Historikken for asbest I (100 år med asbest)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historikken for asbest I (100 år med asbest)"

Transkript

1 Historikken for asbest I (100 år med asbest) 1880: Udvinding af asbest begynder fra forskellige bjergarter og mineraler (visse silikater med fiberstruktur) 1899: I DK begynder man at anvende asbest til isolering 1927: F.L. Smidth starter produktion af Eternit og andre asbestcementholdige produkter 1930: Arbejdstilsynet i England offentliggør rapport om epidemi af asbestose inden for industrien 1934: Man begynder at anvende asbest til bremse- og koblingsbelægninger 1941: Faren ved asbest nævnes i Danmark i Arbejdstilsynets beretning 1952: Arbejdstilsynet udsender intern skrivelse til kredsene om sundhedsfaren ved påsprøjtning af asbest som isoleringsmateriale 1954: Asbestose anerkendes som erhvervssygdom

2 Historikken for asbest II (100 år med asbest) 1960: Verdensproduktion af asbest er på tons/år 1963: Arbejdstilsynet udsender ny intern skrivelse til kredsene om sundhedsfaren ved brug af asbest som isoleringsmateriale 1968: Arbejdstilsynet udsender ekstern meddelelse om, hvordan man skal arbejde med asbest 1972: Arbejdstilsynet udsteder bekendtgørelse, der forbyder brug af asbest til visse former for isolering (varmeisolering) 1973: Forbruget af asbest i DK når sit maksimum med import af mere end tons asbest 1976: Verdensproduktion af asbest er steget til tons/år 1980: Arbejdstilsynet udsteder bekendtgørelse, der forbyder anvendelse af asbest med visse undtagelser

3 Definition af de mest almindeligt anvendte former for asbest Asbest er en gruppebetegnelse for en række naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. Af de forskellige typer asbest kan bl.a. nævnes flg.: Hvid asbest (chrysotil), den mest anvendte Brun asbest (amosit), blev anvendt i mindre omfang Blå asbest (crocidolit), blev anvendt i mindre omfang Hvid asbest Hvid asbest (enkelt spaltet fiber) Brun asbest

4 Sundhedsrisiko i forbindelse med udsættelse for asbest Ved en given konc. af fibre er blå asbest farligere end brun asbest, som igen er farligere end hvid asbest. Men i arbejdsmiljømæssig sammenhæng er der ingen forskel, da alle former for asbest er kræftfremkaldende.

5 Hvor findes asbest - brancher Brancher, der kan være udsat for asbest: Tømrer- og snedkerarbejde (bådebygger, køkkenmontør, snedker, tømrer) Isoleringsarbejde (isolatør) VVS-arbejde Elektrikerarbejde Svejsning Stålkonstruktionsarbejder (skibsbygger, stålmester) Grovsmedearbejde Jern- og metalarbejdere, herunder polerings- og slibearbejde i metal Automekaniker- og automontørarbejde (især i forbindelse med bremser og koblinger) Kedelpasser Støberiarbejdere Arbejdere på kraftværker Brandmænd Rørlæggere Rengøringsarbejdere Taglæggere

6 Hvor findes asbest materialer I Materialer, der kan indeholde asbest: Gulvbelægning (termoplastiske gulvfliser samt PVC-gulvbelægning med asbestbagside): Kan findes i skoler, hospitaler og boliger. Pakninger og isoleringsmaterialer (bånd, snore, garn, bølgepapir, bølgepap og tæpper anvendt til pakning, tætning og varmeisolering af rør, kedler, tryk-beholdere, ovne, røgkanaler, elektriske kabler og rørbøjninger): Kan findes på rør, ventiler, flanger og kedler mv. i skibe, tog, fly, militærkøretøjer, offentlige bygninger, skoler, fabrikker, kraftværker og hospitaler. Asbestcement (anvendt i eternit-bølgetagplader, tagplader, vægbeklædning, klingebeklædning, fliser, formstøbte produkter): Kan forekomme i landbrugsejendomme, private boliger, industribygninger, front- og endeplader i badekar, tagudhæng, væg- og loftsbeklædning, plantekasser, kaminer, cisterner, afløbsrør, tagrender, nedløbsrør, røgkanaler, hegn, tagelementer, kabelgennemføringer, ventilationsskakte, altankasser. Stof og klæder (anvendt i brandtæpper, brandsikre madrasser, brandgardiner, handsker, forklæder): Kan forekomme i støberier, laboratorier, køkkener og teatre.

7 Hvor findes asbest materialer II Materialer, der kan indeholde asbest: Påsprøjtede belægninger (anvendt til varme- og lydisolering, brandbeskyttelse samt beskyttelse mod kondens): Kan findes under togvogne og lokomotiver, på bærende stålkonstruktioner i store eller fleretagers bygninger, som brandsikring i loftshulrum og på lofter i svømmehaller. Pap, papir og papirprodukter (anvendt til varmeisolering og brandbeskyttelse, el- og varmeisolering af elektrisk udstyr): Kan forekomme i tagpap og dampspærrer, kompositstål, vægbeklædninger og tagplader, belægning på brændbare plader, brandsikker laminat og rørisolering i form af bølgepap. Fugemasser og klæbemidler (kan have været anvendt overalt): Kan findes ved tætninger omkring vinduer, badeværelser, gulvbelægninger. Armeret plast (anvendt i plastbelagte paneler): Kan forekomme i plastbelagte paneler i skibes opholdsrum og vindueskarme.

8 Hvor findes asbest - eksempler Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6

9 Hvor findes asbest - eksempler Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur 10 Figur 11 Figur 12

10 Hvor findes asbest - eksempler Figur 13 Figur 14 Figur 15 Figur 16 Figur 17 Figur 18

11 Hvor findes asbest - eksempler Figur 19 Figur 20

12 Forbud mod asbest I (kronologisk oversigt) I 1972 blev det forbudt at bruge asbest eller asbestholdige produkter til termisk-, støj- og fugtisolering. I 1980 blev det helt forbudt at bruge asbest, bortset fra asbestcementprodukter som f.eks. tagbeklædning, friktionsbelægninger (bremse- og koblingsbelægninger), pakningsmaterialer, lejeforinger og kommutatorer. I 1986 blev forbudet mod brug af asbest skærpet (herunder forbud mod højtryksspuling og asbestcementprodukter til indvendig brug). Undtagelse om brug af asbest gjaldt herefter kun for asbestcementbølgeplader og håndgods til tagdækning, bundne pakningsmaterialer, friktionsbelægninger (bremse- og koblingsbelægninger), lejeforinger og kommutatorer. I 1988 blev forbudet yderligere skærpet således, at man herefter ikke måtte anvende B5 og B9 bølgeplader samt håndgods til tagbeklædning.

13 Forbud mod asbest II (kronologisk oversigt) Fra 1993 og indtil 2005 har kun ganske få typer produkter som bundne pakningsmaterialer, lejeforinger og enkelte friktionsbelægninger (bremse- og koblingsbelægninger) været undtaget fra forbudet. Det er dog fortsat tilladt at have asbest og asbestholdigt materiale i f.eks. bygninger og tog, indtil materialet er udtjent eller bortskaffet, hvis det har været lovligt fremstillet, importeret og anvendt, jf. ovennævnte bestemmelser. Det skal understreges, at det er en forudsætning for at have asbest og asbestholdigt materiale, at asbestmaterialet er intakt eller, at man har forseglet eller indkapslet asbesten forsvarligt, så ingen udsættes for asbestfibre.

14 Asbestregler for indvendigt og udvendigt arbejde - Anmeldelse Anmeldelse: Alt arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til det stedlige Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes (minimum 8 dage før). Der er ikke krav om anmeldelse i forbindelse med udvendigt asbestarbejde eller andet arbejde. Hvis andet arbejde vurderes til ikke kun at indebære kortvarige og lave udsættelser for asbest, skal det imidlertid anmeldes til Arbejdstilsynet. Eksempler: Oprydning efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knuste asbestholdige tag- og vægplader. Nedtagning af større mængder af plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest. Ovennævnte eks. er materialer, hvor asbestfibre er bundet i en cementbaseret plade (eternit er et handelsnavn for tagdækningsmaterialer). Endvidere anvendes eternitplader primært udvendigt (vandafvisende), og da asbesten er støbt i cement, afgives der meget få fibre.

15 Asbestregler for indvendigt og udvendigt arbejde - Registrering Registrering: En arbejdsgiver skal registrere asbestholdige materialer (indvendige), som er beskadigede, eller som i øvrigt indebærer risiko for, at de ansatte udsættes for asbest (registrering kræver oplysninger om, hvorvidt der i materialerne eller bygningerne findes asbest, inden nedrivnings-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes). En arbejdsgiver, der ejer eller bruger en bygning til erhvervsmæssigt arbejde, herunder en offentlig virksomhed, skal inden reparation, vedligeholdelse, installation eller lignende bygningsmæssige foranstaltninger registrere de steder, hvor der er anvendt asbest til indvendigt brug, mhp. orientering af reparatører, håndværkere m.fl. Registreringspligten omfatter ikke asbestholdige materialer anvendt til udvendigt, brug og reglen gælder heller ikke for ikke-erhvervsmæssigt byggeri.

16 Asbestregler for indvendigt og udvendigt arbejde - Uddannelse og særlig APV Uddannelse: Ved indvendig nedrivning af asbestholdige materialer skal de medarbejdere, der foretager nedrivningen, have gennemgået en særlig uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet. I tilfælde af udendørs arbejde eller andet arbejde (hvor der er risiko for, at de beskæftigede bliver eller kan blive udsat for asbeststøv) er der ikke krav om uddannelse, men der stilles krav om oplæring og instruktion af personer, der beskæftiger sig med asbestarbejde. Disse medarbejdere skal gennemgå et oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed i forbindelse med asbestarbejde. Udarbejdelse af en særlig APV (gælder for både ind- og udvendigt arbejde): For hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale, skal arbejdsgiveren tage stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for støvet. Dvs. arbejdsgiveren har ansvar for at udbygge sin almindelige arbejdspladsvurdering (APV) med en særlig APV, der skal beskrive de foranstaltninger, der skal foretages for at overholde de særlige asbestregler.

17 Asbestregler, generelt Udover anmeldelse, registrering, uddannelse og udarbejdelse af en særlig APV gælder der særregler for asbest i forbindelse med: rengøring af asbestområdet affaldshåndtering brug af personlige værnemidler arbejdstidsbegrænsning afskærmning af arbejdssteder særskilt spiserum og velfærdsforanstaltninger anvendelse af advarselsskiltning måling (sikring af, at grænseværdien for asbest overholdes) helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede Nedenfor gives eksempler på sikkerhedsforanstaltninger, der skal foretages i forbindelse med arbejde med asbest og asbestholdige materialer (nedrivning, indpakning, anvendelse af egnede personlige værnemidler samt nødvendige velfærdsforanstaltninger, herunder dekontamineringsenheder (f.eks. skurvogn)).

18 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, nedrivning Anbringelse af affald i sække i umiddelbar nærhed af stedet, hvor asbesten fjernes, for at undgå spredning og minimere udsættelse Handskeposer Handskeposer anvendt til kontrolleret fjernelse af asbestisolering Forsigtig nedtagning af asbestplader

19 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, indpakning Indpakning af asbestloftsplader efter nedtagning

20 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, dekontaminering I Illustration af dekontaminering af personer i en dekontamineringsenhed med fem rum og med tre rum

21 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, dekontaminering II Illustration af dekontaminering af personer i en dekontamineringsenhed Anvendelse af støvsuger til fjernelse af asbestforurening Afvaskning med heldragt og maske Mobil dekontamineringsenhed (skurvogn) Afvaskning med maske

22 Fordele ved at fjerne asbest Ingen udsættes for asbest Det er bedre at fjerne asbesten end at indkapsle eller forsegle den (den optimale løsning) Når man har fjernet asbesten, er der ikke risiko for at glemme den Der kan være fordele ved at fjerne asbest, hvor den er særligt udsat for beskadigelse, og hvor der kan risikeres kraftig udsættelse for den. Det kan f.eks. være i sports- og gymnastiksale, i små rum med teknisk isolering, hvor håndværkere skal arbejde, og i områder, hvor der ofte foretages reparationer.

23 Ulemper ved at fjerne asbest Kræver meget omfattende indgreb i bygninger Asbest er blevet anvendt til et stort antal byggematerialer og findes mange steder. Det vil derfor være et omfattende arbejde at fjerne den. Store udgifter i forhold til resultatet (påvirkning fra udvendige kilder, f.eks. tagbeklædning og aftrækskanaler mv., er formodentlig meget lille, så gevinsten ved at fjerne asbesten er lille i forhold til arbejdet). Asbest er blevet anvendt til mange forskellige byggematerialer, men der findes lignende byggematerialer, som ikke indeholder asbest. Ved blot at se på et materiale er det umuligt at få sikkerhed for, om det er asbestholdigt eller ej. Angivelse af et bestemt materiale på en tegning eller i en beskrivelse, er ikke en sikkerhed for, at det pågældende materiale faktisk er anvendt (materiale med eller uden asbest). Ved reparationer og vedligeholdelse af bygninger kan de oprindelige materialer være erstattet med andre. Der kan både være tilføjet eller fjernet asbest.

24 Tilsyn med DSB i forbindelse med asbest 1956: Jernbanedriften blev for første gang omfattet af arbejdsbekyttelsesloven : DSB stod selv for tilsynet med de jernbanespecifikke områder (aftale med DSB om eget-tilsyn) : Aftalen med DSB om eget-tilsyn blev ændret i 1985 således, at Arbejdstilsynet herefter havde tilsyn med DSB s eget-tilsyn. I 1986 udarbejdede DSB en handlingsplan om asbest. Handlingsplanen om asbest omfattede: Rullende materiel, S-tog, banetroljer, busser og bygninger, herunder værksteder : Aftalen med DSB om eget-tilsyn blev opsagt i Herefter blev DSB vurderet til at være en niveau 1 virksomhed. Arbejdstilsynet udarbejdede en ny model for tilsyn med DSB, hvorefter tilsynet med banedriften og landsdækkende forhold blev koordineret fra den tidligere kreds København og Frederiksberg kommune (At-cirkulæreskrivelse nr om tilsyn med DSB) : Tilsyn med DSB vil fremover ske efter de gældende procedurer hos Arbejdstilsynet. Der er ingen aftaler eller modeller, som skal følges. Arbejdstilsynet vil føre normalt tilsyn hos DSB.

25 Tilsyn med privat- og lokalbaner i forbindelse med asbest Tilsyn med privatbanerne har fulgt de normale procedurer, dvs. AT har håndhævet arbejdsmiljølovgivningen i forhold til privatbanerne, herunder bl.a. med afgivelse af påbud mv. (der har været en Atcirkulæreskrivelse nr om tilsyn med privatbaner mhp. koordinering af området) AT har reageret på problemer med asbest på samme måde som inden for andre arbejdsmiljøproblemer. AT har ikke haft en indsats med fokus udelukkende på asbest hos privat-/lokalbaner. Dog blev der i forlængelse af, at DSB udarbejdede en handlingsplan for asbest i 1986, udarbejdet en tilsvarende handlingsplan for privat-/lokalbanerne.

26 Opsamling på tilbagemeldinger på det landsdækkende undersøgelsespåbud Den 13. december 2006 afgav VG et landsdækkende undersøgelsespåbud til 21 virksomheder. Ud fra virksomhedernes tilbagemeldinger kan det ses, at der fortsat er en del virksomheder (11 ude af 21), der mere eller mindre har asbest i deres tog. Der er 4 i TC1: DSB (København K), DSB S-tog A/S (København K), Railion Danmark A/S (Glostrup) og Kystbanen A/S (København K, Kystbanen ejer ikke selv togmateriel, da de har en aftale med DSB om, at der sørges for trafikken med DSB s materiel). Der er 2 i TC2: Lokalbanen A/S (Hillerød), A/S Lollandsbanen (Maribo). Der er 3 i TC3: CFL Cargo Danmark ApS (Padborg), Scandic Rail Partners Aps (Tønder), og Vestbanen A/S (Ribe). Der er 2 i TC4: Odderbanen-A/S Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder) og Veteranbanen Bryrup Vrads (Bryrup, der er ingen ansatte i virksomheden).

27 Håndtering af asbestsager hos AT fremover I Samtlige ovennævnte 11 virksomheder (DSB og privat-/lokalbaner), der har mere eller mindre asbest i deres tog, togvogne mv., skal besigtiges. Der vil blive givet 21-undersøgelsespåbud, såfremt der er tvivl om, hvorvidt de beskadigede materialer indeholder asbest eller ej. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, hvornår bygninger / materialerne er fra (ca. årstal). Der afgives strakspåbud, hvis der foreligger risiko for udsættelse for asbeststøv. AT holder fortsat fast på den politik, som indtil nu er ført, dvs. så længe asbestmateriale, forsegling og indkapsling er intakt og ikke udgør nogen risiko, så reageres der ikke.

28 Håndtering af asbestsager hos AT fremover II Tilsynscentrene skal foretage oplæring af TF ere med fokus på området via inspektion, dvs. TF erne skal kunne se og konstatere, hvor asbesten findes, og vide hvordan der reageres. Dette vil medføre flere tilsyn indenfor asbestområdet. Der skal udveksles erfaring indenfor grupperne samt ske indberetning af nye, principielle sager til VG for at sikre opsamling og ensartethed indenfor området. Klager over arbejdsmiljø i forbindelse med asbest skal prioriteres og vurderes grundigt. Hvis klagesager ikke fører til inspektion, skal der foreligge notat herom. Asbestsaneringsanmeldelser skal vurderes hver gang, og hvis der ikke foretages besigtigelse af området, skal der ligeledes foreligge notat herom.

29 Historikken for asbest (100 år med asbest), (notat) Asbest har i århundreder fundet nyttige anvendelser pga. varme- og korrektionsbestandighed, stor brudstyrke og fleksibilitet. Asbest kan tåle temperaturer op til 900 C og er velegnet til armering, isolering og brandsikring. Allerede i oldtiden kendte man til vævede asbesttekstiler, men den moderne asbestindustri blev først udviklet efter I det flg. gives en kort redegørelse for historikken for asbest fra år 1880 til 1980, hvor der i DK blev indført et asbestforbud. Lovgivning om asbest i kronologisk orden kommer vi tilbage til senere. Asbest er et mineral, der brydes i miner. De største producenter er og har været Rusland, Canada, Kina, USA, Sydafrika, Australien, Cypern og i et vist omfang Finland. Første tilfælde af asbestose beskrives allerede i år 1900 (verdensproduktion er på ca tons/år). I 1930 viser asbestose sig at være udbredt blandt ansatte på britiske asbesttekstilfabrikker. I 1947 bekræfter større undersøgelser sammenhængen mellem asbest og lungekræft. I 1952 indleder Arbejdsmedicinsk Klinik en undersøgelse af medarbejdere udsat for asbest i forbindelse med isoleringsarbejde efter flere års krav/pres fra deres fagforening. I 1955 rapporteres, at asbestarbejdere har 10 gange større risiko for at få lungekræft end andre. I 1960 beskrives mesotheliom (lungehinde- eller bughindekræft) ved udsættelse for asbest. I 1980 registreres nye tilfælde af asbestose i DK og tilfælde af mesotheliom årligt.

30 Sundhedsrisiko (notat) Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som fine nåle. Hvis asbestfibrene kun er løst bundet til materialet (f.eks. blanding af asbest og kiselgur), øges risikoen for, at der frigives asbestfibre. Hvis asbesten derimod er tæt bundet til et fast materiale (cement eller flisebundet asbest), er der mindre sandsynlighed for, at der frigives asbestfibre. Asbeststøv kan ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struktur kan fibrene ved mekanisk påvirkning gentagne gange spaltes på langs og blive mikroskopisk tynde. Ved indånding er der derfor risiko for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger (alveolerne), hvor fibrene kan aflejre sig og forblive i mange år. Dette kan give anledning til sygdomme mange år senere.

31 Hvor findes asbest, (notat) Asbest har været anvendt i stor udstrækning til mange formål. Det er blevet brugt til armering og forstærkning af andre materialer, til varme-, el- og lydisolering, og det er også blevet brugt i friktionsbelægninger, pakninger, lejeforinger og lim. Da det er kemisk modstandsdygtigt, er det også blevet anvendt i forskellige processer, f.eks. ved filtrering og elektrolyse. Det findes både i erhvervs- og industribygninger og i private boliger. Det har også været anvendt som isolering i f.eks. jernbanevogne, skibe, fly og en række militærkøretøjer. Om der frigives asbestfibre fra et materiale eller ej, afhænger af, om materialet er intakt eller beskadiget. Asbestholdige materialers tilstand kan ændre sig med tiden, f.eks. på grund af beskadigelser, slid eller vejrpåvirkning. I det følgende beskrives de billeder, der fremvises: Figur 1: Indkapsling med isoleringsplader af asbest - delvist fjernet for at vise asbestcementfaldstammen bagved. Figur 2: Hul i mur med asbestrørisolering bagved. Figur 3: Asbestcementfaldstamme med pakninger af asbestsnor. Faldstammen er ført igennem et panel af asbest. Figur 4: Asbestgulvfliser Figur 5: Asbesttagpap Figur 6: Asbestisolering på damprør Figur 7: Isolerede kabler med et asbestlag i isoleringen Figur 8: Asbestcementbeklædning på fabriksbygning Figur 9: Asbestisolering på stålbjælker

32 Hvor findes asbest, (notat) I det følgende beskrives de billeder, der fremvises: Figur 10: Isolering med asbestsnor på skorstenslem. Billedet til højre er et nærbillede af snoren Figur 11 : Varmtvandsbeholder, hvor der kan ses kiselgur-lignende materiale Figur 12: Beskadiget isolering ved ventiler samt varmtvandsbeholderen Figur 13: Åben asbestisolering af rør Figur 14: Container med knækkede og knuste stykker af asbesteternit Figur 15: Den ene side af bygningens tag er nedtaget. Der er mange knækkede og knuste asbesteternitstykker på loftrummets etagedæk. Den ansatte færdes og arbejder på dette etagedæk. Figur 16: Container, hvori bølgeeternitplader bliver vippet / dumpet ned Figur 17: Container med knuste og knækkede eternitskifferstykker, der er smidt ned gennem affaldsskakten. Figur 18: Knuste og knækkede eternitskifferstykker på tagkonstruktionen samt meget asbeststøv i arbejdsområdet. Figur 19: Asbestholdige komponenter i elektrisk højspændingsudstyr. Figur 20: Asbest i bremsebakker i lastbil.

33 Kronologisk oversigt over materiale (regler) om asbest hos AT (notat), bekendtgørelser Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 14. januar 1972 om forbud mod anvendelse af asbest til visse former for isolering (trådt i kraft pr. 1. marts 1972). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 13. november 1979 om anvendelse mv. af asbest (trådt i kraft pr. 1. januar 1980). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 30. april 1980 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 161 af 26. marts 1984 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest (ændring af bilaget, trådt i kraft pr. 1. januar 1985). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. marts 1986 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest (trådt i kraft pr. 21. marts 1986). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 4. april 1986 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest (trådt i kraft pr. 15. april 1986). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest (trådt i kraft pr. 1. november 1986). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 om registrering m.m. af asbest (trådt i kraft pr. 1. marts 1987). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 23. marts 1987 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 1. april 1987). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 984 af 11. december 1992 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 1. januar 1993). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 17. maj 1998 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 15. juni 1998). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 403 af 24. maj 2004 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 15. juni 1998). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest (trådt i kraft pr. 1. januar 2005).

34 Kronologisk oversigt over materiale (regler) om asbest hos AT (notat), vejledninger mv. Rundskrivelse nr. 26/1963 om imødegåelse af sundhedsfaren ved isoleringsarbejder (dato: 24. juni 1963). Meddelelse nr. 5/1970 om beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer (dato: 12. maj 1970). Rundskrivelse nr. 306/1972 om bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af asbest til visse former for isolering (dato: 27. januar 1972). Meddelelse nr. 7/1972 om forholdsregler ved demontering af asbestholdig isolering (dato: 23. maj 1972). Rundskrivelse nr. 16/1986 om Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest (dato: 6. oktober 1986). At-cirkulæreskrivelse nr. 4/1987 om registrering af asbest (dato: 1. marts 1987). At-meddelelse nr om helbredsundersøgelser og registrering af asbestudsatte (dato: oktober 1987). At-cirkulæreskrivelse nr. 1/1988 om højtryksspuling af asbestholdige materialer (dato: 12. februar 1988). At-cirkulæreskrivelse nr. 8/1988 om ophør af dispensation for uddannelse til nedrivning af asbest (dato: 11. maj 1988). At-cirkulæreskrivelse nr. 13/1988 om genanvendelse af asbestholdige materialer (dato: 11. maj 1988). At-cirkulæreskrivelse nr. 9/1989 om inddækning af asbestholdige eternittage (dato: 24. august 1989). At-cirkulæreskrivelse nr. 1/1997 om inddækning af asbestholdige eternittage (dato: 10. marts 1997). At-meddelelse nr om nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer (dato: oktober 1999). At-vejledning C.2.2 om asbest (dato: juli 2005).

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør af asbestcement

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION

FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION Rue Royale 45/3 B- 1000 Bruxelles Tlf.: +32 2 227 10 40 Fax: +32 2 219 82 28 Mail : info@efbh.be Web : www.efbww.org FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Vejledning for bygningstaksatorer

Vejledning for bygningstaksatorer Vejledning for bygningstaksatorer En vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer. Vejledningen er udformet som en guide og et opslagsværk, der kan lette bygningstaksatorens arbejde, når han

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Fıskeren. Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt

Fıskeren. Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 18. årgang nr. 1 juli 2008 Brev til Bent Bøgsted Fiskeriets lærere på skolebænken Polakker burde være gået planken ud Ulovligt fiskeri koster dyrt L E D E R

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere