Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Kjellerup (61), Åskov (11), Herning (49), Struer (39), Skive (55), Viborg (59), Ringkøbing (27), Aulum (15), Gudenådalen (16), Vorgod (21), Nordthy (47). Holstebro var også repræsenteret, men deres repræsentant havde ingen fuldmagt medbragt og kunne derfor ikke stemme. 1. Valg af dirigent. Jørn Sloth fra Ringkøbing blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet 2. Formandens beretning. Formandens beretning findes i et særskilt dokument. Per Nielsen fra Skive spurgte til de klubbesøg, som formanden havde varslet i forbindelse med sin tiltrædelse. Morten Fabrin svarede, at det desværre ikke var blevet til særligt mange, men at det heller ikke var strømmet ind med indbydelser. Bestyrelsen kommer fortsat gerne på besøg i klubberne og giver god råd om bl.a. skole/juniorskak, hvor Jan Andreasen og Claus Støvring ligger inde med en del viden. Jens Sørensen fra Nordthy foreslog at hovedkredsen arbejder på at få en fælles skakspalte i De Bergske Blade samt at hovedkredsens hjemmeside indeholdt flere nyheder. Der var ingen, som bød sig til i forbindelse med skakspalten og flertallets mening var, at PR primært er klubbernes opgave. Webmaster Peter Graves svare, at han ikke havde til hensigt selv at opsøge nyheder, men han sætter gerne turneringsindbydelser m.m på siden, hvis han modtager dem elektronisk. Beretningen blev enstemmigt vedtaget 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet for 2004 findes i et særskilt dokument. Beretningen blev enstemmigt vedtaget 4. Indkomne forslag.

2 Der var ikke indkommet forslag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Budgettet, som findes i samme dokument som regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Dette indebærer uændret kontingent (CIB pdf formfields Demoversion) 6. Valg. a)formand. Morten Fabrin, Viborg blev enstemmigt genvalgt. b)bestyrelsesmedlem. Jan Andreasen, Struer blev enstemmigt genvalgt. c)bestyrelsessuppleanter. 1)Per Nielsen, Skive og 2) Jesper Lund Thomsen, Vorgod blev enstemmigt genvalgt. d)revisor. Jens Noe, Lemvig blev enstemmigt genvalgt. e)revisorsuppleant. Lars Agger, Skive blev enstemmigt genvalgt. 7. Eventuelt Rygning i forbindelse med holdkampe blev diskuteret. Bestyrelsen blev bemyndiget til at foretage de regelændringer, som den i den forbindelse måtte finde nødvendige, forud for den kommende holdturnering. Dirigent Jørn Sloth Referent Claus Støvring Formandsberetning, 9. hovedkreds den 16. marts 2005 Medlems- og klubsituation. Der er uændret 18 klubber i hovedkredsen. Desværre fortsætter den landsdækkende medlemstilbagegang også her i vort område. Fra oktober 2003 til oktober 2004 er medlemstallet faldet fra 562 til 534 svarende til 5%. Pensionisttallet holder nogenlunde stand, men bortset herfra er der klare fald i alle medlemskategorier. Særligt foruroligende finder jeg, at det er, at at der nu kun er 45 børn og 43 juniorer,

3 svarende til et fald i disse kategorier på ca. 14%. Noget af dette fald skyldes naturligvis, at nogle unge bliver seniorer, men dette skulle jo gerne modsvares af nye unge som medlemmer. Dette gør det naturligvis nærliggende at sige lidt om Medlemsfremmende aktiviteter Jeg vil gerne opfordre klubberne til at lægge sig i selen og få ideer til at få flere interesseret i klubskakken. Muligvis er der flere end nogensinde før, der spiller skak. Det foregår bare uden for klubberne hjemme foran computeren. Jeg er klar over, at man i nogle klubber måske synes, at man har det hyggeligt nok med dem, man kender og ikke vil bruge for meget tid på at rekruttere nye medlemmer. Til en vis grad er en sådan holdning forståelig. Men det siger jo sig selv, at dette med tiden vil føre til klubbens opløsning på et eller andet tidspunkt. Efter min opfattelse bør alle klubber både små og store tænke i medlemstilgang til gavn for dansk skak som helhed. Det bliver også sjovere at træffe nogle nye modstandere, og det gør i sig selv klubben mere attraktiv, at man lettere finder jævnbyrdige folk at spille med. Vi konkurrerer med mange andre interessante fritidsinteresser, men vi har et så godt og spændende produkt at byde på, hvad enten man tænker på fordybelsen, spændingen, sporten eller samværet, at potentialet er til stede. F.eks. er det ikke specielt vanskeligt at få børn og unge til at interessere sig for skak. Men kunsten er at fastholde dem ved til stadighed at give dem spændende tilbud. Hvordan det nærmere skal ske, er op til hver enkelt klub. Men jeg vil da gerne henlede opmærksomheden på nogle få ting, hvoraf nogle måske lyder fortærskede, men alligevel til stadighed har gyldighed: 1)Få gang i skoleskak på en lokal skole og /eller få startet en juniorafdeling. Det er typisk de klubber på landsplan og her i hovedkredsen der kan byde på børne-/ungdomsskak, der har fremgang. 2) Få fat i tidligere medlemmer, familiemedlemmer, arbejdskolleger, venner eller bekendte, som tidligere har spillet skak og få dem motiveret til at aflægge klubben et besøg. Somme tider skal der ikke så meget til, før man har dem med i folden igen. Og de forstår allerede at flytte brikkerne. 3)Få rekrutteret nye ledere i jeres egen klub. Ellers kører de gamle trætte på et eller andet tidspunkt, og så kommer klubbens liv i fare, hvis der ikke er nye parat, som allede er i gang med ledelsesarbejdet 4)Få nogen med på de lederkurser under Danmarks Idræts Forbund, som vi kan komme med på. De er ikke ret dyre og varer kun nogle få timer. Se Poul Søndergaards artikel herom i Skakbladet nr. 1, side 7, for Hovedkredsen har allerede 5 tilmeldte til det første kursus. 5)Læs de særlige sider, som er etableret på unionens hjemmeside, som blandt andet omhandler gode ideer til at få gang i klublivet. Situationen i unionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

4 Det forløbne år har været præget af et godt samarbejdsklima i unionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Også på landsplan er man helt opmærksom på, at medlemsudviklingen er meget foruroligende og har øje for, at der skal tages initiativer. Steen Juul Mortensen, der i december 2002 vendte tilbage som formand for unionen på et tidspunkt, hvor der var krisetilstande i unionens ledelse, meddelte allerede dengang, at han kun var en overgangsfigur og fratræder derfor i påsken i år. Som kandidat til at afløse ham opstiller Erik Søbjerg, 1968, Århus, som er unionens sekretær og en absolut kvalificeret afløser. Jeg kan kun opfordre klubberne til at stemme på ham ved delegeretmødet. Fuldmagter til delegeretmødet i Køge påskedag De klubformænd, der ikke selv kan møde op til delegeretmødet, har mulighed for at afgive fuldmagt til en anden, der kan møde, på blanketter, der ligger her under mødet. Unionskontingent Dansk Skak Unions ledelse foreslår uændret kontingent til unionen. Dette afskærer naturligvis ikke hovedkreds eller klubber fra at ændre det regionale eller lokale kontingent, men det fremgår jo af indkaldelsen her til mødet, at hovedkredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent, jf. et senere punkt under mødet. Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse har fungeret godt. Vi har ikke altid været enige, men alligevel er vi gode til at være i stue sammen, også når vi har haft de nødvendige diskussioner. Jeg vil gerne benytte lejligheden til her at takke mine bestyrelseskolleger for jeres indsats og vort samarbejde i det forløbne år. Særligt vil jeg gerne fremhæve den store og pålidelige indsats, som vor kasserer, Aksel Hansen, har ydet. Aksel anmodede sidste år om ikke at blive genvalgt, men lod sig efter hårdt pres overtale til at fortsætte, da det ikke var muligt at finde andre kandidater. Nu går den imidlertid ikke meget længere. Næste år udløber Aksels valgperiode, og det er ikke rimeligt, at en mand, der har gjort en stor indsats gennem mange år, skal føle sig forhindret i at træde tilbage, fordi det ikke lykkes at finde en afløser. Sidste forår rettede jeg en ihærdig appel til alle klubber om at hjælpe med at finde en afløser. Denne appel må jeg nu gentage endnu kraftigere, så vi i god tid inden marts 2006 har mindst 1 egnet kassererkandidat. Særligt må jeg hermed rette min henvendelse til de klubber, som måske kun i mindre grad stiller folk til rådighed for hovedkredsen. Lokale aktiviteter Det forløbne år har været præget af, at mange af hovedkredsens klubber fortsat stabler koordinerede turneringer på benene. Jeg skal understrege, at disse turneringers levedygtighed er meget afhængig af, at andre klubber får sendt deltagere til dem. Sørg derfor for at følge med i, hvad der er undervejs af turneringer og prøv at få det formidlet ud i klubberne, herunder at få arrangeret kørselsordninger, så også dem, der ikke er selvtransporterende, får mulighed for at komme ud og spille. Det viser sig ofte, at når det rygtes, at 1 eller 2 spillere skal af sted, er der også folk til at fylde bilen op. Dette gælder også de hurtigturneringer, som afholdes rundt omkring.

5 Unionens Initiativpræmie og hæderstegn. Her i hovedkredsen tilfaldt initiativpræmien i 2004 Viborg Skakklub. Derimod blev hæderstegnet ikke uddelt her til området, fordi vores glimrende kandidat hertil allerede for mange år siden fuldt fortjent havde fået denne hædersbevisning gennem en anden hovedkreds, før 9. hovedkreds blev oprettet. Bestyrelsen mener i år at have fundet frem til både en klub og en person, som bør have hædersbevisningerne for Turneringsaktiviteter på hovedkredsplan Ved Pokalstævnet i Nyborg i pinsen 2004 klarede vore repræsentanter sig flot. I Eliterækken endte både Kjellerup og Herning på en delt plads blandt de 16 hold efter men også foran nogle af landets topklubber. I Bredderækken med 17 hold blev Stuer en flot nr. 2 og Herning en næsten lige så fin nr. 4. Blandt de 11 juniorhold blev Kjellerup nr. 9. Det kan nævnes, at Tjele, der ligger i vort område, men hører til 6. hovedkreds, blev nr. 2. Husk at næste Pokalstævne er den 17. april 2005 i Herning med tilmeldingsfrist den 14. april. Jeg vil gerne opfordre kraftigt til, at så mange hold som muligt deltager. Systemet er netop indrettet således, at stævnet er attraktivt såvel for topspillerne som de mere jævne spillere. Til hovedkredshold-dm for juniorer på Tjele i den 1. weekend i oktober tog Flemming Storgaard sig af at samle, ledsage og lede hovedkredsens hold, da Jan Andreasen blev forhindret af en rejse. Tak til Flemming for det. Stævnet var præget af afbud fra en række af landets stærkeste juniorer på grund af andre arrangementer, men det skal ikke forklejne, at vort hold ydede en ganske udmærket præstation. De 8 hold (8. hovedkreds deltog ikke) udskilte sig klart i 2 grupper. Her var 9. hovedkreds med i den gode halvdel og blev kun knebent distanceret af 6., 1. og 3. hovedkreds. Holdturneringen Divisionerne I 1. division klarede Viborg sig fint i sin debutsæson ved at blive nr. 5 i denne række. Hovedkredsen kan endvidere glæde sig over, at Kjellerup vandt 2. division, gruppe 4 og dermed genoprykker til landets næstbedste række og gør Viborg selskab. I samme gruppe blev Herning nr. 5. hvorimod Holstebro desværre måtte rykke ned i Mesterrækken. I 2. divison gruppe 5 var Nordthy regnet som en af oprykningsfavoritterne, men de var undervejs ramt af en del afbud fra nogle af deres stærkeste spillere og måtte tage til takke med andenpladsen. I samme gruppe var Skive med på afbud og reddede sig i sidste øjeblik fra nedrykning. Hovedkredsen Særligt om vor egen holdturnering i hovedkredsen skal jeg først nævne, at der var en vis nedgang i holdtallet, nemlig fra 43 til 40 inkl. hovedkredsens divisionshold.

6 Kort før holdturneringens start under den sidste tilrettelæggelse blev der rejst det spørgsmål, om der fortsat burde være 2 oprykkere fra A-rækken og 2 oprykkere fra B- rækken, nu hvor disse 2 rækker var kommet ned på henholdsvis 8 og 10 hold. I den forbindelse var det min opfattelse ved sammenligning af styrkeforholdet mellem nr. 2 i A-rækken året før med nr. 5-6 i Mesterrækken, at alt tydede på, at nr. 2 i A- rækken ville være klart svagest af de 2 hold. Jeg kunne endvidere se, at vi nemt risikerede mindst 2 nedrykkere fra 2. division til Mesterrækken, hvorfra der højst rykker 1 hold op i divisionen. Meget tydede således på, at nr. 2 i A-rækken ville rykke op på bekostning af nr. 5 eller 6, eller eventuelt nr. 4, i Mesterrækken. Endelig kunne jeg ikke undgå at bemærke, at nr. 2 i A-rækken året før, Holstebro II, mindeligt bad om ikke at blive rykket op. (Senere måtte Holstebro desværre også trække holdet fra turneringen). En sen ændring af reglementet var genstand for omfattende mailkorrespondance og en del telefonsamtaler mellem bestyrelsesmedlemmerne, før det med et snævert flertal blev besluttet, at der kun skulle være 1 oprykker fra A og 1 fra B. Jeg er klar over, at det altid har været en tradition i hovedkredsen men ikke et vedtægtskrav at ændringer i holdturneringsreglementet kun besluttes på generalforsamlingen og ikke blot inden for bestyrelsen. Jeg er også bekendt med, at da der for 5 år siden kun var hold til 1 A-række, blev det understreget, at der fortsat skulle være 2 oprykkere. Heroverfor var det imidlertid min og 2 andre bestyrelsesmedlemmers opfattelse, at de sportslige hensyn til en så vidt muligt jævnbyrdig turnering var mest tungtvejende, men jeg havde meget gerne været opmærksom på problemet noget tidligere, således at spørgsmålet kunne have nået at blive behandlet på den ekstraordinære generalforsamling i juni sidste år. Jeg understreger, at jeg naturligvis påtager mig ansvaret for det ikke helt tilfredsstillende forløb, men at jeg på den anden side fortsat mener, at ændringerne var sportsligt rigtige. Når der skal ses fremad, kan jeg ikke lade være at gøre opmærksom på, at det er foreslået i forbindelse med omlægningen af divisionerne, at der hvert år skal spilles en kvalifikationskamp mellem 2 mesterrækkevindere, for at der kun kan rykke 8 hold op fra de 9 hovedkredse. Som forslaget foreligger, er det de 6 mindste hovedkredse, herunder 9. hovedkreds, der således hvert 3. år kommer ud for, at en sejr i Mesterrækken ikke giver automatisk kvalifikation til 2. division. Der er nu fremsat af 7. hovedkreds (Nordjylland) et andet forslag, hvorefter det i stedet bliver nr. tredjesidst i en af de 4 2. divisioner, der rykker med nr. sidst og næstsidst ud, og således, at dette går på skift mellem de 4 grupper i 2. division. Jeg håber under debatten at få nogle tilkendegivelser af, hvorledes I mener, at 9. hovedkreds bør stille sig til disse forslag. I øvrigt har vor holdturnering kørt meget tilfredsstillende, dygtigt ledet af Jan Andreasen med omfattende bistand fra Peter Graves, der især har hjulpet med forberedelse, programudarbejdelse og resultatformidling. De har begge udført et meget stort stykke arbejde, også i denne forbindelse. Resultatformidlingen har fundet sted på hovedkredsens hjemmeside, men der ligger en A4-side her til afhentning med en kopi af alle resultater. Vinderen af Mesterklassen blev meget sikkert Ringkøbing med 34 points. Ringkøbing skal nu ud i en kvalifikationskamp om oprykning til 2. division mod en anden hovedkredsvinder i anledning af den omlægning af divisionerne, der er iværksat. Vi ønsker Ringkøbing til lykke med førstepladsen og ønsker dem held og lykke i kvalifikationskampen, der spilles den 10. april.

7 Nr. 2 blev oprykkeren fra sidste års A-klasse, Lemvig, med 26½ points (ligestilling i matchpoints, men sejr i indbyrdes kamp mod Kjellerup 2, der også fik 26½ points. A-klassen formede sig som et kapløb mellem andetholdene fra Skive og Viborg, hvor Skive i starten vandt de størst sejre, men snublede i de sidste par runder. Viborg II sluttede herefter som nr. 1 med 39 points efter at have vundet samtlige sine 7 kampe og rykker op i Mesterklassen. Skive II blev nr. 2 med 37 points Der var 2 B-klasser med henholdsvis 6 og 4 hold. I 6-holdsgruppen vandt Viborg 3 alle sine kampe og sluttede som vinder med 27 points (6 points forspring). I 4-holdsgruppen, hvor der spilledes dobbeltrundigt, vandt Vorgod 1 alt og havde med 32 points 8 points forspring til nr. 2. Kvalifikationskampen mellem Viborg 3 og Vorgod om oprykningen til A-rækken blev meget jævnbyrdig og endte uafgjort 4-4. Herefter vandt Vorgod på reglen om, at i en sådan situation begynder man med at slette resultatet på 8. bræt. C-rækken med 5-mands hold vandtes af Viborg 4 efter sejr i alle 7 matcher med 26 points. Nr. 2 blev Nordthy 3 snært efter med 25½ points. Endelig blev juniorklassen vundet af Skive A med 18 points. Til sidst vil jeg gerne takke alle klubber for en spændende turnering. Trods tilbagegangen i deltagertal synes jeg, det er flot, at så mange skakspillere er parat til ofte at køre lange ture her på vor lidt tyndtbefolkede egn for at komme ud med klubkammeraterne og besøge skakvenner i andre klubber. Dette er for mig at se et af kerneområderne i vores klubvirksomhed, og jeg kan også i denne forbindelse kun opfordre til, at I får så mange af jeres medlemmer til at deltage i holdskakken som overhovedet muligt. Jo flere hold, der deltager, jo kortere vil rejserne typisk blive. Jeg har hermed afsluttet min beretning samt præmieoverrækkelsen og overlader beretningen til forsamlingens drøftelse. Morten Fabrin

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup Mødet blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 Medlems- og klubsituation. I denne sæson har vi ikke mistet nogen klub. Men Struer er nede på 2 medlemmer og har opgivet at stille op i holdturneringen.

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag den 1. april 2009 på Hotel Vinderup

Af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag den 1. april 2009 på Hotel Vinderup Referat Af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag den 1. april 2009 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret.

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret. Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.30 på Hotel Vinderup Deltagere: Erik Søbjerg (ES), formand og Herning Jens Lund Jensen (JLJ), næstformand

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Mandag den 11. april 2011 kl. 18.30 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Skakforeningen GSF-Caïssa

Skakforeningen GSF-Caïssa Skakforeningen GSF-Caïssa Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd Generalforsamling RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrR Referat af Generalforsamling 24. maj 2015 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til årets

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for RegionsGolf Øst

Vedtægter for RegionsGolf Øst Vedtægter for RegionsGolf Øst af RegionsGolf Danmark u00d8st 1 / 6 1. 01 - Navn og område... 3 2. 02 - Formål... 3 3. 03 - Deltagende klubber... 3 4. 04 - Turneringens afvikling... 4 5. 05 - Ledelse...

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Vedtægter Navn og Formål. 1. Klubbens navn er: Hillerød Sportsrideklub, og dens officielle forkortelse er: HIS Klubbens hjemsted er: Hillerød kommune. 2. Klubbens formål er: At fremme interessen for ridesporten

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 16. marts 2016 kl på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup.

Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 16. marts 2016 kl på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup. Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 16. marts 2016 kl. 19.30 på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup. Følgende klubber var repræsenteret med formand/repræsentant og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Forslag til ny holdturneringsstruktur

Forslag til ny holdturneringsstruktur Forslag til ny holdturneringsstruktur På HB/FU s visionsseminar i november 2011 blev der drøftet indsatsområde. Et af områderne var, at styrke den landsdækkende holdturnering med en ny 3. division. Alle

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag 1. Navn og formål Unionens navn er Københavns Skak Union [KSU], der optager klubber hjemmehørende i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i Københavns Amt. Unionen danner 1. hovedkreds af Dansk Skak

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere