Vedtægter for IT-Universitetet i København (ITU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for IT-Universitetet i København (ITU)"

Transkript

1 Bilag 6 Vedtægter for IT-Universitetet i København (ITU) Side 1 af 33

2 VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted Universitetets navn er IT-Universitetet i København (ITU), på engelsk IT University of Copenhagen. IT-Universitetet er en selvejende institution med hjemsted og værneting i Københavns Kommune. IT-Universitetet er under tilsyn af videnskabsministeren. 1 II. Formål 2 IT-Universitetet har til formål at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for informationsteknologi. IT-Universitetet skal tilstræbe et offentligt/privat samspil i såvel uddannelse som forskning og skal medvirke til at styrke det tværinstitutionelle samarbejde mellem IT-uddannelses- og -forskningsinstitutioner. IT-Universitetet skal udvikle og gennemføre uddannelsesprogrammer, der er attraktive for et stort antal personer, og som er egnet til at bibringe dem IT-kompetencer, der er relevante i forhold til den til enhver tid værende efterspørgsel. IT-Universitetet skal desuden gennem sin forskning bidrage til videnskabelig og industriel innovation. III. Økonomisk grundlag 3 Det økonomiske grundlag for IT-Universitetet tilvejebringes fortrinsvis ved videnskabsministerens tilskud til undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til IT-Universitetet, herunder ved uddannelsestaxameterbevillinger, midler fra private, forskningsmidler fra nationale og EU-forskningsprogrammer samt indtægtsdækket virksomhed. Side 2 af 33

3 IV. Organisatoriske forhold 4 IT-Universitetet ledes af en bestyrelse og en direktion. Direktionen består af en rektor, en prorektor og en forskningsdekan. IT-Universitetet har desuden et antal institutter og et antal administrative afdelinger. Institutternes og afdelingernes antal og levetid, samt hvem institutlederne henholdsvis afdelingslederne refererer til, fastlægges og ændres af rektor. Den til enhver tid gældende organisationsplan beskrives i et særskilt dokument, Organisationsoversigten. Hvert institut har en institutleder, og hver afdeling har en afdelingsleder, der har personaleledelsesansvaret for in- stituttets henholdsvis afdelingens medarbejdere. Institutlederen henholdsvis afdelingslederen refererer til et medlem af direktionen, med mindre andet fremgår af Organisationsoversigten. Antal og navne på studienævn angives ligeledes i Organisationsoversigten. Den på tidspunktet for disse vedtægters ikrafttræden gældende Organisationsoversigt for IT- Universitetet er vedlagt disse vedtægter som bilag 1. A. Ledelse 4 IT-Universitetet ledes af en bestyrelse og en direktion bestående af en rektor, en prorektor og en forskningsdekan. Bestyrelsen 5 IT-Universitetets bestyrelse består af 1 formand og 8 medlemmer. Formanden og 4 medlemmer er udefra kommende, 1 medlem er valgt af og blandt IT-Universitetets videnskabelige personale (VIP-medlem), 1 medlem er valgt af og blandt det teknisk-administrative personale på IT- Universitetet (TAP-medlem), og 2 medlemmer er valgt af og blandt de studerende på IT- Universitetet. Bestyrelsen kan beslutte blandt de udefra kommende medlemmer at udpege en næstformand. 6 Formanden og de 4 udefra kommende medlemmer udpeges af den på det relevante tidspunkt siddende bestyrelse. Formanden og de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 Side 3 af 33

4 år i overensstemmelse med de i tillæg 1 beskrevne procedurer. Genudpegning kan finde sted én gang. VIP-medlemmet vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet, herunder ansatte ph.d.-studerende, for en periode på 4 år med mulighed for genvalg højst én gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver person, der er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som den første i den måned, hvor der udskrives valg, og på tidspunktet for valgets afholdelse inden for de seneste 3 måneder har modtaget løn fra IT-Universitetet for minimum 100 timers arbejde. TAP-medlemmet vælges af og blandt det teknisk-administrative personale på IT-Universitetet for en periode på 4 år med mulighed for genvalg højst én gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver person, der er ansat på IT-Universitetet som teknisk-administrativ medarbejder, og som den første i den måned, hvor der udskrives valg, og på tidspunktet for valgets afholdelse inden for de seneste 3 måneder har modtaget løn fra IT-Universitetet for minimum 100 timers arbejde. De studerende vælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet for en periode på 1 år med mulighed for genvalg højst 3 gange. Valgbar og stemmeberettiget er enhver studerende, som er indskrevet på en kandidatuddannelse, eller som er studerende på master- eller diplomuddannelserne på IT-Universitetet, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Ved afholdelse af valg til bestyrelsen følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT- Universitetet. 7 Formanden og de 4 udefra kommende medlemmer i IT-Universitetets første bestyrelse er udpeget af videnskabsministeren for en periode på 4 år fra 1. oktober Genudpegning kan finde sted én gang. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer og formanden er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed; dog kræves til vedtagelse af forslag til budget, ansættelse og afskedigelse af rektor og IT-Universitetets øvrige øverste ledelse, strategi for IT- Universitetets langsigtede virksomhed og ledelse, større afvigelser fra det af bestyrelsen vedtagne budget og vedtægtsændringer, at mindst 5 medlemmer af bestyrelsen og formanden er til stede, Side 4 af 33

5 samt at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i de spørgsmål, til hvis vedtagelse der kræves, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for. Bestyrelsesmedlemmer, som er forhindret i at være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan stemme ved skriftlig fuldmagt. 9 Bestyrelsen er IT-Universitetets øverste myndighed. Bestyrelsen varetager IT-Universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen 1. forvalter IT-Universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for IT- Universitetets formål, 2. godkender efter drøftelser med rektor i bestyrelsen og efter indstilling fra rektor IT- Universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver IT-Universitetets regnskab, 3. foretager efter oplæg fra rektor løbende opfølgning og kontrol af IT-Universitetets regnskab og økonomi, 4. fastlægger IT-Universitetets uddannelsesudbud, 5. godkender efter indstilling fra rektor overordnede retningslinier for optagelsesprocedurer, 6. er ansvarlig for legalitetskontrollen og bevillingskontrollen, 7. fastsætter i tillæg 1 til disse vedtægter procedurer for udpegelse af formanden for bestyrelsen og de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer, 8. udpeger formanden for bestyrelsen og de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med procedurerne i tillæg 1, 9. beslutter, om der blandt de udefra kommende medlemmer skal udpeges en næstformand for bestyrelsen, 10. ansætter og afskediger rektor for IT-Universitetet, Side 5 af 33

6 11. ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor de øvrige medlemmer af IT- Universitetets direktion og administrationschefen, 12. fastsætter i tillæg 2 til disse vedtægter ansættelses- og afskedigelsesprocedurer for rektor, de øvrige medlemmer af IT-Universitetets direktion, administrationschefen og institutledere samt udpegnings- og afsættelsesprocedurer for studieledere; disse procedurer godkendes af videnskabsministeren, 13. fastsætter og ændrer Organisationsplan på direktionsniveau efter indstilling fra rektor, 14. fastlægger efter indstilling fra rektor nærmere valgregler for valg af VIP-medlemmer, TAP-medlemmer og studerende til de relevante kollegiale organer, 15. udarbejder ændringer til IT-Universitetets vedtægter, som godkendes af videnskabsministeren, 16. udarbejder forretningsorden for bestyrelsen og ændringer hertil, og 17. indgår efter oplæg fra rektor udviklingskontrakt med videnskabsministeren. Bestyrelsen kan bemyndige bestyrelsesformanden til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum 4 gange om året. Formanden for bestyrelsen og de øvrige udefra kommende bestyrelsesmedlemmer modtager særskilt vederlag i overensstemmelse med statens regler. 10 Bestyrelsen skal sikre, at der i størst muligt omfang er åbenhed om bestyrelsens arbejde. Således skal alle interesserede som udgangspunkt have adgang til bestyrelsens mødemateriale, forhandlinger og referater af bestyrelsens møder inden for de rammer, lov om offentlighed i forvaltningen fastlægger. De nærmere retningslinjer for åbenhed fastlægges i forretningsordenen for bestyrelsens arbejde. Side 6 af 33

7 Bestyrelsesformanden 11 På grundlag af en stående bemyndigelse fra bestyrelsen kan bestyrelsesformanden 1. efter forslag fra rektor indstille til videnskabsministeriet oprettelse af professorater og andre stillinger i lønramme 37 og højere, 2. efter indstilling fra rektor godkende rammerne for personale- og lønpolitikken samt lønstyringen på IT-Universitetet, 3. efter indstilling fra rektor godkende alle eksterne samarbejder, som overstiger en økonomisk ramme på 3% af IT-Universitetets omsætning i det senest afsluttede regnskabsår, og som forpligter IT-Universitetet, herunder samarbejds- og udliciteringsaftaler med andre universiteter og institutioner, og 4. repræsentere bestyrelsen indadtil og udadtil. Herudover kan formanden disponere over fast ejendom sammen med et andet bestyrelsesmedlem og træffe beslutninger på bestyrelsens vegne, efter bemyndigelse af denne. Bestyrelsesformanden skal tilstræbe, at bestyrelsens drøftelser finder sted i den samlede bestyrelse, og at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse. Næstformand 12 Såfremt bestyrelsen beslutter blandt de udefra kommende medlemmer at udpege en næstformand, kan næstformanden træffe beslutninger på formandens vegne efter bemyndigelse fra denne. Herudover varetager næstformanden i tilfælde af formandens forfald formandens opgaver i henhold til disse vedtægter og forretningsordenen for bestyrelsen og de beføjelser og forpligtelser, der er tillagt formanden i disse vedtægter og forretningsordenen. Side 7 af 33

8 Rektor 13 Rektor 1. er ansvarlig over for bestyrelsen i ethvert spørgsmål, 2. har inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat, ansvaret for den daglige ledelse af IT- Universitetet. Ledelsesretten omfatter alt personale, der er ansat på IT-Universitetet, 3. indstiller efter drøftelser med bestyrelsen budgettet til bestyrelsen, herunder forslag til fordeling af de samlede ressourcer og forslag til principper for ressourcernes anvendelse, og er ansvarlig for aflæggelse af regnskab samt for at holde bestyrelsen løbende underrettet om IT-Universitetets økonomiske udvikling, 4. disponerer IT-Universitetets bevillinger og indtægter i øvrigt i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte budgetter og retningslinier samt gældende lovgivning og bevillingsforudsætninger, 5. udarbejder forslag til bestyrelsen vedrørende overordnede retningslinjer for IT-Universitetets forskning og uddannelser og IT-Universitetets langsigtede virksomhed og udvikling og udarbejder handlingsplaner for udmøntning af de af bestyrelsen godkendte forskningsog uddannelsesstrategier, 6. indstiller ansættelse og afskedigelse af de øvrige medlemmer af direktionen samt administrationschefen til bestyrelsen, 7. ansætter og afskediger IT-Universitetets øvrige personale, dog kun institutledere, hvis der på IT-Universitetet ikke er ansat en forskningsdekan, jf. 16, nr. 3, 8. indstiller Organisationsplan på direktionsniveau og ændringer til denne til bestyrelsens godkendelse, 9. orienterer bestyrelsen om Organisationsplan og ændringer til denne vedrørende den øvrige del af IT-Universitetet, 10. udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra de relevante studienævn og godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene, hvis der på IT-Universitetet ikke er ansat en prorektor, jf. 15, nr. 1, Side 8 af 33

9 11. forhandler og aftaler løn og ansættelsesvilkår, hvor gældende aftaler og overenskomster giver hjemmel hertil, inden for rammer godkendt af bestyrelsesformanden, 12. indstiller til bestyrelsesformanden oprettelse af professorater og andre stillinger i lønramme 37 og højere, 13. nedsætter akademisk råd, 14. godkender efter indstilling fra akademisk råd sammensætningen af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger og sagkyndige udvalg til bedømmelse af videnskabelige arbejder med henblik på erhvervelse og tildeling af ph.d.- og doktorgraden, 15. opretter studienævn, fastlægger størrelsen af studienævn, bestemmer, om der skal afholdes indirekte valg til et studienævn gennem valg af et fagudvalg, sikrer udskrivelse af valg til studienævn og fagudvalg og godkender valgresultater, hvis der på IT-Universitetet ikke er ansat en prorektor, jf. 15, nr. 2, 16. godkender formand og næstformand for studienævn, hvis der på IT-Universitetet ikke er ansat en prorektor, jf. 15, nr. 3, 17. indstiller til bestyrelsesformandens godkendelse alle eksterne samarbejder, som overstiger en økonomisk ramme på 3% af IT-Universitetets omsætning i det senest afsluttede regnskabsår, og som forpligter IT-Universitetet, herunder samarbejds- og udliciteringsaftaler med andre universiteter og institutioner. Alle øvrige eksterne samarbejder, der forpligter IT-Universitetet, godkendes af rektor, 18. fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende, 19. udarbejder oplæg til udviklingskontrakt til bestyrelsen, og 20. tegner og kan forpligte IT-Universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom og træffer afgørelse i alle sager, medmindre afgørelsen er henlagt til bestyrelsen, akademisk råd eller et studienævn. Rektor er efter bemyndigelse af bestyrelsesformanden endvidere ansvarlig for, at IT-Universitetet til enhver tid overholder gældende lovgivning og regler, og er pligtig at foretage enhver anden handling, der er nødvendig til god og forsvarlig ledelse af IT-Universitetet, hvadenten sådanne handlinger måtte være beskrevet i nærværende vedtægt eller ej. Rektor kan bemyndige de øvrige direktionsmedlemmer eller administrationschefen til at træffe nærmere angivne beslutninger på rektors vegne eller til at varetage en række af rektors opgaver. Side 9 af 33

10 Prorektor 14 Prorektor 1. udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra de relevante studienævn og godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene, 2. opretter studienævn, og 3. godkender formand og næstformand for studienævn. Forskningsdekan Forskningsdekanen varetager den overordnede ledelse af institutterne, 2. sikrer tværgående kvalitetsudvikling af IT-Universitetets uddannelse og forskning, 3. ansætter og afskediger en institutleder ved hvert institut. B. Råd, nævn og udvalg Akademisk råd 16 IT-Universitetet nedsætter et akademisk råd. Akademisk råd består af 1 formand og 4 medlemmer. Rektor er født formand for akademisk råd. 2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet (VIP-medlemmer), og 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet. VIP-medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet, herunder ansatte ph.d.-studerende, for en periode på 4 år med mulighed for genvalg højst én gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver person, der er ansat på IT-Universitetet som undervis- Side 10 af 33

11 ningsassistent eller derover, og som den første i den måned, hvor der udskrives valg, og på tidspunktet for valgets afholdelse inden for de seneste 3 måneder har modtaget løn fra IT- Universitetet for minimum 100 timers arbejde. De studerende udvælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet for en periode på 1 år med mulighed for genvalg højst 3 gange. Valgbar og stemmeberettiget er enhver studerende, som er indskrevet på en kandidatuddannelse, eller som er studerende på master- eller diplomuddannelserne på IT-Universitetet, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Ved afholdelse af valg til Akademisk råd følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT- Universitetet. Akademisk råd udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, 2. udtaler sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling, 3. indstiller til rektor sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger, og sagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på erhvervelse og tildeling af ph.d.- og doktorgraden, 4. tildeler ph.d.- og doktorgraden, 5. kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for IT-Universitetets virksomhed, og 6. har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor foreligger. Studienævn 18 Prorektor, og hvis IT-Universitetet ikke har ansat en prorektor, rektor, opretter studienævn, der dækker de enkelte uddannelser/linjer eller flere uddannelser/linjer. Side 11 af 33

12 Ved afholdelse af valg til studienævn følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT- Universitetet. Til studienævn for uddannelser/linjer, der ikke er udliciteret, jf. 28, vælges et lige stort antal medlemmer af og blandt det videnskabelige personale (VIP), herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, der underviser på uddannelserne/linjerne og er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som den første i den måned, hvor der udskrives valg, og på tidspunktet for valgets afholdelse inden for de seneste 3 måneder har modtaget løn fra IT-Universitetet for minimum 100 timers arbejde. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på uddannelserne/linjerne som enten kandidat-, master- eller diplomstuderende, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 1 år. Til studienævn for uddannelser/linjer, der er udliciteret i deres helhed, jf. 28, vælges et lige stort antal VIP, herunder ansatte ph.d.-studerende, og studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, der ifølge oplysninger fra den institution, hvortil uddannelsen/linjen er udliciteret, underviser på uddannelserne/linjerne, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på uddannelserne/linjerne som enten kandidat-, master- eller diplomstuderende, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 1 år. Til studienævn for uddannelser/linjer, der er delvist udliciteret, jf. 28, vælges et lige stort antal VIP, herunder ansatte ph.d.-studerende, og studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, der underviser på uddannelserne/linjerne, og er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som den første i den måned, hvor der udskrives valg, og på tidspunktet for valgets afholdelse inden for de seneste 3 måneder har modtaget løn fra IT-Universitetet for minimum 100 timers arbejde. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på uddannelserne /linjerne som enten kandidat-, master- eller diplomstuderende, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 1 år. Der kan i de konkrete udliciteringsaftaler indsættes bestemmelser om, at VIP, der underviser på uddannelserne/linjerne, men som ikke er ansat på IT-Universitetet, kan blive tildelt en plads i studienævnet. I så fald overlades det til den uddannelsesinstitution, som udliciteringsaftalen er indgået med, at udpege institutionens repræsentant i studienævnet. Side 12 af 33

13 Til studienævn, der dækker flere uddannelser/linjer, kan en del af medlemmerne vælges ved indirekte valg. Der vælges i så fald et fagudvalg på hver uddannelse/linje. Til fagudvalget vælges et lige stort antal VIP, herunder ansatte ph.d.-studerende og studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, der underviser på uddannelsen/linjen og er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som den første i den måned, hvor der udskrives valg, og på tidspunktet for valgets afholdelse inden for de seneste 3 måneder har modtaget løn fra IT-Universitetet for minimum 100 timers arbejde. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på uddannelsen/linjen som enten kandidat-, master- eller diplomstuderende, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 1 år. VIP i fagudvalget vælger af deres midte en VIP til studienævnet. De studerende i fagudvalget vælger af deres midte en studerende til studienævnet. Til studienævn, hvor medlemmerne er valgt ved indirekte valg gennem fagudvalg, vælges herudover en repræsentant for det videnskabelige personale og en repræsentant for de studerende ved direkte valg. Den valgte VIP vælges af og blandt de VIP, herunder ph.d.-studerende, der underviser på uddannelserne/linjerne og er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som den første i den måned, hvor der udskrives valg, og på tidspunktet for valgets afholdelse inden for de seneste 3 måneder har modtaget løn fra IT-Universitetet for minimum 100 timers arbejde. Valgperioden for den direkte valgte VIP er 4 år. Den direkte valgte studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på uddannelserne/linjerne som enten kandidat-, master- eller diplomstuderende, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for den direkte valgte studerende er 1 år. Til ph.d.-studienævn vælges et lige stort antal VIP og ph.d.-studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, som er ansat på IT-Universitetet som adjunkt eller derover, og som den første i den måned, hvor der udskrives valg, og på tidspunktet for valgets afholdelse inden for de seneste 3 måneder har modtaget løn fra IT-Universitetet for minimum 100 timers arbejde. Ansatte ph.d.- studerende henregnes ikke til denne valggruppe i forbindelse med valg til ph.d.-studienævn. De studerende vælges af og blandt personer, der er indskrevet på ph.d.-studiet, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Studienævnet vælger af sin midte blandt sine VIP-medlemmer en formand. Studienævnet vælger af sin midte blandt de studerende en næstformand. Formand og næstformand for studienævn skal godkendes af rektor. Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af studienævnets arbejde. Side 13 af 33

14 19 Studienævn 1. indstiller studieleder til prorektor, eller såfremt en prorektor ikke er ansat på IT- Universitetet, rektor, 2. sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, 3. kvalitetssikrer og kvalitetsudvikler uddannelse og undervisning og påser opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer, 4. udarbejder forslag til studieordninger og ændringer heri til prorektors godkendelse, eller hvis en prorektor ikke er ansat på IT-Universitetet rektors godkendelse, 5. godkender plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, 6. behandler ansøgninger om merit og om dispensationer, og 7. udtaler sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfter forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger. Andre nævn og udvalg 20 Der etableres for IT-Universitetet samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 21 For nedsættelse af nævn og råd i øvrigt i henhold til denne vedtægt eller bestyrelsens beslutning gælder, at i det omfang, der skal vælges kandidater til sådanne nævn og råd, skal de pågældende være ansat på IT-Universitetet eller være tilmeldt som studerende ved IT-Universitetets uddannelser, medmindre bestyrelsen måtte træffe anden beslutning. Side 14 af 33

15 Repræsentantskab 22 Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte et repræsentantskab, der sammensættes af udefra kommende medlemmer. Repræsentantskabet drøfter på overordnet niveau IT-Universitetets forskning, uddannelse og øvrige virksomhed og afgiver udtalelse herom til bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for nedsættelse af et eventuelt repræsentantskab. C. Institutter 23 På IT-Universitetet etableres institutter, hvor undervisning og forskning finder sted. D. Institutleder og studieleder Institutleder 24 Lederen af hvert enkelt institut varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. I den tid, hvor de videnskabelige medarbejdere ikke er pålagt sådanne opgaver, forsker de frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. Studieleder 25 Studieleder udpeges af prorektor, eller hvis en prorektor ikke er ansat på IT-Universitetet, rektor efter indstilling fra studienævnet. Side 15 af 33

16 Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. E. Andre forhold 26 Klager behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor og indgives til rektor. 27 IT-Universitetet vil som et led i at koordinere og styrke IT-uddannelserne i regionen, indgå udliciteringsaftaler om uddannelsessamarbejder med Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet samt andre uddannelsesinstitutioner. Sådanne aftaler skal være skriftlige eller elektroniske og forsynet med digital signatur og skal sikre IT-Universitetets faglige indflydelse på og evaluering af sådanne udliciterede uddannelser. 28 IT-Universitetet gennemfører hvert semester en samlet elektronisk evaluering af IT-Universitetets kurser, undervisere og IT-Universitetet som helhed, jf. tillæg 3. V. Uddannelse og forskning 29 IT-Universitetet udbyder uddannelser på master-, diplom-, kandidat- og Ph.D niveau samt kortere, videre- og efteruddannelsesforløb samt kursusvirksomhed. 30 IT-Universitetet skal frembringe attraktive alternativer og supplementer til de eksisterende uddannelsestilbud på IT-området. Uddannelsestilbuddene skal tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at der sikres høje gennemførelsesprocenter uden at kompromittere det faglige niveau. Der skal således skabes fleksible rammer for undervisningen, der blandt andet skal åbne mulighed for fjernundervisning og hjemmeuddannelsespladser. IT-Universitetet skal kunne tilbyde stor fleksibilitet for studerende og undervisere og samtidig etablere et kompakt integreret, attraktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Side 16 af 33

17 31 Det påhviler IT-Universitetet at nedsætte et eller flere rådgivende IT-foresight paneler bestående af såvel repræsentanter for aftagere som forskere med henblik på at gøre IT-Universitetets forskningsaktiviteter og uddannelsesudbud fremtidsorienterede. VI. Vedtægtsændringer 32 Bestyrelsen kan fremsætte forslag til og vedtage ændringer af nærværende vedtægter i overensstemmelse med reglerne i 10, nr. 15. Vedtægtsændringer skal godkendes af videnskabsministeren. VII. Tegning IT-Universitetet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, hvor IT- Universitetet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem. 33 VIII. Regnskab og revision m.v. Bestyrelsen kan antage ekstern bistand til kontrol og styring af IT-Universitetets budgetter og regnskabsrapportering. 34 IT-Universitetet indgår udviklingskontrakt med videnskabsministeriet og udarbejder særskilt virksomhedsregnskab og forskningsårsberetning. IT-Universitetets regnskab opstilles og revideres efter reglerne i universitetslovens 28. IX. Ikrafttræden 35 Nærværende vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af videnskabsministeren. Side 17 af 33

18 X. Tillæg og bilag 36 Bilag 1: Organisationsplan 37 Tillæg 1: Tillæg 2: Tillæg :3 Procedurer for udpegelse af bestyrelsens formand og eksterne medlemmer af bestyrelsen. Ansættelses- og afskedigelsesprocedure for rektor, IT-Universitetets øvrige øverste ledelse og institutledere samt udpegnings- og afsættelsesproceduren for studieledere. IT-Universitetets elektroniske evaluering af kurser, undervisere og af institutionen som helhed På bestyrelsens vegne for IT-Universitetet i København Mogens Munk Rasmussen Bestyrelsesformand Godkendt af videnskabsministeren den Side 18 af 33

19 Bilag 1 til vedtægter for IT-Universitetet i København Organisationsoversigt Rektor Forskningsdekan Prorektor Direktionssekretærer Prorektor Administrationschef Forskningsdekan Intern service Institutleder Institutleder 3 studieledere Økonomichef Personalechef ITchef Studieadmin. Uddan.- afdeling Institutleder Institutleder Side 19 af 33

20 Tillæg 1 til vedtægter for IT-Universitetet i København Procedure for udpegelse af formanden og de fire udefra kommende medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af procedurerne for udpegelse af formanden for IT- Universitetets bestyrelse og de fire udefra kommende bestyrelsesmedlemmer, herunder kravene til bestyrelsesformanden og de udefra kommende bestyrelsesmedlemmers profil, kvalifikationer og uafhængighed. 38 Udpegelsesprocedure Formanden for bestyrelsen og de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år, første gang den 1. oktober Senest den 1. august nedsætter den siddende bestyrelse et udvalg bestående formanden for bestyrelsen, et af de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer, et af de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer de studerende på IT-Universitetet, det bestyrelsesmedlem, der repræsenterer IT- Universitetets videnskabelige personale, og det bestyrelsesmedlem, der repræsenterer det tekniskadministrative personale på IT-Universitetet. Dette udvalg udarbejder en liste med minimum seks udefra kommende kandidater til de fire poster som udefra kommende bestyrelsesmedlemmer. Herudover udarbejder udvalget en liste med minimum to udefra kommende kandidater til posten som bestyrelsesformand. For at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet tilstræber udvalget, at der blandt kandidaterne til såvel bestyrelsesformandsposten som posterne som udefra kommende bestyrelsesmedlemmer er personer, der allerede sidder i IT-Universitetets bestyrelse. Den siddende bestyrelse udpeger på baggrund af listerne formanden for bestyrelsen og de fire udefra kommende medlemmer. Såfremt den siddende formand for bestyrelsen eller et eller flere af de siddende udefra kommende medlemmer af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen inden udløbet af den periode på fire år, for Side 20 af 33

21 hvilken de er udpeget, udpeger bestyrelsen en ny bestyrelsesformand/et nyt udefra kommende bestyrelsesmedlem for den resterende del af den afgående formands/det afgående medlems udpegelsesperiode. Udpegelsen sker i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne principper. 39 Kvalifikationer Bestyrelsesformanden og de fire udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. Bestyrelsesformanden og de fire udefra kommende bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Der skal blandt bestyrelsesformanden og de fire udefra kommende bestyrelsesmedlemmer være repræsentanter, der har erfaring med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder gerne udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring. Bestyrelsesformanden og de fire udefra kommende medlemmer skal rekrutteres fra forskellige sektorer, for eksempel andre forskningsinstitutioner, kulturlivet, offentlige virksomheder, det private erhvervsliv m.v., således at IT-Universitetets bestyrelse afspejler universitetets samlede profil og opgaver. 40 Uafhængighed Bestyrelsesformanden de fire udefra kommende medlemmer skal være uafhængige. Bestyrelsesformanden og de fire udefra kommende medlemmer må således ikke modtage mandat fra en organisation, offentlig myndighed eller virksomhed, have en væsentlig økonomisk eller anden tilsvarende interesse i IT-Universitetet, have haft en fremtræden ledelsespost på IT-Universitetet inden for de seneste ti år, fungere professional rådgiver eller udføre opgaver af lignende karakter for IT- Universitetet, have en væsentlig økonomisk interesse i en virksomhed, der fungerer som professionel rådgiver eller udfører opgaver af lignende karakter for IT-Universitetet, være indskrevet som studerende på IT-Universitetet, eller være ansat på IT-Universitetet. Side 21 af 33

22 På bestyrelsens vegne: Mogens Munk Rasmussen Bestyrelsesformand Side 22 af 33

23 Tillæg 2 til vedtægter for IT-Universitetet i København 1. Rekruttering af rektor Bestyrelsen ansætter rektor, jf. Universitetslovens 10, stk. 7, og vedtægternes 10. KVALIFIKATIONSKRAV Rektor skal være en anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor skal desuden have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og have indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund, jf. Universitetslovens 14, stk. 2. Bestyrelsen kan fastsætte supplerende kvalifikationskrav. STILLINGSOPSLAG Personaleafdelingen udarbejder et stillingsopslag og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvor stillingen skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen. Stillingen opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i Staten. Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslaget er bestyrelsesformanden. ANSÆTTELSESPROCEDURER Ansættelsesprocedurerne skal, jf. Universitetslovens 10, stk. 10, sikre, at rektor har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Ansøgninger adresseres til bestyrelsesformanden, som træffer afgørelse om hvilke ansøgere, der skal indkaldes til samtale. Bestyrelsesformanden afholder samtaler med relevante ansøgere og fremkommer på den baggrund med en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringseksperter og tests. Side 23 af 33

24 Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om, at rektor skal være en anerkendt forsker inden for et af universitets fagområder, lægges det til grund, at ansøgeren i en årrække dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan og dels være blevet bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Det forudsættes, at en person, som ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, vil kunne kvalificeres som anerkendt forsker, hvis vedkommende har en samlet videnskabelig aktivitet og produktion bag sig, som vil være på et tilsvarende niveau. Hvis en ansøger ikke er blevet bedømt lektor- eller seniorforskerkvalificeret, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg til at vurdere, om den pågældende kan kvalificeres som forsker. ANSÆTTELSESVILKÅR Stillingen besættes på åremål for en nærmere fastsat periode, med mulighed for forlængelse, uden stillingsopslag, jf. Lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignede vilkår og Cirkulære om åremålsansættelse. Ved en eventuel forlængelse i stillingen evalueres det hidtidige forløb af bestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt forlængelse gives. Genansættelse i ny(e) periode(r) er kun en mulighed i forbindelse med fornyet opslag af stillingen. Der kan i forbindelse med ansættelsen af rektor forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på ITU. Rektors ansættelse skal ifølge ansættelsesvilkårene bringes til ophør senest ved udgangen af den måned hvor rektor fylder 70 år. 2. Afsked af rektor Bestyrelsen afskediger rektor, jf. Universitetslovens 10, stk. 7, og vedtægternes 10. Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat en afsked af rektor, gennemføres en sag herom i henhold til de i lovgivningen og de af Finansministeriet fastsatte og aftalte regler. 3. Rekruttering af forskningsdekan Bestyrelsen ansætter forskningsdekanen efter indstilling fra rektor, jf. Universitetslovens 14, stk. 4, og vedtægternes 10. Side 24 af 33

25 KVALIFIKATIONSKRAV Forskningsdekanen skal være en anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i uddannelse, ledelse og et universitets samspil med det omgivende samfund, jf. Universitetslovens 16, stk. 2. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor fastsætte supplerende kvalifikationskrav. STILLINGSOPSLAG Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om, hvor stillingen skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen. Stillingen opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i Staten. Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er rektor. ANSÆTTELSESPROCEDURER Ansættelsesprocedurerne skal, jf. Universitetslovens 14, stk..10, sikre, at forskningsdekanen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Ansættelsesudvalget er bestyrelsesformanden og rektor. Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringseksperter og tests. Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere og fremkommer på den baggrund med en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen. Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om, at forskningsdekanen skal være en anerkendt forsker inden for et af universitets fagområder, lægges det til grund, at ansøgeren i en årrække dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan og dels være blevet bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Det forudsættes, at en person, som ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, vil kunne kvalificeres som anerkendt forsker, hvis vedkommende har en samlet videnskabelig aktivitet og produktion bag sig, som vil være på et tilsvarende niveau. Side 25 af 33

26 Hvis en ansøger ikke er blevet bedømt lektor- eller seniorforskerkvalificeret, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg til at vurdere, om den pågældende kan kvalificeres som forsker. ANSÆTTELSESVILKÅR Stillingen besættes på åremål for en nærmere fastsat periode, med mulighed for forlængelse, uden stillingsopslag, jf. Lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignede vilkår og Cirkulære om åremålsansættelse. Ved en eventuel forlængelse i stillingen evalueres det hidtidige forløb af rektor, og efter indstilling fra denne træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt forlængelse gives. Genansættelse i ny(e) periode(r) er kun en mulighed i forbindelse med fornyet opslag af stillingen. Der kan i forbindelse med ansættelse af forskningsdekanen forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på ITU. Forskningsdekanens ansættelse skal ifølge ansættelsesvilkårene bringes til ophør senest ved udgangen af den måned hvor forskningsdekanen fylder 70 år. 4. Afsked af forskningsdekan Bestyrelsen afskediger forskningsdekanen efter indstilling fra rektor, jf. Universitetslovens 14, stk. 4, og vedtægternes 10. Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat en afsked af forskningsdekanen gennemføres en sag herom, i henhold til de i lovgivningen, og de af Finansministeriet fastsatte og aftalte regler. 5. Rekruttering af prorektor Bestyrelsen ansætter prorektor efter indstilling fra rektor, jf. Universitetslovens 10, stk. 7, og vedtægternes 10. KVALIFIKATIONSKRAV Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor fastsætte kvalifikationskrav. STILLINGSOPSLAG Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag, og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen. Side 26 af 33

27 Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om, hvor stillingen skal annonceres dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen. Stillingerne opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i Staten. Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er rektor. ANSÆTTELSESPROCEDURER Ansættelsesudvalget er bestyrelsesformanden og rektor. Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringseksperter og tests. Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere og fremkommer på den baggrund med en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen. ANSÆTTELSESVILKÅR Stillingen besættes på åremål for en nærmere fastsat periode, med mulighed for forlængelse, uden stillingsopslag, jf. Lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignede vilkår og Cirkulære om åremålsansættelse. Ved en eventuel forlængelse i stillingen evalueres det hidtidige forløb af rektor, og efter indstilling fra denne træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt forlængelse gives. Genansættelse i ny(e) periode(r) er kun en mulighed i forbindelse med fornyet opslag af stillingen. Der kan i forbindelse med ansættelse af prorektor forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på ITU. Prorektors ansættelse skal ifølge ansættelsesvilkårene bringes til ophør senest ved udgangen af den måned hvor prorektor fylder 70 år. 6. Afsked af prorektor Bestyrelsen afskediger prorektor efter indstilling fra rektor, jf. Universitetslovens 10, stk. 7, og vedtægternes 10. Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat afsked af prorektor, gennemføres en sag herom i henhold til de i lovgivningen og de af Finansministeriet fastsatte og aftalte regler. 7. Rekruttering af administrationschef Side 27 af 33

28 Bestyrelsen ansætter administrationschefen efter indstilling fra rektor, jf. Universitetslovens 10, stk. 7, og vedtægternes 10. KVALIFIKATIONSKRAV Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor fastsætte kvalifikationskrav. STILLINGSOPSLAG Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om, hvor stillingen skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen. Stillingen opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i Staten. Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er rektor. ANSÆTTELSESPROCEDURER Ansættelsesudvalget er bestyrelsesformanden og rektor. Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringseksperter og tests. Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere og fremkommer på den baggrund med en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen. ANSÆTTELSESVILKÅR Stillingen besættes på åremål for en nærmere fastsat periode, med mulighed for forlængelse, uden stillingsopslag, jf. Lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignede vilkår og Cirkulære om åremålsansættelse. Ved en eventuel forlængelse i stillingen evalueres det hidtidige forløb af rektor, og efter indstilling fra denne træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt forlængelse gives. Genansættelse er kun en mulighed i forbindelse med fornyet opslag af stillingen. Der kan i forbindelse med ansættelse af administrationschefen ikke forhandles om en tilbagegangsstilling på ITU. Side 28 af 33

29 Administrationschefens ansættelse skal ifølge ansættelsesvilkårene bringes til ophør senest ved udgangen af den måned hvor administrationschefen fylder 70 år. 8. Afsked af administrationschef Bestyrelsen afskediger efter indstilling fra rektor administrationschefen, jf. Universitetslovens 10, stk. 7, og vedtægternes 10. Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat afsked af administrationschefen, gennemføres en sag herom i henhold til de i lovgivningen og de af Finansministeriet fastsatte og aftalte regler. 9. Rekruttering af institutledere Forskningsdekanen ansætter efter bemyndigelse fra rektor institutledere, jf. Universitetslovens 16, stk. 3, og vedtægternes 16. Indtil der er aftalt aflønningsvilkår for institutledere, anvendes den nuværende stillingsbetegnelse forskningsafdelingsleder. KVALIFIKATIONSKRAV Institutlederne skal være anerkendte forskere og have undervisningserfaring, jf. Universitetslovens 17, stk. 3. Forskningsdekanen kan fastsætte supplerende kvalifikationskrav. STILLINGSOPSLAG Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag og eventuelt stillingsbeskrivelser, der godkendes af forskningsdekanen. Forskningsdekanen beslutter, hvor stillingerne skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen. Stillingerne opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i Staten. Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er forskningsdekanen. Side 29 af 33

30 ANSÆTTELSESPROCEDURER Ansættelsesprocedurerne skal, jf. Universitetslovens 16, stk. 9, sikre, at institutlederne har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Ansættelsesudvalget er rektor, forskningsdekan og prorektor. Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringseksperter og tests. Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere, og forskningsdekanen træffer på den baggrund beslutning om ansættelse i institutlederstillingerne. Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om, at institutledere skal være anerkendte forskere inden for et af universitets fagområder, lægges det til grund, at ansøgeren i en årrække dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan og dels være blevet bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Det forudsættes, at en person, som ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, vil kunne kvalificeres som anerkendt forsker, hvis vedkommende har en samlet videnskabelig aktivitet og produktion bag sig, som vil være på et tilsvarende niveau. Hvis ansøger ikke er blevet bedømt lektor- eller seniorforskerkvalificeret, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg til at vurdere, om den pågældende kan kvalificeres som forsker. ANSÆTTELSESVILKÅR Stillingerne besættes på åremål for en nærmere fastsat periode, med mulighed for forlængelse, uden stillingsopslag, jf. Lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignede vilkår og Cirkulære om åremålsansættelse. Ved en eventuel forlængelse i stillingen evalueres det hidtidige forløb af forskningsdekanen, og efter rådgivning fra rektor træffer forskningsdekanen beslutning om, hvorvidt forlængelse gives. Genansættelse i ny(e) perioder er kun en mulighed i forbindelse med fornyet opslag af stillingen. Der kan i forbindelse med ansættelse af institutledere forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på ITU. En institutleders ansættelse skal ifølge ansættelsesvilkårene bringes til ophør senest ved udgangen af den måned hvor institutlederen fylder 70 år. 10. Afsked af institutledere Side 30 af 33

31 Forskningsdekanen afskediger efter bemyndigelse fra rektor institutledere, jf. Universitetslovens 16, stk. 3, og vedtægternes 16. Såfremt forskningsdekanen beslutter at søge iværksat afsked af en institutleder, gennemføres en sag herom i henhold til de i lovgivningen og de af Finansministeriet fastsatte og aftalte regler. 11. Udpegning af studieledere Prorektor udpeger efter bemyndigelse fra rektor og efter indstilling fra studienævnet studieledere, jf. Universitetslovens 16, stk. 5 og stk. 8, og vedtægternes 15. KVALIFIKATIONSKRAV Studielederen skal være en videnskabelig medarbejder. Prorektor kan fastsætte supplerende kvalifikationskrav til studielederen. 12. AFSÆTTELSE AF STUDIELEDERE Prorektor afsætter efter bemyndigelse fra rektor og efter indstilling fra studienævnet studieledere, jf. Universitetslovens 16, stk. 5 og stk. 8, og vedtægternes 15. På bestyrelsens vegne for IT-Universitetet i København På bestyrelsens vegne: Mogens Munk Rasmussen Bestyrelsesformand Side 31 af 33

32 Tillæg 3 IT-Universitetets elektroniske evaluering af kurser, undervisere og af institutionen som helhed IT-Universitetet gennemfører hvert semester en samlet elektronisk evaluering af kurser og undervisere. Evalueringssystemet, der så vidt vides er det første af sin art i Danmark, er baseret på evaluering og informationsdeling via internettet. Målet er at skabe et veldokumenteret grundlag for en løbende og åben diskussion af kvaliteten og kvantiteten af undervisningen på IT-Universitetet. Evalueringssystemet beror på følgende principper: 1. Åbenhed om evalueringsresultater. Åben deling af evalueringsresultater er et nyttigt redskab til at opnå høj kvalitet i uddannelserne og til at undgå mytedannelser. 2. Dialog, ikke overvågning. Underviserne skal have mulighed for at kommentere de studerendes bemærkninger og scorer og skal kunne være sikre på, at enhver, der læser en kommentar fra de studerende, også får præsenteret underviserens eventuelle bemærkninger hertil. 3. Nøje afmålt offentliggørelse. Åben deling er godt, men det må ikke udvikle sig til en gabestok. De studerendes scorer og bemærkninger om den enkelte underviser skal kun ses af underviseren selv og dennes overordnede. De studerendes scorer og bemærkninger vedrørende kurset generelt bliver offentligt tilgængelige, men underviseren skal have mulighed for at censurere kommentarer, som underviseren finder for grove. Censurerede kommentarer offentliggøres ikke. Til gengæld har ledelsen mulighed for at se, hvilke kommentarer der er blevet censureret af hvem. Konkret sker evalueringen ved, at hver studerende indtaster deres personlige evaluering af kurser, af undervisere og af universitetet som helhed. De studerendes data samt undervisernes kommentarer dertil bliver drøftet af studienævnet. Endelig bliver resultaterne offentliggjort på IT- Universitetets intranet, så alle har mulighed for at se dem og læse, hvordan IT-Universitetet og underviserne har kommenteret evalueringerne. Opfølgning på evalueringen Side 32 af 33

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Bilag 6 Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Den 1. juli 2003 overgår IT-højskolen i København fra at være et frifakultet med Handelshøjskolen i København som værtsinstitution til

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Enclosure 2. VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted

Enclosure 2. VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted Enclosure 2 VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted 1 Universitetets navn er IT-Universitetet i København (ITU), på engelsk IT University of Copenhagen.

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012-00047 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 1: Navn og hjemsted Institutionens navn er "Det Hem'lige Teater". Det Hem'lige Teater er en selvejende institution. Det Hem'lige Teaters hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Bilag 13 Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed, Stave- og grammatikkontrol Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for IT-Universitetet i København,

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted.

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted. Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune Navn, organisation og hjemsted. 1 Nordisk Teaterlaboratorium er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nakskov Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lolland Kommune, Region

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet

Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet 1 Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet I henhold til 3 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter beskæftigelsesministeren denne vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet. Kapitel

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 018-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference 1 J.nr. 2003-2000-8 17. januar 2003 Fra udkast til lovforslag I nedenstående skema er de ændringer, der er sket på vejen fra udkastet til det fremsatte lovforslag,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere