Processkolen i Kalundborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processkolen i Kalundborg."

Transkript

1 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 1 Undervisningsplan for Industrioperatør Særligt tilrettelagt voksenforløb på 2 x 8 uger Procesindustri Efter bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 Voksenforløb for elever med forudsætninger på niveau med afslutningen af grundforløb oktober 2012 EUC Nordvestsjælland Processkolen i Kalundborg.

2 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 2

3 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 INDLEDNING... 5 Uddannelsens varighed og struktur... 6 Uddannelsens mål ifølge bekendtgørelsen:... 8 Taksonomi... 9 Pædagogiske overvejelser: Opdeling i undervisningsfag Tværfaglige samarbejder Projekter Virksomhedsbesøg Eksterne undervisere Samarbejde med praktikvirksomhederne Afgrænsning af voksen-industrioperatør Fordeling imellem praktik og teori Servicemål Skolen: Lokaler: Udstyr: Sprinklervæskeanlæg Drikkevareanlæg Popkornanlæg Pumpeanlæg Chokoladepastilanlæg CIP-anlæg Pasteuriseringsanlæg Faststofanlæg Mejerianlæg Novo Øen UNDERVISNINGENS MÅL Grundforløbet FREMMEDSPROG NIVEAU E, Engelsk... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. MATEMATIK NIVEAU F Diagramforståelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Montageteknik... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Styring... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Produktudvikling, produktion og service... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. URO-fag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hovedforløbet Produktion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejlfinding, reparation og vedligehold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Arbejdsorganisering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 4 UNDERVISNINGSFAG Grundfag: Matematik niveau F Grundfag: Engelsk, niveau F Valgfag: PC-kørekort Industrioperatør, H1 og H2 skoleperiode P & P Kemi: SRO Engelsk BEDØMMELSESPLAN FOR INDUSTRIOPERATØRUDDANNELSEN Løbende bedømmelse Standpunkt ved afslutning af skoleperiode Eksamen Fremmedsprog niveau E Matematik Skolebevis Afsluttende prøve timers teoretisk prøve timers praktisk prøve Elevers tilbagemelding Løbende uformel tilbagemelding Afsluttende evaluering Samarbejde med praktikvirksomheder Skoleerklæringer Evalueringsmøder Mestermøder Bilag: Skoleerklæring... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag: Skolevejledning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Billag: Uddannelsesbog/Arbejdsjournal indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

5 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 5 Indledning Udarbejdelsen af denne undervisningsplan har taget sit udgangspunkt i 4 grundlæggende begreber: - helhedsorientering - tværfaglighed - kvalitet - funktionalitet Det har været målet for udviklingsgruppen at leve op til erhvervsskolelovens målsætning omkring helhedsorientering i undervisningen. Det har medført, at der i hele uddannelsesforløbet er lagt vægt på elementer, der kan bringe helheden i centrum. Det kan være projekter eller virksomhedsbesøg, men også i den daglige undervisning. Tværfagligheden er indarbejdet så mange steder som muligt. Emner der har relation til flere fag behandles i sammenhæng. F. eks. indgår et projekt i fremstilling af sprinklervæske i forløbet. Her indgår kemi, der indgår kendskab til procesanlæg til destillation og dosering og kendskab til PLC-styring. Resultatet af projektet beskrives i en rapport, som udføres rent praktisk i teknisk databehandling. Det er vigtigt at sikre kvalitet i undervisningen. Det sikrer vi bl. a. ved at evaluere både elever, undervisere og materiale Denne undervisningsplan omhandler industrioperatøruddannelsens skoleperiode H1 og H2 i et specielt forløb tilrettelagt for voksne i procesindustrien, hvor undervisningen kan gennemføres på 16 uger, fordi der stilles specille strenge krav til optagelse på forløbet, og der derfor kan opnås merit. Planen bygger på, at der gives merit for to af de fire 8 ugers moduler den eksamplariske vejledning anbefaler. Der gives merit, så de 3 første 8 ugers moduler kan gennemføres på et 8 ugers modul. Skoleperioderne betegnes H1 og H2, da størsteparten af indholdet er sammenfaldende med indholdet af hovedforløbet på ungdomsuddannelsen. Industrioperatører uddannet efter denne plan vil kunne gennemføre en procesoperatøruddannelse med merit efter bestemmelser for procesoperatøruddannelsen. Vi gør opmærksom på, at der ikke vil foreligge en endelig udgave af undervisningsplanen, idet vi betragter arbejdet med udarbejdelsen som en dynamisk proces, der gerne skulle afspejle den omverden vi, som undervisningsinstitution, befinder os i. Dette betyder f.eks. at ønsker fra erhvervslivet, nye pædagogiske tiltag, nye ideer til undervisningens indhold o.s.v., vil medføre en løbende revision. Det er også lærergruppens intention, at der efter hver gennemført skoleperiode, i samråd med elever og praktikvirksomheder, kan ske en evaluering af planen. Denne undervisningsplan består dels af en generel del, der går igen i de øvrige undervisningsplaner for industrioperatøruddannelsen, dels af en skoleperiodespecifik del, der omhandler de fag og forhold, der udelukkende vedrører skoleperiode H1 og H2. Denne uddannelsesplan er godkendt af Kalundborg Erhvervsskole xxxx 2002.

6 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 6 Uddannelsens varighed og struktur Denne plan tager sit udgangspunkt i bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012, Bekendtgørelse om uddannelsen i den erhversfaglige fællesindgang produktion og udvikling, bilag 6: industrioperatører. Industrioperatøruddannelsen er som basis en ungdomsuddannelse som varer 2 år og afsluttes efter skoleperiode H2. Uddannelsen starter med et grundforløb indenfor indgangen Praduktion og udvikling. Forløbet er udformet efter 54 i BEK 1514 af 15/12/2010 afsnittet om GODSKRIVNING. 54: Godskrivning 54. Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kompetencer i øvrigt. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning efter stk. 2-4 og i øvrigt efter reglerne om den enkelte uddannelse og andre regler om godskrivning. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden, jf. 57 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. En elev, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt kan få godskrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af elevens reelle eller formelle kompetencer, kan stige på en uddannelse eller et kompetencegivende trin på grundlag af en individuel vurdering af elevens kompetencer. Det faglige udvalg fastsætter varigheden af praktikuddannelsen. Stk. 3. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Stk. 4. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, eleven fritages for, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Skolen kan gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Stk. 6. I tilfælde hvor skolen træffer bestemmelse om afkortning af skoleundervisningen med mere end 4 uger for elever med uddannelsesaftale, skal skolen, hvis ikke andet er fastsat i reglerne om uddannelsen, underrette vedkommende faglige udvalg herom med henblik på udvalgets afgørelse om afkortning af den samlede uddannelsestid. Stk. 7. Det skal af grundforløbsbeviset, skolebeviset eller skolevejledningen fremgå, om der er sket godskrivning, og på hvilket grundlag dette er sket. Skolen har for elever der følger det her beskrevne forløb fastsat skoletiden til 2 x 8 uger, og har anmodet det faglige udvalg om at fastsætte uddannelsestiden. Et uddannelsforløb vil derfor normalt se sådan ud:

7 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 7 VEUD Industrioperatør 8 uger 2 x 8 uger Praktik H1 skoleperiode Praktik 9 mdr. 8 uger H2 skoleperiode Industrioperatør Sv endeprøv er Uddannelsen består af 5 uger med valgfri specialefag og 11 uger med grundfag, særlige områdefag og valgfag. Den 5 uger med valgfri specialefag er: Valgfri specialefag Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien H1 1 Organisk kemi for operatører i procesindustrien H1/H2 1 Arbejde med elektricitet for operatører H1 0,4 Valideringsopgaver for operatører H2 0,6 Reparation og vedligeholddelse for operatører H2 2 Uddannelsen afsluttes med en eksamen (svendeprøve), der gennemføres i forbindelse med den sidste skoleperiode.

8 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 8 Uddannelsens mål ifølge bekendtgørelsen: 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleven kan: 1. overvåge og betjene industrielle anlæg og maskiner samt udføre forebyggende vedligehold, 2. identificere, lokalisere og udbedre driftsfejl samt udføre mindre reparationsopgaver, 3. anvende principperne for lager og logistik samt optimering af disse, 4. anvende teknisk dokumentation og planlægningsværktøjer som grundlag for produktionen, 5. arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne, 6. indgå i teamorganiseret produktion samt deltage i projekt- og udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper, 7. udvælge og anvende forbedringsværktøjer ved produktivitetsfremmende aktiviteter i produktionssammenhænge, 8. anvende kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med den daglige produktion, 9. deltage ved planlægning og effektivisering af logistik flow ved interne transport- og lageropgaver, 10. udvise økonomi- og forretningsforståelse med baggrund i viden om virksomhedens produktions- og markedsvilkår, 11. kommunikere og rapportere i anvendte IT-systemer i tilknytning til industrioperatørens jobfunktioner, 12. anvende dansk og fremmedsprogede manualer samt informationsteknologi til faglig vidensøgning, 13. arbejde miljø og energibevidst med arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder med fokus på sænkelse af miljøbelastning, I uddannelsesordningen for industrioperatør er anført følgende om skoleundervisningen: Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Arbejdsorganisering som tema herunder kendskab til organisatoriske principper i produktionsvirksomheder og forskellige produktionsformer er et særkende for uddannelsen. Produktivitet som tema herunder de forskellige produktionsfilosofier, som er oppe i tiden, eksempelvis LEAN-production med tilhørende produktivitetsfremmende tiltag såsom automatisering, 5S, Mål og resultatstyring, SMED, TPM, 0-fejl produktion, Kaizen, Six Sigma, Produktrationaliseringmed videre er vigtige dele af uddannelsen..produktivitet forståes også som konkurrenceparameter og som faktorer, der bidrager til skabelse af samfundsmæssig velfærd og værdier.

9 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 9 Taksonomi Områdefag og valgfri specialefags slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer: De tre niveauer: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineniveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

10 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 10 Pædagogiske overvejelser: Opdeling i undervisningsfag. For industrioperatøruddannelsen på Procesuddannelsen i Kalundborg opdeles fagene i tre hovedgrupper: Styring, regulering og overvågning (SRO) Produktion og proces. (P&P) Kemi. Vi har, for at gøre undervisningen så helhedsorienteret som mulig, valgt at oprette disse tre hovedgrupper som undervisningsfag. I skemaet herunder fremgår Industrioperatør bekendtgørelsens fag opdelt i undervisningsfag: 2 x 8 Fagplan for industrioperatør, 2x8 uger uger 2012 Undervisningslektioner Grundfag Kem Eng. Mat. P&P SRO i Orga. Data Fremmedsprog, engelsk (F) F H1/H Områdefag Arbejdsorganisering H1/H2 2, Styring, fejlfinding, reparation og vedligehold H1/H2 2,4 69 Produktion H1/H2 2, Produktudvikling og produktion G/H Grundforløb Kompetancemål H Valgfri specialefag Intro m. m. Uden skema Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien H Organisk kemi for operatører i procesindustrien H1/H Arbejde med elektricitet for operatører H1 0,4 10 Valideringsopgaver for operatører H2 0,6 14 Reparation og vedligeholddelse for operatører H Valgfag Kemi F-V F H1/2 17 Valgfag - Matematik F-V (hovedforløb) F H Total Undervisningstimer i skoleperioder H H Eksamen I alt I alt

11 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 11 Lektioner H1 H2 Sum Antal uger i skoleperiode Lokalfag Introduktion Kemi Matematik (F) Engelsk P & P SRO Data Organisation Evaluering Matematik eksamen Periodeprøve Afslutning Svendeprøve praktisk Svendeprøve/tilsyn Data/Visio Oprydning Kemi/engelsk eksamen Timer uden aktivitet I alt Gennemsnitlig lektionstal pr. uge Hjemmearbejde Arbejdstimer Arbejdstimer/uge Ikke skemalagte løntimer Opgaverettelse (matematik) Opgaverettelse (matematik eks.) ,3 5,3 Periodeprøve/svendeprøve-rette , Praktikrapporter Fremstille svendeprøve Kontaktlærer Undervisningen gennemføres sådan, at der er 34 lektioner på skolen og 3 med hjemmearbejde. Undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at det er den samme lærer, der underviser i et helt undervisningsfag, sådan at vi dermed fremmer elevernes oplevelse af helheden indenfor undervisningsdisciplinerne. Tværfaglige samarbejder. De projekter og virksomhedsbesøg der findes på de forskellige skoleperioder, fremkommer som et samarbejde mellem undervisningsfagene. Derved opnår vi, at fagene bliver kædet sammen med helheden. Det er en selvfølge, at lærerne i alle fag koordinerer deres undervisning og drejer den i procesteknisk retning. Projekter. På skoleperiode H2 vil der være praktiske projekter, der udmunder i et færdigt produkt fra elevernes side. Projekterne indeholder alle fag. Projekterne indebærer opbygning,

12 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 12 indkøring, styring, analyse og kontrol af pilotanlæg, samt dokumentation af arbejdet og udgør grundlaget for den praktiske prøve ved afslutningen af skoleperioden. I projekterne indøves arbejdsorganisatoriske discipliner i praksis. Arbejdsformen er typisk team-basseret. Virksomhedsbesøg. På hver skoleperiode tilstræbes et virksomhedsbesøg. Dette sker for at relatere den teoretiske undervisning til procesindustrien. Til disse virksomhedsbesøg vil der blive stillet en opgave, som eleverne skal løse før, under og efter selve besøget. Disse opgaver vil være stillet på en sådan måde, at de omhandler, om muligt, alle undervisningsfag og andre fag, der med relevans kan tilknyttes. Elevernes produkt kan her være en rapport, der udfærdiges gruppevis, en mundtlig fremlæggelse af en gruppespecifik opgave, o.s.v. Skoleperiodens forløb Skoleperiode H1 Skoleperiode H2 Projekter Virksomhedsbesøg 1 Prøve & evaluering Virksomhedsbesøg 2 Svendeprøve Eksterne undervisere Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, anvendes eksterne undervisere, der behandler et mindre, veldefineret emne. Samarbejde med praktikvirksomhederne For at sikre at skole- og praktikdelen kommer til at fremstå som en helhed for den enkelte elev, anser vi det for meget vigtigt at have en tæt personlig kontakt med praktikvirksomhederne, således at vi kan planlægge skole- og praktikpladsundervisningen så hensigtsmæssigt som muligt. Afgrænsning af voksen-industrioperatør. I industrioperatøruddannelsen indgår væsentlige elementer med mekanisk eller elektrisk montage. Arbejdet vil mest foregå på simple anlæg med en enkelt enhedsoperation. Anlæggene vil omfatte styring med PLCer, men der vil kun indgå digital signalbehandling - on/off. Hvor der f. eks. er behov for at måle en temperatur og lade den indgå i en regulering, vil målingen anvende en termostat evt. suppleret med et lokalt viserinstrument.

13 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 13 Fordeling imellem praktik og teori. I uddannelsesforløbet til industrioperatør vil der blive lagt vægt på, at mest muligt af den gennemgående teori bliver prøvet i praksis i tilknytning til undervisningen, dog ligger hovedvægten af teoriundevisningen på skoleperiode H1, som skal danne basis for løsning af de større praktiske projekter. Servicemål Overfor elever og firmaer skolens kunder skal følgende servicemål fastholdes: Planlagte lektioner aflyses ikke (mindre end 0,1 % aflysning). Lærefri undervisning skal reduceres til absolut minimum (mindre end 0,1 %). Skolevejledninger og lignende udleveres sidste dag i en skoleperiode. Enhver elev skal have et ringbind med navn og materiale i første lektion i en skoleperiode. Alle ukomplicerede henvendelser besvares samme dag. Alle informationer gøres tilgængelig via internettet.

14 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 14 Skolen: Undervisningen på Industrioperatøruddannelsen varetages af lærere ansat ved Processkolen i Kalundborg. Lokaler: Undervisningen foregår i EUC Nordvestsjællands lokaler på Rynkevangen 7-9. Lokalerne er indrettet med to industrihaller, en proceshal og 12 klasseværelser, og to datalokaler med ca. 20 skærmei hver. Skolen råder også over flere værksteder og et kemilabboratorium. Depot Depot 24 Studieleder Bad Lærerværelse Industrihal WC WC WC 22 EDBrum Opv ask Depot 23 Kemilaboratorium 1. sal

15 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 15 Klasselokale Klasselokale 1. sal Kontor Klasselokale Kontrolrum Proceshal

16 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 16 Udstyr: Til industrioperatøruddannelsen er der anskaffet udstyr velegnet til gennemførelse af den afsluttende prøve. Det er små enheder med mulighed for at gennemføre en simpel enhedsoperation. Enhederne skal være bygget sådan, at de kan monteres og afmonteres igen. Enhederne vil hver være forsynet med en lille PLC med digitale signaler. Enhederne kan også være forsynet med trykluftkomponenter. Monteringen af enhederne omfatter såvel mekanisk montage, elektrisk svagstrøm og elektrisk stærkstrøm. Styringerne vil være koblet op på skolens lokalnet. Udstyret udbygges efterhånden som behovet opstår. Industrioperatøruddannelsen vil ikke blive afviklet på store procesanlæg, men enkeltheder på procesanlæggene i proceshallen vil kunne anvendes under uddannelsen. Anlæg specielt til industrioperatører. Sprinklervæskeanlæg Sprinklervæskeanlæget er opbygget som vist på skitsen herunder. Anlægget har en maksimal produktion på 18 liter destilleret vand pr. time svarende til ca. 27 liter sprinklervæske. Anlægget styres af 3 små PLC-ere. Destilation Blanding Destilat H H LS Vand Påfyldning Afløfter Der er på nuværende tidspunkt anskaffet følgende udstyr til industrioperatøruddannelsen: Optiskføler M

17 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 17 Drikkevareanlæg Drikkevareanlægget kan fremstille kolde- og varme drikke som en automat, men er opbygget så det er velegnet til øvelsesbrug. Opbygningen fremgår af skitsen herunder. Vand TT Brygning Påsætning af bægre M M Kolddrik Køler C1 LS M Drejeskive C2 M Aftagning af bægre Vi har ved udvikling af anlægget lagt vægt på, at det også skal kunne anvendes på udstillinger og lignende, hvor der skal fortælles om industrioperatøruddannelsen. Anlægget styres af 3 små PLCere. Popkornanlæg Popkornanlægget er opbygget omkring en færdig indkøbt popkornmaskine. Det består af nogle ret store transportbånd, som også er velegnede til montageøvelser, oprettning m. m. Anlægget er vist på skitsen herunder. PM Sugev entilator MucoMixer M Try kv entilator

18 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 18 Pumpeanlæg Et pumpeanlæg bestående af to tanke på 1500 liter, pumper og rørværk. Anlægget er opbygget af lærlinge på Novo Nordisk A/S i Kalundborg. Dette anlæg skal først og fremmest anvendes til montageøvelser. Der er tale om et anlæg i ret store dimensioner, som bl. a. muliggør, at eleverne kan prøve at arbejde i det indre af en tank igennem et mandehul i ca. 4 meters højde. Der vil blive opbygget en arbejdsplatform i ca. 2 meters højde. Pumpeanlægget er udbygget med en PLC-styring til de to faste pumper. En 3 pumpe er monteret i tilknytning til tankene og forsynet med en særskilt reguleringssløjfe. Reguleringssløjfen får signal fra en tryktransmitter i bunden af en af tankene. Signalet går til en elektronisk regulator, som styrer pumpens omdrejningstal ved hjælp af en frekvensomformer. Vandvarmer M M H TT H PT PT LC LC PLC

19 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 19 Chokoladepastilanlæg TT Anlægget er forsynet med PLC-styring og bruges ved svendeprøver for mere end 14 elever. Det indgår ved sådanne prøver sammen med tankanlægget som udstyr til den 4. gruppe. Skolen råder også over nogle anlæg udviklet til procesoperatøruddannelsen. Da disse anlæg bruges til enkle øvelser på industrioperatøruddannelsen f. eks. flovmåling, regulering og volumenberegning, er de gennemgået herefter.

20 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 20 CIP-anlæg Der er indkøbt to ens CIP-anlæg opbygget hos LLP Maskiner i Vemmelev. Anlæggene er opbygget som vist på diagrammet herunder. Anlægget er forsynet med Allan Bradley PLC-er og RSView32-softvare med ethernet kommunkation til at styre PCen. Anlæggene er udført i rustfrit stål med anvendelse af komponenter af industrikvalitet. H H TT TT 300 l 300 l TT TT PT Syre/base-anlæg H PT H I 1995 er opbygget et mindre syre/base doseringsanlæg. Anlægget er opbygget af to færdigindkøbte syre/base doseringsenheder med tank, pumpe og ventiler. Anlægget er opbygget på en rustfri stål-ramme udført af HRS. Styringen foregår med en Allen- Brandley PLC med operatørkonsol. Sektion til syre- og basedossering er forsynet med en kraftig pumpe med rørforbindelse til andre anlæg. Dette anlæg bruges til CIP af anlæg, hvori der anvendes mælk.

21 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 21 UF-anlæg UF-anlægget er leveret af APV Pasilac. Det er opbygget som vist på diagrammet herunder. UF-anlægget anvendes til opkoncentrering af tørstofbestandele i flydende produkter, f. eks. - Mælk til ymer, yoghurt, diverse osteprodukter og andre mælkeprodukter - Spildevand - Proteinstandardisering - Juicekoncentrater Anlægget er forsynet med en balancetank på 100 liter, 2 pumper, 1 VLT og en 4" membran. Anlægget er i 2002 ombygget og forsynet med en ny ABB AC800M (Satt) PLC-er med ethernet kommunikation og ABB OperateIT software. FI Varmt vand FIT TC Filterpatron TIT PIT PIT PERMATE LC LS RETENTATE Kølevand PI TI TI PRODUKT FT FIT VLT PIT PI Vand

22 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 22 Pasteuriseringsanlæg Pasteuriseringsanlægget er leveret af APV Pasilac og er opbygget som vist på diagrammet herunder. Anlægget kan anvendes til pasteurisering af: culturmedie øl/vand vin blod bouillon mælk Anlægget har en kapacitet på 100 liter/time og opererer med 2 balancetanke på hver 100 liter. Anlægget er forsynet med en ny ABB AC800M PLC (afløser for Satt PLC 2003) ethernet kommunikation og ABB Industrial IT /Operate IT software. Vand retur 15 sek. Vand frem TIT PI TIT TIT PHT TIT 100 l TIT 100 l PI FI LT LT LS LS TITI FI = flowindikator LS = level switch LT = level transmitter PHT= ph-transmitter PI = trykindikator TIT = temperatur indikator og -transmitter VE = varmeelement VE VE

23 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 23 Faststofanlæg Faststofanlægget er bygget hos LLP Maskiner i Vemmelev efter forbillede fra Fredericia- Middelfart Tekniske Skoles anlæg. Anlægget er blevet forsynet med udsugning og andre forbedringer. Anlægget kan arbejde med to produkter f. eks. korn og ærter eller korn og raps. Der kan blandes et produkt sammensat af de to produkter, og blandingen kan adskilles ved anvendelse af et sold. Anlægget er forsynet med tanke med et indhold på ca. 500 kg. Der bliver monteret udstyr til fugtighedsmåling. Anlægget er forsynet med Satt PLC-er og EasyMAP-softvare på en Compac 486/66MHz med 20 MB RAM. De to CIP-anlæg og faststof-anlægget er koblet sammen på et net, som tillader betjening af de 3 anlæg fra en vilkårlig operatørplads. M101 M112 Elevator Spjæld - trykluft Kopelevator M109 Snegl M107 M107 Råvaretank Råvaretank Sold 4 5 Båndvægt Spjæld - trykluft M110 M104 M105 Blandingstank Færdigvare Færdigvare 2 3 Råvarer/rene varer Blanding 6 Spjæld - trykluft Spjæld manuelt M102 M103 Spjæld - trykluft M111 Adskildelse M 106 Snegl Kornanlæg

24 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 24 Mejerianlæg På grundlag af et eksisterende mejerianlæg oprindeligt leveret fra APV for ca. 15 år siden uden elektrisk styring, er der opbygget et nyt anlæg. Mejerianlægget består af to tanke, en pasteuriseringsunit, en centrifuge og en kølesektion. Anlægget er nu styret fra en Satt PLC og i 2001 forsynet med SG5000 software. FV102 TI 103 S2 Holdecelle TI 106 TI TI Vandvarmer M103 ZAI l LS 101 LS 103 Produkt TI 104 FV103 M109 LS l TI 105 M101 FV101 PT 101 M102 M106 M107 M108 S1 TI 101 S3 Isbank TI 102 M104 M105 S4 Skummet mælk Fløde

25 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 25 Novo Øen Anlægget er bygget af forskellige lærlingegrupper på Novo. Det er forsynet med en SatCon05 PLC med kommunikation til PLC med RSView32. Andet udstyr Der er indkøbt små PLC-ere af typen IDEC Micro Smart til brug for elevøvelser. Der er tale om PLCere med relæ-udgange og NPN indgange. PLCeren er indkøbt til programmering direkte fra PCer. PLCerne anvendes til øvelser med styring af trykluftsystemer, små pumpesystemer og lignende. Der er anskaffet to sæt trykluftkomponenter til opbygning af 2 x 6 forsøgsstande. Skolen råder over 2 prøvestande til opbygning af styring til 3 fasede asynkronmotorer, hver med 4 arbejdspladser. Der er anskaffet et komplet kemilaboratorium til kemiøvelser og driftskontrol. Skolen råder over ca. 50 nyere PCere med Windows 7 i netværk til undervisningsbrug. Her er installeret forskellige simuleringsprogrammer.

26 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 26 Undervisningens mål Grundforløbet Der er kun medtaget målene for de fag der indgår i det særligt tilrettelagte voksenforløb, og ikke målene for de fag der gives merit for. Grundfagsbekendtgørelse nr af 25/ MATEMATIK NIVEAU F Niveau F Undervisningens mål Undervisningens mål er, at eleven kan 1) arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol og formalismekompetence), 2) genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse (tankegangs- og repræsentationskompetence), 3) foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper (modellerings- og problembehandlingskompetence), 4) dokumentere matematiske løsningsmetoder (kommunikationskompetence) og 5) anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence). Rammer for valg af indhold a. Generelt Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger. De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et erhvervsfagligt emne samt mindst et af emnerne geometri, funktioner og statistik. b. Tal- og symbolbehandling Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk. Procentregning. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. Regning med elementære brøker inddrages i de faglige sammenhænge, de optræder i, og i det omfang, det skønnes nødvendigt for de øvrige områder. c. Erhvervsfagligt emne Det valgte emne skal omhandle erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større. d. Geometri Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant). Pythagoras læresætning. Sinus og cosinus i retvinklede trekanter. e. Funktioner og grafer Koordinatsystemet. Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed. Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner og grafisk beskrivelse.

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Odense Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for matematik i grundforløbet Læringsaktiviteten matematik på grundforløbet på håndværk og teknik Niveauer: I matematik undervises på niveau F, men tilbydes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence:

Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: 3.2.2 TK, temaopgave niveau E Opgaveeksempel udarbejdet på TEC Teknisk Erhvervsskolecenter. Se lærerens kommentar efter opgaven. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående x Alment

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg Kursusprogram 2012 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere