Aamlid, Trygve S. Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aamlid, Trygve S. Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks...1"

Transkript

1

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Program Deltagarförteckning Rapporter: 3 sidor 2 sidor Aamlid, Trygve S. Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks....1 Biärsjö, Johan. Vallfröodling i Norden....9 Boelt, Birte, Gislum, Rene, Dahl Jensen, Anne Mette och Lise C. Deleuran. Avprøvning af græsfrøsorter med forskellig geografisk oprindelse Christiansson, Bo. Skördepotential i Ekovitklöver Clausen, Ditte och Birte Boelt. Snitning af frøgræshalm i engrapgræs og almindelig rajgräs Dahl Jensen, Anne Mette, Deleuran, Lise, C., Gislum, René och Birte Boelt. Svampeendofytter i græs Dahlqvist, Tore. Rent frö redan i tröskningen är lönsamt både för odlaren och fröfirman Daugstad, Kristin och Trygve Sveen Aamlid. Hvordan inkludere frøavlsegenskapene ved foredling av nye gras- og kløversorter?...43 Deleuran, Lise C., Dahl Jensen, Anne Mette, Boelt, Birte och René Gislum. Rækkeafstand i almindelig rajgræs og rød svingel i flerårige frøgræsmarker Engqvist, Göran. Svampangrepp i rödklöver. Särskilt Klöverskivsvamp Gislum, René, Boelt, Birte, Deleuran, Lise C., och Anne Mette D. Jensen. Estimering af kvælstofindhold i Lolium perenne L. ved brug af Crop Scan reflektionsdata Haldrup, Christian. Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Hansen, Lars Monrad. Økologisk hvidkløverdyrkning, kløversnudebillens betydning og bekæmpelsesmuligheder...87 Havstad, Lars T. Behandling av stubb og gjenvekst i frøeng av engsvingel Larsson, Gunilla. Utsädesmängd och radavstånd i rödklöver Niemeläinen, Oiva och Markku Niskanen. Möjligheterna att producera frö i Finland av vallgrässorter som är förädlade för Centraleuropa Rahbek Pedersen, Thorsten. Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet? Rønningen, John Harald och Trygve Sveen Aamlid. Vekstregulering med Moddus i ulike grasarter til frøavl Skuterud, Rolf. Vekstrytmestudium av balderbrå (Matricaria inodora L.) Wallenhammar, Ann-Charlotte och Lars Eric Anderson. Kvävestrategier i timotej Villadsen, Henning S. Forsøgsteknik Øverland, John Ingar. Delt vårgjødsling til timoteifrøeng Posters: Bumane, S. och A. Adamovich. Optimization of mineral fertilizers in the produktion of Perennial ryegrass seeds.... P: 1-2 Järvi, Aulis och Markku Niskanen. Etableringstidpunktens och utsädesmängdens inverkan på fröproduktionen av timotej, ängssvingel och rödklöver i Finland.... P: 3-5 Niskanen, Makku och Oiva Niemeläinen. Westerwoldiska rajgrässorters fröproduktionsförmåga i finländska växtförhållanden.... P: 6-8

4

5

6

7 Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks Nutrient supply to organic seed crops of Phleum pratense, Festuca pratensis and Bromus inermis Trygve S. Aamlid Planteforsk Apelsvoll forskingssenter, avd. Landvik, N-4886 Grimstad, Norge The Norwegian Crops Research Institute, division Landvik, N-4886 Grimstad, Norway SAMMENDRAG Økologisk frøeng av Grindstad timotei, Fure engsvingel og Leif bladfaks ble etablert med bygg som dekkvekst på tre steder i Sørøst-Norge i 1998 og Grasartene ble sådd alene (såmengde 6 kg ha -1 ) eller sammen med Milkanova kvitkløver (6 + 1 kg ha -1 ). Frøengene ble ikke høstgjødsla, men fikk om våren 0, 30 eller 60 kg tot-n ha -1 i blautgjødsel fra storfe eller tørka hønsegjødsel. På grunn av konkurranse fra kløveren ble antall frøstengler og frøavlinga i første engår redusert ved samdyrking med kvitkløver. Denne reduksjonen ble helt eller delvis oppveid av større frøavling i andre og tredje engår, men i sum for tre engår var frøavlinga av timotei og engsvingel ikke større på ruter sådd med enn på ruter sådd uten kvitkløver. Innblanding av kløverfrø førte dessuten til vanskeligere sertifisering av timoteifrøpartiene. Bare for bladfaks økte andreårsavlinga så mye at såing sammen med kvitkløver kan anbefales på jord som nylig er omlagt til økologisk drift. Optimal N-gjødsling til timotei økte fra 30 kg N ha -1 i første til 60 kg N ha -1 i andre og tredje engår. Tilsvarende optimum til bladfaks var 0-20 og 60 kg N ha -1 og til engsvingel 0-20, 30 and 60 kg N ha -1 i henholdsvis første, andre og tredje engår. Sterkere N-gjødsling reduserte forekomsten av kvitkløver, både i frøenga og i rensa frøpartier, men det var ingen viktige samspill mellom gjødsling og såing med eller uten kvitkløver. ABSTRACT Organic seed crops of timothy cv. Grindstad, meadow fescue cv. Fure and smooth bromegrass cv. Leif were established in a cover crop of spring barley at three sites in SE Norway in 1998 and The grasses were sown in pure stand (seeding rate 6 kg ha -1 ) or mixed with white clover cv. Milkanova (6 kg grass seed + 1 kg clover seed ha -1 ). No fertilizer was applied in autumn, but in spring crops received 0, 30 or 60 kg of total (Kjeldahl) N ha -1 in cattle slurry or dried poultry manure. Due to competition from the clover, first year panicle numbers and seed yields were lower on plots sown with white clover than on plots sown in pure stand. Although this was compensated by higher seed yields due to heavier seed heads in the second and third ley year, the total seed yields of timothy and meadow fescue over the three year period were not higher from mixed than from pure crops. Contamination of white clover seed also complicated certification of the timothy seed lots. Only in smooth bromegrass were second year seed yields elevated to such an extent that inclusion of white clover may be justified, primarily on soils that have been converted to organic farming recently. Optimal N inputs to timothy seed crops increased from 30 kg N ha -1 in the first ley year to 60 kg N ha -1 in the second and third ley year. Corresponding figures in smooth bromegrass were 0-20 and 60 kg N ha -1 and in meadow fescue 0-20, 30 and 60 kg N ha -1 in the first, second and third year, respectively. Higher N inputs decreased the occurrence of white clover, both in the field and the cleaned seed lots, but interactions between inputs and sowing with or without white clover were mostly absent. Key words: Bromus inermis, Festuca pratensis, mixed cropping, nitrogen, organic seed production, Phleum pratense, Trifolium repens.

8 INNLEDNING Gjennom EU-forordning 1804/99 vil det i hele EØS-området fra 1.januar 2004 bli stilt krav om at alt frø og plantemateriale som skal brukes i økologisk landbruk, skal være økologisk dyrka. I Norge er det et politisk mål at 10% av landbruksarealet skal være lagt om til økologisk drift innen For å nå dette målet har Statens Landbrukstilsyn beregnet at den økologiske frøproduksjonen av de viktigste engvekstene timotei, engsvingel og rødkløver bør øke til henholdsvis 126, 57 og 46 tonn pr år innen 2009 (Anonym 2001). Dette behovet står i skarp kontrast til dagens økologiske frøavl, som de siste åra har utgjort bare 8-10 tonn timotei, 1-2 tonn engsvingel og 5-6 tonn rødkløver pr år. De største utfordringene ved økologisk engfrøavl er: 1. Bekjempelse av ugras og uønska kulturplanter slik at frøavlingene holder de nødvendige krav til renhet for å bli sertifisert på vanlig måte. Dette innebærer både forebyggende tiltak gjennom et fornuftig vekstskifte, direkte bekjempelse i gjenleggsår eller engår, og spesielle rensemessige tiltak for å fjerne vanskelige frøslag fra de økologiske partiene. 2. Næringsforsyning, spesielt forsyning av nitrogen til rett tid og i rett mengde ved økologisk grasfrøavl. 3. Høsting av kløverfrø uten tilgang på kjemiske nedsviingsmidler. 4. Bekjempelse av sopp og skadedyr, spesielt kløversnutebiller, ved økologisk frøavl av kløver. I Norge har vi hittil fokusert mest på de to førstnevnte problemstillingene. Spørsmålet om nitrogenforsyning ved økologisk grasfrøavl er særlig aktuelt da mye av frøavlen forgår i områder med liten tilgang på husdyrgjødsel. På Landvik hadde vi i perioden er såkalt dyrkingssystemfelt som ble drevet uten husdyrgjødsel. Forsøk i dette feltet viste at var mulig å oppnå gode frøavlinger av 'Grindstad' timotei i andre engår dersom frøenga ble etablert sammen med Alpo alsikekløver eller den norske kvitkløverforedlinga Kvkv Frøavlinga i andre engår var gjennomgående litt større ved såing sammen med kvitkløver (920 kg ha -1 ) enn ved såing sammen med alsikekløver (859 kg ha -1 ). I første engår var det imidlertid ikke mulig å oppnå frøavlinger som tilfredsstilte renhetskrava for sertifisert frø (Aamlid 1999). En viktig innvending mot forsøka i dyrkingssystemfeltet på Landvik var at det ikke var mulig å ha med forsøksledd med husdyrgjødsel. I de fleste åra inngikk heller ikke kontrollruter der graset var sådd i reinbestand uten kløver. Det var også uheldig at kvitkløverforedlingen Kvkv 9001 ikke var offisielt godkjent, og at det derfor ikke var mulig å få kjøpt frø av sorten. (Pr mai 2002 er det fortsatt usikkert om Kvkv 9001 vil bli lansert som ny sort). Endelig var det ønskelig å vinne erfaring med økologisk frøavl av andre grasarter i tillegg til timotei. For å imøtekomme disse innvendingene er det nå gjennomført nye forsøk med næringsforsyning til økologisk frøeng av timotei, engsvingel og bladfaks. MATERIALE OG METODER Åmot x * Sande Forsøk ble etablert våren 1998 og 1999 på Planteforsk Landvik, hos Erling Gjessing i Sande, Vestfold, og på Buskerud landbruksskole, Åmot (Fig.1). Samtlige forsøk ble anlagt etter en splitt-blokk plan med tre gjentak og to forsøksfaktorer i kryss på storruter innafor hvert gjentak. Forsøksledda var som følger: * Landvik Fig.1. Kart over Sør-Norge med lokalisering av forsøksstedene. Fig. 1. Map of South Norway with experimental sites indicated.

9 Faktor 1: Type frøeng 1. Grindstad timotei (såmengde 6.0 kg ha -1 ). 2. Grindstad timotei pluss Milkanova kvitkløver (frøet blanda, såmengde kg ha -1 ) 3. Fure engsvingel (såmengde 6.0 kg ha -1 ) 4. Fure engsvingel pluss Milkanova kvitkløver (frøet blanda, såmengde kg ha -1 ) 5. Leif bladfaks (såmengde 6.0 kg ha -1 ) 6. Leif bladfaks pluss Milkanova kvitkløver (frøet blanda, såmengde kg ha -1 ) Faktor 2: Gjødsling om våren i engåra A. Ingen gjødsling B. 30 kg total-n ha -1 i husdyrgjødsel C. 60 kg total-n ha -1 i husdyrgjødsel De ulike gjødselnivåene skyldtes det norske regelverket for økologisk produksjon, som inntil februar 2001 tillot en maksimal tilførsel av 60 kg tot-n ha -1 år -1 i form av konvensjonell husdyrgjødsel. På Landvik og i Buskerud ble husdyrgjødsla gitt som blautgjødsel fra storfe, og tilført mengde ble justert på grunnlag av analyser før spredning. I Vestfold ble nitrogenet i engåra tilført i form av pelletert hønsegjødsel godkjent til bruk i økologisk landbruk (Vadheim- Groplex NPK 8-2-5). Forsøka ble ikke høstgjødsla, verken i gjenleggsåret eller engåra. Av de tre forsøksstedene var det bare feltet i Sande som hadde vært drevet økologisk gjennom flere år. Feltet på Åmot hadde de siste åra fått mye husdyrgjødsel, men jorda var ikke inspisert og godkjent av den norske DEBIO-myndigheten. På Landvik ble feltene etablert på et skifte som hadde vært benyttet til konvensjonell frøavl, grønnsak- og potetdyrking til og med Gjenleggsåret 1998 ble derfor karensår, og skiftet ble DEBIO-godkjent i I 1999 ble forsøksfeltet i Buskerud lagt igjen uten dekkvekst i midten av juli. Ellers ble samtlige felt etablert med toradsbygg 'Sunnita' som dekkvekst, og gjenleggsåkeren ble gjødsla med 60 kg N ha -1 i form av blautgjødsel fra storfe. Om høsten i gjenleggsåret ble byggavlinga bestemt på samtlige forsøksruter. Gjennomsnittlig treskedato var 8.september. Bygghalmen ble fjerna etter tresking. Mellom blomstring og tresking i engåra ble forekomsten av kløver (både sådd kvitkløver og 'vill' kløver som spirte fra harde frø i jorda) bedømt som prosent av plantebestandet. Videre ble antall frøstengler telt i en eller flere rammer på et samla areal tilsvarende 0.25 m 2 (Buskerud), 0.27 m 2 (Vestfold) eller 0.36 m 2 (Landvik) i hver forsøksrute. Før dryssing (som regel om lag ei uke før forventa tresking) ble 100 tilfeldige frøtopper klippet pr rute, og disse ble seinere brukt til bestemmelse av gjennomsnittlig lengde (bare timotei) og vekt pr utreska frøtopp. Andre registreringer i engåra omfattet legdeprosenten ved høsting. Forsøksrutene ble treska direkte med forsøksskurtresker ved 20-30% vann i frøa. Gjennomsnittlig treskedato var 27.juli, 12.august og 22.august for henholdsvis engsvingel, timotei og bladfaks. Frøavlinga ble tørka og seinere rensa på laboratoriemaskiner i forsøksrenseriet på Landvik. For å skille gras- og kløverfrø ble det som regelbrukt triør, men det ble ikke lagt mer arbeid i rensinga enn det som vil være mulig i kommersielt frørenseri. Etter rensing ble en representativ frøprøve fra samtlige forsøksledd (kombinasjoner med/uten kvitkløver x vårgjødsling) i hvert årsfelt analysert for renhetsprosent, innhold av kløverfrø og tusenfrøvekt i frølaboratoriet på Landvik. Ettersom bladfaks etablerte seg dårlig både på Landvik og i Buskerud i 1998, og ettersom også engsvingel etablerte seg dårlig i samme år i Buskerud, er alle årsfelt fra disse etableringene holdt utenfor sammendraga For timotei omfatter forsøksmaterialet dermed seks felt i første engår, seks felt i andre engår og tre felt i tredje engår. For engsvingel er tilsvarende antall felt henholdsvis fem, fem og to, og for bladfaks henholdsvis fire, fire og ett felt.

10 RESULTATER OG DISKUSJON Gjenleggsåret I gjennomsnitt for fem årsfelt var avlinga av bygg som dekkvekst mindre på ruter som hadde gjenlegg av gras pluss kvitkløver enn på ruter som bare hadde gjenlegg av gras. Utslaget var størst for bladfaks, som gjennomgående konkurrerte minst med kornet i gjenleggsåret (Fig. 2). Disse resultatene er i samsvar med nye norske forsøk med bruk av Milkanova som underkultur ved økologisk korndyrking (Trond Henriksen, pers. komm. 2002) Kornavling / Grain yield, kg hā Timotei / Phleum pratense Engsvingel / Festuca pratensis Bladfaks / Bromus inermis Uten kvitkløver / Without 'Milkanova' Med kvitkløver / With 'Milkanova' Fig.2. Virkning av gjenlegg av ulike grasarter med og uten kvitkløver på avling av bygg som dekkvekst i gjenleggsåret. Fig.2 Effect of undersowing three grasses with or without white clover on grain yield of spring barley in the year of establishment. Timotei Selv på ruter der det ikke var sådd kvitkløver utgjorde kløver (i hovedsak 'ville' planter av alsikekløver, rødkløver og kvitkløver) 12-14% av plantebestanden, og dette holdt seg stabilt gjennom hele engperioden (Tabell 1). Såing av kvitkløver mer enn fordoblet kløverbestandet i første engår, men kløverandelen avtok etter hvert og var i tredje engår på samme nivå som på ruter sådd uten Milkanova. Tilslaget av sådd kvitkløver i første engår var gjennomgående større på den nyomlagte jorda på Landvik enn på de andre feltene som hadde vært drevet økologisk og/eller med tilførsel av husdyrgjødsel gjennom flere år (data ikke vist i tabell). Gjødsling med husdyrgjødsel reduserte kløverinnslaget, og denne effekten økte med økende alder av frøenga (Tabell 1). På grunn av konkurransen fra kvitkløveren var det i første engår en klar tendens til lavere timoteifrøavling på ruter sådd med kvitkløver. I andre engår var det ingen sikker forskjell, og i tredje engår gikk tendensen i motsatt retning. I sum for engperioden var frøavlinga henholdsvis 1385 og 1371 kg ha -1 ved såing med eller uten Milkanova. Mens timoteifrøavlinga flata ut ved 30 kg N ha -1 i første engår, økte den opp til største gjødselmengde i de to siste engåra (Tabell 1). Problemet med forurensning av kløverfrø i det rensa timoteifrøet avtok utover i engperioden. Med unntak for kombinasjonen som var sådd uten kvitkløver og med sterkest gjødsling var det bare tredjeårsengene som tilfredsstilte det internasjonale kravet om maksimum 1% innblanding av en bestemt art i sertifisert frø. Sterkere gjødsling og såing uten kvitkløver førte til signifikant reduksjon av kløverinnblandinga i første og andre engår (Fig. 3).

11 Tabell 1. Virkning av såing med eller uten Milkanova kvitkløver og vårgjødsling med ulike mengder nitrogen i husdyrgjødsel på kløver (sådd kvitkløver og viltvoksende kløver) i prosent av plantebestand og frøavling (kg ha -1, korrigert til 100% renhet og 14% vann) av Grindstad timotei i første, andre og tredje engår. Table 1. Effects of sowing with or without white clover and of nitrogen inputs on clover (sown white clover and voluntary clovers) as % of stand and seed yield (kg ha -1, adjusted to 100% purity and 14% water content) of timothy cv. Grindstad in the first, second and third ley year. Uten kvitkløver / Without white clover Med kvitkløver / With white clover % kløver i rensa timoteifrø / % clover seed in cleaned seed of timothy Første engår / First ley year Kløver i % av bestand Clover, % of stand Frøavling / Seed yield Andre engår / Second ley year Kløver i % av bestand Clover, % of stand Frøavling / Seed yield Tredje engår / Third ley year Kløver i % av bestand Clover, % of stand Frøavling / Seed yield P% 7 8 >20 >20 <1 15 kg tot-n/ha P% 12 <5 10 < LSD 5% Første engår / First ley year Andre engår / Second ley year Tredje engår / Third ley year Uten kvitkløver / Without 'Milkanova', 0 kg N/ha Uten kvitkløver / Without 'Milkanova', 30 kg N/ha Uten kvitkløver / Without 'Milkanova', 60 kg N/ha Med kvitkløver / With 'Milkanova', 0 kg N/ha Med kvitkløver / With 'Milkanova', 30 kg N/ha Med kvitkløver / With 'Milkanova', 60 kg N/ha Fig.3. Virkning av kombinasjoner av husdyrgjødsel og såing med eller uten kvitkløver på innhold av kløver i rensa timoteifrø i første, andre og tredje engår. Horisontal linje angir kravet til sertifisert frø. Fig.3. Effect of combinations of increasing N inputs and sowing with or without white clover on the contamination of clover seed in cleaned seed of timothy in the first, second and third ley year. Horizontal line indicates international standard for certified seed Tabell 2 viser avlingskomponenter og legde i timoteifrøengene. I middel for alle tre engår hadde såing med eller uten kvitkløver ingen virkning på antall frøstengler, men førte til lengre og tyngre frøtopper med en tendens til større tusenfrøvekt. Ettersom størrelsen på timoteitoppene i hovedsak bestemmes under vekstpunktets differensiering i mai måned, mens tusenfrøvekta bestemmes fra blomstring til høsting, kan dette tyde på noe av nitrogenet som kvitkløveren hadde fiksert ble mineralisert i disse periodene. Gjennomsnittlig topplengde, toppvekt og tusenfrøvekt økte også med økende tilførsel av husdyrgjødsel opp til 30 kg N ha -1, mens antall frøstengler og legdeprosenten ved høsting økte opp til 60 kg N ha -1.

12 Noe overraskende kunne det verken for frøavling, avlingskomponenter eller noen av de andre parametrene påvises samspill mellom såing med eller uten kvitkløver og gjødsling med husdyrgjødsel. Ved frøavl av timotei synes det derfor ikke være mulig å kompensere for manglende tilgang på husdyrgjødsel ved å ta med kvitkløver ved såing av frøenga. I det hele viser resultatene at 'Milkanova' er lite egnet som underkultur / nitrogenkilde ved økologisk timoteifrøavl. Med bakgrunn i erfaringene fra dyrkingssystemfeltet på Landvik (Aamlid 1999) 2002) er det rimelig at de mer småblada og mindre konkurransekraftige norske kvitkløversortene Norstar og Snowy egner seg bedre for dette formålet Tabell 2. Hovedeffekter av såing med eller uten kvitkløver og ulik vårgjødsling på avlingskomponenter og legde i timoteifrøengene. Middel av 15 årsfelt. Table 2. Main effects of sowing with or without white clover and nitrogen input on seed yield components and lodging of timothy seed crops. Mean of 15 crops in various ley years. Frøstengler pr m 2 / Panicles per m 2 Lengde pr u- treska frøtopp / Length per unthreshed seed head, mm Vekt pr u- treska frøtopp / Weight per unthreshed seed head, mg Tusenfrøvekt / Thousand seed weight mg Legde ved høsting Lodging at seed harvest % Uten kvitkløver / Without Milkanova Med kvitkløver / With Milkanova P% >20 <5 < Vårgjødsling / N input 0 kg tot-n ha kg tot-n ha kg tot-n ha P% <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1 LSD 5% Engsvingel I enda større grad enn for timotei konkurrerte kløver kraftig med engsvingel i etableringsåret og første engår (Tabell 3a). Første års frøavling var da også klart mindre på ruter etablert med kvitkløver enn på ruter etablert uten kvitkløver. Dette ble delvis kompensert av større annetårsavling på ruter sådd med kvitkløver, noe som hadde sammenheng med at kløverandelen på disse rutene ble mer enn halvvert fra første til andre engår. I sum for hele engperioden var likevel frøavlinga mindre på ruter med Milkanova (1180 kg ha -1 ) enn på ruter uten Milkanova (1254 kg ha -1 ). Jamført med timotei viste engsvingel liten respons før økte mengder husdyrgjødsel om våren i engåra. Som hovedeffekt var det først i tredje engår en klar tendens til at frøavlinga økte med økende gjødsling helt opp til 60 kg tot-n ha -1. I andre engår ble det påvist sikkert samspill idet optimal gjødsling var 30 kg N ha -1 på ruter sådd med kvitkløver og 60 kg N ha -1 på ruter sådd uten kvitkløver (data ikke vist i figur eller tabell). I motsetning til for timotei var det ikke problemer med å skille kvitkløver fra engsvingel ved rensing slik at frøavlinga holdt kravet til sertifisert frø. Resultatene fra renhetsanalysene er derfor ikke tatt med for engsvingel. I et kommersielt frørenseri er det likevel grunn til å tro at separering av kløverfrø og engsvingelfrø på triør vil medføre større tap av engsvingelfrø jo større innslaget er av kløver i frøengene.

13 I middel for til sammen 12 årsfelt var legdeprosenten ved høsting av engsvingelfrøengene større på ruter sådd med Milkanova (58%) enn på ruter sådd uten Milkanova (49%). Såing med Milkanova førte til færre frøstengler (520 mot 605 m -2 ), men tyngre frøtopper (253 mot 221 mg). Gjødsling hadde ingen sikker virkning på antall frøstengler, men økte toppvekta og legdeprosenten helt opp til største nitrogenmengde (data ikke vist i tabell) Tabell 3. Virkning av såing med eller uten 'Milkanova' kvitkløver og vårgjødsling med ulike mengder nitrogen i husdyrgjødsel på kløver (sådd kvitkløver og viltvoksende kløver) i prosent av plantebestand og frøavling (kg ha -1, korrigert til 100% renhet og 14% vann) av (a) 'Fure' engsvingel og (b) 'Leif' bladfaks i første, andre og tredje engår. Table 3. Effects of sowing with or without white clover cv. Milkanova and of nitrogen inputs on clover (sown white clover and voluntary clovers) as % of stand and seed yield of (a) meadow fescue cv. Fure and (b) smooth bromegrass cv. Leif in the first, second and third ley year. a) Engsvingel / Meadow fescue Uten kvitkløver / Without white clover Med kvitkløver / With white clover Første engår / First ley year Kløver i % av bestand Clover, % of stand Frøavling / Seed yield Andre engår / Second ley year Kløver i % av bestand Clover, % of stand Frøavling / Seed yield Tredje engår / Third ley year Kløver i % av bestand Clover, % of stand Frøavling / Seed yield P% <5 <5 <1 6 >20 >20 kg tot-n/ha P% >20 >20 >20 >20 >20 <5 b) Bladfaks / Smooth bromegrass Uten kvitkløver / Without white clover Med kvitkløver / With white clover Første engår / First ley year Kløver i % av bestand Clover, % of stand Frøavling / Seed yield Andre engår / Second ley year Kløver i % av bestand Clover, % of stand Frøavling / Seed yield Tredje engår / Third ley year Kløver i % av bestand Clover, % of stand Frøavling / Seed yield P% >20 >20 >20 kg tot-n/ha P% 13 > >20 >20 LSD 5%

14 Bladfaks For bladfaks omfatter materialet 9 årsfelt, derav 5 årsfelt i Sande der jorda hadde vært drevet økologisk over lengre tid. Dominansen av disse feltene forklarer hvorfor kløverprosenten gjennomgående var lite påvirket av om frøengene var sådd med eller uten Milkanova (tabell 3b). Også i bladfaks gikk imidlertid kløverandelen kraftig tilbake med økende alder på frøenga. Konkurranse fra dekkveksten førte til liten eller ingen frøavling av bladfaks i første engår. I andre engår var frøavlinga på Landvik og i Buskerud signifikant større på ruter sådd med Milkanova enn på ruter sådd uten Milkanova, men siden dette var ikke tilfelle i Sande, var middeltalla for fire felt ikke signifikant forskjellige (Tabell 3b). Av tredjeårsenger ble det bare høsta ett felt av bladfaks, og disse resultatene må derfor tillegges mindre vekt. Hos bladfaks var det tendenser (5<P%<20) til at antall frøstengler og gjennomsnittlig vekt pr frøtopp økte med økende gjødsling opp til 60 kg tot-n ha -1. Til tross noe mer legde ved høsting (henholdsvis 21 og 16%), var det også en tendens til tyngre frøtopper på ruter sådd med 'Milkanova' (462 mg) enn på ruter sådd uten 'Milkanova' (413 mg). KONKLUSJON 1. På grunnlag av disse forsøka må vi frarå å ta med Milkanova kvitkløver som underkultur ved etablering av økologisk frøeng av timotei og engsvingel. Til bladfaks kan Milkanova være med på jord som nylig er omlagt til økologisk drift. Særlig i engsvingel vil Milkanova konkurrere og hemme danning av frøstengler i første engår. Seinere går bestandet av kvitkløver tilbake og etterlater nitrogen som gir større frøtopper og dermed større frøavling i andre og kanskje tredje engår. For timotei og engsvingel kan imidlertid denne avlingsgevinsten ikke veie opp for tapt frøavling i første engår. For timotei vil samsåing med Milkanova dessuten øke problemene med å få sertifisert frøpartiene på grunn av innblanding av kvitkløverfrø. Muligheten for å bruke andre sorter av kvitkløver eller andre arter av belgvekster som underkultur ved økologisk grasfrøavl bør undersøkes nærmere. 2. Foreløpige normer (kg tot-n ha -1 ) for vårgjødsliing av økologisk grasfrøeng er som følger: 1.engår 2.engår 3.engår Timotei Engsvingel Bladfaks Ikke grunnlag I Norge er normen for tilførsel av husdyrgjdsel fra konvensjonelt landbruk nå øket til max. 80 kg tot-n ha -1 år -1. For engsvingel og bladfaks bør muligheten for å tilføre husdyrgjødsel om høsten, både i gjenleggsåret og engåra, undersøkes nærmere. 3. Ved økologisk grasfrøavl er det, særlig for bladfaks, men også for timotei og engsvingel, vanskelig å oppnå frøavlinger av tilfredsstillende størrelse og kvalitet i første engår. Den ordinære kontraktstida for økologisk grasfrøavl bør derfor utvides fra to til tre år. LITTERATUR Anonym Tiltak for å øke produksjonen av økologisk såvare og plantemateriale. Prosjektrapport, Landbrukstilsynet, 1.februar s. Aamlid, T.S., Organic seed production of timothy (Phleum pratense) in mixed crops with clovers (Trifolium spp.) I: Herbage seed as a key factor for improving production and environmental quality. Proceedings of the fourth international herbage seed conference, Perugia, Italy May s

15 Vallfröodling i Norden Grass and Clover seed production in the Nordic countries Johan Biärsjö Svensk Raps AB Box 96, SE Alnarp, Sverige SAMMANFATTNING Sedan det senaste NJF-seminariet om vallfrö 1998 har det skett relativt stora förändringar av vall- och grönytefröarealerna i de nordiska länderna. Den totala arealen har ökat kraftigt. Den största procentuella ökningen står Finland för med 53 %. I Sverige har arealerna ökat 45 % och Danmark med 26. Den Norska arealen har minskat med ca 30 %. Samtidigt har arealerna i EU-15 ökat med 3 %. Givetvis går arealerna alltid både upp och ned sett över ett längre tidsperspektiv eftersom de styrs av pris och efterfrågan. Men för EU-länderna Sverige, Danmark och Finland har även EU: s reform Agenda 2000 spelat in. I och med detta har nämligen lönsamheten för spannmål och oljeväxtodlingen minskat och odlare söker efter andra mer lukrativa grödor. Men nya vindar blåser och EU har beslutat reformera stödordningen för vallfrö Därmed har man satt ett tak för hur mycket kilostöden till vall- och grönytefrö får kosta. Respektive medlemsland har fått egen landskvot. Detta har drabbat framförallt Finland och Sverige hårt eftersom dessa länder ökat sina vall- och grönytefröarealer kraftigt i spåren av Agenda ABSTRACT Since the last seminar in 1998 the Nordic area of Grass and clover seed has increased. The Finnish area has increased with 53 %, the Swedish with 45 and the Danish with 26 %. The Norwegian area has decreased with about 30 %. At the same time the area of grass and clover seed in EU-15 has increased with about 3 %. Of course the area always goes up and down due to market influence. Never the less the increase during the last years is at least partly influenced by the EU-reform Agenda 2000, which made cereals and oilseed less compatible. A new reformation is now under way for the European grass and clover seed production. A stabilisation mechanism is implemented which reduce the level of aid per kilo if the production in EU-15 exceeds the average production 1996 to

16 INLEDNING I samband med de vart fjärde år återkommande NJF-seminarierna om vallfrö görs det en uppsummering av den aktuella situationen för vallfröodlingen. I Norge år 1998 redogjorde vart land för arealutveckling och framtidutsikter. Det kan därför vara av intresse att i ljuset av vad som sades då se vad som hänt med arealerna i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Vallfröodlingen är arealmässigt jämförelsevis små odlingsgrenar i Norden, även inberäknat Danmark. Men ekonomiskt sett är det en betydande gröda. För de som odlar vallfrö är det inte ovanligt att det är den gröda som har det högsta täckningsbidraget. Vall- och grönytefröarealer 1997 och 2001 I Danmark, Sverige, och Finland har vallfröarealerna ökat kraftigt mellan 1997 och I Danmark med 26 %, i Sverige med 45 % och i Finland med hela 53 %. Den norska arealen har däremot minskat med ca 30 % jämfört med Se figur 1. Tabell 1. Arealer av vall- och grönytefrö i Danmark, Sverige, Finland och Norge 1997 och Grass- and clover seed area in Denmark, Sweden, Finland and Norway 1997 and Danmark Sverige Finland Norge Festuca pratensis Poa pratensis Lolium perenne Lolium multiflorum Phleum pratense Festuca rubra Dactylis glomerata Agrostis spp Festuca ovina Lolium x Boucheanum Festuca arrundinacae Bromus inermis Phalaris arundinacea 53 Trifolium repens Trifolium pratense Trifolium hybridum relativt Källa EU-kommissionen, DG VI Branschudvalget för frö, Danmark NJF-rapport no Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare årsredovisning 97/98 10

Kvalitetsforbedring af Industrielt Skrællede og Friterede Kartofler

Kvalitetsforbedring af Industrielt Skrællede og Friterede Kartofler Kvalitetsforbedring af Industrielt Skrællede og Friterede Kartofler Projektnummer P98110. Projektet er bevilget af Nordisk Industrifond for perioden 1/9-98 til 31/8-03. Projektleder: Karl Kaack 1 Del 0:

Læs mere

III li'llll NO9805037 NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER 1997 1 II 1

III li'llll NO9805037 NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER 1997 1 II 1 NEl-K'O--! 1 II 1 1 'ill Mill mil I I mil Mil il 11 in lil'illill NO9805037 III li'llll ii in 1 I1 III ii NORDISK BIOENERGIKONFERANSE MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

NUF- BULLETINEN 1 / 2008 N ORDISK U ROLOGISK F ORENING

NUF- BULLETINEN 1 / 2008 N ORDISK U ROLOGISK F ORENING NUF- BULLETINEN N ORDISK U ROLOGISK F ORENING 1 / 2008 Full house! L A S E R R I C H A R D W O L F supplier of the most extensive and versatile range for stone therapy now offers not only ESWL, EHL, ultrasound

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads BLANDINAVISK Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads Sprogpsykologi Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Bettina Bjørn og Cathrine Stenrøs

Læs mere

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 Analys Norden ger dig analys och djupare insikt i de nordiska ländernas politiska liv. Utvalda skribenter analyserar vad som sker och varför.

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2006/07 Version

Læs mere

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter

Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter Sammendrag af indlæg Plantekongres 2013 15.-16. januar i Herning Kongrescenter 2013 Oversigtsplan over Herning Kongrescenter Stueetage 1. sal Kongressal 5B 5A Udstillinger 4C 4B Cabaretsal B+C Cabaretsal

Læs mere

TrygVesta. Det handler om å være trygg / 03-2009. Specialisterne

TrygVesta. Det handler om å være trygg / 03-2009. Specialisterne TrygVesta Det handler om å være trygg / 03-2009 Specialisterne Indhold Leder: Mangfoldige eksperter 3 Med nese for risiko 4 Det båtgale forsikringsselskapet 6 Når der går skimmelsvamp i følelserne 8 Fremtiden

Læs mere

Remissammanställning för Tryckerier och trycksaker

Remissammanställning för Tryckerier och trycksaker Remissammanställning för Tryckerier och trycksaker Till kriterieversion 5 Behandlet på Nordisk Miljømærkenævn 15. december 2011 Nordisk Miljømerking Tryckerier och trycksaker - til 041/Versjon 5 Innhold

Læs mere

Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.)

Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Reguleringer, strategier og realiteter Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) TemaNord 2010:536 Rekruttering av kompetansearbeidskraft

Læs mere

Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och internationell juridisk metod. Sektionsmöte

Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och internationell juridisk metod. Sektionsmöte Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och internationell juridisk metod Torsdagen den 18. augusti 2005 kl. 13:30 Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och internationell

Læs mere

Agerhønens biologi og bestandsregulering

Agerhønens biologi og bestandsregulering Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 666, 2008 Agerhønens biologi og bestandsregulering En gennemgang af den nuværende viden [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren

Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom de nordiske konkurransemyndigheter No. 1/2008 Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren

Læs mere

En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen

En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen Retur En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen Retur En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen Hans Monrad Graunbøl Bo Kielstrup Marja-Liisa Muiluvuori

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19.

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19. Skriftserie for Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen No 1-2003 KONFERANSERAPPORT Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk

Læs mere

Heat Pumps Heat Recovery

Heat Pumps Heat Recovery S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 4. September 2008 Chillventa Nürnberg 2008 Energibesparelser finansierer renovering THEME: Heat Pumps Heat Recovery ScanRef 37. volume no. 4 september

Læs mere

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet De nordiska universiteten har med ett The omhuldat aim of this ord text is to report on the status Denne of research så träffande about the

Læs mere

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2)

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) AGWAPLAN Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) Christen D. Børgesen 1, Søren K. Hvid 2, Uffe Jørgensen 1, Inge T. Kristensen 1, Karin H. Nilsson 3, Christian

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit:

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: ViS Axxell FLD VUC IKVO IDAN MIMIR Sverige Finland Danmark Danmark Norge Island Island Projekt Frafald

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Mathias Strand Klaus G. Grunert MAPP Institut for Marketing og Statistik Handelshøjskolen, Århus Universitet Februar 2010 Indhold Introduktion og

Læs mere

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering 2012/2013 Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og financiering Nordisk Socialstatistisk Komité 57:2014 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13

Læs mere