Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. sammenfatning"

Transkript

1 Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering sammenfatning 2007

2 Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering sammenfatning Redaktion: Finn Børlum Kristensen og Helga Sigmund Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

3 Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering URL: Emneord: metode, metodologi, håndbog, etik, teknologi, patient, organisation, økonomi, MTV, medicinsk teknologivurdering, litteratursøgning, litteraturvurdering, syntese, implementering, kvalitetssikring, formidling, projektorganisation, problemformulering, policyspørgsmål, MTV-spørgsmål, interessentanalyse Sprog: Dansk Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: 7. december 2007 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, december udgave Kategori: Orientering Design: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Layout: Schultz Grafisk Elektronisk ISBN: Elektronisk ISSN: Denne publikation citeres således: Kristensen FB og Sigmund H (red.) Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering København: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering, 2007 For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Enhed for MTV Islands Brygge København S Tlf Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra under publikationer

4 Forord Denne metodehåndbog er en ny, opdateret udgave af Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering, der i 2001 blev udgivet af Sundhedsstyrelsen som led i opfyldelsen af den Nationale Strategi for MTV. Det var den første egentlige håndbog om dansk MTV, udformet som værktøj for MTV-projektgrupper og til undervisningsbrug. Bogen dannede bl.a. basis for undervisning i MTV ved sommer- og vinterskoler, som Sundhedsstyrelsen afholdt for nye projektmagere. Revisionen af håndbogen skal ses i lyset af den udvikling, der er sket inden for MTV siden Ny viden og ny metodik er kommet til, og et langt større erfaringsmateriale står til rådighed. Dette gælder ikke kun for Danmark, men også internationalt, hvor især mange af de europæiske lande har udbygget deres MTV-aktiviteter og -organisationer. Den nye metodehåndbog præsenterer ajourførte og nye videnskabelige metoder og tilgange til MTV. Den omhandler såvel analyseelementerne i dansk MTV: Teknologi, Patient, Organisation, Økonomi og Etik, som trinene i MTV-processen. Set i international sammenhæng viser det sig, at den danske tilgang er i god samklang med den udvikling, der for tiden ( ) foregår i regi af projektet European Network for HTA (EUnetHTA), som Sundhedsstyrelsen på flere måder bidrager til. I lyset af den aktuelle udvikling vil der ske en videre opdatering af metodehåndbogen inden for en periode af to år. Der er i sundhedsvæsenet et stigende behov for, at planlægning og beslutninger baseres på et veldokumenteret grundlag. For MTV-udøvere betyder dette, at der skal kunne leveres MTV-resultater inden for en relativ kort produktionstid dog uden at kvaliteten dermed sættes over styr. En af vejene er, at man i højest mulig grad baserer sig på eksisterende undersøgelser og data fra ind- og udland, hvilket kræver gode færdigheder til at vurdere validitet og anvendelighed af det pågældende materiale. En anden vej er at intensivere samarbejdet, koordineringen og arbejdsdelingen med udenlandske MTVorganisationer, hvilket kræver, at man har indsigt i hinandens arbejdsform og metodologi. Udformning af en engelsk version af metodehåndbogen og et tæt samspil med EUnetHTA s arbejde skal fremme en sådan samordning. Målgruppen for metodehåndbogen er alle, som deltager i planlægning og gennemførelse af MTV-projekter og/eller rekvirerer udførelsen af MTV, dvs. sundhedsfagligt personale, politiske og administrative beslutningstagere, interesseorganisationer, forskere og andre, der ønsker at arbejde ud fra en MTV-tilgang, herunder undervisere og studerende. I Danmark udkommer bogen netop i en tid, hvor der som led i strukturreformen sker væsentlige omlægninger i sundhedsvæsenet, og hvor det kan forventes, at der vil komme mange nye MTV-aktører på banen. Bidragene til metodehåndbogen er skrevet af fagpersoner, som har uddannelse og erfaring inden for de specifikke områder og samtidig har tilknytning til MTV: som medlem af enhedens Videnskabelige Råd, MTV-medarbejder eller underviser. Tak til alle forfatterne samt tak til Mogens Hørder og Helle Ploug Hansen for deres generelle kommentarer og bidrag. Enhed for Medicinsk Teknologivurdering December 2007 Finn Børlum Kristensen Centerchef 5 Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

5 Indhold i Metodehåndbogen 1. MTV afklaringer og planlægning 1.1 Generelt om MTV 1.2 Indledende afklaringer MTV eller en alternativ tilgang? Emner og målgrupper for MTV Foranalyse Forskellige typer MTV-produkter Interessentanalyse 1.3 Projektorganisation 1.4 Problemformulering: Policy- og MTV-spørgsmål 1.5 Projekt- og metodeplanlægning 1.6 Litteratur til kapitel 1 2 Etiske overvejelser 2.1 Indledning 2.2 Hvad er etik? 2.3 Teori 2.4 De fire principper 2.5 Etik og økonomi 2.6 Metode 2.7 Et eksempel: Kejsersnit uden klinisk indikation 2.8 Litteratur til kapitel 2 3 Litteratursøgning 3.1 Indledning 3.2 Planlægning af søgning 3.3 Udarbejdelse af søgeprotokol Baggrund og problemstilling Udarbejdelse af fokuserede spørgsmål Inklusions- og eksklusionskriterier for søgningen Valg af informationskilder Opbygning af søgestrategi 3.4 Evaluering af søgning 3.5 Dokumentation af litteratursøgning 3.6 Ajourføring 3.7 Litteratur til kapitel 3 4 Vurdering af litteratur 4.1 Vurdering af kliniske og epidemiologiske studier Hvorfor kritisk litteraturvurdering? Det fokuserede spørgsmål Inddeling af litteratur Kvalitetsvurdering af artikler Checklisternes opbygning Undersøgelsens interne validitet Undersøgelsens eksterne validitet 4.2 Vurdering og synteser af kvalitative studier Litteraturvurdering af kvalitative studier Synteser af kvalitative studier (SKS) Generelt Definitioner på SKS Metoder til SKS 4.3 Litteratur til kapitel 4 5 Datagenerering, -analyse og -vurdering 5.1 Kvalitative metoder: Interview, deltagerobservation og feltarbejde Generelt om kvalitative metoder Metoder til generering af data Metoder til kvalitativ analyse og tolkning af data 6 Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

6 5.2 Spørgeskemaundersøgelser Generelt Spørgeskemaet Vurdering af eksisterende spørgeskemaundersøgelser 5.3 Registeranalyser Generelt Vurdering af registerdata 5.4 Måling af helbredsstatus Definition af helbredsstatus Hvordan måles helbredsstatus? Vurdering af helbredsstatusmåling Generering af nye data om helbredsstatus Generiske instrumenter som nyttemål 5.5 Litteratur til kapitel 5 6 Teknologien 6.1 Analysen skal løbende kobles til de øvrige dele af MTV en 6.2 Det medicinske problem 6.3 Teknologien skal defineres og afgrænses Tekniske egenskaber Teknologiens materielle natur Teknologiens formål og anvendelsesområde Teknologiens modenhed og udbredelse Sammenlign med bedste praksis 6.4 Evidens Systematisk litteratursøgning vedrørende teknologien Analyse af data fra primære kilder 6.5 Effekt og effektmål Effekt er mere end efficacy Surrogat-effektmål og sammensatte effektmål Effektstørrelser 6.6 Risiko og sikkerhed 6.7 Lidt om diagnostiske tests 6.8 Litteratur til kapitel 6 7 Patienten 7.1 Patientaspekter i MTV Indledning Udforskning af patientaspekter Patient, borger, bruger og individ En model Forskningsspørgsmål Positionering Patientaspekter et separat element i en MTV eller? Patientspecifikke aspekter ved litteraturgennemgang 7.2 Patientoplevet kvalitet Generelt Patientens oplevelse i forhold til fagpersoners vurdering af kvalitet Måling af patientoplevet kvalitet 7.3 Litteratur til kapitel 7 8 Organisationen 8.1 Organisatorisk analyse Intro ingen kogebogsopskrifter MTV som løbende proces Forestillinger om teknologi og organisation Analyse af enkeltorganisationer Djævelen i detaljen 8.2 Politisk-forvaltningsmæssige analyser MTV i et forvaltningsmæssigt perspektiv Forvaltnings- og styringsmæssige vurderinger 7 Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

7 8.3 Generaliserbarhed vedrørende organisationsspecifikke aspekter 8.4 Organisationsspecifikke aspekter ved litteraturgennemgang 8.5 Litteratur til kapitel 8 9 Økonomien 9.1 Indledning 9.2 Typer af økonomiske analyser Sundhedsøkonomisk analyse Driftsøkonomisk analyse Kasseøkonomisk analyse 9.3 Ressourcer, omkostninger, udgifter (nogle grundlæggende begreber) 9.4 Perspektiv 9.5 Omkostninger Identifikation af ressourceforbrug Nogle vigtige omkostningsbegreber Måling af ressourceforbrug Værdisætning af ressourceforbrug 9.6 Sundhedsgevinster Effektmål i naturlige enheder Kvalitetsjusterede leveår Betalingsvilje 9.7 Diskontering 9.8 Modellering af den økonomiske analyse 9.9 Hvornår er en medicinsk teknologi omkostningseffektiv? 9.10 Håndtering af usikkerhed i økonomiske analyser 9.11 Rapportering 9.12 Økonomispecifikke aspekter ved litteraturgennemgang Litteratursøgning Litteraturvurdering 9.13 Litteratur til kapitel 9 10 Syntese og anvendelse 10.1 Synteseprocessen i MTV Generelt om syntese Trin i synteseprocessen Synteseprocessen i praksis 10.2 Anvendelse af MTV Generelt om anvendelse af MTV Analyse af anvendelsessituationen Hvad kan der gøres for at fremme anvendelsen? 10.3 Litteratur til kapitel Kvalitetssikring og formidling 11.1 Peer-review ved eksterne bedømmere Indholdet af peer-review Forløbet af peer-review 11.2 Formidling og samspil med pressen Hvilke metoder kan der gøres brug af? Hvordan formidler man fagstof? Fra rapport til nyhedstekst Sprogbrug skriv så det kan forstås Kontakt til pressen 11.3 Litteratur til kapitel 11 8 Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

8 Om metodehåndbogen Den foreliggende håndbog omhandler Medicinsk Teknologivurdering (MTV). MTV forbindes med en systematisk, forskningsbaseret fremgangsmåde, men der er ikke tale om én enkelt metode eller ét afgrænset forskningsfelt tværtimod. MTV er netop kendetegnet ved en tilgang, hvor tværfaglighed og alsidighed er nøgleordene, og hvor det videnskabelige grundlag bygger på teorier og metoder fra flere forskellige forskningsdiscipliner. Men uanset forskellighed, er det et fælles mål at tilstræbe en så høj grad af evidens som muligt med henblik på at kunne danne det bedst mulige grundlag for beslutningstagning i sundhedsvæsenet. Den brede tilgang ved MTV skal ses i lyset af, at analyserne omfatter fire så forskellige hovedelementer som teknologi, patient, organisation og økonomi. På tværs af disse elementer kan også etiske aspekter indgå i analyserne. Et MTV-forløb består af mange dele nogle er procesrelaterede, andre vedrører analyserne. De er ofte indbyrdes forbundne og kan håndteres parallelt, overlappende eller relatere sig til tidligere trin i forløbet. Den sammensathed, der karakteriserer MTV, afspejler sig også i denne håndbogs indhold og struktur. Ialt 21 forfattere med vidt forskellig faglig baggrund står bag bogens tilblivelse. Flerfagligheden kommer bl.a. til udtryk i nogle metodekapitler, hvor to eller tre forfattere har bidraget til samme overordnede emne ud fra hver deres videnskabelige forståelse. Om håndbogens sigte Metodehåndbogens indhold er udformet med sigte på: At understrege vigtigheden af at udnytte eksisterende studier og datamateriale optimalt før der såfremt det er strengt nødvendigt - igangsættes primær datagenerering At præsentere aktuelle, forskningsbaserede metoder inden for såvel udviklingsområderne etik, patient og organisation, som de mere etablerede MTV-elementer teknologi og økonomi At støtte MTV-processen ved at sætte fokus på gængse spørgsmål som fx Hvordan omformuleres beslutningstagernes spørgsmål til MTV-spørgsmål? Hvordan søges og vurderes litteratur, og hvordan kan supplerende studier designes? Hvordan kan materialet analyseres og syntetiseres med henblik på at udforme konklusioner, der kan besvare de stillede spørgsmål og danne grundlag for konkret rådgivning? Fra at være et initiativ, der oprindelig udgik fra centralt hold, har MTV gennem årene udviklet sig til en udbredt, decentral aktivitet, som udføres på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Der er således tale om en bred målgruppe for håndbogen. Bogens overordnede formål er at støtte og fremme decentrale MTV-aktiviteter og at bidrage til undervisningsaktiviteter og metodeudvikling herhjemme og i en engelsk version på det internationale plan. Om strukturen Metodehåndbogens indhold er opdelt i elleve kapitler. Hvert kapitel er indledningsvis forsynet med en kort indholdsangivelse, efterfulgt af gode råd og budskaber om kapit- 9 Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

9 lets emne i punktform. Kapitler, der spænder over flere emner, har anført gode råd og budskaber før de pågældende underkapitler. Håndbogens overordnede linje følger et MTV-forløb med proces- og analyseorienterede kapitler på skift. Bogens opbygning kan, overordnet set, opdeles i følgende hovedområder: En indledende, procesrelateret del, der beskriver, hvordan man kommer i gang med en MTV (kapitel 1) En fælles metodedel, der omhandler overvejelser og metoder, der er fælles i forhold til de områder, der skal analyseres (kapitel 2, 3, 4 og 5) En specifik metodedel, der fokuser på metodiske tilgange til analyse af hvert enkelt af hovedelementerne teknologi, patient, organisation og økonomi (kapitel 6, 7, 8 og 9) En afsluttende, procesrelateret del, der beskriver, hvordan man når frem til udformning af et beslutningsgrundlag og en MTV-rapport (kapitel 10 og 11). Om indholdet I kapitel 1 gives en kort introduktion af MTV generelt og den danske MTV-model i særdeleshed. Herefter følger en beskrivelse af de indledende trin i MTV-processen, spændene fra de første afklaringer og foranalyser over projektorganisering til problemformulering og planlægning. Ved dette kapitel søges det tydeliggjort, at netop trinene og aktiviteterne i denne indledende fase er af afgørende betydning for hele det videre projektforløb og i sidste ende for kvaliteten af MTV ens resultater og for beslutningsgrundlaget. Kapitel 2 omhandler etiske overvejelser i forhold til en given MTV-problemstilling. Kapitlet er skrevet ud fra en erkendelse af, at etik i stigende grad får betydning i MTVsammenhæng, og at eventuelle etiske aspekter bør identificeres tidligt i MTV-processen og vurderes nøje med hensyn til eventuel gennemførelse af en etisk analyse. Der gives et eksempel på inddragelse af en fagetiker i en konkret MTV. Kapitel 3 består af en vejledning i korrekt litteratursøgning, hvor hvert enkelt trin i en søgning gennemgås nøje. Der gives konkrete anvisninger og informationer om datakilder. Vejledningen er holdt på det generelle plan, dvs. at den gælder for alle typer studier, kvalitative såvel som kvantitative, og den vedrører alle MTV-elementer. I de senere kapitler om teknologi, patient, organisation, økonomi og måling af helbredsstatus er der supplerende afsnit med specifikke oplysninger vedrørende litteratursøgning inden for det enkelte område. Kapitel 4 knytter an til det forudgående kapitel om litteratursøgning og beskæftiger sig med vurderinger af den fundne og udvalgte litteratur. Kapitlet falder i to dele med henholdsvis en sundhedsvidenskabelig og en humanistisk tilgang. Den første del drejer sig om vurdering af kliniske og epidemiologiske studier baseret på velkendt systematisk metodik med checklister og evidensgraderingsskemaer. Kapitlets anden del omhandler vurdering af kvalitative studier. Herunder introduceres der et nyt udviklingsområde inden for kvalitativ forskning: Synteser af kvalitative studier. Der er tale om et værktøj, der kan fremme anvendelse af allerede eksisterende viden på kvalitative områder, hvor man traditionelt ville have igangsat egne undersøgelser. I kapitel 5 præsenteres forskellige former for generering, analyse, vurdering og brug af data. Det drejer sig om kvalitative metoder i form af interview, deltagerobservation og 10 Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

10 feltarbejde, samt om fremgangsmåder i spørgeskema- og registerundersøgelser. Kapitlet afsluttes med et afsnit om måling af patienters selvrapporterede helbredsstatus. I lighed med det forudgående kapitel om litteraturvurdering er der også her tale om metodebeskrivelser, der 1) omfatter såvel kvalitative som kvantitative tilgange, og som 2) har relation til flere af MTV-elementerne. Igangsættelse af egne undersøgelser i MTV-sammenhæng anses kun for relevant, hvis der ikke er fundet tilstrækkelig viden ved en forudgående litteraturgennemgang og det samtidigt er af afgørende betydning at få fremskaffet det nødvendige vidensgrundlag. Kapitel 6 omhandler teknologielementet i MTV. I kapitlet beskrives, hvordan teknologi defineres og afgrænses, og hvordan spørgsmål om effekt og sikkerhed håndteres i MTV. Der gives anvisning på, hvordan forskellige typer kliniske studier vurderes med henblik på evidensgradering. Derved knyttes der direkte an til kapitlerne 3 og 4 om litteratursøgning og -vurdering af kliniske og epidemiologiske studier. Kapitel 7 drejer sig om at støtte MTV-udøvere i at afklare, hvordan patientaspekter kan udredes i en given MTV. Forskningsfeltet præsenteres ud fra et humanistisk perspektiv, og patientaspekters betydning og håndtering i MTV-sammenhæng diskuteres. Der knyttes an til de dele af de generelle metodekapitler 4 og 5, der vedrører kvalitative metoder. Patientkapitlet afsluttes med et afsnit om patientoplevet kvalitet. Kapitel 8 handler om, hvordan man undersøger de organisatoriske forudsætninger og konsekvenser i forhold til en MTV-problemstilling. Der gives en indføring i den aktuelle viden om såvel organisatorisk som politisk-forvaltningsmæssig analyse. I kapitlet indgår bl.a. strukturerende skemaer om dimensioner og kriterier, der kan støtte gennemførelse af sådanne analyser. Kapitel 9 bringer en vejledning i, hvordan en god økonomisk evaluering kan iværksættes og gennemføres. Efter en introduktion af forskellige typer økonomiske analyser gives der en gennemgang af de spørgsmål, overvejelser, begreber, fremgangsmåder og forbehold, der er væsentlige, når man skal foretage økonomiske analyser i MTV-sammenhæng. I kapitel 10 beskrives det vanskelige og vigtige trin i MTV-processen, hvor der skal gennemføres en syntese af de opnåede delresultater med henblik på at udforme et beslutningsgrundlag, som kan besvare de oprindeligt stillede spørgsmål, og som er egnet som grundlag for konkret rådgivning. Der påpeges en række faktorer og kriterier, som er vigtige at forholde sig til eller at medinddrage i den konkrete proces. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af, hvordan man i forbindelse med den enkelte MTV bedst kan øge mulighederne for anvendelse af MTV ens resultater. Kapitel 11 handler om at udarbejde en MTV-rapport, som dokumenterer det forudgående arbejde i alle dets faser, og som kan være redskab i en efterfølgende beslutningsproces og en senere implementeringsfase. For at kunne indfri dette skal rapporten kvalitetssikres, inden den offentliggøres. I kapitlet beskrives fremgangsmåder og gives anvisninger for såvel kvalitetssikring som formidling. 11 Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

11 Denne håndbog skal være en praktisk støtte til konkrete MTVaktiviteter og skal fremme MTV-tankegangen. Den kan desuden anvendes til undervisningsaktiviteter og ligge til grund for metodeudvikling. Den vejleder trinene i en MTV fra afklaring af spørgsmålene til implementering af resultaterne. Håndbogen præsenterer ajourførte, forskningsbaserede metoder og tilgange til MTV. Både udviklingsområderne etik, patient og organisation og mere etablerede områder som teknologi og sundhedsøkonomi dækkes i håndbogen. Sundhedsstyrelsen Enhed for Medicinsk Teknologivurdering Islands Brygge København S Tlf

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Redaktion: Finn Børlum Kristensen og Helga Sigmund Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(1). Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk patientjournal

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(1) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK

Læs mere

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7(5) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SMERTESKOLE - EN MEDICINSK

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

National Strategi for MTV

National Strategi for MTV National Strategi for MTV Finn Børlum Kristensen Chef for Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen National Strategi for MTV Hvorfor en national strategi? Strukturreformen Nye udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (5) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Bilag 23. Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 23. Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 23 Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets relevans. Hvordan og af hvem

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010; 10(3) Rehabilitering efter

Læs mere

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (8) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(2) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde

Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(2) Undersøgelse og behandling af ældre efter

Læs mere

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Faglig læsning i skolens humanistiske fag Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet Indhold 1. Den humanistiske fagrække 2. Hvad karakteriserer

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

National strategi for medicinsk teknologivurdering Bedre grundlag for planlægning og prioritering på sundhedsområdet

National strategi for medicinsk teknologivurdering Bedre grundlag for planlægning og prioritering på sundhedsområdet MTV Planlægning Prioritering Sundhed National strategi for medicinsk teknologivurdering Bedre grundlag for planlægning og prioritering på sundhedsområdet 2008 National strategi for medicinsk teknologivurdering.

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20 Indhold Forord 9 kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11 Sociologiske problemstillinger 13 Et eksempel på et socialt fænomen: selvmordet 14 Betydningen af metodebevidsthed 16 Hvad forstås

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010; 10(1) Perkutan vertebroplastik

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er Oplæg 12-12-2012. (Dias 1) (med præsentation) Jeg hedder Anne Lee, er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat. Jeg er ansat i CAST ved Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen: Forskningstræning Grundkursus II

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen: Forskningstræning Grundkursus II Forskningstræning i speciallægeuddannelsen: Forskningstræning Grundkursus II Om denne kursusbeskrivelse... 2 Grundkurserne i forskningstræningen... 2 Grundkursus I og II kort... 2 Læringsmål og indhold...

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan?

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? OKTOBER 2015 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Ryvangs Allé 1 2100 København Ø Kontakt: Dekanatet, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (6) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud

Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(6) Systematisk

Læs mere

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog?

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Følgegruppemøde den 6. december 2011 Dagsorden 16.00 - Netværk for lærebøger De studerendes brug af lærebøger Hvordan ser fremtidens lærebøger ud? Studerende

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Sundhedsøkonomiske analyser i MTV er er der berøringsangst?

Sundhedsøkonomiske analyser i MTV er er der berøringsangst? Sundhedsøkonomiske analyser i MTV er er der berøringsangst? Professor Mickael Bech Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet Forståelsen af MTV Definition

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere