Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax ( ) over Energitilsynet af 3. februar 2010 afvisning af klage. Nævnsformand Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør Per Søndergaard. Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes. ( )(herefter benævnt klager) har ved brev af 15. februar 2010 indbragt Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen fandt Energitilsynet, at sagen angik et civilretligt forhold og derfor lå uden for Energitilsynets kompetence, samt at klager ikke var klageberettiget i forhold til et generelt spørgsmål om tariffastsættelsen i forsyningsvirksomheden. Sagens baggrund Klager fremsendte ved brev af 18. januar 2010 en klage til Energitilsynet over Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. s beregning af fast afgift for klagers ejendom beliggende [XXX]. Energitilsynet afviste denne klage ved afgørelsen af 3. februar Sagen drejer sig om, hvordan den faste årlige afgift for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. s varmeforsyning af klagers ejendom skal beregnes med hensyn til nogle erhvervsandele i ejendommen, der ikke længere anvendes erhvervsmæssigt. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at klagers ejendom er et enfamiliehus, og at det i BBR-registeret fremgår, at der er en erhvervsdel på ca. 238 m 2. Klager har oplyst, at man ikke længere anvender denne del af bygningen til erhverv. CVR/SE-nr

2 Det fremgår af klagen, at det ikke er fastsættelsen af den faste tarif, der klages over, men at det er tolkningen af denne, der klages over. Klager har oplyst, at Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. i perioden fra 1995 og frem til 1. juni 2009 har beregnet den faste afgift med 2,5 enheder: det vil sige 2,5 gange den årlige faste pris pr. enhed (den faste afgift). Bedsted Fjernvarme har ved brev den 10. september 2009 meddelt klager, at der fra 1. juni 2009 fremover alene skal betales fast afgift for ejendommen med 1,5 enheder. Klager er enig med Bedsted Fjernvarme i, at den faste afgift beregnes med 1,5 enheder. Klager mener ikke, at forholdene har ændret sig siden 1995 og ønsker derfor at få tilbagebetalt fast afgift for årene , hvor der årligt er opkrævet 1 enhed for meget i fast afgift. Ved afgørelsen afviste Energitilsynet at tage stilling til klagen over Bedsted Fjernvarmes beregning af den faste afgift for klagers ejendom. Energitilsynet fandt, at der var tale om en civilretlig uenighed mellem klager og Bedsted Varmeforsyning, som Energitilsynet ikke har kompetence til (mulighed for) at tage stilling til. Energitilsynet vejledte klager om, at private varmeforbrugere i stedet kan indbringe sådanne civilretlige spørgsmål for Ankenævnet på Energiområdet, og at erhvervsdrivende varmekunder må anlægge en sag ved domstolene. Energitilsynet besluttede samtidig følgende: Side 2 af 14 [ ] På baggrund af jeres henvendelse har Energitilsynet imidlertid besluttet at tage det offentligretlige spørgsmål om, hvorvidt Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. s generelle regel om grundlaget for beregning af fast afgift kan anses for at være i overensstemmelse med Energitilsynets retningslinier op til bedømmelse. [ ]. Energiklagenævnet forstår Energitilsynets afgørelse således, at Energitilsynet har oprettet en tilsynssag, hvor Energitilsynet vil undersøge om Bedsted Fjernvarmes tarifblad for faste afgifter er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, jf. varmeforsyningslovens 1 21, stk. 4, herunder om Bedsted Fjernvarmes tarifering af fast afgift er i overensstemmelse med Energitilsynet og Energiklagenævnets praksis på området. Energitilsynet besluttede endvidere, at klager ikke har status som part i sagen om den generelle tariffastsættelse for faste afgifter ved Bedsted Fjernvarme. Energitilsynet vurderede, at klager ikke har en interesse i sagen om den generelle tariffastsættelse, der adskiller sig fra den interesse, som andre varmekunder har i Bedsted Varmeforsynings forsyningsområde. Energitilsynet 1 Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer.

3 fandt, at klager derfor ikke har en sådan individuel interesse i tilsynssagen, der er påkrævet for, at man kan få partsstatus i sagen. Det fremgår af klagen til Energiklagenævnet, at klager ikke er enig med Energitilsynet i, at klager ikke har en individuel interesse i sagen. Energiklagenævnet forstår på denne baggrund klagen således: 1) Klager mener, at den faste afgift for årene 1995 til 2009 alene burde beregnes med 1½ enhed og ikke 2½ enhed som sket. Klager ønsker i den forbindelse for meget betalt fast afgift for årene tilbagebetalt. 2) Klager ønsker at få status som part i den tilsynssag, som Energitilsynet har indledt for så vidt angår tarifbladet/den generelle tariffastsættelse for Bedsted Fjernvarmes faste afgifter. Side 3 af 14 Den påklagede afgørelse Energitilsynet afviste ved afgørelse den 3. februar 2010 at tage stilling til klagen. Af afgørelsen fremgår følgende: [...] Klage over beregning af fast afgift hos Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. I har henvendt jer til Energitilsynet med en klage over Bedsted Fjernvarmes beregning af fast afgift for jeres ejendom. Energitilsynet administrerer reglerne i varmeforsyningslovens kapitel 4 (priskapitlet). Energitilsynet udfører det offentligretlige tilsyn med varmeforsyningernes priser og leveringsbetingelser. I henhold til lovens 21, stk. 4, kan tilsynet gribe ind, hvis priser, tariffer eller betingelser generelt kan anses for er urimelige eller i strid med lovens bestemmelse om omkostningsbestemte priser. Det ligger derimod uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til civilretlige spørgsmål, dvs. spørgsmålet om, hvorvidt den konkrete anvendelse overfor en varmeforbruger må anses som urimelig. Da jeres klage vedrører Bedsted Fjernvarmes konkrete beregning af fast afgift for jeres ejendom, og dermed reglernes konkrete anvendelse, ligger det uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det er urimeligt, at Bedsted

4 fjernvarme A.m.b.a. overfor jer stiller krav om betaling af fast afgift for et erhvervslejemål, som I oplyser ikke kan anvendes til erhvervslejemål. Energitilsynet må derfor afvise at tage stilling til jeres klage. For private forbrugere er der mulighed for at indbringe civilretlige spørgsmål for Ankenævn på Energiområdet. For erhvervsdrivende må disse spørgsmål henvises til afgørelse ved domstolene. På baggrund af jeres henvendelse har Energitilsynet imidlertid besluttet at tage det offentligretlige spørgsmål om, hvorvidt Bedsted Fjernvarme A.m.b.as generelle regel om grundlaget for beregning af fast afgift kan anses for at være i overensstemmelse med Energitilsynets retningslinier op til bedømmelse. Side 4 af 14 Vurdering af spørgsmålet om klageberettigelse Kredsen af klageberettigede er ikke nærmere fastlagt i varmeforsyningsloven. Det er derfor de almindelige forvaltningsretlige regler, der regulerer, hvem der kan klage til Energitilsynet. Efter disse regler er det et krav, at man har en væsentlig og individuel interesse i det spørgsmål der indbringes for Energitilsynet. Det er Energitilsynets vurdering, at I ikke har en interesse i sagen, som adskiller sig fra den interesse, som andre slutbrugere i forsyningsområdet i Bedsted kunne have. I har efter tilsynets vurdering ikke en individuel interesse i sagen og er derfor ikke klageberettigede i forhold til et generelt spørgsmål om tariffastsættelsen i forsyningsvirksomheden. Partsstatus Der stilles samme krav til partsstatus som til klageberettigelse og partstatus. På denne baggrund er det sekretariatets holdning, at I ikke er parter i en sag for Energitilsynets om tariffastsættelsen i Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. [...] Klagers bemærkninger og synspunkter Til støtte for klagen over Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 har klager navnlig anført følgende: Der klages over tolkningen af tariffastsættelsen og ikke selve tariffastsættelsen.

5 Klager er uenig i Energitilsynets afgørelse om, at klager ikke har en individuel interesse i sagen. Individuel betyder særpræget/ejendommeligt, og det er ejendommeligt, at Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. har opkrævet 2 ½ gange fast afgift for ejendommen årligt fra 1995 til 1. juni Det fremgår af skrivelse af 10. september 2009 fra Bedsted Fjernvarme A.m.b.a., at den korrekte opkrævning er 1 ½ gange fast afgift om året. Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. s bemærkninger og synspunkter Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. er ikke kommet med bemærkninger til sagen. Energitilsynets udtalelse til sagen Det er Energitilsynets opfattelse, at tilsynets afgørelse af 3. februar 2010 om manglende klageberettigelse til Energitilsynet bør stadfæstes. Til støtte herfor har Energitilsynet navnlig anført følgende vedrørende spørgsmålet om klageberettigelse: Side 5 af 14 Kredsen af klageberettigede er ikke nærmere fastlagt i varmeforsyningsloven. Det er derfor de almindelige forvaltningsretlige regler, der regulerer, hvem der kan klage til Energitilsynet. Efter disse regler er det et krav, at man har en væsentlig og individuel interesse i det spørgsmål, der indbringes for Energitilsynet. Det er Energitilsynets vurdering, at klagerne ikke har en interesse i sagen, som adskiller sig fra den interesse, som andre slutbrugere i forsyningsområdet i Bedsted kunne have. Klagerne har derfor efter tilsynets vurdering ikke en individuel interesse i sagen og er derfor ikke klageberettigede i forhold til et generelt spørgsmål om tariffastsættelsen i forsyningsvirksomheden. Vedrørende spørgsmålet om partsstatus har Energitilsynet navnlig anført følgende: Der stilles samme krav til partsstatus som til klageberettigelse og partstatus. På denne baggrund er det Energitilsynets holdning, at klagerne ikke er parter i en sag for Energitilsynets om tariffastsættelsen i Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Energitilsynets gav klagerne klagevejledning for så vidt angår spørgsmålet om klageberettigelse og partstatus i den generelle sag for Energitilsynet. Energitilsynet har ved den påklagede afgørelse alene taget stilling til, om klagerne kan anses for klageberettigede og parter i en sag, om

6 hvorvidt Bedsted Fjernvarmes tarifering af fast afgift kan anses for at være i overensstemmelse med Energitilsynets og Energiklagenævnets praksis på området. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Bedsted Fjernvarmes konkrete beregning af fast afgift for klagernes ejendom, og hvorvidt klagerne eventuelt er berettiget til tilbagebetaling af for meget betalt fast afgift, som klagerne har indbragt for Energiklagenævnet, er dette efter Energitilsynets opfattelse civilretlige spørgsmål, som ligger udenfor Energitilsynets offentligretlige kompetenceområde. Energitilsynet har derfor ikke taget stilling til disse spørgsmål. På baggrund af klagernes henvendelse har Energitilsynet, som anført, taget det offentligretlige spørgsmål om tariferingsmåden op til bedømmelse, og det er i denne sag, at Energitilsynet ikke finder, at klagerne har partsstatus og er klageberettigede. Side 6 af 14 Vedrørende Energiklagenævnets praksis på området har Energitilsynet navnlig anført følgende: Energiklagenævnet har ved en række afgørelser præciseret praksis med hensyn til, hvem der er berettigede til at klage til Energiklagenævnet over Energitilsynets og andre førsteinstansers afgørelser. Fælles for afgørelserne er, at Energiklagenævnet anvender de almindelige forvaltningsretlige regler om, hvem der kan påklage førsteinstansers 2 afgørelser til Energiklagenævnet. Efter disse regler er det et krav, at man har en væsentlig og individuel interesse i den påklagede afgørelse. Energiklagenævnet fandt i de nævnte sager, at ingen af klagerne havde en tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse i de påklagede afgørelser og derfor ikke var klageberettigede, hvorfor Energiklagenævnet afviste at behandle klagerne. I de fleste sager finder Energiklagenævnet, at klageren alene har en afledet interesse i de påklagede afgørelser, og at denne afledede interesse ikke var tilstrækkelig væsentlig til at medføre status som klageberettiget. I alle sagerne vurderer Energiklagenævnet, at klageren ikke har en individuel interesse. Energiklagenævnet vurderer konkret i alle sagerne, at de påklagede afgørelser vedrører hele kredsen af forbrugere i de pågældende selskaber 3. Energiklagenævnet vurderede i alle sager konkret, at det ikke på baggrund af sagernes oplysninger kunne lægges til grund, at de pågældende klagere skulle være særligt berørt i forhold til den øvrige kreds af forbrugere. I flere af sagerne har førsteinstansen rejst sagen i anledning af 2 Energistyrelsen, Energitilsynet og kommunalbestyrelser. 3 Forbrugerkredsen varierer i sagerne fra ca. 260 til ca

7 en henvendelse fra den forbruger, der efterfølgende påklagede førsteinstansens afgørelse til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet bemærker hertil, at dette forhold ikke ændrer ved vurderingen af, om klagerens interesse kan anses for at være tilstrækkelig væsentlig og individuel. I Energiklagenævnets afgørelse af 14. april 2008 (j.nr ) 4 bemærker nævnet, at en personlig moralsk eller mere generel præget ideel interesse ikke i sig selv er tilstrækkelig. Energitilsynet har på baggrund af ovenstående bl.a. vurderet de verserende sager, som er rejst i anledning af en henvendelse fra en borger/forbruger, med henblik på at tage konkret stilling til, hvilken forvaltningsretlig partsstatus den pågældende har. Energitilsynet fastholder, at klagerne på baggrund af ovennævnte forhold ikke er klageberettigede i den generelle sag vedrørende Bedsted Varmeværks tariffer, og at behandlingen af det konkrete spørgsmål om grundlaget for beregning af fast afgift for klagernes ejendom er et civilretligt spørgsmål, der ligger udenfor Energitilsynets kompetence. Side 7 af 14 Retsgrundlaget Reglerne om, hvad der er Energitilsynets opgave, fremgår af elforsyningslovens 5 78, stk. 1. Af denne bestemmelse fremgår følgende: [ ] Energitilsynet 78. Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsætter transport- og energiministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige tvister. [ ] Energitilsynet behandler således ikke såkaldte civilretlige tvister, jf. 78, stk. 1, 2. punktum. I lovforarbejderne 6 til bestemmelsen i 78, stk. 1, 2. punktum, forklares følgende om Energitilsynets kompetence til at behandle klager og om begrebet civilretlige tvister: 4 Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside 5 Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om elforsyning med senere ændringer. 6 Bemærkningerne til nr. 82 ( 78, stk. 1) til lovforslag nr. L 236 fremsat den 21. april

8 [ ] Med bestemmelsen fastsættes en udtrykkelig afgrænsning af Energitilsynets kompetence, hvorefter tilsynet ikke skal behandle klager vedrørende civilretlige tvister. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at konkrete klager vedrørende civilretlige mellemværender mellem en energiforbruger og et selskab kan behandles ved et eventuelt godkendt, privat ankenævn på energiforsyningsområdet og ikke ved Energitilsynet. Ændringen forudsættes sat i kraft samtidig med oprettelsen af et godkendt, privat ankenævn på energiforsyningsområdet. Økonomi- og erhvervsministeren kan med hjemmel i elforsyningslovens 78, stk. 3, fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af Energitilsynets kompetence. Afgrænsningen af Energitilsynets kompetence baserer sig på sondringen mellem civilretlige og offentligretlige tvister. Den fastsatte kompetenceafgrænsning gælder i forhold til alle civilretlige klager, herunder også klager fra erhvervsdrivende. I hvilket omfang ankenævnet behandler civilretlige klager fra forbrugende erhvervsdrivende fastsættes i ankenævnets vedtægter, som vil indgå i grundlaget for økonomi- og erhvervsministerens godkendelse efter lov om forbrugerklager, jf. lovens kapitel 2. Side 8 af 14 Den enkelte forbrugers retsstilling i forhold til et energiselskab hviler på både privatretlige regler (f.eks. aftalelov, købelov mv.), offentligretlige regler (f.eks. markedsføringslov, prismærkningslov mv.) og offentligretlige regler på energiområdet (energiforsyningslovene). Erhvervsdrivendes overtrædelser af de offentligretlige regler fører dog først og fremmest til sanktioner, som er tillagt den pågældende tilsynsmyndighed i love, typisk påbud, forbud og bøder uden at overtrædelserne automatisk har civilretlige konsekvenser i forholdet mellem forbrugeren og selskabet. Et godkendt, privat ankenævn på energiforsyningsområdet vil på grundlag af de privatretlige regler, f.eks. aftalelov, købelov, formueretlige grundsætninger, erstatningsregler, herunder den retsskabte erstatningspraksis, produktansvarslov mv. kunne behandle civilretlige klager vedrørende det konkrete civilretlige mellemværende mellem forbrugeren og selskabet. I et vist omfang kan offentligretlige regler inddrages i sagens afgørelse, hvis de har betydning for den konkrete civilretlige tvist af økonomi- og erhvervsministeren om lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning.

9 Energitilsynet vil også efter oprettelsen af et privat ankenævn på energiområdet skulle varetage den del af det offentligretlige tilsyn med selskabernes overholdelse af energilovgivningen, som tilsynet i dag er tillagt i lovgivningen. Det karakteristiske for tilsynet med offentligretlige regler er, at tilsynsmyndighedens sanktioner er fremadrettede, dvs. tilsynet konstaterer en ulovlig tilstand og giver pålæg om at ændre denne tilstand med virkning for fremtiden. På baggrund af sondringen mellem civilretlige og offentligretlige tvister vurderes det, at et eventuelt privat ankenævn eksempelvis skal kunne behandle klager om konkrete mellemværender mellem forbrugere og selskaber vedrørende måler- og anlægsfejl, restanceinddrivelse og betalingsbetingelser, fastsættelse af acontobetalinger, flytteafregning og ejerskifte, udmeldelse/udtræden af forsyningsvirksomheder, varsling af prisforhøjelser, ejer/lejerhæftelse samt etablering af direkte kundeforhold samt leveringskvalitet og betalinger for ændring af leveringsomfang. Energitilsynet vil imidlertid som offentligretlig tilsynsmyndighed fortsat være beføjet til også på disse områder at meddele påbud om at bringe eventuelle ulovlige forhold i overensstemmelse med energilovgivningen samt at anvende de øvrige sanktionsmuligheder, som tilsynet er tillagt i lovgivningen. Side 9 af 14 En tæt koordinering og orientering skal sikre et effektivt samspil mellem Energitilsynets og et privat ankenævns aktiviteter bl.a. med henblik på at sikre, at det private ankenævns afgørelser i en række konkrete sager kan føre til en generel fremadrettet indgriben fra Energitilsynets side, samt at klager vedrørende rent offentligretlige tvister undergives behandling i Energitilsynet uden unødig forsinkelse. [ ] Af elforsyningslovens 80 fremgår endvidere, at Energitilsynet enten kan behandle og afgøre en sag på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage: [ ] 80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. [ ] Varmeforsyningsloven regulerer i lovens kapitel 4 priser og betingelser for levering af bl.a. fjernvarme. Af lovens 21 fremgår følgende:

10 [ ] 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af 20 og 20 b omfattede ydelser skal med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til et af transport- og energiministeren nedsat tilsyn (Energitilsynet) efter regler fastsat af tilsynet. Stk. 2. Transport- og energiministeren kan bestemme, at visse sager ikke skal anmeldes. Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. [ ] Side 10 af 14 Afgørelser truffet af myndighederne efter varmeforsyningsloven eller regler udstedt i medfør heraf, kan efter varmeforsyningslovens 26, stk. 1, indbringes for Energiklagenævnet. Bestemmelsen er sålydende: [...] Kapitel 6 Klage, Energiklagenævn m.v. 26. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunen, transport- og energiministeren eller Energitilsynet efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til loven. [...] Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad. Energitilsynets mulighed for at behandle klagen (kompetence) Energitilsynet har afvist at behandle klagen både for så vidt angår den konkrete beregning af den faste afgift for klagers ejendom i årene som for spørgsmålet om tilbagebetaling af for meget betalt fast afgift i disse år. Energiklagenævnet bemærker hertil, at Energitilsynet er nedsat i medfør af elforsyningsloven 78, stk. 1. Af bestemmelsen fremgår, at der til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsættes et Energitilsyn. Det fremgår dog også af bestemmelsen, at Energitilsynet ikke kan behandle såkaldte civilretlige tvister (privatretlige tvister), jf. 78, stk. 1, 2. punktum.

11 Lovforarbejderne til denne bestemmelse bidrager til afgrænsningen af, hvornår der foreligger en civilretlig tvist, som Energitilsynet ikke kan tage stilling til. Varmeforsyningsloven og de øvrige love, som Energitilsynet fører tilsyn med, indeholder ikke på samme måde som elforsyningsloven specifikke bestemmelser om Energitilsynets tilsyns- og klagefunktion. Det er dog Energiklagenævnets opfattelse, at de generelle bestemmelser i elforsyningslovens 78 og 80 om Energitilsynets funktioner og nedsættelse finder anvendelse på Energitilsynet som sådan, uafhængig af, hvilket lovområde Energitilsynet konkret behandler sager efter. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Energitilsynet blev nedsat med hjemmel i elforsyningsloven, og at det derfor er naturligt, at generelle bestemmelser om Energitilsynets funktioner m.v. findes i elforsyningsloven. Det følger ligeledes af ordlyden af elforsyningslovens 78, stk. 1, at Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktioner på energiområdet. Side 11 af 14 Energitilsynets mulighed for at behandle klager er derfor afgrænset på samme måde inden for elforsyningslovens og varmeforsyningslovens område. Energitilsynet kan således ikke behandle civilretlige tvister uanset, om sagen angår elforsyning eller varmeforsyning. Det er Energiklagenævnets opfattelse, at der er tale om et civilretligt forhold, når en forbruger og et fjernvarmeværk indgår en aftale om levering af fjernvarme. Forholdet mellem de to parter er reguleret af anlæggets leveringsbetingelser og den indgåede aftale. Forsyningsanlæggets priser og leveringsbetingelser skal dog anmeldes til Energitilsynet for at være gyldige. Aftalen vil som udgangspunkt angå forbrugerens køb og anlæggets levering af en energiydelse/varme. Tvister (uenighed) mellem et selskab og en forbruger om fortolkning af aftalemæssige forhold med videre mellem parterne er et eksempel på en civilretlig tvist. Energiklagenævnet er på denne baggrund enig med Energitilsynet i, at mellemværendet mellem klager og Bedsted Varmeforsyning om den konkrete beregning af den faste afgift for perioden , der ikke angår den offentlig retlige regulering i varmeforsyningsloven af selve tariffastsættelsen, samt klagers krav mod Bedsted Varmeforsyning om tilbagebetaling af for meget betalt fast afgift i denne periode begge er civilretlige tvister mellem parterne, som Energitilsynet ikke har mulighed for at behandle, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, 2. punktum. Efter det ovenfor anførte stadfæstes Energitilsynets afgørelse for denne del.

12 Energiklagenævnet bemærker i denne forbindelse, at private forbrugere kan indbringe civilretlige tvister med energiforsyningsvirksomheder for Ankenævnet på Energiområdet. Klager fra erhvervsdrivende kunder om energiforsyning, der leveres til erhvervsvirksomheder, kan i et vist omfang behandles af Ankenævnet på Energiområdet, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage i et privat kundeforhold. Ankenævnet er et privat ankenævn, der behandler klager, der angår køb og levering af energiydelser fra energiforsyningsvirksomheder (civilretlige tvister). Ankenævnet på Energiområdet vurderer spørgsmålet om, hvorvidt en klage kan behandles af ankenævnet. Energiklagenævnet kan ikke henvise klagen til Ankenævnet på Energiområdet, da der er tale om et privat ankenævn, jf. forvaltningslovens 7 7, stk. 2, modsætningsvis. Klager må således selv kontakte ankenævnet. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at Ankenævnet på Energiområdets afgørelser ikke kan påklages til Energiklagenævnet. Ankenævnet på Energiområdet kan kontaktes på telefon eller pr. Nærmere oplysninger om ankenævnet fremgår på dette ankenævns hjemmeside: Side 12 af 14 Ad Partsstatus Energitilsynet har taget sagen om Bedsted Varmeforsyning A.m.b.a. s tarifering af den faste afgift op til bedømmelse ved en tilsynssag. Energitilsynet afviser i den påklagede afgørelse, at klager er part i tilsynssagen. Energitilsynet bemærker i den forbindelse, at klagers interesse i sagen ikke adskiller sig fra den interesse, som varmeværkets øvrige forbrugere har i sagen. Energitilsynet afviser således, at klager har en væsentlig og individuel interesse i sagen. Energitilsynet har i sine bemærkninger til klagen uddybet tilsynets begrundelse herfor. Klager ønsker at få status som part i sagen. Energitilsynets afvisning af, at klager er part i sagen, er en afgørelse, der kan indbringes for Energiklagenævnet. Energitilsynet kan enten selv tage initiativ til en sag, eller en sag kan oprettes på grundlag af en anmeldelse eller en klage, jf. elforsyningslovens 80. Varmeforsyningsloven indeholder ikke regler om, hvem der kan anses for parter i sager, der behandles efter loven eller regler udstedt i medfør af loven. En nærmere fastlæggelse af kredsen af parter i Energitilsynets generelle tilsynssag må derfor ske ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler. 7 Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 med senere ændringer.

13 Efter disse regler kræves en væsentlig og individuel interesse i sagen for at man kan anses for part i sagen. Begge betingelser skal være opfyldte, før man kan anses som part. At pågældende skal have en væsentlig interesse i sagen indebærer, at betydningen af afgørelsen i sagen for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. En interesse skal imidlertid udover at være væsentlig også være individuel. Det betyder, at den pågældende afgørelse skal være mere indgribende over for den, der berøres af afgørelsen i forhold til andre personer. Hvis en større kreds berøres på samme måde af en afgørelse, har de enkelte personer således ikke en individuel interesse i sagen. Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur og i praksis. Der kan bl.a. henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft- Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 67 ff. Klager har som varmeforbruger indgået aftale med Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. om levering af varme. Energitilsynets tilsynssag angår tariferingen af den faste afgift generelt for forsyningsområdets varmekunder. Henset til den forholdsmæssige størrelse, som den faste afgift udgør ud af den samlede varmeregning, kan det ikke udelukkes, at klager har en væsentlig interesse i tariferingen af den faste afgift og dermed i tilsynssagen. Side 13 af 14 På den anden side skal interessen i sagen udover at være væsentlig også være individuel. Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at klager ikke har en sådan individuel interesse i sagen, at det kan begrunde partsstatus. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Energitilsynets tilsynssag berører alle varmeforbrugere i forsyningsområdet, der betaler fast afgift. Kredsen af varmeforbrugere, der berøres af Energitilsynets tilsynssag, er derfor omfattende. Det kan ikke på baggrund af sagens oplysninger lægges til grund, at klager vil blive særligt berørt i forhold til de øvrige varmeforbrugere. Dette understøttes af, at klagers ejendom er et enfamilieshus med tilknyttede erhvervsdele, der ikke anvendes. Klager er således ikke storkunde hos Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. (forbrugere med et ekstraordinært stort forbrug). Klagers interesse i Energitilsynets generelle sag vedrørende Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. s tarifering af faste afgifter er således ikke individuel. Det forhold, at det var klagers henvendelse til Energitilsynet, der gav anledning til, at tilsynet undersøger det pågældende forhold nærmere, ændrer ikke ved, at klagers interesse i sagen ikke kan anses for tilstrækkelig individuel. Da klager ikke har en individuel interesse i sagen, kan klager ikke anses som part i Energitilsynets generelle sag vedrørende Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. s faste afgifter.

14 Energiklagenævnet stadfæster herefter Energitilsynets afgørelse om, at klager ikke er part i Energitilsynet generelle sag om tariffastsættelse i Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Energiklagenævnets afgørelse Herefter stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 3. februar Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 13. september Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 14 af 14 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jfr. tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 5. Afgørelsen er sendt til Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. og Energitilsynet. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Henrik Chieu Sekretariatschef

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning Klager Odsherred Kommune Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 5. februar 2010 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 5. februar 2010 stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse klage over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og afslag på partsstatus i sag om Hashøj Biogas selvevaluering

Afgørelse klage over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og afslag på partsstatus i sag om Hashøj Biogas selvevaluering [XXX] Sendt pr- e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Offentliggjort i anonymiseret

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004 [Navn] [Adresse] [Adresse] Fremsendes pr. e-mail og ikke tillige pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

(XX) over Energitilsynet af 18. august 2009 Krav fra Lørslev Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. om udtrædelsesgodtgørelse

(XX) over Energitilsynet af 18. august 2009 Krav fra Lørslev Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. om udtrædelsesgodtgørelse (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk (XX) over Energitilsynet af 18. august 2009

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Offentliggjort i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse - klage over

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum (Varmeforsyning) Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance 17. maj 2013 Sag 12/17849 Deres ref. Ja/th Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance Næstved Varmeværk A.m.b.A har den 20. december 2012 klaget

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1 [XXX] Total E&P Denmark B.V. Energistyrelsen, j.nr. 2014-777 Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Ved af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning.

Ved  af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Til: Dansk Bygge- og Energirådgivning v. [XXX] Energistyrelsen [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere