::: regnestuen ::: Wilders Plads 8A Tlf.: København K .:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "::: regnestuen ::: Wilders Plads 8A Tlf.: 32 95 70 70 1403 København K E-mail.: info@regnestuen.dk"

Transkript

1 Indledning I de senere år, med lange kuleperioder og voldsomme snefald og fygning, har ophobning af sne på hustage givet anledning til alvorlige bygningsskader. Erhvers- og Byggestyrelsen opfordrede derfor landets kommuner til at se nærmere på kommunale bygninger med store frie spænd i tagkonstruktionen for at få identificeret og undersøgt haller, hvor snefald kan give anledning til risiko for kollaps. Hvidovre Kommune har fået Rambøll til at udføre besigtigelse af 39 udvalgte bygninger. Rambøll har afholdt interview af stedlige driftspersonale, for derefter at udføre overordnet granskning af tilgængeligt materiale for at vurdere, om bygningernes udformning eller omgivelser kan give anledning til sneophobning eller nedskridning af store snemasser, og om der er taget højde for dette i de oprindelige statiske beregninger. Konklusionen på denne indledende besigtigelse er angivet i rapporten Hvidovre Kommune, Haller med store frie spænd i tagkonstruktionen Vudering af risiko for kollaps i den bærende tagkonstruktion i forbindelse med snebelastning, dateret juli Rapporten forholder sig, udover snebelastningen, også til problematikker, som ikke har været analyseret i de tilhørende statiske beregninger, såsom ombygninger, der giver anledning til merbelastninger, mangler, etc. Nogle af bygningerne har kunnet frikendes for risiko, mens de resterende bygninger bør underkastes en nærmere undersøgelse. De bygninger, som skal underkastes en nærmere undersøgelse, er i dette udbudsmateriale nummeret tilsvarende nummeringen i rapporten Hvidovre Kommune, Haller med store frie spænd i tagkonstruktionen Vudering af risiko for kollaps i den bærende tagkonstruktion i forbindelse med snebelastning, dateret juli 2012, som kan bruges til at finde supplerende oplysninger. Enkelte bygninger kan være udført med en tagkonstruktion, som er særligt følsom overfor ujævn snelast. Kravspecifikation I denne fase 2 af risikovurderingen skal der udføres supplerende lastansættelse for at fastlægge størrelse af snebelastning, såfremt der er mulighed for sneophobning eller nedskridning, eller hvor ujævn snebelastning kan udgøre en risiko. Lastforøgelser hidrørende efterisolering, placering af ventilationsanlæg, solceller og tilsvarende skal medtages i vurderingen. Det skal ved beregning eftervises, om de eksisterende konstruktioner (tagkonstruktion, som underliggende bærende konstruktioner) har den fornødne bæreevne, stivhed og robusthed til at optage den forøgede belastning. Statiske beregninger kan udføres som overslagsberegninger, såfremt disse med tilstrækkelig sikkerhed og detaljeringsgrad kan eftervise, at den nødvendige bæreevne er til stede under snelast, så det kan konkluderes, om bygningen kan frifindes eller skal omfattes i fase 3.

2 Statiske beregninger skal udføres som supplement til de oprindelige statiske beregninger, baseret på det daværende gældende normgrundlag, eller som nye statiske beregninger udført i henhold til gældende Eurocodes. Såfremt beregningerne udføres baseret på det daværende gældende normgrundlag, skal det sikres, at der tages højde for sneophobningen, såfremt denne ikke er inkluderet i det daværende gældende normgrundlag. Valg af beregningsgrundlag skal begrundes i rapporten. De oprindelige statiske beregninger og tegninger kan for visse haller opsøges på eller hos de oprindelige rådgivere og leverandører. Nogle af hallerne og de tilhørende sidebygninger er opført uden dokumentation, og kan derfor kræve, at der opstilles nye statiske beregninger for bygningen. Er dette tilfældet, skal beregningerne udføres efter gældende Eurocodes. For nogle tagkonstruktioner er der ikke adgang til tegninger og beregninger. Dette vil specielt have konsekvenser for konstruktioner i beton, hvor manglende beregninger/tegninger, som viser styrker og armeringsmængder/placering, vanskeliggør muligheden for at bestemme bæreevnen. Dette kan bevirke, at det bliver nødvendigt med målinger/destruktive indgreb for at bestemme bærevnen. Såfremt bæreevnen stadig ikke kan eftervises, skal der udarbejdes en risikovurdering, som anskueliggør, hvilke tiltag der kan frikende/ikke frikende bygningen, og samtidig tager højde for den økonomisk mest fordelagtige løsning for kommunen. Beskrivelserne indeholder en vurdering af, hvor omfangsrigt, de destruktive indgreb forventes at være. Dette er angivet ved 3 niveauer: lav, middel og høj under hver afsnit. Ved siden af overskriften for hver hal er dette deslige angivet ud for punktet D.I.. Ved visse konstruktioner, fx TTS-elementer, har det ikke været mulig at vurde, hvorvidt der vil være behov for destruktive indgreb, samt omfanget af disse, og derfor er disse angivet som?. Konstruktioner, hvor det ikke vurderes, at der er behov for destruktive indgreb er angivet som nej. Risikovurderingen er inkluderet i fase 2, og kan bl.a. omfatte: Destruktive indgreb til bestemmelse af armeringstykkelser og placering, betontrykstyrker og tykkelse, så konstruktionen kan eftervises. Anskuliggørelse af, at sneophobningen/ekstra laster ikke vil overskride den last, som elementerne oprindeligt er dimensioneret for. Mulighed for at udføre prøvebelastninger, som klarlægger, om konstruktionen kan optage ekstra laster fra sneophobning/ujævn last, samt undersøgelse af det økonomiske omfang heraf sammenholdt med risici/andre muligheder Vurdering af, om det økonomisk bedre kan svare sig at lave en beredskabsplan for snerydning. De udførte beregninger og vurderinger skal kvalitetsikres. Ved nogle af bygningerne skal dette udføres ved godkendelse af anerkendt statiker. Såfremt beregninger skal kvalitetsikres ved anerkendt statiker, er dette anført under beskrivelsen af den specifikke konstruktion. Det er deslige angivet med et Ja ud for punktet A.S. ved siden af overskriften af halkonstruktionen. De supplerende undersøgelser, overvejelser og beregninger dokumenteres i en rapport, som for hver enkelt bygning redegør for de nærmere forhold i forbindelse med tilstrækkelig eller utilstrækkelig bæreevne.

3 Rapporten skal indeholde et oplæg til fase 3 med forslag og anbefalinger til udbedring af de konstruktioner, som ikke overholder kravene til bæreevne af konstruktionen. Det kan være prisestimerede forslag til forstærkning af konstruktionen eller forslag til beredskabsplan eller andet. Oplægget til fase 3 skal ikke være et færdigt projekt, men skal angive en anbefaling til, hvilke tiltag det vil være mest økonomisk at fokusere på for at sikre bygningen i fase 3. Oplægget kan baseres på overslagsberegninger af forstærkninger overfor vurdering af omfang af udarbejdelse af en mulig beredskabsplan. Rapporten skal afsluttes med en oversigtstabel, der viser, hvilke konstruktioner, der kan frikendes, og hvilke konstruktioner, der skal foretages yderligere ved. Tabellen skal indeholde anbefalingerne til fase 3. Hvidovre Kommune forbeholder sig ret til at vælge i hvilken rækkefølge, de oplistede bygninger skal analyseres.

4 3. Præstemosehallen A.S.: Ja D.I.: Nej Hallen er opbygget med 10 ens stålrammer, udført med variabel højde, placeret pr. 7,2m. Rammernes spændvidde er 19m. Tag- og vægbeklædning er lette konstruktioner på tyndplade Z- åse. Rammerne er udført uden kropplader i hver side af rammehjørner, og det fremgår ikke af eksisterende dokumentation, om bæreevnen er eftervist i dette tværsnit. Statiske beregninger skal gennemgås i forhold til rammehjørnes manglende kropplader og kipningsafstivning. En bæreevne eftervisning kan være nødvendig. Undersøgelse skal attesteres af anerkendt statiker. 4. Sønderkærskolen, Boldhal A.S.: Ja D.I.: Nej Hallen er opbygget med 9 ens stålrammer, udført med variabel højde, placeret pr. 7,2m. Rammernes spændvidde er 20m. Tag- og vægkonstruktion er en let konstruktion med tyndplade Z-åse beklædt udvendigt med tagpap på krydsfinér. Rammerne er udført uden kropplader i hver side af rammehjørner, og det fremgår ikke af eksisterende dokumentation, om bæreevnen er eftervist i dette tværsnit. Statiske beregninger skal gennemgås i forhold til rammehjørnes manglende kropplader og kipningsafstivning. En bæreevneeftervisning kan være nødvendig. Undersøgelse skal attesteres af anerkendt statiker. 5. Sønderkærskolen, Gymnastiksal A.S.: Nej D.I.: Lav Hallen er opbygget af murede ydervægge med saddeltag af gitterspær i træ, beklædt med tegl. Taget hælder 25 o. Spændet af taget er ca. 10m. Konstruktionen skal eftervises for sneophobning i siden, der ligger op til den eksisterende højere skolebygning. Sidebygningen er opbygget med murede ydervægge og saksespæ i træ, beklædt med tegl. Taget hælder 25 o. Konstruktionen skal eftervises for sneophobning op mod gymnastiksalen. Der er begrænset materiale til rådighed, og den projekterende skal medregne omkostninger til hultagning for at kortlægge konstruktionens egenvægt.

5 6. Sønderkærskolen, Koncertsal A.S.: Ja D.I.: Lav Den bærende konstruktion er opbygget af saksespær af træ, der spænder ca. 12m, beklædt med tegl. Tagets hældning er 30 o. Tagkonstruktionen formodes at hvile af på bjælke/søjle system af beton. Konstruktionen skal eftervises for sneophobning i siden ind mod skolebygningen. De tilstødende bygninger vurderes at være opbygget med bærende ydervægge i murværk og en tagkonstruktion af gitterspær af træ, beklædt med tegl. Tagets hældning er 25 o. Konstruktionen skal eftervises for sneophobning i den side, der grænser op til gymnastiksalen. Der er begrænset materiale til rådighed, og den projekterende skal medregne omkostninger til hultagning for at kortlægge konstruktionens egenvægt og dimensioner. Undersøgelse af koncertsal skal attesteres af anerkendt statiker. 7. Krogstenshave, beskyttede boliger, væksthus A.S.: Nej D.I.: Lav Der er taget højde for sneophobning i væksthuset, så dette skal ikke undersøges yderligere. Sidebygningerne består af gitterspær, som spænder fra facade til facade, ca. 8,5m. Ydervæggene er opført i præfabrikerede sandwich-beton-elementer beklædt med teglskaller. Lastansættelser på sidebygninger er mangelfulde. Bæreevnen af sidebygningen skal eftervises for sneophobning ved grænse mod væksthus. Det skal deslige dokumenteres, at lastansættelserne er tilstrækkelige. Der er begrænset materiale til rådighed, og den projekterende skal medregne omkostninger til hultagning for at kortlægge konstruktionens egenvægt. 8. Genbrugshallen A.S.: Nej D.I.: Nej Hallen er opført efter sædvanelige principper og giver ikke anledning til yderligere grænskning. Øst for hallen er opført en mellembygning, opbygget af stålrammer med et spænd på 10m, placeret pr. 4,5m. Taget er vandret og beklædt med tagpap. Bæreevnen af sidebygningen skal eftervises for sneophobning grundet lægivning fra selve hallen.

6 9. Gungehusskolen, Festsal A.S.: Ja D.I.: Nej Festsalen har et grundareal på ca. 16m x 17m. Den er opført med to pulttagflader, hovedflade med en hældning på 10 o og sekundær flade med en hældning på 1 o. Taget er opbygget af jernbetondragere med et spænd på ca. 16m og en indbyrdes afstand på 2,5m, hvorpå træspær hviler. Taget er beklædt med tagpap. Overgangen mellem de to tagflader er forbundet med et vinduesbånd, som giver et højdespring, hvorved der er risiko for sneophobning. Der skal foretages en risikovurdering for påvirkningen fra sneophobning. Undersøgelsen skal attesteres af anerkendt statiker. Op til konstruktionen ligger 2 sidebygninger med pulttage af træ. Spæret er opbygget som kontinuerte bjælker med 2 ulige fag på hhv. 4,1m og 2,7m. Bæreevnen af sidebygningerne skal undersøges for sneophobning. 12. Materielgården, Garagebygning B A.S.: Ja D.I.:? Bygningens grundareal er på ca. 65m x 24m. Den er opført med bærende søjler i facader med KBEkonsolbjælker. TTS-dragere spænder mellem facaderne og ligger af på KBE-bjælkerne. Mellem TTS-dragere spænder vaffelplader. Taget hælder 1:40 og har en 0,7m høj sternkant. TTS-dragere skal undersøges/risikovurderes og muligvis eftervises for omfordelt snelast, da TTSdragere er vridningsfølsomme overfor ujævn last. Halvdelen af snelasten skal regnes som bunden last, mens den resterende halvdel skal regnes som fri last, iht. DS/EN DK-NA. 13. Materielgården, Garagebygning C A.S.: Ja D.I.:? Bygningens grundareal er på ca. 65m x 19,2m. Den er opført med bærende søjler i facader med KBE-konsolbjælker. TTS-dragere spænder mellem facaderne og ligger af på KBE-bjælkerne. Mellem TTS-dragere spænder vaffelplader. Taget hælder 1:40 og har en 0,7m høj sternkant. TTS-dragere skal undersøges/risikovurderes og muligvis eftervises for omfordelt snelast, da TTSdragere er vridningsfølsomme overfor ujævn last. Halvdelen af snelasten skal regnes som bunden last, mens den resterende halvdel skal regnes som fri last, iht. DS/EN DK-NA. 14. HBC Hallen A.S.: Ja D.I.: Lav Bygningens grundareal er på 60m x 18m. Den bærende konstruktion er limtræsbuer fra Lilleheden med en spændvidde på 18m. Limtræsbuerne er placeret pr. 1,4m. Konstruktionen er udvendigt beklædt med brædder og 2 lag tagpap, og indvendigt med pladebeklædning.

7 Hallen er i flere omgange blevet renoveret, hvor toppen af buerne er blevet udskiftet. Samlingen er udført med stållaskepladesamlinger. Hallen er blevet efterisoleret med 150mm isolering, uden dokumentation for bæreevnen heraf. Desuden planlægges det at efterisolere med yderligere 150mm. Konstruktionen og laskepladesamlingerne skal undersøges for den øgede belastning fra efterisolering (eksisterende, såvel som ny), samt for generel snebelastning. Hallen har en sidebygning op til gavlen. Der foreligger ingen statiske beregninger af sidebygningen. Sidebygningen skal undersøges for sneophobning. Den projekterende skal medregne omkostninger til hultagning for at kortlægge konstruktionens egenvægt og dimensioner. 15. Medborgerhuset, Hovedbibliotek A.S.: Ja D.I.: Nej Bygningen er opført af præfabrikerede betondæk, -bjælker og søjler. Tagkonstruktionen er opbygget af Leca tagplader på SIB-bjælker, beklædt med tagpap. Facaderne er lette konstruktioner. Spændvidden af SIB-bjælker er ca. 18m med en hældning på 1:15. Stabiliteten opnås ved indspænding af søjler i fundament og fastholdelse i dæk over kælder. Hvidovre Kommune ønsker en vurdering af, om det er muligt at etablere solceller på taget. En indledende risikovurdering af konstruktionen skal udføres for at vurdere, om det er nødvendigt at eftervise konstruktionens bæreevne for sneophobning langs ovenlysvinduer og sternkant, samt for ekstra belastning fra solceller. Sidebygningerne kan muligvis være blevet efterisoleret med helt op til 500mm isolering. Sidebygningernes konstruktion skal undersøges for ekstra belastning ved den mulige efterisolering, samt sneophobning op mod Hovedbibliotekets bygning. 16. Medborgerhuset, Medborgersalen A.S.: Ja D.I.: Nej Bygningen er opført af præfabrikerede betondæk, -bjælker og søjler. Tagkonstruktionen er opbygget af Leca tagplader på SIB-bjælker, beklædt med tagpap. Facaderne er lette konstruktioner. Spændvidden af SIB-bjælker er ca. 18m med en hældning på 1:15. Stabiliteten opnås ved indspænding af søjler i fundament og fastholdelse i dæk over kælder. Der er opsat ventilationsanlæg på tagkonstruktionen, som er ca. 1,5m høje. Ved tagbjælker over teaterscene er elektriske træk til kulisser og belysning fastgjort i underside af tagbjælker.

8 Hvidovre Kommune ønsker en vurdering af, om det er muligt at etablere solceller på taget. En indledende risikovurdering af konstruktionen skal udføres for at vurdere, om det er nødvendigt at eftervise konstruktionens bæreevne for sneophobning langs ventilation, ekstra belastning fra ventilationsanlæg, ekstra belastning fra fremtidige solceller, samt ekstra belastning fra elektriske træk over scene. Sidebygningerne kan muligvis være blevet efterisoleret med helt op til 500mm isolering. Sidebygningernes konstruktion skal undersøges for ekstra belastning ved den mulige efterisolering, samt sneophobning op mod Medborgersalens bygning. 17. Risbjerggård Festsal A.S.: Nej D.I.: Lav Hovedbygningen skal ikke undersøges nærmere. Sidebygningen er opbygget af hanebåndsspærskonstruktion med ydervægge af murværk. I hjørnet mellem festsal og sidebygning er der opført en mindre tilbygning med forholdsvis fladt tag. Der foreligger ikke statiske beregninger af denne. Sidebygningen har gennemgået flere om- og tilbygninger uden dokumentation. Bæreevnen af sidebygningens tagkonstruktion skal undersøges. Tilbygningen med fladt tag skal desuden undersøges for sneophobning. Det forventes, at det er nødvendigt med hultagning for verificering af konstruktionens egenvægt. 18. Behandlingshjemme, Hvidborg A.S.: Nej D.I.: Lav Hovedbygningen er opbygget med saksespær på ydervægge af tegl. Hovedbygningen skal ikke undersøges nærmere. Der er to sidebygninger: Mellembygning med fladt tag ved salens østvendte gavl 2 små tilbygninger med saddeltag ved vestlige facader, én mod nord og én mod syd Mellembygningen er opført af bærende Roma-bjælker, som spænder mellem murværk. Det konstruktive princip for tilbygningerne med saddeltag er ikke kendt, så det må forventes, at der skal afsættes resourcer til at kortlægge konstruktionens opbygning.

9 Der foreligger ingen statiske beregninger på sidebygningerne. Både mellem- og sidebygningers bæreevne skal undersøges/vurderes. 19. Multihus, Øst A.S.: Nej D.I.: Nej Bygningens grundareal er 70m x 16m. Bygningen er opført med hulmur i ydervægge og en tagkonstruktion af gitterspærfag i træ, beklædt med bølgeeternitplader. Tagets hældning er 18 o. Hovedbygningen skal ikke undersøges nærmere. På vestlige side findes to tilbygning med en tagkonstruktion af build-up tag med 200mm Lecaplader. Bæreevnen af sidebygningerne skal eftervises for sneophobning. 21. Ridecenter, Slettevej A.S.: Ja D.I.: Nej Ridehallens grundareal er ca. 25m x 70m. Hallen er opbygget med stålrammer, udført med variabel højde. Rammerne har et frit spænd på ca. 24m og er placeret pr. 4,2m. Tagkonstruktionen er opbygget af tagåse pr. 1m med bølgeeternit på. Ydervæggen er en let uisoleret væg med fastgjorte sinusplader, som spænder mellem rammebenene. Den nordlige ende består af ydervægskonstruktion af mm isoleret betonvæg. Rammerne er udført med en tværpladen i hjørnet, som ikke er gennemgående. Tværpladen ved knækket mangler. Der er ikke udført tiltag mod kipning af rammehjørnet. Der foreligger ingen statiske beregninger af hallen. Bæreevnen af rammerne skal eftervises, hvor der tages højde for, om udformningen af tværplade i hjørnet, samt den manglende tværplade ved knæk, har indflydelse på bæreevnen. Rammehjørnet skal undersøges mht. kipning. 22. Stevnsbogaard Hestepensionat, Lade A.S.: Ja D.I.: Nej Ladens grundareal er ca. 17m x 45m. Den er opbygget i bærende træ- og stålkontruktion. Ydervægge er beklædt med bræddebeklædning, mens taget er beklædt med trapezplader. Taget er et saddeltag med en hældning på 18 o. Laden er blevet ombygget, hvor midtersøjler og skråbånd er fjernet og erstattet af stålrammer. Der foreligger ingen statiske beregninger af den oprindelige konstruktion, mens der ligger beregninger i forbindelse med ombygningen. Det er dokumenteret, at de eksisterende fundamenter belastes med en forøget vandret last, men ikke om de kan optage denne last. Rammehjørnet er ikke afstivet mht. kipning.

10 Bæreevnen af konstruktionen og eksisterende fundamenter skal eftervises/undersøges. Stålrammen skal ligeledes undersøges for, om den er stabil mod kipning. 23. Hvidovre stadion, Tribune A.S.: Ja D.I.: Nej Tribunens hovedmål er 108m x 17m. Det bærende system består af bærende søjler. Tagkonstruktionen er bueformede stålplader på bjælker med fald mod bagsøjle. Tagkonstruktionen er afstivet med vindkryds, som er placeret under de buede stålplader. Det er ved besigtigelse konstateret, at boltene til fastholdelse af vindkryds er meget korroderet. De bueformede plader ligger i forlængelse af hinanden, så de virker som et trugformet tag med stor risiko for sneophobning. Konstruktionens bæreevne skal eftervises/undersøges for sneophobning. Bæreevneforringelse grundet korrosion af boltene i vindafstivningen skal undersøges, og det skal vurderes, om boltene skal udskiftes. 24. Hvidovre stadion, Atletikhal A.S.: Nej D.I.: Nej Atletikhallens konstruktion skal ikke undersøges nærmere. Ved hallens sydvendte gavl er der en tilbygning. Der foreligger ingen statiske beregninger på denne, så der må forventes udgifter til registrering for verificering af tagkonstruktionens egenvægt. Bæreevnen af tilbygningen ved den sydvendte gavl skal undersøges for sneophobning. 25. Hvidovre stadion, Tennishaller A.S.: Ja D.I.: Nej Tennishallerne består af 2 buede haller. Hver hals ydre mål er ca. 38m x 22mm. Hallerne er opbygget af langsgående buede stålprofiler pr. 5,4m, som ligger af på tværgående stålprofiler pr. ca. 7,4m. De tværgående stålprofiler ligger af på søjler i forskellige højder. Ydervægge er opført som skalmur med let indvendig konstruktion i hal 1 og bagmur i letbeton i hal 2. Gavle er lette konstruktioner beklædt med eternitplader. Tagkonstruktionen er opbygget på trapezplader med isolering, beklædt med tagpap. Taget er et cylindertag med en hældning på 0-30 o. Hal 1 er opført i 1994, og Hal 2 er opført i Der foreligger kun statiske beregninger af Hal 1. Der er ingen dokumentation for sammenbygningen af hallerne. Det er uvist, om der er taget højde for at mellemvæggen er stabiliserende for begge haller. Der er risiko for sneophobning i snesække, og der er ikke dokumentation for, hvorledes lasttilfælde med jævnt fordelt og usymmetrisk snelast er opstillet. De statiske beregninger af hallerne skal gennemgås. Bæreevnen af hallerne og den overordnede stabilitet af de sammenbyggede haller skal muligvis eftervises.

11 26. Dansborghallen A.S.: Nej D.I.: Nej Hallens konstruktion skal ikke undersøges nærmere. Tagets hældning er 25 o. Sidebygningerne til hallen er lavere end hallen. De er opført med ydervægge af tegl, og har en tagkonstruktion af gitterspær og strengbetonbjælker. Tagets hældning er 4 o. Der er risiko for sneophobning grundet lægivning og snedskridning fra hallen. Sidebygningernes bæreevne og stabilitet skal undersøges. 27. Plejehjemme Strandmarkshave, Festsal A.S.: Nej D.I.: Nej Hovedbygningen skal ikke undersøges nærmere. Hovedbygningens tag hælder 25 o. Der findes tilstødende bygninger på alle 4 sider af festsalen. De har alle lavereliggende tagkonstruktion end festsalen, og der er derfor risiko for sneophobning. Bæreevnen af sidebygningernes konstruktion skal eftervises for sneophobning. 29. Avedørelejren, Restaurant Messen A.S.: Nej D.I.: Lav Hovedbygningen skal ikke undersøges nærmere. Hovedbygningens tag hælder 45 o. Taget på sidebygningerne er udført med bjælkespær af træ. Tagfladerne på sidebygningerne ligger væsentligt lavere end tagfladen på hovedbygningen, hvilket giver anledning til sneophobning. Der foreligger ingen statiske beregninger af sidebygningen. Bæreevnen af alle sidebygningers konstruktion skal eftervises for sneophobning. Der må forventes udgifter til registrering for verificering af tagkonstruktionens egenvægt samt dimensioner. 30. Avedørelejren, Oplevelsescenter A.S.: Nej D.I.: Lav Hovedbygningen skal ikke undersøges nærmere. Hovedbygningens tag hælder 45 o. Sidebygningen ved hovedbygningens nordvendte gavl er opbygget med ydervægge af murærk, mens taget er beklædt med tegl. Hældningen af taget er o. Taget ligger lavere end tagfladen på hovedbygningen, hvilket giver anledning til sneophobning. Bæreevnen af sidebygningens konstruktion skal eftervises for sneophobning.

12 Det forventes, at det er nødvendigt med hultagning for verificering af konstruktionens egenvægt og dimensioner. 31. Avedørelejren, Station Next A.S.: Nej D.I.: Nej Hovedbygningen skal ikke undersøges nærmere. Hovedbygningens tag hælder 40 o. Ved hovedbygningens østvendte facade findes en lavereliggende tilbygning, som giver anledning til sneophobning. Tilbygningen er opført med ydervægge i gasbeton. Tagkonstruktionen er opbygget af spær pr. 850mm, spændende mellem kip og facader med en mellemunderstøtning på stålprofil og væg. Tagets hældning er 4-5 o, og taget er beklædt med tagpap. Bæreevnen af sidebygningens konstruktion skal eftervises for sneophobning. 32. Avedøre Idrætscenter, Boldhal og Svømmehal A.S.: Ja D.I.:? Bygningerne har fælgende grundarealer: Boldhal: 46m x 28m Svømmehal: 38m x 21m Ankomst-/opholdsområde: 43m x 15m Bygningernes hovedkonstruktion består af langsgående bærende vægge i murværk, med en tagkonstruktion opbygget af TTS-tagelementer, beklædt med tagpap udvendigt, og med lofter af træbeton indvendigt. Taghældningen er 1:40. Ankomst-/opholdsområdets tagkonstruktion har 9 ovenlysvinduer. Tagkonstruktionen over fordelingsgange er udført med glaspartier og faste elementpartier. Hældningen er 0 o midt på tagfladen og 45 o på hver side. Fordelingsgangens tagflade er højereliggende end tagfladerne af boldhal, svømmehal og ankomst- /opholdsområde. Tagfladen af boldhallen ligger højere end svømmehallen. TTS-dragerne skal undersøges/risikovurderes og muligvis eftervises for omfordelt snelast (og evt. sneophobning), da TTS-dragere er vridningsfølsomme overfor ujævn last. Halvdelen af snelasten skal regnes som bunden last, mens den resterende halvdel skal regnes som fri last, iht. DS/EN DK-NA. Tagkonstruktionen over fordelingsgangen skal ikke undersøges nærmere.

13 33. Avedøre Idrætscenter, Gymnastiksale A.S.: Ja D.I.: Mid. Grundarealet er 30m x 36m. Tagkonstruktionen formodes opbygget med limtræsdragere med en spændvidde på 12m. Taget antages udført som fladt tag, beklædt med tagpap. Der er etableret solceller og ovenlysvinduer i tagkonstruktionen. Der foreligger ikke statiske beregninger og tegninger af konstruktionen. Tagkonstruktionen over fordelingsgange er udført med glaspartier og faste elementpartier. Hældningen er 0 o midt på tagfladen og 45 o på hver side. Konstruktionen i gymnastiksalene skal eftervises for sneophobning langs grænse til fordelingsgang og langs ovenlysvinduer og solceller. Det konstruktive princip, dimensioner og egenvægt forventes at skulle fastlægges ud fra besigtigelse/hultagning. Forventet omfang af destruktive indgreb: middel. 34. Frydenhøjhallen A.S.: Ja D.I.:? Hallens hovedmål er 22m x 56m. Hallen er opbygget af bærende betonsøjler, -bjælker og dæk. Tagkonstruktionen er opbygget af TTS-dragere, beklædt med tagpap. Ydervægge er murværk. Tagkonstruktionen er gennembrudt af ovenlysvinduer, som ligger i samme niveau som selv tagfladen. Der er ingen højdespring mellem tagfladerne. Taget har en hældning på 1:40, og med en sternkant på 0,5m. TTS-dragerne skal undersøges/risikovurderes og muligvis eftervises for omfordelt snelast (og evt. sneophobning), da TTS-dragere er vridningsfølsomme overfor ujævn last. Halvdelen af snelasten skal regnes som bunden last, mens den resterende halvdel skal regnes som fri last, iht. DS/EN DK-NA. 35. Engstrandskolen, Sidefløje A.S.: Ja D.I.: Nej Sidefløjenes dimensioner er ca. 27m x 33m. Bygningerne består af tagkassetter på gitterspær, som er understøttet af IB36/108-bjælker. Der er udlagt to gitterspær i hver side af rytterlyset, hvorpå spær er udlagt som spænder herfra og til facade med to mellemunderstøtninger til IB-bjælker. Taget er et saddeltag med valm, og med hældninger på ca. 10 o og 14 o. Langs kippen løber rytterlys i hele kippens længde, som kan give anledning til sneophobning. Sidefløjene er forbundet til hovedbygningen med en mellembygning, som har en tagflade, der er lavereliggende end både sidebygningerne og hovedbygningen. Opbygningen af mellembygningen er ukendt, men det antages, at den er opbygget med bjælkespær, beklædt med tagpap. IB-bjælkerne er udnyttet tæt på deres maksimale belastning iht. det eksisterende materiale. Bygningen er blevet renoveret i 2003.

14 IB-bjælkernes bæreevene skal eftervises med en merbelastning fra sneophobning langs rytterlys. 36. Frihedens Idrætscenter, Isstadion A.S.: Ja D.I.: Høj Hallen er opbygget med et hovedmål på ca. 40m x 67m. Det bærende system består af stålgitterdragere med et frit spænd på 40m og en indbyrdes afstand på ca. 4,8m. Tagkonstruktionen understøttes af søjler. Tagets hældning er specificeret til tæt på 0 o, og antages beklædt med tagpap. Tagkonstruktionen, med undtagelse af stålgitterdragere, er udskiftet i 2005, men der foreligger intet materiale på den nye konstruktion. Loftbeklædningen består af træbetonplader. Der er etableret ovenlysvinduer i forbindelse med renoveringen. Op til hallens nordvestvendte side ligger en sidebygning med en lavereliggende tagflade end hallen, som giver anledning til sneophobning. Sidebygningen er opført med en tagkonstruktion bestående af betonplade, og vægge af murværk. Hældningen af taget er vandret. Der foreligger ingen statiske beregninger for sidebygningen. Der skal udføres hultagning i tagkonstruktionen i hallen for at fastlægge opbygningen og egenlasterne af den nye tagkonstruktion. Forventet omfang af destruktive indgreb: høj. Bæreevnen af stålgitterdragerne skal eftervises, såfremt den nye tagkonstruktion er tungere end det oprindelige tag, som dragerne er dimensioneret for. Bæreevnen af sidebygningen skal undersøges/risikovurderes nærmere. 37. Frihedens Idrætscenter Teatersal, Boldhal og Svømmehal A.S.: Ja D.I.: Nej Bygningerne har fælgende grundarealer: Teatersal: 18m x 14m Svømmehal: 33m x 23m Boldhal: 45m x 22m Bebyggelsen er udført i et plan med delvis kælder. Hallerne er udført med bærende vægge af murværk og tag af H.P. Skaller (betonelementer udformet som hyperbolske paraboloider). Taget er blevet udvendigt isoleret med 50-70mm isolering. Der er blevet etableret solceller på store dele af tagfladen. Der er ikke adgang til statiske beregninger for konstruktionen. Hallerne er forbundet med en lavereliggende bygning. Denne er opført i et beton søjle/bjælkesystem. Tagkonstruktionen er build-up tag på profilerede stålplader. Taget er efterisoleret med 300mm isolering, og der er etableret solceller på store dele af tagkonstruktionen. Der findes ingen statiske beregninger for denne lavere bebyggelse.

15 Der udføres en risikovurdering af H.P. Skallerne ud fra den ekstra belastning fra efterisolering og solceller, samt fra sneophobning i buerne. Bæreevnen af den lavere bygning skal ligeledes risikovurderes/eftervises for den ekstra belastning fra efterisolering og solceller, samt fra sneophobning langs grænsen til de højere bygninger. 39. Langhøjskolen, Teatersal A.S.: Nej D.I.: Lav Hovedbygningen skal ikke undersøges nærmere. Taget har en meget lav hældning. På 3 sider af teatersalen ligger tilstødende bygninger, som alle har en lavereliggende tagflade. Der foreligger ingen tværsnit af tilbygningerne. Tilbygningerne er ikke opbygget ens. Nogle områder er opbygget med bærende søjler, mens andre er opbygget med bærende murværk. Det antages, at tagkonstruktionen er opbygget med built-up tag, Leca-plader og betonbjælker. Den bærende konstruktion af tilbygningerne skal eftervises for ekstra belastning som følge af sneophobning langs hovedbygningen. Det forventes, at det er nødvendigt med registrering for verificering af konstruktionens egenvægt.

HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN

HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Notat Dato August 2012 Projektnummer 1177727 HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN - OPLÆG TIL FASE 2 NÆRMERE UNDERSØGELSER - OPLÆG TIL FASE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Fakta-ark 7: Plan- og teknisk-/vedligeholdelsesvurdering for skolernes bygninger

Fakta-ark 7: Plan- og teknisk-/vedligeholdelsesvurdering for skolernes bygninger Fakta-ark 7: Plan- og teknisk-/vedligeholdelsesvurdering for skolernes bygninger 1 Arenaskolen: Arenaskolen er beliggende Gersager Alle 1-6 på matrikelnr.: 4br, Hundige By, Kildebrønde. Arenahallen er

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Vejledende tilbudsbeskrivelse Leverandørbeskrivelse af ståldækelementer

Vejledende tilbudsbeskrivelse Leverandørbeskrivelse af ståldækelementer Hobro, 20. april 2009 1 FORSLAG TIL ARKITEKTENS UDBUDSBESKRIVELSE.... 2 1.1 MODULOPBYGNING.... 2 1.2 MATERIALEKRAV.... 2 1.3 BRANDKRAV.... 2 1.4 LYDKRAV.... 2 1.5 KRAV TIL DRIFT & VEDLIGEHOLD.... 2 1.6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2012-05-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: 1960- Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 Varmt og koldt vand 196 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rødkælkevej 39 4300 Holbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. oktober 2012 Til den 1. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Davidsen stålcarport

Davidsen stålcarport Davidsen stålcarport 1 Denne vejledning er gældende for følgende produkter: (April 2016) - Carport - enkelt: Davidsen varenummer: 9136396 - Carport - dobbelt: Davidsen varenummer: 9136397 Ovennævnte produkter

Læs mere

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Foreløbig udgave Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Indhold Indledning...2 Normudvikling...3 Før 1988...3 1988-2009...3 Fra 2009...4 Typiske

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Opført i perioden: ca. 1960-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Halmballehus i Munksøgård

Halmballehus i Munksøgård Bygge- og Miljøteknik A/S Halmballehus i Munksøgård bebyggelsen erfaringer efter et Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 12055. J.nr. 12055. Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 12055. J.nr. 12055. Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING J.nr. 12055 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Fanøvej 2A 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005897 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Næssevej 53 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-043109 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Vægge, gulve og lofter 02 Linjetab 14 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-014 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER Teknisk Forvaltning Side 1 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning Teknisk forvaltning Side 2 1. GENERELLE

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 30 Adresse: Postnr./by: Gadelandet 2A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-171477-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højholt 29 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. september 2013 Til den 26. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1977-2006 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Beskrivelse af produktprogram

Beskrivelse af produktprogram ovenlysmoduler Beskrivelse af produktprogram Produktprogram for ovenlysmoduler ovenlysmoduler er et modulært ovenlyssystem til erhvervs- og offentligt byggeri. Systemet består af et komplet produktprogram

Læs mere

Forebyg sneskader på haller og store tage

Forebyg sneskader på haller og store tage Forebyg sneskader på haller og store tage 1 Indhold Pjecen er udarbejdet af Træinformation for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udgiver Erhvervs- & Byggestyrelsen 2011 Design Bysted A/S Indledning 5 Sådan

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gershøj Havnevej 7 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001264 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag

Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag Opført i perioden: ca. 1960-1980 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Projekt-bjælker Lige bjælker

Projekt-bjælker Lige bjælker Projekt-bjælker Lige bjælker Lige bjælker er produceret med et konstant tværsnit og finder oftest anvendelse som tagbjælker, murremme og bjælkelag i etageadskillelser. Lige limtræsbjælker er fremstillet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006 Tagpapbranchens Oplysningsråd Willemoesgade 32-36 Ventilation i tag Sag nr.: TOR347R-002 30. juni 2006 Dr. Neergaards Vej 15 Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2970 Hørsholm (+45)

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Tilsynsrapport Sag: Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet Kunde: Ejerlejlighedsforeningen Belek Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Udgivet Dato: 02.11.2011 Underskrift:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.2 MWh Fjernvarme, 405 kwh el. 116 MWh fjernvarme. 277 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.2 MWh Fjernvarme, 405 kwh el. 116 MWh fjernvarme. 277 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sønderport 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056525 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX & KAMP

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 9 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018472 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere