På sporet af Peter Heises klaverer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sporet af Peter Heises klaverer"

Transkript

1 Ture Bcrgstrørn På sporet af Peter Heises klaverer Nluseerncs arbeide nred r gistrering åfderes gcnstrnde cr naturlig nokct område, sorn ikkc pålalder sig den store intcrcsse fra publi kunx side.det anses tbr ganske indlysendc,at museernevetl,hvad der gemmer sigi dc res samlinger, hvor gcnst.rndene kommer fia, og hvor de for tldcn crphceret. I)cr er inidlertid meget iå musccr om nogen {,1,o\eder l\,rfl re era.l,, r.j:.rrenno.. '" dct sr"arer til nnsecmcs eline intentioncr og publikums I<len dq lc r rj"r bte crr grrr'r.r J rep.tr" ret i protokol e1ler databasc med alle dc tilgængelige oplpringer straks ved uotltagclsen, og gensrandcn niærkes rnetl er muscumuummel dcr for altid kl1't ter de skriftlige op\sn;ngcr sanmen med dcn frsisle :rrd. I l-r,-j:;er. r. vl, d,,nd.kr,t,nq, i 5-n protokolen oil/eler tålødngen af rlummcrct nnidler tid ofte,,\'en.c lidt" med det rcsultat, at sågen ti1 tidcr semmes sålænee, ar inqen pi rnuseer Iængtre kan hu ske, hvor de pågældcnde genst,rndc kom fia.beklagc Lgvis kan der don»6ndes genstande i samlingcn,.ler ikke kan identificeres, samtidig n, ed, at nogle genstån de,der er indlørti protokollen, ikke knn 6ndcs. V,r,rn'r. "r. -- r:r'nr. ml, r gerr."nd, i,r" roo år mcd skiftende personale, dåtligc pladsforhold og h ppe bevillinger,er nnturli -is ingen undhgelse. Det er dcrfor rneeet slædelist, xt muscct uu tåkket være ekstra tilskud lrr Kultuministeriet og KL tur- ;rrvssnrelsen hat kunnet råde bod på en de1 af for tidens syndcr ved rt genncmføre en rot l revision af gcnstandsbeholdningen i forbindclse med oprettclscn af databascn N4Ml Ge Medd././$J:rd Mulii?hnturi'k Mawn og (ldrl Aauniu Sdnliry,4llaaa.oo,). Denne revision påbcg,vudtes i zoo3 og forventes al: slotteaist tcn åf2oo8. ]sær relisionen.1 de c4.75 9o afmuseets instrumcn ter, der fi ndcs på rnuseets (se ficnnagså Medr,ht*, Jra Musilhistorist Mrscun og Carl Claudiat Sanling

2 *)'-, lltt,4. //'.r' "tz'1tu '/ / ' f t,a,,-.;l vv,-f,-' o'/-f-' 6 ''z tu*' - { " '' t ' %,4f"- l-z* ''''t 1 ''.' /,ar. h (tt fi"tt?tt -l,y:oo., :oo7), har budt på mrngc lorskellige lbtner for detektn rrbcjdc, f.eks. når unærkede nistruncnter l, rj.,,e ".. hor. r; fr,,,("1,.r ut,, i" j.,knr T"o,.L,r,.n., 1rdu"L" e,. i,,r mcnter op rnærker nicd dct samme nunmer, eller nlir der skullc unclcrsøges,om et,,mrnglcndc" nrstument ir'r1., r.r 'e j,,.d'" :r,d. r.rn'r "' lo 'e.'. ret endnu cn gar4 med en ny iileniitct son et såkjdt I dcr ti]ftide, som jeg nedenlor skal berette o, h.ll \i været så licldige også rt Lunle støttc os til ar kivmateriale rned oprindclsc udcn tir rrrlrseet, nemlig nummerbogcn tra pirnotirtrriklen Hornung &NIø11er (6ndcs nu på museets bibljotck), hvori der for hverr enkelt leverer in strunent i perioden cn. rt5o ri]1888 er ånørt køberens nåvn, srilling oli br: III]ISES I'ORSVUNDNI] KLAVER I museets acccssbnsptutokol for årene rege 1965 (en håndskevel protokol med korte besloivelser rf.rlle inllkomnc nrseumsgenstånde og dct rilhøren.le Du seunsnummm) u ds under nurnmer A z9 opliurt et railclklatr, der har tilført komponisten Peter Heise Gsto{879).Det cr h}-qget aflirmaet Hormrr g & NIøl lcr, og «rr giver er optiurt P Hciscs bo ved oiecutor kontorchelilgrl<e ogundcnisnhgsministerietho '''rpop I r,. i,f'f' Pp.,,,.t.1. ".r.'.,r.: mcd cn benæri<nirli. om, at dct indtil videre er deto neret på in sd trtioncn NIødrehie,n nrct i Velbr: Lfter at Peter Hdses cnkc, \rillelmnre (kaldct Villc), vrlr død i april rgrz, Lo[t*tede I lotlier Ploug rttllseets lcdcr, Angul HammeLich, og tilbød lbrskelligc cllikter lrn boet ud over det omljte k1arcr b1.4. nocler og et origidjm'rtuslsipt. Håomcrich ville getnc modtage kl*,'erct i sanilingcn, men plådsmångcl på ntuseet i for h,,- e edn,,,,r,.l..po,rg.'.n,.1\t,,.., nrmrnd lor N{ødrehjemmcts besqltlse, mcdl-irkc.le forrnodentlig ril, at clet erdnllbmgbuc khver blev LLd lånt til gayn og glæde for hjcmmets beboere. PLoug l, vetle Ham mcrich, at kltventrtle bln c nrleligt nærket mccl Peter Heises og musccts revn. lld ti,r nummera:9 i protokollen er der med b1y ant tilføjet udgåcrl,hred dervjdnerom,at man senere hr. \.Erct usikler på, onr klar.eret logen sindc k,m Ielkhvcr mærket A 29. X'Tødrchjcmmet pi Eschrichrs vej i VJb), \,ar cn hstitution,hvor tlrstcgangsfødende, ugiftc niødrc kume have otliol.l det irsre ir al.dcrcs brrns levetidt detblcvopretteti r9o6, nicn ncd1ryt sont institutidl i 1967, hvorele. lokrierne blev indreftct til tilbxse lia Nlødrchiemmet, og undcr gennemgrngen afmrgasnrets indhol,i tindtes cl a heller ikkc nogct taf- -58-

3 o.8tt,,,*. &z".vt r "r','*- 4, y'. /17>* /Z '.; ',an / "/ kornmunal r,uggestue. Det var således ikle mlrligt at k]ove klai erct tiibage, og vi ansi clet derirr firr atvære ilået tabi lbr museet. HET SES PEDALKLAVER I musccts semling bcfindcrdcr sig cndnu cn gcnsnnd, cler L.rr tilhørt Heise;clet drejer sig om et ped;11d.lver, også bvgget af Hornurg &lrlø1ler, indgåer i 1969 med museumsnurxneret r969-zj. PedJll.rveret har slmme r,\ r srl,. l. n,, ',, " l'erer Heise (r8:lo 1879) shdcrcdc bl.a. h os A. Il Rcrggrccn i Københdrn og iar ogsi på stndieophold i Leilzig. I varhlr lærer på Sorø Akadeni og organist i Sorø kirke, hvorefter hal slog sig ned i ltubenh.vn. Hor er mvilig kendt for sine d.nske ronnncer ogsange samtoferaer Drot og l'iarsk fra rs7a, der regles for en af århundiedets mest betydclige danske operæi : u.'.r.,/ l, oven på dete anbrn,ger et nlmindeligt klaver (talitl cllcl oprctståcrclc),ken mxn spille begge i trumcnter s.rmtntig. Dette gner teks. organister muljghed lir.at øvc sighicmmc i dagligstcn. I»useets protokol frå 1969 ct instrnmentct ;rn tørt sorrr g.rve fr.r lektc,r J. H. Mmcher, Køberhavn, "gd,rr",,'r,.<r,.1'ar'l,r l. ;,ni.. Heise". Denre formodning kunnc nu cftclplørcsvcd hje]p alhonung &X'Iø1lers numrnerbog, idet pedal klaveret v,rr nrleligr mærkct nicd ct indstcniplct pro J lrr.,r, rn r,,,8 C.n (er,erg \ '-J{.,q.,' ped;rlklaveret rar \'ggct i r87: og «r1gt til raal,.1aia &'oa r-. r Nu,. Loeert etder'ge e.. ' '" 'rmcntci i r89j rilhørtc orlianist A1b. Holn i Svcndborg, så dertir må mrn tbmode, at pedalklaleret.rllerede kortefter Heises død i 1879 varsolgri,idcrc adskiltfra det ldaver, der ha'de stietovenpå. Lr,r..r J. 'll..-,1 r.,,.' :. nre 'lr',. r.' sinets ;ndhold lykkcdcs at linde den til pedrlljaverct hønnde brnk. som Uevindleveret sammen med seh.e KøBTE NIUSEET SIT ]]GI]T INSTRUMENT TTIBÅG E? Ved gennemgangen afmusccn niagasnr landtes 1lere I Iornung & N{øllcr-nxtr!merter bl.n. et tå1ielklaver mærker med nunmcrcra5t,der i accessionsprotokollen angnes som købt rffru K.Jcnscn i rl+o, mcn udcn rndrc oplysninger Dette ldaver hrr prodr-rktionsnum meret 5242.!} mtinemæssjgt opslag hos FtomuDg & Iløllcrr-istc, at dcne klaver vrr b)-qget i 1866 og for os heft overrrskerde solgttl1tanl. phil. P Hen+ $ø 59-

4 \. ; nr!,-,1.-), z ft /i.,,z i,ttl:* t I 1: I l', i':,- 1, i"ø*-,,t,t- l i /ez,4azzl I(unne det tærkes, at derte var klavcrct tra Mødrehjemmct, som efier en tid hos fru K. Jensen nu blev købt tilbage til muscer? Fåktisk svarede må- Icnc påa 57gånske godt overens med de mål,dervar angivet for det lorsmndne A 29, og cn gennemgang af Hornung & Møllers nummerbog viste, at Heise ikl.e købte andre instrumentcr lra lirmaet - i hvert fald ihke direlte. Et nærmcre studium if museets materiale om det,forsvundne" klaver A 29 og det nu fundnc Ded nummeret A 57 afl«æftcde imntlertid denne teod. I slutningen af rgao'erne lavede museers leder Codt lred Skjernc, nogle lorarbejder til et n1,t katalog over museets instrumenter et katrlog, dcr skulle supplere dct sidst udgivre lrr r9o9. Kataloget sku11e have væ ret klar ti1 museers 5o års jubilæum i ryas, men nåede dog aldrig frem til en udgivelse. I disse papirer anlircs begge klaverer A z9 og A 5I lørstnajvnte rævnes sia dig somudlånt til Mødrehje mmct, mens sidstnævnte nu betesnes som skænket af(ikke købt af) ltu K.Jen Flcre oplysninger var der i el nota. i museets arkiv skevet d.,6. april 1967 afden daværende bibliotekar, Sigurd Berg. Han refererer en telcfi,nsamtale med lru Ingrid l'lum, davarende form.md for N4ødrehjemnicts bestyrelse. Grunden ti1 Ingrid Plums henvendelse var, at Nlødreh.jemmet ønkede at tilbagelcvcrc ct klaver, 1ånt på museet, d.r det lorcstod en stor ombygning.rf huset den løromtelte n retning fhuset til mg gestue. Der var dogvel at mærke ikle tale om Heises klaver; dene vltr ifø1ge lngrid Pluni tilbagcleveret for længe sidcn og omblttet med et andet jnsiumcnt fra Claudius S'.rm1ing. Historien melder ikke nogei onl, hvilkel ano.l ll, cr do nc r a rale or. e ler hror" u det i givet fjd blev return ereftil muscct. Når Ivlødrc emmet i 1967 oplvser at Hciscs klaver,,for længsl'et tilbagclcveret, kan det udmærkerværc skct inder r94o,jå måske atlerede i r93a, da Nlaria Ploug udtrådte af hjemmcts bestyrelsq formodentlig landtcs PctcrIIeisest trelklaver gedorenet ncd hars pedrlklaver for første g.ng i mere end roo år The o thnt ott bclo" d to the Dank,.atu?avt Pe./ Hese 'qldft?id th cret ledtu;fi l)n Flallidkafol /h./n!r tiw h nue t*dn roa Pha t a : Kaniud Hi art is.

5

6 It o't t /qr",,7, *;/-t'lt--.; Piarofabrikker Hornung & N{øllers opus 52a2 fra 1866 cr fo.st net ned er dekorativ signaturmedi sarplalctte. TAe?htu.lhtør lklnøg U Møtkr\ oplt 54,f.atur86a d n.turrtit! ;n\ti?tio tuith ' Ph.to: Krtui a Hi.ftIinr. der i 1967 medarbejdere eller bestyrelscme dlenmer, der kunnc huske de ca.3o tu tilbage i tiden. Hvis dct cr rigtis, må opl!'sningerne i museets pepircromkøb eller gavc lia fru K.Jensen til gengæ1d være forkerrc. En mulig forkladng på dette kan mrc,at klaveret ikke srraks ved tilbqelevcringen tia Mødrehjenimct blev mærket nicd sit oprirdelige nummer. Heretier ku dct havc stået opmagasineret P:r et mindte tilgængeligt sted og cr tirst i r94o blevet indført i protokollen,hvor det itke Iængcrc blev gelkendt som Hcises klaver, men lorekslet med et andctinstrurnent. Spørgsmålct om, hvilket afmusccs andre kl.rverer tier så tirktisk stxmmer &a fru I(Jensen, kan vi dcsvtrre HEISES ARREJDSPLADS GENSKABT Txkkervære 6muet Hormrng &X{ø[ers omhl'ggeli8"t lørte protokol kan i,i være sikre tå,atkhlerei A 57 og pcdalklar.eret 1969 :3 faktisk lur tilhørt llcise, og da målene oqså stemmer,taler sandsynligheden yocmere li,r, na 57 er idcntisk med det forsrundne A z9 HvornåJ og hvorlor dcnnc fi,rveksling har lirndet sted, kan lkle siges racd sildrerl ed, mcn selv med mrn gc ibne spørgsmrl1 krn vi glæde os over, at det nu har været muligt at slette A,9 tra listen over manglcndc instrumenter og ovcr, at klaver og pcdalklaver efter,.j lde..,,r (ar.rm'+ogg',, i J,\k, HF.e.., L, J p'-,l..om\o-r,,n'.t.

7 ,. o.j;-.r, Pedrl{averets onfång er lidt over to oktxver NID kan wdcligt sc sporcnc cftcr dcn klar-cråænk, dcr oprindclig hørtetilinstru entet. 't l). an!^\ afth.lnhl!;tna i\ tit)'.ttu1x\ 116 n tu n.t\ '/ nr\ rl h n6i nøtant n.bntingtr tbt ;hntututrl tr nerth!n;! Pboto Kdnjttt HJotlljtl 63

8 On the Track of Peter Heise's Pianos Thc composer Peter Heisci qu.lre piano, rnade by I Iornung & Mø[er, was donrted to the muscum in Flovever, it was tot moi'cd to the prenises of tlre useum, but was lcnt to N'lødtehjelnnrci, a chårity organisrtion for urmaricd women in Copenhagcn. No renirls ir thc liles show tliat the piano was evcr returned to the muscum, and rhc piano rvas not lound during the invcntory of the rnusetm's storehouscwhichhas bccngoingon since 2003.As the N{ødrc\emw* dosed down es exlv as in 1967, thc piano rvas consideredlost. Howcvcr, the invcntot, brought out anodtr square piaoo - :Llso mrde by Iloroung &.Nløl1er rnd lvith the samc dnnensions r Heise's instrument' According to the jourml ilvrs bought from NIrs. I(.Jenscn in 19a0. llowever all Hornung & N{øller instruments were marked with a mrnulactue llrmber md lookingupthis numberinthc factory s salcsjournal suryrisifilly proved that this piano was in iirct l']cter Heisc's Pitulo now mxrkc.l witlr anotherinventory nurrrber Furthetmore, the museumt collcctions jnclude a pedel piaro, on top oi which the squarcpiaro usedto stancl;wc are now in the luclr situåtion whcre wc cårl reuni{,v the two tianos md thus recre,rte t'cterheisc s rvor$lacc' -64

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ROS r ensklb og batanc Pr.31 aos $ 2m9 side I afc. Rorvig Sejlklub. Regnskab 2008/2009. Balance pr. 3l august 2009.

ROS r ensklb og batanc Pr.31 aos $ 2m9 side I afc. Rorvig Sejlklub. Regnskab 2008/2009. Balance pr. 3l august 2009. ROS r ensklb og batanc Pr.31 aos $ 2m9 side I afc ffi Rorvig Sejlklub Regnskab 2008/2009 Balance pr. 3l august 2009 Budget 2009/2010 Godkeldt pa forening ns gene.alforsamling detr Regnskabsar 01.09.2008

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015.

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015. Køge Boligselskab Til beboerne i Boskovparken 16. december 2OI4 lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem I forbindelse med installeringen af nyt adgangs- og betalingssystem, vilvaskeriet være lukket

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

ahwrl T\- Aftale .','i., 1 t. t,,ii/'\,iy' "-- (, rrtcllertt "l'radirlg Vesterlundve.i l-5 2730 l-lerlev CVR rrr. 3034649 (ksber)

ahwrl T\- Aftale .','i., 1 t. t,,ii/'\,iy' -- (, rrtcllertt l'radirlg Vesterlundve.i l-5 2730 l-lerlev CVR rrr. 3034649 (ksber) ahwrl T\- rrtcllertt og "l'radirlg Cauguin APS Vesterlundve.i l-5 2730 l-lerlev CVR rrr. 3034649 (ksber) (iauguin Auktioner APS Vesterlundve.i l5?7-10 Herlcv ClVl( rtr 25q-l'11t65 ( selger) Aftale er cler

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

OTTE NYE AKTIVITETSPLADSER I ALBERTSLUND SYD GIV DIN MENING TIL KENDE BEBOERHORING I PERIODEN 14. OKTOBER TIL 4. NOVEIVIBER 2006.

OTTE NYE AKTIVITETSPLADSER I ALBERTSLUND SYD GIV DIN MENING TIL KENDE BEBOERHORING I PERIODEN 14. OKTOBER TIL 4. NOVEIVIBER 2006. OTTE NYE AKTIVITETSPLADSER I ALBERTSLUND SYD BEBOERHORING I PERIODEN 14. OKTOBER TIL 4. NOVEIVIBER 2006. GIV DIN MENING TIL KENDE INFORMATIONSMODE I KONGSHOLMCENTRET ONSDAG D,25. OKTOBER KL. 19.30 BAGGRUND:

Læs mere

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Hyppigheds- og associationsmål Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Læringsmål Incidens Incidens rate Incidens proportion Prævalens proportion

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Prøvegravningsberetning for planlagt etablering af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer 03. 01.09 Matrikel

Læs mere

Midt i det hele, 120 x 150 cm, 2012

Midt i det hele, 120 x 150 cm, 2012 . -. i f# ' "'S 1. b #, r. - 10 Mid i de hele, 120 x 150 cm, 2012 Mellem id og sed Om Karen Gabel Madsens senese malerier Siden sluningen af 1990'erne bar Karen Gabel Madsen uduikle e maleri, der

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Hjælpetrænerkursus i Vejle

Hjælpetrænerkursus i Vejle 30-10-10 Hjælpetrænerkursus i Vejle Opvarmningsøvelse: Sommerfugl lnstruktøren udpeger en eller flere fangere. Resten af holdet løber rundt mellem hinanden. Hvis man bliver fanget, stiller man sig med

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

"En udstilling pd Kastrupgdrd" Nr. 11 - december 1999 T&rnby I{orrrrrrrne s Lokalhistoriske Sarnlins

En udstilling pd Kastrupgdrd Nr. 11 - december 1999 T&rnby I{orrrrrrrne s Lokalhistoriske Sarnlins "En udstilling pd Kastrupgdrd" Nr. 11 - december 1999 T&rnby I{orrrrrrrne s Lokalhistoriske Sarnlins Fonidebille.let: En ctf vognene fra tipvognstoget pd Sdllholm Vognen er risget til med sejl og er her

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Mødedeltagere: Jørn, Jonna, Lone og Alan. Referent: Alan Mortensen. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt. 2.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax:

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax: Regnskab 20L3 31-12-2tr2 3r-tz-2013 CVR-Nr. : 34018863 Telefon 270232488 Fax: Sidenr: I Påtegning: Regnskabet er gennemgået, og der er foretaget stikprøvekontrol af forskellige konti og bilag. Det er min

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Sønderjyl ands Revision Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Årsregnskab 2013 D.r u lirtrs!! rsr.r kr.,m! l^.tgnrtrb 1. jrrur ir. Bsr)relse o-{ den dasliee kdelse hr! drss ddo athsr ia.!snskabcrlor

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hqr du hrct til ot deltoge til fellesspisning? Formand Kurt Podersen tlf.: 58 26 0l 3t. Kassorer Kenneth Pedersen MCaeveJ 44, Dianalund

Hqr du hrct til ot deltoge til fellesspisning? Formand Kurt Podersen tlf.: 58 26 0l 3t. Kassorer Kenneth Pedersen MCaeveJ 44, Dianalund $b@% u 2o0g-10 Nr. 2 -.Nov.2009 Nilsse Og Omegns Beboerforening (NOOB) har til form6l, at skabe ob ststte nye, samt igangvercnde aktivileter til gavn for bebocme (medlemmemc) i omradet. Boltyrelson Formand

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Turen i MATAS var ret Hele tiden måtte man I være på vagt for ikke at Kajs Avis sidst i dec. 2012 - nr.24 - side 12 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Flareskov-Værløse

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Mr 95cI. Digitalur. med integrerede kredslgb

Mr 95cI. Digitalur. med integrerede kredslgb Mr 95cI Digitalur med integrerede kredslgb * Man har igennem tiderne kravet st@rre npjagtighecl af tidsbestemmelserne, ikke mindst inden for rumforskning og astronomi. Til disse anvenderser har man udviklet

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hermed fremsendes indsigelse og to forslag til Lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup.

Hermed fremsendes indsigelse og to forslag til Lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup. Fra: Jan Laustsen Sendt: 11. december 2016 23:51 Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); Alex Tolstrup Emne: ndsigelse og forslag vedrørende Lokalplan 6-1-108 - Boliger, Gammel Viborgvej,

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma bolig skovshoved 25A KARISMATISKE KV DRATMETER en smykkedesigner, der lave fingerringe: Hun kan sammensatte mobler og farver, sd hver kvadratmeter oser af personlig karisma mykkedesigneten Rebecca Elbek

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

* Handelsbanken reg nr. 0894 konto nr: 1003517

* Handelsbanken reg nr. 0894 konto nr: 1003517 ENERGINET.DK Kirsten Veiling Andersen cvr 28980671 Tonne Kjærsvej65 7000 Fredericia Danmark lnvoice Regningsnummer 39101 Dato: Konto: Ankomst: Afrejse: CRV/Se-nr: Side: 3441 31 57691 1 1t3 09:13:30 Kasse/Nr.

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere