Processkolen i Kalundborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processkolen i Kalundborg."

Transkript

1 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 1 Undervisningsplan for Industrioperatør Særligt tilrettelagt voksenforløb på 2 x 8 uger Procesindustri Efter bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 Voksenforløb for elever med forudsætninger på niveau med afslutningen af grundforløb oktober 2012 EUC Nordvestsjælland Processkolen i Kalundborg.

2 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 2

3 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 INDLEDNING... 5 Uddannelsens varighed og struktur... 6 Uddannelsens mål ifølge bekendtgørelsen:... 8 Taksonomi... 9 Pædagogiske overvejelser: Opdeling i undervisningsfag Tværfaglige samarbejder Projekter Virksomhedsbesøg Eksterne undervisere Samarbejde med praktikvirksomhederne Afgrænsning af voksen-industrioperatør Fordeling imellem praktik og teori Servicemål Skolen: Lokaler: Udstyr: Sprinklervæskeanlæg Drikkevareanlæg Popkornanlæg Pumpeanlæg Chokoladepastilanlæg CIP-anlæg Pasteuriseringsanlæg Faststofanlæg Mejerianlæg Novo Øen UNDERVISNINGENS MÅL Grundforløbet FREMMEDSPROG NIVEAU E, Engelsk... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. MATEMATIK NIVEAU F Diagramforståelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Montageteknik... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Styring... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Produktudvikling, produktion og service... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. URO-fag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hovedforløbet Produktion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejlfinding, reparation og vedligehold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Arbejdsorganisering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 4 UNDERVISNINGSFAG Grundfag: Matematik niveau F Grundfag: Engelsk, niveau F Valgfag: PC-kørekort Industrioperatør, H1 og H2 skoleperiode P & P Kemi: SRO Engelsk BEDØMMELSESPLAN FOR INDUSTRIOPERATØRUDDANNELSEN Løbende bedømmelse Standpunkt ved afslutning af skoleperiode Eksamen Fremmedsprog niveau E Matematik Skolebevis Afsluttende prøve timers teoretisk prøve timers praktisk prøve Elevers tilbagemelding Løbende uformel tilbagemelding Afsluttende evaluering Samarbejde med praktikvirksomheder Skoleerklæringer Evalueringsmøder Mestermøder Bilag: Skoleerklæring... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag: Skolevejledning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Billag: Uddannelsesbog/Arbejdsjournal indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

5 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 5 Indledning Udarbejdelsen af denne undervisningsplan har taget sit udgangspunkt i 4 grundlæggende begreber: - helhedsorientering - tværfaglighed - kvalitet - funktionalitet Det har været målet for udviklingsgruppen at leve op til erhvervsskolelovens målsætning omkring helhedsorientering i undervisningen. Det har medført, at der i hele uddannelsesforløbet er lagt vægt på elementer, der kan bringe helheden i centrum. Det kan være projekter eller virksomhedsbesøg, men også i den daglige undervisning. Tværfagligheden er indarbejdet så mange steder som muligt. Emner der har relation til flere fag behandles i sammenhæng. F. eks. indgår et projekt i fremstilling af sprinklervæske i forløbet. Her indgår kemi, der indgår kendskab til procesanlæg til destillation og dosering og kendskab til PLC-styring. Resultatet af projektet beskrives i en rapport, som udføres rent praktisk i teknisk databehandling. Det er vigtigt at sikre kvalitet i undervisningen. Det sikrer vi bl. a. ved at evaluere både elever, undervisere og materiale Denne undervisningsplan omhandler industrioperatøruddannelsens skoleperiode H1 og H2 i et specielt forløb tilrettelagt for voksne i procesindustrien, hvor undervisningen kan gennemføres på 16 uger, fordi der stilles specille strenge krav til optagelse på forløbet, og der derfor kan opnås merit. Planen bygger på, at der gives merit for to af de fire 8 ugers moduler den eksamplariske vejledning anbefaler. Der gives merit, så de 3 første 8 ugers moduler kan gennemføres på et 8 ugers modul. Skoleperioderne betegnes H1 og H2, da størsteparten af indholdet er sammenfaldende med indholdet af hovedforløbet på ungdomsuddannelsen. Industrioperatører uddannet efter denne plan vil kunne gennemføre en procesoperatøruddannelse med merit efter bestemmelser for procesoperatøruddannelsen. Vi gør opmærksom på, at der ikke vil foreligge en endelig udgave af undervisningsplanen, idet vi betragter arbejdet med udarbejdelsen som en dynamisk proces, der gerne skulle afspejle den omverden vi, som undervisningsinstitution, befinder os i. Dette betyder f.eks. at ønsker fra erhvervslivet, nye pædagogiske tiltag, nye ideer til undervisningens indhold o.s.v., vil medføre en løbende revision. Det er også lærergruppens intention, at der efter hver gennemført skoleperiode, i samråd med elever og praktikvirksomheder, kan ske en evaluering af planen. Denne undervisningsplan består dels af en generel del, der går igen i de øvrige undervisningsplaner for industrioperatøruddannelsen, dels af en skoleperiodespecifik del, der omhandler de fag og forhold, der udelukkende vedrører skoleperiode H1 og H2. Denne uddannelsesplan er godkendt af Kalundborg Erhvervsskole xxxx 2002.

6 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 6 Uddannelsens varighed og struktur Denne plan tager sit udgangspunkt i bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012, Bekendtgørelse om uddannelsen i den erhversfaglige fællesindgang produktion og udvikling, bilag 6: industrioperatører. Industrioperatøruddannelsen er som basis en ungdomsuddannelse som varer 2 år og afsluttes efter skoleperiode H2. Uddannelsen starter med et grundforløb indenfor indgangen Praduktion og udvikling. Forløbet er udformet efter 54 i BEK 1514 af 15/12/2010 afsnittet om GODSKRIVNING. 54: Godskrivning 54. Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kompetencer i øvrigt. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning efter stk. 2-4 og i øvrigt efter reglerne om den enkelte uddannelse og andre regler om godskrivning. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden, jf. 57 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. En elev, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt kan få godskrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af elevens reelle eller formelle kompetencer, kan stige på en uddannelse eller et kompetencegivende trin på grundlag af en individuel vurdering af elevens kompetencer. Det faglige udvalg fastsætter varigheden af praktikuddannelsen. Stk. 3. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Stk. 4. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, eleven fritages for, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Skolen kan gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Stk. 6. I tilfælde hvor skolen træffer bestemmelse om afkortning af skoleundervisningen med mere end 4 uger for elever med uddannelsesaftale, skal skolen, hvis ikke andet er fastsat i reglerne om uddannelsen, underrette vedkommende faglige udvalg herom med henblik på udvalgets afgørelse om afkortning af den samlede uddannelsestid. Stk. 7. Det skal af grundforløbsbeviset, skolebeviset eller skolevejledningen fremgå, om der er sket godskrivning, og på hvilket grundlag dette er sket. Skolen har for elever der følger det her beskrevne forløb fastsat skoletiden til 2 x 8 uger, og har anmodet det faglige udvalg om at fastsætte uddannelsestiden. Et uddannelsforløb vil derfor normalt se sådan ud:

7 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 7 VEUD Industrioperatør 8 uger 2 x 8 uger Praktik H1 skoleperiode Praktik 9 mdr. 8 uger H2 skoleperiode Industrioperatør Sv endeprøv er Uddannelsen består af 5 uger med valgfri specialefag og 11 uger med grundfag, særlige områdefag og valgfag. Den 5 uger med valgfri specialefag er: Valgfri specialefag Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien H1 1 Organisk kemi for operatører i procesindustrien H1/H2 1 Arbejde med elektricitet for operatører H1 0,4 Valideringsopgaver for operatører H2 0,6 Reparation og vedligeholddelse for operatører H2 2 Uddannelsen afsluttes med en eksamen (svendeprøve), der gennemføres i forbindelse med den sidste skoleperiode.

8 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 8 Uddannelsens mål ifølge bekendtgørelsen: 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleven kan: 1. overvåge og betjene industrielle anlæg og maskiner samt udføre forebyggende vedligehold, 2. identificere, lokalisere og udbedre driftsfejl samt udføre mindre reparationsopgaver, 3. anvende principperne for lager og logistik samt optimering af disse, 4. anvende teknisk dokumentation og planlægningsværktøjer som grundlag for produktionen, 5. arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne, 6. indgå i teamorganiseret produktion samt deltage i projekt- og udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper, 7. udvælge og anvende forbedringsværktøjer ved produktivitetsfremmende aktiviteter i produktionssammenhænge, 8. anvende kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med den daglige produktion, 9. deltage ved planlægning og effektivisering af logistik flow ved interne transport- og lageropgaver, 10. udvise økonomi- og forretningsforståelse med baggrund i viden om virksomhedens produktions- og markedsvilkår, 11. kommunikere og rapportere i anvendte IT-systemer i tilknytning til industrioperatørens jobfunktioner, 12. anvende dansk og fremmedsprogede manualer samt informationsteknologi til faglig vidensøgning, 13. arbejde miljø og energibevidst med arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder med fokus på sænkelse af miljøbelastning, I uddannelsesordningen for industrioperatør er anført følgende om skoleundervisningen: Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Arbejdsorganisering som tema herunder kendskab til organisatoriske principper i produktionsvirksomheder og forskellige produktionsformer er et særkende for uddannelsen. Produktivitet som tema herunder de forskellige produktionsfilosofier, som er oppe i tiden, eksempelvis LEAN-production med tilhørende produktivitetsfremmende tiltag såsom automatisering, 5S, Mål og resultatstyring, SMED, TPM, 0-fejl produktion, Kaizen, Six Sigma, Produktrationaliseringmed videre er vigtige dele af uddannelsen..produktivitet forståes også som konkurrenceparameter og som faktorer, der bidrager til skabelse af samfundsmæssig velfærd og værdier.

9 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 9 Taksonomi Områdefag og valgfri specialefags slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer: De tre niveauer: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineniveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

10 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 10 Pædagogiske overvejelser: Opdeling i undervisningsfag. For industrioperatøruddannelsen på Procesuddannelsen i Kalundborg opdeles fagene i tre hovedgrupper: Styring, regulering og overvågning (SRO) Produktion og proces. (P&P) Kemi. Vi har, for at gøre undervisningen så helhedsorienteret som mulig, valgt at oprette disse tre hovedgrupper som undervisningsfag. I skemaet herunder fremgår Industrioperatør bekendtgørelsens fag opdelt i undervisningsfag: 2 x 8 Fagplan for industrioperatør, 2x8 uger uger 2012 Undervisningslektioner Grundfag Kem Eng. Mat. P&P SRO i Orga. Data Fremmedsprog, engelsk (F) F H1/H Områdefag Arbejdsorganisering H1/H2 2, Styring, fejlfinding, reparation og vedligehold H1/H2 2,4 69 Produktion H1/H2 2, Produktudvikling og produktion G/H Grundforløb Kompetancemål H Valgfri specialefag Intro m. m. Uden skema Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien H Organisk kemi for operatører i procesindustrien H1/H Arbejde med elektricitet for operatører H1 0,4 10 Valideringsopgaver for operatører H2 0,6 14 Reparation og vedligeholddelse for operatører H Valgfag Kemi F-V F H1/2 17 Valgfag - Matematik F-V (hovedforløb) F H Total Undervisningstimer i skoleperioder H H Eksamen I alt I alt

11 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 11 Lektioner H1 H2 Sum Antal uger i skoleperiode Lokalfag Introduktion Kemi Matematik (F) Engelsk P & P SRO Data Organisation Evaluering Matematik eksamen Periodeprøve Afslutning Svendeprøve praktisk Svendeprøve/tilsyn Data/Visio Oprydning Kemi/engelsk eksamen Timer uden aktivitet I alt Gennemsnitlig lektionstal pr. uge Hjemmearbejde Arbejdstimer Arbejdstimer/uge Ikke skemalagte løntimer Opgaverettelse (matematik) Opgaverettelse (matematik eks.) ,3 5,3 Periodeprøve/svendeprøve-rette , Praktikrapporter Fremstille svendeprøve Kontaktlærer Undervisningen gennemføres sådan, at der er 34 lektioner på skolen og 3 med hjemmearbejde. Undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at det er den samme lærer, der underviser i et helt undervisningsfag, sådan at vi dermed fremmer elevernes oplevelse af helheden indenfor undervisningsdisciplinerne. Tværfaglige samarbejder. De projekter og virksomhedsbesøg der findes på de forskellige skoleperioder, fremkommer som et samarbejde mellem undervisningsfagene. Derved opnår vi, at fagene bliver kædet sammen med helheden. Det er en selvfølge, at lærerne i alle fag koordinerer deres undervisning og drejer den i procesteknisk retning. Projekter. På skoleperiode H2 vil der være praktiske projekter, der udmunder i et færdigt produkt fra elevernes side. Projekterne indeholder alle fag. Projekterne indebærer opbygning,

12 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 12 indkøring, styring, analyse og kontrol af pilotanlæg, samt dokumentation af arbejdet og udgør grundlaget for den praktiske prøve ved afslutningen af skoleperioden. I projekterne indøves arbejdsorganisatoriske discipliner i praksis. Arbejdsformen er typisk team-basseret. Virksomhedsbesøg. På hver skoleperiode tilstræbes et virksomhedsbesøg. Dette sker for at relatere den teoretiske undervisning til procesindustrien. Til disse virksomhedsbesøg vil der blive stillet en opgave, som eleverne skal løse før, under og efter selve besøget. Disse opgaver vil være stillet på en sådan måde, at de omhandler, om muligt, alle undervisningsfag og andre fag, der med relevans kan tilknyttes. Elevernes produkt kan her være en rapport, der udfærdiges gruppevis, en mundtlig fremlæggelse af en gruppespecifik opgave, o.s.v. Skoleperiodens forløb Skoleperiode H1 Skoleperiode H2 Projekter Virksomhedsbesøg 1 Prøve & evaluering Virksomhedsbesøg 2 Svendeprøve Eksterne undervisere Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, anvendes eksterne undervisere, der behandler et mindre, veldefineret emne. Samarbejde med praktikvirksomhederne For at sikre at skole- og praktikdelen kommer til at fremstå som en helhed for den enkelte elev, anser vi det for meget vigtigt at have en tæt personlig kontakt med praktikvirksomhederne, således at vi kan planlægge skole- og praktikpladsundervisningen så hensigtsmæssigt som muligt. Afgrænsning af voksen-industrioperatør. I industrioperatøruddannelsen indgår væsentlige elementer med mekanisk eller elektrisk montage. Arbejdet vil mest foregå på simple anlæg med en enkelt enhedsoperation. Anlæggene vil omfatte styring med PLCer, men der vil kun indgå digital signalbehandling - on/off. Hvor der f. eks. er behov for at måle en temperatur og lade den indgå i en regulering, vil målingen anvende en termostat evt. suppleret med et lokalt viserinstrument.

13 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 13 Fordeling imellem praktik og teori. I uddannelsesforløbet til industrioperatør vil der blive lagt vægt på, at mest muligt af den gennemgående teori bliver prøvet i praksis i tilknytning til undervisningen, dog ligger hovedvægten af teoriundevisningen på skoleperiode H1, som skal danne basis for løsning af de større praktiske projekter. Servicemål Overfor elever og firmaer skolens kunder skal følgende servicemål fastholdes: Planlagte lektioner aflyses ikke (mindre end 0,1 % aflysning). Lærefri undervisning skal reduceres til absolut minimum (mindre end 0,1 %). Skolevejledninger og lignende udleveres sidste dag i en skoleperiode. Enhver elev skal have et ringbind med navn og materiale i første lektion i en skoleperiode. Alle ukomplicerede henvendelser besvares samme dag. Alle informationer gøres tilgængelig via internettet.

14 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 14 Skolen: Undervisningen på Industrioperatøruddannelsen varetages af lærere ansat ved Processkolen i Kalundborg. Lokaler: Undervisningen foregår i EUC Nordvestsjællands lokaler på Rynkevangen 7-9. Lokalerne er indrettet med to industrihaller, en proceshal og 12 klasseværelser, og to datalokaler med ca. 20 skærmei hver. Skolen råder også over flere værksteder og et kemilabboratorium. Depot Depot 24 Studieleder Bad Lærerværelse Industrihal WC WC WC 22 EDBrum Opv ask Depot 23 Kemilaboratorium 1. sal

15 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 15 Klasselokale Klasselokale 1. sal Kontor Klasselokale Kontrolrum Proceshal

16 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 16 Udstyr: Til industrioperatøruddannelsen er der anskaffet udstyr velegnet til gennemførelse af den afsluttende prøve. Det er små enheder med mulighed for at gennemføre en simpel enhedsoperation. Enhederne skal være bygget sådan, at de kan monteres og afmonteres igen. Enhederne vil hver være forsynet med en lille PLC med digitale signaler. Enhederne kan også være forsynet med trykluftkomponenter. Monteringen af enhederne omfatter såvel mekanisk montage, elektrisk svagstrøm og elektrisk stærkstrøm. Styringerne vil være koblet op på skolens lokalnet. Udstyret udbygges efterhånden som behovet opstår. Industrioperatøruddannelsen vil ikke blive afviklet på store procesanlæg, men enkeltheder på procesanlæggene i proceshallen vil kunne anvendes under uddannelsen. Anlæg specielt til industrioperatører. Sprinklervæskeanlæg Sprinklervæskeanlæget er opbygget som vist på skitsen herunder. Anlægget har en maksimal produktion på 18 liter destilleret vand pr. time svarende til ca. 27 liter sprinklervæske. Anlægget styres af 3 små PLC-ere. Destilation Blanding Destilat H H LS Vand Påfyldning Afløfter Der er på nuværende tidspunkt anskaffet følgende udstyr til industrioperatøruddannelsen: Optiskføler M

17 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 17 Drikkevareanlæg Drikkevareanlægget kan fremstille kolde- og varme drikke som en automat, men er opbygget så det er velegnet til øvelsesbrug. Opbygningen fremgår af skitsen herunder. Vand TT Brygning Påsætning af bægre M M Kolddrik Køler C1 LS M Drejeskive C2 M Aftagning af bægre Vi har ved udvikling af anlægget lagt vægt på, at det også skal kunne anvendes på udstillinger og lignende, hvor der skal fortælles om industrioperatøruddannelsen. Anlægget styres af 3 små PLCere. Popkornanlæg Popkornanlægget er opbygget omkring en færdig indkøbt popkornmaskine. Det består af nogle ret store transportbånd, som også er velegnede til montageøvelser, oprettning m. m. Anlægget er vist på skitsen herunder. PM Sugev entilator MucoMixer M Try kv entilator

18 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 18 Pumpeanlæg Et pumpeanlæg bestående af to tanke på 1500 liter, pumper og rørværk. Anlægget er opbygget af lærlinge på Novo Nordisk A/S i Kalundborg. Dette anlæg skal først og fremmest anvendes til montageøvelser. Der er tale om et anlæg i ret store dimensioner, som bl. a. muliggør, at eleverne kan prøve at arbejde i det indre af en tank igennem et mandehul i ca. 4 meters højde. Der vil blive opbygget en arbejdsplatform i ca. 2 meters højde. Pumpeanlægget er udbygget med en PLC-styring til de to faste pumper. En 3 pumpe er monteret i tilknytning til tankene og forsynet med en særskilt reguleringssløjfe. Reguleringssløjfen får signal fra en tryktransmitter i bunden af en af tankene. Signalet går til en elektronisk regulator, som styrer pumpens omdrejningstal ved hjælp af en frekvensomformer. Vandvarmer M M H TT H PT PT LC LC PLC

19 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 19 Chokoladepastilanlæg TT Anlægget er forsynet med PLC-styring og bruges ved svendeprøver for mere end 14 elever. Det indgår ved sådanne prøver sammen med tankanlægget som udstyr til den 4. gruppe. Skolen råder også over nogle anlæg udviklet til procesoperatøruddannelsen. Da disse anlæg bruges til enkle øvelser på industrioperatøruddannelsen f. eks. flovmåling, regulering og volumenberegning, er de gennemgået herefter.

20 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 20 CIP-anlæg Der er indkøbt to ens CIP-anlæg opbygget hos LLP Maskiner i Vemmelev. Anlæggene er opbygget som vist på diagrammet herunder. Anlægget er forsynet med Allan Bradley PLC-er og RSView32-softvare med ethernet kommunkation til at styre PCen. Anlæggene er udført i rustfrit stål med anvendelse af komponenter af industrikvalitet. H H TT TT 300 l 300 l TT TT PT Syre/base-anlæg H PT H I 1995 er opbygget et mindre syre/base doseringsanlæg. Anlægget er opbygget af to færdigindkøbte syre/base doseringsenheder med tank, pumpe og ventiler. Anlægget er opbygget på en rustfri stål-ramme udført af HRS. Styringen foregår med en Allen- Brandley PLC med operatørkonsol. Sektion til syre- og basedossering er forsynet med en kraftig pumpe med rørforbindelse til andre anlæg. Dette anlæg bruges til CIP af anlæg, hvori der anvendes mælk.

21 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 21 UF-anlæg UF-anlægget er leveret af APV Pasilac. Det er opbygget som vist på diagrammet herunder. UF-anlægget anvendes til opkoncentrering af tørstofbestandele i flydende produkter, f. eks. - Mælk til ymer, yoghurt, diverse osteprodukter og andre mælkeprodukter - Spildevand - Proteinstandardisering - Juicekoncentrater Anlægget er forsynet med en balancetank på 100 liter, 2 pumper, 1 VLT og en 4" membran. Anlægget er i 2002 ombygget og forsynet med en ny ABB AC800M (Satt) PLC-er med ethernet kommunikation og ABB OperateIT software. FI Varmt vand FIT TC Filterpatron TIT PIT PIT PERMATE LC LS RETENTATE Kølevand PI TI TI PRODUKT FT FIT VLT PIT PI Vand

22 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 22 Pasteuriseringsanlæg Pasteuriseringsanlægget er leveret af APV Pasilac og er opbygget som vist på diagrammet herunder. Anlægget kan anvendes til pasteurisering af: culturmedie øl/vand vin blod bouillon mælk Anlægget har en kapacitet på 100 liter/time og opererer med 2 balancetanke på hver 100 liter. Anlægget er forsynet med en ny ABB AC800M PLC (afløser for Satt PLC 2003) ethernet kommunikation og ABB Industrial IT /Operate IT software. Vand retur 15 sek. Vand frem TIT PI TIT TIT PHT TIT 100 l TIT 100 l PI FI LT LT LS LS TITI FI = flowindikator LS = level switch LT = level transmitter PHT= ph-transmitter PI = trykindikator TIT = temperatur indikator og -transmitter VE = varmeelement VE VE

23 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 23 Faststofanlæg Faststofanlægget er bygget hos LLP Maskiner i Vemmelev efter forbillede fra Fredericia- Middelfart Tekniske Skoles anlæg. Anlægget er blevet forsynet med udsugning og andre forbedringer. Anlægget kan arbejde med to produkter f. eks. korn og ærter eller korn og raps. Der kan blandes et produkt sammensat af de to produkter, og blandingen kan adskilles ved anvendelse af et sold. Anlægget er forsynet med tanke med et indhold på ca. 500 kg. Der bliver monteret udstyr til fugtighedsmåling. Anlægget er forsynet med Satt PLC-er og EasyMAP-softvare på en Compac 486/66MHz med 20 MB RAM. De to CIP-anlæg og faststof-anlægget er koblet sammen på et net, som tillader betjening af de 3 anlæg fra en vilkårlig operatørplads. M101 M112 Elevator Spjæld - trykluft Kopelevator M109 Snegl M107 M107 Råvaretank Råvaretank Sold 4 5 Båndvægt Spjæld - trykluft M110 M104 M105 Blandingstank Færdigvare Færdigvare 2 3 Råvarer/rene varer Blanding 6 Spjæld - trykluft Spjæld manuelt M102 M103 Spjæld - trykluft M111 Adskildelse M 106 Snegl Kornanlæg

24 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 24 Mejerianlæg På grundlag af et eksisterende mejerianlæg oprindeligt leveret fra APV for ca. 15 år siden uden elektrisk styring, er der opbygget et nyt anlæg. Mejerianlægget består af to tanke, en pasteuriseringsunit, en centrifuge og en kølesektion. Anlægget er nu styret fra en Satt PLC og i 2001 forsynet med SG5000 software. FV102 TI 103 S2 Holdecelle TI 106 TI TI Vandvarmer M103 ZAI l LS 101 LS 103 Produkt TI 104 FV103 M109 LS l TI 105 M101 FV101 PT 101 M102 M106 M107 M108 S1 TI 101 S3 Isbank TI 102 M104 M105 S4 Skummet mælk Fløde

25 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 25 Novo Øen Anlægget er bygget af forskellige lærlingegrupper på Novo. Det er forsynet med en SatCon05 PLC med kommunikation til PLC med RSView32. Andet udstyr Der er indkøbt små PLC-ere af typen IDEC Micro Smart til brug for elevøvelser. Der er tale om PLCere med relæ-udgange og NPN indgange. PLCeren er indkøbt til programmering direkte fra PCer. PLCerne anvendes til øvelser med styring af trykluftsystemer, små pumpesystemer og lignende. Der er anskaffet to sæt trykluftkomponenter til opbygning af 2 x 6 forsøgsstande. Skolen råder over 2 prøvestande til opbygning af styring til 3 fasede asynkronmotorer, hver med 4 arbejdspladser. Der er anskaffet et komplet kemilaboratorium til kemiøvelser og driftskontrol. Skolen råder over ca. 50 nyere PCere med Windows 7 i netværk til undervisningsbrug. Her er installeret forskellige simuleringsprogrammer.

26 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 26 Undervisningens mål Grundforløbet Der er kun medtaget målene for de fag der indgår i det særligt tilrettelagte voksenforløb, og ikke målene for de fag der gives merit for. Grundfagsbekendtgørelse nr af 25/ MATEMATIK NIVEAU F Niveau F Undervisningens mål Undervisningens mål er, at eleven kan 1) arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol og formalismekompetence), 2) genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse (tankegangs- og repræsentationskompetence), 3) foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper (modellerings- og problembehandlingskompetence), 4) dokumentere matematiske løsningsmetoder (kommunikationskompetence) og 5) anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence). Rammer for valg af indhold a. Generelt Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger. De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et erhvervsfagligt emne samt mindst et af emnerne geometri, funktioner og statistik. b. Tal- og symbolbehandling Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk. Procentregning. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. Regning med elementære brøker inddrages i de faglige sammenhænge, de optræder i, og i det omfang, det skønnes nødvendigt for de øvrige områder. c. Erhvervsfagligt emne Det valgte emne skal omhandle erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større. d. Geometri Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant). Pythagoras læresætning. Sinus og cosinus i retvinklede trekanter. e. Funktioner og grafer Koordinatsystemet. Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed. Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner og grafisk beskrivelse.

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet: Ungdomsuddannelsen og voksenuddannelsen Planen er gældende fra august 2007 Uddannelsescentret

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere