14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser"

Transkript

1 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Ilisimatusarfik skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, udvikling og uddannelse, foretage en løbende udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og formidle samt udveksle viden om videnskabens metoder og resultater. Stk. 2. Ilisimatusarfik har forskningsfrihed og metodefrihed og skal værne herom. I det omfang de fornødne resurser er til stede, kan Landsstyret efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik pålægge institutionen forsknings-, udrednings- og undervisningsopgaver. Stk. 3. Ilisimatusarfik skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Ilisimatusarfiks forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme udvikling i Grønland og det arktiske område. Ilisimatusarfik skal som central videns - og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde sine medarbejdere til at deltage i den offentlige debat. Kapitel 2 Uddannelser 2. Ilisimatusarfik kan udbyde følgende forskningsbaserede uddannelser, som er selvstændige, afrundede uddannelsesforløb: 1) Mellemlange videregående uddannelser: a) Bacheloruddannelse på 180 ECTS point. b) Professionsrettet bacheloruddannelse på mellem 180 og 240 ECTS point. c) Diplomuddannelse på 60 ECTS point. 2) Overbygningsuddannelser: a) Kandidatuddannelse på 120 ECTS point. b) Masteruddannelse på mellem 60 og 90 ECTS point. 3) Forskeruddannelser: a) Ph. d.-uddannelse på 180 ECTS point. Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde tillade en fravigelse af de i stk. 1 nævnte ECTS point. 3. Bacheloruddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse, kandidatuddannelse og ph. d.-uddannelse udbydes som forskningsbaserede heltidsuddannelser. Diplomuddannelser og masteruddannelser udbydes som forskningsbaserede deltidsuddannelser. Stk. 2. Ilisimatusarfik kan udbyde sine heltidsuddannelser som deltidsuddannelser. Stk. 3. Ilisimatusarfik kan udbyde enkelte fag og fagspecifikke kurser fra de i 2, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte uddannelser. EM 2007/37 KIIIP j. nr

2 Stk. 4. Uddannelsernes længde, indhold, faglige niveau og formelle opbygning skal udformes, så de svarer til nationale og internationale uddannelsestilbud, og således at meritoverførsel, studenterudveksling og international anerkendelse kan opnås. 4. Landsstyret godkender efter udtalelse fra Ilisimatusarfik uddannelser inden for nye fagområder. Stk. 2. Landsstyret kan begrænse udbuddet af uddannelser, hvis der ikke længere er behov for, at en uddannelse udbydes af Ilisimatusarfik, eller hvis uddannelsen ikke længere lever op til de til enhver tid gældende kvalitetskrav for forskningsbaseret uddannelse. Stk. 3. Landsstyret kan begrænse tilgangen til uddannelserne. Stk. 4. Landsstyret kan i særlige tilfælde igangsætte en evaluering af en eller flere uddannelser. 5. Ilisimatusarfik kan inden for sine fagområder tildele diplomgrad, bachelorgrad, mastergrad, kandidatgrad og ph. d.-grad. Stk. 2. Landsstyret kan efter indstilling fra Ilisimatusarfik godkende, at de i stk. 1 nævnte grader tildeles i fællesskab med et andet universitet, hvis en del af uddannelsen er foregået på dette. Stk. 3. Ilisimatusarfik kan tildele æresdoktorgraden som ph. d.-grad. 6. Ilisimatusarfik kan indgå aftaler med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder tilsvarende uddannelser, om dele af en uddannelse eller forskning, der er knyttet til en uddannelse. 7. Landsstyret fastsætter, efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik, regler om uddannelse, herunder eksamen, censur, klager og kvalitetsudvikling, og for adgang til uddannelse. Stk. 2. Ilisimatusarfik fastsætter inden for rammerne af de regler, der er udstedt i medfør af stk. 1, studieordninger, der beskriver indhold og opbygning i uddannelserne. 8. Ilisimatusarfik tilbyder studerende vejledning under uddannelsesforløb om uddannelsen, mulighederne for studieophold uden for Grønland og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. Kapitel 3 Styrelse Bestyrelsen 9. Bestyrelsen er Ilisimatusarfiks øverste myndighed. Den varetager Ilisimatusarfiks interesser som forsknings- og uddannelsesinstitution og fastlægger retningslinier for Ilisimatusarfiks udvikling og organisation. Stk. 2. Bestyrelsen er over for Landsstyret ansvarlig for Ilisimatusarfiks virke, herunder forvaltningen af de økonomiske resurser. Bestyrelsen godkender budgettet, herunder fordelingen af resurserne og principperne for deres anvendelse efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen underskriver regnskabet. Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder en statut for Ilisimatusarfik og ændringer heri. Statutten og ændringer skal godkendes af Landsstyret. 4

3 Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Den ansætter og afskediger prorektor og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor. Stk. 5. Bestyrelsen kan indgå en resultatkontrakt med Landsstyret. Stk. 6. Bestyrelsen har ikke kompetence i enkeltsager vedrørende Ilisimatusarfiks øvrige ansatte, jf. stk. 4, eller vedrørende studerende. Stk. 7. Landsstyret kan pålægge bestyrelsen at træde tilbage, hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud om at berigtige retsstridige forhold, således at en ny bestyrelse kan nedsættes. 10. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme Ilisimatusarfiks udvikling med deres kendskab til Grønland og arktiske forhold, erfaring og indsigt i ledelse, forskning og uddannelse samt i formidling og udveksling af viden. Stk. 2. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om bestyrelsens arbejde. 11. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der sammensættes således: 1) 6 udefrakommende medlemmer. 2) 2 medlemmer, der repræsenterer Ilisimatusarfiks forskere og undervisere, herunder ansatte ph. d.-studerende. 1 af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor. 3) 1 medlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale. 4) 2 medlemmer, der repræsenterer de studerende. 1 af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor. Stk. 2. Landsstyret udpeger de udefrakommende medlemmer i deres personlige egenskab og for en periode på 4 år. Der skal ved udpegningen lægges vægt på faglige og personlige kvalifikationer og på erfaringen med at udvikle virksomheder og forsknings- og uddannelsesmiljøer, gerne i et internationalt perspektiv. Genudpegning kan finde sted. Stk. 3. De i stk. 1, nr. 2-4 nævnte medlemmer vælges ved direkte valg af 5 valggrupper således: 1) Valggruppe 1. Forskere og undervisere på bachelor-, kandidat-, master- og ph. d.- uddannelserne. 2) Valggruppe 2. Forskere og undervisere på uddannelserne til professionsrettet bachelor og diplomuddannelserne. 3) Valggruppe 3. Studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne og ph. d.-studerende. 4) Valggruppe 4. Studerende på uddannelserne til professionsrettet bachelor. 5) Valggruppe 5. Teknisk og administrativt personale. Stk. 4. Kun ansatte, der er ansat med et halvt årsværk og derover, og studerende på fuld tid er valgbare og stemmeberettigede. Stk. 5. De i stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte repræsentanter er omfattet af reglerne om beskyttelse af tillidsrepræsentanter på deres område. Stk. 6. Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefrakommende medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 7. De nærmere regler om bestyrelsens nedsættelse og virke fastsættes i statutten. Rektorat 12. Ilisimatusarfiks daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som er fastsat af bestyrelsen. Ilisimatusarfiks øvrige ledelse varetager deres opgaver efter retningslinjer fra rektor. 5

4 Stk. 2. Rektor bistås af prorektor, der er rektors stedfortræder. Rektor og prorektor udgør Ilisimatusarfiks rektorat. Stk. 3. Rektor og prorektor skal være anerkendte forskere inden for et af Ilisimatusarfiks fagområder og have kendskab til grønlandske forhold og indsigt i uddannelsesområdet. Rektor skal desuden have erfaring med ledelse og udvikling af forsknings- og uddannelsesmiljøer. 13. Rektor repræsenterer Ilisimatusarfik og træffer afgørelse i alle sager, hvor kompetencen ikke er henlagt til bestyrelsen, akademisk råd, institutledelse eller institutråd, jf. 9 og 10, 14, stk. 1, nr. 4 og 5, 18 og 19, stk. 3. Stk. 2. Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af den øvrige øverste ledelse, jf. 9, stk. 4 til bestyrelsen. Stk. 3. Rektor ansætter og afskediger institutledere og afdelingsledere. Stk. 4. Rektor indstiller budgettet og regnskabet til bestyrelsen og underskriver regnskabet. Stk. 5. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende, herunder om fortabelse af studieplads. Stk. 6. Rektor godkender alle eksterne samarbejdsaftaler, der forpligter Ilisimatusarfik. Stk. 7. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og overtage dets opgaver. Akademisk råd 14. Der nedsættes et akademisk råd, som har følgende opgaver: 1) Udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger. 2) Udtale sig til rektor om væsentlige forsknings- og uddannelsesområder og om planer for vidensudveksling. 3) Godkende forslag til studieordninger og forsøgsordninger vedrørende uddannelserne efter indstilling fra institutrådene. 4) Sammensætte fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger og om erhvervelse af ph. d.-graden. 5) Tildele ph. d.-graden. Stk. 2. Akademisk råd har ret til at udtale sig i alle akademiske forhold af væsentlig betydning for Ilisimatusarfiks organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske sager, rektor forelægger. Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 15. Akademisk råd sammensættes således: 1) Rektor, der er født formand. 2) Prorektor. 3) 2 medlemmer, der repræsenterer institutledelserne, jf. 18, stk af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor. 4) 2 medlemmer, der repræsenterer Ilisimatusarfiks forskere og undervisere, herunder ansatte ph. d.-studerende. 1 af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor. 5) 2 medlemmer, der repræsenterer de studerende. 1 af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor. 6) 1 medlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale, som observatør. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 4-6 nævnte medlemmer vælges efter de i 11, stk. 3 og 4 nævnte regler. 6

5 16. Ved behandling af de i 14, stk. 1, nr. 4 nævnte forhold, i sager om tildeling af ph. d.- graden samt i forhold, der udelukkende handler om forskning, er kun de medlemmer, der er forskere, stemmeberettigede. Stk. 2. De nærmere regler vedrørende akademisk råd, herunder om valg og valgperiode, fastsættes i statutten. Institutter 17. Ilisimatusarfiks forskning og forskningsbaserede uddannelser foregår på institutter. Stk. 2. Institutterne skal så vidt muligt omfatte både bachelor- og kandidatuddannelser og uddannelser til professionsrettet bachelor og skal omfatte fagområder med faglig og forskningsmæssig sammenhæng. Stk. 3. En uddannelse kan placeres uden for et institut, hvis ingen af institutterne udfører den forskning, som uddannelsen er baseret på. Der skal i sådanne tilfælde indgås en aftale med et andet universitet om forskning samt tilrettelæggelse og godkendelse af uddannelsen, jf Et institut ledes af en institutleder. Institutlederen kan samtidigt være afdelingsleder, jf. 24. Stk. 2. Institutlederen ansætter og afskediger instituttets øvrige ansatte bortset fra afdelingsledere, jf. 13, stk. 3. Stk. 3. Institutleder og afdelingsledere udgør institutledelsen. Den varetager i henhold til retningslinjer, der er godkendt af rektor og efter indstilling fra institutrådet, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Stk. 4. Institutledelsen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver med respekt for deres frie valg af videnskabelige metoder. 19. Institutlederen skal have anerkendt forskererfaring inden for sit fagområde og undervisningserfaring. 20. Ved hvert institut oprettes et institutråd. Stk. 2. Institutrådet drøfter de generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse ved instituttet, inden institutledelsen afgiver indstilling herom til rektor og akademisk råd. Stk. 3. Institutrådet godkender efter generelle retningslinjer og indstilling fra afdelingslederne: 1) Optagelse af studerende. 2) Meritoverførsler. 3) Tildeling af akademiske grader med undtagelse af ph. d.-graden. 4) Oprettelse af instituttets innovations- og kvalitetsfremmeråd, jf. 25. Stk. 4. Institutrådet afgiver indstilling til akademisk råd om: 1) Studieordninger for uddannelserne ved instituttet. 2) Forsøgsordninger vedrørende uddannelserne. 3) Nedsættelse og sammensætning af fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger og om erhvervelse af ph. d.- graden. 4) Instituttets forslag til budget. 5) Organisering i afdelinger og disses ansvarsområder. 7

6 Stk. 5. Institutrådet har i øvrigt ret til at udtale sig i alle sager af væsentlig betydning for instituttets organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de forhold, rektor og institutlederne forelægger. 21. Et institutråd sammensættes således: 1) Institutlederen, der er formand. 2) Afdelingslederne. 3) 2-3 medlemmer, der repræsenterer instituttets forskere og undervisere, herunder ansatte ph. d.-studerende. 2 medlemmer skal have forskningsbaggrund. Har instituttet uddannelser til professionsrettet bachelor, skal 1 af medlemmerne repræsentere disse uddannelser. 4) Har instituttet ansat teknisk-administrativt personale, er denne gruppe repræsenteret med højst 2 medlemmer. 5) 1 studerende fra hver af instituttets fuldtidsuddannelser, dog mindst 2 studerende. 22. De i 21, stk. 1, nr. 3 5 nævnte medlemmer vælges ved direkte valg blandt de ansatte og studerende på instituttet. Stk. 2. Kun ansatte, der er ansat med et halvt årsværk og derover og studerende på fuld tid er valgbare og stemmeberettigede. Stk. 3. Regler om forberedelse og gennemførelse af valg fastsættes i statutten. Afdelinger 23. Et institut kan have flere afdelinger. Stk. 2. En afdeling kan bestå af en eller flere forskningsbaserede uddannelser og/eller en eller flere forsknings- og formidlingsenheder uden formaliseret uddannelsesvirksomhed. 24. En afdeling ledes af en afdelingsleder, der varetager den daglige ledelse af afdelingen. Stk. 2. Afdelingslederens opgaver omfatter afgivelse af indstilling og forslag til institutledelsen og institutrådet, herunder: 1) Udarbejdelse af forslag til studieordninger. 2) Udarbejdelse af undervisningsplan og eksamensplan. 3) Udarbejdelse af forsknings- og formidlingsplan, hvis afdelingen har forskningsopgaver. 4) Udarbejdelse af forslag til afdelingens organisation, herunder udpegning af studieledere og studievejledere. 5) Fremsættelse af forslag til medlemskab af instituttets innovations- og kvalitetsfremmeråd. Stk. 3. Afdelingslederen afgiver i øvrigt indstilling til institutledelse og institutråd om forhold af betydning for afdelingens virksomhed og om ansættelser og afskedigelser og skal høres vedrørende alle sager af betydning for afdelingen. Innovations- og kvalitetsfremmeråd 25. Et institutråd skal nedsætte et innovations- og kvalitetsfremmeråd som inspirationskilde og rådgiver for bestyrelsen, rektorat, akademisk råd, institutledere og institutråd samt afdelingsledere. Stk. 2. Innovations- og kvalitetsfremmerådet skal vurdere, hvad der kan bidrage til at: 1) Styrke forskningen og den forskningsbaserede uddannelse ved instituttet. 2) Styrke instituttets placering og deltagelse i internationalt forsknings- og uddannelsessamarbejde og gøre instituttet til en attraktiv partner i et sådant samarbejde. 8

7 3) Styrke instituttets placering som en forsknings- og uddannelsesenhed, der bidrager til at fremme Ilisimatusarfiks formål. Stk. 3. Innovations- og kvalitetsfremmerådet kan i samråd med institutrådet nedsætte udvalg, der er særligt sagkyndige inden for et bestemt fagområde eller en bestemt uddannelse. Medlemmer af sådanne udvalg behøver ikke at være medlemmer af et innovations- og kvalitetsfremmeråd. 26. Innovations- og kvalitetsfremmerådet består af eksterne sagkyndige. De sammensættes for en 4 års funktionsperiode på følgende måde: 1) Fra 1 til 3 medlemmer udpeget af rektor. 2) Fra 1 til 3 medlemmer udpeget af institutrådet. 3) 1 medlem udpeget efter indstilling fra de studerende ved instituttet. Stk. 2. Medlemmerne af hvert innovations- og kvalitetsfremmeråd skal samlet have sådanne kompetencer, at rådet kan varetage de i 25, stk. 2, nævnte opgaver. Stk. 3. Regler for nedsættelse og funktionsmåde for et innovations- og kvalitetsfremmeråd fastsættes i statutten. Kapitel 4 Økonomi og administration Økonomiske forhold 27. Ilisimatusarfiks årlige bevillinger til lovbundne og aftalebestemte opgaver fastsættes på landstingsfinansloven. Stk. 2. Ilisimatusarfik kan modtage tilskud og gaver fra anden side end landskassen. Sådanne tilskud og gaver skal holdes adskilt fra finanslovmidler. Stk. 3. Ilisimatusarfik kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Stk. 4. Ilisimatusarfik kan disponere frit over tilskud og andre indtægter. Ilisimatusarfik skal overholde budgetforudsætningerne og varetage de opgaver, der fremgår af disse. 28. Ilisimatusarfik skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Hjemmestyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Stk. 2. Regnskabet skal indeholde særskilt regnskab for anvendelsen af finanslovbevillingen. Stk. 3. Årsregnskabet revideres af Grønlands Hjemmestyres revision. Stk. 4. Bestyrelsen skal hvert år inden udgangen af marts fremsende en årsrapport med årsregnskabet og revisionsprotokollat til Landsstyret. Landsstyret fremsender efter godkendelse af årsrapporten denne til Landstinget til orientering. Administration 29. Ilisimatusarfiks administration ledes af en universitetsdirektør, der referer til rektor. Stk. 2. Ilisimatusarfik varetager drift og forvaltning af Ilimmarfik og kan efter aftale udføre administrative opgaver for andre institutioner i Ilimmarfik. 9

8 Kapitel 5 Øvrige bestemmelser 30. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde og i begrænset omfang godkende fravigelser fra bestemmelserne i kapitel 2 og 3 efter forslag fra Ilisimatusarfik. 31. Ilisimatusarfiks afgørelse af en klage, der vedrører de studerendes retsstilling, kan altid indbringes for Landsstyret. Stk. 2. Fristen for at indgive klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen blev meddelt klageren. Stk. 3. Landsstyret fastsætter i øvrigt regler for klageadgang og behandling af klager. Kapitel 6 Ikrafttrædelse med videre 32. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves følgende landstingslove, landstingsforordninger og Hjemmestyrets bekendtgørelser: 1) Landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996 om Ilisimatusarfik som ændret ved landstingslov nr. 17 af 20. november ) Landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1995 om uddannelse til journalist. 3) Landstingsforordning nr. 2 af 2. maj 1996 om uddannelse af lærere til folkeskolen som ændret ved landstingsforordning nr. 2 af 21. maj ) Landstingsforordning nr. 10 af 31. oktober 1996 om uddannelse af socialrådgivere som ændret ved landstingsforordning nr. 16 af 6. november ) Landstingsforordning nr. 7 af 29. oktober 1999 om uddannelse til sygeplejerske. 6) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 2. januar 1990 om regler for valg til de styrende organer, herunder valg af rektor og prorektor ved Ilisimatusarfik. Stk. 3. De øvrige bestemmelser, der er fastsat eller opretholdt i medfør af de i stk. 1 nævnte landstingslove og landstingsforordninger, forbliver i kraft indtil de erstattes af nye bestemmelser eller ophæves. 33. De, der ved lovens ikrafttræden er valgt til rektor og prorektor, kan forblive i disse stillinger indtil den af bestyrelsen ansatte rektor og prorektor tiltræder deres stillinger. Stk. 2. De, der ved lovens ikrafttræden er valgt til institutledere, kan forblive i disse stillinger indtil de institutledere, som skal udnævnes af rektor, tiltræder deres stillinger. Stk. 3. De, der ved lovens ikrafttræden er valgt til universitetsråd og studienævn, kan forblive i disse hverv indtil bestyrelsen er nedsat henholdsvis indtil der er valgt institutråd. Stk. 4. Ansatte ved de institutioner, der sammenlægges med Ilisimatusarfik, bevarer deres nuværende løn- og ansættelsesforhold. 34. Bestyrelsen og akademisk råd skal være nedsat senest 1. marts Stk. 2. Universitetsrådet varetager de opgaver, der er henlagt til bestyrelsen, indtil denne er nedsat. Universitetsrådet træffer dog kun de beslutninger, der er nødvendige for Ilisimatusarfiks fortsatte virksomhed. Lederne af de institutioner, der sammenlægges med Ilisimatusarfik, indtræder i universitetsrådet. 10

9 Stk. 3. Studienævnene varetager de opgaver, der er henlagt til institutrådet, indtil dette er nedsat. Studienævnene træffer dog kun de beslutninger, der er nødvendige for instituttets fortsatte virksomhed. Stk. 4. Indtil en ny institutstruktur er trådt i kraft, bevarer professionsskolerne og Inerisaavik deres nuværende struktur og med reference til rektor. Grønlands Hjemmestyre, den 2007 Hans Enoksen / Tommy Marø 11

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference 1 J.nr. 2003-2000-8 17. januar 2003 Fra udkast til lovforslag I nedenstående skema er de ændringer, der er sket på vejen fra udkastet til det fremsatte lovforslag,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Bilag 6 Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Den 1. juli 2003 overgår IT-højskolen i København fra at være et frifakultet med Handelshøjskolen i København som værtsinstitution til

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster.

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. Dokumentnr.: 322724 Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. af 2007 Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. I medfør af 2-5 i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF Vedtægt for Herlev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Herlev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Herlev Kommune, Region

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2006 EM 2006/42 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Formålet med dette forslag er at skabe rammer for, at en række nye og eksisterende videregående

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) 1) Page 1 of 11 LBK nr 652 af 24/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-06-2012 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012-00047 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen 1. Navn og hjemsted 1.1 Mødrehjælpens navn er 'Fonden Mødrehjælpen'. 1.2 Mødrehjælpen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Mødrehjælpens formål er: At yde

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1.

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1. Region Midtjylland Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens Bilag til Forretningsudvalgets møde 1. april 2008 Punkt nr. 7 Vedtægter for De gymnasiale Uddannelser på Campus

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca) er en selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet er

Læs mere

Vedtægter for Højskolen Skærgården

Vedtægter for Højskolen Skærgården Vedtægter for Højskolen Skærgården 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Højskolen Skærgården er en uafhængig, selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet 26. oktober 1972 på initiativ

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04)

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) 1 Navn og Hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2 Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Institut for Uddannelsesvidenskab. Jens Jakobsen Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab 19. sept. 2008

Institut for Uddannelsesvidenskab. Jens Jakobsen Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab 19. sept. 2008 Institut for Uddannelsesvidenskab Jens Jakobsen Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab 19. sept. 2008 Institut for Uddannelsesvidenskab Instituttet varetager flg. opgaver: faglig konsulenttjeneste

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Rybners Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Rybners er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) BEK nr 1043 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat EU s regelgrundlag for Erasmus Mundus programmet Indholdsoversigt 1. Hvad er Erasmus Mundus programmet? 2. Hvilke

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål Gentofte Kommune 1. april 2008 STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT Brugerbestyrelsens formål Ved tilbud I Gentofte Kommune til voksne efter Servicelovens

Læs mere