Historikken for asbest I (100 år med asbest)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historikken for asbest I (100 år med asbest)"

Transkript

1 Historikken for asbest I (100 år med asbest) 1880: Udvinding af asbest begynder fra forskellige bjergarter og mineraler (visse silikater med fiberstruktur) 1899: I DK begynder man at anvende asbest til isolering 1927: F.L. Smidth starter produktion af Eternit og andre asbestcementholdige produkter 1930: Arbejdstilsynet i England offentliggør rapport om epidemi af asbestose inden for industrien 1934: Man begynder at anvende asbest til bremse- og koblingsbelægninger 1941: Faren ved asbest nævnes i Danmark i Arbejdstilsynets beretning 1952: Arbejdstilsynet udsender intern skrivelse til kredsene om sundhedsfaren ved påsprøjtning af asbest som isoleringsmateriale 1954: Asbestose anerkendes som erhvervssygdom

2 Historikken for asbest II (100 år med asbest) 1960: Verdensproduktion af asbest er på tons/år 1963: Arbejdstilsynet udsender ny intern skrivelse til kredsene om sundhedsfaren ved brug af asbest som isoleringsmateriale 1968: Arbejdstilsynet udsender ekstern meddelelse om, hvordan man skal arbejde med asbest 1972: Arbejdstilsynet udsteder bekendtgørelse, der forbyder brug af asbest til visse former for isolering (varmeisolering) 1973: Forbruget af asbest i DK når sit maksimum med import af mere end tons asbest 1976: Verdensproduktion af asbest er steget til tons/år 1980: Arbejdstilsynet udsteder bekendtgørelse, der forbyder anvendelse af asbest med visse undtagelser

3 Definition af de mest almindeligt anvendte former for asbest Asbest er en gruppebetegnelse for en række naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. Af de forskellige typer asbest kan bl.a. nævnes flg.: Hvid asbest (chrysotil), den mest anvendte Brun asbest (amosit), blev anvendt i mindre omfang Blå asbest (crocidolit), blev anvendt i mindre omfang Hvid asbest Hvid asbest (enkelt spaltet fiber) Brun asbest

4 Sundhedsrisiko i forbindelse med udsættelse for asbest Ved en given konc. af fibre er blå asbest farligere end brun asbest, som igen er farligere end hvid asbest. Men i arbejdsmiljømæssig sammenhæng er der ingen forskel, da alle former for asbest er kræftfremkaldende.

5 Hvor findes asbest - brancher Brancher, der kan være udsat for asbest: Tømrer- og snedkerarbejde (bådebygger, køkkenmontør, snedker, tømrer) Isoleringsarbejde (isolatør) VVS-arbejde Elektrikerarbejde Svejsning Stålkonstruktionsarbejder (skibsbygger, stålmester) Grovsmedearbejde Jern- og metalarbejdere, herunder polerings- og slibearbejde i metal Automekaniker- og automontørarbejde (især i forbindelse med bremser og koblinger) Kedelpasser Støberiarbejdere Arbejdere på kraftværker Brandmænd Rørlæggere Rengøringsarbejdere Taglæggere

6 Hvor findes asbest materialer I Materialer, der kan indeholde asbest: Gulvbelægning (termoplastiske gulvfliser samt PVC-gulvbelægning med asbestbagside): Kan findes i skoler, hospitaler og boliger. Pakninger og isoleringsmaterialer (bånd, snore, garn, bølgepapir, bølgepap og tæpper anvendt til pakning, tætning og varmeisolering af rør, kedler, tryk-beholdere, ovne, røgkanaler, elektriske kabler og rørbøjninger): Kan findes på rør, ventiler, flanger og kedler mv. i skibe, tog, fly, militærkøretøjer, offentlige bygninger, skoler, fabrikker, kraftværker og hospitaler. Asbestcement (anvendt i eternit-bølgetagplader, tagplader, vægbeklædning, klingebeklædning, fliser, formstøbte produkter): Kan forekomme i landbrugsejendomme, private boliger, industribygninger, front- og endeplader i badekar, tagudhæng, væg- og loftsbeklædning, plantekasser, kaminer, cisterner, afløbsrør, tagrender, nedløbsrør, røgkanaler, hegn, tagelementer, kabelgennemføringer, ventilationsskakte, altankasser. Stof og klæder (anvendt i brandtæpper, brandsikre madrasser, brandgardiner, handsker, forklæder): Kan forekomme i støberier, laboratorier, køkkener og teatre.

7 Hvor findes asbest materialer II Materialer, der kan indeholde asbest: Påsprøjtede belægninger (anvendt til varme- og lydisolering, brandbeskyttelse samt beskyttelse mod kondens): Kan findes under togvogne og lokomotiver, på bærende stålkonstruktioner i store eller fleretagers bygninger, som brandsikring i loftshulrum og på lofter i svømmehaller. Pap, papir og papirprodukter (anvendt til varmeisolering og brandbeskyttelse, el- og varmeisolering af elektrisk udstyr): Kan forekomme i tagpap og dampspærrer, kompositstål, vægbeklædninger og tagplader, belægning på brændbare plader, brandsikker laminat og rørisolering i form af bølgepap. Fugemasser og klæbemidler (kan have været anvendt overalt): Kan findes ved tætninger omkring vinduer, badeværelser, gulvbelægninger. Armeret plast (anvendt i plastbelagte paneler): Kan forekomme i plastbelagte paneler i skibes opholdsrum og vindueskarme.

8 Hvor findes asbest - eksempler Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6

9 Hvor findes asbest - eksempler Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur 10 Figur 11 Figur 12

10 Hvor findes asbest - eksempler Figur 13 Figur 14 Figur 15 Figur 16 Figur 17 Figur 18

11 Hvor findes asbest - eksempler Figur 19 Figur 20

12 Forbud mod asbest I (kronologisk oversigt) I 1972 blev det forbudt at bruge asbest eller asbestholdige produkter til termisk-, støj- og fugtisolering. I 1980 blev det helt forbudt at bruge asbest, bortset fra asbestcementprodukter som f.eks. tagbeklædning, friktionsbelægninger (bremse- og koblingsbelægninger), pakningsmaterialer, lejeforinger og kommutatorer. I 1986 blev forbudet mod brug af asbest skærpet (herunder forbud mod højtryksspuling og asbestcementprodukter til indvendig brug). Undtagelse om brug af asbest gjaldt herefter kun for asbestcementbølgeplader og håndgods til tagdækning, bundne pakningsmaterialer, friktionsbelægninger (bremse- og koblingsbelægninger), lejeforinger og kommutatorer. I 1988 blev forbudet yderligere skærpet således, at man herefter ikke måtte anvende B5 og B9 bølgeplader samt håndgods til tagbeklædning.

13 Forbud mod asbest II (kronologisk oversigt) Fra 1993 og indtil 2005 har kun ganske få typer produkter som bundne pakningsmaterialer, lejeforinger og enkelte friktionsbelægninger (bremse- og koblingsbelægninger) været undtaget fra forbudet. Det er dog fortsat tilladt at have asbest og asbestholdigt materiale i f.eks. bygninger og tog, indtil materialet er udtjent eller bortskaffet, hvis det har været lovligt fremstillet, importeret og anvendt, jf. ovennævnte bestemmelser. Det skal understreges, at det er en forudsætning for at have asbest og asbestholdigt materiale, at asbestmaterialet er intakt eller, at man har forseglet eller indkapslet asbesten forsvarligt, så ingen udsættes for asbestfibre.

14 Asbestregler for indvendigt og udvendigt arbejde - Anmeldelse Anmeldelse: Alt arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til det stedlige Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes (minimum 8 dage før). Der er ikke krav om anmeldelse i forbindelse med udvendigt asbestarbejde eller andet arbejde. Hvis andet arbejde vurderes til ikke kun at indebære kortvarige og lave udsættelser for asbest, skal det imidlertid anmeldes til Arbejdstilsynet. Eksempler: Oprydning efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knuste asbestholdige tag- og vægplader. Nedtagning af større mængder af plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest. Ovennævnte eks. er materialer, hvor asbestfibre er bundet i en cementbaseret plade (eternit er et handelsnavn for tagdækningsmaterialer). Endvidere anvendes eternitplader primært udvendigt (vandafvisende), og da asbesten er støbt i cement, afgives der meget få fibre.

15 Asbestregler for indvendigt og udvendigt arbejde - Registrering Registrering: En arbejdsgiver skal registrere asbestholdige materialer (indvendige), som er beskadigede, eller som i øvrigt indebærer risiko for, at de ansatte udsættes for asbest (registrering kræver oplysninger om, hvorvidt der i materialerne eller bygningerne findes asbest, inden nedrivnings-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes). En arbejdsgiver, der ejer eller bruger en bygning til erhvervsmæssigt arbejde, herunder en offentlig virksomhed, skal inden reparation, vedligeholdelse, installation eller lignende bygningsmæssige foranstaltninger registrere de steder, hvor der er anvendt asbest til indvendigt brug, mhp. orientering af reparatører, håndværkere m.fl. Registreringspligten omfatter ikke asbestholdige materialer anvendt til udvendigt, brug og reglen gælder heller ikke for ikke-erhvervsmæssigt byggeri.

16 Asbestregler for indvendigt og udvendigt arbejde - Uddannelse og særlig APV Uddannelse: Ved indvendig nedrivning af asbestholdige materialer skal de medarbejdere, der foretager nedrivningen, have gennemgået en særlig uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet. I tilfælde af udendørs arbejde eller andet arbejde (hvor der er risiko for, at de beskæftigede bliver eller kan blive udsat for asbeststøv) er der ikke krav om uddannelse, men der stilles krav om oplæring og instruktion af personer, der beskæftiger sig med asbestarbejde. Disse medarbejdere skal gennemgå et oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed i forbindelse med asbestarbejde. Udarbejdelse af en særlig APV (gælder for både ind- og udvendigt arbejde): For hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale, skal arbejdsgiveren tage stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for støvet. Dvs. arbejdsgiveren har ansvar for at udbygge sin almindelige arbejdspladsvurdering (APV) med en særlig APV, der skal beskrive de foranstaltninger, der skal foretages for at overholde de særlige asbestregler.

17 Asbestregler, generelt Udover anmeldelse, registrering, uddannelse og udarbejdelse af en særlig APV gælder der særregler for asbest i forbindelse med: rengøring af asbestområdet affaldshåndtering brug af personlige værnemidler arbejdstidsbegrænsning afskærmning af arbejdssteder særskilt spiserum og velfærdsforanstaltninger anvendelse af advarselsskiltning måling (sikring af, at grænseværdien for asbest overholdes) helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede Nedenfor gives eksempler på sikkerhedsforanstaltninger, der skal foretages i forbindelse med arbejde med asbest og asbestholdige materialer (nedrivning, indpakning, anvendelse af egnede personlige værnemidler samt nødvendige velfærdsforanstaltninger, herunder dekontamineringsenheder (f.eks. skurvogn)).

18 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, nedrivning Anbringelse af affald i sække i umiddelbar nærhed af stedet, hvor asbesten fjernes, for at undgå spredning og minimere udsættelse Handskeposer Handskeposer anvendt til kontrolleret fjernelse af asbestisolering Forsigtig nedtagning af asbestplader

19 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, indpakning Indpakning af asbestloftsplader efter nedtagning

20 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, dekontaminering I Illustration af dekontaminering af personer i en dekontamineringsenhed med fem rum og med tre rum

21 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, dekontaminering II Illustration af dekontaminering af personer i en dekontamineringsenhed Anvendelse af støvsuger til fjernelse af asbestforurening Afvaskning med heldragt og maske Mobil dekontamineringsenhed (skurvogn) Afvaskning med maske

22 Fordele ved at fjerne asbest Ingen udsættes for asbest Det er bedre at fjerne asbesten end at indkapsle eller forsegle den (den optimale løsning) Når man har fjernet asbesten, er der ikke risiko for at glemme den Der kan være fordele ved at fjerne asbest, hvor den er særligt udsat for beskadigelse, og hvor der kan risikeres kraftig udsættelse for den. Det kan f.eks. være i sports- og gymnastiksale, i små rum med teknisk isolering, hvor håndværkere skal arbejde, og i områder, hvor der ofte foretages reparationer.

23 Ulemper ved at fjerne asbest Kræver meget omfattende indgreb i bygninger Asbest er blevet anvendt til et stort antal byggematerialer og findes mange steder. Det vil derfor være et omfattende arbejde at fjerne den. Store udgifter i forhold til resultatet (påvirkning fra udvendige kilder, f.eks. tagbeklædning og aftrækskanaler mv., er formodentlig meget lille, så gevinsten ved at fjerne asbesten er lille i forhold til arbejdet). Asbest er blevet anvendt til mange forskellige byggematerialer, men der findes lignende byggematerialer, som ikke indeholder asbest. Ved blot at se på et materiale er det umuligt at få sikkerhed for, om det er asbestholdigt eller ej. Angivelse af et bestemt materiale på en tegning eller i en beskrivelse, er ikke en sikkerhed for, at det pågældende materiale faktisk er anvendt (materiale med eller uden asbest). Ved reparationer og vedligeholdelse af bygninger kan de oprindelige materialer være erstattet med andre. Der kan både være tilføjet eller fjernet asbest.

24 Tilsyn med DSB i forbindelse med asbest 1956: Jernbanedriften blev for første gang omfattet af arbejdsbekyttelsesloven : DSB stod selv for tilsynet med de jernbanespecifikke områder (aftale med DSB om eget-tilsyn) : Aftalen med DSB om eget-tilsyn blev ændret i 1985 således, at Arbejdstilsynet herefter havde tilsyn med DSB s eget-tilsyn. I 1986 udarbejdede DSB en handlingsplan om asbest. Handlingsplanen om asbest omfattede: Rullende materiel, S-tog, banetroljer, busser og bygninger, herunder værksteder : Aftalen med DSB om eget-tilsyn blev opsagt i Herefter blev DSB vurderet til at være en niveau 1 virksomhed. Arbejdstilsynet udarbejdede en ny model for tilsyn med DSB, hvorefter tilsynet med banedriften og landsdækkende forhold blev koordineret fra den tidligere kreds København og Frederiksberg kommune (At-cirkulæreskrivelse nr om tilsyn med DSB) : Tilsyn med DSB vil fremover ske efter de gældende procedurer hos Arbejdstilsynet. Der er ingen aftaler eller modeller, som skal følges. Arbejdstilsynet vil føre normalt tilsyn hos DSB.

25 Tilsyn med privat- og lokalbaner i forbindelse med asbest Tilsyn med privatbanerne har fulgt de normale procedurer, dvs. AT har håndhævet arbejdsmiljølovgivningen i forhold til privatbanerne, herunder bl.a. med afgivelse af påbud mv. (der har været en Atcirkulæreskrivelse nr om tilsyn med privatbaner mhp. koordinering af området) AT har reageret på problemer med asbest på samme måde som inden for andre arbejdsmiljøproblemer. AT har ikke haft en indsats med fokus udelukkende på asbest hos privat-/lokalbaner. Dog blev der i forlængelse af, at DSB udarbejdede en handlingsplan for asbest i 1986, udarbejdet en tilsvarende handlingsplan for privat-/lokalbanerne.

26 Opsamling på tilbagemeldinger på det landsdækkende undersøgelsespåbud Den 13. december 2006 afgav VG et landsdækkende undersøgelsespåbud til 21 virksomheder. Ud fra virksomhedernes tilbagemeldinger kan det ses, at der fortsat er en del virksomheder (11 ude af 21), der mere eller mindre har asbest i deres tog. Der er 4 i TC1: DSB (København K), DSB S-tog A/S (København K), Railion Danmark A/S (Glostrup) og Kystbanen A/S (København K, Kystbanen ejer ikke selv togmateriel, da de har en aftale med DSB om, at der sørges for trafikken med DSB s materiel). Der er 2 i TC2: Lokalbanen A/S (Hillerød), A/S Lollandsbanen (Maribo). Der er 3 i TC3: CFL Cargo Danmark ApS (Padborg), Scandic Rail Partners Aps (Tønder), og Vestbanen A/S (Ribe). Der er 2 i TC4: Odderbanen-A/S Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder) og Veteranbanen Bryrup Vrads (Bryrup, der er ingen ansatte i virksomheden).

27 Håndtering af asbestsager hos AT fremover I Samtlige ovennævnte 11 virksomheder (DSB og privat-/lokalbaner), der har mere eller mindre asbest i deres tog, togvogne mv., skal besigtiges. Der vil blive givet 21-undersøgelsespåbud, såfremt der er tvivl om, hvorvidt de beskadigede materialer indeholder asbest eller ej. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, hvornår bygninger / materialerne er fra (ca. årstal). Der afgives strakspåbud, hvis der foreligger risiko for udsættelse for asbeststøv. AT holder fortsat fast på den politik, som indtil nu er ført, dvs. så længe asbestmateriale, forsegling og indkapsling er intakt og ikke udgør nogen risiko, så reageres der ikke.

28 Håndtering af asbestsager hos AT fremover II Tilsynscentrene skal foretage oplæring af TF ere med fokus på området via inspektion, dvs. TF erne skal kunne se og konstatere, hvor asbesten findes, og vide hvordan der reageres. Dette vil medføre flere tilsyn indenfor asbestområdet. Der skal udveksles erfaring indenfor grupperne samt ske indberetning af nye, principielle sager til VG for at sikre opsamling og ensartethed indenfor området. Klager over arbejdsmiljø i forbindelse med asbest skal prioriteres og vurderes grundigt. Hvis klagesager ikke fører til inspektion, skal der foreligge notat herom. Asbestsaneringsanmeldelser skal vurderes hver gang, og hvis der ikke foretages besigtigelse af området, skal der ligeledes foreligge notat herom.

29 Historikken for asbest (100 år med asbest), (notat) Asbest har i århundreder fundet nyttige anvendelser pga. varme- og korrektionsbestandighed, stor brudstyrke og fleksibilitet. Asbest kan tåle temperaturer op til 900 C og er velegnet til armering, isolering og brandsikring. Allerede i oldtiden kendte man til vævede asbesttekstiler, men den moderne asbestindustri blev først udviklet efter I det flg. gives en kort redegørelse for historikken for asbest fra år 1880 til 1980, hvor der i DK blev indført et asbestforbud. Lovgivning om asbest i kronologisk orden kommer vi tilbage til senere. Asbest er et mineral, der brydes i miner. De største producenter er og har været Rusland, Canada, Kina, USA, Sydafrika, Australien, Cypern og i et vist omfang Finland. Første tilfælde af asbestose beskrives allerede i år 1900 (verdensproduktion er på ca tons/år). I 1930 viser asbestose sig at være udbredt blandt ansatte på britiske asbesttekstilfabrikker. I 1947 bekræfter større undersøgelser sammenhængen mellem asbest og lungekræft. I 1952 indleder Arbejdsmedicinsk Klinik en undersøgelse af medarbejdere udsat for asbest i forbindelse med isoleringsarbejde efter flere års krav/pres fra deres fagforening. I 1955 rapporteres, at asbestarbejdere har 10 gange større risiko for at få lungekræft end andre. I 1960 beskrives mesotheliom (lungehinde- eller bughindekræft) ved udsættelse for asbest. I 1980 registreres nye tilfælde af asbestose i DK og tilfælde af mesotheliom årligt.

30 Sundhedsrisiko (notat) Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som fine nåle. Hvis asbestfibrene kun er løst bundet til materialet (f.eks. blanding af asbest og kiselgur), øges risikoen for, at der frigives asbestfibre. Hvis asbesten derimod er tæt bundet til et fast materiale (cement eller flisebundet asbest), er der mindre sandsynlighed for, at der frigives asbestfibre. Asbeststøv kan ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struktur kan fibrene ved mekanisk påvirkning gentagne gange spaltes på langs og blive mikroskopisk tynde. Ved indånding er der derfor risiko for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger (alveolerne), hvor fibrene kan aflejre sig og forblive i mange år. Dette kan give anledning til sygdomme mange år senere.

31 Hvor findes asbest, (notat) Asbest har været anvendt i stor udstrækning til mange formål. Det er blevet brugt til armering og forstærkning af andre materialer, til varme-, el- og lydisolering, og det er også blevet brugt i friktionsbelægninger, pakninger, lejeforinger og lim. Da det er kemisk modstandsdygtigt, er det også blevet anvendt i forskellige processer, f.eks. ved filtrering og elektrolyse. Det findes både i erhvervs- og industribygninger og i private boliger. Det har også været anvendt som isolering i f.eks. jernbanevogne, skibe, fly og en række militærkøretøjer. Om der frigives asbestfibre fra et materiale eller ej, afhænger af, om materialet er intakt eller beskadiget. Asbestholdige materialers tilstand kan ændre sig med tiden, f.eks. på grund af beskadigelser, slid eller vejrpåvirkning. I det følgende beskrives de billeder, der fremvises: Figur 1: Indkapsling med isoleringsplader af asbest - delvist fjernet for at vise asbestcementfaldstammen bagved. Figur 2: Hul i mur med asbestrørisolering bagved. Figur 3: Asbestcementfaldstamme med pakninger af asbestsnor. Faldstammen er ført igennem et panel af asbest. Figur 4: Asbestgulvfliser Figur 5: Asbesttagpap Figur 6: Asbestisolering på damprør Figur 7: Isolerede kabler med et asbestlag i isoleringen Figur 8: Asbestcementbeklædning på fabriksbygning Figur 9: Asbestisolering på stålbjælker

32 Hvor findes asbest, (notat) I det følgende beskrives de billeder, der fremvises: Figur 10: Isolering med asbestsnor på skorstenslem. Billedet til højre er et nærbillede af snoren Figur 11 : Varmtvandsbeholder, hvor der kan ses kiselgur-lignende materiale Figur 12: Beskadiget isolering ved ventiler samt varmtvandsbeholderen Figur 13: Åben asbestisolering af rør Figur 14: Container med knækkede og knuste stykker af asbesteternit Figur 15: Den ene side af bygningens tag er nedtaget. Der er mange knækkede og knuste asbesteternitstykker på loftrummets etagedæk. Den ansatte færdes og arbejder på dette etagedæk. Figur 16: Container, hvori bølgeeternitplader bliver vippet / dumpet ned Figur 17: Container med knuste og knækkede eternitskifferstykker, der er smidt ned gennem affaldsskakten. Figur 18: Knuste og knækkede eternitskifferstykker på tagkonstruktionen samt meget asbeststøv i arbejdsområdet. Figur 19: Asbestholdige komponenter i elektrisk højspændingsudstyr. Figur 20: Asbest i bremsebakker i lastbil.

33 Kronologisk oversigt over materiale (regler) om asbest hos AT (notat), bekendtgørelser Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 14. januar 1972 om forbud mod anvendelse af asbest til visse former for isolering (trådt i kraft pr. 1. marts 1972). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 13. november 1979 om anvendelse mv. af asbest (trådt i kraft pr. 1. januar 1980). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 30. april 1980 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 161 af 26. marts 1984 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest (ændring af bilaget, trådt i kraft pr. 1. januar 1985). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. marts 1986 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest (trådt i kraft pr. 21. marts 1986). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 4. april 1986 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest (trådt i kraft pr. 15. april 1986). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest (trådt i kraft pr. 1. november 1986). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 om registrering m.m. af asbest (trådt i kraft pr. 1. marts 1987). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 23. marts 1987 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 1. april 1987). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 984 af 11. december 1992 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 1. januar 1993). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 17. maj 1998 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 15. juni 1998). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 403 af 24. maj 2004 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 15. juni 1998). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest (trådt i kraft pr. 1. januar 2005).

34 Kronologisk oversigt over materiale (regler) om asbest hos AT (notat), vejledninger mv. Rundskrivelse nr. 26/1963 om imødegåelse af sundhedsfaren ved isoleringsarbejder (dato: 24. juni 1963). Meddelelse nr. 5/1970 om beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer (dato: 12. maj 1970). Rundskrivelse nr. 306/1972 om bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af asbest til visse former for isolering (dato: 27. januar 1972). Meddelelse nr. 7/1972 om forholdsregler ved demontering af asbestholdig isolering (dato: 23. maj 1972). Rundskrivelse nr. 16/1986 om Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest (dato: 6. oktober 1986). At-cirkulæreskrivelse nr. 4/1987 om registrering af asbest (dato: 1. marts 1987). At-meddelelse nr om helbredsundersøgelser og registrering af asbestudsatte (dato: oktober 1987). At-cirkulæreskrivelse nr. 1/1988 om højtryksspuling af asbestholdige materialer (dato: 12. februar 1988). At-cirkulæreskrivelse nr. 8/1988 om ophør af dispensation for uddannelse til nedrivning af asbest (dato: 11. maj 1988). At-cirkulæreskrivelse nr. 13/1988 om genanvendelse af asbestholdige materialer (dato: 11. maj 1988). At-cirkulæreskrivelse nr. 9/1989 om inddækning af asbestholdige eternittage (dato: 24. august 1989). At-cirkulæreskrivelse nr. 1/1997 om inddækning af asbestholdige eternittage (dato: 10. marts 1997). At-meddelelse nr om nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer (dato: oktober 1999). At-vejledning C.2.2 om asbest (dato: juli 2005).

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER

AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER Branchevejledning TRANSPORT OG HÅNDTERING AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser asbest

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Chefkonsulent, kemiingeniør Kim Haagensen DGE Miljø Øst - Holte 1 Baggrund Forfatter på 2 rapporter om asbest i jord for Miljøstyrelsen Asbestfibre skæbne og

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør af asbestcement

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør i jord tagplader

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION

FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION Rue Royale 45/3 B- 1000 Bruxelles Tlf.: +32 2 227 10 40 Fax: +32 2 219 82 28 Mail : info@efbh.be Web : www.efbww.org FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Notat om helbredsrisiko og helbredsundersøgelser efter udsættelse for asbest blandt DSB-ansatte.

Notat om helbredsrisiko og helbredsundersøgelser efter udsættelse for asbest blandt DSB-ansatte. Marts 2007 Notat om helbredsrisiko og helbredsundersøgelser efter udsættelse for asbest blandt DSB-ansatte. Hovedkonklusioner På værksteder og enkelte andre steder indenfor DSB har der tidligere været

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag Program 08.00-11.30 Generel vurdering af risiko Risici fra forskellige syndere Hvor møder vi dem Skimmelsvampe Viden på området i dag Hvor findes oplysninger Valg og brug af værnemidler og andre foranstaltninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere