Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning"

Transkript

1 1

2 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes pædagogerne får koordineret forskellighederne, således at de mange nuancer kommer frem, så børn og voksne kan lære af de erfaringer, beskrivelser, ideer og visioner, der åbner for hidtil uanede muligheder (Hertz, 2008). Børn udvikler sig og lærer ved aktivt at interagere med omverdenen, hvorved de tilegner sig viden, færdigheder, normer, holdninger, social adfærds- og handlemåder, og opnår nye erfaringer, som bygges på allerede erhvervede. Barnet bruger sine sanser og krop, imiterer og gentager læreprocessen. Det er derfor altafgørende, at SFO en danner udviklende rammer for læring og tilbyder passende udfordringer i forhold til børnenes kompetencer og potentiale. Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken. Leg har værdi i sig selv, da den giver børnene mulighed for selvbestemmelse, medbestemmelse og bruges også til at afsøge, udfordre og bearbejde vanskeligheder. En anden form for leg sker med en didaktisk tilgang og med et særligt mål. Pædagogen planlægger og igangsætter legen, mens børnene har medbestemmelse og medindflydelse inden for nogle på forhånd givne bestemte rammer. Desuden har det pædagogiske personale en særlig forpligtelse til at reflektere over deres position som rollemodeller. De voksne skal være motiverende og engagerede samt være bevidste om at skabe positive og anerkendende relationer til børnene. Indfries disse forudsætninger, skabes der optimale muligheder for, at de voksne og børn er i flow, og som følge heraf opstår der læring. 2

3 I Brændgårdskolens SFO tilstræbes det, at barnet skal opleve: At være værdifuld i sig selv og i fællesskaber. Tolerance og respekt for hinanden. At kunne værne om sin egen integritet. At kunne håndtere følelser. Barnet skal gøre brug af dets viden og færdigheder ved at: Tage initiativer og fortage valg og fastholde valget. Fordybe sig individuelt og i samarbejde med en gruppe. Tage personligt ansvar for sig selv og andre. Opnå selvværd, ansvarlighed og nysgerrighed. Observationer af børnene. Nærværende og anerkendende voksne. Det gode forældresamarbejde. Sociale aktiviteter (leg, sport osv.). At støtte op om barnets egne valg. At bruge sproget til at give barnet handlemuligheder. 3

4 Vi vægter en demokratisk tilgang til, at barnet får mulighed for personlig udvikling samt evnen til at indgå i samspil og sociale relationer, der fremmer: At barnet udviser empati og forstår betydningen af jeg og vi. Udviklingen af respekt og ansvarlighed for fællesskaber. Ansvarlighed i forhold til de materielle ting både på skolen og i SFO en. Egne beslutninger og initiativer. Accepten af forskellighed. Evnen til at etablere og vedligeholde venskaber. Barnet skal gøre brug af dets viden og færdigheder ved at: Have forståelse for børn med andre normer og værdier end dets egne. Have forståelse for arbejdet med SFO ens værdier, normer og regler. Skabe gode relationer i form af venskaber og være en aktiv og ansvarlig del af gruppen. Udvise medmenneskelige opmærksomhed for andre børn. At værdier, normer og regler skal efterleves. Troværdige voksne. Gode relationer både på tværs af alder og fra egen klasse. Børnenes frie leg og SFO en som frirum. 4

5 Gennem hverdagens aktiviteter vil vi udvikle barnets sprog og fremme: Evnen til at kommunikere. Evnen til at forstå kropssprog. Muligheden for sproglig kreativitet. Udviklingen af ordforråd. Læse- og skriveudviklingen. Barnet skal gøre brug af dets viden og færdigheder ved at: Lytte, fabulere, fortælle og genfortælle. Indgå i samtale og dialog. Være aktiv i demokratiske processer. Højtlæsning og lege. Lektiecafé. Dialog. Det gode sprog. Gode rollemodeller. Nysgerrige pædagoger. 5

6 Gennem dagligdage fysiske aktiviteter vil vi fremme: Udforskningen af den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem sanserne. Motoriske færdigheder, grov- og fin motorikken. Barnets glæde ved bevægelse. Fokus på kost. Barnet skal gøre brug af dets viden og færdigheder ved at: Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed. Kende og udnytte hele skolens legeområde. Kende lokalområdets muligheder og begrænsninger. Begå sig i trafikken. Indkøb, køkkenturnus, at forberede osv. Ture ud af huset - naturoplevelser. Eftermiddagsmad. At bruger hallen, salen og udearealerne så ofte som muligt. Ture i svømmehallen. At gå til alt der har gåafstand. 6

7 Gennem naturens mangfoldighed vægter vi, at børnene får mulighed for oplevelser der fremmer lysten til at: Færdes og lege i naturen. Færdes i skolens ude- og nærmiljø. Udforske og eksperimentere. Bruge alle sanserne i naturen. Barnet skal gøre brug at dets viden og færdigheder ved at: Lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen. Tage hensyn og vise respekt for naturen. Besøg i naturen (sø og skov). Aktiviteter der skaber nysgerrighed. Respekt for naturen og børnenes egne omgivelser. Naturrekvisitter og bøger om naturens gang. At fremstille mad over bål. At indsamle naturens egne madforråd. 7

8 Gennem mangeartede kulturelle og æstetiske oplevelser i dagens aktiviteter og særlige tilrettelagte aktivitetsforløb i hverdagen vil vi fremme: Barnets fantasi og kreativitet. Lysten til at gå på opdagelse i forskellige materialer. Lysten til at gå på opdagelse i litteraturen, musik, teater og billeder. Lysten til at eksperimentere og øve sig. Barnet skal gøre brug af dets viden og færdigheder ved: At opleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder. Aktivt at opsøge og nyde og skabe æstetiske indtryk og udtryk. At tænke abstrakt. Tilgængelige aktivitetsmaterialer. Planlagte aktiviteter. Spontane aktiviteter (børnenes ideer). Temaer i traditioner, årstider og natur osv. 8

9 SFO en vægter det gode samarbejde mellem daginstitutioner, skole og SFO. Institutionen forholder sig til: Herning Kommunes Sammenhængende Børnepolitik (www.herning.dk). Institutionens mål- og indholdsbeskrivelse. Særlig samarbejdsaftale (se skolen/sfo ens hjemmeside). Hverdagen mellem daginstitution, skole og SFO: Eftermiddagsbesøg af kommende 0. kl. børn. Et årligt planlægningsmøde med personale fra de tre institutioner. Fire møder årligt i ledelsesteamet. Hverdagen mellem skole og SFO: Tæt forældresamarbejde. Den årlige atletikdag. Det årlige motionsløb. SFO-personales deltagelse i skoletimer. Deltagelse i forældrekonsultationer efter behov. Førskolegruppe pr. 1. april. Fritidsaktiviteter. Lektiehjælp er et tilbud i SFO en. For børn med særlige behov er skolen forpligtet til sammenhæng i den pædagogiske indsats. Det betyder, at evt. lektiehjælp altid skal være del af en handleplan. Dog er det vigtigt at understrege, at lektiehjælp i SFO ikke er specialundervisning. I hverdagen: Tilbydes lektiecafé hver eftermiddag fra kl. ca Der er en voksen til stede, som kan støtte op omkring dagens lektier. Har et barn et særligt behov, samarbejdes der med læreren og forældrene for derigennem at finde en løsningsmulighed, som kan give barnet den optimale støtte. Det er forældrene, som har ansvaret for barnets lektier. Lektiehjælp er på frivillig basis. 9

10 I arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO en skal der i forhold til børn med særlige behov være fokus på, hvordan det sikres, at disse børns udvikling og velbefindende styrkes. I forhold til de temaer i mål- og indholdsbeskrivelsen kan det, i relation til det enkelte barn med særlige behov samt tosprogede børn, være nødvendigt at udarbejde en særskilt handlingsplan, hvor barnets behov beskrives, og hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges. Barnets viden og færdigheder, som pædagogerne skal gøre brug af: Helhedssynet på barnet. Inklusion af barnet i udsatte positioner. Det daglige forældresamarbejde. Det planlagte samarbejde. Evt. en kontaktperson fra institutionen som bindeled. I hverdagen arbejder vi ud fra: At alle børn i SFO, uanset fysisk eller psykisk handicap eller sociale vanskeligheder, skal kunne inkluderes på en måde, der giver dem oplevelsen af at være en ligeværdig del af det sociale og kulturelle fællesskab. Der laves handleplaner specielt for disse børn. Et tæt samarbejde mellem skolen og SFO ens personale. Forældresamarbejde. At hverdagen tilrettelægges, så alle børn kan være med. At aktivitetstilbuddene differentieres. At huset inddrager ressourcepædagoger, AKT, PPR, tosprogskonsulenten osv. Dokumentation er et vigtigt værktøj for at sikre det kvalificerede pædagogiske arbejde. Systematisk evaluering bidrager til udviklingen af arbejdet med det enkelte barn og er med til at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde. I hverdagen foretager vi: Intern dokumentation: Iagttagelser Refleksioner Evaluering 10

11 Personalemøder Mål- og indholdsbeskrivelse Foto, udstillinger osv. Ekstern dokumentation: Daglig dialog med forældrene Forældresamtaler Forældremøder Forældrekaffe/eftermiddagshygge Skole-SFO samarbejde Aktivitetskalender Barnets egne kreationer udstilles Evalueringen systematiseres gennem konkrete udvalgte evalueringsmodeller, som bidrager til en fastholdelse af fokus på de konkrete pædagogiske mål. Evalueringsværkstøjer: SMTTE modellen => Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering. LP => Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. 11

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Navn på SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR EGESKOV SFO GÆLDENDE FRA 01.01. 2012 Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Antal børn i SFO en:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere