Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder"

Transkript

1 Jan Trzaskowski - - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med henblik på at producere billeder til retransmission på Internettet. I forbindelse med udbredelsen af Internettet og den stadig stigende båndbredde, er det nu muligt via en typisk internet-forbindelse at sende og modtage live billeder. Der findes rundt omkring i verden webcam på en række forskellige steder som gør det muligt for Internettets brugere at se i realtid, hvad der foregår på disse steder. Formålet med denne artikel er at redegøre for den lovgivning, der regulerer opsætning af webcam til løbende billedoptagelse af områder, hvortil offentligheden har adgang. 2 Artiklen behandler reglerne i lov om forbud mod tv-overvågning og persondataloven, herunder navnlig Datatilsynets praksis 3 i forbindelse med henholdsvis overvågning og tilgængeliggørelse af billeder på Internettet. 1. Lov om forbud mod overvågning mv. 4 Lov om forbud mod overvågning mv. regulerer både offentlige myndigheders og privates tv-overvågning. Loven indeholder i 1 et generelt forbud mod privates tv-overvågning 5 af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. 6 Forbudet i loven omfatter jf. lovens 1, stk. 1 modsætningsvis ikke private lokaler og lignende. Der findes i lovens 2 en række undtagelser til forbudet i 1, hvorved bl.a. overvågning af visse virksomhedsområder lovligt kan foretages af den, der har rådighed over området. Der findes endvidere undtagelser for overvågning af 1 2 Artiklen er således afgrænset i forhold til straffelovens 264a, der fastslår at den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer. Reglerne i straffelovens 264d om uberettiget videregivelse af billeder mv. behandles heller ikke i artiklen. 3 De i artiklen nævnte udtalelser fra Datatilsynet kan findes på 4 Lov nr. 278 af 9. juni 1982 som ændret ved lov nr af 23. december 1998, lov nr. 939 af 20. december 1999 og lov nr. 257 af 28. maj Selve opsætningen af et overvågningskamera af bevismæssige årsager også er forbudt jf. lov om forbud mod tv-overvågning 1, stk. 2, sidste punktum. 6 Til brug for fastlæggelsen af det stedlige anvendelsesområde, kan normalpolitivedtægten 2 (enhver offentlig eller privat gade, vej, plads, bro, tunnel, passage, sti, trappe eller andet lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter) og færdselslovens 1 (vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter). Se i øvrigt FT : A3835. Page 1/10

2 pengeautomater, vekselautomater, pengetransportbiler og egne indgange, facader, indhegninger og lignende såfremt der ikke sker optagelse af overvågningen. Ved tv-overvågning forstås jf. lovens 1, stk. 2 vedvarende eller regelmæssig gentagen personovervågning eller overvågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. At der skal være tale om personovervågning betyder blot, at der skal være tale om områder, hvortil der er normalt vil optræde mennesker. 7 Derimod vil overvågning af f.eks. et rådhusur ikke være omfattet af lovens anvendelsesområde, såfremt der ikke forekommer almindelig færdsel inden for billedfeltet. Idet omfang, der foretages tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, skal der ved skiltning eller på anden tydelig måde gives oplysning herom. Oplysningskravet gælder dog ikke for overvågning af pengetransportbiler og egne indgange. Lov om forbud mod tv-overvågning mv. regulerer således adgangen til at foretage tv-overvågning, herunder overvågning via webcam. Loven regulerer ikke, hvad resultatet af overvågningen må bruges til. Dette spørgsmål er reguleret af persondataloven i det omfang overvågningen kan siges at have karakter af behandling af personoplysninger jf. umiddelbart nedenfor. 2. Persondataloven Persondatalovens anvendelsesområde Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, hvorved forstås enhver håndtering af oplysninger om identificerede eller identificerbare personer. I en udtalelse af 21. december 2001 til Vejdirektoratet 9 udtaler Datatilsynet, at digital tv-overvågning som udgangspunkt vil være omfattet af persondataloven, under forudsætning af, at det er tale om tv-overvågning af identificerede eller identificerbare personer. 10 Billeder kan i sig selv udgøre en personoplysning. Det er uden betydning om almenheden som sådan kan identificere den pågældende person. Det er tilstrækkelig at personen vil kunne genkendes af en særlig indviet personkreds. Ved afgørelsen af, om en person er identificerbar, skal alle de hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse for at identificere den pågældende enten af den dataansvarlige eller af enhver anden person, tages i betragtning. 7 Se eventuelt UfR V 8 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret ved lov nr. 280 af 25. april Se i det hele kommenteret lov om behandling af personoplysninger, Kristian Korfits Nielsen og Henrik Waaben samt Kasper Heine, Martin von Haller Grønbæk og Jan Trzaskowski, Internetjura 2. udgave, 2002, p. 356 ff. 9 Datatilsynets journal nummer Persondataloven gælder jf. 1, stk. 1 for behandling af personoplysninger, der foretages helt eller delvist ved hjælp af elektronisk databehandling. Loven gælder dog også for anden ikke-elektronisk systematisk behandling, som udføres for private jf. 1, stk. 2. Det er derfor ikke afgørende om overvågningskameraet er digitalt eller analogt. Se endvidere Datatilsynets udtalelse i Dansk Supermarked sagen jf. nedenfor. Page 2/10

3 Datatilsynet udtaler i sagen om Vejdirektoratets overvågning, at i det omfang en bilist vil kunne identificeres ud fra de foreliggende oplysninger om bl.a. bilens kendetegn, billede af den pågældende bilist samt (dele af) nummerpladen, vil oplysningerne om bilisten være omfattet af persondataloven. I en anden udtalelse fra Datatilsynet til Dansk Supermarked, 11 der vedrører overvågning af kunder og ansatte, anfører Datatilsynet, at billeder af kunder og andre uvedkommende personer også vil kunne indeholde personoplysninger. i sin vurdering lægges der vægt på bl.a. den teknologiske udvikling inden for ansigtsgenkendelse. I sagen om Dansk Supermarkeds overvågning udtalte Datatilsynet endvidere, at såfremt der i forbindelse med overvågningen f.eks. sker registrering af kundens kontonummer, betalingskortnummer eller lignende identifikation af kunden, vil denne registrering kunne sammenholdes med optagelserne fra tvovervågningen med den virkning, at optagelserne må siges at indeholde personoplysninger Overvågning i kunstnerisk, journalistisk eller privat øjemed Det fremgår af Persondatalovens 2, stk. 10, at behandling, der udelukkende finder sted i journalistisk øjemed eller med henblik på kunstnerisk eller litterær virksomhed kun er omfattet af lovens 41, 42 og 69 om henholdsvis behandlingssikkerhed og ansvar. Datatilsynet gav en udtalelse til Radio- og tv-nævnet 12 i forbindelse med lokal tv-foreningen Frekvens ønske om at gengive billedoptagelser fra en række i et center opstillede overvågningskameraer. I den konkrete sag, der bl.a. havde det kunstneriske formål at stille spørgsmålstegn ved byplanlæggeres anvendelse og opbygning af rum og beboelsesområder, fastslog Datatilsynet, at det under henvisning til persondatalovens 2, stk. 10 lå uden for tilsynets kompetence at tage stilling til projektets behandling af personoplysninger. Man skal endvidere være opmærksom på persondatalovens 2, stk. 3, der fastslå, at persondataloven ikke gælder for behandlinger, som en fysisk person foretager med henblik på udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter. Persondataloven vil i sådanne tilfælde ikke være til hinder for opstilling af webcam og transmission af billederne på Internettet. Hvis privatpersonen f.eks. har bannerannoncer på sin side eller siden på anden måde er koblet til en kommerciel aktivitet, vil overvågningen være omfattet af persondataloven Indsamling af personoplysninger Generelle behandlingsregler Udtrykkeligt angivne og saglige formål Behandling af personoplysninger skal overholde nogle grundlæggende behandlingsprincipper jf. persondatalovens 5, herunder at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. I sagen 11 Datatilsynets journal nummer Datatilsynets brev af 3. juni Datatilsynets journal nummer Datatilsynets brev af 3. juni Page 3/10

4 vedrørende Vejdirektoratets overvågning fastslog Datatilsynet, at Vejdirektoratets behandling af oplysninger til brug for at indhente information om kødannelser og uheld skete i henhold til et udtrykkeligt angiven og sagligt formål. I sagen om Dansk Supermarkeds overvågning fastslog Datatilsynet at overvågning med henblik på at forebygge og opklare røverier, misbrug af dankort og andre uregelmæssigheder, har et udtrykkeligt angivet og sagligt formål for så vidt angår overvågning af både ansatte, kunder og andre, uvedkommende personer. I en udtalelse vedrørende offentliggørelse af videooptagelser af gæsterne på John Bull Pub i Aalborg 13 fandt Datatilsynet ikke at have tilstrækkeligt grundlag for at antage, at indsamling og videregivelse af oplysninger via et kamera med henblik på markedsføring af en pub på Internettet ikke lever op til kravet om et sagligt formål. I den konkrete sag tog Datatilsynet endvidere stilling til pubbens publicering af still-billeder, idet denne stillingtagen førte til det samme resultat Fornødden ajourføring Det følger af persondatalovens 5, stk. 4, at behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at der foretages fornødden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende skal snarest muligt slettes eller berigtiges. I forbindelse med John Bull sagen udtalte Datatilsynet, at den nævnte bestemmelse var til hinder for, at der måtte foretages manipulation af de billeder, der blev offentliggjort på Internettet. Endvidere understregede Datatilsynet, for så vidt angår still-billederne, at den registrerede jf. persondatalovens 35 til enhver tid over for den dataansvarlige kan gøre indsigelse mod behandlingen, og at behandlingen såfremt indsigelsen er berettiget - herefter ikke lovligt kan foretages jf. persondatalovens 35, stk Opbevaring af de indsamlede oplysninger I sagen vedrørende Vejdirektoratets overvågning blev det lagt til grund for vurderingen, at der ikke blev foretaget en lagring af de indsamlede oplysninger. Datatilsynet fastslog i udtalelsen, at der jf. persondatalovens proportionalitetsprincip i 5, stk. 3 må fordres tungtvejende grunde for at foretage en oplagring af de indsamlede oplysninger. Herudover måtte der i givet fald foretages en vurdering af om formålet vil kunne opnås på anden og mindre indgribende vis. I sagen om Dansk Supermarkeds overvågning af ansatte, kunder og andre, uvedkommende personer fastslog Datatilsynet, at der som følge af persondatalovens 5, stk. 5, skal ske løbende sletning af optagelserne, og at optagelserne kun må opbevares i en vis kortere periode, der ikke overstiger 30 dage. 13 Datatilsynets journal nummer Datatilsynets brev af 3. juni Page 4/10

5 I John Bull sagen udtalte Datatilsynet, at der ikke måtte ske lagring af optagelserne, idet dette næppe ville være i overensstemmelse med det angivne formål med optagelserne og ej heller vil være i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Udover opfyldelsen af de grundlæggende principper, skal behandlingen af personoplysningerne ske med hjemmel i persondatalovens specifikke behandlingsregler for henholdsvis almindelige og følsomme oplysninger i persondatalovens 6, 7 og Specifikke behandlingsregler Behandling af almindelig (ikke-følsomme) personoplysninger Behandling af personoplysninger ved overvågning af offentlig tilgængelige steder vil som udgangspunkt have karakter af almindelige personoplysninger, og behandling heraf skal derfor ske med hjemmel i persondatalovens 6. Når der bortses fra situationen hvor den registrerede har givet sit samtykke, vil det for privates overvågning være relevant at tage udgangspunkt i behandlingsreglen i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7, der foreskriver, at behandling af oplysninger må finde sted når behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse (interesseafvejningen). Datatilsynet fastlog i sagen vedrørende Vejdirektoratets overvågning, at den pågældende behandling kunne finde sted med hjemmel i interesseafvejningen, idet Datatilsynet lagde vægt på, at Vejdirektoratet har en berettiget interesse i til gode for befolkningen at øge trafiksikkerheden ved at holde øje med, hvor der sker kødannelser og uheld. Datatilsynet lagde desuden vægt på, at tvovervågningen henset til at oplysningerne ikke skal bruges over for den enkelte, f.eks. i form af indgriben over for overtrædelser af hastighedsgrænserne kun i begrænset omfang vil medføre indgreb i den overvågedes integritet. I forbindelse med udtalelsen til Dansk Supermarked måtte Datatilsynet tage stilling til om overvågningen skulle vurderes efter reglerne om henholdsvis almindelige og følsomme oplysninger. Datatilsynet fastslog, at følsomme oplysninger kun ville indgå i ganske sjældne situationer, og at overvågningen derfor skal vurderes efter reglerne for behandling af almindelige (ikkefølsomme) oplysninger. 14 Såfremt der afsløres kriminelle aktiviteter, vil der dog være tale om følsomme oplysninger jf. nedenfor Behandling af følsomme oplysninger I sagen om Dansk Supermarkeds overvågning vil der som nævnt kunne være tale om behandling af følsomme oplysninger i det omfang oplysningerne vedrører kriminelle aktiviteter. Det følger af persondatalovens 8, stk. 4, at private bl.a. må behandle oplysninger om strafbare forhold mv., hvis det er 14 Datatilsynet lagde vægt på, at det ikke er tilsigtet at behandle følsomme oplysninger, og at det vil bero på tilfældigheder om der optræder oplysninger, der kan karakteriseres som følsomme. Page 5/10

6 nødvendigt til varetagelsen af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Endvidere kan behandling af følsomme oplysninger finde sted efter persondatalovens 7, stk. 2, nr. 4, hvorefter behandling kan finde sted, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Behandlingsreglerne i 7 finder også anvendelse for oplysninger om strafbare forhold jf. persondatalovens 8, stk. 6. Datatilsynet fandt i sagen vedrørende Dansk Supermarkeds overvågning, at behandlingen kunne ske i medfør af persondataloven 8, stk. 4 og 6 jf. ovenfor. Datatilsynet lagde vægt på, at Dansk Supermarked i forbindelse med et tyveri eller røveri kan have et erstatningskrav mod den registrerede Oplysningspligt over for den registrerede I persondataloven kapitel 8 ( 28 og 29) findes regler om oplysningspligt over for den registrerede. 28 vedrører situationen, hvor oplysningerne indsamles hos den registrerede, og 29 vedrører situationer, hvor dette ikke er tilfældet. I forbindelse med overvågning indsamles oplysningerne ikke hos den registrerede, hvorfor det er reglerne i 29, der skal iagttages. Efter persondatalovens 29 skal der gives oplysninger om den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet, formålet med behandlingen samt yderligere oplysninger, der er nødvendige for at den registrerede kan varetage sine interesser. Oplysningerne skal dog jf. persondataloevns 29, stk. 3 ikke gives, hvis underretningen af den registrerede viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig. Det følger af forarbejderne til persondataloven, at vurderingen af, hvorvidt der er tale om uforholdsmæssige vanskelighed skal ske en afvejning af på den ene side betydningen af en sådan underretning for den registrerede og på den anden side den arbejdsindsats hos den dataansvarlige, der vil være forbundet med en sådan underretning. 15 Bestemmelsen om oplysningsforpligtelser i 29 finder ikke anvendelse på indsamling af personoplysninger ved analog tv-overvågning jf. persondatalovens 1, stk. 2, der fastslår at lovens kapitel 8 og 9 ikke gælder for anden ikke-elektronisk systematisk behandling. I sagen vedrørende Vejdirektoratets overvågning fastslog Datatilsynet, at det var dennes umiddelbare opfattelse, at underretningen i den konkrete sag var uforholdsmæssig vanskelig jf. persondatalovens 29, stk. 3, idet der blev lagt vægt på, at overvågningen blev foretaget af trafikken som sådan (og i princippet ikke enkelte bilister), og at der ikke skete en oplagring af de indsamlede personoplysninger. 16 I Dansk Supermarked sagen fastslog Datatilsynet, at der allerede skete oplysning om overvågningen ved skiltning i overensstemmelse med lov om forbud mod tv-overvågning. Datatilsynet fandt, at yderligere underretning af kunder og lignende personer ville være uforholdsmæssig vanskelig jf. 15 Se bl.a. Datatilsynets udtalelse i Dansk Supermarked sagen. 16 Datatilsynet udtalte dog endvidere, at man ville finde det ønskeligt, hvis der gives bilisterne generel information om overvågningen, f.eks. i en kampagne eller ved skiltning. Page 6/10

7 persondataloven 29, stk. 3. Datatilsynet lagde bl.a. vægt på, at en uddybende tekst i forbindelse med skiltningen ikke nødvendigvis ville blive bemærket og læst af kunderne. Derimod fastslog Datatilsynet, at der skulle ske behørig underretning af de ansatte f.eks. i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftalen. I John Bull sagen anbefalede Datatilsynet, at der udover indhentelse af samtykke til overvågningen også i pubben på en skærm vistes de billeder, der blev offentliggjort på Internettet Videregivelse af oplysninger, herunder publicering på Internettet Publicering af personoplysninger på Internettet har karakter af en videregivelse i persondatalovens forstand. Videregivelse af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med både de generelle og specifikke behandlingsregler jf. ovenfor. Publicering af personoplysninger vil derfor godt kunne ske uden samtykke, men med udgangspunkt i interesseafvejningen. Interesseafvejningen skal dog anskues isoleret for hver enkelt behandlingsaktivitet. Hvis man med udgangspunkt i interesseafvejningen lovligt kan foretage overvågningen, er det ikke sikkert, at der også kan foretages lagring, videregivelse eller anden behandling af personoplysningerne. I sagen vedrørende Vejdirektoratets overvågning fastslog Datatilsynet, således at det var Datatilsynets umiddelbare opfattelse, at oplysningerne fra vejdirektoratets overvågning ikke uden samtykke fra bilisterne kan videregives efter persondatalovens 6, stk. 1. Datatilsynet udtalte i sagen om overvågning af gæster på John Bull Pub, at interesseafvejningen i 6, stk. 1, nr. 7, ikke falder ud til fordel for John Bull Pubs offentliggørelse af live optagelser fra pubben på Internettet. Datatilsynet lagde i sin vurdering vægt på, at flere gæster vil kunne føle det ubehageligt, at man på Internettet kan se, at den pågældende befinder sig på en pub eller lignende. Datatilsynet fandt, at den registreredes interesse i ikke at blive registreret overstiger pubbens interesse i at kunne markedsføre sig ved hjælp af live optagelser. Det påvirkede ikke Datatilsynets afgørelse, at det kun var en begrænset del af pubben, der blev filmet. Efter Datatilsynets opfattelse kan offentliggørelse af live-optagelser kun ske med udtrykkeligt samtykke jf. persondatalovens 6, stik. 1, nr. 1. Selvom der ikke i loven findes krav om at samtykke skal afgives skriftligt, udtalte Datatilsynet, at det var dennes opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt at pubbens gæster vælger at gå ind på pubben efter at have fået oplysninger om at der vil blive offentliggjort videobilleder på Internettet. 17 Datatilsynet har den 26. september 2002 publiceret en vejledende tekst om offentliggørelse af (still-)billeder på Internettet. 18 Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i Datatilsynets praksis. Datatilsynets praksis for 17 I denne forbindelse understregede Datatilsynet, at det er den Dataansvarlige, der har bevisbyrden for at der er afgivet udtrykkeligt samtykke, idet Datatilsynet anbefalede at samtykke blev indhentet skriftligt. 18 Se Page 7/10

8 offentliggørelse af still-billeder, vil formentlig i en række tilfælde kunne anvendes analogt på live-billeder, idet der dog kan være konkrete omstændigheder, der taler imod dette. Live billeder må som udgangspunkt antages at være mere afslørende end still-billeder, og der må derfor forventes en noget strengere praksis på dette område. I Datatilsynets vejledning om offentliggørelse af billeder på Internettet sondres mellem situationsbilleder og portrætbilleder, hvorved skal forstås billeder hvor den registrerede fremstår som henholdsvis hoved- og bi-person i forhold til billedets formål. Situationsbilleder kan efter vejledningen som udgangspunkt offentliggøres uden samtykke efter interesseafvejningen, hvis billederne er harmløse. Med harmløs skal forstås, at der med udgangspunkt i en helhedsvurdering af formålet skal ske skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Den registrerede må således ikke med rimelighed kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket f.eks. i kommercielt øjemed. 19 For så vidt angår portrætbilleder anføres det, at der som udgangspunkt må kræves samtykke til offentliggørelse på Internettet. Det kan f.eks. være skolers offentliggørelse af oplysninger om elever på skolen eller offentliggørelse af personaleoplysninger Virksomheder etableret uden for Danmark Den 16. april 2002 vedtoges lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel. 21 Vedtagelsen af loven er en del af implementeringen af e-handelsdirektivet 22 fra Med e-handelsdirektivet indføres et afsenderlandsprincip, der betyder at virksomheders e-handelsaktiviteter som udgangspunkt kun skal overholde lovgivningen i det land, hvori virksomheden er etableret, 23 og at myndighederne i andre medlemsstater ikke må hindre den frie udveksling af tjenester i informationssamfundet (informationssamfundstjenester) I vejledningen nævnes, at billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter, billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden privat skole og billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning, som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke. Derimod anføres det at billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed, billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset mv. samt billeder af besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke. 20 På findes der vejledninger dateret den 26. september 2002, der behandler de to nævnte situationer. 21 Lov nr. 227 af 22. april Se hertil lovforslaget som fremsat den 29. januar 2002 med bemærkninger. 22 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni Se hertil Trzaskowski i UfR 2000B side Det fremgår af direktivets betragtning, at etableringsstedet for en virksomhed, der leverer tjenester vira en Internet-hjemmeside (website), er ikke det sted, hvor den benyttede teknologi befinder sig, eller det sted, hvor Internet-hjemmesiden er tilgængelig, men det sted, hvor virksomheden udøver sin erhvervsmæssige virksomhed. 24 Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager jf. e- handelslovens 2, stk. 1, nr. 2. Page 8/10

9 Afsenderlandsprincippet gælder for alle regler vedrørende påbegyndelse og drift af en informationssamfundstjeneste. Behandling af personoplysninger er undtaget fra afsenderlandsprincippet jf. e- handelsdirektivets artikel 1, stk. 5, litra b. idet persondatadirektivet 25 foreskriver en selvstændig regulering af hvilket lands tilsyn persondatabehandling er underlagt. 26 Udgangspunktet i persondatadirektivet er, at man skal overholde lovgivningen i det land, hvor den registeransvarlige er etableret. Det er således udgangspunktet, at en virksomhed, der er etableret i en anden EU medlemsstat alene skal overholde lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret. Dette gælder både for lov om forbud mod tvovervågning og for persondataloven. Man skal dog i den forbindelse være opmærksom på, at der til afsenderlandsprincippet findes en undtagelse, hvorved myndigheder kan gribe ind over for informationssamfundstjenester, ud fra hensynet til bl.a. ufravigelige retsgrundsætninger, beskyttelse af folkesundheden, den offentlige sikkerhed og beskyttelse af forbrugere. Det er endvidere et krav, at indgrebet skal følge et proportionalitetsprincip. På grund af manglende fortolkningsbidrag, er det dog for indeværende uklart om danske myndigheder med udgangspunkt i lov om forbud mod tvovervågning kan hindre en udenlandsk virksomhed i at foretage overvågning af offentligt tilgængelige steder i Danmark. Umiddelbart kan det tænkes at indgreb kan legitimeres med udgangspunkt i beskyttelsen af ufravigelige retsgrundsætninger (privatlivets fred). 4. Konklusion Det kan fastslås, at lov om forbud mod tv-overvågning sætter meget snævre grænser for privates løbende billedoptagelse af gade, vej, plads eller lignende område, der benyttes til almindelig færdsel. Desuden fastlægger persondataloven nogle ganske snævre grænser for videregivelse af tvovervågning, således at det samlet set må konkluderes, at der som udgangspunkt ikke lovligt kan opstilles webcam på områder, der benyttes til almindelig færdsel. Overvågning i kunstnerisk, journalistisk eller rent privat øjemed er undtaget fra persondataloven, men overvågningen skal dog fortsat ske inden for de snævre grænser som fastlægges i lov om forbud mod tv-overvågning. For så vidt angår løbende billedoptagelse af private rum og lignende, er der bedre muligheder for at opstille webcam, idet man dog ved skiltning eller på anden tydelig måde skal gøre opmærksom på tv-overvågningen. Endvidere skal man iagttage persondatalovens regler om behandling af personoplysninger, såfremt der er tale om behandling af personoplysninger. På baggrund af Datatilsynets praksis, må det antages, at optagelser med webcam med en almindelig opløsning som udgangspunkt vil føre til en behandling af personoplysninger. 25 Europaparlamentets og Rådets direktiv 1995/46/EF af 24. oktober Se persondatadirektivets artikel 4 og persondatalovens 4. Page 9/10

10 Persondataloven stiller krav om, at behandling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Herudover skal man overholde lovens specifikke behandlingsregler, hvoraf navnlig samtykke og interessafvejningen er interessant. Det kan udledes af John Bull sagen, at det i hvert fald for så vidt angår webcam på værtshuse, må anbefales at der indhentes skriftlig samtykke, idet Datatilsynet i sagen udtalte, at det ikke er tilstrækkeligt at pubbens gæster vælger at gå ind på pubben efter at have fået oplysninger om, at der vil blive offentliggjort videobilleder på Internettet. I sagen om vejdirektoratet synes Datatilsynet forbeholden, men ikke afklaret over for en eventuel videregivelse af de optagne billeder. I vejledningen fra Datatilsynet af 26. september 2002 om offentliggørelse af billeder på Internettet, kan der med respekt for, at vejledningen omhandler still-billeder hentes inspiration til, hvornår billedoptagelser kan videregives på Internettet. Efter vejledningen kan billeder som udgangspunkt videregives, hvis personerne optræder som bi-personer i en harmløs situation. Det er ikke afklaret, om lov om forbud mod tv-overvågning kan påberåbes over for virksomheder, som er etableret i anden EU medlemsstat, men det kan ikke udelukkes, at påberåbelse kan ske med udgangspunkt i undtagelsen til afsenderlandsprincippet. Virksomheden vil som udgangspunkt være underlagt tilsyn for så vidt angår behandling af personoplysninger, i det andet EU land, hvor virksomheden er etableret. For fuldstændighedens skyld, skal nævnes at man i forbindelse med anvendelse af webcam også skal være opmærksom på straffeloven 264a og 264d om henholdsvis uberettiget fotografering og uberettiget videregivelse af optagelser. Straffelovens bestemmelser herom vedrører dog alene overvågning på et ikke frit tilgængelig sted. Page 10/10

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Jan Trzaskowski Copenhagen Business School!""! #$ E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige bestemmelser Afsenderlandsprincippet Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger Kommerciel

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil?

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Af advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat MARTIN GRÄS LIND Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

INTERNETTET. billeder - oplysninger - fysiske personer. Persondataretten. Kunst og journalistik. Ytringsfrihed. Privat brug

INTERNETTET. billeder - oplysninger - fysiske personer. Persondataretten. Kunst og journalistik. Ytringsfrihed. Privat brug INTERNETTET billeder - oplysninger - fysiske personer Persondataretten Ytringsfrihed Kunst og journalistik Privat brug Foreningen for Medieret & Entertainment OneWebDay 22.9.2009 Advokat Janne Glæsel jgl@gorrissenfederspiel.com

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski og Benjamin Lundström Jan Trzaskowski og Benjamin Lundströms artikel og checkliste vedrørende

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk Advokat Anders Valentiner-Branth Ved Stranden 18 Postboks 2034 1012 København K Telefon 77 30 40 50 Telefax 77 30 40 77 Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere MAJ 2008 INDHOLD HR-området er reguleret af persondataloven 1 Persondatalovens begreber

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013 Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013 professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet mads.bryde.andersen@jur.ku.dk Udgangspunktet

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

INFORMATION PÅ INTERNETTET

INFORMATION PÅ INTERNETTET INFORMATION PÅ INTERNETTET Hvad må offentliggøres på internettet? Hvordan skal der reageres på utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Samlæsning samarbejde

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace Persondataloven Den danske lov om behandling af persondataoplysninger kaldes PERSONDATALOVEN og det er Datatilsynet, som fører tilsyn ang. loven!! Desværre voldsomt underbemandet men de gør jo, hvad de

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondata og HR hverdagens udfordringer Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondataretlige udfordringer og HR Indhentelse af oplysninger om ansøgere Personalesagen Kontrol og overvågning af medarbejdere

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere