Maj Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi"

Transkript

1 Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

2 LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere vækstdrivere hvor skal fokus ligge? 7 2) Dilemma: Mange mindre eller få store virksomheder hvad skal der satses på? 8 3) Dilemma: Sjællandsk eller tværregional erhvervsfremme hvor skal indsatsen ligge? 9 4) Dilemma: Etableret industri eller nye high tech erhverv hvor skal vi satse? 11 5) Dilemma: Eksisterende virksomheder eller tiltrækning af nye virksomheder og investeringer hvor skal væksten komme fra? 12 TEMA: KOMPETENCE 14 6) Dilemma: Udvikling af campusmiljøer eller et bredt uddannelsesudbud i hele regionen - hvad skal den regionale uddannelsesdækning satse på? 15 7) Dilemma: Talentfulde eller frafaldstruede unge for hvem skal kompetenceniveauet løftes? 16 8) Dilemma: Generelt kompetenceløft eller behovsstyret uddannelse hvordan sikres kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne? 18 TEMA: GRØN VÆKST ENERGI OG MILJØ 20 9) Dilemma: Udvikling af nye grønne teknologier eller udrulning af eksisterende teknologier hvad skal der satses på? 20 10) Dilemma: Det offentlige som vækstdriver eller bedre rammevilkår for virksomheder hvad skaber bedst vækst? 22 11) Dilemma: Ressource- og energieffektivitet i Region Sjælland som virksomhed eller en bredere indsats udad i regionen hvordan skal vi arbejde med bæredygtig udvikling? 23 12) Dilemma: Indsatsen overfor grundvandet er højt prioriteret - hvordan sikres boligejerne belastet af jordforurening samtidigt? 25 TEMA: TILGÆNGELIGHED BO OG LEVE GODT 27 13) Dilemma: En generel offentlig service eller service målrettet pendlere hvad skal regional kollektiv trafik tilgodese? 27 14) Dilemma: Intern mobilitet i regionen eller international tilgængelighed hvad skal forbedres? 29 15) Dilemma: Bosætningsregion eller erhvervsregion hvad skal Region Sjælland være? 30 16) Dilemma: Generelle indsatser eller eksisterende vækstpotentialer hvad skal understøttes for at skabe udvikling i yderområder og landdistrikter? 32 17) Dilemma: Markedsføring eller udviklingen af produkter hvad skal turisme-indsatsen fokusere på? 33 DILEMMA: KORT- ELLER LANGSIGTEDE HVAD SKAL EFFEKTEN AF VORE INDSATSER VÆRE? 34 2

3 Læsevejledning: Debat Dette politiske debatoplæg skal danne udgangspunktet for en debat om, hvordan man politisk ønsker at prioritere Region Sjællands indsats for vækst og udvikling i regionen. Det skal ses som Regionsrådets og Vækstforums foreløbige tanker om vision og temaer i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Debatoplægget vil blive drøftet med regionale aktører, borgere og virksomheder med for at opnå en bred regional opbakning og en forståelse af de dilemmaer, der er i udformningen af den regionale udviklingspolitik. Dilemmaerne kan bruges af de enkelte medlemmer af Regionsrådet og Vækstforum som udgangspunkt for politiske indspark i den offentlige debat om de mest effektfulde indsatser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi i debatfasen i maj-juni Prioritering Det er nødvendigt, at Regionsråd og Vækstforum udstikker en klar retning for Region Sjællands bidrag til den regionale vækst og udvikling de kommende år. Det skal i første omgang gøres gennem en målrettet og fokuseret regional vækst- og udviklingsstrategi. Med strategien bliver det tydeligt, hvilken vej regionen vil gå sammen med samarbejdspartnere og interessenter. Klare prioriteringer er nøgleordet for at opnå den største effekt af indsatsen. Alle evalueringer af tidligere indsatser viser, at jo mere fokuserede indsatser, der sættes i værk, jo mere effekt har de. Hvad skal vi så prioritere? Der er i debatoplægget gengivet en række dilemmaer, der er relevante for udviklingen i Region Sjælland. Vil vi satse på det ene eller det andet? Dilemmaer er sat skarpt op for at danne det bedste udgangspunkt for en debat. Dilemmaerne i oplægget er et udvalg og udelukker ikke, at andre indsatser kan prioriteres ind i strategien. Der findes mange måder at skabe vækst på. Disse kan bringes frem i debatten, og det er vi lydhøre overfor. Vision, temaer og dilemmaer Det er vigtigt at pointere, at indsatserne i strategien ikke starter fra nul. Strategien skal bygge ovenpå tidligere erfaringer og tidligere beslutninger om prioriteringer og fokuseringer. Udover de fire temaer opstillet her, vil offentlige anlægsinvesteringer formentlig blive et separat tema i strategien, på grund af deres store vækstpotentialer. I debatoplægget indgår anlægsinvesteringer som et tværgående tema og bliver berørt i mange af dilemmaerne. De enkelte dilemmaer og temaer er uafhængige af hinanden og kan læses enkeltvis. Dilemmaerne tager udgangspunkt i den viden, der er kommet frem i to Grundlagsanalyser gennemført af Væksthus Sjælland. Formålet med de to Grundlagsanalyser er, at have et bedre vidensgrundlag i arbejdet med strategien. Grundlagsanalyserne giver et billede af situationen i regionen indenfor en række områder, herunder blandt andet demografisk udvikling, mobilitet, erhvervsbrancher, iværksætteri og uddannelse. 3

4 Formulering af vision Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan Region Sjælland også fremover bliver et godt sted at bo og drive virksomhed fra. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi handler om nogle af de væsentligste faktorer for borgere og virksomheders udviklingspotentialer. Den handler blandt andet om. uddannelse og kvalificeret arbejdskraft, den handler om at kunne komme til og fra arbejde med bil eller offentlig transport, den handler om at have et godt liv efter arbejdstid, den handler om at have adgang til den rette infrastruktur i forhold til at kunne købe, sælge og fragte produkter og serviceydelser. I de kommende år er opmærksomheden naturligt rettet mod de mange store anlægsprojekter i regionen: Femern Belt-forbindelsen, veje, jernbane og de store byggeprojekter, regionen selv står for: Universitetssygehus i Køge og byggeprojekter på Slagelse og Nykøbing F sygehuse. Disse projekter skal ikke kun give arbejdspladser i byggeperioden. De er store innovationsprojekter og har et potentiale for substantielt at bidrage til langsigtet vækst og varig beskæftigelse i regionen. Det skal udnyttes bedst muligt. Det er Region Sjællands ambition, at vi gennem en fokuseret sjællandsk erhvervsudvikling understøtter øget økonomisk aktivitet og flere varige arbejdspladser i hele regionen. Det er de private virksomheder i regionen, der skal skabe vækst og de skal opleve at have gode rammer, så de kan udnytte deres vækstpotentiale optimalt. Derfor er det blandt andet nødvendigt at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kvalifikationer og ambitioner. Det er også vigtigt, at der er gode mulighed for mobilitet for medarbejdere og at borgere og virksomheder opfatter regionen som et attraktivt sted at opholde sig. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en vision, der viser det billede man forestiller sig og ønsker af udviklingen i Region Sjælland. Nedenfor er der formuleret nogle mulige bud på strategiske hovedmålsætninger, der kan fungere som byggesten til elementer i visionen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. I forbindelse med høringsudgaven af strategien fastlægges der hvilke indsatser, der prioriteres og som skal bidrage til at opnå disse mål. De prioriterede indsatser vil yderligere blive konkretiseret i en handlingsplan, der udarbejdes hen over efteråret Den endelige godkendelse af strategien sker i starten af Strategiske hovedmålsætninger: a) Modernisering af regionens infrastruktur er afsæt for innovation og dermed for langsigtet vækst og varig beskæftigelse i hele regionen. b) Virksomheder i Region Sjælland er omkostningseffektive i deres ressourceanvendelse og skaber nye grønne vækstmuligheder. c) Et højt kompetenceniveau og balance mellem udbud og efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft bidrager til den regionale udvikling og et erhvervsliv i vækst. d) Offentlige virksomheder i regionen, herunder Region Sjællands egen virksomhed udnyttes som drivkraft i den regionale udvikling og som afsæt for innovation. e) Regionen har med sin beliggenhed gode muligheder for at tiltrække borgere og aktører fra andre regioner, både danske og internationale. Dette skal udnyttes til at skabe et godt samarbejde om at styrke regionens attraktivitet for borgere og virksomheder. 4

5 f) Der er skabt øget vækst og beskæftigelse på en bæredygtig og socialt ansvarlig måde. Sammenhæng og tidsplan: *Formuleres med henblik på kvalificering i debatfasen i maj-juni og i den offentlige høringsperiode i november- december 2014 og derefter endelig godkendelse primo

6 Tema: Virksomheder og arbejdspladser FAKTA: Bygge- og anlægsområdet udgør 15 procent af regionens samlede private beskæftigelse personer er beskæftiget i virksomheder i regionen. 61 % af beskæftigelsen er indenfor de private erhverv. 18 % af de privat beskæftigede er beskæftiget inden for fødevarer, turisme, farmo medico og cleantech. FREMSKRIVNINGER: De kommende års anlægsinvesteringer, herunder Femern Belt-byggeriet forventes samlet at afføde knap job i hele perioden frem til Fremskrivninger af uddannelsesbalancen viser, at Region Sjælland vil få et beskæftigelsesoverskud på ufaglærte i Samtidig forventes et underskud på faglærte og højtuddannede personer. Kilder: Danmarks Statistik, Sam K-Line, Grundlagsanalyse, Ajour Region Sjælland vil: Sikre at virksomhederne har gode rammevilkår, herunder adgang til tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Understøtte udviklingen af nye, innovative vækstiværksættere. Gennemføre fokuserede og sammenhængende indsatser med klare effektmål, der skaber vækst i erhvervslivet. Bidrage til, at de store anlægsprojekter i regionen bliver afsæt for innovation og varig vækst og arbejdspladser. Sikre at potentialerne i Femern Bælt vækstkorridoren fra Hamborg til Øresundsregionen udnyttes som fundament for vækstindsatsen. Styrke vækstindsatsen i hele metropolområdet Region Sjælland-Hovedstaden-Skåne gennem en fokuseret vækstdagsorden. Der skal tages fælles initiativer og ressourcerne skal anvendes bedre gennem større satsninger på tværs af regionsgrænserne og landegrænser. Fortsat arbejde på, at aktiviteterne kommer tæt på virksomhederne, involverer de relevante aktører og derfor har den størst mulige effekt. 6

7 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere vækstdrivere hvor skal fokus ligge? Én måde at understøtte vækst på er at arbejde med udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner, såsom fødevarer, turisme, cleantech, farma eller bygge og anlæg. En anden måde at understøtte vækst på er at styrke tværgående vækstdrivere, såsom innovation, eksport, uddannelse og iværksætteri. Fordelen ved at arbejde med styrkepositioner er, at indsatsen kan fokuseres på udvalgte og mere snævre erhvervsområder. Udgangspunktet vil typisk være de erhvervsområder, som allerede skaber stor værditilvækst i regionen, og som bliver vurderet til at have et yderligere udviklingspotentiale. En målrettet indsats kan styrke vilkårene for det udvalgte erhvervsområde yderligere og kan også bidrage til at synliggøre regionens erhvervsliv udadtil. Ulempen er, at det er svært at spå om fremtidens vinderbrancher, og man derfor kan komme til at satse forkert. Fordelen ved vækstdrivere er, at de generelle rammer for erhvervsudviklingen styrkes for alle virksomheder uanset branche. Ulempen er, at virksomheder kan have svært ved at se sig selv som en del af den regionale indsats. Eksempler på indsatser Styrkepositioner I Copenhagen Cleantech Cluster har Region Sjælland, Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity og DI m.fl. siden 2009 samarbejdet om at videreudvikle den regionale styrkeposition på cleantechområdet. Gennem samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner er regionens cleantecherhverv blevet markedsført internationalt, og indsatsen har bidraget til at for eksempel virksomheden Bladena i Ringsted er etableret. Vækstdrivere Projektet Globale Vækstvirksomheder forbedrer mindre virksomheders evner til at arbejde med eksport. Mange virksomheder i regionen mangler erfaringer på eksportområdet, og gennem samarbejdet med Væksthuset og Eksportrådet deltager virksomheder i et målrettet træningsforløb. Vækstfabrikkerne etableret af Væksthus Sjælland med regional medfinansiering - skaber lokale miljøer, hvor iværksættere kan etablere sig og få rådgivning og sparring og hermed accelerere deres vækst. Tendenser En af de tendenser, der har betydning for dilemmaet er, at både EU og staten for tiden fokuserer på smart specialisering. Formålet med smart specialisering er, at lande og regioner satser strategisk på det, de er gode til, sådan at EU s virksomheder samlet set står sig bedre i den globale konkurrence. Regeringen har udpeget otte vækstteams på områder, som vurderes at være Danmarks styrkepositioner, for eksempel vand, bio og miljøløsninger. Støtte til klynger er et væsentligt virkemiddel i smart specialisering. I løbet af de kommende år vil klynger blive sat i system, både nationalt og i EU, og vil kunne opnå at blive certificerede, hvilket vil gøre det muligt for dem at tiltrække flere virksomheder. I Region Sjælland vil der i de kommende år blive gennemført mange store bygge- og anlægsinvesteringer Femern Bælt-tunnelen, motorvejsudbygning, hovedsygehus m.m. Det giver muligheder for mange forskellige brancher. En bred indsats for innovation, eksport, uddannelse og 7

8 iværksættere er derfor relevant i forhold til at gøre lokale virksomheder så parate som muligt til at indgå i de store anlægsprojekter, som dermed kan bidrage til varig vækst i regionen. Forslag til nye indsatser Erhvervsmæssige styrkepositioner Regionen har traditionelt haft svært ved at markere sig på større klynger, fordi erhvervslivet er bredt sammensat og blandt andet består af mange mindre underleverandører. Ved at fokusere på nicher inden for den enkelte branche frem for at arbejde bredt med for eksempel fødevarer eller cleantech kan der udvikles nye muligheder. Dette kunne være inden for fødevareingredienser eller ventilation. Regionen har en koncentration af virksomheder inden for bioteknologisk produktion. Denne omfatter produktionssteder, der fremstiller medicin, fødevarer, bioenergi og enzymer mv. Her kan der være grundlag for at videreudvikle en styrkeposition. Erhvervsmæssige vækstdrivere Indsatsen for eksport og internationalisering er vigtig, fordi et større marked for regionens virksomheder er et at de vigtigste parametre i forhold til at skabe øget vækst. På baggrund af tidligere erfaringer kan der igangsættes nye aktiviteter, som hjælper nye grupper af virksomheder med at starte en eksport. Hvis de store anlægsinvesteringer i regionen skal bidrage til varig vækst og beskæftigelse, skal der etableres en målrettet tværgående indsats for kompetenceudvikling, der er tilpasset virksomheders behov. 2) Dilemma: Mange mindre eller få store virksomheder hvad skal der satses på? Den vækstrettede indsats kan støtte underskoven af små virksomheder og etableringen af nye virksomheder, eller den kan fokusere på større veletablerede virksomheder i regionen. I Region Sjælland er der flest små og mellemstore virksomheder 1. En indsats for de større veletablerede virksomheder vil derfor eksempelvis inddrage dem, der har mindst 100 ansatte. Fordelen ved at fokusere på større virksomheder er, at de typisk har flere ressourcer og en bredere videnbase, som gør, at de kan være lokomotiver for regionale initiativer og trække mindre virksomheder med. Større virksomheder er ofte også mere vækst- og eksportfokuserede og de kan være udtryk for eksisterende erhvervsmæssige styrkepositioner. Ulempen er, at de ofte repræsenterer den gamle økonomi og kan være sværere at dreje i en ny retning. En indsats, der er målrettet disse virksomheder, vil lægge vægt på uddannelse og forskning, samspil om infrastruktur med videre og ikke på for eksempel iværksætteri. Fordelen ved at arbejde med små eller nye virksomheder er, at de ofte udspringer af nye tendenser og forretningsmuligheder. I den globale konkurrence er det vigtigt, at erhvervslivet har en dynamik og at nye brancher og forretningsmuligheder udnyttes. Små virksomheder kan også være mere fleksible og nytænkende. Ulempen er, at de måske ikke er specielt vækstorienterede eller mangler ressourcer til at udvikle vækstpotentialer. En indsats på de små virksomheders præmisser handler blandt andet om starthjælp og rådgivning i forretningsdrift, finansiering og eksport mv. 1 EU- definitionen på små er virksomheder med under 50 ansatte, mens mellemstore har under 250 ansatte. 8

9 Eksempler på indsatser Store virksomheder Projektet BIOPRO samler universiteter og store industrivirksomheder om fuldskalaforskning i bioteknologisk produktion. Virksomhederne Novo Nordisk, Dong Energy, CP Kelco og Novozymes er gået sammen med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet om at videreudvikle produktion, så den kan blive mere økonomisk effektiv og energi- og miljøvenlig. De store virksomheders udviklingsbehov er en væsentlig drivkraft og samtidig en døråbner mod andre forskningsmiljøer. Samtidig opnår mindre virksomheder nye forretningsmuligheder i kølvandet på samarbejdet. Små virksomheder Der er etableret 10 lokale vækstfabrikker rundt om i hele regionen med det formål at skabe et miljø for nye virksomheder og iværksættere. Væksthus Sjælland står for projektet, som finansieres af EU Regionalfondsmidler via Vækstforum. Godt 350 iværksættere har hidtil fået rådgivning og fysiske rammer i vækstfabrikkerne, som bidrager til deres videre udvikling. Tendenser Internationalt, og ikke mindst i EU, er der meget fokus på at understøtte små og mellemstore virksomheder, da de bliver set som den underskov, der bliver til fremtidens erhvervsliv. Små og mellemstore virksomheder bliver også hjulpet af statsstøtteregler og anden regulering, mens der er flere restriktioner i forhold til store virksomheder, som forventes at klare sig selv. I de nye EUstrukturfondsprogrammer er muligheden for at støtte store virksomheder fjernet. På den anden side er der mange gode erfaringer med at bruge større etablerede virksomheder som lokomotiver for væksten i klynger og lokalområder. Danfoss er et velkendt dansk eksempel på en stor virksomhed som deltager aktivt i regionale og nationale initiativer og bidrager til at trække mindre virksomheder med. Forslag til nye indsatser Foodpro udvikling af produktionen i større fødevarevirksomheder I forhold til at trække på de større virksomheder har erfaringerne fra BIOPRO været gode, og man kan overveje, hvordan erfaringerne kan udnyttes på andre områder. Region Sjælland har ikke så mange store virksomheder, der har hovedkvarter i regionen, men flere større koncerner har produktionsafdelinger i området - eksempelvis Novo Nordisk og Danish Crown. Produktionsteknologi inden for fødevareområdet kan være et lovende område, eftersom standarden er høj på feltet i Danmark. En yderligere inddragelse af forskning kan bidrage til at finde metoder til at effektivisere produktionen og gøre den mere sikker, energi- og miljøvenlig, hvilket er vigtige konkurrenceparametre på det globale marked. Små virksomheders muligheder inden for bygge- og anlægsområdet Der kunne tages yderligere initiativer til at identificere mindre sjællandske virksomheders kompetencer i forhold til de store anlægsprojekter. Et netværks- eller klyngeinitiativ kunne bidrage til at forbedre virksomhedernes muligheder for at byde på underleverancer til de store byggekonsortier og samtidig skabe grobund for nye iværksættere på området. 3) Dilemma: Sjællandsk eller tværregional erhvervsfremme hvor skal indsatsen ligge? Indsatsen for erhvervsfremme kan fokusere alene på regionen og dermed tage hensyn til de særlige forhold, som gør sig gældende her. Omvendt kan erhvervsfremme foregå på tværs af regioner i en større tværregional, national eller en metropol kontekst. Et eksempel er det fælles arbejde med en 9

10 Fokuseret Vækstdagsorden for metropolregionen sammen med Region Hovedstaden og kommunerne i de to regioner. Det kan også ske ved yderligere at udvide regionens samarbejde i Øresunds-, Femern Bælt, STRING eller Østersøregionen. Fordelen ved en sjællandsk fokuseret erhvervsfremme er, at det kan give større sikkerhed for, at det er lokale aktører, der bliver involveret og at ressourcerne har effekt i virksomheder, der ligger i regionen. Dette kan give større ejerskab og styrke den regionale identitet. Ulempen kan være, at indsatserne kommer til at mangle gennemslagskraft. Fordelen med en tværregional eller national indsats er, at der kan opnås større synlighed internationalt, end hvis hver region eksempelvis har en fødevaresatsning i konkurrence med hinanden. En tværregional indsats giver også bedre mulighed for at inddrage viden og ressourcer, som Region Sjælland ikke selv har. Regionen kan i samarbejdet med Region Hovedstaden udnytte, at der allerede er et fælles arbejdsmarked og tæt samspil i erhvervslivet mellem de to regioner. Regionen kan også udnytte fordelen som forbindelsen mellem Øresund og Femern Bælt samt Østog Vestdanmark giver. Endelig kan en tværregional indsats i højere grad understøttes med nationale midler, da de typisk ikke er øremærket bestemte regioner. Ulempen kan være, at Region Sjælland får mindre indflydelse på de fælles tiltag og bliver glemt i det store spil og at særlige muligheder og udfordringer drukner i andres styrkepositioner. Eksempler på indsatser Sjællandsk indsats Kapitalfonden CAT Invest Zealand er etableret via Vækstforum og med regionale og EU midler med det formål at investere direkte i virksomheder, der ligger i regionen. Baggrunden for at starte kapitalfonden har været, at risikovillig kapital har en tendens til at blive samlet i store fonde, som hovedsageligt investerer i high tech virksomheder i de store byer. Tværregional indsats Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI Lab) handler om at udvikle samarbejdet mellem offentlige og private parter om innovation. I Projektet arbejder man med at udvikle metoder og afdække juridiske og økonomiske udfordringer og opbygge erfaringer. Projektet er finansieret af den nationale ramme af EUs strukturfondsmidler og regionale midler fra alle regioner. Det at projekter er tværregionalt betyder, at man kan udvikle en ensartet metode og få stordriftsfordele ved benyttelse af konsulentydelser mv. Tendenser Den overordnede tendens til urbanisering og centralisering fortsætter. Væksten i Danmark koncentreres omkring hovedstaden og Østjylland. Globaliseringen af økonomien betyder, at virksomheders udvikling ikke kan foregå uafhængig af udviklingen i omverden. Mange virksomheder orienterer sig mod verdensmarkedet fra dag ét. Samtidig betyder de unikke faktorer, der er tilstede i forskellige dele af landet noget for, hvor væksten sker. Virksomheder ønsker at placere sig der, hvor de er tæt på et lukrativt marked, tæt på bestemte ressourcer eller unikke videnmiljøer. Tendenserne kan således pege i retning af, at man bør orientere sig imod vækstcentrene og udnytte de fordele de har, hvilket også kan give større kritisk masse, som også er et konkurrenceparameter. Omvendt er det muligt at udnytte det lokale udgangspunkt, hvis der er nogle unikke kompetencer eller andre meget attraktive faktorer for virksomheder tilstede. Nationale politiske tendenser peger i retning af, at indsatser bør foregå på tværs af regioner, da Danmark er et lille land, og for eksempel i europæisk målestok kan regnes for en mellemstor region. På den anden side er der en tendens blandt andet i EU-kommissionen i retning af smart 10

11 specialisering, hvor hver region skal finde frem til sine unikke fordele som grundlag for vækststrategier. Forslag til nye indsatser Sjællands erhvervsfremme I samarbejde med kommuner kan nye initiativer opbygges nedefra med udgangspunkt i en lokal interesse. For eksempel er der et forarbejde i gang for at afdække potentialet for en logistikklynge i Køge. Et andet eksempel er etablering af nogle underklynger koblet til Femern Bælt-byggeriet med udgangspunkt i lokale virksomheder, som har særligt relevante kompetencer. Tværregional erhvervsfremme Flere regioner arbejder med at udvikle de samme sektorer som for eksempel fødevarer. Derfor kunne man undersøge muligheden for at etablere klynger på tværs af regionerne. Et fælles initiativ kunne opbygge en dansk fødevareklynge med en samlet markedsførings- og udviklingsorganisation, samtidig med at der bliver sikret aktiviteter i de enkelte regioner, der bygger på regionens særlige styrke og virksomheder. Region Sjælland kunne eksempelvis bidrage med tæt samarbejde med lokale leverandører samt fokus på industrielle produktionskompetencer. 4) Dilemma: Etableret industri eller nye high tech erhverv hvor skal vi satse? Regionens erhvervsliv er generelt præget af traditionelle erhverv. Byg & anlæg og håndværk, landbrug og fødevarer og transport fylder i statistikken. Ligesom i andre regioner dominerer servicearbejdspladser i Region Sjælland. Der er dog færre arbejdspladser i de mest værdiskabende serviceerhverv som forretningsservice, finansiering mv. Inden for mange erhverv er der en relativt stor andel, der vedrører fremstilling sammenlignet med erhvervslivet i Region Hovedstaden. Der kan satses på at videreudvikle det erhverv, der er i regionen, eller på at tiltrække og udvikle nye virksomheder inden for globale vækstbrancher som IT, software og bioteknologi. Fordelene ved at satse på de eksisterende erhverv er, at der kan være kompetencer og markeder opbygget over længere tid, som er et godt fundament for videre udvikling. Hvis man ønsker at lave en yderligere indsats kan man afdække de særlige forhold, som gør det attraktivt at være i regionen og styrke disse rammer. Ulempen kan være, at der kan være tale om virksomheder eller brancher, der har ringe vækstpotentialer. Fordelen ved at tiltrække nye typer high tech erhverv er, at de kan skabe nye typer arbejdspladser, der tiltrækker højtuddannede medarbejdere. Derudover kan de give impulser til andre virksomheder i regionen enten gennem konkurrence eller som leverandører eller kunder. Ulempen kan være, at der ikke findes de miljøer og kompetencer i regionen, der skal understøtte virksomhedernes vækst. Eksempler på indsats Regionen har understøttet traditionelle erhverv, som bygge- og anlægsvirksomheder eller industrivirksomheder, eksempelvis gennem projektet Medarbejder i Verdensklasse, hvor målet var at øge virksomhedernes konkurrenceevne gennem at udvikle medarbejdernes kompetencer. Regionen har haft fokus på at skabe nye virksomheder ved spin-outs fra blandt andet DTU. Et eksempel er etablering af virksomheden Xnovo, som arbejder med analyse og 3D visualisering af krystallinske materialer. Tendenser 11

12 Generelt er der en tendens til at andelen af industriarbejdspladser falder i hele den vestlige verden. Samtidig har der i en årrække været vækst inden for nye brancher som IT, nanoteknologi, materialer, bioteknologi samt underholdningsindustrien. Danmark er generelt godt med i de nye brancher, men Region Sjælland har kun en lille andel af disse brancher. I de senere år er der kommet et nyt fokus på produktion og fremstillingserhverv, som en reaktion på tendensen til at produktion og andre aktiviteter flyttes til lavomkostningslande. Mange mener, at innovation, forskning og udvikling ikke kan foregå uafhængigt af produktionen, fordi de forskellige kompetencer hænger sammen i en værdikæde. Det har blandt andet ført til Danmarks Vækstråds kampagne om Danmark som produktionsland. Der er også lignende initiativer i andre vestlige lande. Forslag til nye indsatser Etableret industri Fødevarer er et traditionelt erhverv med relativt lav værdiskabelse, og i regionen er der begrænset forskning. Ved at fokusere på de særlige produktionskompetencer, der er i flere virksomheder i regionen kan man skabe en videreudvikling af fødevareindustrien, der kan skabe grundlag for vækst og større viden- og værdiindhold i produktionen. Nye high tech erhverv Vækstaftalerne er med til at fremme nye virksomheder baseret på forskning. Disse aftaler kan målrettes yderligere, hvis man ønsker at etablere flere virksomheder med en højteknologisk profil. 5) Dilemma: Eksisterende virksomheder eller tiltrækning af nye virksomheder og investeringer hvor skal væksten komme fra? Én vej til vækst i regionen er ved at tiltrække nye virksomheder og investeringer for eksempel via attraktive test- og demonstrationsanlæg, adgang til forskning, attraktive udviklings- og produktionsmuligheder med videre. En anden er, at der skabes vækst ved at motivere eksisterende virksomheder i regionen, som har viljen og evnen til at vækste, til også at gøre det. Her vil der typisk være tale om vækstlaget af virksomheder med ansatte, som har et potentiale, der kan udløses ved en målrettet indsats, tilførsel af ny kapital med videre. Fordelen ved at tiltrække nye virksomheder og investeringer er, at det giver nye arbejdspladser fra den ene dag til den anden og skaber vækst hos lokale underleverandører. Derudover vil nye virksomheder give viden og konkurrence til de hjemlige virksomheder, særligt hvis indsatsen spiller sammen med klynge-faciliterende indsatser. Ulempen er, at investeringsfremme er en langsigtet indsats, som det kun lejlighedsvist er muligt at vise effekten af. Fordelen ved at sætte fokus på vilje og evne til vækst i eksisterende virksomheder er, at der er kortere vej fra indsats til resultat, og at en grundig screening af virksomheder vil skabe stor sandsynlighed for indsatsen har en effekt. Ulempen kan være, at der i det opsøgende arbejde skal bruges mange ressourcer på at finde frem til virksomheder som kan og vil vækste, hvilket vil mindske effekten af den samlede indsats. Eksempler på indsatser Tiltrække nye virksomheder og investeringer Copenhagen Capacity er leadpartner med Invest in Denmark som partner på én af Vækstforums vækstaftaler, der handler om at tiltrække virksomheder og investeringer. Konsortiet vil blandt andet vil arbejde for at markedsføre og tiltrække udenlandske investeringer og skabe en region, der er attraktiv som destination for udenlandsk kapital og virksomheder. 12

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er Center

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere