AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER"

Transkript

1 Branchevejledning TRANSPORT OG HÅNDTERING AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser

3 asbest Indholdsfortegnelse Indledning baggrund for denne branchevejledning/målgruppe mv... 2 Hvor stammer asbest fra... 3 Tidslinje... 3 Hvor findes asbesten?... 4 Asbestens farlige egenskaber... 5 Asbest Arbejdspladsvurdering - asbest-apv... 5 Krav til revision... 6 Håndtering af asbest på genbrugspladser... 7 Eksponeringsgraden, -typen og varigheden... 7 Omstændighederne ved arbejde med asbest... 7 Virkningen af de forebyggende foranstaltninger... 7 Konklusioner arbejdsmedicinske undersøgelser... 8 Grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet... 8 Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed... 8 Udarbejdelse af asbest-apv på genbrugspladsen... 8 Besøg på udvalgte genbrugspladser Genbrugsplads Hørsholm Genbrugsplads Viby Genbrugsplads Middelfart Transport til deponi - afhentning og aflæsning Asbestholdige materialer, der afgiver støv Eksponeringsgraden, -typen og varigheden Omstændighederne ved arbejde med asbest På deponiet Eksponeringsgraden, -typen og varigheden Omstændighederne ved arbejde med asbest Virkningen af de forebyggende foranstaltninger Referenceliste Adresser

4 branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser Indledning baggrund for denne branchevejledning/målgruppe mv. Miljøcentrene og Arbejdstilsynet har i 2007 gennemført en række besøg på genbrugspladser med fokus på håndtering af det asbestholdige affald, borgerne afleverer på pladserne. Tilsynet viste, at der var usikkerhed omkring, hvordan asbest skal håndteres i henhold til gældende lovgivning. Reglerne for borgernes aflevering af asbestholdigt affald fastsættes i de kommunale regulativer, og det er af stor betydning, hvilke krav der opsættes i regulativerne for borgerne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har derfor udarbejdet denne branchevejledning vedrørende håndtering af det asbestholdige affald på genbrugspladserne, transporten til deponiet og på selve deponiet. Branchevejledningen henvender sig til arbejdsmiljøorganisationerne på landets genbrugspladser, og vognmænd, der modtager og transporterer asbestholdigt affald fra blandt andet genbrugspladser. Den kan også bruges af transportvirksomheder, der henter asbestaffald fra ombygnings- og nedrivningsopgaver. Målet med branchevejledningen er at klæde arbejdsmiljøorganisationen på til at vurdere arbejdsmiljøforholdene ved håndtering af asbestholdigt affald og forebygge de risici, der opstår, således at medarbejderne kan udføre deres arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde herunder sikre, at asbestfibre ikke spredes til køretøjer og dermed videre til virksomheder og private boliger. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden 2

5 Hvor stammer asbest fra asbest Asbest er blevet udvundet i miner overvejende i Sydafrika, Zimbabwe, Canada, Italien og det tidligere Sovjetunionen. I Europa er asbest især blevet anvendt i perioden til en række forskellige formål i forbindelse med isolering, brandsikring og armering. Asbestcementholdige produkter blev brugt til tagbeklædning (eternittage), beklædning på bygninger samt vand- og kloakledninger. På stål i skibe og tog blev der ofte anvendt påsprøjtet asbest. Asbestholdige materialer blev hyppigt anvendt i drivremme og pakninger, i bremsebelægninger på f.eks. biler, tog, fly og elevatorer samt som isoleringsmateriale omkring kedler og rør. Asbest indgik også i gulvbelægninger som f.eks. vinylgulvfliser, i forskellige klæbemidler til fliser og kakler og i asbesthandsker eller andre tekstiler. I Danmark har man fremstillet asbestcement på Dansk Eternit Fabrik i Aalborg frem til 1988, hvor man gik over til asbestfri produkter. Desuden er det hyppigt blevet brugt i reparationsbranchen, i bygge- og anlægssektoren og i bilbranchen. I tog har man tidligere især brugt asbest som isolering omkring kedler og rør. I 1972 trådte en bekendtgørelse om asbest i kraft i Danmark, hvorved det blev forbudt at bruge asbest eller asbestholdige produkter til termisk-, støj- og fugtisolering. Forbuddet mod brug af asbest er siden hen ad flere omgange blevet yderligere skærpet til også at omfatte andre asbestholdige produkter. Ifølge den nuværende bekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. januar 2005, er det forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form. Dog er det indtil videre tilladt at bruge asbest til i særlige elektrolyseanlæg, og fjerne asbest ved nedrivningsarbejde, reparation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg, tekniske hjælpemidler mv. Indtil videre er det også tilladt at arbejde med bortskaffelse af asbestholdigt affald. Tidslinje 1920 I slutningen af 1920 erne begyndte man at anvende asbestholdige materialer i byggeriet Forbud mod at anvende asbest til visse former for isolering Generelt forbud mod at fremstille, importere eller anvende asbest eller asbestholdige materialer i enhver form, dog med dispensation indtil 1. januar 1985 for blandt andet tag- og facadebeklædninger, trykrør, ventilationsrør, sålbænke, vinduesbundstykker, murafdækninger, skillevægselementer, blomsterkasser og støjskærme Afkortning af dispensationstiden for blomsterkasser til den 1. april Fristen for ophør af anvendelsen af asbestprodukter til tag - og facadebeklædninger, ventilationsrør og støjskærme blev udskudt til 1. januar Forbud mod at fremstille og anvende ventilationsrør af asbestcement Forbud mod at anvende asbestholdige materialer i indendørs bygninger. Forbuddet gjaldt alt byggeri om- og tilbygningsarbejde og reparationsarbejde indbefattet Forbud mod bølgeplader samt håndgods til tagdækning. 3

6 branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser Hvor findes asbesten? I det følgende er der en kort oversigt over, hvor man kan forvente at finde asbest: 1 Løs isolering i loftkonstruktioner 2 Isolering af varmerør, hvor asbestisoleringen er omviklet med lærred 3 Tag- og facadebeklædning. F.eks. Eternit B5 og Eternit-skifer tagbeklædning og Eternit B12 facadebeklædning 4 Teknisk isolering på rør og varmeanlæg 5 Lofts- og vægbeklædning f.eks. perforerede og uperforerede plader 6 Gulve (asbestvinyl) 7 Lim, puds, mørtler, spartelmasser, fugemasser, tagpap, og malervarer Ventilationskanaler Pakninger Ældre koblings- og bremsebelægninger På Arbejdstilsynets hjemmeside under temaet asbest kan du finde flere eksempler. Asbestaffald forekommer i dag, når bygninger renoveres eller nedrives. Borgerne afleverer asbestaffald på genbrugspladser, når de selv er ansvarlige for nedtagning og bortskaffelse af asbestmaterialer. Asbestaffaldet kan være ubeskadiget materiale, der ikke støver, og tagplader med gamle brud og huller til skruer eller meget støvende materiale som f. eks. isoleringsmateriale. Selvom det antages, at de frie fibre formentlig er væk for længst fra tagplader med ældre brud eller huller, betragtes disse generelt som støvende, da den enkelte borger ikke kan vurdere, hvor gammelt et brud eller hul er. 4

7 Asbestens farlige egenskaber asbest Asbest er lavet af naturlige fiberformede mineraler. Asbestfibre er aflange tynde fibre, der er så små, at de ved indånding kan trænge helt ned i lungernes mindste forgreninger og sætte sig fast. Støvet fra asbesten kan ophobe sig i lungerne, og man kan risikere at udvikle lunge- eller lungehindekræft og i sjældnere tilfælde sygdommen asbestose. Asbestose også kaldet asbestlunge er en kronisk lidelse. Den indebærer en fremskridende ødelæggelse af lungerne. Symptomerne kan blandt andet være åndenød, fordi lungerne fungerer dårligere. På længere sigt kan sygdommen give dårligt hjerte. Asbestose kan udvikle sig over en periode på 10 til 20 år. Sygdommen er uhelbredelig og fortsætter ofte med at udvikle sig, selv om man ikke længere udsættes for asbeststøv. ASBEST Arbejdspladsvurdering asbest-apv Hvis der er risiko for, at ansatte på genbrugsstationen kan komme i kontakt med asbest i forbindelse med udførelse af arbejdsfunktioner, gælder der særlige regler for udformningen af arbejdspladsvurderingen APV en. På baggrund af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer med senere ændringer stilles der krav om, at den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal udbygges med en særlig APV, der skal beskrive de foranstaltninger, der skal foretages på genbrugsstationen for at overholde de særlige asbest-regler. Den særlige APV er grundlaget for arbejdsgiverens og arbejdsmiljøorganisationens planlægning af, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Målet med denne arbejdspladsvurdering er at afdække risikoen for, at medarbejderne udsættes for asbest og i nødvendigt omfang, at opstille forebyggende foranstaltninger for hver enkelt arbejdsfunktion. I forhold til de forebyggende foranstaltninger søges primært de løsninger, der helt forhindrer kontakt med asbestholdige materialer. Sekundært søges løsninger, der begrænser udsættelsen for asbeststøv så meget, at påvirkningen må anses for ubetydelig. Krav til indhold For hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for, at medarbejder kan blive udsat for kontakt med støv fra asbest eller asbestholdigt materiale, skal der ud over den almindelige arbejdspladsvurdering yderligere tages stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for påvirkninger fra asbeststøv. Asbest-APV en skal indeholde en beskrivelse af følgende punkter: Asbestens farlige egenskaber Eksponeringsgraden, -typen og varigheden Omstændighederne ved arbejdet med asbest, herunder mængden Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes Hvor det er muligt de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser Grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet Hvor det er muligt leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed. I de situationer, hvor arbejdsgiveren efter kortlægningen kan dokumentere, at arten og omfanget af påvirkningerne fra de farlige stoffer og materialer er ubetydelige, og at foranstaltninger er unødvendige, finder bestemmelserne ikke anvendelse, og der skal ikke udarbejdes handleplan. 5

8 branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser Der er regler om helbredskontrol og registrering af de ansatte ved arbejde med asbest, men hvis arbejdet kun medfører risiko for kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, og hvor påvirkningen vurderes klart at ligge under grænseværdien for asbest i luften, gælder reglerne ikke for blandt andet arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdige materialer, der er i god stand. Krav til revision Asbest-APV en revideres mindst hvert 3. år for at sikre, at procedurerne regelmæssigt gennemgås systematisk. Derudover skal asbest-apv en revideres, når der opstår tvivl om, hvorvidt den er korrekt, og når der er en ændring af arbejdsforholdene. 6

9 asbest Håndtering af asbest på genbrugspladser Det er genbrugspladsens arbejdsmiljøorganisation, der er ansvarlig for, at der udarbejdes en asbest-apv, at de enkelte arbejdsopgaver risikovurderes for, om medarbejderne er udsatte for asbestpåvirkning, og hvordan genbrugspladsen forebygger, at medarbejderne udsættes for en unødig påvirkning af asbest, når de udfører deres arbejde. Eksponeringsgraden, -typen og varigheden I forbindelse med arbejdet på genbrugspladserne er der for eksempel risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for asbeststøv i følgende situationer: Hvis brugerne af pladsen læsser asbestholdige byggematerialer af i den særlige container til asbest, og det støver samtidig med, at en medarbejder er i nærheden. Hvis der er tabt asbestholdigt affald uden for den særlige container til asbest. Hvis en medarbejder hjælper en bruger med at læsse asbestholdigt affald af. Hvis eventuel støvdannelse ved asbestcontainer hvirvles op enten af vinden eller som følge af fejning. Hvis brugeren sorterer sit byggeaffald forkert og lægger asbestaffald i en åben container. Der vil typisk være tale om risiko for udsættelse i kort tid og i forholdsvis lave koncentrationer. Omstændighederne ved arbejdet med asbest Det er den enkelte kommune, der bestemmer/informerer om, hvordan genbrugsstationen kan modtage asbestholdigt affald fra borgerne. Det er blandt andet for at sikre, at det asbestholdige affald bliver samlet, håndteret og bortskaffet på en hensigtsmæssig måde til gavn for kommunens borgere og for miljøet. Det er også for at undgå, at asbestholdigt affald bortskaffes ureglementeret via genbrugspladsernes øvrige containere. Asbestaffald modtages ofte kun i mindre mængder på genbrugspladserne. Borgere med større mængder bør henvises til deponi. På genbrugspladsen bør der være en lukket container til asbestaffald. Sidelåger og bagende skal være aflåst, da det ikke er tilladt at gå ind i containeren. Borgerne skal instrueres i/informeres om at håndtere asbestaffaldet forsigtigt, så den eventuelle afgivne støvmængde nedbringes til et minimum. Støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal afleveres i befugtet tilstand i egnet lukket emballage, der er mærket med, at den indeholder asbest. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under transport til en genbrugsplads være befugtet eller være forsvarligt emballeret, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger Ved de forebyggende foranstaltninger, der allerede er truffet, vurderes det, om der under den normale drift på genbrugspladserne er risiko for, at medarbejderen bliver udsat for asbeststøvpåvirkninger, der overskrider Arbejdstilsynets grænseværdi på 0,1 fiber/cm 3. Er der risiko for, at medarbejderne udsættes for en unødig påvirkning af asbestfibre under udførelse af arbejdet, skal der gennemføres tiltag, der sikrer, at medarbejderen ikke udsættes for den aktuelle risiko. Unødig påvirkning skal forstås, således at det ikke er tilstrækkeligt at overholde Arbejdstilsynets grænseværdi, hvis påvirkningen yderligere kan nedbringes på en rimelig måde. Unødig påvirkning indebærer, at udsættelsen for asbesten skal bringes ned til 1/10 eller derunder af grænseværdien på 0,1 fiber/cm 3. 7

10 branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser Eksempelvis anbefales det, at der gennemføres følgende tiltag i forbindelse med rengøring i området ved den lukkede container: Undgå støvudvikling Inden rengøringen påbegyndes, skal den eller de personer, der skal udføre arbejdet, iføre sig gummistøvler, handsker og filtermaske af typen P2. Filtrerende åndedrætsværn må maksimalt anvendes i 3 timer på en arbejdsdag er det længerevarende, skal åndedrætsværnet være luftforsynet Hvis arbejdet medfører meget støvudvikling, skal åndedrætsværnet være luftforsynet. Luftforsynet åndedrætsværn må maksimalt anvendes i 6 timer på en arbejdsdag Før rengøringen påbegyndes, fugtes området omkring containeren med forstøvet vand, så ophvirvling af støv undgås. Brug ikke trykrenser Opsamlet affald placeres i containeren til asbestaffald Der støvsuges Støvler og handsker afskylles og tages derefter af. Hvis det skønnes, at man ikke er forurenet med asbestfibre, kan filtermasken tages af og anbringes i containeren for asbestaffald Den støvsuger der bruges, skal være forsynet med HEPA-filter, som efterfølgende bortskaffes som asbestholdigt affald. De ansatte skal have en udførlig instruktion i arbejdets udførelse, risikoforhold, og hvorledes den ansatte beskytter sig i mod risici. Konklusioner arbejdsmedicinske undersøgelser Asbestens farlige egenskaber er ganske veldokumenterede i mange arbejdsmedicinske undersøgelser. Det er påvist, at der er en klar sammenhæng mellem udsættelse for asbest og en forøget risiko for lungesygdommen asbestose samt en række forskellige kræftformer, blandt andet lungehindekræft, strubekræft og forskellige former for kræft i mavetarmsystemet. Grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet Ifølge Arbejdstilsynets vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer, august 2007, er grænseværdien for asbest fastsat til 0,1 fiber/cm 3. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed Det er ikke praktisk muligt at fremskaffe leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed, da risikoen for kontakt med de asbestholdige materialer stammer fra bortkørt byggeaffald fra nedrivninger. Udarbejdelse af asbest-apv på genbrugspladsen En metode til udarbejdelse af asbest-apv kunne f.eks. være, at sikkerhedsgruppen inviterer relevante medarbejdere til et møde med følgende dagsorden: Formålet med mødet Oplistning af de arbejdsopgaver der er på genbrugspladsen i forbindelse med asbest Risikovurdering af arbejdsopgaverne Begrænsning af støv Vurdering af behovet for tiltag f.eks. personlige værnemidler til forebyggelse af risici Arbejdshygiejne Rengøring af materiel Input til instruktion af nyansatte på genbrugspladsen Samarbejde med arbejdsmiljøorganisationer hos f.eks. transportører Anden information og tak for indsatsen. 8

11 asbest Et eksempel på et værktøj/skema der kan anvendes til registrering af forhold omkring asbest. Arbejdsopgaver i forbindelse med asbest Vurdering for hver arbejdsopgave Tiltag til forebyggelse af risiko (f.eks. handsker, åndedræts- Bemærkninger værn, støvafvisende engangsdragt) 1) Rengøring omkring containeren Risiko for hudkontakt: (Ingen, lav, høj): Risiko for indånding af fibre: (Ingen, lav, høj): Risiko for kontakt med tøj: (Ingen, lav, høj): 2) 3) 4) 5) Uheld med håndtering af asbest I forbindelse med vurdering af risiko for indånding, har RenoSam gennemført en undersøgelse af potentielle sundhedsrisici ved håndtering af asbest på udvalgte genbrugspladser, oktober Rapporten viser blandt andet, at der er en unødig påvirkning af medarbejdere, der arbejder med tørfejning omkring en container. 9

12 branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser Besøg på udvalgte genbrugspladser Formålet med at besøge nogle genbrugspladser var muligheden for at vise praktiske eksempler på løsninger til håndtering af asbestaffald. Hørsholm Genbrugsplads På Hørsholm Genbrugsplads er der udviklet en brevkasseordning, hvor borgerne anbringer deres asbestaffald i en lukket container gennem en brevsprække, der forhindrer spredning af asbeststøv fra containeren. 10

13 asbest Genbrugsplads Viby På Genbrugspladsen i Viby må borgerne anbringe asbestaffald i den lukkede container. Når lågerne åbnes, starter en forstøvning af vand inde i containeren. Når lågerne lukkes, fortsættes forstøvningen i ca. 45 minutter. Når containeren er fyldt op, transporteres den til deponi og tømmes. Fordi indholdet er befugtet, minimeres spredningen af asbeststøv til omgivelserne. 11

14 branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser Middelfart Genbrugsplads Når borgerne i Middelfart ønsker at bortskaffe asbestaffald, bliver de henvist til denne plads, hvor de må anbringe hele plader på paller og små stykker i big bags. Pallerne folieres og big bags lukkes, inden de med gaffeltruck anbringes på en lastbil til transport til deponi. 12

15 asbest Transport til deponi afhentning og aflæsning Når containeren skal fra genbrugspladsen til deponiet, skal den, der er ansvarlig for transporten også gennemføre en asbest-apv. Kravene til den er de samme, som beskrevet på side 8-9. Den vognmand, der afhenter containere, har ikke nødvendigvis et kendskab til arbejdsmiljøforholdene på genbrugspladsen og indflydelse på genbrugspladsens arbejdsmiljø, som chaufførerne skal arbejde under. Det samme gælder forholdene ved aflæsning på deponiet. For at undgå arbejdsskader og sundhedsskadelige belastninger er det derfor nødvendigt, at medarbejdere fra andre firmaer og deres arbejdsgivere får de nødvendige oplysninger og en målrettet instruktion om, hvorledes arbejdet skal udføres, så arbejdsmiljøproblemer undgås ved f.eks. spredning af asbestfibre. På den anden side er medarbejdere fra andre firmaer og deres arbejdsgivere forpligtet til at følge de spilleregler, som gælder på genbrugspladsen, og arbejdsgiveren er ansvarlig for medarbejdernes arbejdsmiljø. Den bedste måde at sikre at andre firmaer, der kommer på genbrugspladsen/deponiet, overholder sikkerhedsreglerne, er, at udarbejde en kort og præcis skriftlig vejledning og få skabt et samarbejde mellem arbejdsmiljøorganisationerne. Nedenstående forhold kan give inspiration til asbest- APV en. Er lastbilen forsynet med kroghejs, som i praksis medfører, at chaufføren sidder i sin bil med lukkede døre under pålæsningen, vurderes påvirkningen at være kortvarig (under 1 minut) eller ubetydelig. Hvis lastbilen ikke er forsynet med kroghejs, skal der foretages en grundig risikovurdering af forholdene. Omstændighederne ved arbejdet med asbest De lukkede containere læsses på lastbiler og køres til deponiet. Proceduren for aflæsning/tømning af containere bør fastlægges i et samarbejde mellem deponiet og transportvirksomheden, og der bør udarbejdes skriftlige procedurer. Procedurerne bør tage højde for, at nogle asbestcontainere indeholder emballeret asbest (paller med folie eller lukkede big bags), nogle containere er befugtede og nogle indeholder støvende asbest. Hvis det er nødvendigt, at chaufføren stiger ud af lastbilen ved tømning af containeren på deponiet på et område, hvor der kan være asbestfibre, er det vigtigt at forebygge, at chaufføren indånder asbestfibre og slæber asbestfibre fra sit tøj og fodtøj med ind i lastbilen og forurener denne. Det bør overvejes, om nogle opgaver kan udføres af de ansatte på deponiet, som har personlige værnemidler og omklædningsfaciliteter til rådighed på deponiet. Hvis det er tagplader på paller eller big bags, kan disse læsses af og efterfølgende placeres på det område, der anvendes til asbestdeponering. Eksponeringsgraden, -typen og varigheden I forbindelse med transport af containere med asbestholdigt affald fra genbrugspladsen til deponiet skal det afklares, hvilket materiel der mest hensigtsmæssigt kan benyttes, hvis der er risiko for, at chaufføren bliver udsat for asbeststøv i forbindelse med læsning af containeren på lastbilen og ved aflæsning på deponiet. Det er vigtigt, at der er rengjort omkring containeren, inden pålæsning sker. Nedenstående procedure kan give inspiration, hvis der er risiko for støvende asbest: Inden tømning af containeren påbegyndes, skal chaufføren anvende P2-filtermaske og støvafvisende engangsdragt. Fodtøj skal kunne skylles Vær opmærksom på vindretningen Herefter åbner chaufføren containerens bagende, inden affaldet aflæsses foran tipfronten Det skal sikres, at aflæsningskøretøjet ikke kører i asbestaffaldet. Det kan f.eks. hindres ved afdækning 13

16 branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser Hvis det giver afledning til støvgener, skal der vandes Herefter lukkes containeren igen Filtermasken og den støvafvisende engangsdragt er at betragte som asbestaffald og skal efterlades sammen med affaldet på deponiet og ikke medbringes i lastbilen. Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at rengøre fodtøj Det kan være nødvendigt at rengøre lastbilen, før den kører ud fra deponiet. På deponiet Asbesthåndteringen på deponiet kan opdeles i to grupper: Asbestholdige materialer der afgiver støv Asbestholdige materialer hvor asbesten er bundet i materialet. På deponierne behandles typerne ens, og de deponeres på samme afgrænsede celle eller enhed for mineralsk affald, hvor der ikke deponeres andet affald. Modtage- og sikkerhedsforanstaltninger gør, at der altid tages forholdsregler, som hvis asbesten er potentielt støvende. Eksponeringsgraden, -typen og varigheden Under normale driftsforhold, hvor personen opholder sig i maskinen, betragtes risikoen for skadelige påvirkninger fra støv fra asbestholdigt affald som ubetydelig. Ved ophold uden for maskinen vil der være en lille risiko for kortvarigt at blive udsat for asbeststøvpåvirkning fra uafdækkede asbestmaterialer, hvor forseglingen er beskadiget. Omstændighederne ved arbejdet med asbest Modtagekontrol af asbestaffald skal udføres som om, alle risici er til stede. Følgende regler kan være til inspiration ved udarbejdelse af regler vedrørende håndtering på deponiet: Det asbestholdige affald, der ved modtagelsen skal være emballeret i støvtætte dobbelte forseglede poser, skal under deponeringen håndteres, således at emballagen holdes intakt Kun anlæg som er godkendt til at modtage asbestaffald må deponere denne type affald og fremgår af deponeringsanlæggets positivliste For at undgå spredning af fibre skal der samme dag, som der er blevet deponeret asbestholdigt affald, foretages overdækning af asbestaffaldet. Afdækningen skal have en lagtykkelse på minimum 0,2 meter Ved brug af maskiner skal maskinernes P2- filter være tilsluttet. Se i øvrigt sikkerhedsinstruks for maskiner Der må ikke køres med kompaktor i affaldet, idet det skal sikres, at der ikke afgives asbestfibre til omgivelserne Hvis asbestaffaldet ikke er indpakket i plast, skal affaldet befugtes regelmæssigt i sommerperioden, og i regnfattige perioder er det dagligt Asbestholdigt affald i form af eternitplader aflæsses foran tipfronten. Det skal sikres, at aflæsningskøretøjet ikke kører i affaldet. Gummihjulslæsser eller gravemaskine transporterer eternitaffaldet ned på deponiet, hvor det placeres foran tipfronten Frembringes der støvende asbestaffald, skal det straks meldes til arbejds- og sikkerhedsleder. Hvis det konstateres, at der i læs med blandet affald findes større mængder asbestholdigt affald, følges deponiets retningslinjer for dette alternativt afvises. Hvis det konstateres, at der findes mindre mængder asbestholdigt affald i læs med blandet affald andre steder i depotet, skal dette straks fjernes fra aflæsningsstedet og lægges ned foran tippen ved det øvrige asbestholdige affald og dækkes af. 14

17 asbest Der udføres løbende kontrol med, at ovennævnte forskrifter efterleves. Hvis det konstateres, at der i et læs med blandet affald findes asbestholdigt affald, følges deponiets retningslinjer og der tages kontakt til affaldsproducenten. Asbestaffald kan f.eks. være: Knuste tagplader Knuste facadeplader Loft- og vægbeklædning Isoleringsmateriale Pakninger til industrien Friktionsbelægning. Uvedkommende har ikke adgang til deponiet. Der bør altid anvendes følgende arbejdstøj og værnemidler ved arbejde i depotet: Åndedrætsværn med filtermaske med P2-filter Arbejdstøj, der afviser støv og slutter tæt Hovedbeklædning Eventuelle engangsheldragter Gummihandsker Sikkerhedsgummistøvler Ved brug af maskiner skal maskinernes P2- filter være tilsluttet. Frembringes der støvende asbestaffald, skal det straks meldes til arbejdsog sikkerhedsleder. Ovennævnte forslag er ikke nødvendigvis fyldestgørende for alt udført arbejde på deponiet. Derudover vil en eventuel støvdannelse i praksis være umulig eller meget minimal i lange perioder på grund af regnvejr, fugt i jorden, eller at affaldet er befugtet inden forsegling mv. Ligeledes medfører reglerne for overdækning (0,2 meter) af affaldet, at eventuel støvdannelse stammende fra affaldet bliver under overdækningen. Da der altid vil være en risiko for kontakt med asbestholdigt affald under arbejdet, anbefales det, at der gennemføres følgende tiltag for at imødegå denne risiko: Med udgangspunkt i en vurdering af eksponeringstid, koncentration samt frekvens bør det sikres, at de personer, der kan risikere at blive udsat for asbest-støv, som minimum gennemgår et instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed Såfremt en person mod forventning udsættes for støvpåvirkning fra asbestholdigt affald, ifører man sig P2-filtermaske, lader maskinen stå og går direkte til badefaciliteterne. Herefter lægges tøjet i særskilt pose til asbestforurenet tøj, hvorefter personen går i bad. Beskyttelsesmasken tages først af efter afskylning. Dette medfører ligeledes, at der skal være adgang til lokaler til opbevaring af arbejdstøj adskilt fra det daglige tøj, og der skal være adgang til håndvask med varmt og koldt vand. Der skal også være adgang til bruserum med varmt og koldt vand. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger Under normale driftsforhold vurderes det, at risikoen for skadelige påvirkninger fra støv fra asbestholdigt affald må betragtes som værende ubetydelig. Det skyldes, at man som udgangspunkt befinder sig i en maskine forsynet med overtrykskabine og P2-filter. 15

18 branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser Referenceliste I forbindelse med udarbejdelsen af denne branchevejledning er der anvendt følgende baggrundsmaterialer: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest. Arbejdstilsynets vejledning C.2.2, juli 2005 om asbest. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse om lov om arbejdsmiljø nr. 268 af 18. marts 2005 med efterfølgende ændringer: Lov nr. 300 af 19. april 2006 og lov nr. 175 af 27. februar Miljøministeriets bekendtgørelse om affald affaldsbekendtgørelsen. nr december Notat om helbredsrisiko og helbredsundersøgelser efter udsættelse for asbest blandt DSB-ansatte, marts Asbestholdige materialer i bygninger, SBI-anvisning nr. 153, Statens Byggeforskningsinstitut, Asbest på genbrugspladser. RenoSam, oktober Når du støder på asbest. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, oktober

19 asbest adresser Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation eller dowmloades fra Branchevejledningen kan købes gennem: Videncenter for Arbejdsmiljø, ArbejdsmiljøButikken, Lersø Parkallé København Ø eller via Fællessekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 2010 ISBN nummer Vare nr Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.:

20

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg Denne PowerPoint er udgivet i håbet om, at alle faglærere vil medvirke til at vi kan få knækket den fortsat stigende kurve i Danmark af asbest relaterede sygdomme Alle billeder af bygninger er taget af

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk A/B Steenstrups Allé 13 m.fl.,

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2. Asbest

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2. Asbest At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2 Asbest Juli 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.6 af oktober 1999, At-meddelelse nr. 4.02.2 af oktober 1987, At-cirkulæreskrivelse nr. 4/1987 og At-cirkulæreskrivelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Indsamling af asbestholdige materialer i Renosyds område

Indsamling af asbestholdige materialer i Renosyds område Bilag 1.3.1 28-11-2008 Indsamling af asbestholdige materialer i Renosyds område 1 Indledning...3 Asbestkampagne 2007...4 Vurdering af asbestmængder i Renosyds indsamlingsområde...4 Renosam rapport om asbest

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010 SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering 1. udgave, 2010 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest i Grønland

Bekendtgørelse om asbest i Grønland BEK nr 133 af 05/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20070065985 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual ABS 13 Asbestsanering af plader under vindueskarme Regler Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 En arbejdsgiver (også private der sætter

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Konklusion Januar 2007 DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning helkrops vibrationer i helikoptere Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer i helikoptere Forord I 2006 trådte

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Byggematerialer med asbest

Byggematerialer med asbest SBi-anvisning 229 Byggematerialer med asbest 1. udgave, 2010 Byggematerialer med asbest Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2010 Titel Byggematerialer

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Hvordan sanerer man for asbest

Hvordan sanerer man for asbest Hvordan sanerer man for asbest Temadag Teknologisk Institut 3. juni 2008 ABVAC Steen knudsen ABVAC er entreprenør Asbestsanering Afrensning af skimmelsvamp Nedrivning Andre specialopgaver Dagsorden Myndigheder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv. Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1 Område mv. I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3,

Læs mere

Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været,

Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været, Miljøregulering af aktiviteterne på Eternitgrunden Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været, 1) at der er en risiko

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Nano i arbejdsmiljøet

Nano i arbejdsmiljøet Nano i arbejdsmiljøet Nanomaterialer findes på mange arbejdspladser i Danmark, og det har øget opmærksomheden på nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Med denne pjece ønsker 3F at informere om nano i arbejdsmiljøet.

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.3.1 Asbest GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.3.1 Asbest GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.3.1 Asbest GRØNLAND Februar 2010 2 Denne vejledning oplyser om reglerne for arbejde med reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest og asbestholdige materialer. Reglerne findes

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Asbest

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Asbest At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2-1 Asbest Juli 2005 Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.6 af oktober 1999, At-meddelelse nr. 4.02.2 af oktober 1987, At-cirkulæreskrivelse

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Hygiejne og renlighed på støberier

Hygiejne og renlighed på støberier Hygiejne og renlighed på støberier Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk DI Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk Lederne Telefon

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Bilag 04: Sikkerhedsregler

Bilag 04: Sikkerhedsregler Bilag 04: Side 1 af 8 Bilag 04: Sikkerhedsregler Efterfølgende regler må påregnes i forbindelse med arbejdet på deponiet, nedennævnte regler er vejledende. Arbejdstilsynet kan eventuelt kontaktes inden

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING Indledning På dit arbejde kan dine hænder blive udsat for forskellige

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning af- og pårigning af lastbiler Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om af- og pårigning af lastbiler Indhold Om branchevejledningen... 1 Arbejdsmiljø ved

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere