BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

2

3 Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver Grænseværdien Regler 13 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Pligter og ansvar Bygherren Projekterende Entreprenøren Hvem må beskæftiges? Undersøgelse Protokol Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområde Værktøjer og arbejdsmetoder Tøj Åndedrætsværn Velfærdsforanstaltninger 19 Procedurer ved de forskellige arbejdsopgaver Nedtagning af asbest Nedrivning af asbest Indendørs Udendørs Reparation og vedligeholdelse af bygningsdele og konstruktioner, der indeholder asbestholdige materialer Indendørs Udendørs 21 Rengøring og affald Rengøring Affald 22 Uddannelse 24 Yderligere oplysninger

4

5 Forord Asbest er i en lang årrække benyttet som isolering, brandsikring og fiberforstærkning i en række forskellige produkter inden for bygge- og anlægsbranchen. Selvom asbest har været forbudt i mere end 20 år og ikke benyttes længere er der stadig en risiko for at blive udsat for det farlige asbeststøv i forbindelse med håndtering eller nedrivning af ældre produkter og byggekomponenter. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har derfor udarbejdet denne vejledning, der dels fortæller, hvor asbest kan forekomme i ældre bygninger og anlæg og dels hvordan arbejdet med asbestholdige materialer bedst kan udføres og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages. Vejledningen er rettet mod alle fagområder inden for bygge- og anlægsbranchen og gennemgår de generelle sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og nedrivning af såvel konstruktioner og installationer som komponenter med produkter og materialer, hvori asbestholdige materialer indgår. Vejledningen er i 2 dele. Denne del beskriver baggrund og regler og generelle sikkerhedsforanstaltninger. I den ande del beskrives i en række eksempler, hvor og hvordan asbest har været anvendt, og hvilke forholdsregler der skal træffes i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indledning 5

6 Indledning Hvad er asbest? Asbest er benævnelsen for en gruppe mineraler, der findes i jorden bestemte steder i verden. Der findes forskellige typer asbest, men de er alle sundhedsskadelige. Asbestfibre er ultratynde. De kan ikke ses med det blotte øje. De tyndeste har et tværsnit på en milliontedel af en millimeter! Fibrene er bøjelige, men samtidig meget stærke. Nærmest ligesom klaverstrenge. Asbestfibre er desuden hårdføre. De kan modstå varme, og de bliver heller ikke opløst af kemikalier. Asbestens meget robuste egenskaber gør, at den er god at isolere med. Den kan tillige bruges til at forstærke mange andre materialer. Men asbestens bestandighed er samtidig medskyldig i, at den er sundhedsskadelig. Når der kommer fremmede stoffer ind i kroppen, så prøver organismen at udstøde dem eller at nedbryde dem. Men organismen kan praktisk talt ikke nedbryde asbest. Sundhedsfaren Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose). Lungehindekræft Lungehindekræft (mesotheliom) er en meget sjælden sygdom, som kun kan opstå fra udsættelse for asbest. Der forekommer ca. 100 nye tilfælde om året, og der er ikke nogen helbredende behandling. Lungehindekræft kræver ikke langvarig eller kraftig udsættelse for asbest. Sygdommen udvikler sig normalt fra år. Lungekræft Det kræver en langvarig og kraftig udsættelse, før sygdommen opstår. Sygdommen udvikler sig først år efter, at man har været udsat for asbestfibre. Rygere er i ekstra stor fare for at få lungekræft efter arbejde med asbest. Andre kræftformer Asbest kan desuden medføre andre kræftsygdomme - for eksempel i mave- og tarmsystemet og i struben. Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse. Den indebærer en ødelæggelse af lungerne (lungefibrose) og hjerteproblemer. Sygdommen kræver kraftig og relativt langvarig udsættelse for asbest hjerte. Asbestose kan udvikle sig over en periode på 10 til 30 år.. 6 Indledning

7 Indledning 7

8 Hvor findes asbest? Asbestholdige byggematerialer er tidligere blevet brugt i stor udstrækning. Man kan med en vis sikkerhed gå ud fra, at der i alle bygninger, som er opført før slutningen af 1980'erne findes asbest et eller flere steder. Ved nedrivninger og ved de fleste reparationsarbejder og ombygninger er der en risiko for at komme i kontakt med asbest. Asbestholdige materialer har været forbudt siden midten af 1980erne. Siden er der i mange tilfælde lavet indkapsling eller forsegling af asbesten. Du kan derfor også støde på asbest, hvor du ikke forventer det, fx under forsegling af loftplader eller på rør hvor asbestisoleringen "gemmer sig" under et yderligere lag mineraluldsisolering. Det kan være svært at genkende nogle typer asbestholdigt materiale. Derfor er det vigtigt at kende til bygningens historie og få det nærmere undersøgt, spørg eventuelt bygherren. Spørg også, om der er viden om at, asbesten er fjernet, indkapslet eller forseglet under tidligere renovering. 8 Indledning

9 De mest almindelige steder, hvor der findes asbest: Produkt Faggruppe Gammel asbestcement Isoleringer Pakninger Andre gamle produkter Isoleringsarbejdere Rør og beholdere Oppudsede ventiler/- varmevekslere/- rørbøjninger Røgkanaler Kedler Ovne Asbestpuder på turbiner og motorer VVS Elektrikere Jordledninger Udluftning/ventilationsrør i asbestcement o.l. Kanaler til fjernvarme Skifertage o.l. Brandsikker kabelgennemføring Gennemføringer i asbestcementplader Loftplader Rør og beholdere Oppudsede ventiler/- varmevekslere/- rørbøjninger Røgkanaler Kedler Ovne Bundne: Rørpakninger Højtrykspakninger Pumper Ventiler Kemiske procesanlæg Ubundne: Kedler/varmtvandsbeholdere Oliefyr Dæksler Væskeudskillere Eksplosionsklapper Gasradiatorer (pakninger, aftræksrør, bagbeklædning) Brandkabler med orange plastkappe Isolering af elskabe Asbestpap ved ældre elvarmelegemer Snedkere, tømrere og gulvlæggere Asbestcementplader o.l. til tage og facader Loft- og vægbeklædning Aftrækskanaler Blomsterkasser Sålbænke Afstripning af asbestgulve (magnesit) Spartelmasse Vinylfliser Jord- og beton Asbestcement på tage, facader, vægge og lofter Armeringer i tagpap Affaldsskakter Ventilations- og varmekanaler Fyr- og boilerrum Spartelmasse Asbestgulv Malere Afrensning og højtryksrensning af asbestcementtage Spartling på asbestholdige vægge og lofter Kit Fuge- og spartelmasse Murere Sålbænke Murafdækning Fliseklæber Asbestgulv (magnesit) Nedrivere Alle områder der er nævnt i øvrigt i skemaet under andre faggrupper Indledning 9

10 Registrering af asbest og tvivl om asbest Lovgivningen pålægger arbejdsgivere at registrere alle forekomster af ødelagt eller beskadiget asbest indvendig i bygninger. Arbejdsgiveren, der omtales i reglerne, er den, der ejer eller bruger en bygning til erhvervsmæssigt arbejde, herunder offentlig virksomhed. Men der er huller i registreringen. Blandt andet omfatter pligten til registrering ikke asbestholdige materialer, der er anvendt udvendigt eller anvendt asbest, der ikke er beskadiget, ligesom registreringen ikke er bindende for ikke-erhvervsmæssigt byggeri. Ved reparationer og ombygninger skal arbejdsgiveren (ejeren) have viden om forekomst og omfang af mulige asbestholdige materialer og konstruktioner. I ikke-erhvervsmæssigt byggeri skal byggearbejdsgiveren skaffe sig denne viden. En sådan oversigt over hvor der kan forekomme asbest skal udleveres til de håndværkere, der skal i gang med et reparations- eller ombygningsarbejde. Tvivlstilfælde: Ved materialer og konstruktioner fra perioden med asbestanvendelse til omkring forbudenes indførelse og hvor fx arbejdsgiveren ikke kan få godtgjort, at der ikke indgår asbest i materialer, komponenter, konstruktioner mv. - gælder asbestreglerne. Ved den mindste mistanke om hvorvidt der kan være asbest, skal asbestreglerne følges indtil det kan dokumenteres, at materialerne ikke indeholder asbest. Asbest støver Al håndtering af asbestholdigt materiale kan støve, og derved kan der komme farlige fibre i luften.ved nogle renoverings- og nedrivningsarbejder dannes der tilmed store mængder asbeststøv. 10 Indledning

11 Grænseværdi og målinger Grænseværdien for asbest er 0,1 f/ml (fibre pr. milliliter luft). Der kommer nemt mere støv i luften end grænseværdien. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt grænseværdien er overholdt, skal der foretages asbeststøvmålinger, før arbejdet går igang. Målinger er unødvendige hvis man er sikker på at grænseværdien overskrides, fx ved indendørs nedrivningsarbejde. Grænseværdien overholdes normalt ved: Kortvarige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestcement, fx udspartling eller forsegling af små områder med små huller fra opslag eller udsmykning Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestcement, uden at materialet ødelægges under nedtagningen, fx nedtagning af hele asbestcementbølgetagplader eller plane facadeplader af asbestcement og udskiftning af asbestholdige vandrør i jord Arbejde med indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand, fx inddækning af asbestholdige tagplader ved støvsvage arbejdsmetoder Arbejde med indsamling af luftmålinger samt indsamling af prøver for at fastslå, om et materiale indeholder asbest. Prøveudtagningen skal foretages af personale med de nødvendige kvalifikationer. Den efterfølgende analyse af prøverne skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Analyser kan foretages relativt billigt. Analyserne skal forelægges for de ansatte. De folk, som direkte arbejder med det asbestholdige materiale, er selvfølgelig mest udsatte. Men andre på byggepladsen kan komme til at indånde støvet, hvis ikke arbejdet er koordineret og beskrevet eller sikkerhedsforanstaltningerne er utilstrækkelige. Generelle sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i det følgende. Indledning 11

12 Vigtige årstal for forbud mod asbestprodukter: År Forbud omfatter 1972 Isoleringsarbejde termisk-, støj- og fugtisolering ved pålægning, opstrygning eller påsprøjtning Asbestisolering (f.eks. asbestsnor) til isolering af installationsanlæg 1980 Totalforbud for alle produkter bortset fra visse asbestcementprodukter: Asbestcement til indvendig brug i beklædning af lofter og vægge Støbte (magnesit)gulve Spartelmasse Kit og fugemasse Fliseklæber Installationskomponenter og -produkter med asbestisolering Asbestisolering (fx asbestsnor) til isolering af installationsanlæg 1985 Asbestcement-produkter til udvendig brug Trykrør Skillerumselementer Blomsterkasser 1986 Ventilationsrør 1987 Tag/facadebeklædning 1988 B5 og B9 bølgeplader samt håndgods til tagdækning 12 Indledning

13 Regler Generelle sikkerhedsforanstaltninger Ved alle former for arbejde med asbest er der nogle sikkerhedsforanstaltninger, som skal overholdes. Det gælder, hvad enten arbejdet foregår indvendigt eller udvendigt, og ligegyldigt om der er tale om nedrivning eller om reparation og vedligeholdelse. Pligter og ansvar Bygherren Når mere end én arbejdsgiver på samme tidspunkt beskæftiger flere end 10 personer på arbejdspladsen, har bygherren ansvar og pligt til at sørge for: Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder - fx gennem aftaler med de enkelte entreprenører om, hvilken entreprenør der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. Koordinere sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder mellem de forskellige entreprenører Udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og Sundhed Anmelde byggepladsen eller større anlægsarbejder til Arbejdstilsynet, hvis der samlet er over 500 manddage. Ved beregningen af antal arbejdsgivere, der er beskæftiget på arbejdspladsen medregnes alle virksomheder der regelmæssigt udfører arbejde på arbejdspladsen. På bygge og anlægspladser - uanset størrelse - har Bygherren desuden en pligt til at medvirke til at der kan arbejdes forsvarligt. Bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) skal indeholde alle nødvendige angivelser for de enkelte arbejdsgivere. Ved arbejde hvor der er risiko for asbest, skal bygherren: I udbudsmaterialet beskrive hvor der forefindes asbest. I udbuddet må der ikke for udsættes arbejdsmetoder mv., der ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen, herunder asbestreglerne. Sikre, at arbejde med asbestholdige materialer udføres adskilt fra øvrigt renoveringsarbejde I plan for sikkerhed og sundhed beskrive, hvor der evt. findes asbest, hvordan dette område afgrænses og afmærkes samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes. Det anbefales, at der ved renoveringsopgaver på byggeri fra før 1975 altid laves en forundersøgelse om og i hvilket omfang der findes asbest indvendigt i bygningen. Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger 13

14 Projekterende Den projekterende skal i projektmaterialet sikre, at Arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse.. Der er den fornødne plads og mulighed for at anvende egnede tekniske hjælpemidler Særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet For asbestarbejde betyder det, at den projekterende skal: rådgive bygherren, om, hvilke forundersøgelser der skal foretages før en nedrivnings- eller renoveringsopgave, fx at afdække omfang og type. sørge for at der i projektmaterialet tages højde for, at asbestreglerne kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse. Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a. at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for: at der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at der er brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer, at de ansatte instrueres i, hvordan arbejdet kan udføres sikkert, at der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdet, For asbestarbejde betyder det: at arbejdsgiveren inden et nedrivnings- eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes skal indhente de nødvendige oplysninger evt. ved kontakt til ejerne for at fastslå, om der i pågældende materialer eller bygninger findes asbest. Hvis der er den mindste mistanke om asbestforekomst i et materiale eller i en bygning, skal arbejdet tilrettelægges og udføres efter asbestreglerne. at der ved indvendigt nedrivningsarbejde og andet meget støvende arbejde skal laves en skriftlig plan for arbejdet Særlig APV Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal udbygges med en særlig APV, der skal beskrive de foranstaltninger, der skal foretages for at overholde asbestreglerne. For hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale, skal der tages stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for støvet. 14 Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger

15 Den særlige APV er grundlaget for, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Ved nedrivningsarbejde, kan resultatet af den særlige vurdering fremgå ved, at der henvises til den udarbejdede arbejdsplan. Det er således ikke et krav, at de samme oplysninger gengives både i arbejdsplanen og i den særlige APV. Hvis der arbejdes med identiske arbejdsprocesser, behøver man kun lave én udvidet APV, selv om der fx arbejdes i fem forskellige lokaler. Vurderingen skal revideres, når der opstår tvivl om, hvorvidt den er korrekt, og når der sker ændringer af arbejdsforholdene. Krav til virksomheder der udfører asbestarbejde En virksomhed, der skal udføre nedrivning eller fjernelse af asbest, skal over for Arbejdstilsynet kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig arbejdet. Dette kan gøres ved at dokumentere: enten at de ansatte har gennemgået asbestuddannelse (ved indvendigt nedrivningsarbejde), eller ved at virksomheden kan dokumentere at der er gennemført et særligt oplærings- og instruktionsforløb (ved udvendigt arbejde). Arbejdsplanen for nedrivning kan udgøre en del af en sådan dokumentation. Redegørelsen skal endvidere indeholde oplysning om: hvem der har gennemgået oplærings- og instruktionsforløbet, hvornår det har fundet sted, hvem der har instrueret. Det anbefales ved større arbejder, at den, der instruerer, har gennemgået den lovpligtige uddannelse. Unge under 18 år må ikke arbejde med asbestholdige materialer. Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger 15

16 Undersøgelse Ansatte skal have tilbud om helbredsundersøgelse, inden de begynder at arbejde med asbest. Det er frivilligt, om de vil gennemgå undersøgelsen. Derudover skal ansatte have tilbudt en helbredsundersøgelse mindst hvert tredje år, så længe de er udsat for asbest. Arbejdsgiveren betaler for undersøgelserne, og de foregår normalt i arbejdstiden. Lægen sender efter undersøgelsen en erklæring til Arbejdstilsynet og en orientering til den ansatte. De lægelige oplysninger er ikke tilgængelige for arbejdsgiveren. Protokol Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol. Heri skal der stå, hvordan de hver især har arbejdet med asbest - og hvor længe. Og hvis det er kendt, også hvilken type asbest der er arbejdet med. Protokollen skal ikke indeholde lægelige oplysninger. Hvis virksomhedens egen skriftlige plan angiver hvilke ansatte, der er på den pågældende asbestopgave, kan plan(erne) bevares som register over ansatte. Den ansatte har ret til at læse sin egen protokol. Arbejdstilsynet og læger har ret til at se protokollen. Protokollen skal opbevares i mindst 40 år efter arbejdets afslutning. Ved ophør i firmaet skal den ansatte have udleveret en kopi af sin protokol. Hvis firmaet lukker, kan protokollen overdrages til Arbejdstilsynet. 16 Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger

17 Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområde På arbejdsstedet må der ikke opholde sig andre personer end de, der udfører arbejdet. Bortset fra vedligeholdelse i mindre omfang skal der ved indvendigt arbejde opsættes advarselsskilt: "PAS PÅ ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende." Hvis der er risiko for større mængder støv, skal arbejdsområdet afskærmes støvtæt. Dette gælder altid ved indvendig nedrivning. Ved udvendig nedrivning skal arbejdsområdet ligeledes afskærmes støvtæt,når en væsentlig del af materialerne er knust. Afdækningen kan for eksempel ske med telt eller lignende. Afskærmningen etableres med udsugning med undertryk som hindrer, at støvet spredes. Adgang til det afskærmede sted må kun ske gennem luftsluse. Udblæsningsluften skal filtreres. Værktøjer og arbejdsmetoder Nedbrydning skal ske forsigtigt, så de asbestholdige materialer ødelægges mindst muligt. Brug altid den metode, der giver mindst støv. Afsug støvet hvor det dannes. Brug langsomtgående mekanisk værktøj, fx elklippe-værktøj. Hvis værktøjet giver anledning til støvudvikling skal der være påmonteret effektiv afsugning eller støvet skal på anden måde fjernes effektivt. Tøj Ved risiko for udsættelse for asbeststøv i ikke uvæsentligt omfang (nedrivning og indendørs reparations- og vedligeholdelsesarbejde eller lignende) skal der bruges særligt støvafvisende arbejdstøj (for eksempel arbejdsdragt) og hovedbeklædning (hætte). Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled. Bemærk: Engangsdragter skal bortskaffes sammen med det øvrige asbestaffald. Særligt arbejdstøj skal opbevares adskilt fra andet tøj. Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger 17

18 Åndedrætsværn Åndedrætsværn skal altid udleveres. Det skal anvendes ved alt støvende arbejde. Der skal mindst bruges P2 filtermaske. Ved arbejde i mere end 3 timer med åndedrætsværn skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn eller turbomaske. Arbejde med luftforsynet åndedrætsværn/turbomaske må for den enkelte ikke overstige 6 timer pr. dag. Ved nedrivningsarbejde må arbejde med luftforsynet åndedrætsværn/turbomaske for den enkelte ansatte ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes passende hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde. Personer med fuldskæg skal altid anvende luftforsynet åndedrætsværn. Skægget hindrer nemlig filtermaskerne i at slutte tilstrækkelig tæt. Velfærdsforanstaltninger Der skal være adgang til lokaler, hvor det er muligt at have arbejdstøj og dagligtøj hver for sig. Der skal være håndvask med varmt og kold vand samt bruserum. Der skal være et særskilt spiserum. Ved indvendig nedrivning skal baderum ligge mellem det "snavsede" og det "rene" omklædningsrum. 18 Regler: Generelle sikkerhedsforanstaltninger

19 Procedurer ved arbejdsopgaver Reglerne skelner mellem indendørs og udvendigt asbestarbejde, og mellem nedtagning, nedrivning og vedligeholdelse/reparation. Nedtagning af asbest Ved nedtagning forstås fjernelse af hele, revnede eller knækkede asbestholdige cementtagplader, skifer og lignende. Ved udendørs nedtagning af asbestholdigt materiale (asbestcement og skifer) skal arbejdsgiveren planlægge hvordan arbejdet skal udføres, så personer på pladsen og i omgivelserne ikke udsættes unødigt for asbestholdigt støv. Nedrivning af asbest Ved nedrivning forstås fuldstændig fjernelse af asbestholdige materialer inden for et afgrænset område. Indendørs Inden nedrivning af asbestholdigt materiale påbegyndes skal følgende nøje følges: Arbejdsgiveren skal udarbejde en arbejdsplan for, hvordan arbejdet skal udføres Arbejdstilsynet skal forud have en meddelelse om arbejdet. Den skal indeholde følgende punkter: 1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer. 2. Arbejdsstedets adresse. 3. Arbejdsstedets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt. 4. Beskrivelse af arbejdets omfang, arbejdsmetoder. 5. Anvendte arbejdsmetoder. 6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale. 7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder bl.a. personlige værnemidler. 8. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette. 9. Angivelse af asbesttype (hvis kendt). 10. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Udendørs Ved udendørs nedrivning skal arbejdsgiveren udarbejde en tilsvarende arbejdsplan, og arbejdet skal meddeles til Arbejdstilsynet, når en væsentlig del af materialerne er knust. Større mængder af knuste asbestholdige tag- og facadematerialer ses særligt i forbindelse med oprydning efter brande og omfattende stormskader. Arbejde med nedtagning af større mængder af asbestskiferplader skal også anmeldes til Arbejdstilsynet. Regler: Procedurer ved de forskellige arbejdsopgaver 19

20 Reparation og vedligeholdelse af bygningsdele og konstruktioner, der indeholder asbestholdige materialer Ved reparation forstås indkapsling og forsegling af hele flader af fx asbestholdige lofts- og vægbeklædninger eller fx dele af rørsystemer. Ved vedligeholdelse forstås udspartling eller forsegling af små områder med små huller, fx fra opslag, udsmykning, armaturer og gennemboringer, samt forsegling af enkelte intakte, uperforerede asbestholdige plader. her kommer scan af Arbejdsplan fra side 12 i gammel asbest BVL Indendørs Inden arbejdet begynder, skal arbejdsgiveren udarbejde en arbejdsplan med følgende indhold: Arbejdsstedets adresse Forventet start- og sluttidspunkt Beskrivelse af arbejdets omfang Anvendte arbejdsmetoder Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler Beskrivelse af rengøringsarbejde, og hvem der udfører det Underskrift af virksomheden og dennes sikkerhedsorganisation (herunder sikkerhedsrepræsentant) Udendørs Ved reparationer og vedligeholdelse af asbestholdige materialer skal det være planlagt hvordan arbejdet kan udføres så personer på pladsen og i omgivelserne ikke udsættes for asbestholdigt støv. Der er ikke krav om at anmelde arbejde med asbest til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet kun medfører risiko for kortvarige og lave udsættelser for asbest, og hvis udsættelsen er ringe. Et sådant arbejde er fx: Kortvarige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestcement, fx udspartling eller forsegling af små områder med små huller fra opslag eller udsmykning Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestcement, uden at materialet ødelægges under nedtagningen, fx nedtagning af hele Asbestcementbølgetagplader eller plane facadeplader af asbestcement og udskiftning af asbestholdige vandrør i jord Arbejde med indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand, fx inddækning af asbestholdige tagplader ved støvsvage metoder - Arbejde med indsamling af luftmålinger samt indsamling af prøver for at fastslå, om et materiale indeholder asbest. 20 Regler: Procedurer ved de forskellige arbejdsopgaver

21 Rengøring og affald Rengøring Rengøring i forbindelse med reparations-og vedligeholdelsesarbejder er vigtig for at undgå spredning af asbestholdigt materiale. Arbejdsområdet rengøres ved støvsugning eller vådrengøring. En støvsuger med almindelig pose eller filter er ikke nok. Den skal være forsynet med specielt filter, som fx HEPA eller Absolutfilter.. Brugte filtre bortskaffes som støvende asbestaffald. Affald I forbindelse med såvel nedrivning som reparation og vedligeholdelse af asbestholdige materialer, skal de involverede være opmærksomme på, at affaldet skal bortskaffes fuldt forsvarligt. Arbejder man med asbestholdige materialer, der er stærkt støvende, eller har man noget asbestholdigt affald, der kan støve, anmelder virksomheden det til kommunen, som anviser affaldsmodtagelse. Bortskaffelsesmetoden skal fremgå af anmeldelsen til Arbejdstilsynet eller af planen, der skal udarbejdes af arbejdsgiveren. Reglerne deler affaldet op i 3 forskellige grupper: 1. Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald Filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i kraftige plastposer, der lukkes lufttæt med gul tape mærket "ASBEST". Indtil bortskaffelsen skal asbestaffaldet opbevares i en aflåselig container eller lignende. Containeren skal tydeligt mærkes "ASBESTAFFALD". Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune. 2. Asbestholdigt affald der kan støve For eksempel bløde loft- og vægplader og knuste asbestcement- eller skiferplader. Sådant affald skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så det afgiver mindst muligt støv. Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune 3. Ikke-støvende asbestholdigt affald Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, f.eks. hele, revnede eller ødelagte asbestcement- og skifertagplader, samt plane plader af asbestcement. Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune Regler: Rengøring og affald 21

22 Uddannelse Personer der skal beskæftiges med indvendig asbestnedrivning skal på forhånd have gennemgået en særlig uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet. Undervisningen foregår på AMU-centrene rundt om i landet. Uddannelsen består af halvt praktik, halvt teori. Indhold gennemgår i hovedtræk: Materialekendskab, love og bekendtgørelser Sundhedsrisiko, personlig hygiejne og værnemidler Arbejdspladsens forberedelse og indretning, valg af arbejdsmetoder og planlægning af arbejdets udførelse, ventilation, punktudsugning, måling og kontrol Opbygning og afvikling af asbestarbejdspladser Arbejdsteknik ved fjernelse af asbestholdige materialer samt fjernelse af affald og rengøring efter arbejdet Uddannelsen kan yderligere tilpasses brancher og virksomheder, efter aftale med udbyderen. Bevis udstedes til de deltagere, der har gennemført uddannelsen på en tilfredsstillende måde. Oplærings- og instruktionsforløb Den almindelige instruktion er tilstrækkelig ved det udendørs ikke støvende arbejde, som fx nedtagning af hele tagplader. Der stilles også krav om oplæring og instruktion af personer beskæftiget enten med udendørs arbejde eller med andet arbejde, der ikke er indvendig nedrivning af asbestholdige materialer, hvis de pågældende bliver eller kan blive udsat for asbeststøv. De skal gennemgå et oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed (medmindre de har gennemgået den særlige uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet). Et sådant arbejde er fx: Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som ikke er i god stand Arbejde med demontering af vandrør af asbestcement i jord, hvor en væsentlig del af materialet er knust Nedtagning af plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest Oprydning efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knust asbestholdigt materiale Hovedrengøring i forbindelse med nedrivningsarbejde Udvendig nedrivning af bygning under inddækning/totalinddækning. BAR B&A anbefaler, at ansatte og selvstændige ved disse typer arbejde gennemgår 1- dags kursus, der udbydes på en række AMU-centre. 22 Regler: Uddannelse

23 Et oplærings- og instruktionsforløb skal indeholde oplysninger om: 1. Asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest 2. Materialer, der kan formodes at indeholde asbest 3. Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske udsættelsen 4. Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler 5. Formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse 6. Nødforanstaltninger 7. Rengøringsprocedurer 8. Bortskaffelse af affald 9. Helbredskontrol. Regler: Uddannelse 23

24 Yderligere oplysninger Hvis du vil kende de eksakte regler og andet relevant materiale, så kan du læse mere følgende steder: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28. aug. 1992: "Brug af personlige værnemidler". Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest nr af 21. december 2004 At-vejledning D.2.15 om nedrivning, februar 2005 At-vejledning D.5.4 om åndedrætsværn, januar 2008 Bekendtgørelser og At-vejledninger kan rekvireres på Arbejdstilsynets web-side: "Den grønne Asbestvejledning", udgivet af Dansk Asbestforening Kan rekvireres hos Dansk Asbestforening eller downloades fra foreningens hjemmeside: 24 Yderligere oplysninger

25

26

27

28 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Branchevejledninger: Arbejde i eksisterende krybekældre Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Byggeriets sikkerhedsmålinger Gode tekniske hjælpemidler Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg Indretning af skurvogne og lignende Regler og baggrund! Sådan gør du! Isolering med mineraluld Publikationer - oversigt Sig fra! Sig stop! Støv på byggepladsen Vi har ingen problemer med sikkerhed. Gode råd om sikkerhed Faktablade: På BARs hjemmeside kan du hente faktablade for 16 forskellige faggrupper, som også beskriver problemstillinger med asbest. Kursusmaterialer: Kursusmappe for Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder Plancher for Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder Udførelse af APV i små bygge- og anlægsvirksomheder Andre materialer fra BAR: Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Juni 2008 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg Denne PowerPoint er udgivet i håbet om, at alle faglærere vil medvirke til at vi kan få knækket den fortsat stigende kurve i Danmark af asbest relaterede sygdomme Alle billeder af bygninger er taget af

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2. Asbest

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2. Asbest At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2 Asbest Juli 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.6 af oktober 1999, At-meddelelse nr. 4.02.2 af oktober 1987, At-cirkulæreskrivelse nr. 4/1987 og At-cirkulæreskrivelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual ABS 13 Asbestsanering af plader under vindueskarme Regler Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 En arbejdsgiver (også private der sætter

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest i Grønland

Bekendtgørelse om asbest i Grønland BEK nr 133 af 05/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20070065985 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.3.1 Asbest GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.3.1 Asbest GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.3.1 Asbest GRØNLAND Februar 2010 2 Denne vejledning oplyser om reglerne for arbejde med reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest og asbestholdige materialer. Reglerne findes

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Asbest

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Asbest At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2-1 Asbest Juli 2005 Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.6 af oktober 1999, At-meddelelse nr. 4.02.2 af oktober 1987, At-cirkulæreskrivelse

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER

AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER Branchevejledning TRANSPORT OG HÅNDTERING AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser asbest

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Hvordan sanerer man for asbest

Hvordan sanerer man for asbest Hvordan sanerer man for asbest Temadag Teknologisk Institut 3. juni 2008 ABVAC Steen knudsen ABVAC er entreprenør Asbestsanering Afrensning af skimmelsvamp Nedrivning Andre specialopgaver Dagsorden Myndigheder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør af asbestcement

Læs mere

April 2005 $6%(67 L 'DQPDUN RJ L YHUGHQ 'HQ,QWHUQDWLRQDOH DUEHMGVPLOM GDJ DSULO L 'DQPDUN 6LNNHUW RJ VXQGW DUEHMGH IRU DOOH ± IRUHE\JJHOVH RJ DQVYDU

April 2005 $6%(67 L 'DQPDUN RJ L YHUGHQ 'HQ,QWHUQDWLRQDOH DUEHMGVPLOM GDJ DSULO L 'DQPDUN 6LNNHUW RJ VXQGW DUEHMGH IRU DOOH ± IRUHE\JJHOVH RJ DQVYDU April 2005 $6%(67 L'DQPDUNRJLYHUGHQ 'HQ,QWHUQDWLRQDOHDUEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH±IRUHE\JJHOVHRJDQVYDU ,QGKROG Asbest i Danmark og i verden... 3 Hvad er asbest?... 3 Helbredsmæssige

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør i jord tagplader

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD 23. juni 2011 1 PCB i arbejdsmiljøet Arbejde med fjernelse af PCB holdigt materiale Arbejde i PCB forurenet indeklima

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

Historikken for asbest I (100 år med asbest)

Historikken for asbest I (100 år med asbest) Historikken for asbest I (100 år med asbest) 1880: Udvinding af asbest begynder fra forskellige bjergarter og mineraler (visse silikater med fiberstruktur) 1899: I DK begynder man at anvende asbest til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Konklusion Januar 2007 DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Materiale Risiko Kritisk periode. PBC Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. Klor paraffiner

Materiale Risiko Kritisk periode. PBC Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. Klor paraffiner Spartel Asbest Indtil 1979 Elastiske fuger Omkring vinduer og døre Dilatationsfuger I vådrum PBC Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. Klor paraffiner 1950-1977 Udfasning startet

Læs mere

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010 SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering 1. udgave, 2010 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF L 330/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk A/B Steenstrups Allé 13 m.fl.,

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT

BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT 2. udgave 2008 Indhold 4 Indledning 5 Ansvar for arbejdsmiljøet Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte 8 Hvem gør hvad 10 Tilrettelæggelse af arbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere