Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 475 af 17/04/2015 om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreformen, herunder: Ændringer i uddannelsens hovedforløb, herunder: o Revision af uddannelsens kompetencemål og fagrækker o Indførsel af reviderede obligatoriske uddannelsesrettede fag o Ændringer i kataloget over valgfrie uddannelsesrettede fag Etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ingen supplerende bemærkninger. 4. Uddannelsens struktur EUD Ved indgåelse af uddannelsesaftale skal der foretages valg mellem specialet mekanik og eller specialet vingeproduktion. Vindmølleoperatøruddannelsen gældende for begge specialer: 2 år 6 måneder Grundforløb Hovedforløb GF 1 GF 2 Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 10 uger Praktik 20 uger 20 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 20 uger og indeholder 2 uges valgfri uddannelsesspecifikke fag Gennemførsel af valgfrie uddannelsesspecifikke fag Valgfrie uddannelsesspecifikke fag kan gennemføres i forbindelse med, eller uafhængig af, de anførte skoleperioder. De valgfrie uddannelsesrettede fag gennemføres som udgangspunkt som enkeltstående uger og bør normalt være gennemført inden eleven påbegynder sidste skoleperiode. De valgfrie uddannelsesrettede fag vælges i samråd mellem eleven, praktikvirksomheden og skolen ud fra efter relevans, udbudsmuligheder og afviklingstidspunkt. EUV (+25 år) Varigheden af standardforløbet for voksne (EUV-forløbet) kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens tidligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. For voksne elever med noget relevant erhvervserfaring vil uddannelsen til vindmølleoperatør typisk have en varighed på ca. 1 år og 6 måneder. 1

2 Eksempel på et EUV 2 Vindmølleoperatør (gælder for begge specialer): 1 år 6 måneder Grundforløb Hovedforløb GF 2 Praktik Skole 9 uger Praktik Skole 9 uger Praktik 20 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 18 uger og indeholder 2 uges valgfri uddannelsesspecifikke fag 5. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens kompetencemål er angivet i gældende bekendtgørelse for vindmølleoperatøruddannelsen. Kompetencemålene for hovedforløbet opnås gennem en kombination af grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfrie uddannelsesspecifikke fag og praktikmål. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne, skema 1-3, bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, som det pågældende fag/praktikmål understøtter. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsens opbygning og fordeling af grundfag, uddannelsesspecifikke fag og praktikmål sker ud fra en pædagogisk og helhedsorienteret tilrettelæggelse, der sikrer en løbende opbygning af kompetencer hos eleven gennem en kombination af teori og øvelser på skolen og praktiske opgaver i praktikuddannelsen. Kompetencen som vindmølleoperatør omfatter teknisk-faglige, almene og personlige kompetencer. Sidstnævnte er en forudsætning for at kunne deltage hensigtsmæssigt i virksomhedsrelaterede samarbejds- og problemløsningsopgaver. Personlige kompetencer er ligeledes centrale for udvikling af mere langtidsholdbare kompetencer og for at kunne tilegne sig nye kompetencer gennem beskæftigelse og gennem efter- og videreuddannelse. Det er væsentligt, at de kompetencer og kvalifikationer, som den enkelte elev har erhvervet sig igennem bl.a. erhvervserfaringer, synliggøres i undervisningen og inddrages som et aktiv i den løbende planlægning af projekter, temaer og undervisning gennem hele uddannelsesforløbet. Skoleundervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges så: den i videst muligt omfang afspejler vindmølleindustriens arbejdsfunktioner, arbejdsorganisering og teknologi eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen eleven både selvstændigt og i samarbejde med andre møder personligt udviklende problemstillinger. Elevens uddannelsesbog og logbog Uddannelsesbogen skal medbringes ved den afsluttende prøve. Eleven fører en logbog over praktikperioden. Logbogen føres så den repræsenterer en oversigt over de praktiske opgaver, eleven gennemfører i løbet af praktikperioderne. Logbogen tjener, for virksomheden såvel som for eleven, som en sikring af at uddannelsens kompetencemål nås. Uddannelsens praktikmål fremgår af elevplan.dk, som både elev og virksomhed anbefales at anvende. 2

3 Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for vindmølleoperatøruddannelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og grundlag for den afsluttende prøve. Planlægning, gennemførsel og evaluering af den afsluttende prøve sker i et samarbejde mellem skole, elever, virksomheder og Industriens Uddannelser. Den afsluttende eksamens formål: Eksamen har til formål at evaluere elevens teknisk-faglige, almen-faglige og personlige kvalifikationer inden for uddannelsens kompetenceområder, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske elementer fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge, og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Karakterer og bedømmelse: Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censorer, når beregningen er foretaget. Indkaldelse af og kommunikation med skuemestre: Senest tre måneder før afholdelse af den afsluttende prøve registrerer erhvervsskolen holdet, der skal til prøve, via it-systemet EASY og overfører det derved til Industriens Uddannelser. Samtidig angives datoer og adresse for, hvornår og hvor skolen har brug for skuemestre. Industriens Uddannelser udpeger på den baggrund skuemestre til den afsluttende prøve. Praktikvirksomheden skal have indsendt den afsluttende praktikerklæring. Skolen modtager en mail med information om de udpegede skuemestres navne og kontaktinformation, og har samtidig til opgave at tjekke, at datoer og adresse er korrekte samt videreformidle til relevante kolleger på skolen. Skolen kontakter der på skuemestrene med supplerende information bl.a. om den afsluttende prøve. Retningslinjer vedr. den afsluttende prøve: Den afsluttende prøves omfang: Den praktiske prøve med den dertil hørende skriftlige del skal sammen med den mundtlige prøve teste elevens viden inden for målene i de grundfag og obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, der har indgået i elevens uddannelse. Eleven bliver derved testet bredt inden for uddannelsens kompetencemål. Prøverne skal endvidere teste elevens viden bredt om de forskellige materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for vindmølleoperatøren inden for det speciale, eleven har valgt. Den praktiske prøve: Opgaven gennemføres som et projekt, der afspejler kompetencemålene for uddannelsen generelt og i det valgte speciale. 3

4 Skriftlig del: Opgaven gennemføres ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation, der knytter sig til den praktiske prøve og afspejler kompetencemålene for uddannelsen generelt og i det valgte speciale. Mundtlig prøve: Opgaven består i en mundtlig fremlæggelse af den praktiske prøve og den dertil hørende skriftlige dokumentation. Eleven skal udarbejde en kort fremlæggelse, der efterfølges af dialog mellem elev, lærer og skuemestre. Samtale med eleven: I forbindelse med den mundtlige prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved yderligere at demonstrere sine tekniske, faglige og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Bedømmelse: Bedømmelse og evaluering sker i overensstemmelse med skolens bedømmelsesplanen. Den praktiske, skriftlige og mundtlige prøve bedømmes af to censorer og eksaminator. Processen, herunder overholdelse af arbejdsmiljøregler, evalueres under samtalen mellem eleven, censorerne og eksaminator. Ved opgaven må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes. Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ. Karaktergivning: Den afsluttende prøve bedømmes umiddelbart efter, at eksaminationen er afsluttet. De to censorer og eksaminatoren afgiver samlet én karakter, da den praktiske, skriftlige og mundtlige er en prøve og bedømmes som en helhed med en afsluttende karakter. I bedømmelsen af prøven skal følgende bedømmelseskriterier inddrages: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af specialets kompetencemål. Elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for kvalitetsbevidsthed, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø og sikkerhed. Generelt om bedømmelse og karaktergivning: Bedømmelsen skal ske på grundlag af de faglige krav, der er opstillet for den pågældende uddannelse. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). Hvis prøven er udført på kortere tid end fastsat i bekendtgørelsen, og prøven i øvrigt opfylder alle specifikationer, skal dette indgå positivt i bedømmelsen af prøven. Eleven oplyses efter bedømmelsen om vedkommende har bestået prøven ved angivelse af konkret karakter. Karakter påføres efterfølgende svendebrevet af det faglige udvalg. Karakterberegning: I forbindelse med beregning af karakteren for den afsluttende prøve anvendes udtrykket "Delkarakterer" om de karakterer, der fremkommer som et resultat af votering vedrørende henholdsvis den praktiske, skriftlige og mundtlige prøve. Eleven bedømmes både på baggrund af den skriftlige, mundtlige og praktiske prøve, og der gives én samlet karakter bestående af delkarakteren for de enkelte prøver. For at bestå prøven kræves, at delkarakteren for den praktiske prøve er mindst 2, og delkarakteren for den skriftlige- og mundtlige prøve er mindst 2. Delkarakteren 2 kan ikke fremkomme ved oprunding. Den endelige karakter for den afsluttende prøve fastsættes efter afrunding til et tal i 7-skalaen, dog således, at karaktererne 2 og 12 ikke kan fremkomme ved forhøjelse og karakteren -03 ikke ved nedrunding. 4

5 Fritagelse for dele af uddannelsen Varigheden af EUV-forløbet kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens tidligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. Elevens uddannelsesforløb fastlægges på baggrund af en realkompetencevurdering (RKV) i en personlig uddannelsesplan. RKV en foretages af skolen sammen med elev og praktikvirksomhed. Grundlaget for RKV en omfatter dokumenteret uddannelse (og kurser) og erhvervserfaring suppleret med en dialog om elevens faglige kompetencer inden for uddannelses fagområder. Hvor der er tvivl om elevens kompetenceniveau anbefales det, at skolen laver en afprøvning - eksempelvis ved løsning af praktisk opgaver, besvarelse af spørgsmål, dialog om et fagligt emne eller en kombination af disse. I bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør, bilag 1, fremgår varigheden af og kriterier for tildeling af standardmeritter på uddannelsen. Standardmeritten skal tildeles elever, der lever op til de angivne kriterier. På baggrund af RKV en vurderer skolen i samråd med elev og praktikvirksomhed, om der er grundlag for yderligere merit for skolefag og/eller praktiktid. 5

6 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Grundfag Engelsk 9,12 F 2 X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Fra idé til produkt, for vindmølleoperatører (9051) Montage og sammenføjningsteknik (9047) Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning (9048) Materialeforståelse (8626) Måleteknik (9049) Tegningsforståelse og dokumentation (9050) Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer (14494) Robotteknologi (14490) Støbeprocesser (14488) 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,13 1,0 X X 1,12,17 0,5 X X 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11 1,0 X X 1,4,5,13,14,15, 1,0 X X 1,14,12,15,16,2 0 1,3,4,7,9,12,13, 14, 1,2,3,4,5,6,9,11,14 0,5 X X 0,5 X X 1,5 X X 1,12,13,16,20 1,0 X X 15,19,23,25,26, 30 3,5 X 6

7 Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme (9054) Reparation og finish (9055) Computerkabler og signalledninger (9056) For- og overfladebehandler (9057) Montageteknik (9058) Hydrauliske anlæg (9059) El-komponenter og diagrammer (9060) Sammenføjnings- og bearbejdningsmetoder (14456) Faget bidrager til følgende kompetencemål 15,19,25,26,27, 30 Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard 2,0 X 1,15,18,27,29, 1,5 X 31,40 1,0 X 15,19,37,38 1,0 X 34,35,37 Rutineret 1,0 X 39 1,5 X 32,33,40 1,5 X 35,36,37 1,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Etablering AMU 0,4 X X af selvsty- rende grupper Kunde/leverandørforhold AMU 0,2 X X for operatører Teambuilding AMU 0,4 X X for selvstyrende grupper Kommunikation i teams AMU 0,6 X X 7

8 43931 Anhugning af byrder Certifikatuddannelse C for kranførere Gaffeltruck certifikatkursus B Stillads - anvendelse og sikkerhed Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Anvendelse af 5-S modellen for operatører Leankortlægning af værdistrøm for operatører Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Formstøbninghøjtemperatur RTM vakumstøbning af glasfiberemner Finish og reparation af kompositemner Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard AMU 1 X X AMU 1,4 X X AMU 1,4 X X AMU 0,2 X X AMU 0,2 X X AMU 0,4 X X AMU 0,6 X X AMU 0,6 X X AMU 2,0 X AMU 2,0 X AMU 1,0 X 8

9 44648 El-introduktion for maskinreparatører, el-lære El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Automatiske anlæg, ellære og relæteknik Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard AMU 1.0 X AMU 1.0 X AMU 1,0 X

10 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. række pr. fag Støbeprocesser (14488) Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme (9054) Reparation og finish (9055) Computerkabler og signalledninger (9056) For- og overfladebehandler (9057) Montageteknik (9058) Hydrauliske anlæg (9059) El-komponenter og diagrammer (9060) Sammenføjningsog bearbejdningsmetoder (14456) Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard, rutineret, avanceret Rutineret 3,5 Støbeprocesser Rutineret 2,0 Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Rutineret 1,5 Reparation og finish Rutineret 1,0 Computerkabler og signalledninger Rutineret 1,0 For- og overfladebehandler Avanceret 1,0 Montageteknik Rutineret Rutineret 1,5 Hydrauliske anlæg Rutineret 1,5 El-komponenter og diagrammer Rutineret 1,0 Sammenføjningsog bearbejdningsmetoder 10

11 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Grundfag 2 2 Engelsk 9,12 F 2 X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Fra idé til produkt, for vindmølleoperatører (9051) Montage og sammenføjningsteknik (9047) Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning (9048) Materialeforståelse (8626) Måleteknik (9049) Tegningsforståelse og dokumentation (9050) Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer (14494) Robotteknologi (14490) Støbeprocesser (14488) 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,13 1,0 X X 1,12,17 0,5 X X 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11 1,0 X X 1,4,5,13,14,15, 1,0 X X 1,14,12,15,16, 20 1,3,4,7,9,12,13,14, 1,2,3,4,5,6,9,1 1,14 0,5 X X 0,5 X X 1,5 X X 1,12,13,16,20 1,0 X X 15,19,23,25,26,30 3,5 X 11

12 Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme (9054) Reparation og finish (9055) Computerkabler og signalledninger (9056) For- og overfladebehandler (9057) Montageteknik (9058) Hydrauliske anlæg (9059) El-komponenter og diagrammer (9060) Sammenføjningsog bearbejdningsmetoder (14456) Faget bidrager til følgende kompetencemål 15,19,25,26,27,30 Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard 2,0 X 1,15,18,27,29, 1,5 X 31,40 1,0 X 15,19,37,38 1,0 X 15,19,37,38 Rutineret 1,0 X 34,35,37 1,5 X 39 1,5 X 32,33,40 1,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Etablering AMU 0,4 X X af selvstyrende grupper Kunde/leverandørforhold AMU 0,2 X X for operatører Teambuilding AMU 0,4 X X for selvsty- rende grupper Kommunikation AMU 0,6 X X i teams Anhugning af byrder AMU 1 X X 12

13 40558 Certifikatuddannelse C for kranførere Gaffeltruck certifikatkursus B Stillads - anvendelse og sikkerhed Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Formstøbning-højtemperatur RTM vakumstøbning af glasfiberemner Finish og reparation af kompositemner El-introduktion for maskinreparatører, el-lære Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard AMU 1,4 X X AMU 1,4 X X AMU 0,2 X X AMU 0,2 X X AMU 0,4 X X AMU 0,6 X X AMU 0,6 X X AMU 2,0 X AMU 2,0 X AMU 1,0 X AMU 1.0 X 13

14 44649 El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Automatiske anlæg, ellære og relæteknik Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard AMU 1.0 X AMU 1,0 X

15 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Støbeprocesser (14488) Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme (9054) Reparation og finish (9055) Computerkabler og signalledninger (9056) For- og overfladebehandler (9057) Montageteknik (9058) Hydrauliske anlæg (9059) El-komponenter og diagrammer (9060) Sammenføjningsog bearbejdningsmetoder (14456) Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard, rutineret, avanceret Rutineret 3,5 Støbeprocesser Rutineret 2,0 Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Rutineret 1,5 Reparation og finish Rutineret 1,0 Computerkabler og signalledninger Rutineret 1,0 For- og overfladebehandler Avanceret 1,0 Montageteknik Rutineret Rutineret 1,5 Hydrauliske anlæg Rutineret 1,5 El-komponenter og diagrammer Rutineret 1,0 Sammenføjningsog bearbejdningsmetoder 15

16 Skema 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål række pr. praktikmål Produktion og håndværk, mekanik og (12548) Installation, og de, mekanik og (12658) Kvalitet kontrol og dokumentation, mekanik og (12659) Sikkerhed og arbejdsmiljø, mekanik og (12660) Projekt- og udviklingsarbejde, mekanik og (12661) Kommunikation og samarbejde, mekanik og (12662) Produktion og håndværk, vingeproduktion (12663) Produktion af vindmøllekomponenter, vingeproduktion (12664) Reparation af vindmøllekomponenter, vingeproduktion (12665) Kvalitetskontrol og dokumentation, vingeproduktion (12666) Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Kryds indikerer, hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. 35,36,37,38 X 31,32,33,34,39,40, X 32,33,38,39,40 X 1,17, X 3,8,11 X 10,12 X 15,17,23, X 19,23,24,25,26,30 X 28,29 X 14,16,27 X 16

17 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål række pr. praktikmål Sikkerhed og arbejdsmiljø, vingeproduktion (12667) Projekt- og udviklingsarbejde, vingeproduktion (12668) Kommunikation og samarbejde, vingeproduktion (12669) Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Kryds indikerer, hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. 1,17, X 3,8,11 X 10,12 X 17

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Vindmølleoperatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Vindmølleoperatør Tekstdel - Uddannelsesordning for Vindmølleoperatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til overfladebehandler.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til overfladebehandler. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 251 af 14/03/2016 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til BEK nr. 455 af 13/04/2015 om uddannelsen til 2. Der er pr. 1. august sket

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2018 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for smedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 221 af 9. marts 2016 om uddannelsen til smed. 2.

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt... 2 5. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Forsyningsoperatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Forsyningsoperatør Tekstdel - Uddannelsesordning for Forsyningsoperatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1773 af 21.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Overfladebehandler

Tekstdel - Uddannelsesordning for Overfladebehandler Tekstdel - Uddannelsesordning for Overfladebehandler Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for mediegrafiker

Uddannelsesordning for mediegrafiker Uddannelsesordning for mediegrafiker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere