LOKALPLAN NR for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle"

Transkript

1 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1

2 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis benyttet af Hjemmeværnet. I år 2000 blev aktiviteterne i området udvidet med en flugtskydebane, etableret af Tranekær-Tullebølle Jagtforening, og i slutningen af år 2000 blev der udarbejdet et lokalplanforslag for en hjorteskydebane. Efterfølgende er placeringen af både flugtskydebanen og hjorteskydebanen blevet revurderet, og der blev åbnet mulighed for ændre skudretningen på begge baner, således der fremover vil blive skudt med retning mod øst. Dette skulle give væsentligt færre støjgener for de omkringliggende boliger. Denne lokalplan skal derfor beskrive alle skydeaktiviteterne for det samlede område, som i henhold til Kommuneplan for Tranekær Kommune er udlagt til formålet. Det er planen, en stor del af den levende beplantning bibeholdes, dels for anlægget ikke skal blive alt for fremtrædende i landskabet, og dels for beplantningen skal give en vis støjdæmpende effekt. Af sikkerhedsmæssige grunde vil hjorteskydebanen blive omgivet af volde som vist på kortbilag 2. I forbindelse med anlægget etableres en bygning (et klubhus) med toilet, depot og undervisningslokale og en parkeringsplads, samt spredt placerede kastemaskiner, afskærmninger m.v. som vist på kortbilag 2. Området skal forblive i landzone, og hvis funktionen som skydebane varigt ophører, tilbageføres området igen til landbrugsdrift. HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et redskab, som bestemmer, hvordan et område skal udnyttes og udstykkes. En lokalplan fastsætter bindene regler for områdets fremtidige anvendelse, herunder vej- og stiforhold, bygningers placering og udformning, tilladte merialer, m.v. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med region- og kommuneplanen og skal sikre disses virkeliggørelse. Foruden de egentlige bindende bestemmelser indeholder en lokalplan altid en indledning, som forklarer lokalplanens forudsætninger, indhold og konsekvenser. Desuden viser et eller flere kortbilag lokalplanområdets beliggenhed og udformning efter gennemførelsen. Offentligheden inddrages i lokalplanlægningen og kan indgive forbedringsforslag og indsigelser. Før lokalplanen vedtages endeligt, skal den i mindst otte uger have været tilgængelig for offentligheden, og indsigelser skal behandles af forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Til gengæld er den endeligt vedtagne lokalplan juridisk bindende for grundejerne. 2

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet omfter dele af mrikelnumrene 11g og 11f, Lejbølle by, Bøstrup, som vist på kortbilag 1 (i alt ca. 8,8 ha). Området er beliggende i landzone, og der er adgang til lokalplanområdet ad kommunevejen Søndre Strandvej fra Lejbølle by. Skydebane Nærværende kortudsnit viser lokalplanområdets beliggenhed. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanen skal sikre mulighed for uddannelse af jægere i tidssvarende rammer. Der har i de senere år vist sig stadig større vanskeligheder med finde egnede placeringer for denne type aktiviteter. I det omgivende samfund, og især i nurfredningskredse, stilles der stigende krav til udøvere af jagt. Aktiviteten ønskes udøvet i sikker omgang med skydevåben, og træfsikkerheden ønskes optimeret for ikke tilføje vildtet unødige lidelser. Det er derfor af stor betydning, der skabes rammer om den bedst mulige uddannelse og indøvning, således nævnte hensyn tilgodeses. 3

4 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen vil gøre det muligt nyetablere en flugtskydebane og en hjorteskydebane sydøst for Lejbølle samt bibeholde Hjemmeværnets riffelskydebane i området, opføre en lav bygning (et klubhus) med toilet, depot og undervisningslokale, etablere de nødvendige sikkerhedsbetingede volde om hjorteskydebanen, etablere de nødvendige støjreducerende volde omkring dele af eller hele anlægget, opføre en lav bygning til skydning, etablere en parkeringsplads for udøverne, opstille kastemaskiner og etablere standpladser til flugtskydning, opstille net til opfangning af ikke ramte lerduer i visse skudretninger ved flugtskydning, reservere et areal til hundetræning (af jagthunde). LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Planloven: Lokalplanområdet er beliggende i landzone i den kystnære zone, og størstedelen af lokalplanområdet er beliggende søværts den nye 300 m strandbeskyttelseslinie. Lokalplanområdet skal forblive i landzone. Fyns Amts Regionplan : Lokalplanen er i overensstemmelses med retningslinierne i Regionplan Tranekær Kommuneplan : I kommuneplanens hovedstruktur er det fælles skydebaneanlæg beskrevet, og det fastlagte støjkonsekvensområde er indtegnet således, det er i overensstemmelse med Fyns Amts Regionplan. I kommuneplanens rammedel er lokalplanområdet medtaget under områdebetegnelsen 22.O.1 Hjemmeværnets nuværende riffelbane bibeholdes indtil videre, og vil blive flankeret af henholdsvis en hjorteskydebane og en flugtskydesbane. Miljøbeskyttelsesloven: For skydebaner er støj den væsentligste påvirkning af omgivelserne. Støj: I Regionplan er der indarbejdet et støjkonsekvensområde ved det eksisterende skydebaneanlæg i Lejbølle. Støjkonsekvensområdet for skydebanen vil efter etableringen af henholdsvis flugtskydebanen og 4

5 den nye hjorteskydebane være uændret, idet støjkonsekvensområdet er bestemt af den eksisterende militære skydebane, som giver anledning til den højeste støjbelastning af de 3 skydebaner. Udlægget af et støjkonsekvensområde indebærer, der ikke kan etableres støjfølsom arealanvendelse i umiddelbar nærhed af skydebaneanlægget. Skydebaneanlægget skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det vil sige, det i forbindelse med den støjmæssige godkendelse skal eftervises, nærliggende beboelser og disses udendørs opholdsarealer ikke udsættes for et støjniveau, som overskrider de grænseværdier, som er fasts i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995. Eventuelle nødvendige foranstaltninger herunder f.eks. støjvolde ved skydebanerne skal etableres som forudsætning for ibrugtagning af skydebaneanlæggene. I det omfang støjkravene ikke kan overholdes i en bestemt retning eller i relion til enkeltboliger, kan der stilles skærpede krav om etablering af supplerende støjafskærmning, f.eks. ved forlængelse af støjvolde, etablering af støjskærme eller lignende. Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S har udarbejdet en redegørelse for de støjmæssige forhold ved etableringen af skydebaneanlæggene (se bilag 5). Det fremgår heraf, etableringen af de nye skydebaneanlæg som foruds i lokalplanen vil kunne ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra nye skydebaner. Etableringen af de nye anlæg kræver miljøgodkendelse af Tranekær Kommune. På baggrund af skydebanernes placering som et samlet anlæg skal skydetiderne på de enkelte baner koordineres, således skydningerne så vidt muligt sker samtidig, hvorved der opnåes størst mulige perioder uden støj. Dette betyder i praksis, de nye aktiviteter skal indrette sig efter den eksisterende militære skydebane, som allerede er miljøgodkendt. Så vidt muligt skal de normale ferieperioder friholdes for skydning. Nurbeskyttelsesloven: Størstedelen af lokalplanområdet vil blive omftet af den ny 300 m strandbeskyttelseslinie. Strandbeskyttelseslinien er indtegnet på kortbilag 1 på grundlag af Strandbeskyttelseskommissionens udsendte kortbilag med den godkendte strandbeskyttelseslinie. Alle faste installioner såsom bygning, P-plads, kastemaskiner for lerduer, volde m.m. vil blive beliggende søværts strandbeskyttelseslinien. Inden de i kortbilag 2 viste faste anlæg placeres, skal Fyns Amt ansøges om dispension fra strandbeskyttelseslinien, jfr. Nurbeskyttelseslovens 15 stk. 1. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af kommunevandløb nr. 6, Lejbølle enge. Området er i regionplanen registreret som beliggende i sammenhængende nurområde. Der er kommunen bekendt ikke registreret fredede vådområder, jord- eller stendiger eller lignende indenfor lokalplanområdet. Den visuelle virkning af etableringen: Da størstedelen af de levende hegn i området bibeholdes, og da de fleste faste anlæg er af beskeden højde, vil der ikke ske nogen visuel forringelse af området. Ud mod kysten vil diget i vidt omfang skærme for de etablerede faste anlæg bortset fra de græsklædte volde, som vil falde nurligt ind i terrænet og næppe anes på større afstand. Det eneste synlige vil blive det øverste af bygningen og de 5

6 nedgravede træpæle til fastgørelse af net til opfangning af ikke ramte lerduer. Lokalplanens forhold til spildevandsplanlægningen: I forbindelse med opførelse af bygning vil der blive etableret toilet og håndvask. Da der ikke er vandindvindingsinteresser i området vil spildevandet efter mekanisk rensning blive nedsivet i godkendt sivedræn. Tagvand nedsives i faskiner eller afledes til eksisterende fælles dræn i området. Lokalplanens forhold til vandforsyningsplanlægningen: Lokalplanområdet er beliggende i Tranekær kommunes forsyningsområde, og der fremføres ledning fra Sletøvej. Lokalplanens retsvirkninger: Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omftet af planen, ifølge planlovens 18 ikke udnyttes på en måde, som er i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret - uanset lokalplanens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispension fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensionen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 6

7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med lokalplanen er: fastholde området i landzone, fastlægge områdets anvendelse til offentligt område i form af flugtskydebane, hjorteskydebane og riffelskydebane, friholde området for bebyggelse bortset fra bygningsanlæg, der er nødvendige for skydebanens drift (sikkerhedsvolde, parkeringsplads, klubhus, depot, toilet, kastemaskiner og lignende), klubhuset kun må opføres med et samlet areal på maksimalt 120 m 2, i én etage og med en maksimal bygningshøjde på 5,0 m, skydebanen etableres således, både omgivelsernes og skydebanens idrætslige værdi tilgodeses. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS Stk. 1 Stk. 2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfter dele af mrikelnumrene 11g og 11f af Lejbølle By, Bøstrup, samt de ejendomme, der efter den 1. marts 2001 udstykkes fra ovennævnte mrikler. Området forbliver i landzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1 Stk. 2 Området må kun anvendes til riffelskydebane, flugtskydebane, hjorteskydebane og lignende af Jægerforbundet iværkste aktiviteter. Såfremt anvendelsen til skydebane ophører, tilbageføres området til landbrugsmæssig anvendelse. 4 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1 Stk. 2 Inden for lokalplanområdet må der opføres et klubhus på maksimalt 120 m 2, placeret indenfor det på kortbilag nr. 2 viste byggefelt. Desuden kan opføres en bygning i den østlige begrænsning af hjorteskydebanen. Klubhuset og bygningen ved hjorteskydebanen må kun opføres i 1 etage, med en maksimal bygningshøjde på 5,0 m. 7

8 5 TEKNISK ANLÆG Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Søndre Strandvej. Veje og stiers udformning skal godkendes af kommunen. Inden for lokalplanområdet kan der etableres de for skydebanens brug, nødvendige anlæg, herunder sikkerhedsvolde, støjvolde, kastemaskiner, skærme, net m.v. Placeringerne af de enkelte anlæg fremgår af kortbilag 2. Inden for området kan der etableres ledningsanlæg for vand, el og telefon. Alle ledninger fremføres som jordkabler. Afledning af spildevand skal passere veldimensioneret bundfældningstank efterfulgt af nedsivningsanlæg. 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Bygningers døre, vinduesrammer og ydre bygningssider skal udføres i træ. Bygningers tag skal dækkes med tagpap, græstørv eller sort bølgeeternit. Bygninger og tekniske anlæg (bortset fra skiver) skal fremtræde i jordfarver. 7 UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1 Stk. 2 Ubebyggede arealer skal til enhver tid fremtræde med et efter kommunalbestyrelsens skøn ordentligt udseende, og parkeringsarealet skal omgives af levende beplantning. Udendørs oplag må ikke finde sted. 8 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Stk.1 I forbindelse med godkendelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr Stk. 2 Senest 1 år efter endelig godkendelse af denne lokalplan skal flugtskydningsaktiviteterne være flyttet til den på kortbilag 2 viste placering. 8

9 9 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er i henhold til 24 i lov om planlægning vedtaget af Tranekær kommunalbestyrelse på mødet den 12. marts På kommunalbestyrelsens vegne Lokalplanen er i henhold til 27 i lov om planlægning endeligt vedtaget af Tranekær kommunalbestyrelse på mødet den 15. april På kommunalbestyrelsens vegne 9

10 Strandbeskyttelseslinie Lange- lands- bælt 10 Kortbilag 1 til lokalplan for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle Lokalplanafgrænsning 300 m strandbeskyttelseslinie

11 11

12 12

13 13

14 MILJØCENTER NOTAT Bilag 5 FYN/TREKANTOMRÅDET I/S 7. august 2001 JDC/ Støjredegørelse til lokalplan for et fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle. Tranekær kommune har anmodet Miljøcentret om udarbejde en redegørelse for de støjmæssige forhold ved det planlagte skydebaneanlæg på Søndre Strandvej, Lejbølle. Lokalplanen omfter den eksisterende militære riffelskydebane på dens nuværende placering, en flytning af den eksisterende flugtskydebane til en ny placering syd for den militære skydebane, samt en ny hjorteskydebane til riffel- og pistolskydning nord for den militære skydebane. Den militære skydebane. Skydebanen er en riffelskydebane med skydning på 200 m, 100 m og kortere afstande. Skudretningen er mod øst (udover vandet). Skydebanen er miljøgodkendt af Tranekær Kommune den 20. maj Den maksimale støjbelastning fra skydebanen er af Forsvarets Forskningstjeneste beregnet til 68 db(a)i ved omliggende beboelser. Der er ikke etableret støjdæmpende foranstaltninger på skydebanen. Skydebanen må i henhold til godkendelsen anvendes på følgende tidspunkter : 2 hverdage pr. uge i tidsrummet kl hverdage pr. uge i tidsrummet kl hverdag pr. uge i tidsrummet kl lørdage i tidsrummet kl søndage kl i perioden 1. maj 31. august 25 søndage kl i perioden 1. september 30. april Desuden kan der afholdes 4 weekendstævner i sommerhalvåret og 4 weekendstævner i vinterhalvåret. Lokalplanen medfører ingen ændringer i indretningen eller anvendelsen af skydebanen. Flugtskydebanen. Den eksisterende flugtskydebane er placeret ca. 300 m sydvest for den militære skydebane, med skudretning mod syd. Skydebanen er miljøgodkendt af Tranekær Kommune den 25. november Den maksimale støjbelastning fra skydebanen er beregnet til 61 db(a)i ved omliggende beboelser efter etablering af støjdæmpende foranstaltninger. Skydebanen må i henhold til godkendelsen anvendes på følgende tidspunkter : 14 1

15 mandag-fredag i tidsrummet kl lørdag i tidsrummet kl Desuden kan der afholdes 4 weekendstævner i sommerhalvåret og 4 weekendstævner i vinterhalvåret. På grund af klager fra omboende over støjgener fra flugtskydebanen ønsker jagtforeningen flytte flugtskydebanen til en placering umiddelbart syd for den militære skydebane og ændre skudretningen til være mod øst. Dette vil reducere støjbelastningen ved de omboende Miljøcentret har beregnet støjbelastningen fra flugtskydebanen med den ændrede placering og skudretning. Beregningerne er udført for de standpladser, som er placeret nærmest boliger. Beregningerne er foretaget for våbenklasse 4 (haglgevær). Beregningerne fremgår af bilag 1 og 2. Placeringen af beregningspositionerne fremgår af bilag 5. Det fremgår heraf støjbelastningen fra flugtskydebanen er beregnet til maksimalt 59 db(a)i inden udførelse af støjdæmpende foranstaltninger. Jagtforeningerne påtænker desuden etablere støjskærme, som vil reducere støjbelastningen ved de mest støjbelastede beboelser mod vest. Støjskærmene vil kunne reducere støjbelastningen til under 55 db(a)i ved omliggende beboelser. Flytning af flugtskydebanen til den ny placering kræver miljøgodkendelse af Tranekær Kommune. Med en støjbelastning på maksimalt 59 db(a)i kan der i henhold til Miljøstyrelsens retningslinier for nye skydebaner maksimalt tillades skydning alle hverdage i tidsrummet kl og lørdage/søndage i tidsrummet kl Hvis støjbelastningen reduceres til under 55 db(a)i kan der ligeledes tillades skydning alle dage til kl. 24. Da der ikke vurderes være behov eller mulighed skyde efter kl. 22 (pga. mørke) vil det ikke være påkrævet udføre støjdæmpende foranstaltninger på skydebanen som forudsætning for etablering, idet den opnåelige skydetid vil være tilstrækkelig. Hjorteskydebanen. Hjorteskydebanen er en ny aktivitet som vil blive placeret umiddelbart nord for den militære skydebane. Hjorteskydebanen får skudretning mod øst. På skydebanen etableres et hus samt sidevolde og endevold (kuglefang). På hjorteskydebanen skal anvendes jagtrifler (våbenklasse 1), pistol (våbenklasse 6) og maskinpistol (våbenklasse 5). Den mest støjende aktivitet på skydebanen er skydning med jagtriffel på flydende standplads (varierende afstand til skiverne). Miljøcentret har beregnet støjbelastningen fra den mest støjende aktivitet (våbenklasse 1) uden støjdæmpende foranstaltninger (hus og sidevolde). Beregningerne fremgår af bilag 3 og 4. Placeringen af beregningspositionerne fremgår af bilag 5. Det fremgår heraf hjorteskydebanen giver anledning til en støjbelastning på maksimalt 66 db(a)i ved omliggende beboelser. 2 15

16 Etableringen af hjorteskydebanen kræver miljøgodkendelse af Tranekær Kommune. Med en støjbelastning på maksimalt 66 db(a)i kan der i henhold til Miljøstyrelsens retningslinier for nye skydebaner maksimalt tillades skydning 3 hverdage pr. uge i tidsrummet kl. 7-22, 2 hverdage pr. uge i tidsrummet kl og lørdage i tidsrummet kl Dertil kommer 4 weekendstævner i sommerperioden og 4 i vinterperioden. Afhængigt af omfanget af støjdæmpende foranstaltninger (højden af sidevoldene) kan støjbelastningen reduceres yderligere, hvorved der eventuelt kan opnås yderligere skydetid. Det vil dog ikke være en forudsætning for opnå miljøgodkendelse sidevoldene etableres. Konklusion. Etablering af skydebaneanlæggene som foruds i lokalplanen vil kunne ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra nye skydebaner. Etableringen af de nye anlæg kræver miljøgodkendelse af Tranekær Kommune. På baggrund af skydebanernes placering som et samlet anlæg skal skydetiden på de enkelte baner koordineres, således skydningen så vidt muligt sker samtidigt, hvorved der opnås størst mulige perioder uden støj. Dette betyder i praksis de nye aktiviteter skal indrette sig efter den eksisterende militære skydebane, som allerede er miljøgodkendt. Støjkonsekvensområdet for skydebanen vil være uændret, idet det er bestemt af den eksisterende militære skydebane som giver anledning til den højeste støjbelastning af de 3 skydebaner. Da den militære skydebane er godkendt efter reglerne for eksisterende skydebaner vil støjkonsekvensområdet med den tilladte skydetid være det område, hvor støjbelastningen er 63 db(a)i eller derover (svarende til den støjgrænse som skulle fastsættes for en ny skydebane med samme aktivitetsniveau). Det vil derfor være nødvendigt forts anvende regionplanens tilnærmede støjkonsekvensområde på 60 db(a)i for skydebaneanlægget, idet en konsekvenskurve på 63 db(a)i ikke er udarbejdet. Jørgen Dam Christensen 16 3

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej Lokalplan nr. 117 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Nyborg Jern centeret Aktivhuset Hyrdegyden 25 m pistolbane 50 m riffelbane Skytternes hus Halvej Nyborghallerne Skydebaneanlæg ved Halvej

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l De miljømæssige forhold inden for lokalplanens område 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. 199.10 Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) Vedtaget 2. udkast, nov. 1998 N Ringvejen Motorvej LOKALPLAN- OMRÅDE Skibsby HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens bagggrund...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE g r,t nr- i: LOKALPLAN NR. 60 - UDVDELSE AF LEKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDNGE - l // --- Lokal planom rådd N \ 1 Oa STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 60 Lokalplan for udbygning af Lærkegården, Trommeslagervej,

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE VED STILUNDVEJ I GESTEN

LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE VED STILUNDVEJ I GESTEN LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE VED STILUNDVEJ I GESTEN Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Regionplanen Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinierne i det

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 /-}-,ini ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 112 for et fritidsområde på Mosegård i Hedeland REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Lokalplan nr. 107 SUNDSØRE KOMMUNE. - Thise Mejeri. Oktober 2005

Lokalplan nr. 107 SUNDSØRE KOMMUNE. - Thise Mejeri. Oktober 2005 Lokalplan nr. 107 - Thise Mejeri Oktober 2005 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 107 - Thise Mejeri Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 4 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 21 omfattende område 2.F.o2. til fritidsformål (surfing) i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982)

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13.

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13. Mtr. nr. 54 c Hou by, Hals 54 d Anmelder: Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup Tlf. 99.549999 HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13 r-- rn JANUAR 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 6.13 1. 2. 3. 4.

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

Lokaiplan nr. 42. Hytteby på Spodsbjerg Drej. Rudkøbing Kommune

Lokaiplan nr. 42. Hytteby på Spodsbjerg Drej. Rudkøbing Kommune Lokaiplan nr. 42 Hytteby på Spodsbjerg Drej Rudkøbing Kommune TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLANEN FOR RUDKØBING KOMMUNE. Hytteby ved Spodsbjerg Drej En lokalpian, der træffer bestemmelse for området, skal sikre.

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Viborgvej (Bøgely) LOKALPLAN 62.05

Silkeborg Kommune. Område ved Viborgvej (Bøgely) LOKALPLAN 62.05 Silkeborg Kommune Område ved Viborgvej (Bøgely) LOKALPLAN 62.05 SILKEBORG KOMMUNE LOKALPLAN : NR. 62.05 Lokalplan nr. 62.05 for et område ved Vibargvej nord for Balle Kirkeby. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE DEC 1986 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

Matr.nr. 6bv, 6bx og 6ct. Nr. Nebel &, NE ~ebee. j.nr. 19961967-9O/jk BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81 O M ~ TIL E BOLIGBYGGERI I N0RRE NEBEL

Matr.nr. 6bv, 6bx og 6ct. Nr. Nebel &, NE ~ebee. j.nr. 19961967-9O/jk BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81 O M ~ TIL E BOLIGBYGGERI I N0RRE NEBEL Matr.nr. 6bv, 6bx og 6ct Nr. Nebel &, NE ~ebee j.nr. 19961967-9O/jk BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81 O M ~ TIL E BOLIGBYGGERI I N0RRE NEBEL BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8 1. Område til boligbyggeri

Læs mere

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1.

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1. Indholdsfortegnelse. A. Redegørelse for lokalplanen, forhold til anden planlægning side, 2. B. Redegørelse for lokalplanens formål og indhold, side 2. C. Lokal Planforslagets midlertidige retsvirkninger,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere