Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup"

Transkript

1 Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse af budget og kontingent 4. Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt 1. Erling Høiberg, Holstebro Skakklub, blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Formanden, Morten Fabrin, Viborg Skakklub, indledte sin beretning med at bede om et øjebliks stilhed til minde om Peder Villadsen, Skive Skakklub, Villy Anly Madsen, Viborg Skakklub, og Børge Vistisen, Viborg Skakklub, som var afgået ved døden siden generalforsamlingen i Herefter holdt Morten Fabrin sin beretning. Den er tilgængelig i sin helhed på 9. hovedkreds hjemmeside på Under formandsberetningen gjorde juniorleder Niels Madsen rede for hovedkredsens nyindstiftede ungdomspris, der i 2010 gik til Jesper Thybo, Morsø Skakklub. Under debatten bemærkede Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, at det var ærgerligt, at 9. hovedkreds ikke var repræsenteret ved HBmødet i februar Hertil bemærkede Morten Fabrin, at han for første gang i sin tid som formand for hovedkredsen havde måttet melde forfald, og at alle øvrige bestyrelsesmedlemmer ligeledes havde været forhindret. 3. I fraværet af kassereren, Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, blev regnskab og budget fremlagt af Morten Fabrin. Regnskabet viste et overskud for 2009 på kroner, således at hovedkredsens egenkapital ved udgangen af 2009 var på kroner. Forsamlingen havde hverken bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet eller budgettet, der begge blev enstemmigt vedtaget, ligesom det blev besluttet at lade kontingentet være uændret. 4. Bestyrelsen foreslog, at hovedkredsen sammenlægges med 6. hovedkreds pr. 1. juli 2010, og at 7. hovedkreds kan deltage i den sammenlagte hovedkreds Mesterklasse (men indtil videre kun i denne) i holdturneringen. Der henvistes til tidligere orienteringer og drøftelser herom, herunder på generalforsamlingen den 1. april Det fremgik af forslaget, at en eventuel vedtagelse ville være betinget af, at der også skete vedtagelse på 6. hovedkreds generalforsamling den 28. marts 2010 og på Dansk Skak Unions delegeretmøde den 4. april Desuden fremgik det, at såfremt sammenlægning ikke blev vedtaget i et af de nævnte organer, må der påregnes en ekstraordinær generalforsamling i 9. hovedkreds i maj Under debatten gjorde Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, Erik Ruskjær, Kjellerup Skakklub, og Christian Ertbjerg, Aulum Skakklub, sig til talsmænd for, at der fortsat burde spilles med 8-mands hold i holdturneringens B-række. Morten Fabrin fastholdt et tidligere udsendt forslag, hvori B-klassen efter en eventuel fusion skulle være for 4-mands hold og omdelte taleksempler, der efter hans opfattelse bekræftede dette. Diskussionen mundede ud i en vejledende afstemning om, hvorvidt klubberne foretrækker 4-mands eller 8-mands hold i B-rækken. Aulum, Holstebro og Kjellerup skakklubber (81 stemmer) stemte for, at der fortrinsvis skal være 8-mands hold i B-rækken, mens Viborg og Vorgod skakklubber (80

2 stemmer) foretrak 4-mands hold. Struer, Ringkøbing, Skive og Herning skakklubber (123 stemmer) undlod at stemme. Herefter blev der stemt om bestyrelsens forslag, der fik tilslutning fra samtlige fremmødte klubber. 5. Valgene. a) Kasserer Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, blev genvalgt indtil 30. juni b) Næstformand Jens Lund Jensen, Herning Skakklub, blev genvalgt indtil 30.juni c) Sekretær Per Nielsen, Skive Skakklub, blev genvalgt indtil 30. juni d) Jesper Lund Thomsen, Vorgod Skakklub og Askov Hove, Vorgod Skakklub, blev genvalgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant indtil 30. juni e) Lars Agger, Skive Skakklub, blev genvalgt som revisor indtil 30. juni f) Søren Ejdum, Viborg Skakklub, blev genvalgt som revisorsuppleant indtil 30. juni Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, spurgte, hvem der har deltaget i sammenlægningsmøderne med 6. og til dels 7. hovedkreds, samt om, hvem fra 9. hovedkreds bestyrelse, der i givet fald vil modtage valg til bestyrelsen for den nye sammenlagte hovedkreds i tilfælde af, at fusionen blev vedtaget. Med hensyn til sammenlægningsmøderne oplyste Morten Fabrin, at han og Jens Lund Jensen har deltaget i alle møderne, mens Niels Madsen og Per Nielsen hver har deltaget i to møder. Fra 6. hovedkreds har Aage Olsen, Randers, Tom Petersen, Silkeborg, og i de første møder Finn Larsen, Randers, deltaget, mens 7. hovedkreds i de to første møder var repræsenteret af Jens Riis, Sæby, og Arne Hove, Nørresundby. Med hensyn til, hvem der ville modtage valg, blev det oplyst, at Jesper Dürr Christiansen og Jens Lund Jensen havde erklæret sig villige. Niels Madsen havde tilkendegivet, at han helst ikke ville i bestyrelsen, men eventuelt gerne ville fortsætte i en juniorleder-funktion. Morten Fabrin ville ikke i bestyrelsen, men ville muligvis gerne fortsætte som holdturneringsleder. Per Nielsen ville ikke modtage valg. Morten Fabrin sluttede herefter generalforsamlingen. Takkede dirigenten og takkede for indlæggene. Generalforsamlingen samlede 16 deltagere, og de fremmødte klubformænd eller stedfortrædere repræsenterede i alt 284 af 377 mulige stemmer. De deltagende klubber var Kjellerup, Ringkøbing, Viborg, Vorgod, Struer, Skive, Aulum, Herning og Holstebro. (Referent: Per Nielsen, sekretær, 9. hovedkreds) Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 Medlems- og klubsituation. I denne sæson har vi ikke mistet nogen klub. Men Struer er nede på 2 medlemmer og har opgivet at stille op i holdturneringen. Klubben har et vist samarbejde med Holstebro, og et par af de dygtige yngre medlemmer spiller nu for Skive. Det er mit håb, at der fortsat vil

3 være et skakklubtilbud i Struer, ikke mindst for de dygtige skoleskakspillere, der gerne vil udvikle sig yderligere. Vi har herefter 15 klubber i hovedkredsen (men det er inkl. Nord- og Østsalling med 1 medlem og Struer med 2 medlemmer). Der kan spores tegn på, at den landsdækkende tilbagegang, der også har været gældende for vort område i mange år, måske er hørt op nu. Vi har fra 1. juli 2009 til 1. marts 2010 haft en fremgang på 5 medlemmer fra 382 til 387. Ændringerne er således for små til, at vi for alvor tør tro på en tendens. Men visse forhåbninger kan det give. Der er fortsat tilbagegang i alle medlemskategorier, bortset fra pensionisterne, som der hvert år bliver flere og flere af. Jeg kan henvise til den oversigt, der er omdelt. Det er fra de unge, en fremgang skal hentes. Det kan derfor kun hilses velkomment, at skoleskakken har fået langt bedre vilkår med hensyn til støtte. Dansk Skole Skak er en selvstændig organisation, der netop er fyldt 50 år. Den har fået særlige midler til at forsøge at anvende skak som integrationsredskab, hvilket kun kan hilses meget velkomment. Selv om Dansk Skole Skak i det daglige virker løsrevet fra det øvrige danske skakliv, er det i vidt omfang unionsmedlemmer, der driver skoleskakken, og som formentlig også har for øje, at der er skakklubber, som har noget at byde på for de unge, der gerne vil lære endnu mere. Så er det vore klubbers opgave at tage over og være parat til at tilbyde noget til de unge, der kigger ind. Dansk Skak Union har i det forløbne år skiftet formand, idet Lars Bech Hansen i påsken 2009 afløste Erik Søbjerg. Det er mit indtryk, at den nye formand er kommet godt i gang, og samarbejdet i unionens hovedbestyrelse forløber godt. Et centralt led i unionens arbejde har det været, at man nu har etableret godt en halv snes udvalg til at tage sig af særlige områder for at aflaste formand og forretningsudvalg. Jeg har stor tiltro til, at det vil være en gevinst for dansk skak at få det organisatoriske arbejde delt ud på flere hænder på et grundlag, hvor de enkelte udvalg refererer til et bestemt medlem i Forretningsudvalget. Jeg anser det herunder også for en gevinst, at GM Lars Bo Hansen er blevet ansat som landstræner, herunder også med ansvar for udvikling af de dygtigste yngre spillere. Lars Bo er en kapacitet både skakmæssigt og pædagogisk. Desværre har vor dygtigste spiller, GM Peter Heine Nielsen, følt, at han i den forbindelse burde have været taget mere med på råd, og det har foreløbig ført til, at Peter Heine ikke ønsker at spille på det danske landshold. Det er heldigvis mit klare indtryk, at de involverede stormestre og unionens ledelse fortsat er på talefod, og det er i øvrigt mit personlige indtryk, at substansen i konflikten er meget grumset og vanskelig at forstå. Forhåbentlig vender Peter Heine, som i øvrigt også i det forløbne år har spillet fremragende skak, og nu er meget tæt på at runde 2700 i rating, tilbage til landsholdet inden alt for længe. Skakserveren på er heldigvis blevet forbedret og har også opnået en noget større interesse. Her i den kommende påske vil bl. a. GM Lars Bo Hansen f.eks. kommentere nogle af partierne via den nævnte hjemmeside. Den seneste tid har også været præget af fejringen af GM Bent Larsens 75-års fødselsdag. Der har været og vil komme forskellige arrangementer i den anledning. Ikke mindst er der udkommet et meget flot særnummer af Skakbladet, et slags festskrift til Bent Larsen., som er udsendt til alle unionens medlemmer. Hovedkredsene fik tilbud om at erhverve yderligere

4 eksemplarer af bladet til en meget favorabel pris, godt 2 kr. pr. eksemplar, og det tog vi imod med kyshånd, idet vi bestilte 500. Dem giver vi videre til klubberne, således at de får 1 stk. pr. medlem. Ikke for at dele dem videre ud til medlemmerne. De har jo fået. Men for at klubberne kan bruge dem i hvervningsøjemed. Bent Larsen, der er både født og opvokset i denne hovedkreds område, er jo fortsat dansk skaks kendteste navn nogensinde, og hvis ikke sådan et blad kan give folk mere smag for skakspillet og lyst til at komme ind i en skakklub, ved jeg ikke, hvad der kan. Fuldmagter til delegeretmødet i Hillerød De klubformænd, der ikke selv kan møde op til delegeretmødet søndag den 4. april i Hillerød, har mulighed for at afgive fuldmagt til en anden, der kan møde, på blanketter, der ligger her under mødet. Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse har fungeret godt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til her at takke mine bestyrelseskolleger for jeres indsats og vort samarbejde i det forløbne år. Som det vil fremgå af et senere punkt under mødet, er alle, der er på valg, villige til genvalg, men kun for en kort periode indtil udgangen af juni Som det vil fremgå af dagsordenens punkt 4, står hovedkredsen lige nu i en meget betydelig brydningstid. Det er bestyrelsens håb, at det lykkes pr. 1/ at få gennemført en nødvendig fusion med 6. hovedkreds, men dette vil jeg vende tilbage til lidt senere under mødet. Lokale aktiviteter Det forløbne år har været præget af, at mange af hovedkredsens klubber fortsat stabler koordinerede turneringer på benene. Jeg skal understrege, at disse turneringers levedygtighed er meget afhængig af, at andre klubber får sendt deltagere til dem. Sørg derfor for at følge med i, hvad der er undervejs af turneringer og prøv at få det formidlet ud i klubberne, herunder at få arrangeret kørselsordninger, så også dem, der ikke er selvtransporterende, får mulighed for at komme ud og spille. Det viser sig ofte, at når det rygtes, at 1 eller 2 spillere skal af sted, er der også folk til at fylde bilen op. Dette gælder også de hurtigturneringer, som afholdes rundt omkring. Blandt turneringerne vil jeg gerne særligt fremhæve, at i Herning holder man fast 2 store årlige koordinerede turneringer, nemlig Herning Byturnering og Ringkjøbing Amtsmesterskab med meget betydelige deltagertal. Det er meget glædeligt at se. Også fra vores hovedkreds er der tilmeldt en del spillere til DM i Hillerød (pt. 17, heraf 3 kvinder), selv om det altså i år foregår på Sjælland. Jeg kan nævne, at hovedkredsen er repræsenteret i 10-mands landsholdsklassen af IM Jens Ove Fries Nielsen fra Viborg.

5 Unionens initiativpræmie og hæderstegn. Her i hovedkredsen tilfaldt hæderstegnet i 2009 Jan Andreasen Ringkøbing, tidligere Struer. Vi indstillede ingen klub til initiativpræmie. Det kan tilføjes, at Jes Harholm, Viborg fik det ene af de 2 hæderstegn, som Forretningsudvalget står for. Også her i 2010 mener vi at have fundet frem til en person her fra hovedkredsen, der fuldt fortjent skal modtage hæderstegnet. Vi har i år også fundet frem til en klub, som bør have initiativpræmien. Turneringsaktiviteter på hovedkredsplan. Ved vort Pokalstævne i Herning i 2009 vandt Viborg Eliterækken, og Struer vandt Juniorrækken, begge uden kamp. Der deltog i Bredderækken 5 hold, hvoraf Herning 1 vandt foran Holstebro. Ved pokalfinalen i Nyborg blev Viborg i Eliterækken en skuffende nr. 15 af de 18 hold. I Bredderækken blev Holstebro nr. 6 og Herning nr. 11/12 af de 16 hold. Struer stillede ikke op i Juniorrækken. I den nyoprettede seniorrække for spillere over 60 år havde vi Holstebro med som en fin nr. 2 af de 6 hold. Husk at næste Pokalstævne finder sted søndag den 25. april 2010 i Herning. Jeg vil gerne opfordre kraftigt til, at så mange hold som muligt deltager. Systemet er netop indrettet således, at stævnet er attraktivt såvel for topspillerne som de mere jævne spillere. Og i år oprettes efter sidste års opfordring en særlig række for hold med ratingsnit under 1300, dog uden kvalifikation til finalestævnet i Nyborg. Til hovedkredshold-dm for juniorer på Tjele i den 1. weekend i oktober lykkedes det vor juniorleder Niels Madsen at samle et hold, der blev nr. 6 blandt de 9 hovedkredse. Selv om vi desværre ikke har mange børn og juniorer i hovedkredsen, er der blandt dem vi har, mange gode spillere. Også i denne sæson har der været afholdt et par særlige junior- og skoleskaktræf for unge spillere. Det er glædeligt, at der gøres noget for at fastholde de desværre ret få unge og at have et tilbud, der også kan få nye til. Skoleskakken Dansk Skole Skak er jo for et par år siden kommet ind under Dansk Ungdoms Fællesråd, hvilket har medført en meget styrket økonomi og måske en vis distancering organisatorisk på centralt plan fra Dansk Skak Union. Der er som tidligere nævnt også tilgået særlige midler til skoleskakken som middel til integration, i første omgang i visse dele af København og Århus. Hvis dette viser sig som en succes, er det min vurdering, at der vil være gode udsigter til, at også andre dele af landet kan komme ind i billedet Lokalt er det i vidt omfang folk fra skakklubberne, der står for ledelsesarbejdet. Skoleskakken er fortsat den mest nærliggende fødekæde for vore klubber, og jeg finder det nærliggende også i år at nævne de resultater fra skoleskakken, som har særlig interesse for vort område.

6 Undtagelsesvis fik vi ingen danmarksmestre til området ved dette års DM i skoleskak individuelt i Odense i november, men en række andre gode præstationer: I ældste gruppe (A) blev Morten Storgaard, Herning nr. 6 og Flemming Kamstrup Skive/Struer nr. 7. I gruppe C blev Alexander Jessen, Herning nr. 9. I gruppe D blev Tobias Juul Madsen Skive/Struer nr. 4 og Rasmus Thøgersen, Skive nr. 7. I gruppe E blev Chr. Sejersen, Struer nr. 3 og Jesper Thybo, Morsø nr. 8. I gruppe F blev Erik Joensen, Struer nr. 7. De resultater, jeg her har nævnt, viser, at vi her i området har et stærkt potentiale at bygge på for fremtiden. Jeg vil bede klubberne være meget opmærksomme på at få udbygget jeres samarbejde med de lokale skoler og sørge for, at også klubberne har noget godt at tilbyde de yngste. Mange af dem er ivrige for at lære mere! Og jeg skal lige tilføje, at ved pige-dm i Jetsmark i denne måned blev Signe Sørensen, Vestfjends (Vridsted) danmarksmester i yngste gruppe. Jeg går ud fra, at man i Skive Skakklub følger nøje med i, hvordan det går hende. Ved det netop afholdte skoleskak-dm for hold på Sjælland deltog her fra området i B- gruppen Viborg Vestre Skole og Parkskolen, Struer samt i C-gruppen Viborg Vestre Skole. Parkskolen hentede sig en tredjeplads, medens Viborg-holdene nøjedes med mere beskedne placeringer. Som tidligere nævnt gør vi os pænt gældende med hensyn til kvaliteten men desværre ikke så stærkt med kvantiteten inden for ungdomsskakken. Ved det 2. ungdoms-dm under Dansk Skak Union, der blev holdt i Skanderborg, stillede 9. hovedkreds med 9 af de 64 deltagere, og det gav fine placeringer, dog desværre ingen danmarksmesterskaber: I U8 blev Erik Joensen, Struer nr. 2. I U10 blev Chr. Sejersen, Struer nr. 2. I U12 blev Tobias Juul Madsen, Struer nr. 2 og Rasmus Thøgersen, Skive nr. 3. I U 14 blev Alexander Jessen, Herning nr. 3. I U 16 havde vi ingen med. I U18 blev Jakob Glibstrup, Skive nr. 2. Holdturneringen Vi har haft 34 hold med i vores egen holdturnering og 4 hold i divisionerne. Det svarer til 232 faste holdspillere som året før. Desværre har især vores Mesterklasse været præget af meget store styrkeforskelle fra top til bund. F. eks. bestod sidste runde i 2 stk. 6-2, 1 stk. 6½- 1½ og 1 stk af de 28 kampe, altså over halvdelen, endte med et resultat på 6-2 eller større. Det er egentlig ikke særlig morsomt for hverken taberne eller vinderne med så stor spredning i styrken, og det er efter min opfattelse også et stærkt argument for en hovedkredssammenlægning, så 3 Mesterklasser omdannes til 2. Divisionerne

7 Vi havde kun Viborg med i 1. division, hvor de blev nr. 3 efter Nordre og Skanderborg. Men det hører med til historien, at det viste sig, at Viborg blev det suverænt mest overtippede hold blandt samtlige 56 i divisionerne. Hele 8,27 points scorede de under forventet, og de var rykket op i Skakligaen, hvis de havde kunnet leve op til deres rating, hvilket de desværre langt fra gjorde. Så gik det heldigvis bedre i 2. division. Her vandt Herning og Kjellerup nemlig hver sin gruppe og genoprykker til 1. division. Holstebro måtte desværre forlade 2. division den modsatte vej. Det betyder, at vi her fra området til næste år fortsat har 4 divisionshold, men de 3 af dem spiller i 1. division, og det er faktisk ikke tidligere sket i hovedkredsens historie, at vi samtidig har haft 3 klubber så højt placeret. Hovedkredsen Turneringsafviklingen har fungeret godt, herunder med hensyn til indberetningerne. Nogle kampe har meget usædvanligt måttet udsættes på grund af vejrliget, og der har været nogle systemnedbrud, men det er der alt sammen blevet rettet op på Resultaterne følger her, idet præmierne overrækkes til præmietagerne, der er markeret med *. Slutstillingen i Mesterklassen: 1*. THY 43 2.* Skive Lemvig 1 29½ 4. Herning 2 27½ (7 mp) 5. Skive 2 27½ (6 mp) 6. Ringkøbing Ikast Kjellerup 2 13½ Slutstillingen i A-klassen: 1. *Viborg *THY Herning 3 29½ 4. Holstebro Aulum 1 27½ 6. Vorgod Viborg 3 21 (4 mp) 8. Morsø 21 (2 mp) Kval. Kamp til Mesterklassen Viborg 2 Skive

8 Slutstillingen i B-klassen: 1*. THY 3 14½ 2.* Viborg 4 11 (6 mp) 3. Ringkøbing 2 11 (5 mp) 4. Vorgod 2 10½ 5. Lemvig Kjellerup 3 6 Kval. Kamp mellem Herning 3 og THY 3 om en plads i A-klassen endte 4-4, men med THY 3 som vinder efter sletning af 8. bræt. Slutstillingen i C1 efter en meget jævnbyrdig og overraskende afslutning: 1.*THY Vestsalling 10½ 3. Lemvig 3 10 (6 mp) 4. Aulum 2 10 (5 mp) 5. Skive 3 9½ 6. Holstebro 3 9 Slutstillingen i C2: 1*. Herning Ikast Vorgod Viborg 5 9½ 5. Kjellerup Herning 5 5½ Finalekampen i C blev vundet af Herning 4 med 2½-1½ over THY 4. THY kan således siges at være blevet den store triumfator og præmietager i år med 2 førstepladser og 2 andenpladser. Meget flot! En i år indstiftet særlig juniorpræmie tilfalder Jesper Thybo fra Morsø Skakklub og motiveres af juniorleder Niels Madsen. Til sidst vil jeg gerne takke klubberne for samarbejdet i det forløbne år.

9 Jeg har hermed afsluttet min beretning og overlader den til forsamlingens drøftelse. Morten Fabrin

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 Medlems- og klubsituation. I denne sæson har vi ikke mistet nogen klub. Men Struer er nede på 2 medlemmer og har opgivet at stille op i holdturneringen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup Mødet blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag den 1. april 2009 på Hotel Vinderup

Af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag den 1. april 2009 på Hotel Vinderup Referat Af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag den 1. april 2009 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007.

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830 i kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 1:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014.

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening afholdt den 5. marts 2014 kl. 1500 generalforsamling på politigården i Herning.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 I alt var der 56 repræsenterede husstande ved tilstedeværelse eller fuldmagt. Formand Flemming Schou Nielsen indledte

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro 1. Valg af dirigent Jan Skov, Silkeborg PH blev valgt 2. Valg af referent Tina Kværnø, Næstved PH blev valgt 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret.

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret. Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.30 på Hotel Vinderup Deltagere: Erik Søbjerg (ES), formand og Herning Jens Lund Jensen (JLJ), næstformand

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2013, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 24. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Tilstede: 5 fra bestyrelsen og 19 medlemmer. Præcis klokken 19.06 bød formanden de mange fremmødte velkommen til generalforsamlingen 2013.

Læs mere

Referat fra. Ordinært repræsentantskabsmøde. Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby

Referat fra. Ordinært repræsentantskabsmøde. Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby Referat fra Ordinært repræsentantskabsmøde Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby Velkomst ved formand Birger Dahl. Bød velkommen til de for HRØ nye omgivelser. Særlig velkomst til nåleindehavere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT - KLUBMØDE 2016 Århus Baseball Softball Klubs Generalforsamling

REFERAT - KLUBMØDE 2016 Århus Baseball Softball Klubs Generalforsamling REFERAT - KLUBMØDE 2016 Århus Baseball Softball Klubs Generalforsamling Aarhus den 29. marts, 2016 Tid: Tirsdag d. 29. marts kl 19.00-21.00 Sted: Brobjergskolen, Frederiks Allé 20, lokale 204 Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Regnskab 2014 Underskrevet regnskab og bilag fremlagt til gennemsyn forud for generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Regnskab 2014 Underskrevet regnskab og bilag fremlagt til gennemsyn forud for generalforsamlingen. Referat generalforsamling Parasollen 2015 1. Valg af dirigent. Referat: Bestyrelsens forslag om, at Bent Munk, Roskilde vælges som dirigent blev godkendt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

Referat. Seniorklub Rambøll Danmark Øst. Emne Referat fra Generalforsamlingen 2006. Dato og sted 2006-05-27, Virum, Bredevej. Tidspunkt 16:30-18:30

Referat. Seniorklub Rambøll Danmark Øst. Emne Referat fra Generalforsamlingen 2006. Dato og sted 2006-05-27, Virum, Bredevej. Tidspunkt 16:30-18:30 Referat Projekt Seniorklub Rambøll Danmark Øst Emne Referat fra Generalforsamlingen 2006 Dato og sted 2006-05-27, Virum, Bredevej Tidspunkt 16:30-18:30 Møde nr. Referent Filippo Aymo-Boot Rambøll Danmark

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere