Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om matrikulære arbejder"

Transkript

1 BEK nr 1676 af 20/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2013, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder ved udførelse af matrikulære arbejder. Stk. 2. Før en matrikulær forandring kan registreres i matriklen, skal der for matrikelmyndigheden, som er Geodatastyrelsen, foreligge de dokumenter m.v., der er foreskrevet i bekendtgørelsen. 2. Matrikelmyndigheden kan dispensere fra reglerne i og i øvrigt i den udstrækning, de enkelte bestemmelser indeholder hjemmel til det. Kapitel 2 Afsætning af skel 3. For at der kan registreres nye skel ved udstykning eller matrikulering eller ved arealoverførsel til en samlet fast ejendom, skal der for matrikelmyndigheden foreligge erklæring fra ejerne af de berørte ejendomme om, at de godkender skellet, som det er eller vil blive afmærket på stedet. Stk. 2. Når offentlig vej eller sti udskilles ved arealoverførsel eller ejendomsberigtigelse, skal der foreligge erklæring fra ejerne af de ejendomme, arealet overføres fra, om, at de godkender det afsatte skel. Erklæringerne kan erstattes af 1) erklæring fra landinspektøren om, at han har givet de pågældende ejere skriftlig meddelelse om skelafsætningen, og at de har haft en frist på mindst 4 uger til at forlange skellet påvist af landinspektøren, og 2) erklæring fra de ejere, som har krævet skellet påvist, om, at de godkender det afsatte skel. Stk. 3. Ved ejendomsberigtigelse gælder i øvrigt de særlige regler i 17, 18 og 20 om fastlæggelse af skel mellem de berørte samlede faste ejendomme. 4. Ved afsætning af skel skal landinspektøren undersøge, om ejendomsgrænsen på stedet er i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellets beliggenhed. Stk. 2. Hvis der ikke er overensstemmelse som nævnt i stk. 1, eller hvis der i øvrigt kan være tvivl om skellets rette beliggenhed, skal landinspektøren give de berørte ejere lejlighed til at udtale sig, før skellet afsættes. Landinspektøren må derefter tage stilling til, om skellet kan afsættes i overensstemmelse med matriklens oplysninger, eller om forholdet skal søges ordnet efter reglerne om ejendomsberigtigelse, arealoverførsel eller teknisk ændring eller ved skelforretning. Stk. 3. Når et bestående skel afmærkes, skal landinspektøren underrette naboejerne om skelafmærkningen. 1

2 Kapitel 3 Private fællesveje på matrikelkortet 5. Før en privat fællesvej kan optages på matrikelkortet, skal der foreligge 1) erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen ønskes optaget på, om godkendelse af vejudlægget, eller 2) anden dokumentation for, at vejen er adgangsvej for anden ejendom. Stk. 2. Ønskes vejen optaget, uden at det sker i forbindelse med udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning, skal der tillige foreligge erklæring fra kommunalbestyrelsen om, at loven om private fællesveje ikke er til hinder for vejudlægget. Stk. 3. Ønskes vejen optaget i forbindelse med udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning, skal ejererklæring efter stk. 1, nr. 1, tillige indeholde oplysning om, hvilke arealer vejen skal være adgangsvej for. Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder også ved udvidelse af en privat fællesvej på matrikelkortet. 6. Hvis adgangen fra et areal til offentlig vej i forbindelse med udstykning, matrikulering eller arealoverførsel skal etableres ad privat fællesvej, der er optaget på matrikelkortet, skal der foreligge 1) erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen fører over, om anerkendelse af vejretten, 2) erklæring fra ejeren af den ejendom, hvorfra arealet afgives, om, at der efter hans bedste overbevisning er vejret for arealet, og erklæring fra landinspektøren om, at han ikke finder grund til at tvivle på, at arealet har denne vejret, eller 3) anden dokumentation for vejretten. Stk. 2. Ligger en del af adgangsvejen på jernbaneareal, der tilhører DSB eller Banedanmark, gælder stk. 1, nr. 2, ikke for denne del af vejen. 7. Før en privat fællesvej kan slettes på matrikelkortet, skal der foreligge 1) erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen fører over, om, at vejen ikke tjener som adgangsvej for anden ejendom, 2) erklæring fra landinspektøren om, at der ikke er tinglyst noget dokument om vejret, og at han ikke finder grund til at tvivle på rigtigheden af ejerens erklæring, og 3) dokumentation for, at reglerne i naturbeskyttelseslovens 26 a ikke er til hinder for, at vejen kan slettes på matrikelkortet. Stk. 2. Hvis en vej har været nedlagt i marken i hævdstid, vil vejen kunne slettes på matrikelkortet, når der foreligger erklæring fra landinspektøren herom samt om, at der ikke er tinglyst noget dokument om vejret, og at vejen ikke er eneste vejadgang til en ejendom eller en del af en ejendom. Stk. 3. Ønskes vejen slettet på matrikelkortet, uden at det sker i forbindelse med udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning, skal der tillige foreligge erklæring fra kommunalbestyrelsen om, at privatvejsloven ikke er til hinder for sletningen. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke, når vejen er nedlagt i medfør af privatvejslovens kap. 11, eller der foreligger dokumentation for, at vejretten på anden måde er bragt til ophør. 8. Før en privat fællesvej kan indsnævres eller omlægges på matrikelkortet, skal der foreligge 1) godkendelse fra ejeren af den ejendom, vejen fører over, 2) godkendelse fra de vejberettigede, og 3) erklæring fra landinspektøren om, at han ikke finder grund til at antage, at der er flere vejberettigede end dem, der har godkendt ændringen, og at der ikke er tinglyst noget dokument, der er til hinder for indsnævringen eller omlægningen. Stk. 2. Hvis vejen i hævdstid har henligget på stedet med den nuværende beliggenhed og bredde, kan vejen ændres på matrikelkortet, når der foreligger erklæring fra landinspektøren herom samt om, at der ikke er tinglyst noget dokument, der er til hinder for ændringen, og at ændringen ikke kan antages at 2

3 krænke nogen vejberettigets interesse. Hvis vejen ved ændringen kommer til at føre over en ejendom, som den ikke før førte over, skal vejens optagelse på matrikelkortet dog ske efter reglerne i 5. Stk. 3. Ønskes vejen indsnævret eller omlagt, uden at det sker i forbindelse med udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning, skal der tillige foreligge erklæring fra kommunalbestyrelsen om, at privatvejsloven ikke er til hinder for ændringen. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke, når vejen er indsnævret eller omlagt i medfør af privatvejslovens kap. 11, eller der foreligger dokumentation for, at vejen på anden måde er indsnævret eller omlagt. Stk. 5. Matrikelmyndigheden kan i særlige tilfælde fravige kravet i stk. 1, nr Når ejeren af en ejendom har afgivet erklæring efter bestemmelserne i 5-8, skal der foreligge rådighedsattest vedrørende ejendommen, jf gælder tilsvarende for udlagte private fællesveje og private fællesstier, jf. privatvejslovens 10, nr. 8. Stk. 2. Før en almen vej kan slettes, indsnævres eller omlægges på matrikelkortet, skal der foreligge fornøden dokumentation for forholdet. Kapitel 4 Udstykning og matrikulering i særlige tilfælde 11. Før udstykning, hvorved areal fraskilles flere samlede faste ejendomme til oprettelse af en samlet fast ejendom, skal der for matrikelmyndigheden foreligge: 1) Dokumentation for, at overdragelsesdokumentet er tinglyst på mindst en af de ejendomme, som afgiver areal. Overdragelsesdokumenterne skal være udstedt til samme erhverver. 2) Erklæring fra parterne om, at overdragelsen er endelig eller ikke er betinget af andet end registrering i matriklen. 3) Dokumentation for, at der af hensyn til servitutter og pantehæftelser ikke er noget til hinder for, at arealerne fraskilles de pågældende ejendomme og fremtidig udgør en ny samlet fast ejendom. Stk. 2. Hvis et af de i stk. 1 nævnte arealer ikke overdrages, skal der i stedet for de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte dokumenter angående arealet, foreligge rådighedsattest vedrørende den pågældende ejendom, jf Før matrikulering af et areal, der er fremkommet ved inddæmning, tørlægning eller opfyldning på søterritoriet, skal der for matrikelmyndigheden foreligge dokumentation for, at Kystdirektoratet har givet tilladelse til anlægsarbejdet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Er arealet fremkommet ved opfyldning m.v. inden for de dækkende værker i en havn omfattet af 1 i havneloven, kan dokumentation for, at Kystdirektoratet har truffet afgørelse om, at opfyldning m.v. i henhold til 2, stk. 2, i havneloven kan udføres uden tilladelse, træde i stedet for dokumentation efter stk. 1. Kapitel 5 Arealoverførsel 13. Før arealoverførsel skal der for matrikelmyndigheden foreligge dokumentation for, at bestemmelserne i tinglysningslovens 23 om pantehæftelser og servitutter er iagttaget. Stk. 2. Når arealet ønskes overført til offentlig vej eller til jernbaneareal, der tilhører DSB eller Banedanmark, kan attest fra dommeren vedrørende pantehæftelser erstattes af en erklæring fra landinspektøren om, at værdien af det overførte areal ikke overstiger det beløb, der er fastsat i 4, stk. 2, i bekendtgørelsen om matrikulære afgifter og gebyrer m.v., og at arealoverførslen ikke skønnes at have nogen indflydelse på værdien af den ejendom, arealet overføres fra. 1. pkt. gælder dog ikke, når det overførte areal udgør et helt matrikelnummer. 3

4 Stk. 3. Kravet om attest fra dommeren vedrørende servitutter bortfalder ved arealoverførsel til søterritoriet eller til offentlig vej, medmindre den offentlige vej er optaget i tingbogen. 14. Hvis arealet er overdraget, skal der for matrikelmyndigheden før arealoverførsel tillige foreligge: 1) dokumentation for at overdragelsesdokumentet tinglyst på både den ejendom, arealet overføres fra, og den ejendom, det overføres til, og 2) erklæring fra ejerne om, at overdragelsen er endelig eller ikke er betinget af andet end registreringen i matriklen. Stk. 2. Når værdien af det overdragne ikke overstiger det beløb, der er fastsat i 4, stk. 1, i bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v., gælder stk. 1 ikke, hvis der foreligger 1) erklæring fra ejerne om værdien, og 2) rådighedsattest vedrørende de pågældende ejendomme, jf. 43. Stk. 3. Når arealet ønskes overført fra en udskilt offentlig vej til en samlet fast ejendom eller fra en ejendom til offentlig vej, gælder stk. 1 og 2 ikke, hvis der foreligger erklæring fra vejbestyrelsen og ejendommens ejer om godkendelse af, at arealet overføres, eller kopi af aftalen herom. Hvis almen vej eller privat fællesvej ønskes overført til offentlig vej, kan kommunalbestyrelsens erklæring om, at vejen er optaget som landevej eller kommunevej i henhold til 21 eller 23 i lov om offentlige veje, erstatte erklæringen efter 1. pkt. Stk. 4. Når arealet ønskes overført fra en nedlagt privat fællesvej til en tilgrænsende samlet fast ejendom, gælder stk. 1 og 2 ikke, hvis der foreligger erklæring fra vejmyndigheden om, at overdragelsen er sket efter reglerne i kap. 11 i privatvejsloven. Stk. 5. Når arealet ønskes overført fra jernbaneareal, der tilhører DSB eller Banedanmark, til en samlet fast ejendom, gælder stk. 1 og 2 ikke, hvis der foreligger erklæring fra henholdsvis DSB eller Banedanmark og ejendommens ejer om godkendelse af, at arealet overføres, eller kopi af aftalen herom. 15. Når arealet ønskes overført fra en samlet fast ejendom eller en umatrikuleret ejendom til en samlet fast ejendom, og når ejendommene har samme ejer, skal der for matrikelmyndigheden foruden dokumentation efter 13 foreligge 1) erklæring fra ejeren om, at han er indforstået med, at arealet overføres, og 2) rådighedsattest vedrørende de berørte ejendomme, jf. 43. Stk. 2. Når arealet er fremkommet ved inddæmning, tørlægning eller opfyldning på søterritoriet og er umatrikuleret, kan rådighedsattest efter stk. 1, nr. 2, vedrørende arealet erstattes af dokumentation for, at Kystdirektoratet har givet tilladelse til anlægsarbejdet, og at arealet har samme ejer som den ejendom, det overføres til, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Er arealet fremkommet ved opfyldning m.v. inden for de dækkende værker i en havn omfattet af 1 i havneloven, kan dokumentation for, at Kystdirektoratet har truffet afgørelse om, at opfyldning m.v. i henhold til 2, stk. 2, i havneloven kan udføres uden tilladelse, træde i stedet for rådighedsattest efter stk. 1, nr. 2. Det samme gælder, hvis arealoverførslen angår et fast anlæg, som er omfattet af den nævnte bestemmelse. Stk. 4. Når arealet overføres til søterritoriet som følge af et anlægsarbejde eller på anden måde end ved ændring af kystlinien ved naturlig fraskyldning, skal der foreligge dokumentation for, at Kystdirektoratet har givet tilladelse til anlægsarbejdet. Kapitel 6 Sammenlægning 16. Før sammenlægning skal der for matrikelmyndigheden foreligge attest fra dommeren om, at adkomst- og panteforhold ikke er til hinder for sammenlægningen. 4

5 Kapitel 7 Ejendomsberigtigelse 17. Før ejendomsberigtigelse som følge af hævdserhvervelse over et tilgrænsende areal skal der for matrikelmyndigheden foreligge 1) erklæring fra ejerne af begge berørte ejendomme om, at ændringen af ejendommenes afgrænsning skyldes hævd, og at de enten har påvist landinspektøren det skel mellem deres ejendomme, som de anser for det gældende, eller er enige om, at hævden er vundet over den tilgrænsende samlede faste ejendom i dens helhed, 2) rådighedsattest vedrørende de pågældende ejendomme, jf. 43, og 3) erklæring fra landinspektøren om, at han ikke finder grund til at tvivle på, at der er tale om hævdserhvervelse. Stk. 2. Angår hævden et helt matrikelnummer, der er en del af en samlet fast ejendom, skal der foruden dokumentation efter stk. 1, foreligge dommerattest om, at matrikelnummeret ikke er særskilt behæftet. Stk. 3. Angår hævden en hel ejendom, skal der foruden dokumentation efter stk. 1, foreligge dommerattest om, at ejendommen er ubehæftet. Stk. 4. Angår hævden et ubehæftet matrikelnummer eller en ubehæftet hel ejendom, kan dommerattesten i stk. 2 og 3 erstattes af en kopi fra tingbogen, såfremt kopien omfatter oplysnings-, adkomst-, byrdeog hæftelsesbilledet. Dato for tingbogens udvisende skal fremgå Stk. 5. Angår hævden et fællesareal som nævnt i udstykningslovens 46, stk. 1, eller en del af et sådant fællesareal, kan matrikelmyndigheden fravige kravet i stk. 1, nr. 2, når ingen har tinglyst adkomst til arealet. Stk. 6. Angår hævden en del af et fællesareal som nævnt i udstykningslovens 46, stk. 1, og er tilgrænsende fællesjord i særskilt brug, skal der tillige foreligge erklæring fra brugeren om, at han godkender skellets beliggenhed på den pågældende strækning. Matrikelmyndigheden kan fravige kravet i 1. pkt. 18. Hvis der er tvivl om ejendomsretten til et fællesareal som nævnt i udstykningslovens 46, stk. 1, skal landinspektøren underrette kommunalbestyrelsen om sagen og gøre udtrykkeligt opmærksom på reglerne i stk. 2. Stk. 2. I tilfælde, som er omfattet af stk. 1, kan de i 17, stk. 1, nr.1 og 2, nævnte dokumenter vedrørende fællesarealet erstattes af 1) kommunalbestyrelsens erklæring om, at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod ejendomsberigtigelsen, eller 2) tinglysningsdommerens erklæring om, at kommunalbestyrelsen ikke inden 4 måneder efter at have modtaget landinspektørens underretning om sagen har begæret adkomst til det tidligere fællesareal tinglyst efter udstykningslovens 46, stk Før ejendomsberigtigelse, hvorved offentligt vej- eller stiareal udskilles fra en eller flere ejendomme, skal der for matrikelmyndigheden foreligge erklæring fra vejbestyrelsen om, at vejen eller stien har været optaget i vej- eller stifortegnelsen i de sidste 20 år. Fører vejen eller stien over jernbaneareal, der tilhører DSB eller Banedanmark, skal der desuden foreligge tilladelse fra henholdsvis DSB eller Banedanmark. Stk. 2. Angår udskillelsen et helt matrikelnummer, der er en del af en samlet fast ejendom, skal der tillige foreligge dommerattest om, at matrikelnummeret ikke er særskilt behæftet. Stk. 3. Angår udskillelsen en hel ejendom, skal der tillige foreligge dommerattest om, at ejendommen er ubehæftet. Stk. 4. Angår udskillelsen et ubehæftet matrikelnummer eller en ubehæftet hel ejendom, kan dommerattesten i stk. 2 og 3 erstattes af en kopi fra tingbogen, såfremt udskriften omfatter oplysnings-, adkomst-, byrde- og hæftelsesbilledet. Dato for tingbogens udvisende skal fremgå. 5

6 20. Før ejendomsberigtigelse som følge af naturens ændring af en ejendoms grænse mod søterritoriet, i et vandløb eller i en sø skal der for matrikelmyndigheden foreligge erklæring fra ejeren om, at ejendomsberigtigelsen skyldes naturlig tilvækst eller fraskylning. Stk. 2. Hvis ejendomsberigtigelsen skyldes naturlig tilvækst og nødvendiggør fastlæggelse af skel mod en tilgrænsende ejendom, skal der tillige foreligge erklæring fra ejerne af begge ejendomme om, at de godkender skellet, som det er afmærket på stedet. Matrikelmyndigheden kan fravige kravet i 1. pkt. om erklæring fra naboejeren. Stk. 3. Når ejeren af en ejendom har afgivet erklæring efter bestemmelserne i stk. 1 og 2, skal der foreligge rådighedsattest vedrørende ejendommen, jf. 43. Kapitel 8 Ekspropriation og jordfordeling m.v , stk. 1 og 2, samt kap. 3, 4, 5 og 6 gælder ikke, når den matrikulære forandring er en følge af ekspropriation eller jordfordelingskendelse. Før en sådan matrikulær forandring registreres i matriklen, skal der derimod for matrikelmyndigheden foreligge erklæring fra vedkommende ekspropriations- eller jordfordelingsmyndighed om, at forandringen er i overensstemmelse med den beslutning, der er truffet ved ekspropriationen eller kendelsen. Stk. 2. Reguleringen af et offentligt vandløb kan endvidere registreres i matriklen, når der i stedet for den i stk. 1 nævnte erklæring foreligger erklæring fra kommunalbestyrelsen om, at de forhold, der blev etableret ved vandløbsreguleringen, har bestået i de sidste 20 år. Endvidere skal der foreligge erklæring fra landinspektøren om, at han har givet ejerne af de berørte ejendomme skriftlig meddelelse om, at vandløbsreguleringen vil blive registreret i matriklen med vandløbets midtlinie som skel mellem de tilgrænsende ejendomme, og at de berørte ejendommes arealer vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Kapitel 9 Fælleslodder 22. Før det registreres i matriklen, at en andel i en fælleslod er udlagt som et afgrænset areal med selvstændigt matrikelnummer, kan matrikelmyndigheden forlange, at der foreligger den samme dokumentation som ved udstykning. Der skal dog altid foreligge erklæring fra alle ejere af andele i fælleslodden om godkendelse af, at arealet udlægges som vederlag for den ideelle andel. Kapitel 10 Tekniske ændringer i matriklen 23. Et areal af en samlet fast ejendom kan efter ansøgning tildeles selvstændigt matrikelnummer under ejendommen, når der for matrikelmyndigheden foreligger erklæring fra ejeren om, at arealet er eller vil blive givet særskilt i brug, eller at arealet af andre grunde ønskes identificeret ved egen matrikelbetegnelse. 24. Når et matrikelnummer under en samlet fast ejendom inddrages under et andet af ejendommens matrikelnumre, skal der for matrikelmyndigheden foreligge attest fra dommeren om, at adkomst- og panteforhold ikke er til hinder for inddragelsen. Hvis et areal af en samlet fast ejendom har fået tildelt selvstændigt matrikelnummer under ejendommen, kan dette matrikelnummer dog inddrages, uden at der foreligger dommerattest efter 1. pkt. Er matrikelnummeret tildelt efter 23, skal der foreligge erklæring fra ejeren om, at brugsretten er ophørt. Stk. 2. Når beliggenheden af et skel mellem to matrikelnumre under en samlet fast ejendom ønskes ændret, skal der for matrikelmyndigheden foreligge attest fra dommeren om, at adkomst- og panteforhold ikke er til hinder for ændringen. Hvis et areal af en samlet fast ejendom har fået tildelt matrikelnummer under ejendommen, og skellet er fremkommet i denne forbindelse, kan skellet dog ændres, uden at der 6

7 foreligger dommerattest efter 1. pkt. Er matrikelnummeret tildelt efter 23, skal der foreligge dokumentation for, at grænsen for det areal, der er omfattet af brugsretten, er ændret tilsvarende. Stk. 3. Hvis en skelændring som nævnt i stk. 2 vil medføre, at en på ejendommen tinglyst servitut vedrører et andet eller et yderligere matrikelnummer end hidtil, skal der foreligge dommerattest om servitutforholdene som ved arealoverførsel, jf. 13, stk. 1, og tinglysningslovens 23, stk. 2. Stk. 4. Ændringer som nævnt i stk. 1 og 2 kan ikke registreres i matriklen, hvis der derved bortfalder skel, som udgør en sogne- eller kommunegrænse. 25. Hvis en landinspektør konstaterer fejl i de i matriklen registrerede mål vedrørende et skels beliggenhed eller fejl med hensyn til skellets indlægning på matrikelkortet, skal fejlen indberettes til matrikelmyndigheden. Ved indberetningen skal der foreligge den nødvendige dokumentation til rettelse af fejlen. 26. Når der ikke foreligger særligt grundlag for ejendomsret til en strandbred i Sønderjylland, kan matrikelmyndigheden registrere strandbredden under kystejendommene i overensstemmelse med reglerne for det øvrige land. Stk. 2. I Sønderjylland kan matrikelmyndigheden rette registreringen af vandløb, private fællesveje og stier, der er registreret med matrikelnummer, og af hele og halve diger og volde langs veje og vandløb. Rettelsen skal foretages i overensstemmelse med de faktiske ejendomsforhold efter de regler, der gælder for registreringen i den øvrige del af landet. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis rettelsen vil medføre indgreb i bestående rettigheder. Stk. 4. Matrikelmyndigheden skal underrette ejerne af de berørte ejendomme om de foretagne rettelser. Kapitel 11 Afmærkning og indmåling af skel 27. Skel, der registreres i matriklen, skal være afmærket, jf. dog stk. 6. Der skal anbringes så mange skelmærker, at skellets forløb er tydeligt på stedet. Stk. 2. Når knækpunkter og treskelspunkter i andre skel fastlægges ved mål i forbindelse med en matrikulær sag, skal de afmærkes. Stk. 3. Alle skel omkring en ny ejendom skal være afmærket, når ejendommen som hovedformål skal anvendes til bebyggelse, industri, idrætsanlæg, oplagsplads el.lign. Reglerne i 1. pkt. gælder også en ny ejendom, når arealet allerede er bebygget eller anvendt på den angivne måde. Stk. 4. Kravet i stk. 3 gælder ikke bestående skel, hvis den nye ejendom omfatter bygninger fra en landbrugsejendom. Stk. 5. Til afmærkning af skel skal anvendes skelmærker, der er godkendt af Geodatastyrelsen. Stk. 6. Kravene i stk. 1-3 om afmærkning gælder ikke skel, der 1) er skarpt defineret ved murværk, støbt fundament el.lign., 2) er fastlagt ved trådhegn med støbt fundament, plankeværk eller lignende stabilt, varigt hegn, 3) er ejendomsgrænse mod havet, eller 4) ligger i søer, vandløb eller kanaler. 28. Skel, der registreres i matriklen, og skellene om et offentligt vejareal, der udskilles i matriklen, skal være fastlagt ved mål, jf. dog stk. 4. Målingen skal være så omfattende, at skellet kan indlægges på matrikelkortet og genafsættes ud fra målene. Stk. 2. Hvis et skelpunkt afmærkes, og det ikke tidligere er fastlagt ved mål, skal det indmåles. Landinspektøren skal indberette afmærkningen og målingen til Geodatastyrelsen. Stk. 3. Ved indmåling af skel skal målingen omfatte fikspunkter, hegn, bygninger og andre terrængenstande af varig karakter nær det skel, som indmåles. Stk. 4. Kravene i stk. 1 om fastlæggelse af skel ved mål gælder ikke 1) skel i søer, når grænsen mellem land og vand er fastlagt, 7

8 2) skel i vandløb med en bredde af 3 m og derover, når øverste kant af skråning mod vandløbet er fastlagt, og 3) skel i vandløb med en bredde under 3 m, når vandløbets midte er fastlagt. 29. Skel, der registreres i matriklen, skal være knyttet til referencenettet, når målingen omfatter 1) nye skel, der er beliggende inden for en afstand af 300 m fra et eksisterende fikspunkt, 2) udstykning af mere end 4 nye ejendomme til bebyggelse, eller 3) vej-, vandløbs-, jernbanestrækninger og lign. på mere end 300 m. Stk. 2. Tilknytning til referencenettet kan ske ved 1) GPS- / GNSS-måling fra en RTK-tjeneste, der opfylder standarder og normer fastlagt af Geodatastyrelsen, 2) GPS- / GNSS-måling med direkte tilknytning til fikspunkter i Geodatastyrelsens REFDK- eller 10 km-net, 3) indmåling af eksisterende eller nye skelpunkter i kvalitetsklasse 1, jf. 30, stk. 3, indenfor en afstand af 1500 m fra skelmålingen, 4) tilknytning til eksisterende fikspunkter i mindst kvalitetsklasse 2, jf. 30, stk. 4, inden for en afstand af 1500 m fra skelmålingen, eller 5) tilknytning til nye fikspunkter, der etableres i området. Kapitel 12 Indlægning på matrikelkortet 30. Fikspunkter og skelpunkter registreres i matriklen med angivelse af punktets kvalitetsklasse. Stk. 2. Kvalitetsklasse 0 omfatter fikspunkter i Geodatastyrelsens REFDK- eller 10 km-net. Stk. 3. Kvalitetsklasse 1 omfatter fikspunkter og skelpunkter, hvis koordinater i matrikelkortet er bestemt ved GPS- / GNSS-måling fra en RTK-tjeneste, der opfylder standarder og normer fastlagt af Geodatastyrelsen, eller bestemt ved GPS- / GNSS-måling med direkte tilknytning til Geodatastyrelsens REFDK- eller 10 km-net. Til klassen henregnes også fikspunkter og skelpunkter, hvis koordinater i matrikelkortet er bestemt ved en kvalificeret konform transformation uden målestoksændring over mindst 3 punkter i kvalitetsklasse 0 eller 1. Stk. 4. Kvalitetsklasse 2 omfatter fikspunkter og skelpunkter, der er indlagt i matrikelkortet i forhold til referencenettet og ikke er omfattet af stk. 2 og 3. Stk. 5. Kvalitetsklasse 3 omfatter fikspunkter og skelpunkter, der ikke er omfattet af stk Til klassen henregnes også skelpunkter omfattet af 28, stk. 4 og skelpunkter i grænsen mod søterritoriet. Stk. 6. Skel, der skal registreres i matriklen, skal indlægges på matrikelkortet på grundlag af skelmålingen. Stk. 7. Når der foreligger en skelmåling, der er knyttet til referencenettet, skal de skelpunkter, der er omfattet af målingen, indlægges på matrikelkortet i forhold til referencenettet, hvorefter de nærmeste omkringliggende skel tilpasses den nye måling, jf. dog stk. 8. Hvis der ved indlægningen viser sig at være væsentlig eller systematisk uoverensstemmelse mellem skelmålingen og de indmålte skelpunkters beliggenhed i matrikelkortet, kan der udføres en kortopretning. Stk. 8. Når der foreligger en skelmåling, som ikke er knyttet til referencenettet, eller der ved indlægning af en skelmåling efter reglerne i stk. 7 viser sig at være en væsentlig eller en systematisk uoverensstemmelse mellem skelmålingen og de indmålte skelpunkters beliggenhed i matrikelkortet og der ikke udføres en kortopretning, jf. stk. 7, kan de nye skel indlægges i forhold til nærliggende skelpunkter. Kapitel 13 Referencenettet 31. Det matrikulære referencesystem er UTM32/ETRS89. 8

9 Stk. 2. Nye fikspunkter skal koordineres i det matrikulære referencesystem og indmåles med GPS/ GNSS med overbestemmelse eller ved kvalificeret netmåling. Målingerne skal i øvrigt tilknyttes referencenettet som beskrevet i 29, stk. 2, nr Stk. 3. Fikspunkter skal nummereres og registreres i Geodatastyrelsen. Stk. 4. Fikspunkter skal afmærkes sikkert og varigt, medmindre de markeres af skarpt definerede punkter på murværk, støbt fundament el.lign. Afmærkningen skal ske med fikspunktmærker, der er godkendt af Geodatastyrelsen. Stk. 5. Godkendte fikspunktmærker må kun anvendes til afmærkning af fikspunkter, der nummereres og registreres, jf. stk. 3. Stk. 6. Hvis det konstateres, at en fikspunktafmærkning er forsvundet eller flyttet, skal landinspektøren indberette dette til Geodatastyrelsen. Kapitel 14 Arealberegning 32. Der skal foretages arealberegning, når et matrikelnummer fremkommer eller ændres ved en matrikulær forandring. Arealberegningen skal udføres, så foreliggende materiale udnyttes bedst muligt. Stk. 2. Det matrikulære areal skal beregnes på ellipsoiden ETRS89 eller i et lokalt system. Beregnes arealet på grundlag koordinater i UTM, skal der foretages korrektion for koordinatsystemets deformation. Stk. 3. Beregningsgrundlaget for arealer, der fraskilles eller tillægges et matrikelnummer, og for restarealet af et matrikelnummer, må ikke være dårligere end beregningsgrundlaget for matrikelnummerets areal før forandringen. Dette gælder dog ikke ved inddragelse af et matrikelnummer og ved arealoverførsel af et helt matrikelnummer til et tilgrænsende matrikelnummer. Stk. 4. Fraskilles over halvdelen af et matrikelnummer, skal restarealet nyberegnes. Stk. 5. Arealet af et matrikelnummer, der har skel i en sø eller et vandløb, skal beregnes til den fastlagte grænse, jf. 28, stk. 4. Stk. 6. Arealet af en ejendom som nævnt i 27, stk. 3, skal beregnes efter mål. Det samme gælder et areal, der overføres til en ejendom, der anvendes eller skal anvendes som nævnt i 27, stk. 3. Stk. 7. Når størrelsen af et fredskovspligtigt areal på et matrikelnummer ændres, skal det fredskovspligtige areal beregnes i forbindelse med den matrikulære sag. Det samme gælder for et areal indenfor strandbeskyttelseslinien eller indenfor klitfredningslinien i henhold til lov om naturbeskyttelse. 33. Der skal foretages beregning af arealet af veje m.v., der optages eller ændres på matrikelkortet. Stk. 2. Arealet af privat fællesvej på et matrikelnummer beregnes til de indmålte vejgrænser. Er vejens grænser ikke indmålt, beregnes vejarealet med den bredde, hvormed vejen udlægges eller er udlagt på matrikelkortet. 34. Når landinspektøren i forbindelse med en matrikulær forandring beregner et areal for et matrikelnummer, og dette areal er nøjagtigere end matriklens areal, skal det nye areal indberettes til Geodatastyrelsen med henblik på registrering i matriklen. Hvis det nye areal er beregnet efter matrikelkortet, skal arealet dog kun indberettes, hvis afvigelsen mellem matriklens areal og det nyberegnede areal overstiger 2 procent af matriklens areal. Stk. 2. Stk. 1 gælder også, når landinspektøren uden forbindelse med en matrikulær forandring afgiver erklæring om arealet for et matrikelnummer. Stk. 3. Ved indberetning om ændring af matriklens arealangivelse skal der foreligge kopi af det materiale, der har dannet grundlag for beregningen. 9

10 Kapitel 15 Dokumenter og data til ajourføring af matriklen 35. En sag om matrikulær forandring skal ved indsendelse til Geodatastyrelsen indeholde data til ajourføring af matriklen samt de dokumenter m.v., der skal foreligge for matrikelmyndigheden, før en matrikulær forandring kan registreres i matriklen. Stk. 2. Sagen og dens indhold skal være udfærdiget på digital form og i overensstemmelse med standarder og snitflader godkendt af Geodatastyrelsen. Stk. 3. Data til ajourføring af matriklen skal være udfærdiget på grundlag af et udtræk af matriklen, der ved indsendelsen til Geodatastyrelsen er aktuelt. Stk. 4. Sagen skal ved indsendelse til Geodatastyrelsen være forsynet med en digital signatur afgivet af en landinspektør med beskikkelse og ansvarsforsikring. Stk. 5. På kort, måleblad med tilhørende koordinatliste samt skematisk redegørelse skal være anført navn på den landinspektør med beskikkelse og ansvarsforsikring, som er ansvarlig for dokumentet. Stk. 6. Indsendes kort, måleblad, ændringskort eller en erklæring afgivet af landinspektøren som et supplerende dokument til sagen, skal det ved indsendelse til Geodatastyrelsen være forsynet med landinspektørens analoge eller digitale signatur. Kapitel 16 Opmålingsdokumenter 36. Når der er foretaget indmåling efter reglerne i 28, skal der foreligge et måleblad. Målebladet skal være i en udformning godkendt af Geodatastyrelsen. Stk. 2. Mål til punkter skal være angivet som koordinater i et retvinklet koordinatsystem, der er godkendt af Geodatastyrelsen. Punkterne opstilles i både en koordinatliste og en koordinatfil. Der skal være overensstemmelse mellem koordinatliste og koordinatfil. Stk. 3. Koordinatlisten og eventuelle dimensionsmål samt den foretagne afmærkning, jf. 27 og 28, skal angives på målebladet på en tydelig og systematisk måde. Hvis afmærkning er undladt efter 27, stk. 6 skal det angives, hvordan skellet fremtræder på stedet. Stk. 4. Målebladet skal være udfærdiget som en konstruktion. Målebladet skal være tydeligt og læsbart. På målebladet skal være angivet nordretning, ejerlavsbetegnelse og oplysning om, hvornår opmålingen har fundet sted. Det skal være oplyst, i hvilket koordinatsystem punkternes koordinater er angivet. Stk. 5. Veje, der findes på stedet og er optaget på matrikelkortet, og veje, der søges optaget på matrikelkortet, skal angives på målebladet. Stk. 6. I koordinatfilen skal angives punkttype til alle målte punkter samt kvalitetsklasse til fikspunkter og skelpunkter. Stk. 7. Ved GPS-/GNSS-måling fra en RTK-tjeneste, skal den anvendte RTK-tjeneste være oplyst på målebladet. 37. Når et nyt fikspunkt er etableret, skal der foreligge en fikspunktskitse. Skitsen skal være i en udformning godkendt af Geodatastyrelsen. Der skal være oplysninger, som muliggør en let opsøgning af fikspunktet. Nordretning samt eventuelle oplysninger om matrikelnummer, husnummer, vejnavn, kilometrering og lign. skal angives. 38. Når nye fikspunkter er etableret, gennemføres på grundlag af den overbestemte måling en koordinatberegning i Geodatastyrelsen. Stk. 2. Dokumentation for målingen indsendes til Geodatastyrelsen som observationer fra GPS-/GNSSmåling eller terrestrisk måling. Stk. 3. Dokumentation for GPS-/GNSS-måling kan indsendes som 10

11 1) koordinatobservationer i form af tredimensionelle, kartetiske koordinater i ETRS89, hvor der foreligger mindst 2 bestemmelser til målte punkter, eller 2) vektorer fra processeringen, som ikke må være korrigeret for koordinatsystemets eventuelle deformation. Stk. 4. Dokumentation for terrestriske observationer indsendes som en netberegning. Observationerne skal være korrigeret for temperatur, tryk og eventuel luftfugtighed samt til havniveau. Hvis en retning er målt med flere satser, skal kun middeltallet anføres i beregningen. Kapitel 17 Kort 39. Når der ønskes foretaget ændringer i matrikelkortet, skal der foreligge et ændringskort. De matrikulære ændringer, der ønskes foretaget efter reglerne i kap. 3-10, skal fremgå tydeligt af ændringskortet. Stk. 2. Der skal være overensstemmelse mellem ændringskortets oplysninger og data til ajourføring af matriklen. Stk. 3. Hvis en del af et matrikelnummer ønskes tildelt en entydig identifikation under sagens behandling, betegnes arealet med et arabertal anbragt i en kreds. Tallet må ikke anvendes til at nummerere andre delarealer i samme sag. Der skal være entydig sammenhæng med delarealers numre i skematisk redegørelse, jf. 42. Stk. 4. På ændringskortet skal være angivet nordretning, ejerlavsbetegnelse og dato. Stk. 5. Ændringskortet skal være fremstillet i sort streg eller skrift. De matrikulære ændringer, jf. stk. 1, skal angives med rød streg eller skrift. Stk. 6. Fredskovspligtigt areal på et matrikelnummer skal angives med skovsignatur og, hvis kun en del af matrikelnummeret er fredskovspligtigt, med signaturgrænser. Hvis fredskovspligten på et areal ophæves, skal skovsignaturen og eventuelle signaturgrænser slettes ved overstregning på ændringskortet. Stk. 7. Arealer, der er helt eller delvist omfattet af strandbeskyttelse eller klitfredning, skal angives med signatur herfor. Stk. 8. Fikspunktnet, som skelmålingen er knyttet til, skal angives ved nettets hovedpunkter og deres betegnelser. 40. I forbindelse med sager om udstykning og matrikulering skal landinspektøren til brug for ejendommenes ejere udarbejde ejendomskort over hver af de nye samlede faste ejendomme. Ejendomskortet skal vedhæftes kopi af målebladet i sagen og skal vise ejendommen, som den fremtræder på matrikelkortet på tidspunktet for ejendommens registrering i matriklen. Stk. 2. På ejendomskortet skal være angivet nordretning, ejerlavsbetegnelse og dato. 41. I sager om arealoverførsel mellem landbrugsejendomme skal der foreligge et oversigtskort. Stk. 2. På oversigtskortet skal være angivet nordretning, ejerlavsbetegnelse og dato. Kapitel 18 Skematisk redegørelse 42. Når der ønskes foretaget ændring af matriklens oplysninger, skal der foreligge en skematisk redegørelse. Stk. 2. Redegørelsen skal være i en udformning, der er godkendt af Geodatastyrelsen. Stk. 3. Redegørelsen skal på tydelig og systematisk måde angive 1) de ønskede arealforandringer for hvert matrikelnummer, herunder for fredskovsareal, areal indenfor strandbeskyttelseslinien eller klitfredningslinien, vejareal og lign. på matrikelnummeret, delarealers numre, jf. 39, stk. 3, og forandringernes art, 2) de nye samlede faste ejendomme, der ønskes registreret, og deres areal, 11

12 3) eksisterende samlede faste ejendomme, der ændres med hensyn til, hvilke matrikelnumre ejendommene består af, med angivelse af ejendommenes areal, 4) ESR-nr. for hver af de nye samlede faste ejendomme, der vil fremkomme ved udstykning og matrikulering, samt for samlede faste ejendomme, der fremkommer ved sammenlægning, og 5) grundlaget for beregningen af de anførte arealer. Stk. 4. For hver ejendom skal angives ejerens navn og adresse. Stk. 5. For hver ny ejendom og for restejendomme samt for hvert areal, der tillægges en ejendom ved arealoverførsel, skal oplyses, hvilken anvendelse der agtes gjort af ejendommen eller arealet, herunder oplysning om eksisterende eller planlagt bebyggelse og om bebyggelsens art og tilsigtede anvendelse. Stk. 6. Ved matrikulære forandringer af landbrugsejendomme skal det fremgå, hvilke ejendomme der vil være undergivet landbrugspligt, efter at de matrikulære forandringer har fundet sted. Stk. 7. Ved matrikulære forandringer af arealer, der er omfattet af tilbagebetalingsforpligtelsen efter lov om stormflod og stormfald, skal det fremgå, hvilke samlede faste ejendomme der vil være berørt af forpligtelsen, efter at de matrikulære forandringer har fundet sted. Stk. 8. I sager om udskillelse af areal til offentlig vej, om vandløbsregulering og lign., kan oplysningerne i stk. 4-6 udelades i den skematiske redegørelse. Stk. 9. Der skal være overensstemmelse mellem oplysningerne på skematisk redegørelse og data til ajourføring af matriklen. Kapitel 19 Rådighedsattester 43. Rådighedsattest kan foreligge som en af dommeren udstedt attest. Stk. 2. Som rådighedsattest kan endvidere anvendes en kopi af tingbogen, såfremt udskriften omfatter oplysnings-, adkomst- og byrdebilledet. Dato for tingbogens udvisende skal fremgå. Kapitel 20 Offentlige vejes udskillelse i matriklen 44. Vejbestyrelserne skal sørge for, at arealer, der overtages af det offentlige til anvendelse som offentlig vej, og eksisterende offentlige vejarealer udskilles i matriklen, jf. kap. 8 i lov om offentlige veje. Udskillelse kan først ske, når vejgrænserne er fastslået i marken, jf. 3, stk. 2. Stk. 2. De udskilte arealer registreres i matriklen som offentlig vej. Den enkelte vejstrækning tildeles ikke matrikelnummer, men litra. Stk. 3. Hvis offentlig vej nedlægges, skal vejbestyrelsen sørge for den nødvendige ændring i matriklen. Stk. 4. Hvis der over en ejendom, som udstykkes eller ændres ved arealoverførsel, fører en offentlig vej, der ikke er udskilt, skal landinspektøren søge vejarealet udskilt fra ejendommen, når det kan ske uden væsentlig arbejdsforøgelse. Kapitel 21 Ikrafttræden m.v. 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar Stk. 2. Matrikulære sager, der indsendes til Geodatastyrelsen inden den 10. januar 2014, kan behandles efter de hidtil gældende regler. 12

13 Stk. 3. Bekendtgørelse nr af 17. september 2010 om matrikulære arbejder ophæves. Miljøministeriet, den 20. december 2013 IDA AUKEN / Pia Dahl Højgaard 13

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen LBK nr 1213 af 07/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-201-00019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007.

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007. Matrikel- og Juraområdet J.nr. KMS-200-00010 Ref. jes Den 26. oktober 2007 Høring om udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder,

Læs mere

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK Udstykningsloven, 2003 1 of 10 2. Udstykningsloven Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet, Efterår 2003 Oversigt

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Udskillelse af vejareal på ejendommen, matr. nr. 6 nz Skovlunde by, Skovlunde beliggende Lindeengen 1.

Udskillelse af vejareal på ejendommen, matr. nr. 6 nz Skovlunde by, Skovlunde beliggende Lindeengen 1. Christian Vitring og Jane Petersen Lindeengen 1 2740 Skovlunde JURIDISK KONTOR Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Udskillelse af vejareal på ejendommen, matr. nr. 6 nz

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd

Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd Denne vejledning er senest ændret den 11. august 2015. Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd Indhold 1. Historisk overblik... 2 2. Bevaring af majoratsskov som en samlet ejendom... 3 3. Ophævelse

Læs mere

Spørgsmål om vejstatus

Spørgsmål om vejstatus Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00388-2 Side 1/5 Spørgsmål om vejstatus Aarhus Kommune har ved e-mail af 5. januar 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., KMS-219-00014 Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til

Læs mere

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning NORD Kortet er ajour indtil: 04-09-2015 Geodatastyrelsen Copyright Signaturforklaring: Eksisterende skel Nyt skel Skel der slettes Fikspunkt Ny privat fællesvej optages Skelpunkt indmålt til fikspunkt

Læs mere

Hvor ligger vejskellet?

Hvor ligger vejskellet? Hvor ligger vejskellet? v/landinspektør Villy K. Fink, Landinspekørfirmaet LE34 A/S, vkf@le34.dk Når vejskellet ved en offentlig vej skal fastlægges er det vigtigt, om vejen er udskilt i matriklen. Ved

Læs mere

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014.

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/05832-21 Side 1/6 Istandsættelse af Nørre Hurupvej I brev af 7. april 2014 har du på egne og naboers

Læs mere

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks NOTE 2-2008 WWW.GeoCAD.dk Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks Indførelsen af minimaks ved Kort- & Matrikelstyrelsen den 10. september 2008 vil medføre en række

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Dato 5. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00867-18 Side 1/6 Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Vejdirektoratet

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4.

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4. Dato 6. august 2014 Dokument 14/01667 Side Klage over sagsbehandling ved arealoverførsel - Den private fællesvej F vej Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. maj 2014 til Vejdirektoratet bedt direktoratet

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Til praktiserende landinspektører KORT & MATRIKELSTYRELSEN Juridisk Område Journalnr : 130-001/2002 Ref : trh Tlf : 35 87 55 44 Fax : 35 87 50 64 E-post : trh@kms.dk

Læs mere

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted Dato 26. oktober 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09945-18 Side 1/7 Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47 Dato 17. juni 2014 Dokument 13/18712 Side Status for S og beskæring af hæk I e-mail af 23. september og 2. oktober 2013 har I klaget over Kommunens påbud af 6. september 2013 om at beskære jeres hæk langs

Læs mere

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej.

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej. Dato 29. september 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/13312-3 Side 1/5 Istandsættelse af privat fællesvej I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Strandbjerggårdens Grundejerforening Kalundborg v/søren Birk Pedersen, soerenbirkpedersen@gmail.com Anette Mathiesen, abmathiesen@gmail.com Det åbne land J.nr. NST-4132-326-00172 Ref: pivha Den 21. januar

Læs mere

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109 Sendes til Bylauget Torslunde Torslunde Bygade 33 2635 Ishøj Oplyses ved henvendelser Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage 18930 01 0730 109 Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer 02.34.00-P19-46-14

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens j.nr. 20140930358

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens j.nr. 20140930358 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 14/13405-6 Side 1/6 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse.

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse. Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/06136-11 Side 1/7 Lindeengen - Ballerup Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Jeres dokumentnr. 1380637-1

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 2014 Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation [SALGSVILKÅR] Ejendomme erhvervet af Morsø Kommune med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger og videresalg af bygningsløse

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli 2011 11/01539 STATUS FOR OFFENTLIG VEJ - INGEN AFGØRELSE En kommunes oplysning om en vejs status som offentlig var ikke en forvaltningsretlig afgørelse,

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Lokalplan nr. 40.05 for et omrade ved Lysbrogade. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FO& OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder LBK nr 1713 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 10/20635

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme Herved bekendtgøres lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1240 af 18. december

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Naturstyrelsen Vestjylland Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Att. Hans Henning Riber email: vjy@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4122-661-00028 Ref: mhe Den 8. juli 2014 Dispensation til udstykning inden for

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget.

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget. Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/00733-15 Side 1/10 Vejdirektoratets endelige afgørelse vedrørende din klage over Hedensted Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 Lokalplanens baggrund og område Lokalplan 14-001 er udarbejdet for at sikre arealer til udvidelse

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedlagte kort, dateret d. 27. juni 2012, viser den gældende vejstatus af Sejstrupvej samt beliggenheden heraf.

Vedlagte kort, dateret d. 27. juni 2012, viser den gældende vejstatus af Sejstrupvej samt beliggenheden heraf. Johanna Berendina F Bokkers Sejstrupvej 10 6740 Bramming Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 27. juni 2012 Sagsbehandler Jeppe Nielsen Telefon direkte 76 16 15 28 E-mail

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Bilag 1 til foranalyse: Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Hovedforløbet/sagsgangen for omklassificering af kommunens veje er omfattende. Dels fordi

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 226 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-1420 Senere

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed Dato 3. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/16476-11 Side 1/5 Tilladelse til at råde over en del af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere