Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler"

Transkript

1 Cirkulære om Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2002

2 4.5.2A Indholdsfortegnelse CIRKULÆRE...3 PROTOKOLLAT OM ARBEJDSTID MV. FOR FORSTANDERE OG VICEFORSTANDERE Område Arbejdstid mv Undervisningsforpligtelse Ikrafttræden PROTOKOLLAT OM ARBEJDSTID MV. FOR LÆRERE Område Arbejdstid Skoletid Egentid Arbejdets tilrettelæggelse Fridage Kursusdeltagelse Kostskoletilsyn Sygdom, ferie mv Rejsetid mv Overarbejde Særlige bestemmelser for lærere med nedsat arbejdstid Akkorder Lokalaftaler Ikrafttræden og opsigelse BILAG Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

3 CIRKULÆRE OM PROTOKOLLATER OM ARBEJDSTID MV. FOR FORSTANDERE, VICEFORSTANDERE OG LÆRERE VED EFTERSKOLER OG HUSHOLDNINGS- OG HÅNDARBEJDSSKOLER 4.5.2A 3 I. Indledning Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har med virkning fra 1. april 2002 fornyet protokollater om arbejdstid for Forstandere og viceforstandere Lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. De to aftaler er protokollater til organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. II. Bemærkninger til protokollat om arbejdstid for forstandere og viceforstandere Aftalen omfatter forstandere og viceforstandere ved efterskoler og husholdningsog håndarbejdsskoler, bortset fra viceforstandere, der på grund af undervisningsomfanget er omfattet af arbejdstidsprotokollatet for lærere. Ved eventuelt merarbejde anvendes reglerne om godtgørelse til tjenestemænd uden højeste arbejdstid. Reglerne findes i Finansministeriets cirkulære nr. 14/98 af 7. februar 1998 om arbejdstidsregler for statens tjenestemænd, jf. arbejdstidsaftalen af 7. januar 1998, Viceforstandere, hvis ledelsesmæssige opgaver udgør mindre end 1/3 af den årlige arbejdstid (641 timer), følger arbejdstidsbestemmelserne for lærere. Det er forudsat, at forstandere og viceforstandere er kvalificeret til at undervise.

4 4 Der er ikke ved aftalen truffet beslutning om anvendelse af arbejdstiden bortset fra, hvad der følger af 3. Skolens bestyrelse kan herudover disponere over forstandernes og viceforstandernes samlede arbejdstid i overensstemmelse med stillingernes indhold og karakter. I arbejdstiden for forstandere ved husholdnings- og håndarbejdsskoler kan som hidtil indgå undervisningsopgaver. Selv om der ikke er fastsat undervisningsforpligtelse, har disse forstandere ret til at undervise. Det har været parternes forudsætning, at der ikke pålægges forstandere og viceforstandere at undervise i videre omfang end hidtil. En fastsat undervisningsforpligtelse kan opfyldes som et gennemsnit over flere år. Ved viceforstanderes overgang fra arbejdstidsreglerne for lærere til arbejdstidsreglerne for forstandere og viceforstandere vederlægges eventuelt opgjort overarbejde efter reglerne om overarbejdsbetaling i protokollatet om arbejdstid for lærere. III. Bemærkninger til protokollat om arbejdstid mv. for lærere Generelle bemærkninger Arbejdet tilrettelægges på skolen inden for de rammer, som er anført i protokollatet. Det er forudsat, at skolens ledelse efter de af skolens bestyrelse afstukne rammer i samarbejde med lærerne foretager planlægningen. Det er endvidere forudsat, at der tages hensyn til skolens opgaver, type, fysiske rammer og arbejdsform samt lærernes muligheder for at tilrettelægge undervisningen mv. pædagogisk forsvarligt. Der skal gives lærernes tillidsrepræsentant mulighed for at gøre sig bekendt med forslag til arbejdsfordeling og tjenesteplaner samt ændringer heri.

5 4.5.2A 5 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Ad 2, stk.1. Arbejdstid I forbindelse med det kommende skoleårs planlægning skal læreren senest 1. april meddele skolens ledelse, hvorvidt de særlige feriefridage/særlige feriedage ønskes afviklet eller udbetalt, jf. organisationsaftalens 20. Såfremt læreren ønsker særlige feriefridage/særlige feriedage afviklet, sker dette ved, at antallet af særlige feriefridagstimer indregnes fuldt ud i skoletiden. De særlige feriefridage/særlige feriedage kan gives enten som hele dage, jf. dog 4, stk. 4, eller løbende ved indregning i den planlagte skoletid. Der henvises til organisationsaftalens 20 og cirkulærebemærkningerne hertil. Ad 3, stk. 1. Skoletid Undervisning og læring Læring er en proces, der giver øget kompetence (viden, færdigheder og kunnen) til den enkelte, og som kan finde sted gennem undervisning, egenaktivitet, samarbejde og samvær med andre. Undervisning er en planlagt, målrettet og fremadskridende proces, som læreren udfører med henblik på at øge elevernes faglige kompetence ud fra skolens målsætning. Undervisning vil derfor kræve forberedelse og efterbehandling med henblik på senere at vende tilbage til eleverne. Undervisning er en særlig social relation, hvor der ydes målrettet støtte til elevers læring. Undervisning kan finde sted som holdundervisning og individuel undervisning. Desuden finder undervisning i princippet sted ved mange forskellige aktiviteter sammen med eleven/eleverne uanset organiseringen, eksempelvis ved: gruppearbejde rådgivning/vejledning løbende evaluering elevsamtaler sociale og kulturelle arrangementer lejrskoler og ekskursioner

6 6 Lærerne udfører kostskoletilsyn, hvorved forstås varetagelse af pædagogiske arbejdsopgaver, der finder sted uden for den egentlige undervisning, og hvor eleverne opholder sig på skolen, herunder om aftenen, om natten og i weekends. Kostskoletilsynet fastlægges i tjenesteplan og medregnes i arbejdstiden som anført i 9. Ved kostskoletilsyn forstås tillige de opgaver, en lærer har som følge af kostskoleformen. Kostskoletilsynet kræver ikke forberedelse på samme måde som undervisning. Til planlægning eller lignende, der ikke kan udføres i den afsatte tid til kostskoletilsynet, skal der afsættes særskilt tid som en del af skoletiden. Læreren kan under kostskoletilsyn medvirke til elevernes kompetenceudvikling, f.eks. ved socialt samvær, personlig rådgivning, almindelig vejledning om hensigtsmæssig adfærd. Kostskoletilsyn anses i denne sammenhæng ikke for at være undervisning, medmindre aktiviteten af skolen planlægges som sådan. F.eks. kan lektiehjælp organiseres således, at det kræver forberedelse og efterbehandling, og det dermed er undervisning, jf. ovenfor. Pauser/frikvarterer Behovet for nødvendige pauser for eleverne inden for undervisningstiden fastlægges enten af skolens ledelse eller af de involverede lærere og elever. Prøver Tilsyn ved skriftlige prøver afregnes som skoletid med den hertil medgåede tid. Til lærernes medvirken ved folkeskolens afsluttende prøver som eksaminator, censor og beskikket censor medregnes den medgåede tid. Den afsatte tid skal blandt andet dække tiden til forberedelse, prøveafvikling samt eventuel rejsetid. Ad 3, stk. 2 I hvilket omfang opgaverne skal løses på skolen, beror på en lokal vurdering af opgavernes karakter og indhold, samt de bygningsmæssige forudsætninger. Under hensyntagen til skolens drift skal det tilstræbes, at deltidsansattes opgavesammensætning ikke adskiller sig fra sammenlignelige fuldtidsansattes med det

7 4.5.2A 7 resultat at den deltidsansatte tildeles et uforholdsmæssigt stort undervisningsomfang og/eller afskæres fra at deltage i skolens øvrige aktiviteter. Ad 3, stk. 3 og 4 De i stk. 3 og 4 anførte timetal er minimumstimetal og skolen kan således anvende yderligere timer til disse opgaver. Det forudsættes, at skolen over for tillidsrepræsentanten kan redegøre for, hvordan puljetimerne er anvendt. Ad 4, stk. 1. Egentid Læreren administrerer selv opgaveløsningen under respekt for de opgaver, som forudsættes løst inden for den afsatte tid. Inden for skoletiden kan skoleledelsen tildele yderligere tid til individuel forberedelse og efterbehandling af undervisningsforløb, der kræver særlig forberedelse af den enkelte lærer, f.eks. til lærere som varetager undervisningsopgaver, som er meget forskellige fra tidligere opgaver, eller hvor særlige sociale, faglige eller materielle forhold gør sig gældende. Fælles forberedelse på lærernes eget initiativ vil i givet fald være en del af egentiden. I egentiden er der normalt afregnet for den forberedelse og efterbehandling, der er tillagt de særlige funktioner, fx skolebiblioteksarbejde, skolevejleder o.lign. Egentiden reduceres forholdsmæssigt ved til- og/eller fratræden i løbet af året. Der beregnes på grundlag af antallet af arbejdsdage ekskl. ferier og søgnehelligdage. Ad 4, stk. 3 Ved kostskoletilsyn forstås her alene de timer, der i tjenesteplanen er afsat til kostskoletilsyn på skolen, medmindre der er aftalt fravigelse fra 9, stk. 4, jf. 15, stk. 2. For deltidsansatte gælder, at konstanterne i formlerne (250/200, ANt, Et) multipliceres med ansættelsesbrøken.

8 8 Ad 4, stk. 4 Lærere kan have behov for at løse en del af de opgaver, der er dækket af egentiden i tidsmæssig sammenhæng. Skoletiden kan derfor tilrettelægges således, at indtil 1/3 af egentiden kan samles i perioder af mindst 2 sammenhængende dage (mandag-fredag), hvor der ikke er planlagt anden tjeneste. I forbindelse med søgnehelligdage kan dagene dog gives enkeltvis. Sådanne dage udgør 7,4 timer. Én dag årligt kan udgøre et mindre timetal (resttimetallet). Dagene placeres inden for skoleåret, uanset at dette måtte være opdelt i flere normperioder. Er skoleåret opdelt i flere normperioder, fordeles egentiden forholdsmæssigt mellem normperioderne, idet der dog kan tages hensyn til placeringen af de nævnte dage. Ad 5, stk. 1. Arbejdets tilrettelæggelse Tjenesteplanen kan ikke fastlægges for en periode, der er kortere end 8 uger, medmindre normperioden er af en tilsvarende kortere varighed. Tjenesteplanen fastlægger den tidsmæssige placering af undervisningsopgaver (fag og hold), kostskoletilsyn herunder rådighedstjeneste, andre opgaver, samt ferier og fridage. Pædagogiske dage medregnes med den faktisk medgåede tid. Pædagogiske dage i weekender medregnes dog med mindst 5 timer pr. dag. Arbejdsmiljølovgivningens regler om hviletid og fridøgn kan fraviges, jf. aftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation i bilag VIII til organisationsaftalen. Ad 5, stk. 5 Ved pauser forstås tid i tjenesteplanen, som ligger mellem 2 arbejdsopgaver samme dag, og hvor der ikke er planlagt tjeneste. Det er en forudsætning for medregning i skoletiden af pauser af under en halv times varighed, at læreren er på arbejdsstedet og står til rådighed for skolen. Spisepauser, der er fastsat længere end 1/2 time, anses ikke for at være friperioder mellem undervisningstimerne (frikvarterer) og indregnes derfor med 1/3, hvis betingelserne herfor er opfyldt. For lærere, der varetager tilsyn i spisepausen,

9 4.5.2A 9 medregnes tiden dog fuldt ud. Ad 5, stk. 6 Bestemmelsen har til formål at virke begrænsende for, hvor mange timer den enkelte lærer kan planlægges med i en uge. Bestemmelsen finder ikke anvendelse i forbindelse med ekskursioner, studieture mv., hvori der indgår en hel weekend. Ad 6, stk. 1 Lærernes tjenesteplaner bør kun undtagelsesvis ændres og i givet fald med et passende varsel. Hvis der ændres i tjenesteplanens start- og/eller sluttidspunkt med et kortere varsel end 4 døgn, ydes en godtgørelse, jf. 6, stk. 4. Derimod skal der ikke ydes godtgørelse, hvis en ændring at tjenesteplanen ikke medfører ændring af lærerens arbejdstid eller alene er en afkortning af denne. Tilfældig forlængelse af den planlagte skoletid (f.eks. hvor et møde varer længere end planlagt) anses ikke for at være omlagt mødetid, men medregnes i skoletiden, for så vidt overskridelsen udgør mere end 15 minutter. En lærer er som hidtil forpligtet til at varetage vikaropgaver i rimeligt omfang. Aflyses en weekendvagt med mindre end 4 døgns varsel, ydes der dog en godtgørelse efter stk. 3 og 4 for de aflyste timer, medmindre skolen beslutter, at læreren skal stå til rådighed fra hjemmet i de pågældende timer. Sådanne rådighedstimer indgår med 1/3 ved opgørelsen af lærerens skoletid. Ved tilkald af over en halv times varighed indregnes den fulde varighed af afbrydelsen som arbejdstid. Ad 6, stk. 2 Ved ekstratjeneste forstås tjeneste, der er varslet med mindre end 24 timer, og som placeres uden tidsmæssig sammenhæng med den øvrige tjeneste. Ad 7, stk. 1. Fridage Bestemmelsen om, at der skal ydes erstatningsfridage for tjeneste udført på lørdage og søn- og helligdage, skal sikre, at læreren får et årligt antal fridage svarende til det årlige antal fridage, der tilkommer statens tjenestemænd. Erstatningsfridagene samles i perioder af mindst 2 sammenhængende dage (mandag-fredag), hvor der ikke er planlagt anden tjeneste. I forbindelse med søgnehelligdage kan dagene dog gives enkeltvis.

10 10 Erstatningsfridagene af denne art kan sammenlægges med, og ydes udover de i 4, stk. 4, omhandlede dage. Ad 7, stk. 2 Aftalen giver mulighed for, at læreren frivilligt påtager sig kortvarig tjeneste på en fridag til løsning af opgaver, der er uopsættelige. Timer efter denne bestemmelse, der er afregnet med overtidsbetaling, indgår ikke i beregningen ved opgørelsen af arbejdstiden. Ad 9, stk. 4. Kostskoletilsyn Ved tilrettelæggelsen af kostskoletilsynet tages behørigt hensyn til arbejdet med undervisning, forberedelse og skolens øvrige virksomhed. Omfanget af kostskoletilsyn for den enkelte lærer kan fraviges ved lokalaftale, jf. 15. Ad 10, stk. 1. Sygdom, ferie mv. For en lærer, der varetager en arbejdsopgave, der er afregnet med en akkord, forudsættes det, at der, i de tilfælde, hvor arbejdet ikke er varetaget på anden vis, skal tages stilling til, om der skal ske ændringer i lærerens arbejdsforpligtelse, f.eks. ved at arbejdsopgaven enten reduceres, eller at læreren tildeles mere tid til løsningen. Ved lovligt fravær (f.eks. sygdom) af mindst 4 ugers varighed anses en forholdsmæssig del af timetallet for disse arbejdsopgaver, der ikke indgår i tjenesteplanen, for at være afviklet under fraværsperioden. Læreren er således ikke forpligtet til at varetage sådanne timer på et senere tidspunkt. Efter bestemmelsen i stk. 1, skal der for fuldtidsansatte medregnes 7,4 timer pr. arbejdsdag for hvilken, der ikke foreligger en tjenesteplan. Er der derimod i tjenesteplanen planlagt en arbejdsdag med 0 timer, medregnes fravær på en sådan dag ikke i arbejdstiden. Ad 10, stk. 2 Arbejdsdage, på hvilke læreren er planlagt fraværende på grund af barsels- eller fædreorlov, indgår i arbejdstidsopgørelsen med 7,4 timer pr. dag, hvoraf en forholdsmæssig del er egentid. Tilsvarende gælder for timer efter 10, stk. 1. Dage, der efter 4, stk. 4, og bemærkningerne hertil, afsættes som hele sammen-

11 4.5.2A 11 hængende dage beregnes fuldt ud som egentid. Den forholdsmæssige egentid beregnes på grundlag af antallet af arbejdsdage ekskl. ferier og søgnehelligdage. Ad 11, stk. 1. Rejsetid mv. Ved rejser direkte mellem bopæl og andet arbejdssted end det normale tjenestested, medregnes alene den tid, der ligger ud over den ansattes befordringstid mellem hjem og normalt tjenestested. Ad 12, stk. 1. Overarbejde Når en normperiode er afsluttet, opgøres arbejdstiden. Ved opgørelsen sammenlægges: Egentid Tid ifølge tjenesteplanerne Præsterede arbejdstimer herudover Akkorder, jf. 14, der holdes uden for tjenesteplanen Endvidere tillægges følgende, i det omfang det ikke er indregnet i tjenesteplanerne: Rejsetid som anført i 11 Tid efter 15 om lokale aftaler, der ikke indgår i tjenesteplanen. Timer til afspadsering fra en tidligere normperiode Ferier og søgnehelligdage Særlige feriedage/særlige feriefridage(-timer) Viser opgørelsen, at læreren har haft overarbejde, honoreres disse timer efter reglerne i 12. Hvis opgørelsen viser, at læreren har haft undertid, foretages der ingen regulering af lærerens løn. Såfremt en lærer fratræder sin stilling i en normperiode, opgøres arbejdstiden som ovenfor anført. Med hensyn til egentiden medregnes den forholdsmæssigt i forhold til antallet af arbejdsdage, jf. bemærkningerne til 4, stk. 1. Den således opgjorte arbejdstid sammenholdes med en norm, der beregnes fra normperiodens start til fratrædelsestidspunktet på grundlag af 37 timer pr. uge (svarende til 7,4 timer pr. arbejdsdag).

12 12 Ad 13, stk. 1. Særlige bestemmelser for lærere med nedsat arbejdstid Skolens ledelse afgør om der af hensyn til, at den deltidsbeskæftigede kan medvirke til de i 3, stk. 3 og 4 omhandlede opgaver, skal afsættes tid til læreren udover den forholdsmæssig andel efter 3, stk. 3 og 4. Ad 13, stk. 2 Reguleringen af egentid sker senest i forbindelse med årsopgørelsen. Ad 14, stk. 2. Akkorder Det er forudsat, at der er et hensigtsmæssigt forhold mellem den tid, der afsættes ved indgåelse af lokalaftale, og den tildelte opgave. Ad 14, stk. 3 På husholdnings- og håndarbejdsskoler er det forudsat, at aftale om akkorder udløber ved kursusforløbets afslutning medmindre andet aftales. Ved en akkord er der tidsmæssigt afregnet for den samlede arbejdsfunktion. Der vil således alene skulle tillægges yderligere tid, såfremt der sker væsentlige ændringer i forhold til funktionen på planlægningstidspunktet. Yderligere tid kan kun tildeles efter godkendelse. Det kan i en akkord aftales, at en del af arbejdstiden indebærer tilstedeværelse på skolen på bestemte tidspunkter. Ad 15, stk. 2. Lokalaftaler Ved eventuel indgåelse af lokalaftale vedr. rådighedsvagt, jf. 9, stk. 2, skal der bl.a. tages hensyn til rådighedsvagtens karakter og belastningsgraden. Ad 15, stk. 3 Ved skoler uden valgt tillidsrepræsentant er det forudsat at forslag sendes til Efterskolernes Lærerforening/Ernærings- og Husholdningsøkonomforeningen. Foreningen kan underkende et forslag til lokalaftale, såfremt den kan godtgøre, at lokalaftalen strider mod gældende bestemmelser eller mod intentionerne i regelgrundlaget for lærernes arbejdstid og lønfastsættelse. Afvisning skal konkret begrundes i hvert enkelt tilfælde.

13 4.5.2A 13 Ikrafttræden Cirkulæret træder i kraft 1. april Samtidig ophæves cirkulære af 27. januar 2000 om arbejdstid mv. for lærere, forstandere og viceforstandere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 12. maj 2003 P.M.V. E.B. Marianne Hansen

14 14

15 PROTOKOLLAT OM ARBEJDSTID MV. FOR FORSTANDERE OG VICEFORSTANDERE VED EFTERSKOLER OG HUSHOLDNINGS- OG HÅNDARBEJDSSKOLER 4.5.2A Område Protokollatet omfatter forstandere og viceforstandere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Stk. 2. Protokollatet omfatter ikke viceforstandere, hvis ledelsesmæssige opgaver udgør mindre end 1/3 af den årlige arbejdstid. Disse er omfattet af arbejdstidsreglerne for lærere. 2. Arbejdstid mv. Reglerne om statens tjenestemænd uden højeste arbejdstid, herunder reglerne om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid finder anvendelse for forstandere og viceforstandere omfattet af nærværende aftale. 3. Undervisningsforpligtelse Forstandere og viceforstandere på efterskoler har en undervisningsforpligtelse på mindst 150 timer årligt. Stk. 2. Viceforstandere på husholdnings- og håndarbejdsskoler har en undervisningsforpligtelse på mindst 138 timer årligt. Stk. 3. Undervisningsforpligtelsen efter stk. 1 og 2 nedsættes med 20% fra det fyldte 60. år. Stk. 4. Undervisningsforpligtelsen efter stk. 1-3 kan helt eller delvist erstattes af kostskoletilsyn eller planlagte kursustimer. 4. Ikrafttræden Protokollatet har virkning fra 1. april 2002 og kan opsiges samtidig med organisationsaftalen efter reglerne i samme. Opsiges organisationsaftalen, betragtes nærværende protokollat samtidig som opsagt.

16 16 Stk. 2. Samtidig ophæves protokollat af 27. januar 2000 om arbejdstid mv. for forstandere og viceforstandere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. København, den 12. maj 2003 Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Mogens Esmarch

17 PROTOKOLLAT OM ARBEJDSTID MV. FOR LÆRERE VED EFTERSKOLER OG HUSHOLDNINGS- OG HÅNDARBEJDSSKOLER 4.5.2A Område Protokollatet omfatter lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Stk. 2. Protokollatet omfatter endvidere viceforstandere, hvor de ledelsesmæssige opgaver udgør mindre end 1/3 af den årlige arbejdstid. 2. Arbejdstid Den årlige arbejdstid udgør 1924 timer, inkl. ferie og fridage. Stk. 2. Skolens ledelse fastlægger normperioden. Normperioden kan maksimalt være 1 år og kan ikke udgøre mindre end 4 uger. Stk. 3. Arbejdstiden for normperioden fastsættes på grundlag af et timetal svarende til gennemsnitligt 37 timer pr. uge eller 7,4 timer pr. dag. 3. Skoletid Skoletid er betegnelsen for den del af arbejdstiden som anvendes til undervisning, kostskoletilsyn, pauser, frikvarterer, fælles forberedelse og samarbejde med andre, udviklingstimer, efter- og videreuddannelse, møder i lærerråd samt andre opgaver med tilknytning til undervisningen og skolens øvrige virksomhed. Stk. 2. Skoletiden tilrettelægges og administreres af skolens ledelse. I skoletiden foregår arbejdet på skolen eller uden for skolen efter nærmere drøftelse med skolens ledelse. Stk. 3. Af skoletiden afsættes en pulje svarende til 125 timer pr. årsværk, hvoraf den enkelte lærer tillægges mindst 50 timer. Skolen beslutter før hvert skoleår til hvilke formål, puljen skal anvendes. Skolen kan vælge imellem: a. Udvikling og lærersamarbejde, jf. bilag 1 b. Udvikling og efter-/videreuddannelse, jf. bilag 2 c. Samarbejde, jf. bilag 3

18 18 Stk. 4. I stedet for den i stk. 3 nævnte pulje kan skolen vælge at afsætte en pulje på 150 timer pr. årsværk til lærersamarbejde, udvikling samt efter- og videreuddannelse, jf. bilag 4, hvoraf den enkelte lærer tillægges mindst 50 timer. Stk. 5. Lærere skal normalt tillægges mindst 150 timer årligt til undervisning. Stk. 6. På husholdnings- og håndarbejdsskoler afsættes 30 timer årligt til lærere, der medvirker ved mundtlig eksamen ved køkkenlederuddannelsen. 4. Egentid Til hver fuldtidsbeskæftiget lærer afsættes (jf. dog stk. 2 og 3) på efterskoler 400 timer/på husholdnings- og håndarbejdsskoler 500 timer, der anses for medgået til de funktioner, som knytter sig til lærerens individuelle forberedelse og efterbehandling af undervisning lærerens individuelle forberedelse og efterbehandling af mødevirksomhed spontan kommunikation med forældre og elever uden for arbejdspladsen lærerens selvstændige faglige ajourføring, eksempelvis læsning af faglitteratur og faglige tidsskrifter samt faglig orientering på internettet, samlinger og biblioteker mv. Stk. 2. For lærere, der er fyldt 60 år og som anmoder herom forhøjes egentiden med 175 timer årligt. Det kan aftales, at disse timer eller dele heraf kan indsættes i timebanken, dog uden tillæg af 50 pct. efter 12, stk. 3. Tiden medregnes fra den normperiode, hvori læreren fylder 60 år. Er skoleåret delt op i flere normperioder, medregnes en forholdsmæssig andel i hver normperiode. Lærere der får forhøjet egentid kan ikke få overtidsbetaling. Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1. Overarbejde, der er præsteret forud for den normperiode, hvori læreren første gang får forhøjet egentiden, vederlægges dog efter de almindelige regler, jf. 12. Stk. 3. Egentiden reduceres i forhold til omfanget af kostskoletilsyn efter følgende formel: Efterskoler: ÅT 250 t R t = AN t Et E t

19 4.5.2A 19 Husholdnings- og håndarbejdsskoler: ÅT 200 t R t = AN t Et E t Hvor Rt= reduktion i egentid i timer Et= Egentid efter stk. 1 og 2 i timer ÅTt= Årligt kostskoletilsyn i timer ANt= Årlig nettoarbejdstid (ekskl. ferier og fridage) i timer Stk. 4. Såfremt ledelsen eller læreren finder det hensigtsmæssigt, tilrettelægges skoletiden således, at indtil 1/3 af egentiden placeres på hele sammenhængende dage, hvor der ikke er planlagt anden tjeneste, dog maksimalt 20 dage pr. skoleår inkl. særlige feriefridage/særlige feriedage. 5. Arbejdets tilrettelæggelse Der udarbejdes en tjenesteplan for den enkelte lærer for en periode på normalt mindst 8 uger. Læreren gøres bekendt med planen, senest 4 uger før den træder i kraft. På husholdnings- og håndarbejdsskoler kan man dog vente med at udlevere planen, til der er sikkerhed for, at en aktivitet kan gennemføres. Stk. 2. Den daglige skoletid skal så vidt muligt være samlet, jf. stk Stk. 3. Hver pause af en halv times varighed eller derunder medregnes fuldt ud i skoletiden, under forudsætning af at læreren bliver på skolen og står til rådighed for skolen. Stk. 4. Det samme gælder friperioder mellem undervisningstimerne (frikvarterer). Stk. 5. Hver pause af over en halv times varighed medregnes i skoletiden med en tredjedel. Sammenlagt kan der dog højst indregnes i alt 2 timer pr. dag. Stk. 6. I forbindelse med kostskoletilsyn, jf. 9, kan der ikke planlægges med mere end én nattevagt i en weekend (fra fredag kl. 23 til mandag kl. 06) for den enkelte lærer, medmindre læreren er indforstået hermed, jf. aftale om hviletid og fridøgn for lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, der er optaget som bilag VIII til organisationsaftalen.

20 20 6. Orientering om ændringer i tjenesteplanen (omlagt tjeneste) skal gives så tidligt som muligt og normalt ikke med et varsel på mindre end 4 døgn. Stk. 2. Hvis læreren tilkaldes til ekstratjeneste med varsel på mindre end 24 timer, indgår denne i arbejdstidsopgørelsen med mindst 3 timer. Stk. 3. Hvis varslet for omlægning af mødetiden, jf. stk. 1, ikke overholdes, ydes for hver af de omlagte timer en godtgørelse. Stk. 4. Godtgørelsen udgør 10,00 kr. pr. påbegyndte halve time (grundbeløb pr. 1. oktober 1997). 7. Fridage Ved tjeneste på lørdage, søndage eller helligdage gives et tilsvarende antal erstatningsfridage. Stk. 2. En lærer kan efter aftale frivilligt påtage sig kortvarig tjeneste på en fridag uden at denne betragtes som bortfaldet. I sådanne tilfælde ydes der læreren en betaling for den medgåede tid beregnet efter satsen for overarbejdsbetaling på udbetalingstidspunktet. 8. Kursusdeltagelse Kurser indgår i arbejdstidsopgørelsen med et timetal pr. dag, der aftales lokalt, jf. 15. Stk. 2. Indgås der ikke lokal aftale, medregnes hver planlagte kursustime af 60 minutters varighed som 1 arbejdstime. Der kan dog højst medregnes 8 timer pr. kursusdag. Herudover indgår desuden eventuel transporttid efter bestemmelsen i 11, stk Kostskoletilsyn Ved dagtjeneste mellem kl og kl medregnes den tid, hvor læreren har kostskoletilsyn, fuldt ud som arbejdstimer. Stk. 2. Ved rådighedstjeneste mellem kl og kl medregnes tiden med 1/3 af arbejdstimetallet, når læreren kan opholde sig i sit eget hjem, og med 3/4, når læreren har pligt til at tage natophold i vagtværelse på skolen.

21 4.5.2A 21 Stk. 3. Ved tilkald af over en halv times varighed i rådighedsperioden indregnes den fulde varighed af afbrydelsen som arbejdstid. Stk. 4. Kostskoletilsynet for den enkelte lærer fastsættes til mindst 200 timer (husholdnings- og håndarbejdsskoler)/250 timer (efterskoler) og højst 650 timer årligt. Stk. 5. For husholdnings- og håndarbejdsskoler, hvor kun en mindre del af eleverne bor på skolen, og for skoler uden elevboliger kan det i stk. 4 fastsatte mindstetimetal fraviges. 10. Sygdom, ferie mv. Arbejdsdage, på hvilke læreren er fraværende på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, indgår i arbejdstidsopgørelsen med den planlagte mødetid. Hvis mødetiden ikke er planlagt, regnes med 7,4 timer pr. dag. Stk. 2. Ferie og søgnehelligdage, hvor læreren ikke udfører tjeneste, medregnes med 7,4 timer pr. dag. 11. Rejsetid mv. Ved tjeneste uden for det faste arbejdssted, medregnes transporttiden til og fra arbejdsstedet som arbejdstid. Stk. 2. Rejser, der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 13 timer pr. døgn. Stk. 3. Tjeneste på det fremmede tjenestested medregnes efter de almindelige regler for opgørelse af tjenestetid. 12. Overarbejde Hvis arbejdets omfang ved normperiodens udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, jf. 2, ydes overarbejdsbetaling, der for hver time udgør 1/1924 af vedkommende lærers samlede faste årsløn (på udbetalingstidspunktet), ekskl. pensionsbidrag og centralt aftalte funktionstillæg, jf. bilag I og bilag III b til organisationsaftalen, med et tillæg på 50 %. Stk. 2. Hvis læreren og ledelsen er enige herom, kan der i stedet ydes frihed af samme varighed som den overskydende tid med tillæg af 50 % i den efterfølgende normperiode. Hvis overarbejdet har et tilstrækkeligt omfang, kan erstatningsfrihed gives som hele fridage af 7,4 timer, udover de i 4, stk. 4 nævnte dage.

22 22 Stk. 3. Det kan aftales mellem læreren og skolens ledelse, at konstaterede overtimer ikke betales ved normperiodens udløb, jf. stk. 1, men i stedet overføres til en timebank med tillæg af 50 pct. med henblik på afspadsering i en senere normperiode. Stk. 4. Ved en normperiodes begyndelse kan timebanken højst indeholde 200 timer. Det skal mellem læreren og skolens ledelse aftales, hvornår timebanken senest skal afspadseres. I forbindelse med en lærers fratræden skal timebanken opgøres, og evt. overskydende timebanktimer skal udbetales, jf. stk. 1, dog uden tillæg af 50 %. 13. Særlige bestemmelser for lærere med nedsat arbejdstid For lærere med nedsat arbejdstid, samt lærere med delvis tjenestefrihed til organisationsarbejde, ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid, og de i 3, stk. 3 og 4, 4, 9 stk. 4 og 10 nævnte timer nedsættes forholdsmæssigt. Stk. 2. Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig karakter godtgøres med frihed af samme varighed eller normal timeløn, idet de i 4 nævnte timer reguleres svarende til den faktiske beskæftigelsesgrad, dog højest svarende til fuld tid. Stk. 3. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter, foretages en ændring af lærerens beskæftigelsesgrad (evt. tidsbegrænset). 14. Akkorder Der kan indgås lokale aftaler om samlede akkorder for hele eller dele af skoletiden. Stk. 2. Ved en akkord forstås en aftale om, at der afsættes et bestemt antal arbejdstimer til en nærmere beskrevet opgave. Timerne anses for medgået til formålet og indregnes i arbejdstidsopgørelsen. Stk. 3. Aftale om akkorder udløber ved normperiodens/kursusforløbets afslutning, medmindre andet er aftalt. 15. Lokalaftaler Nærværende protokollat kan ved aftale mellem skolens ledelse og Efterskolernes Lærerforening (EL)/Ernærings- og Husholdningsøkonomforeningen (EHF) fraviges og/eller suppleres, jf. dog stk. 2 og 5.

23 4.5.2A 23 Stk. 2. Der kan indgås lokalaftale om fravigelse af 5, 6, 9, stk. 2 og 4 og 11. Der kan endvidere indgås aftale om arbejdstiden ved deltagelse i kurser efter 8, samt akkorder efter 14. Stk. 3. Lokalaftalerne, der skal være skriftlige, indgås mellem skolens ledelse og tillidsrepræsentanten. Stk. 4. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel, jf. dog 14, stk. 3. Stk. 5. Den årlige arbejdstidsnorm, jf. 2, stk. 1, og satserne for overarbejde, jf. 12, stk. 1-3, kan ikke fraviges ved aftale efter stk Ikrafttræden og opsigelse Dette protokollat har virkning fra 1. april 2002 og kan opsiges samtidig med organisationsaftalen efter reglerne i samme. Såfremt organisationsaftalen opsiges, betragtes nærværende protokollat samtidig som opsagt. Stk. 2. Samtidig ophæves protokollat af 27. januar 2000 om arbejdstid mv. for lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. København, den 12. maj 2003 Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Mogens Esmarch

24 24

25 4.5.2A 25 Bilag 1 Udvikling og lærersamarbejde (125 timer) Udviklingstid skal anvendes til aktiviteter, der skal sikre skolens udvikling og understøtte opfyldelsen af skolens målsætning i henhold til lov og vedtægter. Herunder fremmes lærernes kompetencer med henblik på at skabe forbedrede forudsætninger for elevernes læring. Udviklingstiden er relateret til skolens udvikling, dvs. udføres i samarbejde med andre ansatte. Med henblik på udmøntningen af skolens pædagogiske målsætninger beslutter skolens ledelse i samarbejde med lærerne/lærergrupper hvilke aktiviteter, der for det kommende skoleår indgår i den samlede udviklingstid. Planlægningen af udviklingstimerne skal sikre, at der bliver sammenhæng mellem de pædagogiske målsætninger (indsatsområder og udviklingsplaner) for skolen og lærernes viden og forudsætninger for at skabe optimal undervisning og samvær. Udviklingstimerne kan eksempelvis anvendes til: Pædagogiske dage og møder samt planlægning og evaluering af udviklingsrelaterede undervisningsprocesser for skolen. I det omfang en eller flere aktiviteter indgår i en fælles sammenhæng, kan disse aktiviteter udføres individuelt. Udvikling af evalueringsformer, supervision, refleksion over egen og andres erfaringer og praksis, herunder andre skolers initiativer. Studiebesøg på andre skoler. Udvikling af undervisningsplaner og undervisningsmaterialer. Udvikling af nye undervisningsformer. Studiegrupper, der er oprettet på lokalt initiativ og med ledelsens accept, og hvis problemformulering knytter sig til faglige, pædagogiske og holdningsmæssige målsætninger for skolen. Korte kurser (af op til 6 timers varighed ekskl. pauser) og konferencer (af op til en samlet varighed på 2 dage), der indgår som led i skolens udviklingsarbejde.

26 26 Ved lærersamarbejde forstås alle de aktiviteter, som læreren udfører sammen med andre lærere med henblik på at varetage undervisning og øvrige læreropgaver på skolen, herunder alle former for fælles planlægning, forberedelse og efterbehandling. Lærersamarbejdet skal som udgangspunkt have skolens målsætning og kultur for øje. Afhængig af skolens størrelse og de overordnede principper for tilrettelæggelse af dagligdagen kan lærersamarbejde omfatte f.eks.: Overordnet planlægning af undervisningsperioder og fælles aktiviteter for og med elever i løbet af skoleåret. Fælles planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningsforløb, herunder lejrskoleture, arrangementer på og uden for skolen mv. Samarbejde med andre lærere i f.eks. teamsamarbejde. Samarbejdsgrupper vedr. fagområder, lokaler, tilsynsopgaver o.lign. (dog ikke tilsyn med samlinger). Oversigten over eksempler er ikke udtømmende. I det omfang de planlagte aktiviteter overstiger det afsatte antal timer til lærersamarbejde og udvikling, afsættes der yderligere tid til formålet. Det kan ikke pålægges lærerne, at timerne til lærersamarbejde og udvikling skal anvendes til undervisnings- og tilsynsaktiviteter.

27 4.5.2A 27 Udvikling og efter- og videreuddannelse (125 timer) Bilag 2 Udviklingstid skal anvendes til aktiviteter, der skal sikre skolens udvikling og understøtte opfyldelsen af skolens målsætning i henhold til lov og vedtægter. Herunder fremmes lærernes kompetencer med henblik på at skabe forbedrede forudsætninger for elevernes læring. Udviklingstiden er relateret til skolens udvikling, dvs. udføres i samarbejde med andre ansatte. Med henblik på udmøntningen af skolens pædagogiske målsætninger beslutter skolens ledelse i samarbejde med lærerne/lærergrupper hvilke aktiviteter, der for det kommende skoleår indgår i den samlede udviklingstid. Planlægningen af udviklingstimerne skal sikre, at der bliver sammenhæng mellem de pædagogiske målsætninger (indsatsområder og udviklingsplaner) for skolen og lærernes viden og forudsætninger for at skabe optimal undervisning og samvær. Udviklingstimerne kan eksempelvis anvendes til: Pædagogiske dage og møder samt planlægning og evaluering af udviklingsrelaterede undervisningsprocesser for skolen. I det omfang en eller flere aktiviteter indgår i en fælles sammenhæng kan disse aktiviteter udføres individuelt. Udvikling af evalueringsformer, supervision, refleksion over egen og andres erfaringer og praksis, herunder andre skolers initiativer. Studiebesøg på andre skoler. Udvikling af undervisningsplaner og undervisningsmaterialer. Udvikling af nye undervisningsformer. Studiegrupper, der er oprettet på lokalt initiativ og med ledelsens accept, og hvis problemformulering knytter sig til faglige, pædagogiske og holdningsmæssige målsætninger for skolen. Korte kurser (af op til 6 timers varighed ekskl. pauser) og konferencer (af op til en samlet varighed på 2 dage), der indgår som led i skolens udviklingsarbejde.

28 28 Oversigten over eksempler er ikke udtømmende. Efter- og videreuddannelse. De enkelte lærere tildeles den nødvendige tid til deres egen vedligeholdelse af den faglige og pædagogiske uddannelse. Desuden gives i nødvendigt omfang tid til indarbejdelse af nye fagområder til supplering af den hidtidige uddannelse. De nødvendige kurser og studier aftales mellem skolen og læreren. Betragtet over en årrække forudsættes det, at alle lærere deltager i efter- og videreuddannelse. I det omfang de planlagte aktiviteter overstiger det afsatte antal timer til udvikling og efter- og videreuddannelse, afsættes der yderligere tid til formålet. Det kan ikke pålægges lærerne, at timerne til udvikling og efter- og videreuddannelse skal anvendes til undervisnings- og tilsynsaktiviteter.

29 4.5.2A 29 Bilag 3 Samarbejde (125 timer) Ved lærersamarbejde forstås alle de aktiviteter, som læreren udfører sammen med andre lærere med henblik på at varetage undervisning og øvrige læreropgaver på skolen, herunder alle former for fælles planlægning, forberedelse og efterbehandling. Lærersamarbejdet skal som udgangspunkt have skolens målsætning og kultur for øje. Afhængig af skolens størrelse og de overordnede principper for tilrettelæggelse af dagligdagen kan lærersamarbejde omfatte f.eks.: Overordnet planlægning af undervisningsperioder og fælles aktiviteter for og med elever i løbet af skoleåret. Fælles planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningsforløb, herunder lejrskoleture, arrangementer på og uden for skolen mv. Samarbejde med andre lærere i f.eks. teamsamarbejde. Samarbejdsgrupper vedr. fagområder, lokaler, tilsynsopgaver o.lign. (dog ikke tilsyn med samlinger). Samarbejde med ledelsen kan eksempelvis ske på følgende måde: I skolens lærerråd/pædagogiske råd/medarbejderråd og udvalg under disse i henhold til skolens vedtægter og evt. samarbejdsaftale med bestyrelsen. Lærernes deltagelse i skolens generalforsamling/repræsentantskabsmøde. Lærernes deltagelse i drøftelser med skolens bestyrelse om overordnede pædagogiske, økonomiske og lokalemæssige emner. Personalemæssige spørgsmål, herunder eventuelle udviklingssamtaler. Planlægning af skoleår og andre undervisningsperioder. Planlægning af skolens fællesarrangementer mv. Samarbejde med andre kan f.eks. være: Forældre ved forældremøder, forældreweekender, åbnings- og afslut-

30 30 ningsmøder o.lign. Forældre i det omfang, de skal drages ind i samarbejdet om deres barn. Myndigheder for elever, der er optaget på skolen i samarbejde med en kommunal, amtskommunal eller anden forvaltning. Kolleger på andre skoler om korstævner, idrætsdage o.lign. Oversigten er ikke udtømmende. I det omfang de planlagte aktiviteter overstiger det afsatte antal timer til samarbejde, afsættes der yderligere tid til formålet. Det kan ikke pålægges lærerne, at timerne til samarbejde skal anvendes til undervisnings- og tilsynsaktiviteter.

31 4.5.2A 31 Bilag 4 Lærersamarbejde, udvikling samt efter- og videreuddannelse (150 timer) Ved lærersamarbejde forstås alle de aktiviteter, som læreren udfører sammen med andre lærere med henblik på at varetage undervisning og øvrige læreropgaver på skolen, herunder alle former for fælles planlægning, forberedelse og efterbehandling. Lærersamarbejdet skal som udgangspunkt have skolens målsætning og kultur for øje. Afhængig af skolens størrelse og de overordnede principper for tilrettelæggelse af dagligdagen kan lærersamarbejde omfatte f.eks.: Overordnet planlægning af undervisningsperioder og fælles aktiviteter for og med elever i løbet af skoleåret. Fælles planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningsforløb, herunder lejrskoleture, arrangementer på og uden for skolen mv. Samarbejde med andre lærere i f.eks. teamsamarbejde. Samarbejdsgrupper vedr. fagområder, lokaler, tilsynsopgaver o.lign. (dog ikke tilsyn med samlinger) Udviklingstid skal anvendes til aktiviteter, der skal sikre skolens udvikling og understøtte opfyldelsen af skolens målsætning i henhold til lov og vedtægter. Herunder fremmes lærernes kompetencer med henblik på at skabe forbedrede forudsætninger for elevernes læring. Udviklingstiden er relateret til skolens udvikling, dvs. udføres i samarbejde med andre ansatte. Med henblik på udmøntningen af skolens pædagogiske målsætninger beslutter skolens ledelse i samarbejde med lærerne/lærergrupper hvilke aktiviteter, der for det kommende skoleår indgår i den samlede udviklingstid.

32 32 Planlægningen af udviklingstimerne skal sikre, at der bliver sammenhæng mellem de pædagogiske målsætninger (indsatsområder og udviklingsplaner) for skolen og lærernes viden og forudsætninger for at skabe optimal undervisning og samvær. Udviklingstimerne kan eksempelvis anvendes til: Pædagogiske dage og møder samt planlægning og evaluering af udviklingsrelaterede undervisningsprocesser for skolen. I det omfang en eller flere aktiviteter indgår i en fælles sammenhæng kan disse aktiviteter udføres individuelt. Udvikling af evalueringsformer, supervision, refleksion over egen og andres erfaringer og praksis, herunder andre skolers initiativer. Studiebesøg på andre skoler. Udvikling af undervisningsplaner og undervisningsmaterialer. Udvikling af nye undervisningsformer. Studiegrupper, der er oprettet på lokalt initiativ og med ledelsens accept, og hvis problemformulering knytter sig til faglige, pædagogiske og holdningsmæssige målsætninger for skolen. Korte kurser (af op til 6 timers varighed ekskl. pauser) og konferencer (af op til en samlet varighed på 2 dage), der indgår som led i skolens udviklingsarbejde. Oversigten over eksempler er ikke udtømmende. Efter- og videreuddannelse. De enkelte lærere tildeles den nødvendige tid til deres egen vedligeholdelse af den faglige og pædagogiske uddannelse. Desuden gives i nødvendigt omfang tid til indarbejdelse af nye fagområder til supplering af den hidtidige uddannelse. De nødvendige kurser og studier aftales mellem skolen og læreren. Betragtet over en årrække forudsættes det, at alle lærere deltager i efter- og videreuddannelse. I det omfang de planlagte aktiviteter overstiger det afsatte antal timer til lærersamarbejde, udvikling og efter- og videreuddannelse, afsættes der yderligere tid til formålet.

33 4.5.2A 33 Det kan ikke pålægges lærerne, at timerne til lærersamarbejde, udvikling og efterog videreuddannelse skal anvendes til undervisnings- og tilsynsaktiviteter.

34 34

35 4.5.2A 35 Bilag 5 Lærernes arbejdsopgaver på efterskoler og husholdningsog håndarbejdsskoler Lærerne varetager de opgaver, der ligger inden for skolens formål i henhold til gældende lov, for tiden lovbek. nr. 542 af 16. juli 1998 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler. De efterfølgende beskrivelser ligger inden for skoletiden, dog undtagen pkt. 2, der vedrører egentid. Beskrivelserne er ikke udtømmende. 1. Undervisning Beskrivelse af læreropgaver i forbindelse med undervisning findes i cirkulærebemærkningerne til 3 i protokollat om arbejdstid mv. for lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. 2. Egentid Udover de opgaver der er nævnt i protokollat om arbejdstid mv. for lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 4, stk. 1, samt cirkulærebemærkningerne hertil, skal læreren inden for den tildelte egentid udarbejde og udvælge undervisningsmaterialer til den konkrete undervisning samt rette, kommentere og vurdere elevernes arbejde, herunder skriftlige og mundtlige arbejder. 3. Undervisningsrelaterede opgaver I tilknytning til undervisningen har lærerne desuden følgende opgaver: Varetagelse af uforudsete og uforudsigelige arbejdsopgaver Fremskaffelse af udstyr og inventar til undervisningen (dog ikke generelt tilsyn med samlinger) Varetagelse af pædagogisk-administrative opgaver, f.eks. på efterskoler, pensaopgivelser, udarbejdelse af udtalelser o.lign. På husholdnings- og håndarbejdsskoler f.eks. forløbsbeskrivelser og fremmødekontrol Deltagelse i fælles forberedelse og andet lærersamarbejde.

36 36 4. Kostskoletilsyn Kostskoletilsynsforpligtelsen kan udføres i form af følgende opgavetyper: Inspiration til eleverne til at igangsætte aktiviteter Tilsyn med eleverne under deres aktiviteter, så de foregår under betryggende forhold Opretholdelse af ro og orden, så samværet forløber inden for skolens pædagogiske og idémæssige målsætning Bistand til elever med lejlighedsvis forekommende individuel faglig og social vejledning i tilknytning til undervisning og samvær Deltagelse i måltider sammen med eleverne og herunder varetagelse af skolens måltidskultur mm. 5. Opgaver der påhviler lærergruppen generelt Medvirken ved udvikling, planlægning, koordinering mv. af skolens samlede kursustilbud Medvirken ved planlægning, forberedelse og gennemførelse af prøver både som eksaminator, tilsynsførende og censor herunder forberedelse af prøvevirksomhed Deltagelse i medarbejderråd, lærerråd, udvalg o.lign. Deltagelse i forsøgs- og udviklingsarbejde Varetagelse af kontaktlærer-/bogruppelærerfunktioner herunder af kontakten til elevforældre mv. 6. Andre opgaver Lærerne varetager arbejdet som: Tillidsrepræsentant (kontaktperson) Sikkerhedsrepræsentant Medarbejderrådsformand/lærerrådsformand mv. Medarbejderrepræsentant i skolens bestyrelse Medlem af samarbejdsudvalg

37 Skolevejleder Vejleder i relation til FUU (den Frie Ungdomsuddannelse) Skolebibliotekar Tilsyn med undervisningsudstyr, samlinger m.v. Kollegial rådgiver og vejleder A 37

38 Cirkulære af 12. maj 2003 Perst. nr PKAT nr og 0241 J.nr /51-5 Pris: 15,00 Kr. Henvendelse vedrørende dette cirkulære rettes til Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Telefax Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til Schultz Information Telefon

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 033-08 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 07-331-20 Perst. nr. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 015-04 PKAT nr. 0065 J.nr. 01-333/51-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2005 Cirkulære af 7. september 2006 Perst. nr. 046-06 PKAT nr. 0065 J.nr. 04-333/51-28 Dataark PKAT med specifikation 0065 Læreruddannede

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Arbejdstid og aflønning for ledere og lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Arbejdstid og aflønning for ledere og lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Arbejdstid og aflønning for ledere og lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler 1999 4.5.2.C 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ARBEJDSTID OG AFLØNNING

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48 Cir. om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere INDHOLD Aftale om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere Om arbejdstid mv. for ledere... 2 Om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere... 5 Bilag 1:

Læs mere

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V.

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V. Side 1 AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 Departementet 1220 KØBENHAVN K TELEFON 01-92 50 00 (Er direkte tlf.nr. angivet, bedes dette benyttet) Til rektorerne for Statens gymnasieskoler,

Læs mere

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse Cirkulære om Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 021-06 PKAT nr. J.nr. 06-511-25 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til aftalen... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne

Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne FINANSMINISTERIET Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne 1997 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTID MV. FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE 3 i Finansministeriets cirkulære af 4. juli 1995 (nr. 44/95)

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2000 3.3.8 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 025-15 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere Cirkulære om Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere 2001 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR DAKTYLOSKOPITEKNIKERE Hermed følger den mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde (FOAS) Lærernes Centralorganisation (LC) AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende

Læs mere

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.64A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.64A Side 2 Indledende bemærkning... 3

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene 1997 3.3.18 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

1. Fuldtidslærere (og plustidslærere) 2. Deltidslærere a. Helt skoleår

1. Fuldtidslærere (og plustidslærere) 2. Deltidslærere a. Helt skoleår Manual vedrørende aktivitetsplaner og arbejdstidsopgørelser Nærværende manual vedrører lærere og børnehaveklasseledere. Når der i det følgende står lærer, gælder det ligeledes børnehaveklasseledere. I.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune De overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde... 3 MED-systemet... 4 Fleks-ordninger...

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Cirkulære om Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 020-06 PKAT nr. J.nr. 06-513-17 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.73A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.73A Side 2 Indledende bemærkning:... 3 1. Område... 4 2. Arbejdstid...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Aftaler om arbejdstid mv. for ledere og lærere ansat ved de frie grundskoler

Aftaler om arbejdstid mv. for ledere og lærere ansat ved de frie grundskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftaler om arbejdstid mv. for ledere og lærere ansat ved de frie grundskoler 1996 Indhold Side Cirkulære... 1 I. Indledning... 1 II. Lærere m.fl.... 2 III. Ledere m.fl....

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2008 Cirkulære af 10. februar 2009 PKAT nr. 201 J.nr. 09-333/21-37

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere