BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

2

3 Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde 9 Opstartsfasen Opstartsmøde - instruktion Kontrolpunkter Arbejdspladsvurdering (APV) 11 Brugsanvisninger Elementer købt i udlandet 12 Mellemlager 13 Løft af elementer Løftebeslag m.m. på elementet Løftebeslag Rebstropper Løftegrej Løftekroge Eftersyn 15 Sikring mod nedstyrtning Generelt Krav til rækværk Afdækning af huller Faldsikring Vedligehold 17 Adgangsveje 18 Montage af tag-/dækelementer Sikring mod nedstyrtning Montage på brede bjælker, fx TT bjælker Montage på smalle bjælker, fx SIB, stål og limtræ 20 Montage af væg-/facadeelementer Sikring mod nedstyrtning Udførelse/fastgørelse 21 Tjeklister Projektgennemgangsmøder Opstartsmøder for montagesjak

4

5 Indledning Denne vejledning omhandler alle de forhold, som er en forudsætning for, at montage af præfabrikerede træelementer, som vægge, dæk og tagkassetter, kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. For anvisninger om Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre henvises der yderligere til branchevejledningen af samme navn. Sikkerheden ved montage af træelementer er i høj grad afhængig af, at de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings- planlægnings- og udførelsesfasen. Dialogen mellem alle involverede parter i byggeprocessen er derfor nødvendig, og vejledningen henvender sig derfor både til bygherren, den projekterende, den udførende og de beskæftigede på byggepladsen., adskiller sig ikke væsentlige fra andre præfabrikerede elementer, fx betonelementer, og anvisningerne i denne vejledning er på mange områder derfor sammenlignelige med anvisningerne i branchevejledningen om montage af betonelementer. På BAR s hjemmeside er det muligt at hente denne og andre relevante branchevejledninger og printe dem ud. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indledning 5

6 Projekterings- og kontraheringsfasen Hvis montage af træelementer skal gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, kræver det, at sikkerhed og sundhed indarbejdes i hele forløbet - fra projekteringsfasen over planlægningen til selve udførelsen. Derfor må alle involverede parter være med til at sikre, at projektet gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Ansvar og forpligtelser Ifølge Arbejdsmiljøloven er bygherren, den projekterende, leverandøren/importøren og den udførende underlagt en række forpligtigelser, der er med til at sikre, at projektet gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Bygherre Bygherrens ansvar og pligter: afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne koordinering af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed Hvor der leveres elementer fra flere leverandører, eller hvor der er flere projekterende, bør bygherren sikre at der foretages koordinering mellem disse. Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre, men det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtigelser kan helt eller delvist overdrages, hvis forudsætningerne er i orden. Du kan læse mere om bygherrens ansvar og pligter i branchevejledningen om byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed. Denne vejledning findes på og kan bestilles hos din organisation. 6 Projekterings- og kontraheringsfasen

7 Projekterende Den projekterende/rådgivende er ansvarlig for, at projektet planlægges på en måde sådan, at: arbejdsmiljøloven kan overholdes der er den fornødne plads og mulighed for at tekniske hjælpemidler kan anvendes fx køreveje for kran og elementvogne de mindst farlige stoffer og materialer anvendes både under opførelse og ved vedligehold det fremgår klart, hvilke særlige risici, der er ved projektet oplyse bygherren om sine forpligtigelse efter arbejdsmiljøloven i relation til projektets forventede karakter og omfang. Arbejdet skal endvidere planlægges så de enkelte arbejdsfaser kan udføres på forsvarlig vis i forhold til hinanden. Det betyder bl.a. at der i montagefasen ikke må foregå andet arbejde eller færdsel umiddelbart under løfte- og montagezonen - afmærk/afspær eventuelt området. I de tilfælde, hvor der er flere projekterende, er den enkelte projekterende ansvarlig for sin del af projektet. Den projekterende der lader dele af sit projekt projektere af andre, er ansvarlig for det samlede projekt. Leverandøren/importøren Leverandøren eller importøren af træelementer skal altid udarbejde anvisninger, som beskriver: hvordan elementerne transporteres og løftes elementernes vægt, løftepunkter og løftegrej krav til midlertidige afstivninger Specielle elementer, som kræver særlig opmærksomhed, skal mærkes med ovenstående anvisninger, fx direkte på elementet, samt på elementtegningen eller montageplanen. Hvis der er planlagt midlertidig oplagring på byggepladsen, skal metoden aftales med leverandøren. Projekterings- og kontraheringsfasen 7

8 Montageentreprenøren Den, der udfører montagen skal med udgangspunkt i projektmaterialet, leverandørens brugsanvisning og i sine egne erfaringer planlægge og tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis dette skal kunne lade sig gøre, så skal alle nødvendige oplysninger fremgå klart og tydeligt af projektmaterialet/aftalegrundlaget. Projektgennemgangsmøde Ansvarsfordeling er reguleret via de enkelte kontrakter. Men den fordeling er ikke synlig for de øvrige parter, der er involveret i projektet. Forud for montagen er det ofte nødvendigt at holde et projektgennemgangsmøde for at få de sidste detaljer på plads vedrørende de mange delaktiviteter, der indgår i det samlede projekt. På et sådan møde skal den projekterende, leverandøren, montageentreprenør og evt. kranfirmaet deltage. Formålet er at gennemgå projektet og ansvarsfordelingen. Aftaler og præciseringer fra mødet skal være skriftlige, og skal danne grundlag for færdiggørelsen af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Du kan finde et forslag til dagsorden for et projektgennemgangsmøde bagerst i vejledningen. 8 Projekterings- og kontraheringsfasen

9 Opstartsfasen Opstartsmøde - instruktion Selv om alle projektets delaktiviteter fremgår af kontrakterne og er blevet præciseret på projektgennemgangsmødet, skal montagesjakket og anhuggeren instrueres og kranføreren skal orienteres om opgaven. En sådan instruktion kan ske på opstartsmødet. På opstartsmødet gennemgås projektmaterialet, leverandørens brugsanvisninger og andre relevante oplysninger fra projektgennemgangsmødet. En central del af instruktionen vil være en gennemgang af montageplanen og herunder montagerækkefølgen, krav til midlertidige afstivninger samt en gennemgang af, hvordan specielle elementer håndteres og hvordan de er mærket. Ligeledes gennemgås, hvordan sikkerhedsforanstaltningerne etableres og fjernes i takt med byggeriet, så der hele tiden er sikret mod nedstyrtning. De forskellige planer, brugsanvisninger m.v. udleveres også skriftligt. På opstartsmødet vurderes endvidere, hvordan eventuelle uddannelses- og certifikatkrav kan efterleves. Eksempel på et uddannelsesskema findes på Bagerst i vejledningen finder du et forslag til en dagsorden til opstartsmødet. Kontrolpunkter På opstartsmødet skal der også fastlægges kontrolpunkter for modtagelse og montage. Der skal eventuelt laves en aftale med leverandøren om, at særlige tjekpunkter angives på følgesedlen eller elementets mærkeseddel. Der skal også fastlægges en procedure for, hvordan elementer med fejl håndteres og det skal præciseres hvem der har kompetence til at kassere et element. Anhugger Anhuggeren skal være en erfaren montør, der er instrueret i korrekt brug af løftegrej og i anhugning. Det anbefales at anhuggeren har deltaget i et kursus om anhugning som udbydes af Entreprenørskolen, erhvervsskolerne og visse leverandører af løftegrej. Opstartsfasen 9

10 Arbejdspladsvurdering (APV) Virksomheden har pligt til at instruere sine medarbejdere og udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med sikkerhedsorganisationen, som sikrer, at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Arbejdet planlægges og udføres efter anvisningerne i branchevejledningen og leverandøranvisningen. Instruer medarbejderne før arbejdet går i gang om indholdet i branchevejledningen, APVén og leverandørens anvisninger, samt montage- og afstivningsplan. Det er arbejdsgiverens ansvar at instruktionen er forstået. Hvis der er arbejdsopgaver som udgør et væsentligt arbejdsmiljøproblem et nyt problem/risiko - skal der udarbejdes en APV for disse opgaver. Branchevejledningen, leverandørens anvisninger og øvrige forhold som er behandlet på opstartsmødet er vigtige i den forbindelse. 10 Opstartsfasen

11 Brugsanvisninger Leverandører af præfabrikerede konstruktioner, træelementer og lignende elementer skal udarbejde en brugsanvisning, som er nødvendig for, at elementet kan anvendes, transporteres og opstilles fuldt forsvarligt. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og letforståelig for dem, der skal bruge den og den skal være på dansk. I det omfang, det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal brugsanvisningen, væsentlige dele heraf eller henvisninger til brugsanvisningen, være angivet direkte på elementet. En brugsanvisning for træelementer skal indeholde oplysninger om: Modtagekontrol Oplagring Løfteanvisninger Montageplaner/-anvisninger Elementvægt Belastning af element Stabilitet i opførelsesfasen (hvis leverandør har forestået projekteringen) Elementer købt i udlandet Alle der leverer elementer er forpligtet til at udarbejde en brugsanvisning på dansk som skal følge elementerne. Dette gælder, hvad enten man er producent eller importør. Entreprenører der i forbindelse med en entreprise køber elementer i udlandet, er at betragte som importør og derfor forpligtiget til at sørge for, at der findes en brugsanvisning på dansk. Brugsanvisninger 11

12 Mellemlager Kan mellemlager ikke undgås, skal det placeres på fast og plant terræn. Elementerne skal understøttes forsvarligt, så de ikke synker ned i underlaget, og det skal sikres at skadelige vridninger undgås. Elementerne skal om nødvendigt afstives, og det skal sikres at de kan fjernes i den påtænkte montagerækkefølge. Såfremt elementerne skal bearbejdes inden montagen, skal der være den fornødne plads, så arbejdet kan udføres forsvarligt. 12 Mellemlager

13 Løft af elementer Anhuggeren skal være fri af elementet når det løftes og elementet må ikke føres hen over områder, hvor der opholder sig personer. Det kan derfor være nødvendigt at afspærre eller rømme de områder, der ligger i løftezonen. Der skal tages højde for vejr- og vindforhold under løft og montage, så det sikres, at elementet ikke kommer i farlige svingninger/slyng, så montagen kan ske under forsvarlige forhold. Løftebeslag m.m. på elementet Løftebeslag m.m. på elementet kan udføres på mange måder og for yderligere oplysninger om løft, WLL / (SWL) m.m. henvises til elementets brugsanvisning. Løftebeslag Rebstropper Nogle elementer bliver leveret med fastmonterede rebstropper beregnet for løft. Disse rebstropper må kun anvendes hvis knuden (råbåndsknob) er sikret med knudesikring jf. tegningen. Rebstropper skal ikke mærkes med WLL / (SWL). Men det skal fremgå af leverandørens brugsanvisning for elementet, hvilken belastning rebstroppen er beregnet til. Løft af elementer 13

14 Løftegrej Løftegrej skal være konstrueret så utilsigtet afhægtning ikke er muligt. Alt løftegrej skal være tydeligt mærket med største tilladelige belastning SWL (safe working load) eller WLL (working load limit). Kroge og sjækler kan dog også være mærket med den kædedimension som krogen svare til. Belastningen af stropper og kæder afhænger af hældningsvinklen, hvilket fremgår af leverandørens belastningstabel. Løftekroge Disse kroge er specielt beregnet for tag- og dækkassetter, og må kun anvendes til løft af disse. Eftersyn Før brug efterses grejet visuelt for skader. Beskadigede løftegrej og -beslag må ikke anvendes. Stropper og kæder, der har været overbelastede, skal altid kasseres. Løftegrej skal have et hovedeftersyn mindst hver 12 måned. Dato for eftersyn skal fremgå af mærkepladen m.fl. eller løftegrejet skal forsynes med en farvekode. Følgende farvekode kan anvendes: Blå Rød Grøn Gul Blå Rød Farven hvid angiver at løftegrejet er kasseret. 14 Løft af elementer

15 Sikring mod nedstyrtning Generelt Ved færdsel og arbejde på steder, hvor faldhøjden er mere end 2 meter, skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværk eller lignende. Taghældning mindre end 15 0 Hvis faldhøjden er mere end 3,5 meter, skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning. Udføres arbejdet under gode vind- og vejrforhold og på skridsikkert underlag kan ovennævnte grænse hæves til 5 meter. Taghældning større end 15 0 Hvis tagfoden er højere end 2 meter og der udføres arbejde i mere end 5 meters højde, skal der etableres sikring mod nedstyrtning ved tagfod. Hvis faldhøjden ved gavl overstiger 2 meter skal der altid etableres sikring mod nedstyrtning ved gavl. Hvis arbejdets art eller hvis fald til det omgivende underlag udgør en særlig fare skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger ved højder mindre end 2 meter. Dette er for eksempel tilfældet ved kældernedgange, lyskasser og lignende, der altid udgør en fare ved nedstyrtning. Sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværker eller lignende skal planlægges, så brugen af faldsikringsudstyr begrænses til et minimum. Faldsikringsudstyr anvendes ved kortvarige opgaver (4 timer) og hvor anden sikring ikke kan etableres, fx ved etablering og fjernelse af rækværker. Hvis arbejde og færdsel ikke foregår nærmere end 2 meter fra kanten kan rækværket erstattes af en tydelig og holdbar markering 2 meter fra kanten. Krav til rækværk Rækværker skal bestå af en håndliste i 1 meters højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en 15 cm høj fodliste. Hvor der er særlig fare for nedstyrtning af materialer eller værktøj, skal der opsættes tæt afdækning, net o.l. Rækværker skal kunne holde til nedenstående belastning midt mellem sceptrene: Vandret punktbelastning på 30 kg, uden at rækværket udbøjes mere end 35 mm, Sceptrene skal kunne modstå en punktbelastning på 1,25 kn (125 kg), der påføres, der hvor håndlisten er fastgjort, uden at de forskydes mere end 25 mm fra den oprindelige placering Anvendes rækværk af træ (god kvalitet) med en dimension på 31x125 mm kan ovenstående normalt overholdes med en sceptreafstand på mellem 2,25 2,40 meter. Træet bør sorteres på byggepladsen, så træ med store gennemgående knaster og lignende frasorteres. Sikring mod nedstyrtning 15

16 Afdækning af huller Hvor der er risiko for at falde ned/ud, snuble eller træde igennem, skal facadeåbninger, huller i dæk og tagflader afdækkes og omgives med rækværk eller tydelig markering 2 meter fra kant. Huller i elementer bør være afdækket inden leveringen på byggepladsen eller umiddelbart før montagen. Hvor dette ikke er muligt, skal det ske i takt med elementmontagen. Faldsikring Faldsikringsudstyr må kun bruges ved kortvarige arbejdsopgaver, og hvor andre sikkerhedsforanstaltninger ikke med rimelighed kan bruges. Det er Arbejdstilsynets praksis, at brugen af H-sele og line normalt kun accepteres, hvis arbejdet har en varighed på mindre end 4 mandtimer. Ved enkelte arbejdsopgaver kan nedstyrtningsfaren imidlertid kun forhindres ved brug af H-sele og line, og i disse situationer kan faldsikringsudstyr anvendes i mere end 4 timer. Disse situationer beskrives i montageafsnittet. Forankringspunkt for faldsikringsudstyr, skal kunne optage et træk på mindst 1000 kg. Vedligehold Inden brug, skal faldsikringsudstyr kontrolleres. Fejl som forringer udstyrets funktion skal repareres eller udstyret skal kasseres. Udstyret skal altid kasseres, hvis det har været brugt til at standse et fald. Faldsikringsudstyr skal herudover efterses efter leverandørens anvisninger dog mindst en gang hver 12 måned. Dato for seneste eftersyn skal være synligt på udstyret. 16 Sikring mod nedstyrtning

17 Adgangsveje Der skal altid benyttes hensigtsmæssige adgangsveje. Trappetårn benyttes, når opgaven har en varighed på mere end 3 uger, og højden til taget/arbejdsdæk overstiger 6 meter. Hvis der anvendes stillads som værn mod nedstyrtning, kan dette anvendes som adgangsvej. Vær opmærksom på, at stilladset skal have separate opgangsfelter med trapper, hvis det er højere end 5 meter og længere end 10 meter, og benyttes af flere end 2 personer samtidig. Elevator (hejs) kan med fordel benyttes på særlige arbejdsopgaver, fx ved større opgaver på høje bygninger. Stiger bør kun anvendes til kortvarige opgaver, og de skal fastgøres forsvarligt med hensigtsmæssig hældning (75 0 ), og således at der er holdepunkt ca. 1 m over øverste niveau. Adgangsveje 17

18 Montage af tag-/dækelementer Sikring mod nedstyrtning Rækværker monteres løbende under montagen, således at det som hovedregel kun er enderne og montagefronten af sidst monterede element, der ikke er forsynet med rækværk. Sikkerhedsforanstaltninger ved tagfod og gavl etableres så tidligt som muligt, enten med stillads eller rækværk på facade- eller tagelement. Hvis faldhøjden ved montagefronten overstiger 3,5/5 meter skal der også etableres sikkerhedsforanstaltninger her. Disse sikkerhedsforanstaltninger kan alt efter arbejdsmetode etableres som beskrevet på efterfølgende eksempler. Rækværkssceptre på facade- eller tagelementer monteres om muligt fra terræn. 18 Montage af tag-/dækelementer

19 Montage på brede bjælker, fx TT bjælker Sikkerhedsnet udspændes mellem åbningerne. Hvor sikkerhedsnettet ikke yder den fornødne beskyttelse kan wire eller uelastisk tov udspændes langs bjælken og fastgøres i anhugningsbeslag (gedetøjr). Sele med kort line fastgøres i den udspændte wire med en karabinhage. Montage på smalle bjælker, fx SIB, stål og limtræ Ved parallelmontage monteres de første tagelementer fra lift eller lignede, og wire eller uelastisk tov udspændes langs tagfoden. Sele med faldtalje fastgøres i den udspændte wire/tov. Ved serielmontage fastgøres faldsikringen til beslag der fx er integreret i elementet eller skruet fast på oversiden af elementet. Faldsikringssele med kort line hægtes i faldsikringsbeslag på det sidst monterede tag-element. Montage af tag-/dækelementer 19

20 Montage af væg-/facade elementer Sikring mod nedstyrtning Ved montage af facadeelementer i etagebyggeri udføres arbejdet fra dækket og rækværk fjernes i fornødent omfang, i det modul hvor der skal monteres. Under arbejdet med demontering af rækværker og placering af facadeelementer skal der, hvor højden til terræn overstiger 3,5/5 meter eller hvis der er særlig fare, sikres mod nedstyrtning. Der skal som minimum anvendes egnet faldsikringsudstyr. Hvis demontering af rækværk og placering af facadeelement, kan udføres bag det tilbageværende rækværk eller på anden forsvarlig måde, kan faldsikringsudstyr undlades. Elementer op til ca. 8 meters kan afstives og afstroppes fra stige. Højere elementer afstives og afstroppes fra personløfter eller lignende. Udførelse/fastgørelse Strop- eller kædelængde justeres så elementet hænger i korrekt position for montage. Kranen holder elementet trukket an indtil det er justeret på plads og sikret midlertidigt på forsvarlig måde. Midlertidig stabilitet sikres normalt med elementstøtter, der dimensioneres så de nødvendige kræfter kan overføres til terræn eller dæk. Lægter og brædder kan ikke anvendes til sikring af midlertidig stabilitet, da styrkekrav ikke kan dokumenteres. Dimensioneringen af afstivningen afhænger ikke af elementets vægt - det gør vindlasten! Alle elementer skal have dobbelt afstivning. Dette kan enten ske med 2 elementstøtter eller 1 elementstøtte og fastgørelse til naboelement eller sokkel/gulv. Elementstøtterne må ikke fjernes før bygningens eller bygningsafsnittet endelige stabilitet er etableret, med mindre særlig tilladelse hertil gives af ansvarlig person.. Ved fleretagebyggeri bør rækværkssceptre monteres fra terræn, hvis det er muligt. 20 Montage af væg-/facade elementer

21 Tjeklister Projektgennemgangsmøder Forslag til punkter på en standarddagsorden: Generelt Træelementmontage Kort præsentation af byggepladsens organisation. Entreprenørens bemærkninger til projektmaterialet. Montagerækkefølgen og stabilitet under opførelsen. Gennemført procesgranskning. Forslag til kontrolplaner. Miljøforhold. Arbejdsmiljømæssige risici, herunder plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Sikkerhedsrunderinger (BS måling) Fælles sikkerhedsforanstaltninger. Opstillingsarealer for kran og mellemlager. Vurderingskriterier for sikkerhedsrunderinger (BS måling) Rådgiverens gennemgang af projektmaterialet. Herunder risikobehæftede forhold. Kritiske elementer, som kræver ekstra opmærksomhed/hvor der er tvivl om stabiliteten. Fastlæggelse af operativ kontrolplan. Grundlag for driftsplan. Grænseflader/koordinering mellem aktørerne. Tidsplan, herunder godkendelse af arbejdsplan. Udføres der andet arbejde i montageområdet? Eventuelt andre emner, herunder indhentning af supplerende oplysninger. Anvisning for håndtering af særlige elementer. Krav om midlertidig afstivning. Oplysninger om, hvornår endelig stabilitet er opnået. Tjeklister 21

22 Opstartsmøder for montagesjak Generelt Træelementmontage Montageplaner Leverandørbrugsanvisninger Mellemlager Modtagekontrol Kassering Løftegrej Svingbaner for byrder Anhugning Tegnsignaler ved elementløft Midlertidige afstivninger Sikkerhedsforanstaltninger Andet relevant, for eksempel oplysninger fra projektgennemgangsmødet Gennemgang af montageplanerne Gennemgang af brugsanvisningen Nærværende branchevejledning Hvor og hvordan oplagres elementerne Hvem kontrollere elementerne ved modtagelsen Hvem har bemyndigelse til at kassere defekte elementer Er det rigtige grej til stede Er grejet kontrolleret Evt. afmærkning af svingbaner Instruktion af anhugger Hvilke tegn bruger vi Krav til afstivninger Krav til forankringer Hvornår kan de fjernes Hvem godkender fjernelse af afstivningerne Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal vi bruge Hvem opstiller og vedligeholder sikkerhedsforanstaltningerne Sikkerhedsforanstaltninger som fjernes midlertidigt reetableres straks af den der har fjernes dem. Midlertidige rækværker, anvendelse af tekniske hjælpemidler for eksempel lift, stillads e.lign. Med udgangspunkt i ovenstående udarbejdes eventuelle skriftlige instruktioner, og virksomhedens APV tilpasses om nødvendigt. Der bør tages referat af opstartsmødet. Følgende forhold bør ligeledes drøftes med vognmand/kranfører og anhugger: Kranplacering og befæstelse af underlag på opstillingsstedet Løftezoner Oplysninger vedr. kranløft for eksempel friløft af elementer ved modtagekontrol Brug af løftegrej Andre kraner på området Kommunikation mellem anhugger og kranfører håndfri radiosæt kan anbefales 22 Tjeklister

23

24 Vil du vide mere? På kan du læse og printe alle vores branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Se bl.a Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed /80 Byggeriets Sikkerhedsmålinger (skema og vejledning) God praksis i forebyggelse af arbejdsulykker i bygge & anlægsbranchen Gode tekniske hjælpemidler Håndbog for sikkerhedsgruppen Montage af betonelementer Indretning af skurvogne Publikationer - oversigt Sig fra! Sig stop! Tagdækning Vi har ingen problemer med sikkerhed. Gode råd om sikkerhed Faktablade: På BARs hjemmeside kan der hentes faktablade for 16 forskellige faggrupper, som kort beskriver de væsentligste problemer og løsninger der er inden for hver faggruppe. Se fx: Arbejdsmiljø på byggepladsen Psykisk arbejdsmiljø Montage af betonelementer Tagdækning Andre materialer fra BAR: Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Maj 2008 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF TRÆELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF TRÆELEMENTER Juni 2016 Branchevejledning om MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter Bygherrens ansvar og pligter...5 Projekterendes ansvar og pligter...6 Leverandøren/importøren...7

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold INDHOLD 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FORSKALLING

BRANCHEVEJLEDNING OM FORSKALLING BRANCHEVEJLEDNING OM FORSKALLING Indhold 5 Indledning 6 Generelt smateriel Oplagringsplads Montagepladsen Transport og håndtering af forskallingselementer Valg af kran Kommunikation og anhugning Eftersyn

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER Maj 2011, 4. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter Projekterendes ansvar og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER April 2005, 2. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Projekterings- og kontraheringsfasen Aftalegrundlaget 9 Opstartsfasen

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 VÆGGE FACADER DÆK EXPAN Ribevej 45 6650 Brørup 7637 7000 www.expan.dk www.expanvilla.dk Side 1 af 10 EXPAN Leverandørbrugsanvisning 2010 Gyldighedsområde Leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER September 2008, 3. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Projekterings- og kontraheringsfasen Aftalegrundlaget 9

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Branchevejledning om SYSTEMFORSKALLING

Branchevejledning om SYSTEMFORSKALLING Branchevejledning om SYSTEMFORSKALLING Indhold 5 Indledning 6 Generelt Forskallingsmateriel Oplagringsplads Montagepladsen Sikring mod nedstyrtning Løft og bæring af forskallingselementer m.m. Løft Bæring

Læs mere

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL-

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL- BRANCHEVEJLEDNING OM N ÅBRANCHEVEJLEDNING R D U S T Ø D E OM R P Å OPLÆGNING ASBEST AF AF BETON- OG B R A N C H E - TAGSTEN BETON- OG TEGL- TEGL- TAGSTEN V E J L E D N I N G BRANCHEVEJLEDNING OM OPLÆGNING

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2009

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2009 LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2009 VÆGGE FACADER DÆK EXPAN Skomagervej 11 C 7100 Vejle 7637 7000 www.expan.dk www.expanvilla.dk Side 1 af 10 EXPAN Leverandørbrugsanvisning 2009 Gyldighedsområde Leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil konsulenttjeneste Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Læs mere

Checkliste Bygbarhed

Checkliste Bygbarhed Side 1 1 Er der givet rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen? 1.1 Er fælles foranstaltninger i byggefasen beskrevet? F.eks. fælles stillads. 1.2 Er midlertidige

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht.

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht. Montagevejledning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Ansvarsfordeling. 3. Generelle anvisninger. 4. Detailanvisning. 5. Anhugning og løft. 6. Lagring. 7. Transport 8. Aflæsning. 9. Belastning.

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Branchevejledning om TÆKKEARBEJDE

Branchevejledning om TÆKKEARBEJDE Marts 2015 Branchevejledning om TÆKKEARBEJDE Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Før arbejdet går i gang Opstartsmøde...5 Mindre pladser...5 Større pladser...5 Arbejdspladsvurdering (APV)...6 Instruktion og

Læs mere

Bygge- og anlægsaktioner

Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure nr. DT-6 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC SBT Ikrafttræden: 1. april 2013 Sidst revideret: 1. april 2016 Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Vær professionel, også når det gælder sikkerhed

Vær professionel, også når det gælder sikkerhed forebyggelsespakke Vær professionel, også når det gælder sikkerhed Gør sikkerhed til en god vane Bygge og anlæg, Tømrere drejebog Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Hurtigt Overblik over, hvad I kan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM. GLARMESTRE i byggeriet

BRANCHEVEJLEDNING OM. GLARMESTRE i byggeriet BRANCHEVEJLEDNING OM GLARMESTRE i byggeriet September 2006, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter Bygherren Projekterende/rådgivende Leverandøren Glarmesteren De ansatte 9 Anvendelse af glas

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001 At-VEJLEDNING D.2.2 Maj 2001 Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg Vejledning om forebyggelse af risiko for nedstyrtning i skakter på forbrændingsanlæg 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG I kommer til at arbejde med forskellige aktiviteter: Afprøvning af et planlægningsværktøj til at udarbejde et eller flere nye byggetilbud Afprøvning

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Stilladssektionen Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Ved montage og demontage af stillads skal montørerne være sikret mod nedstyrtning. Der er forskellige løsninger; kollektiv sikring

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere