BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

2

3 Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde 9 Opstartsfasen Opstartsmøde - instruktion Kontrolpunkter Arbejdspladsvurdering (APV) 11 Brugsanvisninger Elementer købt i udlandet 12 Mellemlager 13 Løft af elementer Løftebeslag m.m. på elementet Løftebeslag Rebstropper Løftegrej Løftekroge Eftersyn 15 Sikring mod nedstyrtning Generelt Krav til rækværk Afdækning af huller Faldsikring Vedligehold 17 Adgangsveje 18 Montage af tag-/dækelementer Sikring mod nedstyrtning Montage på brede bjælker, fx TT bjælker Montage på smalle bjælker, fx SIB, stål og limtræ 20 Montage af væg-/facadeelementer Sikring mod nedstyrtning Udførelse/fastgørelse 21 Tjeklister Projektgennemgangsmøder Opstartsmøder for montagesjak

4

5 Indledning Denne vejledning omhandler alle de forhold, som er en forudsætning for, at montage af præfabrikerede træelementer, som vægge, dæk og tagkassetter, kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. For anvisninger om Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre henvises der yderligere til branchevejledningen af samme navn. Sikkerheden ved montage af træelementer er i høj grad afhængig af, at de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings- planlægnings- og udførelsesfasen. Dialogen mellem alle involverede parter i byggeprocessen er derfor nødvendig, og vejledningen henvender sig derfor både til bygherren, den projekterende, den udførende og de beskæftigede på byggepladsen., adskiller sig ikke væsentlige fra andre præfabrikerede elementer, fx betonelementer, og anvisningerne i denne vejledning er på mange områder derfor sammenlignelige med anvisningerne i branchevejledningen om montage af betonelementer. På BAR s hjemmeside er det muligt at hente denne og andre relevante branchevejledninger og printe dem ud. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indledning 5

6 Projekterings- og kontraheringsfasen Hvis montage af træelementer skal gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, kræver det, at sikkerhed og sundhed indarbejdes i hele forløbet - fra projekteringsfasen over planlægningen til selve udførelsen. Derfor må alle involverede parter være med til at sikre, at projektet gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Ansvar og forpligtelser Ifølge Arbejdsmiljøloven er bygherren, den projekterende, leverandøren/importøren og den udførende underlagt en række forpligtigelser, der er med til at sikre, at projektet gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Bygherre Bygherrens ansvar og pligter: afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne koordinering af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed Hvor der leveres elementer fra flere leverandører, eller hvor der er flere projekterende, bør bygherren sikre at der foretages koordinering mellem disse. Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre, men det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtigelser kan helt eller delvist overdrages, hvis forudsætningerne er i orden. Du kan læse mere om bygherrens ansvar og pligter i branchevejledningen om byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed. Denne vejledning findes på og kan bestilles hos din organisation. 6 Projekterings- og kontraheringsfasen

7 Projekterende Den projekterende/rådgivende er ansvarlig for, at projektet planlægges på en måde sådan, at: arbejdsmiljøloven kan overholdes der er den fornødne plads og mulighed for at tekniske hjælpemidler kan anvendes fx køreveje for kran og elementvogne de mindst farlige stoffer og materialer anvendes både under opførelse og ved vedligehold det fremgår klart, hvilke særlige risici, der er ved projektet oplyse bygherren om sine forpligtigelse efter arbejdsmiljøloven i relation til projektets forventede karakter og omfang. Arbejdet skal endvidere planlægges så de enkelte arbejdsfaser kan udføres på forsvarlig vis i forhold til hinanden. Det betyder bl.a. at der i montagefasen ikke må foregå andet arbejde eller færdsel umiddelbart under løfte- og montagezonen - afmærk/afspær eventuelt området. I de tilfælde, hvor der er flere projekterende, er den enkelte projekterende ansvarlig for sin del af projektet. Den projekterende der lader dele af sit projekt projektere af andre, er ansvarlig for det samlede projekt. Leverandøren/importøren Leverandøren eller importøren af træelementer skal altid udarbejde anvisninger, som beskriver: hvordan elementerne transporteres og løftes elementernes vægt, løftepunkter og løftegrej krav til midlertidige afstivninger Specielle elementer, som kræver særlig opmærksomhed, skal mærkes med ovenstående anvisninger, fx direkte på elementet, samt på elementtegningen eller montageplanen. Hvis der er planlagt midlertidig oplagring på byggepladsen, skal metoden aftales med leverandøren. Projekterings- og kontraheringsfasen 7

8 Montageentreprenøren Den, der udfører montagen skal med udgangspunkt i projektmaterialet, leverandørens brugsanvisning og i sine egne erfaringer planlægge og tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis dette skal kunne lade sig gøre, så skal alle nødvendige oplysninger fremgå klart og tydeligt af projektmaterialet/aftalegrundlaget. Projektgennemgangsmøde Ansvarsfordeling er reguleret via de enkelte kontrakter. Men den fordeling er ikke synlig for de øvrige parter, der er involveret i projektet. Forud for montagen er det ofte nødvendigt at holde et projektgennemgangsmøde for at få de sidste detaljer på plads vedrørende de mange delaktiviteter, der indgår i det samlede projekt. På et sådan møde skal den projekterende, leverandøren, montageentreprenør og evt. kranfirmaet deltage. Formålet er at gennemgå projektet og ansvarsfordelingen. Aftaler og præciseringer fra mødet skal være skriftlige, og skal danne grundlag for færdiggørelsen af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Du kan finde et forslag til dagsorden for et projektgennemgangsmøde bagerst i vejledningen. 8 Projekterings- og kontraheringsfasen

9 Opstartsfasen Opstartsmøde - instruktion Selv om alle projektets delaktiviteter fremgår af kontrakterne og er blevet præciseret på projektgennemgangsmødet, skal montagesjakket og anhuggeren instrueres og kranføreren skal orienteres om opgaven. En sådan instruktion kan ske på opstartsmødet. På opstartsmødet gennemgås projektmaterialet, leverandørens brugsanvisninger og andre relevante oplysninger fra projektgennemgangsmødet. En central del af instruktionen vil være en gennemgang af montageplanen og herunder montagerækkefølgen, krav til midlertidige afstivninger samt en gennemgang af, hvordan specielle elementer håndteres og hvordan de er mærket. Ligeledes gennemgås, hvordan sikkerhedsforanstaltningerne etableres og fjernes i takt med byggeriet, så der hele tiden er sikret mod nedstyrtning. De forskellige planer, brugsanvisninger m.v. udleveres også skriftligt. På opstartsmødet vurderes endvidere, hvordan eventuelle uddannelses- og certifikatkrav kan efterleves. Eksempel på et uddannelsesskema findes på Bagerst i vejledningen finder du et forslag til en dagsorden til opstartsmødet. Kontrolpunkter På opstartsmødet skal der også fastlægges kontrolpunkter for modtagelse og montage. Der skal eventuelt laves en aftale med leverandøren om, at særlige tjekpunkter angives på følgesedlen eller elementets mærkeseddel. Der skal også fastlægges en procedure for, hvordan elementer med fejl håndteres og det skal præciseres hvem der har kompetence til at kassere et element. Anhugger Anhuggeren skal være en erfaren montør, der er instrueret i korrekt brug af løftegrej og i anhugning. Det anbefales at anhuggeren har deltaget i et kursus om anhugning som udbydes af Entreprenørskolen, erhvervsskolerne og visse leverandører af løftegrej. Opstartsfasen 9

10 Arbejdspladsvurdering (APV) Virksomheden har pligt til at instruere sine medarbejdere og udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med sikkerhedsorganisationen, som sikrer, at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Arbejdet planlægges og udføres efter anvisningerne i branchevejledningen og leverandøranvisningen. Instruer medarbejderne før arbejdet går i gang om indholdet i branchevejledningen, APVén og leverandørens anvisninger, samt montage- og afstivningsplan. Det er arbejdsgiverens ansvar at instruktionen er forstået. Hvis der er arbejdsopgaver som udgør et væsentligt arbejdsmiljøproblem et nyt problem/risiko - skal der udarbejdes en APV for disse opgaver. Branchevejledningen, leverandørens anvisninger og øvrige forhold som er behandlet på opstartsmødet er vigtige i den forbindelse. 10 Opstartsfasen

11 Brugsanvisninger Leverandører af præfabrikerede konstruktioner, træelementer og lignende elementer skal udarbejde en brugsanvisning, som er nødvendig for, at elementet kan anvendes, transporteres og opstilles fuldt forsvarligt. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og letforståelig for dem, der skal bruge den og den skal være på dansk. I det omfang, det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal brugsanvisningen, væsentlige dele heraf eller henvisninger til brugsanvisningen, være angivet direkte på elementet. En brugsanvisning for træelementer skal indeholde oplysninger om: Modtagekontrol Oplagring Løfteanvisninger Montageplaner/-anvisninger Elementvægt Belastning af element Stabilitet i opførelsesfasen (hvis leverandør har forestået projekteringen) Elementer købt i udlandet Alle der leverer elementer er forpligtet til at udarbejde en brugsanvisning på dansk som skal følge elementerne. Dette gælder, hvad enten man er producent eller importør. Entreprenører der i forbindelse med en entreprise køber elementer i udlandet, er at betragte som importør og derfor forpligtiget til at sørge for, at der findes en brugsanvisning på dansk. Brugsanvisninger 11

12 Mellemlager Kan mellemlager ikke undgås, skal det placeres på fast og plant terræn. Elementerne skal understøttes forsvarligt, så de ikke synker ned i underlaget, og det skal sikres at skadelige vridninger undgås. Elementerne skal om nødvendigt afstives, og det skal sikres at de kan fjernes i den påtænkte montagerækkefølge. Såfremt elementerne skal bearbejdes inden montagen, skal der være den fornødne plads, så arbejdet kan udføres forsvarligt. 12 Mellemlager

13 Løft af elementer Anhuggeren skal være fri af elementet når det løftes og elementet må ikke føres hen over områder, hvor der opholder sig personer. Det kan derfor være nødvendigt at afspærre eller rømme de områder, der ligger i løftezonen. Der skal tages højde for vejr- og vindforhold under løft og montage, så det sikres, at elementet ikke kommer i farlige svingninger/slyng, så montagen kan ske under forsvarlige forhold. Løftebeslag m.m. på elementet Løftebeslag m.m. på elementet kan udføres på mange måder og for yderligere oplysninger om løft, WLL / (SWL) m.m. henvises til elementets brugsanvisning. Løftebeslag Rebstropper Nogle elementer bliver leveret med fastmonterede rebstropper beregnet for løft. Disse rebstropper må kun anvendes hvis knuden (råbåndsknob) er sikret med knudesikring jf. tegningen. Rebstropper skal ikke mærkes med WLL / (SWL). Men det skal fremgå af leverandørens brugsanvisning for elementet, hvilken belastning rebstroppen er beregnet til. Løft af elementer 13

14 Løftegrej Løftegrej skal være konstrueret så utilsigtet afhægtning ikke er muligt. Alt løftegrej skal være tydeligt mærket med største tilladelige belastning SWL (safe working load) eller WLL (working load limit). Kroge og sjækler kan dog også være mærket med den kædedimension som krogen svare til. Belastningen af stropper og kæder afhænger af hældningsvinklen, hvilket fremgår af leverandørens belastningstabel. Løftekroge Disse kroge er specielt beregnet for tag- og dækkassetter, og må kun anvendes til løft af disse. Eftersyn Før brug efterses grejet visuelt for skader. Beskadigede løftegrej og -beslag må ikke anvendes. Stropper og kæder, der har været overbelastede, skal altid kasseres. Løftegrej skal have et hovedeftersyn mindst hver 12 måned. Dato for eftersyn skal fremgå af mærkepladen m.fl. eller løftegrejet skal forsynes med en farvekode. Følgende farvekode kan anvendes: Blå Rød Grøn Gul Blå Rød Farven hvid angiver at løftegrejet er kasseret. 14 Løft af elementer

15 Sikring mod nedstyrtning Generelt Ved færdsel og arbejde på steder, hvor faldhøjden er mere end 2 meter, skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværk eller lignende. Taghældning mindre end 15 0 Hvis faldhøjden er mere end 3,5 meter, skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning. Udføres arbejdet under gode vind- og vejrforhold og på skridsikkert underlag kan ovennævnte grænse hæves til 5 meter. Taghældning større end 15 0 Hvis tagfoden er højere end 2 meter og der udføres arbejde i mere end 5 meters højde, skal der etableres sikring mod nedstyrtning ved tagfod. Hvis faldhøjden ved gavl overstiger 2 meter skal der altid etableres sikring mod nedstyrtning ved gavl. Hvis arbejdets art eller hvis fald til det omgivende underlag udgør en særlig fare skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger ved højder mindre end 2 meter. Dette er for eksempel tilfældet ved kældernedgange, lyskasser og lignende, der altid udgør en fare ved nedstyrtning. Sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværker eller lignende skal planlægges, så brugen af faldsikringsudstyr begrænses til et minimum. Faldsikringsudstyr anvendes ved kortvarige opgaver (4 timer) og hvor anden sikring ikke kan etableres, fx ved etablering og fjernelse af rækværker. Hvis arbejde og færdsel ikke foregår nærmere end 2 meter fra kanten kan rækværket erstattes af en tydelig og holdbar markering 2 meter fra kanten. Krav til rækværk Rækværker skal bestå af en håndliste i 1 meters højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en 15 cm høj fodliste. Hvor der er særlig fare for nedstyrtning af materialer eller værktøj, skal der opsættes tæt afdækning, net o.l. Rækværker skal kunne holde til nedenstående belastning midt mellem sceptrene: Vandret punktbelastning på 30 kg, uden at rækværket udbøjes mere end 35 mm, Sceptrene skal kunne modstå en punktbelastning på 1,25 kn (125 kg), der påføres, der hvor håndlisten er fastgjort, uden at de forskydes mere end 25 mm fra den oprindelige placering Anvendes rækværk af træ (god kvalitet) med en dimension på 31x125 mm kan ovenstående normalt overholdes med en sceptreafstand på mellem 2,25 2,40 meter. Træet bør sorteres på byggepladsen, så træ med store gennemgående knaster og lignende frasorteres. Sikring mod nedstyrtning 15

16 Afdækning af huller Hvor der er risiko for at falde ned/ud, snuble eller træde igennem, skal facadeåbninger, huller i dæk og tagflader afdækkes og omgives med rækværk eller tydelig markering 2 meter fra kant. Huller i elementer bør være afdækket inden leveringen på byggepladsen eller umiddelbart før montagen. Hvor dette ikke er muligt, skal det ske i takt med elementmontagen. Faldsikring Faldsikringsudstyr må kun bruges ved kortvarige arbejdsopgaver, og hvor andre sikkerhedsforanstaltninger ikke med rimelighed kan bruges. Det er Arbejdstilsynets praksis, at brugen af H-sele og line normalt kun accepteres, hvis arbejdet har en varighed på mindre end 4 mandtimer. Ved enkelte arbejdsopgaver kan nedstyrtningsfaren imidlertid kun forhindres ved brug af H-sele og line, og i disse situationer kan faldsikringsudstyr anvendes i mere end 4 timer. Disse situationer beskrives i montageafsnittet. Forankringspunkt for faldsikringsudstyr, skal kunne optage et træk på mindst 1000 kg. Vedligehold Inden brug, skal faldsikringsudstyr kontrolleres. Fejl som forringer udstyrets funktion skal repareres eller udstyret skal kasseres. Udstyret skal altid kasseres, hvis det har været brugt til at standse et fald. Faldsikringsudstyr skal herudover efterses efter leverandørens anvisninger dog mindst en gang hver 12 måned. Dato for seneste eftersyn skal være synligt på udstyret. 16 Sikring mod nedstyrtning

17 Adgangsveje Der skal altid benyttes hensigtsmæssige adgangsveje. Trappetårn benyttes, når opgaven har en varighed på mere end 3 uger, og højden til taget/arbejdsdæk overstiger 6 meter. Hvis der anvendes stillads som værn mod nedstyrtning, kan dette anvendes som adgangsvej. Vær opmærksom på, at stilladset skal have separate opgangsfelter med trapper, hvis det er højere end 5 meter og længere end 10 meter, og benyttes af flere end 2 personer samtidig. Elevator (hejs) kan med fordel benyttes på særlige arbejdsopgaver, fx ved større opgaver på høje bygninger. Stiger bør kun anvendes til kortvarige opgaver, og de skal fastgøres forsvarligt med hensigtsmæssig hældning (75 0 ), og således at der er holdepunkt ca. 1 m over øverste niveau. Adgangsveje 17

18 Montage af tag-/dækelementer Sikring mod nedstyrtning Rækværker monteres løbende under montagen, således at det som hovedregel kun er enderne og montagefronten af sidst monterede element, der ikke er forsynet med rækværk. Sikkerhedsforanstaltninger ved tagfod og gavl etableres så tidligt som muligt, enten med stillads eller rækværk på facade- eller tagelement. Hvis faldhøjden ved montagefronten overstiger 3,5/5 meter skal der også etableres sikkerhedsforanstaltninger her. Disse sikkerhedsforanstaltninger kan alt efter arbejdsmetode etableres som beskrevet på efterfølgende eksempler. Rækværkssceptre på facade- eller tagelementer monteres om muligt fra terræn. 18 Montage af tag-/dækelementer

19 Montage på brede bjælker, fx TT bjælker Sikkerhedsnet udspændes mellem åbningerne. Hvor sikkerhedsnettet ikke yder den fornødne beskyttelse kan wire eller uelastisk tov udspændes langs bjælken og fastgøres i anhugningsbeslag (gedetøjr). Sele med kort line fastgøres i den udspændte wire med en karabinhage. Montage på smalle bjælker, fx SIB, stål og limtræ Ved parallelmontage monteres de første tagelementer fra lift eller lignede, og wire eller uelastisk tov udspændes langs tagfoden. Sele med faldtalje fastgøres i den udspændte wire/tov. Ved serielmontage fastgøres faldsikringen til beslag der fx er integreret i elementet eller skruet fast på oversiden af elementet. Faldsikringssele med kort line hægtes i faldsikringsbeslag på det sidst monterede tag-element. Montage af tag-/dækelementer 19

20 Montage af væg-/facade elementer Sikring mod nedstyrtning Ved montage af facadeelementer i etagebyggeri udføres arbejdet fra dækket og rækværk fjernes i fornødent omfang, i det modul hvor der skal monteres. Under arbejdet med demontering af rækværker og placering af facadeelementer skal der, hvor højden til terræn overstiger 3,5/5 meter eller hvis der er særlig fare, sikres mod nedstyrtning. Der skal som minimum anvendes egnet faldsikringsudstyr. Hvis demontering af rækværk og placering af facadeelement, kan udføres bag det tilbageværende rækværk eller på anden forsvarlig måde, kan faldsikringsudstyr undlades. Elementer op til ca. 8 meters kan afstives og afstroppes fra stige. Højere elementer afstives og afstroppes fra personløfter eller lignende. Udførelse/fastgørelse Strop- eller kædelængde justeres så elementet hænger i korrekt position for montage. Kranen holder elementet trukket an indtil det er justeret på plads og sikret midlertidigt på forsvarlig måde. Midlertidig stabilitet sikres normalt med elementstøtter, der dimensioneres så de nødvendige kræfter kan overføres til terræn eller dæk. Lægter og brædder kan ikke anvendes til sikring af midlertidig stabilitet, da styrkekrav ikke kan dokumenteres. Dimensioneringen af afstivningen afhænger ikke af elementets vægt - det gør vindlasten! Alle elementer skal have dobbelt afstivning. Dette kan enten ske med 2 elementstøtter eller 1 elementstøtte og fastgørelse til naboelement eller sokkel/gulv. Elementstøtterne må ikke fjernes før bygningens eller bygningsafsnittet endelige stabilitet er etableret, med mindre særlig tilladelse hertil gives af ansvarlig person.. Ved fleretagebyggeri bør rækværkssceptre monteres fra terræn, hvis det er muligt. 20 Montage af væg-/facade elementer

21 Tjeklister Projektgennemgangsmøder Forslag til punkter på en standarddagsorden: Generelt Træelementmontage Kort præsentation af byggepladsens organisation. Entreprenørens bemærkninger til projektmaterialet. Montagerækkefølgen og stabilitet under opførelsen. Gennemført procesgranskning. Forslag til kontrolplaner. Miljøforhold. Arbejdsmiljømæssige risici, herunder plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Sikkerhedsrunderinger (BS måling) Fælles sikkerhedsforanstaltninger. Opstillingsarealer for kran og mellemlager. Vurderingskriterier for sikkerhedsrunderinger (BS måling) Rådgiverens gennemgang af projektmaterialet. Herunder risikobehæftede forhold. Kritiske elementer, som kræver ekstra opmærksomhed/hvor der er tvivl om stabiliteten. Fastlæggelse af operativ kontrolplan. Grundlag for driftsplan. Grænseflader/koordinering mellem aktørerne. Tidsplan, herunder godkendelse af arbejdsplan. Udføres der andet arbejde i montageområdet? Eventuelt andre emner, herunder indhentning af supplerende oplysninger. Anvisning for håndtering af særlige elementer. Krav om midlertidig afstivning. Oplysninger om, hvornår endelig stabilitet er opnået. Tjeklister 21

22 Opstartsmøder for montagesjak Generelt Træelementmontage Montageplaner Leverandørbrugsanvisninger Mellemlager Modtagekontrol Kassering Løftegrej Svingbaner for byrder Anhugning Tegnsignaler ved elementløft Midlertidige afstivninger Sikkerhedsforanstaltninger Andet relevant, for eksempel oplysninger fra projektgennemgangsmødet Gennemgang af montageplanerne Gennemgang af brugsanvisningen Nærværende branchevejledning Hvor og hvordan oplagres elementerne Hvem kontrollere elementerne ved modtagelsen Hvem har bemyndigelse til at kassere defekte elementer Er det rigtige grej til stede Er grejet kontrolleret Evt. afmærkning af svingbaner Instruktion af anhugger Hvilke tegn bruger vi Krav til afstivninger Krav til forankringer Hvornår kan de fjernes Hvem godkender fjernelse af afstivningerne Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal vi bruge Hvem opstiller og vedligeholder sikkerhedsforanstaltningerne Sikkerhedsforanstaltninger som fjernes midlertidigt reetableres straks af den der har fjernes dem. Midlertidige rækværker, anvendelse af tekniske hjælpemidler for eksempel lift, stillads e.lign. Med udgangspunkt i ovenstående udarbejdes eventuelle skriftlige instruktioner, og virksomhedens APV tilpasses om nødvendigt. Der bør tages referat af opstartsmødet. Følgende forhold bør ligeledes drøftes med vognmand/kranfører og anhugger: Kranplacering og befæstelse af underlag på opstillingsstedet Løftezoner Oplysninger vedr. kranløft for eksempel friløft af elementer ved modtagekontrol Brug af løftegrej Andre kraner på området Kommunikation mellem anhugger og kranfører håndfri radiosæt kan anbefales 22 Tjeklister

23

24 Vil du vide mere? På kan du læse og printe alle vores branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Se bl.a Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed /80 Byggeriets Sikkerhedsmålinger (skema og vejledning) God praksis i forebyggelse af arbejdsulykker i bygge & anlægsbranchen Gode tekniske hjælpemidler Håndbog for sikkerhedsgruppen Montage af betonelementer Indretning af skurvogne Publikationer - oversigt Sig fra! Sig stop! Tagdækning Vi har ingen problemer med sikkerhed. Gode råd om sikkerhed Faktablade: På BARs hjemmeside kan der hentes faktablade for 16 forskellige faggrupper, som kort beskriver de væsentligste problemer og løsninger der er inden for hver faggruppe. Se fx: Arbejdsmiljø på byggepladsen Psykisk arbejdsmiljø Montage af betonelementer Tagdækning Andre materialer fra BAR: Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Maj 2008 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER Maj 2011, 4. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter Projekterendes ansvar og

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER September 2008, 3. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Projekterings- og kontraheringsfasen Aftalegrundlaget 9

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning Vejledende vibrationsniveauer for forskellige

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BYGGERIETS SIKKERHEDSMÅLINGER ET VÆRKTØJ TIL AT OVERVÅGE OG FORBEDRE ARBEJDSMILJØET PÅ BYGGEPLADSEN

BRANCHEVEJLEDNING OM BYGGERIETS SIKKERHEDSMÅLINGER ET VÆRKTØJ TIL AT OVERVÅGE OG FORBEDRE ARBEJDSMILJØET PÅ BYGGEPLADSEN BRANCHEVEJLEDNING OM BYGGERIETS SIKKERHEDSMÅLINGER ET VÆRKTØJ TIL AT OVERVÅGE OG FORBEDRE ARBEJDSMILJØET PÅ BYGGEPLADSEN Indhold 5 Indledning Hvor bruges målemetoden 6 Metodebeskrivelse 7 Beslutning om

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.11 UDVENDIG TØMRERARBEJDE ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen August 2011 Forord Formålet med denne vejledning er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Leverandør brugsanvisning

Leverandør brugsanvisning Leverandør brugsanvisning Vægge Bjælker Søjler Huldæk Ribbedæk Ribbetagplader Ver: 11.07.2012 1/20 1 Indhold 2 Forord... 4 3 Elementdata... 4 4 Referencetabel til AT-Anvisning 2.4.0.1... 5 5 Vægge... 6

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere