Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse."

Transkript

1 Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail Telefon Dokument 14/ Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg Vejdirektoratet har modtaget en klage af 7. november 2014 fra T L, Gødstrupvej 6, matr. nr. 1 c, Snejbjerg By, Snejbjerg over Herning Kommunes godkendelse af vejprojekt af 21. oktober 2014, der blandt andet vedrører udlæg af en privat fællesvej på matr. nr. 1 c. T L skriver blandt andet, at kommunen har valgt at ekspropriere en del af matr. nr. 1 c med henblik på at anlægge en adgangsvej fra den offentlige vej Gødstrupvej til udstykningsområdet på matr. nr. 1 n hensynet til almenvellet ikke er opfyldt ved, at et byggefirma tjener penge på at få sikret en vejadgang til udstykningsområdet, og at kommunen har valgt at lukke T Ls nuværende 2 overkørsler til Gødstrupvej. Vores afgørelse Vi kan konstatere, at kommunens udlæg af en privat fællesvej i forbindelse med kommunens godkendelse af 21. oktober 2014 af vejprojekt vedrørende Gødstrupvej 6, ikke er sket i overensstemmelse med procedurebestemmelserne i privatvejsloven. Allerede derfor er kommunens afgørelse ikke lovlig. Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Ligeledes fremgår det ikke klart af kommunens godkendelse, hvilket hjemmelsgrundlag kommunen lægger til grund for vilkåret om, at ejendomsretten til den udlagte private fællesvej skal overdrages til kommunen samt for nedlæggelsen af de 2 overkørsler til den offentlige vej Gødstrupvej. Baggrund Herning Kommune har i lokalplan nr. 51.B3.2 godkendt udstykningen af et område på matr. nr. 1 n. Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Den udlagte private fællesvej ligger i byzone og er dermed omfattet af privatvejslovens byregler, jf. privatvejslovens 3, stk. 1. I lokalplanens 4, pkt. 4.2 fremgår det, at der udlægges en boligvej som privat fællesvej med en kørebredde på mindst 5 meter på matr. nr. 1 c. Kommunen har i godkendelse af 21. oktober 2014 til udstykkers entreprenør oplyst, at der kan udlægges en privat fællesvej, jf. privatvejslovens Det fremgår endvidere af afgørelsen, at den udlagte private fællesvej skal tilskødes kommunen med henblik på en forenkling af den fremtidige myndighedsbehandling 2 eksisterende overkørsler fra Gødstrupvej 6, matr. nr. 1 c, skal nedlægges, og at der etableres en ny overkørsel fra den nye private fællesvej, samt at ejerne af Gødstrupvej 6 skal have vejret til den nye private fællesvej. Kommunen har i udtalelse af 20. november 2014 oplyst, at den ikke anser den private fællesvej for endelig udlagt i lokalplanen, fordi vejen ikke er nærmere beskrevet. Kommunen har derfor udlagt den private fællesvej, jf. privatvejslovens 27. Tilladelsen er meddelt som en offentligretlig tilladelse, da der efter kommunens oplysninger foreligger private aftaler vedrørende vejens etablering. Vores kompetence Vi kan tage stilling til lovligheden af kommunens afgørelser truffet efter vejlovgivningen, her privatvejsloven, jf. denne lovs 87, stk. 2. Vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke kan tage stilling til det rimelige eller hensigtsmæssige i f.eks. kommunens vurdering af, om der sker udlæg til en privat fællesvej i henhold til privatvejslovens bestemmelser. Vi kan desuden tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven 2, i forbindelse med en afgørelse truffet efter vejlovgivningen. Men vi har ikke mulighed for at tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelig god forvaltningsskik. Vi kan heller ikke tage stilling til afgørelser efter anden lovgivning som f.eks. planloven 3 eller til forståelsen af private aftaler, herunder om det f.eks. er aftalt, at der skal anlægges en privat fællesvej på matr. nr. 1 c. Privatvejslovens bestemmelser om udlæg 1 Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved Lov nr. 379 af 2. maj Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 30. maj Loven administreres af Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 2

3 Udlæg af private fællesveje foretages som udgangspunkt af ejerne af de ejendomme, hvor vejen skal ligge. Det fremgår af privatvejslovens 26, stk. 1. Kommunalbestyrelsen (kommunen) kan i særlige tilfælde foretage vejudlæg og tildele vejrettigheder til udlagte private fællesveje og private fællesveje. Det fremgår af lovens 26, stk. 2, nr. 2. Nye vejudlæg skal godkendes af kommunen, jf. dog 43. Ved udlæg af nye private fællesveje skal kommunen godkende et skitseprojekt, der angiver vejens linjeføring samt bredde samt dens tilslutning til andre veje, jf. privatvejslovens 27, stk. 1. Før kommunen træffer beslutning om vejudlæg eller tildeling af vejrettigheder efter 26, stk. 2, nr. 2, skal kommunen offentliggøre projektet og fastsætte en frist på mindst 6 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag. Samtidig skal kommunen sende den offentliggjorte tekst til samtlige grundejere, der berøres af projektet, og hvis rettigheder fremgår af tingbogen. Det fremgår af privatvejslovens 33, stk. 1. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis kommunen skønner, at vejudlægget eller tildelingen af vejret udelukkende har betydning for de ejendomme, der er omfattet af udlægget eller tildelingen. Det fremgår af lovens 33, stk. 2. I tilfælde omfattet af stk. 2, skal kommunen, før den træffer beslutning om vejudlæg og tildeling af vejrettigheder efter 26, stk. 2, nr. 2, gøre sagens parter bekendt med den påtænkte beslutning og fastsætte en frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Afgørelse kan først træffes, når denne frist er udløbet. Afgørelsen skal meddeles enhver, der berøres af den. Det fremgår af privatvejslovens 33, stk. 3. Reglerne i 26-32, jf. 33 og 35 finder ikke anvendelse, i det omfang private fællesveje er udlagt i lokalplan eller ved beslutning truffet af kommunen efter 72, stk. 3, hvorved vejens præcise beliggenhed og bredde er fastlagt, og der er opnået vejrettigheder til vejene. Det fremgår af privatvejslovens 43, stk. 1. Vores vurdering Udlægget af den private fællesvej på matr. nr. 1 c For at en privat fællesvej kan anses for at være udlagt i henhold til en lokalplan, er det i medfør af privatvejslovens 43, stk. 1, et krav, at vejens præcise beliggenhed og bredde er fastlagt. Dette er ikke tilfældet i denne sag, fordi der i lokalplanens 4, pkt. 4.2 er henvist til, at vejen skal udlægge i mindst 5 meters bredde. Vi er derfor enige med kommunen i, at den private fællesvej skal udlægges efter privatvejslovens bestemmelser. 3

4 Privatvejslovens procedurebestemmelser, jf. lovens 33, er udtryk for, at kommunen skal sikre sig, at samtlige grundejere, der kan blive berørt af det nye vejudlæg bliver hørt, inden der bliver truffet beslutning om udlæg af en privat fællesvej. Det fremgår af sagen, at kommunen anser godkendelsen af 21. oktober 2014 til udstykkerens entreprenør som en offentligretlig tilladelse. En offentligretlig tilladelse er alene et udtryk for, at kommunen, og eventuelt politiet, ikke vil modsætte sig, at en ansøgt regulering gennemføres. En afgørelse truffet efter privatvejslovens 26, stk. 2, nr. 2, er ikke en offentligretlig afgørelse. Som sagen er beskrevet, har kommunen ikke fulgt proceduren i privatvejslovens 33. Afgørelsen om udlæg af en privat fællesvej i medfør af privatvejslovens bestemmelser skal træffes af kommunen. Denne forpligtelse kan ikke delegeres til en privat part. Allerede fordi proceduren i 33 ikke er fulgt, er kommunens afgørelse af 21. oktober 2014 ikke lovlig. Vi skal på den baggrund bede kommunen om at tilbagekalde sin afgørelse og træffe en ny og lovlig afgørelse. Overdragelse af ejendomsretten Privatvejslovens bestemmelser om udlæg betyder ikke, at ejendomsretten til de pågældende arealer overdrages. Ejendomsretten til arealet, der fremover skal have status som vejareal, vil således som udgangspunkt tilhøre ejeren af arealet, hvor der bliver udlagt en privat fællesvej. I forbindelse med genoptagelsen af sagen, bør kommunen derfor overveje, med hvilken hjemmel, kommunen stiller vilkår om, at ejendomsretten til de udlagte private fællesveje skal overdrages til kommunen. Som denne sag er beskrevet, er dette ikke klart for Vejdirektoratet. Den blotte henvisning til administrative grunde ses ikke umiddelbart foreneligt med, at loven regulerer private fællesveje. Nedlæggelse af overkørsler til en offentlig vej Det fremgår også af kommunens godkendelse af 21. oktober 2014, at 2 eksisterende overkørsler fra matr. nr. 1 c til den offentlige vej Gødstrupvej skal nedlægges. Kommunen bør ligeledes i forbindelse med genoptagelsen af sagen overveje, hvilket grundlag, kommunen vil kræve de eksisterende overkørsler nedlagt efter. Konklusion Vi kan konstatere, at kommunens udlæg af en privat fællesvej i forbindelse med kommunens godkendelse af 21. oktober 2014 af vejprojekt vedrørende Gødstrupvej 6, ikke er sket i overensstemmelse med procedurebestemmelserne i privatvejsloven. Allerede derfor er kommunens afgørelse ikke lovlig. 4

5 Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Ligeledes fremgår det ikke klart af kommunens godkendelse, hvilket hjemmelsgrundlag kommunen lægger til grund for overdragelsen af ejendomsretten til den udlagte private fællesvej samt for nedlæggelsen af de 2 overkørsler til den offentlige vej Gødstrupvej. 5

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere