Processkolen i Kalundborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processkolen i Kalundborg."

Transkript

1 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 1 Undervisningsplan for Industrioperatør Særligt tilrettelagt voksenforløb på 2 x 8 uger Procesindustri Efter bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 Voksenforløb for elever med forudsætninger på niveau med afslutningen af grundforløb oktober 2012 EUC Nordvestsjælland Processkolen i Kalundborg.

2 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 2

3 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 INDLEDNING... 5 Uddannelsens varighed og struktur... 6 Uddannelsens mål ifølge bekendtgørelsen:... 8 Taksonomi... 9 Pædagogiske overvejelser: Opdeling i undervisningsfag Tværfaglige samarbejder Projekter Virksomhedsbesøg Eksterne undervisere Samarbejde med praktikvirksomhederne Afgrænsning af voksen-industrioperatør Fordeling imellem praktik og teori Servicemål Skolen: Lokaler: Udstyr: Sprinklervæskeanlæg Drikkevareanlæg Popkornanlæg Pumpeanlæg Chokoladepastilanlæg CIP-anlæg Pasteuriseringsanlæg Faststofanlæg Mejerianlæg Novo Øen UNDERVISNINGENS MÅL Grundforløbet FREMMEDSPROG NIVEAU E, Engelsk... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. MATEMATIK NIVEAU F Diagramforståelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Montageteknik... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Styring... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Produktudvikling, produktion og service... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. URO-fag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hovedforløbet Produktion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejlfinding, reparation og vedligehold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Arbejdsorganisering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 4 UNDERVISNINGSFAG Grundfag: Matematik niveau F Grundfag: Engelsk, niveau F Valgfag: PC-kørekort Industrioperatør, H1 og H2 skoleperiode P & P Kemi: SRO Engelsk BEDØMMELSESPLAN FOR INDUSTRIOPERATØRUDDANNELSEN Løbende bedømmelse Standpunkt ved afslutning af skoleperiode Eksamen Fremmedsprog niveau E Matematik Skolebevis Afsluttende prøve timers teoretisk prøve timers praktisk prøve Elevers tilbagemelding Løbende uformel tilbagemelding Afsluttende evaluering Samarbejde med praktikvirksomheder Skoleerklæringer Evalueringsmøder Mestermøder Bilag: Skoleerklæring... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag: Skolevejledning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Billag: Uddannelsesbog/Arbejdsjournal indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

5 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 5 Indledning Udarbejdelsen af denne undervisningsplan har taget sit udgangspunkt i 4 grundlæggende begreber: - helhedsorientering - tværfaglighed - kvalitet - funktionalitet Det har været målet for udviklingsgruppen at leve op til erhvervsskolelovens målsætning omkring helhedsorientering i undervisningen. Det har medført, at der i hele uddannelsesforløbet er lagt vægt på elementer, der kan bringe helheden i centrum. Det kan være projekter eller virksomhedsbesøg, men også i den daglige undervisning. Tværfagligheden er indarbejdet så mange steder som muligt. Emner der har relation til flere fag behandles i sammenhæng. F. eks. indgår et projekt i fremstilling af sprinklervæske i forløbet. Her indgår kemi, der indgår kendskab til procesanlæg til destillation og dosering og kendskab til PLC-styring. Resultatet af projektet beskrives i en rapport, som udføres rent praktisk i teknisk databehandling. Det er vigtigt at sikre kvalitet i undervisningen. Det sikrer vi bl. a. ved at evaluere både elever, undervisere og materiale Denne undervisningsplan omhandler industrioperatøruddannelsens skoleperiode H1 og H2 i et specielt forløb tilrettelagt for voksne i procesindustrien, hvor undervisningen kan gennemføres på 16 uger, fordi der stilles specille strenge krav til optagelse på forløbet, og der derfor kan opnås merit. Planen bygger på, at der gives merit for to af de fire 8 ugers moduler den eksamplariske vejledning anbefaler. Der gives merit, så de 3 første 8 ugers moduler kan gennemføres på et 8 ugers modul. Skoleperioderne betegnes H1 og H2, da størsteparten af indholdet er sammenfaldende med indholdet af hovedforløbet på ungdomsuddannelsen. Industrioperatører uddannet efter denne plan vil kunne gennemføre en procesoperatøruddannelse med merit efter bestemmelser for procesoperatøruddannelsen. Vi gør opmærksom på, at der ikke vil foreligge en endelig udgave af undervisningsplanen, idet vi betragter arbejdet med udarbejdelsen som en dynamisk proces, der gerne skulle afspejle den omverden vi, som undervisningsinstitution, befinder os i. Dette betyder f.eks. at ønsker fra erhvervslivet, nye pædagogiske tiltag, nye ideer til undervisningens indhold o.s.v., vil medføre en løbende revision. Det er også lærergruppens intention, at der efter hver gennemført skoleperiode, i samråd med elever og praktikvirksomheder, kan ske en evaluering af planen. Denne undervisningsplan består dels af en generel del, der går igen i de øvrige undervisningsplaner for industrioperatøruddannelsen, dels af en skoleperiodespecifik del, der omhandler de fag og forhold, der udelukkende vedrører skoleperiode H1 og H2. Denne uddannelsesplan er godkendt af Kalundborg Erhvervsskole xxxx 2002.

6 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 6 Uddannelsens varighed og struktur Denne plan tager sit udgangspunkt i bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012, Bekendtgørelse om uddannelsen i den erhversfaglige fællesindgang produktion og udvikling, bilag 6: industrioperatører. Industrioperatøruddannelsen er som basis en ungdomsuddannelse som varer 2 år og afsluttes efter skoleperiode H2. Uddannelsen starter med et grundforløb indenfor indgangen Praduktion og udvikling. Forløbet er udformet efter 54 i BEK 1514 af 15/12/2010 afsnittet om GODSKRIVNING. 54: Godskrivning 54. Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kompetencer i øvrigt. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning efter stk. 2-4 og i øvrigt efter reglerne om den enkelte uddannelse og andre regler om godskrivning. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden, jf. 57 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. En elev, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt kan få godskrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af elevens reelle eller formelle kompetencer, kan stige på en uddannelse eller et kompetencegivende trin på grundlag af en individuel vurdering af elevens kompetencer. Det faglige udvalg fastsætter varigheden af praktikuddannelsen. Stk. 3. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Stk. 4. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, eleven fritages for, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Skolen kan gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Stk. 6. I tilfælde hvor skolen træffer bestemmelse om afkortning af skoleundervisningen med mere end 4 uger for elever med uddannelsesaftale, skal skolen, hvis ikke andet er fastsat i reglerne om uddannelsen, underrette vedkommende faglige udvalg herom med henblik på udvalgets afgørelse om afkortning af den samlede uddannelsestid. Stk. 7. Det skal af grundforløbsbeviset, skolebeviset eller skolevejledningen fremgå, om der er sket godskrivning, og på hvilket grundlag dette er sket. Skolen har for elever der følger det her beskrevne forløb fastsat skoletiden til 2 x 8 uger, og har anmodet det faglige udvalg om at fastsætte uddannelsestiden. Et uddannelsforløb vil derfor normalt se sådan ud:

7 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 7 VEUD Industrioperatør 8 uger 2 x 8 uger Praktik H1 skoleperiode Praktik 9 mdr. 8 uger H2 skoleperiode Industrioperatør Sv endeprøv er Uddannelsen består af 5 uger med valgfri specialefag og 11 uger med grundfag, særlige områdefag og valgfag. Den 5 uger med valgfri specialefag er: Valgfri specialefag Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien H1 1 Organisk kemi for operatører i procesindustrien H1/H2 1 Arbejde med elektricitet for operatører H1 0,4 Valideringsopgaver for operatører H2 0,6 Reparation og vedligeholddelse for operatører H2 2 Uddannelsen afsluttes med en eksamen (svendeprøve), der gennemføres i forbindelse med den sidste skoleperiode.

8 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 8 Uddannelsens mål ifølge bekendtgørelsen: 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleven kan: 1. overvåge og betjene industrielle anlæg og maskiner samt udføre forebyggende vedligehold, 2. identificere, lokalisere og udbedre driftsfejl samt udføre mindre reparationsopgaver, 3. anvende principperne for lager og logistik samt optimering af disse, 4. anvende teknisk dokumentation og planlægningsværktøjer som grundlag for produktionen, 5. arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne, 6. indgå i teamorganiseret produktion samt deltage i projekt- og udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper, 7. udvælge og anvende forbedringsværktøjer ved produktivitetsfremmende aktiviteter i produktionssammenhænge, 8. anvende kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med den daglige produktion, 9. deltage ved planlægning og effektivisering af logistik flow ved interne transport- og lageropgaver, 10. udvise økonomi- og forretningsforståelse med baggrund i viden om virksomhedens produktions- og markedsvilkår, 11. kommunikere og rapportere i anvendte IT-systemer i tilknytning til industrioperatørens jobfunktioner, 12. anvende dansk og fremmedsprogede manualer samt informationsteknologi til faglig vidensøgning, 13. arbejde miljø og energibevidst med arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder med fokus på sænkelse af miljøbelastning, I uddannelsesordningen for industrioperatør er anført følgende om skoleundervisningen: Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Arbejdsorganisering som tema herunder kendskab til organisatoriske principper i produktionsvirksomheder og forskellige produktionsformer er et særkende for uddannelsen. Produktivitet som tema herunder de forskellige produktionsfilosofier, som er oppe i tiden, eksempelvis LEAN-production med tilhørende produktivitetsfremmende tiltag såsom automatisering, 5S, Mål og resultatstyring, SMED, TPM, 0-fejl produktion, Kaizen, Six Sigma, Produktrationaliseringmed videre er vigtige dele af uddannelsen..produktivitet forståes også som konkurrenceparameter og som faktorer, der bidrager til skabelse af samfundsmæssig velfærd og værdier.

9 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 9 Taksonomi Områdefag og valgfri specialefags slutmål er beskrevet på følgende tre niveauer: De tre niveauer: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineniveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kompetencer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

10 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 10 Pædagogiske overvejelser: Opdeling i undervisningsfag. For industrioperatøruddannelsen på Procesuddannelsen i Kalundborg opdeles fagene i tre hovedgrupper: Styring, regulering og overvågning (SRO) Produktion og proces. (P&P) Kemi. Vi har, for at gøre undervisningen så helhedsorienteret som mulig, valgt at oprette disse tre hovedgrupper som undervisningsfag. I skemaet herunder fremgår Industrioperatør bekendtgørelsens fag opdelt i undervisningsfag: 2 x 8 Fagplan for industrioperatør, 2x8 uger uger 2012 Undervisningslektioner Grundfag Kem Eng. Mat. P&P SRO i Orga. Data Fremmedsprog, engelsk (F) F H1/H Områdefag Arbejdsorganisering H1/H2 2, Styring, fejlfinding, reparation og vedligehold H1/H2 2,4 69 Produktion H1/H2 2, Produktudvikling og produktion G/H Grundforløb Kompetancemål H Valgfri specialefag Intro m. m. Uden skema Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien H Organisk kemi for operatører i procesindustrien H1/H Arbejde med elektricitet for operatører H1 0,4 10 Valideringsopgaver for operatører H2 0,6 14 Reparation og vedligeholddelse for operatører H Valgfag Kemi F-V F H1/2 17 Valgfag - Matematik F-V (hovedforløb) F H Total Undervisningstimer i skoleperioder H H Eksamen I alt I alt

11 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 11 Lektioner H1 H2 Sum Antal uger i skoleperiode Lokalfag Introduktion Kemi Matematik (F) Engelsk P & P SRO Data Organisation Evaluering Matematik eksamen Periodeprøve Afslutning Svendeprøve praktisk Svendeprøve/tilsyn Data/Visio Oprydning Kemi/engelsk eksamen Timer uden aktivitet I alt Gennemsnitlig lektionstal pr. uge Hjemmearbejde Arbejdstimer Arbejdstimer/uge Ikke skemalagte løntimer Opgaverettelse (matematik) Opgaverettelse (matematik eks.) ,3 5,3 Periodeprøve/svendeprøve-rette , Praktikrapporter Fremstille svendeprøve Kontaktlærer Undervisningen gennemføres sådan, at der er 34 lektioner på skolen og 3 med hjemmearbejde. Undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at det er den samme lærer, der underviser i et helt undervisningsfag, sådan at vi dermed fremmer elevernes oplevelse af helheden indenfor undervisningsdisciplinerne. Tværfaglige samarbejder. De projekter og virksomhedsbesøg der findes på de forskellige skoleperioder, fremkommer som et samarbejde mellem undervisningsfagene. Derved opnår vi, at fagene bliver kædet sammen med helheden. Det er en selvfølge, at lærerne i alle fag koordinerer deres undervisning og drejer den i procesteknisk retning. Projekter. På skoleperiode H2 vil der være praktiske projekter, der udmunder i et færdigt produkt fra elevernes side. Projekterne indeholder alle fag. Projekterne indebærer opbygning,

12 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 12 indkøring, styring, analyse og kontrol af pilotanlæg, samt dokumentation af arbejdet og udgør grundlaget for den praktiske prøve ved afslutningen af skoleperioden. I projekterne indøves arbejdsorganisatoriske discipliner i praksis. Arbejdsformen er typisk team-basseret. Virksomhedsbesøg. På hver skoleperiode tilstræbes et virksomhedsbesøg. Dette sker for at relatere den teoretiske undervisning til procesindustrien. Til disse virksomhedsbesøg vil der blive stillet en opgave, som eleverne skal løse før, under og efter selve besøget. Disse opgaver vil være stillet på en sådan måde, at de omhandler, om muligt, alle undervisningsfag og andre fag, der med relevans kan tilknyttes. Elevernes produkt kan her være en rapport, der udfærdiges gruppevis, en mundtlig fremlæggelse af en gruppespecifik opgave, o.s.v. Skoleperiodens forløb Skoleperiode H1 Skoleperiode H2 Projekter Virksomhedsbesøg 1 Prøve & evaluering Virksomhedsbesøg 2 Svendeprøve Eksterne undervisere Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, anvendes eksterne undervisere, der behandler et mindre, veldefineret emne. Samarbejde med praktikvirksomhederne For at sikre at skole- og praktikdelen kommer til at fremstå som en helhed for den enkelte elev, anser vi det for meget vigtigt at have en tæt personlig kontakt med praktikvirksomhederne, således at vi kan planlægge skole- og praktikpladsundervisningen så hensigtsmæssigt som muligt. Afgrænsning af voksen-industrioperatør. I industrioperatøruddannelsen indgår væsentlige elementer med mekanisk eller elektrisk montage. Arbejdet vil mest foregå på simple anlæg med en enkelt enhedsoperation. Anlæggene vil omfatte styring med PLCer, men der vil kun indgå digital signalbehandling - on/off. Hvor der f. eks. er behov for at måle en temperatur og lade den indgå i en regulering, vil målingen anvende en termostat evt. suppleret med et lokalt viserinstrument.

13 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 13 Fordeling imellem praktik og teori. I uddannelsesforløbet til industrioperatør vil der blive lagt vægt på, at mest muligt af den gennemgående teori bliver prøvet i praksis i tilknytning til undervisningen, dog ligger hovedvægten af teoriundevisningen på skoleperiode H1, som skal danne basis for løsning af de større praktiske projekter. Servicemål Overfor elever og firmaer skolens kunder skal følgende servicemål fastholdes: Planlagte lektioner aflyses ikke (mindre end 0,1 % aflysning). Lærefri undervisning skal reduceres til absolut minimum (mindre end 0,1 %). Skolevejledninger og lignende udleveres sidste dag i en skoleperiode. Enhver elev skal have et ringbind med navn og materiale i første lektion i en skoleperiode. Alle ukomplicerede henvendelser besvares samme dag. Alle informationer gøres tilgængelig via internettet.

14 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 14 Skolen: Undervisningen på Industrioperatøruddannelsen varetages af lærere ansat ved Processkolen i Kalundborg. Lokaler: Undervisningen foregår i EUC Nordvestsjællands lokaler på Rynkevangen 7-9. Lokalerne er indrettet med to industrihaller, en proceshal og 12 klasseværelser, og to datalokaler med ca. 20 skærmei hver. Skolen råder også over flere værksteder og et kemilabboratorium. Depot Depot 24 Studieleder Bad Lærerværelse Industrihal WC WC WC 22 EDBrum Opv ask Depot 23 Kemilaboratorium 1. sal

15 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 15 Klasselokale Klasselokale 1. sal Kontor Klasselokale Kontrolrum Proceshal

16 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 16 Udstyr: Til industrioperatøruddannelsen er der anskaffet udstyr velegnet til gennemførelse af den afsluttende prøve. Det er små enheder med mulighed for at gennemføre en simpel enhedsoperation. Enhederne skal være bygget sådan, at de kan monteres og afmonteres igen. Enhederne vil hver være forsynet med en lille PLC med digitale signaler. Enhederne kan også være forsynet med trykluftkomponenter. Monteringen af enhederne omfatter såvel mekanisk montage, elektrisk svagstrøm og elektrisk stærkstrøm. Styringerne vil være koblet op på skolens lokalnet. Udstyret udbygges efterhånden som behovet opstår. Industrioperatøruddannelsen vil ikke blive afviklet på store procesanlæg, men enkeltheder på procesanlæggene i proceshallen vil kunne anvendes under uddannelsen. Anlæg specielt til industrioperatører. Sprinklervæskeanlæg Sprinklervæskeanlæget er opbygget som vist på skitsen herunder. Anlægget har en maksimal produktion på 18 liter destilleret vand pr. time svarende til ca. 27 liter sprinklervæske. Anlægget styres af 3 små PLC-ere. Destilation Blanding Destilat H H LS Vand Påfyldning Afløfter Der er på nuværende tidspunkt anskaffet følgende udstyr til industrioperatøruddannelsen: Optiskføler M

17 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 17 Drikkevareanlæg Drikkevareanlægget kan fremstille kolde- og varme drikke som en automat, men er opbygget så det er velegnet til øvelsesbrug. Opbygningen fremgår af skitsen herunder. Vand TT Brygning Påsætning af bægre M M Kolddrik Køler C1 LS M Drejeskive C2 M Aftagning af bægre Vi har ved udvikling af anlægget lagt vægt på, at det også skal kunne anvendes på udstillinger og lignende, hvor der skal fortælles om industrioperatøruddannelsen. Anlægget styres af 3 små PLCere. Popkornanlæg Popkornanlægget er opbygget omkring en færdig indkøbt popkornmaskine. Det består af nogle ret store transportbånd, som også er velegnede til montageøvelser, oprettning m. m. Anlægget er vist på skitsen herunder. PM Sugev entilator MucoMixer M Try kv entilator

18 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 18 Pumpeanlæg Et pumpeanlæg bestående af to tanke på 1500 liter, pumper og rørværk. Anlægget er opbygget af lærlinge på Novo Nordisk A/S i Kalundborg. Dette anlæg skal først og fremmest anvendes til montageøvelser. Der er tale om et anlæg i ret store dimensioner, som bl. a. muliggør, at eleverne kan prøve at arbejde i det indre af en tank igennem et mandehul i ca. 4 meters højde. Der vil blive opbygget en arbejdsplatform i ca. 2 meters højde. Pumpeanlægget er udbygget med en PLC-styring til de to faste pumper. En 3 pumpe er monteret i tilknytning til tankene og forsynet med en særskilt reguleringssløjfe. Reguleringssløjfen får signal fra en tryktransmitter i bunden af en af tankene. Signalet går til en elektronisk regulator, som styrer pumpens omdrejningstal ved hjælp af en frekvensomformer. Vandvarmer M M H TT H PT PT LC LC PLC

19 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 19 Chokoladepastilanlæg TT Anlægget er forsynet med PLC-styring og bruges ved svendeprøver for mere end 14 elever. Det indgår ved sådanne prøver sammen med tankanlægget som udstyr til den 4. gruppe. Skolen råder også over nogle anlæg udviklet til procesoperatøruddannelsen. Da disse anlæg bruges til enkle øvelser på industrioperatøruddannelsen f. eks. flovmåling, regulering og volumenberegning, er de gennemgået herefter.

20 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 20 CIP-anlæg Der er indkøbt to ens CIP-anlæg opbygget hos LLP Maskiner i Vemmelev. Anlæggene er opbygget som vist på diagrammet herunder. Anlægget er forsynet med Allan Bradley PLC-er og RSView32-softvare med ethernet kommunkation til at styre PCen. Anlæggene er udført i rustfrit stål med anvendelse af komponenter af industrikvalitet. H H TT TT 300 l 300 l TT TT PT Syre/base-anlæg H PT H I 1995 er opbygget et mindre syre/base doseringsanlæg. Anlægget er opbygget af to færdigindkøbte syre/base doseringsenheder med tank, pumpe og ventiler. Anlægget er opbygget på en rustfri stål-ramme udført af HRS. Styringen foregår med en Allen- Brandley PLC med operatørkonsol. Sektion til syre- og basedossering er forsynet med en kraftig pumpe med rørforbindelse til andre anlæg. Dette anlæg bruges til CIP af anlæg, hvori der anvendes mælk.

21 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 21 UF-anlæg UF-anlægget er leveret af APV Pasilac. Det er opbygget som vist på diagrammet herunder. UF-anlægget anvendes til opkoncentrering af tørstofbestandele i flydende produkter, f. eks. - Mælk til ymer, yoghurt, diverse osteprodukter og andre mælkeprodukter - Spildevand - Proteinstandardisering - Juicekoncentrater Anlægget er forsynet med en balancetank på 100 liter, 2 pumper, 1 VLT og en 4" membran. Anlægget er i 2002 ombygget og forsynet med en ny ABB AC800M (Satt) PLC-er med ethernet kommunikation og ABB OperateIT software. FI Varmt vand FIT TC Filterpatron TIT PIT PIT PERMATE LC LS RETENTATE Kølevand PI TI TI PRODUKT FT FIT VLT PIT PI Vand

22 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 22 Pasteuriseringsanlæg Pasteuriseringsanlægget er leveret af APV Pasilac og er opbygget som vist på diagrammet herunder. Anlægget kan anvendes til pasteurisering af: culturmedie øl/vand vin blod bouillon mælk Anlægget har en kapacitet på 100 liter/time og opererer med 2 balancetanke på hver 100 liter. Anlægget er forsynet med en ny ABB AC800M PLC (afløser for Satt PLC 2003) ethernet kommunikation og ABB Industrial IT /Operate IT software. Vand retur 15 sek. Vand frem TIT PI TIT TIT PHT TIT 100 l TIT 100 l PI FI LT LT LS LS TITI FI = flowindikator LS = level switch LT = level transmitter PHT= ph-transmitter PI = trykindikator TIT = temperatur indikator og -transmitter VE = varmeelement VE VE

23 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 23 Faststofanlæg Faststofanlægget er bygget hos LLP Maskiner i Vemmelev efter forbillede fra Fredericia- Middelfart Tekniske Skoles anlæg. Anlægget er blevet forsynet med udsugning og andre forbedringer. Anlægget kan arbejde med to produkter f. eks. korn og ærter eller korn og raps. Der kan blandes et produkt sammensat af de to produkter, og blandingen kan adskilles ved anvendelse af et sold. Anlægget er forsynet med tanke med et indhold på ca. 500 kg. Der bliver monteret udstyr til fugtighedsmåling. Anlægget er forsynet med Satt PLC-er og EasyMAP-softvare på en Compac 486/66MHz med 20 MB RAM. De to CIP-anlæg og faststof-anlægget er koblet sammen på et net, som tillader betjening af de 3 anlæg fra en vilkårlig operatørplads. M101 M112 Elevator Spjæld - trykluft Kopelevator M109 Snegl M107 M107 Råvaretank Råvaretank Sold 4 5 Båndvægt Spjæld - trykluft M110 M104 M105 Blandingstank Færdigvare Færdigvare 2 3 Råvarer/rene varer Blanding 6 Spjæld - trykluft Spjæld manuelt M102 M103 Spjæld - trykluft M111 Adskildelse M 106 Snegl Kornanlæg

24 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 24 Mejerianlæg På grundlag af et eksisterende mejerianlæg oprindeligt leveret fra APV for ca. 15 år siden uden elektrisk styring, er der opbygget et nyt anlæg. Mejerianlægget består af to tanke, en pasteuriseringsunit, en centrifuge og en kølesektion. Anlægget er nu styret fra en Satt PLC og i 2001 forsynet med SG5000 software. FV102 TI 103 S2 Holdecelle TI 106 TI TI Vandvarmer M103 ZAI l LS 101 LS 103 Produkt TI 104 FV103 M109 LS l TI 105 M101 FV101 PT 101 M102 M106 M107 M108 S1 TI 101 S3 Isbank TI 102 M104 M105 S4 Skummet mælk Fløde

25 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 25 Novo Øen Anlægget er bygget af forskellige lærlingegrupper på Novo. Det er forsynet med en SatCon05 PLC med kommunikation til PLC med RSView32. Andet udstyr Der er indkøbt små PLC-ere af typen IDEC Micro Smart til brug for elevøvelser. Der er tale om PLCere med relæ-udgange og NPN indgange. PLCeren er indkøbt til programmering direkte fra PCer. PLCerne anvendes til øvelser med styring af trykluftsystemer, små pumpesystemer og lignende. Der er anskaffet to sæt trykluftkomponenter til opbygning af 2 x 6 forsøgsstande. Skolen råder over 2 prøvestande til opbygning af styring til 3 fasede asynkronmotorer, hver med 4 arbejdspladser. Der er anskaffet et komplet kemilaboratorium til kemiøvelser og driftskontrol. Skolen råder over ca. 50 nyere PCere med Windows 7 i netværk til undervisningsbrug. Her er installeret forskellige simuleringsprogrammer.

26 EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 26 Undervisningens mål Grundforløbet Der er kun medtaget målene for de fag der indgår i det særligt tilrettelagte voksenforløb, og ikke målene for de fag der gives merit for. Grundfagsbekendtgørelse nr af 25/ MATEMATIK NIVEAU F Niveau F Undervisningens mål Undervisningens mål er, at eleven kan 1) arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol og formalismekompetence), 2) genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse (tankegangs- og repræsentationskompetence), 3) foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper (modellerings- og problembehandlingskompetence), 4) dokumentere matematiske løsningsmetoder (kommunikationskompetence) og 5) anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence). Rammer for valg af indhold a. Generelt Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger. De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et erhvervsfagligt emne samt mindst et af emnerne geometri, funktioner og statistik. b. Tal- og symbolbehandling Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk. Procentregning. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. Regning med elementære brøker inddrages i de faglige sammenhænge, de optræder i, og i det omfang, det skønnes nødvendigt for de øvrige områder. c. Erhvervsfagligt emne Det valgte emne skal omhandle erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større. d. Geometri Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant). Pythagoras læresætning. Sinus og cosinus i retvinklede trekanter. e. Funktioner og grafer Koordinatsystemet. Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed. Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner og grafisk beskrivelse.

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Industrioperatør. Textil

Industrioperatør. Textil Industrioperatør Textil 1 Indhold Uddannelsens formål s. 3 Uddannelsesforløb s.4 Uddannelsesforløb Textil s. 5 Kompetencemål s.6-7 Skoleundervisning s. 8 Grundforløbet s. 9 Hovedforløb H1 s. 10 Hovedforløb

Læs mere

Bedømmelsesplan for Matematik C

Bedømmelsesplan for Matematik C Bedømmelsesplan for Matematik C Matematik C Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Varighed: Læringselementer: Læringsmiljø: Kontor handel og forretningsservice Detail, Handel,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

10 Elevplan. en tværfaglig læringsaktivitet. Når eleven skal have afvinket en læringsaktivitet eller et læringselement, vil det være samtlige

10 Elevplan. en tværfaglig læringsaktivitet. Når eleven skal have afvinket en læringsaktivitet eller et læringselement, vil det være samtlige 10 Elevplan Organisatoriske forhold Matematik kan i Elevplan udbydes som en selvstændig læringsaktivitet og/eller som elementer i tværfaglige aktiviteter. Beskrivelsen i Elevplan er en uddybning og præcisering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Odense Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for matematik i grundforløbet Læringsaktiviteten matematik på grundforløbet på håndværk og teknik Niveauer: I matematik undervises på niveau F, men tilbydes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist 30. april 2004. 2123 Nr. 305. Bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, j f. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes: Kapitel l Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Procesoperatør 2008. -på Processkolen i Kalundborg

Procesoperatør 2008. -på Processkolen i Kalundborg Procesoperatør 2008 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Procesoperatør En procesoperatør arbejder med produktion indenfor procesindustrien. Procesindustrien omfatter f. eks. medicinalvarefabrikker,

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere