. februar De er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger på denne baggrund. Retsgrundlaget Hverken lov om fremme af energibesparelser i bygninger 1 eller bekendtgørelse nr. 228 om energimærkning af bygninger 2 indeholder bestemmelser om, at en klage til Energiklagenævnet kan tillægges opsættende virkning. Energiklagenævnet træffer således afgørelse om, hvorvidt en klage skal tillægges opsættende virkning efter almindelige forvaltningsretlige regler. Dette retsgrundlag er nærmere beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur og i praksis. Der kan bl.a. henvises til bogen Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 985 ff.; hvoraf bl.a. fremgår: Side 3 af 5 [...] I tilfælde hvor der ikke i loven er taget stilling til spørgsmålet om opsættende virkning, har klagen ikke uden videre suspensiv virkning. Spørgsmålet om opsættende virkning må afgøres ud fra en i nogle tilfælde ganske kompliceret afvejning af forskellige almindelige hensyn.... Der må derfor foretages en konkret afvejning med følgende hovedelementer: 1) vil underinstansens afgørelse i væsentlig grad miste sin betydning, eller vil øjemedet hermed ligefrem forspildes hvis klage har opsættende virkning, og 2) vil klageadgangen blive gjort mere eller mindre illusorisk hvis klagen ikke tillægges opsættende virkning. [...]. 1 Lov nr. 585 af 24. juni 2005 med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 med senere ændringer.

4 Der henvises tillige til bogen Forvaltningsret, Almindelige emner af Jens Garde m.fl., 5. udgave, 1. oplag, 2009, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 326 ff.; hvoraf bl.a. fremgår: [...] Om myndigheden vil tillægge en klage opsættende virkning, beror i øvrigt på en konkret afvejning af en række hensyn. Her må det bl.a. indgå, om en udnyttelse af tilladelsen eller fuldbyrdelse af et påbud eller forbud vil have følger, som vanskeligt lader sig genoprette, hvis rekursorganet senere afgør sagen efter klagerens ønske, f.eks. hvor en tilladelse menes at kunne have sundhedsskadelige følger, eller et påbud vil medføre, at en bygning skal rives ned. [...]. Side 4 af 5 Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret og individuel vurdering af sagen. Energiklagenævnets bemærkninger og afgørelse Udgangspunktet efter de almindelige forvaltningsretlige er, at en klage ikke har opsættende virkning. En klage kan dog tillægges opsættende virkning, hvis der f.eks. er tale om, at en efterlevelse af den konkrete afgørelse vil have følger, der ikke eller kun vanskeligt kan genoprettes, såfremt klagemyndigheden ændrer afgørelsen. Inddragelsen af en personlig beskikkelse er en indgribende afgørelse. For så vidt angår Energistyrelsens afgørelse om at fratage Dem Deres personlige beskikkelse som energikonsulent, finder Energiklagenævnet efter en konkret vurdering af sagen dog ikke, at der i denne sag er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at en klage ikke har opsættende virkning. Energiklagenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at følgerne af Energistyrelsens afgørelse hurtigt vil kunne genoprettes, såfremt Energiklagenævnet giver Dem medhold i Deres klage. Deres klageadgang vil således heller ikke blive illusorisk, såfremt anmodningen om opsættende virkning ikke imødekommes. Energiklagenævnets endelige afgørelse i sagen vil kunne ophæve virkningerne af Energistyrelsens afgørelse, hvis nævnet når frem til et andet resultat end styrelsen. Endvidere har Energiklagenævnet lagt vægt på, at Energistyrelsen, inden den påklagede afgørelse blev truffet, har tildelt Dem en advarsel, og at det af sagens akter fremgår, at De har undladt at berigtige to Energimærker. Energiklagenævnet har desuden lagt vægt på, at nævnet forventer at træffe afgørelse i sagen i løbet af marts En endelig afgørelse i sagen kan således forventes inden for ca. en måned.

5 Energiklagenævnet imødekommer dog Deres anmodning om opsættende virkning for så vidt angår pålægget om at afholde omkostningerne til udarbejdelse af de to nye energimærker. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at De har oplyst, at De har økonomiske problemer. På baggrund af Deres likviditetsmæssige problemer finder Energiklagenævnet, at De ikke skal betale for udarbejdelsen af de to nye energimærker førend, Energiklagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen. Energiklagenævnet har også i denne forbindelse lagt vægt på, at nævnet forventer at træffe afgørelse i sagen inden for ca. en måned, således at spørgsmålet om betaling vil blive afklaret inden for en forholdsvis kort periode. Energiklagenævnet imødekommer herefter ikke anmodningen om opsættende virkning for så vidt angår Energistyrelsens afgørelse om at fratage Dem Deres personlige beskikkelse som energikonsulent. Energiklagenævnet imødekommer dog anmodningen om opsættende virkning for så vidt angår pålægget om at afholde omkostningerne til udarbejdelse af to nye energimærker. Side 5 af 5 Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand på nævnets vegne efter 6, stk. 3, i Energiklagenævnets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006). Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside: Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str. 11 15320 Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere