På sporet af Peter Heises klaverer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sporet af Peter Heises klaverer"

Transkript

1 Ture Bcrgstrørn På sporet af Peter Heises klaverer Nluseerncs arbeide nred r gistrering åfderes gcnstrnde cr naturlig nokct område, sorn ikkc pålalder sig den store intcrcsse fra publi kunx side.det anses tbr ganske indlysendc,at museernevetl,hvad der gemmer sigi dc res samlinger, hvor gcnst.rndene kommer fia, og hvor de for tldcn crphceret. I)cr er inidlertid meget iå musccr om nogen {,1,o\eder l\,rfl re era.l,, r.j:.rrenno.. '" dct sr"arer til nnsecmcs eline intentioncr og publikums I<len dq lc r rj"r bte crr grrr'r.r J rep.tr" ret i protokol e1ler databasc med alle dc tilgængelige oplpringer straks ved uotltagclsen, og gensrandcn niærkes rnetl er muscumuummel dcr for altid kl1't ter de skriftlige op\sn;ngcr sanmen med dcn frsisle :rrd. I l-r,-j:;er. r. vl, d,,nd.kr,t,nq, i 5-n protokolen oil/eler tålødngen af rlummcrct nnidler tid ofte,,\'en.c lidt" med det rcsultat, at sågen ti1 tidcr semmes sålænee, ar inqen pi rnuseer Iængtre kan hu ske, hvor de pågældcnde genst,rndc kom fia.beklagc Lgvis kan der don»6ndes genstande i samlingcn,.ler ikke kan identificeres, samtidig n, ed, at nogle genstån de,der er indlørti protokollen, ikke knn 6ndcs. V,r,rn'r. "r. -- r:r'nr. ml, r gerr."nd, i,r" roo år mcd skiftende personale, dåtligc pladsforhold og h ppe bevillinger,er nnturli -is ingen undhgelse. Det er dcrfor rneeet slædelist, xt muscct uu tåkket være ekstra tilskud lrr Kultuministeriet og KL tur- ;rrvssnrelsen hat kunnet råde bod på en de1 af for tidens syndcr ved rt genncmføre en rot l revision af gcnstandsbeholdningen i forbindclse med oprettclscn af databascn N4Ml Ge Medd././$J:rd Mulii?hnturi'k Mawn og (ldrl Aauniu Sdnliry,4llaaa.oo,). Denne revision påbcg,vudtes i zoo3 og forventes al: slotteaist tcn åf2oo8. ]sær relisionen.1 de c4.75 9o afmuseets instrumcn ter, der fi ndcs på rnuseets (se ficnnagså Medr,ht*, Jra Musilhistorist Mrscun og Carl Claudiat Sanling

2 *)'-, lltt,4. //'.r' "tz'1tu '/ / ' f t,a,,-.;l vv,-f,-' o'/-f-' 6 ''z tu*' - { " '' t ' %,4f"- l-z* ''''t 1 ''.' /,ar. h (tt fi"tt?tt -l,y:oo., :oo7), har budt på mrngc lorskellige lbtner for detektn rrbcjdc, f.eks. når unærkede nistruncnter l, rj.,,e ".. hor. r; fr,,,("1,.r ut,, i" j.,knr T"o,.L,r,.n., 1rdu"L" e,. i,,r mcnter op rnærker nicd dct samme nunmer, eller nlir der skullc unclcrsøges,om et,,mrnglcndc" nrstument ir'r1., r.r 'e j,,.d'" :r,d. r.rn'r "' lo 'e.'. ret endnu cn gar4 med en ny iileniitct son et såkjdt I dcr ti]ftide, som jeg nedenlor skal berette o, h.ll \i været så licldige også rt Lunle støttc os til ar kivmateriale rned oprindclsc udcn tir rrrlrseet, nemlig nummerbogcn tra pirnotirtrriklen Hornung &NIø11er (6ndcs nu på museets bibljotck), hvori der for hverr enkelt leverer in strunent i perioden cn. rt5o ri]1888 er ånørt køberens nåvn, srilling oli br: III]ISES I'ORSVUNDNI] KLAVER I museets acccssbnsptutokol for årene rege 1965 (en håndskevel protokol med korte besloivelser rf.rlle inllkomnc nrseumsgenstånde og dct rilhøren.le Du seunsnummm) u ds under nurnmer A z9 opliurt et railclklatr, der har tilført komponisten Peter Heise Gsto{879).Det cr h}-qget aflirmaet Hormrr g & NIøl lcr, og «rr giver er optiurt P Hciscs bo ved oiecutor kontorchelilgrl<e ogundcnisnhgsministerietho '''rpop I r,. i,f'f' Pp.,,,.t.1. ".r.'.,r.: mcd cn benæri<nirli. om, at dct indtil videre er deto neret på in sd trtioncn NIødrehie,n nrct i Velbr: Lfter at Peter Hdses cnkc, \rillelmnre (kaldct Villc), vrlr død i april rgrz, Lo[t*tede I lotlier Ploug rttllseets lcdcr, Angul HammeLich, og tilbød lbrskelligc cllikter lrn boet ud over det omljte k1arcr b1.4. nocler og et origidjm'rtuslsipt. Håomcrich ville getnc modtage kl*,'erct i sanilingcn, men plådsmångcl på ntuseet i for h,,- e edn,,,,r,.l..po,rg.'.n,.1\t,,.., nrmrnd lor N{ødrehjemmcts besqltlse, mcdl-irkc.le forrnodentlig ril, at clet erdnllbmgbuc khver blev LLd lånt til gayn og glæde for hjcmmets beboere. PLoug l, vetle Ham mcrich, at kltventrtle bln c nrleligt nærket mccl Peter Heises og musccts revn. lld ti,r nummera:9 i protokollen er der med b1y ant tilføjet udgåcrl,hred dervjdnerom,at man senere hr. \.Erct usikler på, onr klar.eret logen sindc k,m Ielkhvcr mærket A 29. X'Tødrchjcmmet pi Eschrichrs vej i VJb), \,ar cn hstitution,hvor tlrstcgangsfødende, ugiftc niødrc kume have otliol.l det irsre ir al.dcrcs brrns levetidt detblcvopretteti r9o6, nicn ncd1ryt sont institutidl i 1967, hvorele. lokrierne blev indreftct til tilbxse lia Nlødrchiemmet, og undcr gennemgrngen afmrgasnrets indhol,i tindtes cl a heller ikkc nogct taf- -58-

3 o.8tt,,,*. &z".vt r "r','*- 4, y'. /17>* /Z '.; ',an / "/ kornmunal r,uggestue. Det var således ikle mlrligt at k]ove klai erct tiibage, og vi ansi clet derirr firr atvære ilået tabi lbr museet. HET SES PEDALKLAVER I musccts semling bcfindcrdcr sig cndnu cn gcnsnnd, cler L.rr tilhørt Heise;clet drejer sig om et ped;11d.lver, også bvgget af Hornurg &lrlø1ler, indgåer i 1969 med museumsnurxneret r969-zj. PedJll.rveret har slmme r,\ r srl,. l. n,, ',, " l'erer Heise (r8:lo 1879) shdcrcdc bl.a. h os A. Il Rcrggrccn i Københdrn og iar ogsi på stndieophold i Leilzig. I varhlr lærer på Sorø Akadeni og organist i Sorø kirke, hvorefter hal slog sig ned i ltubenh.vn. Hor er mvilig kendt for sine d.nske ronnncer ogsange samtoferaer Drot og l'iarsk fra rs7a, der regles for en af århundiedets mest betydclige danske operæi : u.'.r.,/ l, oven på dete anbrn,ger et nlmindeligt klaver (talitl cllcl oprctståcrclc),ken mxn spille begge i trumcnter s.rmtntig. Dette gner teks. organister muljghed lir.at øvc sighicmmc i dagligstcn. I»useets protokol frå 1969 ct instrnmentct ;rn tørt sorrr g.rve fr.r lektc,r J. H. Mmcher, Køberhavn, "gd,rr",,'r,.<r,.1'ar'l,r l. ;,ni.. Heise". Denre formodning kunnc nu cftclplørcsvcd hje]p alhonung &X'Iø1lers numrnerbog, idet pedal klaveret v,rr nrleligr mærkct nicd ct indstcniplct pro J lrr.,r, rn r,,,8 C.n (er,erg \ '-J{.,q.,' ped;rlklaveret rar \'ggct i r87: og «r1gt til raal,.1aia &'oa r-. r Nu,. Loeert etder'ge e.. ' '" 'rmcntci i r89j rilhørtc orlianist A1b. Holn i Svcndborg, så dertir må mrn tbmode, at pedalklaleret.rllerede kortefter Heises død i 1879 varsolgri,idcrc adskiltfra det ldaver, der ha'de stietovenpå. Lr,r..r J. 'll..-,1 r.,,.' :. nre 'lr',. r.' sinets ;ndhold lykkcdcs at linde den til pedrlljaverct hønnde brnk. som Uevindleveret sammen med seh.e KøBTE NIUSEET SIT ]]GI]T INSTRUMENT TTIBÅG E? Ved gennemgangen afmusccn niagasnr landtes 1lere I Iornung & N{øllcr-nxtr!merter bl.n. et tå1ielklaver mærker med nunmcrcra5t,der i accessionsprotokollen angnes som købt rffru K.Jcnscn i rl+o, mcn udcn rndrc oplysninger Dette ldaver hrr prodr-rktionsnum meret 5242.!} mtinemæssjgt opslag hos FtomuDg & Iløllcrr-istc, at dcne klaver vrr b)-qget i 1866 og for os heft overrrskerde solgttl1tanl. phil. P Hen+ $ø 59-

4 \. ; nr!,-,1.-), z ft /i.,,z i,ttl:* t I 1: I l', i':,- 1, i"ø*-,,t,t- l i /ez,4azzl I(unne det tærkes, at derte var klavcrct tra Mødrehjemmct, som efier en tid hos fru K. Jensen nu blev købt tilbage til muscer? Fåktisk svarede må- Icnc påa 57gånske godt overens med de mål,dervar angivet for det lorsmndne A 29, og cn gennemgang af Hornung & Møllers nummerbog viste, at Heise ikl.e købte andre instrumentcr lra lirmaet - i hvert fald ihke direlte. Et nærmcre studium if museets materiale om det,forsvundne" klaver A 29 og det nu fundnc Ded nummeret A 57 afl«æftcde imntlertid denne teod. I slutningen af rgao'erne lavede museers leder Codt lred Skjernc, nogle lorarbejder til et n1,t katalog over museets instrumenter et katrlog, dcr skulle supplere dct sidst udgivre lrr r9o9. Kataloget sku11e have væ ret klar ti1 museers 5o års jubilæum i ryas, men nåede dog aldrig frem til en udgivelse. I disse papirer anlircs begge klaverer A z9 og A 5I lørstnajvnte rævnes sia dig somudlånt til Mødrehje mmct, mens sidstnævnte nu betesnes som skænket af(ikke købt af) ltu K.Jen Flcre oplysninger var der i el nota. i museets arkiv skevet d.,6. april 1967 afden daværende bibliotekar, Sigurd Berg. Han refererer en telcfi,nsamtale med lru Ingrid l'lum, davarende form.md for N4ødrehjemnicts bestyrelse. Grunden ti1 Ingrid Plums henvendelse var, at Nlødreh.jemmet ønkede at tilbagelcvcrc ct klaver, 1ånt på museet, d.r det lorcstod en stor ombygning.rf huset den løromtelte n retning fhuset til mg gestue. Der var dogvel at mærke ikle tale om Heises klaver; dene vltr ifø1ge lngrid Pluni tilbagcleveret for længe sidcn og omblttet med et andet jnsiumcnt fra Claudius S'.rm1ing. Historien melder ikke nogei onl, hvilkel ano.l ll, cr do nc r a rale or. e ler hror" u det i givet fjd blev return ereftil muscct. Når Ivlødrc emmet i 1967 oplvser at Hciscs klaver,,for længsl'et tilbagclcveret, kan det udmærkerværc skct inder r94o,jå måske atlerede i r93a, da Nlaria Ploug udtrådte af hjemmcts bestyrelsq formodentlig landtcs PctcrIIeisest trelklaver gedorenet ncd hars pedrlklaver for første g.ng i mere end roo år The o thnt ott bclo" d to the Dank,.atu?avt Pe./ Hese 'qldft?id th cret ledtu;fi l)n Flallidkafol /h./n!r tiw h nue t*dn roa Pha t a : Kaniud Hi art is.

5

6 It o't t /qr",,7, *;/-t'lt--.; Piarofabrikker Hornung & N{øllers opus 52a2 fra 1866 cr fo.st net ned er dekorativ signaturmedi sarplalctte. TAe?htu.lhtør lklnøg U Møtkr\ oplt 54,f.atur86a d n.turrtit! ;n\ti?tio tuith ' Ph.to: Krtui a Hi.ftIinr. der i 1967 medarbejdere eller bestyrelscme dlenmer, der kunnc huske de ca.3o tu tilbage i tiden. Hvis dct cr rigtis, må opl!'sningerne i museets pepircromkøb eller gavc lia fru K.Jensen til gengæ1d være forkerrc. En mulig forkladng på dette kan mrc,at klaveret ikke srraks ved tilbqelevcringen tia Mødrehjenimct blev mærket nicd sit oprirdelige nummer. Heretier ku dct havc stået opmagasineret P:r et mindte tilgængeligt sted og cr tirst i r94o blevet indført i protokollen,hvor det itke Iængcrc blev gelkendt som Hcises klaver, men lorekslet med et andctinstrurnent. Spørgsmålct om, hvilket afmusccs andre kl.rverer tier så tirktisk stxmmer &a fru I(Jensen, kan vi dcsvtrre HEISES ARREJDSPLADS GENSKABT Txkkervære 6muet Hormrng &X{ø[ers omhl'ggeli8"t lørte protokol kan i,i være sikre tå,atkhlerei A 57 og pcdalklar.eret 1969 :3 faktisk lur tilhørt llcise, og da målene oqså stemmer,taler sandsynligheden yocmere li,r, na 57 er idcntisk med det forsrundne A z9 HvornåJ og hvorlor dcnnc fi,rveksling har lirndet sted, kan lkle siges racd sildrerl ed, mcn selv med mrn gc ibne spørgsmrl1 krn vi glæde os over, at det nu har været muligt at slette A,9 tra listen over manglcndc instrumenter og ovcr, at klaver og pcdalklaver efter,.j lde..,,r (ar.rm'+ogg',, i J,\k, HF.e.., L, J p'-,l..om\o-r,,n'.t.

7 ,. o.j;-.r, Pedrl{averets onfång er lidt over to oktxver NID kan wdcligt sc sporcnc cftcr dcn klar-cråænk, dcr oprindclig hørtetilinstru entet. 't l). an!^\ afth.lnhl!;tna i\ tit)'.ttu1x\ 116 n tu n.t\ '/ nr\ rl h n6i nøtant n.bntingtr tbt ;hntututrl tr nerth!n;! Pboto Kdnjttt HJotlljtl 63

8 On the Track of Peter Heise's Pianos Thc composer Peter Heisci qu.lre piano, rnade by I Iornung & Mø[er, was donrted to the muscum in Flovever, it was tot moi'cd to the prenises of tlre useum, but was lcnt to N'lødtehjelnnrci, a chårity organisrtion for urmaricd women in Copenhagcn. No renirls ir thc liles show tliat the piano was evcr returned to the muscum, and rhc piano rvas not lound during the invcntory of the rnusetm's storehouscwhichhas bccngoingon since 2003.As the N{ødrc\emw* dosed down es exlv as in 1967, thc piano rvas consideredlost. Howcvcr, the invcntot, brought out anodtr square piaoo - :Llso mrde by Iloroung &.Nløl1er rnd lvith the samc dnnensions r Heise's instrument' According to the jourml ilvrs bought from NIrs. I(.Jenscn in 19a0. llowever all Hornung & N{øller instruments were marked with a mrnulactue llrmber md lookingupthis numberinthc factory s salcsjournal suryrisifilly proved that this piano was in iirct l']cter Heisc's Pitulo now mxrkc.l witlr anotherinventory nurrrber Furthetmore, the museumt collcctions jnclude a pedel piaro, on top oi which the squarcpiaro usedto stancl;wc are now in the luclr situåtion whcre wc cårl reuni{,v the two tianos md thus recre,rte t'cterheisc s rvor$lacc' -64

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe # ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe.a t'- + September 1982. Dansk Fffiohistorisk Selskab Forsiden: Selvportræt af Frederikshavns første fast etablerede fotograf, Diderich Christian Blicher (1815-1887), der

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening j tssn 0908-858X Postbesørget blad LIE 1 ti5 rifil-- IIIELS Bol'lHoLT =o9 -lel.trret-l Liil.lGEl'lHRI(E'..l f, LILET:lLLE 5162 I.IESTER SKERl..l I 576e Ll e."le I HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING BYFORENINGEN.FOR ODENSE.Nr. J J 998. ( 27 / 12 97) I I I ':}... I... "' ~'., :~'t ~ I lordag d. 3. janllar 1998 OnlNprisclI liddclcs torsdag d. 15. janu3/' onsdag d. 21. januar onsdag d. 28. j'lßuar fredag

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet

o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet En guide til'kom godt igang med frivillige, Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.rt-riithologisk for århus ant, Fore_ Søravnen L/77 Søravnen lltt KCCL. J6rn rjskilctsen oq Lars Abraharnscn ilak til Lisbeth, Flenrlning, Herning, Christian?egninger: Jenr-r 0regersen. l'oto: iied. hvor in:'.;et andet er anført. L,ed er '

Læs mere