Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01"

Transkript

1 Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01 Generel information om skolen EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon Fax Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser EUC Sjælland skal opleves som et godt sted at være og et godt sted at lære. Alle elever, studerende og kursister skal udvikle deres faglige og personlige potentialer i et åbent, trygt, engagerende og inspirerende læringsmiljø. Undervisningen bygger på høj faglighed og kvalitet i mødet med kompetente og engagerede lærere. Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem 37 timers ugentlige læringsaktiviteter. EUC Sjælland vægter bæredygtig udvikling i læringsaktiviteterne, hvor skolens pædagogik bidrager med en vigtig rolle. Valg af pædagogiske metoder bidrager til et dannelsesprojekt, der præger fremtidige generationers måde at handle på i forhold til innovation, miljø, økonomi, kultur og samfund. EUC Sjælland lægger vægt på: deltagelse, fordi en kvalificeret dialog mellem lærer og elever fører til motivation og kompetenceudvikling samarbejde, fordi problemstillingerne overskrider skolens grænser. Et samarbejde for eksempel med det omgivende lokalsamfund vil stille eleverne over for nye typer spørgsmål, som de må forholde sig til. handling, fordi eleverne ikke kun skal diskutere problemerne, men også forsøge at gøre noget ved dem. Den enkelte elev behandles med respekt, mulighed for medindflydelse og krav om aktiv og interesseret deltagelse i skolens tilbud. Den individuelle uddannelsesplan tilrettelægges og tilrettes løbende i samarbejde med eleven. Lærerne er organiseret i team, der løser faglige og pædagogiske opgaver i relation til undervisningen. EUC Sjælland lægger vægt på: at den enkelte opnår et fagligt og personligt tilfredsstillende uddannelsesophold

2 at tilbyde rammer for såvel et ungdoms- som et voksenuddannelsesmiljø den enkelte oplever respekt, indflydelse og omsorg for sin person samt forventninger om at deltage aktivt i egen og andres læring og udvikling skolen opleves som et sted med mange muligheder for læring og personlig og faglig dannelse. Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen er en del af skolens overordnede kvalitetskoncept og opfattes som et konstruktivt redskab i udviklingen af såvel undervisningens indhold og metode som den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer. Skolen foretager løbende og afsluttende bedømmelse. Den løbende bedømmelse skal inspirere eleven til yderligere læring. Bedømmelse skal give udtryk for, om elevens standpunkt er i overensstemmelse med kompetencemålene. Den afsluttende bedømmelse fastsætter den afsluttende karakter. Al evaluering og bedømmelse udføres altid med omtanke og respekt for de involverede personer. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Skolen foretager realkompetencevurdering senest 14 dage inde i grundforløbet. Forud for udarbejdelsen af elevens personlige uddannelsesplan foretages vurdering af elevernes kompetencer. Skolen vurderer elevens realkompetencer. Det, eleven har papir på og/eller det, eleven reelt kan. Herefter foretages en evt. godskrivning og afkortelse af uddannelsen. Skolen vurderer elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen med henblik på en afklaring hvorvidt uddannelsesvalget er det rigtige for eleven. Skolen vurderer hvorvidt der er behov for initiativer (f.eks. SP-støtte, længere uddannelsestid, valgfag), der kan støtte eleven og sikre, at han/hun gennemfører den valgte uddannelse.

3 Eksamensregler: EUC Sjælland følger Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser jf. UVM retningslinier. Eksamensregler og -bestemmelser på EUC-Sjælland i PDF fil: Hovedforløbet Personvognsmekaniker, version 01 Praktiske oplysninger: David Jensen er uddannelsesdirektør og er pædagogisk ansvarlig for afdelingen Annemette Sølling Hommel er uddannelseschef og er pædagogisk ansvarlig for afdelingerne i Næstved, og Jesper er Uddannelseschef med ansvar for pædagogik for afdelingerne i Køge Jan Pedersen er uddannelsesleder med ansvar for det faglige område i både Næstved og Køge. Lone Pedersen er tilknyttet afdelingen som administrationssekretær. Der er følgende undervisere tilknyttet Bil, Fly og andre Transportmidler. Næstved: Tonni Hemmingsen underviser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og teoretiske autofag. Bjarne Sørensen underviser i naturfag og informationsteknologi. Stefan Olaffson underviser i de praktiske og teoretiske autofag. Kristine Holmehøj underviser i dansk, engelsk og informationsteknologi. Martin Bank Jørgensen underviser i de praktiske og teoretiske autofag Daniel Madsen underviser i de praktiske og teoretiske autofag. Jesper Schneller underviser i de praktiske og teoretiske autofag. Arne Eliassen underviser i de praktiske og teoretiske autofag Køge: Tom Jensen underviser i førstehjælp, brand, praktiske og teoretiske autofag. Christian Lauridsen underviser i praktiske og teoretiske autofag Jesper Fruergaard underviser i praktiske og teoretiske autofag

4 Adresser Undervisningen på grund- og hovedforløbet bil, fly og andre transportmidler finder sted på Malervænget 4, DK-4700 Næstved og Lyngvej 25c, DK-4600 Køge Didaktiske og metodiske overvejelser EUC Sjælland ønsker at være et kompetencecenter for de brancher, skolen betjener. Dette betyder, at skolen tager aktivt del i lokalsamfundets udvikling og sammen med aktørerne omkring skolens uddannelser bistår ved kompetence-, produkt- og produktionsteknisk udvikling, herunder udvikling af personlige og almene kompetencer. Den pædagogiske tilrettelæggelse understøtter elevens selvstændighed og medansvar for egen læring med fokus på udvikling af faglige, teknologiske, almene og personlige kompetencer. Arbejdsmarkedets behov for øget selvstændighed og for kreativ organiserings- og problemløsningsevne i den faglige udførelse kræver, at færdigheder og viden tilegnes helhedsorienteret og integreret i en praksisnær undervisningsramme altså ikke i to separate dele med adskillelse af teori og praksis. Skolens undervisning tilrettelægges og gennemføres med sigte på at udvikle elevens potentiale fagligt, socialt og personligt i forbindelse med opnåelse af erhvervskompetencer og at give muligheder for videreuddannelse på grundlag af den eksisterende uddannelseslovgivning. Undervisningen baseres derfor i videst muligt omfang på at inddrage eleverne i problemløsning og problemformulering i en helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Elever uden uddannelsesaftale udfordres i deres valg gennem praksisnær afprøvning og kompetenceopbygning og sådan, at eleven orienteres om og møder andre relevante uddannelsesområder. Praksisnærhed er desuden en vigtig parameter ved anvendelsen af virksomhedsforlagt undervisning, som har til formål at øge elevens kendskab til arbejdsprocesserne og kulturen i en branche og afprøve sig selv i et realistisk miljø. Virksomhedsforlagt undervisning er desuden tænkt som kontaktskaber mellem elev og virksomhed med henblik på evt. indgåelse af praktikaftale. Skoleundervisningen tager afsæt i den enkelte elevs personlige uddannelsesplan og skolens kompetencevurdering af eleven. Elevplan er det redskab, som anvendes i forhold til at fastholde, evaluere og revidere elevens uddannelsesplan. Undervisningen tilrettelægges, beskrives og gennemføres af de lærerteam, som de enkelte uddannelsesområder har sammensat. Alle lærere er forpligtede af den lokale undervisningsplan. Teamets tilrettelæggelse af undervisningen skal bl.a. sikre eleven en arbejdsuge / arbejdsbyrde svarende til den gældende på arbejdsmarkedet, pt. 37 timer. Heri er indregnet tid til undervisning og projektarbejde, pauser og hjemmearbejde. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse af elevcentrerede læringsprocesser. Der vil være adgang til undervisningsmiljøet på skolen i minimum 37 timer om ugen. De konkrete åbningstider er beskrevet i punkt 2 (uddannelsesniveauet) af den lokale undervisningsplan.

5 Autoafdelingen arbejder til stadighed for, at rammerne for undervisningen til enhver tid er tidssvarende. Rammer for undervisning dækker bl.a. undervisningslokaler, studiemiljø, værksteder, kantiner og andre lokaler, der anvendes i forbindelse med læringsaktiviteter. Planlægningsprincipper for undervisningen: Princippet i undervisningen bygger på, at det er lærerens og elevens fælles ansvar, at eleven opnår de til faget hørende færdigheder. Undervisningen er lærerstyret, og kan efter faglærerens skøn baseres på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning. Samtidig forventes det, at eleven tager aktivt del i undervisningen og fravær holdes på et absolut minimum. Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere. Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchens virkelighed. Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges inden for hovedforløbets rammer, således at undervisningen på bedst mulig måde tilpasses elevens forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at der inden for emnet forefindes både krævende og nemme opgaver, som eleven kan vælge. Eller at der findes yderligere opgaver til de, som bliver hurtigt færdige. En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. Elevindflydelse Eleven vælger, evt. i samråd med sin kontaktlærer, at supplere sin uddannelse med nogle af de valgfag, skolen tilbyder. Han/hun kan også fravælge valgfag helt. Lærerroller og elevstyring Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: Som underviser, hvor denne er formidler af et veldefineret emne. Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning.

6 Læreren vælger selvstændigt hvilken rolle, han ønsker at tage i undervisningssituationen. Der lægges vægt på lærerens metodefrihed, således han ud fra sin erfaring frit kan sammensætte sit undervisningsforløb under hensyn til emnets kompleksitet, den aktuelle elevgruppe m.m. Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Ved starten på hovedforløbet foretages en fornyet kompetencevurdering med henblik på revision af elevens personlige uddannelsesplan. Den foretages evt. ved besøg i virksomheden i forbindelse med fastlæggelsen af de valgfrie specialefag og evt. påbygningsfag. Ved starten på hovedforløbet foretages en fornyet kompetencevurdering med henblik på revision af elevens personlige uddannelsesplan. Den foretages evt. ved besøg i virksomheden i forbindelse med fastlæggelsen af de valgfrie specialefag og evt. påbygningsfag, dette sker senest på H3. Personvognsmontør Personvognsmontør M1 Tid Dage Niveau Fagnr: Faglig kommunikation 1 5 Rutineret Kontrol, reparation og afprøvning af bremser 7,5 Rutineret ABS-bremser 2,5 Rutineret Eftersyn og kontrol af lys, visker og akkumulator 5,0 Rutineret Fejlfinding på elektriske systemer 5,0 Rutineret M2 Automiljø 5,0 Rutineret Reparation af træk/kardanaksler 2,5 Rutineret Reparation af kobling 2,5 Rutineret Kontrol og reparation af styretøj og undervogn 12,5 Rutineret Valgfag 2,5 M3 Iværksætteri og innovation 5 Niveau F Kundeservice 2,5 Rutineret Kontrol og reparation af motorer 1 7,5 Rutineret Rudeilimning og reparation af stenslag 2,5 Avanceret 08856

7 Service på airconditionanlæg 2,5 Rutineret Service- og sikkerhedseftersyn niveau 5,0 Avanceret Montørprøve del af ,0 Find målbeskrivelser for de enkelte fag her: Læs mere... Faglig 4-hjulsudmåling, niveau Avanceret Automiljø, niveau Rutineret Autoteknisk naturfag 2, niveau Rutineret Det internationale arbejdsmarked, niveau Rutineret Eftersyn og kontrol på lygter, tegngivningsapp m.m, niveau Rutineret Faglig kommunikation 1, niveau Rutineret Faglig kommunikation 2, niveau Rutineret Hjulbremser, niveau Rutineret Iværksætteri og innovation, niveau F Klargøring til syn, niveau Avanceret Kompmål: Mekaniker, Mekaniker Komponentreparation, niveau Rutineret Kontr og rep af dieselindsprøjtningsanl og forvarm, niveau Avanceret Kontrol og reparation af køle- og smøresystem, niveau Rutineret Kontrol, reparation og afprøvning hydraulisk bremseanlæg, niveau Rutineret Måleteknik 1, niveau Rutineret Måleteknik 2, niveau Avanceret Naturfag autoteknik 1, niveau Rutineret Reparation (udskiftning) af kobling, niveau Rutineret Reparation af ABS bremser, niveau Avanceret Reparation af airbag anlæg, niveau Avanceret

8 Reparation af kardan- og trækaksler, niveau Rutineret Reparation af styretøj og hjulophæng/støddæmpere, niveau Avanceret Rudeilimning og reparation af stenslag, niveau Avanceret Service på airconditionanlæg, niveau Rutineret Serviceeftersyn med udlæsning af fejlkoder, niveau Avanceret Sikkerhedseftersyn af styretøj og undervogn, niveau Rutineret Udskiftning af knastakseldrev, niveau Avanceret Udskiftning af tandrem og justering af ventiler, niveau Rutineret Afsl.prv: Mekaniker, Mekaniker Personvognsmekaniker Fag M4 Niveau uger 8870 Fejlfinding og reparation på aircon klima Avanceret Fejlfinding og reparation af lade stater Avanceret Udmåling, reparation elektronisk servostyring Avanceret Faglig kommunikation Avanceret 0, Reparation af airbaganlæg Avanceret 0, Reparation af komfortelementer Avanceret 1 M Det internationale marked Rutineret 0, Kontrol og reparation af motorer 2 Avanceret 1, Kontrol og reparation benzin og tænding Avanceret 1, Kontrol og reparation af diesel Avanceret 1,5

9 M It på værkstedet Avanceret 0, Kontrol og reparation af transmission Avanceret 2, Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer Avanceret 1,5 1 uges Valgfri specialefag: 8878 Kontrol og reparation af motorstyring Avanceret 1,0 Eller 8885 Vurdering af brugt bil Avanceret 0, Fejlfinding og reparation af tegngivning Avanceret 0,5 M Teknologisk udvikling og innovation Rutineret 0, Kontrol og reparation af ABS ESP Avanceret 1, Kontrol og reparation benzin og tænding Avanceret 0, Kontrol og reparation af diesel Avanceret 0, Sikkerhedshåndtering på el-drevne og hybride køretøjer Avanceret 1, Reparation af elektriske instl. I døre Avanceret 1, Reparation af automatgearkasser Avanceret 1,0 Valgfag Svendeprøve trin Afsluttende prøve personvognsmekaniker 5,0 Se fagbeskrivelser her: Elevens arbejdstid Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Der er 35 lektioner med lærer, herudover er der lektier og opgaver. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse til kommende undervisning. Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen hver dag indtil klokken 15.15, fredag dog indtil klokken 14.

10 Elevens tidsforbrug forventes at være 37 timer ugentligt incl. hjemmearbejde. Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring. Vurderingen af de personlige kompetencer indgår i vurderingen af elevens faglige kompetencer, idet de kan have stor betydning for, hvordan eleven er i stand til at udvikle sig inden for sit fag, både i skolesammenhæng og ude på arbejdspladsen. Ved bedømmelsen vurderes følgende, under nødvendigt hensyntagen til fagets karakter: Teoretisk forståelse for emnet. Praktisk forståelse, sikkerhed i udførelse og værktøjsvalg. Holdning til finish, færdiggørelse op oprydning. Forhold til arbejdsmiljø samt personlig og materiel sikkerhed. Selvstændighed, behov for lærerstøtte, aktivitet. Tidsforbrug, herunder mødedisciplin. De fag som afsluttes med en karakter bedømmes efter 7 skalaen, andre fag bedømmes med bestået/ikke bestået Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangs Der er ikke adgangsbegrænsning for grundforløbet i indgangen Bil, fly og andre transportmidler. Optagelse i skolepraktik Der er i øjeblikket en kvote på cirka en tredjedel af alle indgåede reelle lærekontrakter til rådighed, for optagelse i skolepraktik fra grundforløb. Elever er berettiget til optagelse i skolepraktik, hvis de opfylder følgende kriterier: Bestået Grundforløb. Ansøger inden 2 mdr. om optagelse i skolepraktik efter endt grundforløb. Eleven har uforskyldt mistet sin uddannelsesaftale. Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale uden at afslutte uddannelsen. Eksamensregler

11 I den sidste skoleperiode udfører eleven en svendeprøve af 5 dages varighed, 2 2 af dagene er der skuemester tilstede, prøven stilles af det Faglige udvalg i samarbejde med skolen, og følger de regler for gennemførelse og bedømmelse som er fastsat af det faglige udvalg. Overgangsordninger Elever, der er i gang med en del af den hidtidige gældende uddannelse til mekaniker, kan gøre denne del færdig efter de hidtidige regler, jf. 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2011 om uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler. Dette betyder, at en elev, der er i gang med grundforløbet den 1. juli 2011, kan gøre dette færdigt efter de hidtidige regler, men eleven skal ved overgangen til hovedforløbet skifte til en af de to nye mekanikeruddannelser, der er i gang med mekanikeruddannelsens trin 1 enten i skolepraktik eller med en uddannelsesaftale, som stopper med udgangen af trin 1, kan gøre trin 1 færdig efter de hidtidige regler, men eleven skal ved en eventuel optag til skolepraktik trin 2 eller indgåelse af en ny uddannelsesaftale om trin 2 skifte til en af de to nye mekanikeruddannelser, der er i gang med mekanikeruddannelsens trin 1 eller 2 med en uddannelsesaftale, som stopper med udgangen af trin 2, kan gøre denne uddannelsesaftale færdig, dvs. trin 2, efter de hidtidige regler, der er i gang med mekanikeruddannelsens trin 2 enten i skolepraktik eller med en uddannelsesaftale, kan gøre trin 2 færdig efter de hidtidige regler. Skulle en elev med en uddannelsesaftale miste denne aftale, mister eleven samtidigt en eventuel ret til at blive på den hidtidige gældende mekanikeruddannelse, og elevens retsstilling skal ved overgang mellem grundforløb, trin 1 eller trin 2 vurderes efter ovenstående regler. Det er skolens pligt at udarbejde overgangsregler for de elever, som enten ønsker eller skal skifte over til en af de to nye mekanikeruddannelser, jf. 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2011 om uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler. Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisionerne drøftes på møder med lærerne på skolens afdelinger og evt. ved møder med det lokale uddannelsesudvalg. Denne uddannelsesordning gælder for elever der er startet på hovedforløb inden den 31. juli 2015 Link til bekendtgørelsen for uddannelsen: Link til uddannelsesordning: personvognsmekanikeruddannelsen%20februar%202014%20version%205.pdf

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Personvognsmekanikeruddannelsen

Personvognsmekanikeruddannelsen Lokal undervisningsplan for ersonvognsmekanikeruddannelsen ved Campus Bornholm Januar 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Generelt for skolen... 3 1.1. raktiske oplysninger... 3 1.2. Skolens pædagogiske og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Bygningsmaler Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon

Læs mere

Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. Rutineret, Avanceret

Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. Rutineret, Avanceret Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompeencemål Fagnavn for faget Vejledende tid Trin 1 Automontør Trin 2 Mekaniker Nummereringen af kompetencemål

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Stenhugger Afstigningsmulighed som stenindustriarbejder Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Hovedforløb Frisør LUP v07

Hovedforløb Frisør LUP v07 Hovedforløb Frisør LUP v7 Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 47 Næstved Telefon 55 75 33. Fax 55 75 33 5 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Tabel 1 udkast 3 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. faget

Tabel 1 udkast 3 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. faget Tabel udkast 3 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Fagnavn Nummer/numre på Grundfag et eller flere kompetencemål, som faget bidrager

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Hovedforløbet VVS-energiuddannelsen VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for personvognsmekaniker

Lokal undervisningsplan for personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan for personvognsmekaniker Version 2. Dato: 22/2 2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet anlægsstruktør og bygningstruktør Med afstigningsmulighed som kloakrørlægger Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28.03.2008 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP)

Den lokale undervisningsplan (LUP) Den lokale undervisningsplan (LUP) 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan er et planlægningsværktøj

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB. 1. udgave

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB. 1. udgave LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB 1. udgave 2001 2 Indholdsfortegnelse:! Forord.. 3! Indledning 4! Skolen.. 5! Uddannelsen.7! Kontaktlærer.9! Fagfordeling H1 til H7 10! Oversigt

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Personvognsmekaniker/Montør Personvognsmekaniker NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB... 4 HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Hovedforløbet Buschauffør i kollektiv trafik

Hovedforløbet Buschauffør i kollektiv trafik Hovedforløbet Buschauffør i kollektiv trafik EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Skolens navn: Indgang: Tietgen Nyborg TietgenSkolen Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Den merkantile indgang Medarbejdere: Øverst ansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddanelsen Speciale

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK PROFIL FOR SKOLENS MEDARBEJDERE SYDDANSK ERHVERVSSKOLE SYDDANSK ERHVERVSSKOLE ODENSE-VEJLE INFORMATION OG VEJLEDNING LÆS MERE PÅ SDE.DK MÅL Syddansk Erhvervsskole vil være et kompetencecenter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognmekaniker Udstedelsesdato:1. juli 2011 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 218 af 17/03/2011 om uddannelserne

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb General beskrivelse Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 3 1.3 Overordnet

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast.

Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Lokal undervisningsplan for Vindmølleoperatøruddannelsen, specialet plast. Indhold Indledning... 1 Praktiske oplysninger... 2 Grundforløb:... 2 Uddannelser:... 2 Skolens pædagogiske værdigrundlag... 3

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen IBC Hovedforløb International Business College 2014 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB FINANSUDDANNELSEN PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR SKOLEN...

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens elev- og læringssyn 1. Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens individuelle konstruktioner og de sociale

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP)

Den lokale undervisningsplan (LUP) Den lokale undervisningsplan (LUP) 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan er et planlægningsværktøj

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

område-fag Flakkøretøjer

område-fag Flakkøretøjer Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Renovationschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

1. Praktiske oplysninger... 2

1. Praktiske oplysninger... 2 Lokal undervisningsplan 2010-2011 EUD-merkantil Ishøj 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper for

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01.12.2010 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløb 2 Frisør

Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløb 2 Frisør Den lokale undervisningsplan (LUP) Grundforløb 2 Frisør 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang 1 Indhold Vigtige oplysninger... 3 Velkomst... 4 Beskrivelse af Virupskolen... 4 Virupskolens vision... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 5 It... 6 Studerende på Virupskolen...

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Områdefag. Eleven bliver undervist på F-niveau

Områdefag. Eleven bliver undervist på F-niveau 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddannelsen Speciale

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Forenkling af Fælles Mål

Forenkling af Fælles Mål Forenkling af Fælles Mål 6. september 2013 Master for forenkling af Fælles Mål 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, at Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på,

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere