Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion"

Transkript

1 Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 20/12/2006. Tillæg til godkendelse af svineproduktion på virksomheden Andivej 30, 8544 Mørke Virksomhedens navn: Adresse: Andigården Andivej 30, 8544 Mørke xx.xx.2016 CVR nr.: CHR nr.: Matrikel nr.: 3c Andi By, Skørring m. fl. Virksomhedens ejer: Svend D. Jensen Journal nr. 14/35543 Kontaktperson Mille Rasch Lundbergsvej Ebeltoft Telefon Telefax Ansøger: Svend D. Jensen Konsulent: Miljø og Natur Landbrugsrådgivning v. Jakob Altenborg Tilsynsmyndighed: Syddjurs Kommune Natur og Miljø Syddjurs Kommune Natur og Miljø Klagefrist udløber den xx.xx.2016 Søgsmålsfristen udløber den xx.xx Mille Rasch Biolog Trine Jensen Biolog 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 3 IKKE-TEKNISK RESUMÉ 4 SYDDJURS KOMMUNES AFGØRELSE 7 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING 10 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 10 Husdyrhold og staldanlæg 11 Drift herunder BAT 12 BAT-konceptet Staldindretning Ammoniakemission og ammoniakreducerende teknologi Foder Opbevaring og behandling af husdyrgødning Udbringning af husdyrgødning Energi og vandforbrug Management Kommunens samlede BAT-vurdering Gener fra anlæg 32 Lugt Fluer og skadedyr Støj Støv Transport Forurening fra anlæg 37 Ammoniak og natur Påvirkning fra driften af arealerne 40 Påvirkning af natur Nitrat til grundvand Nitrat til overfladevand Fosfor til overfladevand Alternative løsninger og 0-alternativet 43 Husdyrbrugets ophør 52 SYDDJURS KOMMUNES SAMLEDE VURDERING 53 OFFENTLIGGØRELSE 53 KLAGEVEJLEDNING 53 LOVGRUNDLAG 55 BILAG 56 2

3 Bilagsoversigt Bilag 1: Parter og andre høringsberettigede Bilag 2: Situationsplan Bilag 3: BAT-beregning for ammoniakemission Bilag 4: Foderkorrektioner Bilag 5: Beliggenhed af ejede og forpagtede udbringningsarealer og aftalearealer Bilag 6: Naturarealer beskyttet af 3 omkring punktkilden, ammoniakberegningspunkter Bilag 7: Nærmeste Natura 2000-område Bilag 8: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område Bilag 9: Bilag IV arter - arealer Bilag 10: Bilag IV arter nær anlægget Bilag 11: Primær rute ved gylleudbringning LÆSEVEJLEDNING Tillægget indledes med et Ikke-teknisk resumé, der er en opsummering af de væsentligste vurderinger vedrørende produktionens miljøpåvirkninger. Herefter følger en oversigt over de vilkår der er stillet til den ansøgte bedrift. Overholdelse af kommunens vilkår er en forudsætning for, at den ønskede produktion kan gennemføres i henhold tillægget. I afsnittet Syddjurs Kommunes afgørelse, beskrives ansøgningen om tillægget kort og sagsbehandlingen af denne. Herefter er der en Miljøteknisk redegørelse og vurdering, hvori miljøredegørelsen er ansøgers beskrivelse af produktion og drift, som for hvert afsnit følges af Syddjurs Kommunes vurdering heraf og af de vilkår kommunen stiller til pågældende del af bedriften. Afslutningsvis beskrives Syddjurs Kommunes samlede vurdering samt Offentliggørelse. Bagerst forefindes en Klagevejledning samt en oversigt over det Lovgrundlag der ligger til grund for afgørelsen. 3

4 Indledning Ansøgning om miljøgodkendelse Andigården har den fremsendt en ansøgning om et tillæg til miljøgodkendelsen af svineproduktionen på ejendommen Andivej 30, 8544 Mørke. På ejendommen foreligger en miljøgodkendelse i henhold til husdyrgodkendelseslovens 12 fra d til en fleksibel produktion bestående af årssøer og slagtesvin (7,2-110 kg) svarende til 207,27 DE efter nuværende husdyrgødningsbekendtgørelse. Produktionen ønskes ændret til en årsproduktion bestående af smågrise (7,2-32 kg) og 8000 slagtesvin ( kg) svarende til sammenlagt 261,49 DE. Ændringen er således på 54,22 DE. Syddjurs Kommune har foretaget en vurdering af det ansøgte, og denne vurdering danner baggrund for afgørelsen om at meddele tillæg og de stillede vilkår. Tillægget omfatter ikke renoveringer eller ændringer af det eksisterende byggeri. Der sker ligeledes ingen udvidelse af bygningsmassen. I forbindelse med udvidelsen vil der blive reduceret i foderforbruget for overholdelse af kommunens beregnede BAT niveau. Ud over udvidelsen og ændringen i arealerne og ændringen af dyreholdet er der søgt om at få ændret eller fjernet enkelte vilkår. Blandt andet ønskes ikke længere mulighed for fleksibilitet, og der er flere stipladser end angivet i godkendelsen, jf. oplysningerne i tillægget. Der anvendes ingen benzoesyre, og i stedet for råprotein anvendes der 2,7 FE/kg tilvækst. Vilkåret om opførelse af en vold om gyllebeholderen ønskes fjernet, da det ikke lader sig gøre at opføre denne i praksis, idet beholderen ligger 10 meter fra naboskel, hvor det ikke er muligt at etablere en vold. Etableres der en delvis vold omkring beholderen, vil det ikke have den ønskede effekt i tilfælde af sprængt beholder, da gyllen blot vil løbe over til naboen. Gødningshåndtering Gylle fra produktionen opbevares i de to eksisterende beholdere. Opbevaringskapaciteten er over 9 måneder. 194,49 DE svinegylle indeholdende 4.354,59 kg P og ,46 kg N udbringes på egne arealer, mens 67 DE i svinegylle indeholdende kg P og kg N afsættes til Andivej 46. Forurening og gener fra anlæg Ammoniak Fordampningen af ammoniak fra stalde og gyllebeholdere er beregnet til årligt at være 2.876,56kg kvælstof, hvilket er 506,2 kg mindre end i nudriften. BAT-krav til ammoniakfordampning fra staldanlægget overholdes ved en reduktion af antallet af FE. Lugt De beregnede lugtgener fra det samlede anlæg ligger under de grænser, der er fastsat for lugtpåvirkning af henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og nabobeboelse. Transport Antallet af transporter vil kun ændres en smule med udvidelsen af dyreholdet. Der vil være en minimal stigning i antallet af transporter med husdyrgødning. 4

5 Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne udgør 139,9 ha ejede og forpagtede arealer samt 58,32 ha aftalearealer. Der er ingen ejede eller forpagtede udbringningsarealer, der er beliggende umiddelbart op til eller skråner ned mod beskyttede terrestriske naturområder. Syddjurs Kommune vurderer, at projektet ikke væsentligt vil forringe tilstand og levevilkår for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Det er kommunens vurdering, at udspredning af husdyrgødning på markarealerne er foreneligt med habitatdirektivforpligtelsen og beskyttelsen af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Nitrat til grundvand Der er ingen af de ejede og forpagtede arealer, der er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand. Nitrat til overfladevand De ejede og forpagtede arealer overholder kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, idet udvaskningen af nitrat fra det ansøgte projekt under hensyntagen til habitatbekendtgørelsens 7 samt forsigtighedsprincippet ikke vurderes at kunne medføre en skadesvirkning på overfladevande (vandløb, søer og marine overfladevande) eller på Natura 2000-områder hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter. Fosfor til overfladevand Terrænet ned til vandløb på udspredningsarealerne hælder ikke i en sådan grad, at der er risiko for negativ påvirkning af vandløbene ved direkte afstrømning. 5

6 Vilkårsoversigt Generelle vilkår: 1. Tillægget bliver meddelt på samme vilkår som i den eksisterende 12 godkendelse, der trådte i kraft den 4. februar 2009, med mindre andet fremgår af dette tillæg til godkendelsen. 2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nummer version 3 genereret den , og med de vilkår der fremgår af godkendelsen. 3. Et eksemplar af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 4. Udnyttelsesfristen på det ansøgte projekt er 2 år. Vilkår til husdyrhold og staldanlæg: 5. Svinebruget tillades drevet med en årlig produktion på maksimalt stk. smågrise (7,2-32 kg) og slagtesvin ( kg) svarende til i alt 261,49 DE beregnet efter nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse. 6. Dyreholdet på ejendommen skal placeres i stalde og med vægtintervaller og stipladser som angivet i tabel Følgende produktionsparametre skal kunne dokumenteres, f.eks. via gødningsregnskabet eller en effektivitetskontrol (e-kontrol): - Antal slagtesvin - antal smågrise - fravænningsalder og vægt - foderforbrug pr. årsso Vilkår vedr. ammoniakemission fra anlæg: 8. Staldafsnit skal rengøres efter hvert hold, og der skal til stadighed være en god staldhygiejne. Stierne skal kontrolleres og renholdes, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gyllekanalerne. Vilkår til fodring: 9. Der skal fasefodres. 10. Alt foder skal tilsættes fytase (ikke nødvendig ved hjemmeblandet foder). 11. Den totale mængde P ab dyr pr. år skal for slagtesvinene være højst 4.834,1 kg P (beregningsgrundlag i bilag 4). Baseret på type 2 korrektion for fosfor på 0, beregnet ud fra formel og beregningsgrundlag i bilag 4. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Fosforkravet gælder for samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe og i det pågældende staldsystem på hele ejendommen. 12. Den totale mængde N ab dyr pr. år skal for slagtesvinene være højst kg N (beregningsgrundlag i bilag 3). Baseret på type 2 korrektion for kvælstof på 0, beregnet ud fra formel og beregningsgrundlag i bilag 4. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Vilkåret gælder for samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe og i de pågældende stalde på hele ejendommen. 13. N og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år 1 til 15. februar 6

7 år 3. Dokumentation kan f.eks. være gødningsregnskab, effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner eller lignende. 14. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 15. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Vilkår til udbringning af husdyrgødning: 16. Der må højst udbringes ,46 kg kvælstof og 4.354,59 kg fosfor på de udbringningsarealer der fremgår af bilag 4. Dette svarer til et gennemsnitligt dyretryk på 1,39 DE per ha. 17. Indtil anden modtager er godkendt, skal det kunne dokumenteres, at der afsættes i alt 67 DE gødning med et indhold af kg kvælstof og kg fosfor til Andivej 46, Mørke, som er godkendt til denne modtagelse af kommunen. 18. Der må ikke anvendes andet organisk materiale på udbringningsarealerne 19. Gødning skal i videst muligt omfang udbringes i dagtimerne, og udbringning i weekender og på helligdage skal så vidt muligt undgås. Vilkår til energi- og vandforbrug, herunder ventilation: 20. Der skal føres kontrol med el-forbrug hvert kvartal. Noteres i driftjournal. 21. Der skal føres kontrol med vandforbrug hvert kvartal. Noteres i driftjournal. Vilkår vedrørende management: 22. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt og efter kommunens regulativer. 23. Tankning af diesel skal foregå under opsyn. Vilkår vedr. driftsforstyrrelser og uheld 24. Beredskabet skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld. Vilkår vedr. transport: 25. Transport skal i videst muligt omfang foregå indenfor normal arbejdstid. 7

8 SYDDJURS KOMMUNES AFGØRELSE Afgørelse På grundlag af det foreliggende materiale meddeler Syddjurs Kommune tillæg til miljøgodkendelsen af bedriften på Andivej 30, 8544 Mørke. Tillægget vedrører en udvidelse af svineproduktionen og en ændring af udbringningsarealerne på virksomheden. Godkendelsen meddeles i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (Lov nr af 20/12/2006 med senere ændringer) herefter kaldet husdyrgodkendelsesloven. Tillægget er samtidig en accept efter 36 om ændring og udvidelse af dyrehold og anlæg for eksisterende husdyrbrug - i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv., nr. 594 af 04/05/ herefter kaldet husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfang Tillægget til miljøgodkendelsen for Andivej 30 omfatter husdyrbrugets anlæg og dyrehold, samt samtlige arealer som drives under samme CVR-nummer: Forudsætninger og vilkår Denne miljøgodkendelse er et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse som blev meddelt af Syddjurs Kommune d. 4. februar Med dette tillæg ændres følgende i miljøgodkendelsen fra 2009: Vilkår 2 indarbejdes i vilkår 2 i dette tillæg Vilkår 7 (vedr. årsproduktionens størrelse) bortfalder. Vilkår 19 (vedr. fodervilkår og tildeling af benzoesyre) bortfalder Vilkår 23 (vedr. etablering af jordvold) bortfalder Vilkår (vilkår vedr. påfyldning og rengøring af marksprøjte) bortfalder da disse er omfattet af anden lovgivning Vilkår 67 (vedr. arealer) bortfalder Vlkår (vedr. foderkorrektioner) bortfalder og erstattes af vilkårene i dette tillæg Vilkår 72 (vedr. fosforfraførsel) bortfalder Alle øvrige vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse fra september 2009 er fortsat gældende. Udnyttelsesfrist Udnyttelsesfristen for tillægget til miljøgodkendelsen er to år. Hvis hele eller dele af tillægget ikke er udnyttet ved udløbet af udnyttelsesfristen, bortfalder den ikke-udnyttede del. Kontinuitetsbrud Efter udnyttelsesfristens udløb gælder husdyrgodkendelseslovens 33, stk. 3. Det medfører, at hvis tillægget ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af tillægget, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Meddelelsespligt Dette tillæg til miljøgodkendelse gælder alene det ansøgte. Husdyrbruget må herefter ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte dyrehold, staldanlæg og udbringningsarealer. Syddjurs 8

9 Kommune skal have lejlighed til at vurdere, hvorvidt udvidelsen/ændringen kræver en ny godkendelse eller om udvidelsen/ændringen kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse Revurdering og retsbeskyttelse Godkendelsen skal, jf. 40 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 08/12/2014 herefter kaldet husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2024/2025. Med denne godkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i miljøgodkendelsen, det vil sige indtil den Syddjurs Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og om nødvendigt meddele påbud eller forbud jf. husdyrgodkendelseslovens 40 stk. 2 under følgende forudsætninger: hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, hvis der sker væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik, således at der skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller hvis der af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Andre love Miljøgodkendelsen omfatter ikke andre nødvendige tilladelser end de anførte, og er ikke en tilkendegivelse af, at andre love er overholdt, for eksempel byggeloven, dyreværnsloven eller landbrugsloven. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Generelle vilkår: 1. Tillægget bliver meddelt på samme vilkår som i den eksisterende 12 godkendelse, der trådte i kraft den 4. februar 2009, med mindre andet fremgår af dette tillæg til godkendelsen. 2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nummer version 3 genereret den , og med de vilkår der fremgår af godkendelsen. 3. Et eksemplar af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 4. Udnyttelsesfristen på det ansøgte projekt er 2 år. 9

10 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING I denne miljøtekniske redegørelse har ansøger redegjort for, hvorledes driften på ejendommen varetages. Redegørelsen er fremsendt dels via it-ansøgningssystemet dels ved fremsendelse af supplerende oplysninger til kommunen. Redegørelserne kan eventuelt være lettere redigeret af kommunen. På baggrund af redegørelsen og eventuelle supplerende oplysninger har kommunen foretaget en vurdering af de beskrevne forhold, og stillet vilkår hertil. Vurderingen og vilkårene fremgår af de specifikke afsnit. Husdyrhold og staldanlæg Husdyrhold og staldanlæg - ansøgers redegørelse Tillægget ansøges, da det ønskes at udvide antallet af grise i de eksisterende stalde og afgangsvægten ønskes øget til 112 kg for slagtesvinene, jf. nedenstående skema. Skemaet tager udgangspunkt i kumulation med tidligere udvidelser, og nudriften svarer derfor til den tilladte drift før seneste miljøgodkendelse. Al udvidelse foretages i eksisterende bygninger. Nudrift antal (vægt) Nudrift stipladser Ansøgt antal Ansøgt stipladser (vægt) Slagtesvin 7275 ( kg) ( kg) 2000 Smågrise 7350 (7,2-30 kg) (7,1-31 kg) 1200 Husdyrhold og staldanlæg - kommunens bemærkninger og vurdering Det er størrelsen og sammensætningen af et husdyrhold der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning, hvorfor der stilles vilkår om, at den angivne årsproduktion og sammensætning af dyrehold overholdes. I den eksisterende miljøgodkendelse er der tilladelse til en fleksibel produktion bestående af søer, smågrise og slagtesvin. Fremadrettet ønskes en produktion bestående af smågrise (7,1-31 kg) og slagtesvin ( kg). Der produceres slagtesvin med afvigende vægtgrænser. Dette Influerer på ammoniakfordampningsberegningerne, hvorfor de angivne vægtgrænser skal overholdes. Af tabel 1 fremgår det, at såvel smågrise som slagtesvin udvides i antal og for slagtesvinene ligeledes i afgangsvægt. Dette er muligt, da staldanlægget i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2009 blev bygget til en produktion af såvel søer, som smågrise og slagtesvin og da staldene blev etableret med god plads, hvorfor der efterfølgende er sket inventarmæssig optimering af pladsen. Tabel 1. Stald dyretype Antal dyr Antal stipladser Vægt DE Slagtesvin Miljøgodkendt ,2 Delvist spaltegulv 25-49% ansøgt ,42 Smågrise Miljøgodkendt ,2-30 kg 0-31,7 Toklimastald, delvis spalter Ansøgt ,1-31 kg 37,07 Årssøer. Drægt. Miljøgodkendt ansøgt Årssøer, farestald Miljøgodkendt Ansøgt

11 Vilkår til husdyrhold og staldanlæg: 5. Svinebruget tillades drevet med en årlig produktion på maksimalt stk. smågrise (7,1-31 kg) og slagtesvin ( kg) svarende til i alt 261,49 DE beregnet efter nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse. 6. Dyreholdet på ejendommen skal placeres i stalde og med vægtintervaller og stipladser som angivet i bilag 2 og tabel Følgende produktionsparametre skal kunne dokumenteres, f.eks. via gødningsregnskabet eller en effektivitetskontrol (e-kontrol): - Antal slagtesvin - antal smågrise - fravænningsalder og vægt - foderforbrug pr. årsso Når dette tillæg tages i brug, bortfalder vilkår 7 i godkendelsen meddelt februar Drift herunder BAT BAT-konceptet Ved godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12 skal kommunen sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening fra det ansøgte projekt ved anvendelse af BAT (Best Available Technique / Bedste tilgængelige teknik). BAT sikrer, at den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne minimeres, hvorfor BAT også skal anvendes i tilfælde hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger vil være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Derfor skal der tages stilling til fravalg af BAT ud fra proportionalitetsprincippet. Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen, af hvad der er BAT, blandt andet anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske forhold, der indgår i vurderingen. Ansøger er selv ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. For husdyrbrug omfattet af grænserne i 12 i husdyrgodkendelsesloven skal redegørelsen som minimum indeholde følgende seks punkter: Staldindretning Foder Opbevaring/behandling af husdyrgødning Udbringning af husdyrgødning Management Energi- og vandforbrug Såfremt der i eksisterende stalde anvendes staldteknologier der ikke kan betegnes som BAT, skal der redegøres for, hvornår disse staldafsnit renoveres, således at de lever op til BAT. Der skal endvidere redegøres for evt. fravalg af oplagte teknologier. Til brug for kommunalbestyrelsens vurdering af BAT på staldanlæg, har Miljøstyrelsen fastlagt emissionsgrænseværdier, der kan efterleves på hhv. nye og eksisterende anlæg under hensyntagen til, hvilket omkostningsniveau der kan betragtes som proportionelt i 11

12 forhold til den opnåede miljøgevinst. Kommunen er forpligtet til at foretage en vurdering af en bedrifts staldindretning på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning. Staldindretning - ansøgers redegørelse Udvidelsen sker i eksisterende staldbygninger. Under de enkelte staldafsnit redegøres for evt. fravalg af BAT. Smågrisestalden er indrettet som to-klimastald med delvis spaltegulv og der udvides fra 1550 til 2170 stipladser. Der er således tale om nogle staldsystemer med lavere ammoniakfordampning og mindre lugtemission end fuldspaltegulve. To-klimastald med delvis spaltegulv er beskrevet i det tidligere BATbyggeblad nr Her beskrives, at der forventes en ammoniakfordampning, der er 30 % lavere end hvis gulvet var drænet gulv med gyllekumme under hele gulvfladen. Stalden forbliver uændret i forbindelse med udvidelsen og forventes at kunne holde de næste 25 år, hvorefter stalden enten nedlægges eller renoveres. Stalden opfylder umiddelbart kravet om Bedst Tilgængelige Teknik. Slagtesvinestalden er indrettet med delvist spaltegulv. Der er således tale om et staldsystem med lavere ammoniakemission end fuldspaltegulve og drænede gulve med spalter. Stalden forbliver uændret i forbindelse med udvidelsen og forventes at kunne holde de næste 25 år, hvorefter stalden enten nedlægges eller renoveres. Stalden opfylder umiddelbart kravet om Bedst Tilgængelige Teknik. Idet der udvides i eksisterende stalde og med en produktion af den pågældende størrelse er der ikke proportionalitet i etablering af luftrensningsanlæg eller gyllekøling. Staldindretning - kommunens bemærkninger og vurdering Med baggrund i redegørelsen fremsendt af ansøger, finder Syddjurs Kommune det ikke proportionelt at kræve anvendelse af yderligere staldteknologi end det beskrevne i de eksisterende anlæg. Syddjurs Kommune finder således ikke anledning til at skærpe i forhold til Miljøstyrelsens vejledning om proportionalitet, og vurderer, at ansøgers fravalg af yderligere teknikker til forureningsbegrænsning fra staldanlæg med begrundelse i proportionalitetsbetragtningen er acceptabel. Dog skal der ved enhver fremtidig ændring eller optimering af driften i staldene, indtænkes miljømæssige forbedringer så der til enhver tid leves op til BAT. Vilkår vedr. staldindretning: Ingen vilkår Ammoniakemission og ammoniakreducerende teknologi - ansøgers redegørelse IT-ansøgningssystemet har beregnet en samlet emission fra stald og lager, på 2.876,56 kg N/år, hvilket er en reduktion på 506,20 kg i forhold til nudrift. Det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager er opfyldt. Ansøger har i forbindelse med miljøgodkendelsen lagt vægt på en restriktiv fodring af slagtesvinene og en høj effektivitet. Indholdet af foderenheder er reduceret, således at krav til ammoniakfordampning overholdes. Effekten af foderoptimeringen er beregnet til 535,28 kg N/år fra slagtesvinestalden. Således vil ammoniakfordampningen blive reduceret med 506,20 kg N i forbindelse med udvidelsen. Der sker udmugning i stalde for at minimere ammoniakfordampningen. Gangarealer vaskes og fejes, for at sikre et højt hygiejne-niveau. 12

13 Ammoniakemission og ammoniakreducerende teknologi - kommunens vurdering Til brug for kommunalbestyrelsens vurdering af et opnåeligt emissionsniveau for eksisterende anlæg har Miljøstyrelsen fastlagt emissionsgrænseværdier, der kan opnås med et omkostningsniveau, der ikke overstiger ca. 1 % af de samlede produktionsomkostninger. Kommunen vurderer, at denne proportionalitetsbetragtning er acceptabel og fastsætter derfor det tilladelige emissionsniveau i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning. Kommunen har beregnet et BAT-niveau for ammoniak fra det samlede anlæg på 2.776,0 kg N per år. De beregnede BAT-niveauer for de enkelte staldanlæg fremgår af bilag 2. Ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt er i IT-ansøgningssystemet beregnet til 2.876,56 kg N/år med de nuværende stalde og de ønskede ammoniakreducerende tiltag. Det beregnede BAT niveau ligger 100 kg under den faktiske emission fra stald og lager. Jf. miljøklagenævnets praksis vurderes det at være af bagatelagtig karakter. Samtidig er der foretaget foderoptimeringer for reduktion af kvælstof og der er ikke proportionalitet i at foretage flere tiltag til nedbringelse af ammoniakemissionen. Det er derfor Syddjurs kommunes vurdering at Miljøstyrelsens vejledende emissionskrav er opfyldt. Syddjurs Kommune stiller vilkår til de teknikker, der er en forudsætning for opnåelsen af emissionsniveauet. I det ansøgte projekt, har ansøger valgt at anvende ammoniakreducerende teknologi i form af reduceret fodertildeling til slagtesvinene. For at de valgte staldsystemer skal kunne opretholde den beregnede ammoniakfordampning, kræves det endvidere, at gulve og stier renholdes løbende, hvorfor der er sat vilkår hertil. Syddjurs Kommune vurderer, at anlægget som beskrevet og med de stillede vilkår forebygger og begrænser forureningen mest muligt, under betragtning af proportionalitetsprincippet. Vilkår vedr. ammoniakemission fra anlæg: 8. Staldafsnit skal rengøres efter hvert hold, og der skal til stadighed være en god staldhygiejne. Stierne skal kontrolleres og renholdes, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gyllekanalerne. Foder - ansøgers redegørelse Der reduceres i foderforbruget til slagtesvinene således at der tildeles 2,70 FE/kg tilvækst. Samtidig ønskes der, at vilkåret med benzoesyretilsætning tages ud, da det ikke er nødvendigt for at opnå den ønskede effekt. Foder - kommunens bemærkninger og vurdering BAT for foderteknologi Syddjurs Kommune har i vurderingen af BAT taget udgangspunkt i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt svine og fjerkræhold fra (benævnt BREF-dokumentet ). Når det gælder foderteknologier til svinebrug, angiver BREF-dokumentet, at fasefodring, fytasetilsætning, samt anvendelse af de retningsgivende niveauer af fosfor- og råproteinindhold i foderet er at betegne som bedste tilgængelige teknik. Miljøstyrelsen har endvidere fastsat vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for fosfor for husdyrbrug med produktion i gyllebaserede staldsystemer omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Kommunen er 1 Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, European Commission, July

14 forpligtet til at undersøge, om fosforudledningen fra store husdyrbrug overholder det vejledende BAT-niveau, som kan opnås på alle husdyrbrug med produktion af svin uden væsentlige meromkostninger. Fasefodring Fasefodring sikrer, at grisene tildeles foder, hvor næringsstofferne er tilpasset netop deres størrelse og behov. Herved er der mulighed for en optimal udnyttelse af foderets næringsstoffer, hvorved mængden af uudnyttede næringsstoffer mindskes. På baggrund af dette sikres det, at mængden af ammoniak og udskilt kvælstof og fosfor i gødning og urin holdes på så lavt niveau som muligt. Syddjurs Kommune har derfor sat vilkår om fasefodring. Fytasetilsætning Fytasetilsætning til foderet øger fordøjeligheden heraf. Dermed øges optaget af fosfor fra foderet, hvorved udskillelsen af fosfor reduceres. Anvendelse af fytase er dermed et vigtigt hjælpemiddel til at reducere fosforindhold i foder og gødning. Syddjurs Kommune stiller vilkår om fytasetilsætning til foderet. Fosfor- og råproteinindhold i smågrisefoder Ansøger har i ansøgningssystemet angivet, at smågrisene fodres efter normerne på ansøgningstidspunktet, dvs. at der benyttes 1,95 FE/kg tilvækst, 162,6 g råprotein og 5,2 g P pr. FE. Syddjurs Kommune stiller ikke vilkår til fodring, da fodring efter de retningsgivende normer vurderes som værende BAT. Fosfor- og råproteinindhold i slagtesvinefoder Ansøger har i ansøgningssystemet angivet, at slagtesvinene fodres efter normerne med råprotein (147,2 g/fe) og Fosfor (4,8 g/fe). For at overholde kravet til BAT niveauet for ammoniak og fosfor benyttes der imidlertid reduceret fodertildeling således at der benyttes 2,70 FE/kg tilvækst. Syddjurs Kommune stiller derfor vilkår til fodring. BAT-niveau for fosfor Kommunen har med udgangspunkt i Miljøstyrelsens BAT-emissionsværdier for henholdsvis smågrise, slagtesvin og søer beregnet et BAT-niveau for fosfor. For slagtesvin fremgår det af disse, at husdyrgødning fra slagtesvin ab lager maksimalt må være 22,3 kg P/DE ab lager, og for smågrise maksimalt 29,2 kg P/DE ab lager. BAT-niveauet for fosfor er for produktionen på Andivej 30 dermed beregnet til kg P ab lager (tabel 2). Tabel 2: Dyregruppe Antal DE Mak kg P/DE Max P Slagtesvin ,42 22, ,6 Smågrise ,07 29, ,4 Total I hht. ansøgningsskemaet produceres der 5.853,59 kgp i gylle. Dermed lever produktionen op til BAT for fosfor, for en produktion med den givne sammensætning. BAT-niveauet opretholdes via de tidligere nævnte vilkår vedr. P-indholdet i slagtesvinefoderet og der stilles vilkår til P ab lager. Samlet vurdering af foder 14

15 Syddjurs Kommune vurderer, at den ansøgte produktion lever op til krav om BAT med hensyn til foder, idet BREF-dokumentet er sammenholdt med følgende: Der anvendes fasefodring, og for smågrise anvendes de retningsgivende niveauer af råprotein- og fosfor i foderet. For slagtesvinene er der reduceret tildeling af foder Vilkår til fodring: 9. Der skal fasefodres. 10. Alt foder skal tilsættes fytase (ikke nødvendig ved hjemmeblandet foder). 11. Den totale mængde P ab dyr pr. år skal for slagtesvinene være højst 4.834,1 kg P (beregningsgrundlag i bilag 3). Baseret på type 2 korrektion for fosfor på 0, beregnet ud fra formel og beregningsgrundlag i bilag 4. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Fosforkravet gælder for samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe og i det pågældende staldsystem på hele ejendommen. 12. Den totale mængde N ab dyr pr. år skal for slagtesvinene være højst kg N (beregningsgrundlag i bilag 3). Baseret på type 2 korrektion for kvælstof på 0, beregnet ud fra formel og beregningsgrundlag i bilag 4. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Vilkåret gælder for samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe og i de pågældende stalde på hele ejendommen. 13. N og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år 1 til 15. februar år 3. Dokumentation kan f.eks. være gødningsregnskab, effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner eller lignende. 14. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 15. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. (FE/kg tilvækst) og P i foderet i forhold til norm. Syddjurs Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at kræve yderligere foderoptimering for at leve op til lovens krav til miljøpåvirkning. Opbevaring og behandling af husdyrgødning - ansøgers redegørelse Opbevaring af gødning Den årlige husdyrgødningsproduktion fra det ansøgte dyrehold på ejendommen Andivej 30 er beregnet til tons gylle. I ansøgningssystemet er der i gyllen beregnet et indhold af ,46 kgn og 5.853,59 kgp i de 261,49 DE gylle. Gyllen opbevares i to eksisterende gyllebeholdere på henholdsvis m 3 og m 3. Begge beholdere er placeret på Andivej 30. Udover opbevaring i gylletankene, er der opbevaring i fortanke og kanaler. Behandling af husdyrgødning Gyllen ledes via gyllekanaler til begge gylletanke, som er beliggende umiddelbart øst for staldanlægget. Der er ikke monteret pumper på gyllebeholderne. Gyllen oppumpes til vogn manuelt med sugekran eller traktormonteret pumpe. Der sker ingen yderligere behandling af gyllen. Opbevaring og behandling af husdyrgødning - kommunens bemærkninger og vurdering Opbevaring af gødning 15

16 På bedriften er der to gyllebeholdere. Gylletanken på m 3 er fra 1991 er tilmeldt beholderkontrol, og havde senest kontrol i Gylletanken på m 3 er opført i 2000 og havde senest kontrol i Ammoniaktabet fra lagre af flydende gødning er i IT-systemet beregnet til 336,24 kgn/år. Ved overdækning kan dette reduceres til det halve jf. teknologibladet for fast overdækning. Idet de eksisterende anlæg overholder Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi, er der ikke proportionalitet mellem miljøeffekt og omkostninger i at overdække én eller begge beholderne. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt en erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet, som viser, at det er muligt at opbevare en produktion af gylle samt opsamlet vand fra 9,5 måneder. Der opbevares og anvendes ikke husdyrgødning fra andre ejendomme. Syddjurs Kommune vurderer, at den ansøgte produktion lever op til krav om BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, idet BREF-dokumentet er sammenholdt med følgende: Gyllebeholderne er opført, så de kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger. Beholdernes bund og vægge vil være tætte og beskyttet mod tæring. Gyllebeholderne er underlagt generelle lovkrav med hensyn til 10 års beholderkontrol, opbevaringskapacitet og overdækning (flydelag og tilhørende føring af logbog). Syddjurs Kommune mener ikke, der er belæg for at stille skærpede krav til opbevaringsmåden og opbevaringskapaciteten af husdyrgødningen. Udbringning af husdyrgødning - ansøgers redegørelse I forbindelse med tillægget er der bortfaldet to forpagtninger (Lyngbakken 30 samt Skovbakkevej 51), og der er kommet en gylleaftale til (Andivej 46). Udbringningsarealerne fremgår af bilag 4. Til ejendommen hører nu 139,9 hektar ejede og forpagtede udbringningsarealer. Disse arealer vil modtage 194,49 DE gylle (i alt ,46 kgn og 4.354,59 kgp). Der afsættes årligt 67 DE (5.940 kg N og kg P) flydende gødning til en gylleaftale på 58,32 ha arealer der tilhører Andivej 46, Mørke. Alt flydende husdyrgødning udbringes med slangeudlægning eller nedfældes. Udlægning med slanger er BAT jf. EU s BREF notat. Derudover vælges, så vidt muligt, udbringningstidspunkter hvor fordampningen af ammoniak er mindst. Der tages, så vidt det er muligt, altid hensyn til naboer ved udbringning af husdyrgødning. Det forsøges i øvrigt, at udbringe husdyrgødningen indenfor normal arbejdstid, dog kan der i forbindelse med spidsbelastning forekomme udbringning mellem 7.00 og Det skal dog understreges, at udbringning af gylle er vigtig for markdriften, og der vil i særlige år kunne opstå vejrmæssige forhold der betyder, at udbringningen vil foregå udenfor ovennævnte tidsrum. Udbringning af husdyrgødning - kommunens bemærkninger og vurdering Beliggenheden af egne udbringningsarealer fremgår af bilag 4. Her udbringes i henhold til ansøgningen gylle svarende til 194,49 DE gylle med et samlet indhold på ,46 kg kvælstof og 4.354,59 kg fosfor. Disse tal indgår i vurderingen af produktionen, og der stilles derfor vilkår om, at dette er det maksimalt tilladeligt udbragt på de ejede og forpagtede arealer. Harmonitrykket er beregnet til 1,39 DE/ha, hvilket er lige under det maksimalt tilladte (1,4 DE/ha). Ansøgningen inkluderer afsætning af i alt 67 DE (5.940 kg N og kg P) gødning til et enkelt aftaleareal. Aftalearealerne i ansøgningen er vurderet af kommunen, og på denne baggrund er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en 16 arealgodkendelse til modtagelse heraf. Aftalearealerne er beliggende udenfor 16

17 fosfor- og nitratklasser og de er ikke omfattet af nitratfølsomme indvindingsområder, OSD og indvindingsoplande til vandværker. De afvander ikke til sårbare søer. De er ligeledes heller ikke omfattet af natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 eller habitatområder. Der er ikke fundet bilag IV arter på eller ved aftalearealerne eller andre følsomme arter. Der stilles vilkår om, at det til enhver tid skal kunne dokumenteres, at der afsættes de angivne 67 DE gødning til arealer, som er godkendt til denne modtagelse af kommunen. Enhver udskiftning af gylleaftaler, i forhold til de nævnte i denne miljøgodkendelse, skal forinden anmeldes til kommunen, idet kommunen skal vurdere, om der skal udarbejdes arealgodkendelse til nye arealer. Der skal udarbejdes en årlig gødningsplan, hvilket er med til at sikre afbalanceret gødskning og maksimal optagelse af næringsstofferne i gyllen. Hermed tages der eksempelvis hensyn til markernes jordbundsforhold, sædskifte, vanding og afbalancering af afgrødens forventede krav til næringsstoffer. Samtidig afpasses dette i forhold til tilførsel af andre gødningstyper. Der tildeles således kun gødning til afgrøder, som har en kvælstofnorm eller retningsgivende norm for fosfor og kalium. Gødningsregnskab benyttes som journal for udbringning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne. Der stilles vilkår om, at der ikke må udbringes anden organisk gødning på arealerne. Ved udbringning af husdyrgødning er det i hht. BREF-dokumentet BAT, at afstemme den producerede husdyrgødning med udbringningsarealet og afgrødens gødningsbehov, at udbringning af gødning mm. foretages så tæt på det tidspunkt, hvor afgrøden har maksimalt næringsoptag og størst vækst, at man anvender BAT med hensyn til de maskiner man anvender til udbringning og om nødvendigt nedpløjer husdyrgødning, at man ved afgrødehøjde under 10 cm tilstræber at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold, dvs. køligt, fugtigt og vindstille vejr eller ved direkte nedfældning, samt at tage højde for udbringningsarealets karakteristika, f.eks. jordens struktur og type, og eventuelle skråninger, klimatiske forhold, regn og vanding, anvendelse og landbrugsmæssig praksis, inklusive eventuelle sædskifter. Der stilles derfor vilkår om udarbejdelse af en årlig gødningsplan. Der stilles ligeledes vilkår om, at gødning så vidt det er muligt skal udbringes i dagtimerne, hvor der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme, samt at undgå udbringning i weekender og helligdage. Kommunen er opmærksom på, at gødning ofte udbringes i en relativ kort og koncentreret periode, og at der i spidsperioder kan forekomme kørsel tidlig morgen og sen aften. Det er endvidere godt landmandskab at være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene. Ejendommen er underlagt de generelle lovkrav med hensyn til udbringning af gylle. I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med BREF-dokumentet, må der ikke f.eks. ikke køres gylle på stærkt skrånende arealer, og der må ikke køres gylle ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Syddjurs finder ansøgers beskrivelse af udbringning af husdyrgødning som værende tilfredsstillende og i overensstemmelse med BAT. 17

18 Vilkår til udbringning af husdyrgødning: 16. Der må højst udbringes ,46 kg kvælstof og 4.354,59 kg fosfor på de udbringningsarealer der fremgår af bilag 4. Dette svarer til et gennemsnitligt dyretryk på 1,39 DE per ha. 17. Indtil anden modtager er godkendt, skal det kunne dokumenteres, at der afsættes i alt 67 DE gødning med et indhold af kg kvælstof og kg fosfor til Andivej 46, Mørke, som er godkendt til denne modtagelse af kommunen. 18. Der må ikke anvendes andet organisk materiale på udbringningsarealerne. 19. Gødning skal i videst muligt omfang udbringes i dagtimerne, og udbringning i weekender og på helligdage skal så vidt muligt undgås. Energi og vandforbrug - ansøgers redegørelse El Det er vurderet, at energiforbruget vil stige marginalt som følge af udvidelsen. Udvidelsen finder sted i eksisterende stalde og der vil udelukkende være et øget energiforbrug til blanding af foder, som dog vurderes ganske beskedent. Der er siden seneste godkendelse skiftet alle motorer i staldventilationen, hvilket har medført en energibesparelse på kwh. Vand Vandmåleren aflæses i dag en gang årligt. Type Forbrug før Forbrug Efter Årligt forbrug af drikkevand 5000 m m 3 Årligt forbrug af vaskevand til vask af stalde Årligt forbrug af vaskevand til vask af maskiner 350 m m m m 3 * Drikkevandet er beregnet ud fra standard normer for vandforbrug i Håndbog i svinehold 2008 Energi og vandforbrug - kommunens bemærkninger og vurdering IPPC- og IE-direktiverne kræver, at energieffektivitet indgår i godkendelsesarbejdet på tilsvarende vis som andre miljøparametre. Renere teknologi er derfor et bærende element i husdyrgodkendelsesloven. Renere teknologi sigter blandt andet på at minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer per produceret enhed. Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der BAT når der er etableret (delvis) lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af el-forbrugende systemer (f.eks. ventilatorer) samt temperaturstyring der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. El Ansøger har opgivet at der med ændringen af dyreholdet kun vil være en lille stigning i elforbruget til foderblandingsanlæg. Derudover oplyses det at elforbruget er faldet med udskiftning af alle motorerne i staldafsnittene. Der stilles vilkår til kvartalsvis kontrol med el-forbrug. Registreringerne noteres i 18

19 kontrolrapport, som gemmes i fem år, og som fremlægges tilsynsmyndigheden. Det er Syddjurs Kommunes vurdering at bedriften, jf. oplysningerne fra ansøger, lever op til BAT. Vand Dette er beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen. Det angivne vandforbrug er norm for en bedrift af den ansøgte størrelse. Til svineopstaldning løber spulevand typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. Der er sat vilkår om, at vandmåleren fremadrettet aflæses kvartalsvis. Registreringerne noteres i kontrolrapport, som gemmes i fem år, og fremlægges for tilsynsmyndigheden. Olie Olieforbruget er det samme før og efter ændringen og udvidelsen af dyreholdet i dette tillæg. Syddjurs Kommune anser asfalt eller beton som værende BAT for underlag til diesel- og fyringsolietanke. Olietanke skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til påfyldning og tankning, således at der ikke er risiko for påkørsel eller lignende, og der skal være mulighed for opsamling af spild og ingen risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand. Er der således kort afstand til bar jord fra placeringen, skal der være en hældning eller kant, der sikrer mod afløb til den bare jord. Der stilles vilkår til underlag under ejendommens olietanke. Det er kommunens samlede vurdering, at landmanden gennem den beskrevne drift og med de stillede vilkår, overholder kravet om BAT indenfor forbrug af vand og energi. Vilkår til energi- og vandforbrug, herunder ventilation: 20. Der skal føres kontrol med el-forbrug hvert kvartal. Noteres i driftjournal. 21. Der skal føres kontrol med vandforbrug hvert kvartal. Noteres i driftjournal. Management - ansøgers redegørelse Dette er beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse. Affaldshåndtering Dette er beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse Driftsforstyrrelser eller uheld og minimering af risiko Der er følgende mulige forstyrrelser og uheld ved indretning og normal drift, som kan medføre væsentlig forøget forurening: Husdyrgødning: Gyllebeholderen er etableret således at bund og vægge er tætte, og den kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllebeholderne tømmes regelmæssigt af hensyn til vedligeholdelse og inspektion. Gyllen røres kun op i forbindelse med udbringning. Gyllevognene vil fyldes med sugestuds. Herved elimineres mulighederne for gyllesplid i forbindelse med pumpefejl og påfyldning af gyllevogn. Anvendelse af sugestuds betragtes som den mest miljøforsvarlige måde at fylde gyllevognen. 19

20 Samlet vurderes gylleopbevaringen at leve op til BAT Olie, Kemikalier: Dette er beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen. Andre uheld: Strømsvigt Brand Skadedyr såsom rotter bekæmpes effektivt. Dels for at sikre høj foderhygiejne, dels med henblik på at undgå utilsigtet gnav i elektriske installationer. Ejendommen og stalden renholdes så brandrisikoen minimeres. Der er brandhæmmende vægge i stalden. Der opbevares ikke mere halm end højest nødvendigt i stalden. Minimering af gener i forbindelse med uheld Vilkåret vedrørende etablering af vold omkring beholderen af hensyn til Rosenholm Å ønskes taget ud af den eksisterende miljøgodkendelse, da det af hensyn til naboskel ikke er muligt at etablere en vold som angivet i den oprindelige godkendelse. Samtidig vil volden ikke have nogen effekt, da gyllen blot vil løbe over til naboejendommen. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen. Spildevand, herunder regnvand Spildevand er beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen. Management - kommunens bemærkninger og vurdering Se beskrivelse og vurdering i den oprindelige miljøgodkendelse for ejendommen. Affaldshåndtering Se vurdering heraf i den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen. Driftsforstyrrelser eller uheld og minimering af risiko Der er i den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen fastsat et vilkår om, at der skal etableres en vold omkring den eksisterende gyllebeholder, af hensyn til Rosenholm Å. Dette vilkår ønskes taget ud af godkendelsen. Beholderen er beliggende nord for Rosenholm Å. Der er en afstand fra kanten af beholderen til vandløbet på ca. 145 meter. Terrænet mellem beholderen og vandløbet er ikke skrånende. Efter miljøgodkendelsen til ejendommen på Andivej blev givet, er der indskrevet regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen for, hvornår gyllebeholdere som udgangspunkt udgør en miljørisiko. I henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens 19 er en beholder derfor omfattet af krav om en barriere, såfremt den er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 m fra vandløb eller med krav om en terrænændring såfremt den er beliggende mere end 100 meter fra vandløb men i risikoområde. Et risikoområde er et område, hvor terrænet skråner med mere end en gennemsnitlig hældning på 6 grader fra beholderen mod vandløbet (eller søen). Den pågældende beholder er beliggende mere end 100 meter fra vandløbet og udenfor risikoområde da terrænet mellem beholder og vandløb ikke skråner mere end 6 grader. Beholderen er derfor ikke automatisk omfattet af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens 19. På baggrund af afstanden mellem beholder og vandløbet og grundet det faktum, at terrænet ikke skråner, vurderer Syddjurs Kommune, at vilkåret kan 20

21 tages ud, da risikoen for at gylle vil nå at løbe ned i Rosenholm Å, inden der vil kunne foretages afhjælpende foranstaltninger, vil være minimal. Se endvidere den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen for kommunens vurderinger vedrørende driftsforstyrrelser og uheld. Spildevand, herunder regnvand Se beskrivelsen af spildevand i den eksisterende miljøgodkendelse for ejendommen. Vilkår vedrørende management: 22. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. 23. Tankning af diesel skal foregå under opsyn. Vilkår vedr. driftsforstyrrelser og uheld 24. Beredskabet skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld. Kommunens samlede BAT-vurdering I forløbet frem mod denne konkrete ansøgning, er der foretaget forskellige økonomiske og miljømæssige beregninger på udvidelsen af dyreholdet. Det endelige ansøgningsmateriale beror på projekttilpasninger, der for nogles vedkommende er at betegne som BAT. Det er vurderet, at det ikke er økonomisk proportionalt at kræve eksisterende stalde renoveret på nuværende tidspunkt, da staldanlæggene vil kunne holde en del år endnu. Syddjurs Kommune vurderer, at der med ovennævnte til- og fravalg er taget de nødvendige forholdsregler under hensyn til økonomisk proportionalitet. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at der for det ansøgte projekt i tilstrækkeligt omfang er redegjort for, at projektet opfylder BAT. Kommunen vurderer sammenfattende, at det opnåede niveau for BAT, med hensyn til staldteknologi, foder, forbrug af vand og energi, opbevaring/behandling af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning samt management, og med de vilkår, der er stillet i denne godkendelse, lever op til niveauet for BAT for en ejendom med den pågældende husdyrproduktion og størrelse. Det skal bemærkes, at BAT-vurderingen er foretaget som en selvstændig vurdering uden hensyn til, om beskyttelsesniveauerne i husdyrbrugsloven er overholdt. Gener fra anlæg Lugt - ansøgers redegørelse Staldanlægget er beliggende omkring 3 km sydøst for Lime, der er nærmeste byzone. Nærmeste samlede bebyggelse er Skørring, der er beliggende ca. 550 m vest for staldanlægget. Den nærmeste nabobeboelse på en ejendom uden landbrugspligt ligger omkring 275 meter øst for staldanlægget. Der er ikke anvendt særlige teknologier til begrænsning af lugt. I det elektroniske ansøgningssystem er afstand fra lugtcentrum til henholdsvis eksisterende eller fremtidig byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse og enkelt bolig opmålt. For alle tre kategorier, er genekriteriet for lugt overholdt (se tabel 3). Tabel 3: 21

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktionen på virksomheden Sivestedodde 5, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af kvægproduktion på virksomheden Skovbrynet 1, 8544 Mørke Virksomhedens

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1572 af 20/12/2006) med senere ændringer. Virksomhedens navn: Adresse: Godkendelse af svineproduktionen,

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

I/S Horne Møllegård v/hanne & Niels Stentebjerg Kirkevej 9 5600 Faaborg CVR. 75413718. Revurdering af miljøgodkendelse

I/S Horne Møllegård v/hanne & Niels Stentebjerg Kirkevej 9 5600 Faaborg CVR. 75413718. Revurdering af miljøgodkendelse I/S Horne Møllegård v/hanne & Niels Stentebjerg Kirkevej 9 5600 Faaborg CVR. 75413718 Revurdering af miljøgodkendelse Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft Målforhold 1:16 Dato 11/6 GIS Signaturforklaring Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009 Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft 1 Resumé... 4 2 Godkendelse... 5 3 Vilkår... 7 3.1 Generelt... 7 3.1.1

Læs mere

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU en 37 Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; november 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst m. fl. Kortbilag: Geodatastyrelsen 1 Nørregård

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø. Peter Kjær Knudsen/ Birgitte Israelsen Knudsen

Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø. Peter Kjær Knudsen/ Birgitte Israelsen Knudsen Revurdering af miljøgodkendelse på Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø Efter husdyrgodkendelseslovens 11 Holbæk Kommune [Vælg en dato] Datablad Revurdering af miljøgodkendelse til Edelgundegård, Edelgundegårdsvej

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Bonnesig. den 7. januar 2016

Bonnesig. den 7. januar 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Revurdering af Miljøgodkendelse af svinebruget Bonnesig Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer den 7.

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Plan, Byg og Miljø 9. januar 2012 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Udvidelse af husdyrproduktionen på Kåstrup Holmevej 11, 4400 Kalundborg Resumé Godkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift,

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - 37 Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; april 2014 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag:

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktion på virksomheden Vedøvej 7, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktion på virksomheden Isgård Gods Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved BAT på kvægbrug Miljøgodkendelse / Kvæg Kursus marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved Indhold Definition og gennemgang af de 6 delelementer for BAT: Management Foder Staldindretning (dyrevelfærd) Forbrug

Læs mere

12 miljøgodkendelse til minkproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer.

12 miljøgodkendelse til minkproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer. 12 miljøgodkendelse til minkproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer. Virksomhedens navn: Adresse: Godkendelse af minkproduktion på

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård

Miljøgodkendelse. Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård August 2008 1 Resumé...4 2 Godkendelse...5 3 Vilkår...7 3.1 Generelt...7 3.1.1 Drift og indretning...7 3.2 Årsproduktion...7

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx. 11 Miljøgodkendelse september 2009 11 miljøgodkendelse af Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.xxxx Copyright Cowi A/S Datablad 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber

Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber Tidligere regulering IPPC Kommunerne Miljøgodkendelse Amternes screening/vvm Nugældende landbrugsregulering Miljøgodkendelsesloven siden 1. januar 2007 Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: x. måned 2016 Indhold Datablad... 3 Indledning...

Læs mere

12 miljøgodkendelse af svineproduktion

12 miljøgodkendelse af svineproduktion 12 miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Myndighed: Afdeling: Syddjurs Kommune Natur og Miljø Virksomhedens navn: Virksomhedens

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød Miljøgodkendelse til Nybyvej 29, Vipperød Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune 2. september 2013 Datablad 12 miljøgodkendelse til Nybyvej 29, 4390 Vipperød Kontaktoplysninger Ansøgers navn

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-11-2014 Sagsnr.: 11-19761 Dok.løbenr.: 3115584/14 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøgodkendelse. svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg. Meddelt den 30. september 2010

Miljøgodkendelse. svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg. Meddelt den 30. september 2010 af svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg Meddelt den 30. september 2010 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 0 Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Søvej

Læs mere

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelsesansøgning sansøgning for kvægbruget på Manderupvej 2, 3550 Slangerup Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indsendt 28.09.2009 Frederikssund

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge Revurdering af miljøgodkendelsen af kvægbruget på Gjorslev Gods Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge 30. januar 2016 jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013

Miljøgodkendelse. Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013 Miljøgodkendelse Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. svineproduktionen. Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Miljøgodkendelse. svineproduktionen. Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelses dato 08.09.2010 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5 8370 Hadsten Matrikel nr. 17b Voldum By,

Læs mere

Anlæggets beliggenhed

Anlæggets beliggenhed Ansøgning om tillæg til eks. 11 godkendelse. Ansøger: AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande Anlægget: Adresse: Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ejendomsnummer: 7560000864 Matrikelnummer:

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af besætning med æglæggende høns på Koldkurvej 7 7470 Karup

12 Miljøgodkendelse af besætning med æglæggende høns på Koldkurvej 7 7470 Karup 12 Miljøgodkendelse af besætning med æglæggende høns på Koldkurvej 7 7470 Karup INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Datablad... 4 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby

12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby 12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby Teknik & Miljø - Maj 2016 Kolofon: Bornholms Regionskommune; maj 2016 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout og tryk: Teknik

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Mosegård. Mosevej 4, 7790 Thyholm. den 12. juli 2012

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Mosegård. Mosevej 4, 7790 Thyholm. den 12. juli 2012 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Mosegård Mosevej 4, 7790 Thyholm den 12. juli 2012 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse 7. november 2013

Miljøgodkendelse 7. november 2013 Miljøgodkendelse 7. november 2013 Nordgaard Mink Brandelev Stationsvej 11, 4700 Næstved CVR-nr. 13340099 Center for Miljø & Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Miljøgodkendelse til udvidelse

Læs mere

11 Miljøgodkendelse af minkfarmen på Egebjergvej 32 a 7800 Skive. 6. december 2013

11 Miljøgodkendelse af minkfarmen på Egebjergvej 32 a 7800 Skive. 6. december 2013 11 Miljøgodkendelse af minkfarmen på Egebjergvej 32 a 7800 Skive af 6. december 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

Dato for gyldighed 25. november 2013

Dato for gyldighed 25. november 2013 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej 36 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Bakkebo Landbrug ApS Hovedvej A1 25 6740 Bramming Dato: 31.08.2015 Sagsnr.: 15/14458 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Svinebrug, Holleskovvej

Læs mere

12-godkendelse til udvidelse af svineproduktii- on på ejendommen matr.nr. 5m m.fl. Slude By, Frørup beliggende Svendborg Landevej 1, 5800 Nyborg,

12-godkendelse til udvidelse af svineproduktii- on på ejendommen matr.nr. 5m m.fl. Slude By, Frørup beliggende Svendborg Landevej 1, 5800 Nyborg, 12-godkendelse til udvidelse af svineproduktii- on på ejendommen matr.nr. 5m m.fl. Slude By, Frørup beliggende Svendborg Landevej 1, 5800 Nyborg, cvr-nr.: 21832006 September 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af Malkekvægbesætning på Kongenshusvej 2 7470 Karup J.

12 Miljøgodkendelse af Malkekvægbesætning på Kongenshusvej 2 7470 Karup J. 12 Miljøgodkendelse af Malkekvægbesætning på Kongenshusvej 2 7470 Karup J. 2 af 13. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Datablad...4 1 Resumé og samlet vurdering...5 1.1 Ansøgning

Læs mere

11 MILJØGODKENDELSE af økologisk kvægbedrift Svanholm Gods, Svanholm Allé 2 4050 Skibby

11 MILJØGODKENDELSE af økologisk kvægbedrift Svanholm Gods, Svanholm Allé 2 4050 Skibby UDKAST TIL 11 MILJØGODKENDELSE af økologisk kvægbedrift Svanholm Gods, Svanholm Allé 2 4050 Skibby Kyndbyvej Svanholm Alle Venslevleddet Registreringsblad Titel: Dato for godkendelse: Bedriftens navn:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård BYG OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavegård Elkjærslundvej 2, Tøjstrup 8961 Allingåbro Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

11-Miljøgodkendelse af svinebrug. Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Sagsnr. 14/12

11-Miljøgodkendelse af svinebrug. Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Sagsnr. 14/12 11-Miljøgodkendelse af svinebrug Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted Sagsnr. 14/12 DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af svinebrug i henhold til 11 i Husdyrbrugsloven på Ottestrupvej 29, 4100 Ringsted. Dato for

Læs mere

Miljøgodkendelse af Svinebruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Svinebruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Svinebruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 30.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af Besætning med æglæggende frilandshøns på Herredsvejen 178 9500 Hobro af august 2014

12 Miljøgodkendelse af Besætning med æglæggende frilandshøns på Herredsvejen 178 9500 Hobro af august 2014 12 Miljøgodkendelse af Besætning med æglæggende frilandshøns på Herredsvejen 178 9500 Hobro af august 2014 0 DATABLAD Titel: Dato for godkendelse: 21. august 2014 CVR-nr: 34845441 CHR Nummer: 16501 Ejendomsnummer:

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa til kommentering i 6 uger Digital annonce Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 19-05-2016 Sagsnr.: 16/15356 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376 7480 E-mail: snj@aabenraa.dk

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE Lars Stougaard Horseskovvej 10 5700 Svendborg Mail: lars-mosegaarden@hotmail.com Kultur, Plan og Erhverv Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING FAGINSTRUKS NR. 01 Krav 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.31, 1.32 Kontrolordning 5050_15 (Centralstøvsuger) Version juli, 2015 STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING INDHOLD Faginstruks nr.

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Miljøgodkendelse til svineproduktion på Bjerrebovej 1-5, 8740 Brædstrup

Miljøgodkendelse til svineproduktion på Bjerrebovej 1-5, 8740 Brædstrup Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 Natur@horsens.dk www.horsens.dk Sags nr.: 2010-006625 Miljøgodkendelse til svineproduktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Miljøgodkendelse af Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 Miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. på Thinggarden. v/bent Hjort Knudsen Næsborgvej 24 Næsborg 9670 Løgstør

Revurdering af miljøgodkendelse. på Thinggarden. v/bent Hjort Knudsen Næsborgvej 24 Næsborg 9670 Løgstør Revurdering af miljøgodkendelse på Thinggarden v/bent Hjort Knudsen Næsborgvej 24 Næsborg 9670 Løgstør Revurderingsdato: 16. juli 2014 Revurdering af miljøgodkendelse på Thinggarden, Bent Hjort Knudsen,

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed: XX. dato 2016 Sags nummer:xxxxx

Læs mere

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording Miljøtilladelse af husdyrbruget Trekanten 2, 7441 Bording - efter 10 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse meddelt den 11. november 2015 1 Jakob Gammelgaard Munklindevej

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere