Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Kjellerup (61), Åskov (11), Herning (49), Struer (39), Skive (55), Viborg (59), Ringkøbing (27), Aulum (15), Gudenådalen (16), Vorgod (21), Nordthy (47). Holstebro var også repræsenteret, men deres repræsentant havde ingen fuldmagt medbragt og kunne derfor ikke stemme. 1. Valg af dirigent. Jørn Sloth fra Ringkøbing blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet 2. Formandens beretning. Formandens beretning findes i et særskilt dokument. Per Nielsen fra Skive spurgte til de klubbesøg, som formanden havde varslet i forbindelse med sin tiltrædelse. Morten Fabrin svarede, at det desværre ikke var blevet til særligt mange, men at det heller ikke var strømmet ind med indbydelser. Bestyrelsen kommer fortsat gerne på besøg i klubberne og giver god råd om bl.a. skole/juniorskak, hvor Jan Andreasen og Claus Støvring ligger inde med en del viden. Jens Sørensen fra Nordthy foreslog at hovedkredsen arbejder på at få en fælles skakspalte i De Bergske Blade samt at hovedkredsens hjemmeside indeholdt flere nyheder. Der var ingen, som bød sig til i forbindelse med skakspalten og flertallets mening var, at PR primært er klubbernes opgave. Webmaster Peter Graves svare, at han ikke havde til hensigt selv at opsøge nyheder, men han sætter gerne turneringsindbydelser m.m på siden, hvis han modtager dem elektronisk. Beretningen blev enstemmigt vedtaget 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet for 2004 findes i et særskilt dokument. Beretningen blev enstemmigt vedtaget 4. Indkomne forslag.

2 Der var ikke indkommet forslag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Budgettet, som findes i samme dokument som regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Dette indebærer uændret kontingent (CIB pdf formfields Demoversion) 6. Valg. a)formand. Morten Fabrin, Viborg blev enstemmigt genvalgt. b)bestyrelsesmedlem. Jan Andreasen, Struer blev enstemmigt genvalgt. c)bestyrelsessuppleanter. 1)Per Nielsen, Skive og 2) Jesper Lund Thomsen, Vorgod blev enstemmigt genvalgt. d)revisor. Jens Noe, Lemvig blev enstemmigt genvalgt. e)revisorsuppleant. Lars Agger, Skive blev enstemmigt genvalgt. 7. Eventuelt Rygning i forbindelse med holdkampe blev diskuteret. Bestyrelsen blev bemyndiget til at foretage de regelændringer, som den i den forbindelse måtte finde nødvendige, forud for den kommende holdturnering. Dirigent Jørn Sloth Referent Claus Støvring Formandsberetning, 9. hovedkreds den 16. marts 2005 Medlems- og klubsituation. Der er uændret 18 klubber i hovedkredsen. Desværre fortsætter den landsdækkende medlemstilbagegang også her i vort område. Fra oktober 2003 til oktober 2004 er medlemstallet faldet fra 562 til 534 svarende til 5%. Pensionisttallet holder nogenlunde stand, men bortset herfra er der klare fald i alle medlemskategorier. Særligt foruroligende finder jeg, at det er, at at der nu kun er 45 børn og 43 juniorer,

3 svarende til et fald i disse kategorier på ca. 14%. Noget af dette fald skyldes naturligvis, at nogle unge bliver seniorer, men dette skulle jo gerne modsvares af nye unge som medlemmer. Dette gør det naturligvis nærliggende at sige lidt om Medlemsfremmende aktiviteter Jeg vil gerne opfordre klubberne til at lægge sig i selen og få ideer til at få flere interesseret i klubskakken. Muligvis er der flere end nogensinde før, der spiller skak. Det foregår bare uden for klubberne hjemme foran computeren. Jeg er klar over, at man i nogle klubber måske synes, at man har det hyggeligt nok med dem, man kender og ikke vil bruge for meget tid på at rekruttere nye medlemmer. Til en vis grad er en sådan holdning forståelig. Men det siger jo sig selv, at dette med tiden vil føre til klubbens opløsning på et eller andet tidspunkt. Efter min opfattelse bør alle klubber både små og store tænke i medlemstilgang til gavn for dansk skak som helhed. Det bliver også sjovere at træffe nogle nye modstandere, og det gør i sig selv klubben mere attraktiv, at man lettere finder jævnbyrdige folk at spille med. Vi konkurrerer med mange andre interessante fritidsinteresser, men vi har et så godt og spændende produkt at byde på, hvad enten man tænker på fordybelsen, spændingen, sporten eller samværet, at potentialet er til stede. F.eks. er det ikke specielt vanskeligt at få børn og unge til at interessere sig for skak. Men kunsten er at fastholde dem ved til stadighed at give dem spændende tilbud. Hvordan det nærmere skal ske, er op til hver enkelt klub. Men jeg vil da gerne henlede opmærksomheden på nogle få ting, hvoraf nogle måske lyder fortærskede, men alligevel til stadighed har gyldighed: 1)Få gang i skoleskak på en lokal skole og /eller få startet en juniorafdeling. Det er typisk de klubber på landsplan og her i hovedkredsen der kan byde på børne-/ungdomsskak, der har fremgang. 2) Få fat i tidligere medlemmer, familiemedlemmer, arbejdskolleger, venner eller bekendte, som tidligere har spillet skak og få dem motiveret til at aflægge klubben et besøg. Somme tider skal der ikke så meget til, før man har dem med i folden igen. Og de forstår allerede at flytte brikkerne. 3)Få rekrutteret nye ledere i jeres egen klub. Ellers kører de gamle trætte på et eller andet tidspunkt, og så kommer klubbens liv i fare, hvis der ikke er nye parat, som allede er i gang med ledelsesarbejdet 4)Få nogen med på de lederkurser under Danmarks Idræts Forbund, som vi kan komme med på. De er ikke ret dyre og varer kun nogle få timer. Se Poul Søndergaards artikel herom i Skakbladet nr. 1, side 7, for Hovedkredsen har allerede 5 tilmeldte til det første kursus. 5)Læs de særlige sider, som er etableret på unionens hjemmeside, som blandt andet omhandler gode ideer til at få gang i klublivet. Situationen i unionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

4 Det forløbne år har været præget af et godt samarbejdsklima i unionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Også på landsplan er man helt opmærksom på, at medlemsudviklingen er meget foruroligende og har øje for, at der skal tages initiativer. Steen Juul Mortensen, der i december 2002 vendte tilbage som formand for unionen på et tidspunkt, hvor der var krisetilstande i unionens ledelse, meddelte allerede dengang, at han kun var en overgangsfigur og fratræder derfor i påsken i år. Som kandidat til at afløse ham opstiller Erik Søbjerg, 1968, Århus, som er unionens sekretær og en absolut kvalificeret afløser. Jeg kan kun opfordre klubberne til at stemme på ham ved delegeretmødet. Fuldmagter til delegeretmødet i Køge påskedag De klubformænd, der ikke selv kan møde op til delegeretmødet, har mulighed for at afgive fuldmagt til en anden, der kan møde, på blanketter, der ligger her under mødet. Unionskontingent Dansk Skak Unions ledelse foreslår uændret kontingent til unionen. Dette afskærer naturligvis ikke hovedkreds eller klubber fra at ændre det regionale eller lokale kontingent, men det fremgår jo af indkaldelsen her til mødet, at hovedkredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent, jf. et senere punkt under mødet. Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse har fungeret godt. Vi har ikke altid været enige, men alligevel er vi gode til at være i stue sammen, også når vi har haft de nødvendige diskussioner. Jeg vil gerne benytte lejligheden til her at takke mine bestyrelseskolleger for jeres indsats og vort samarbejde i det forløbne år. Særligt vil jeg gerne fremhæve den store og pålidelige indsats, som vor kasserer, Aksel Hansen, har ydet. Aksel anmodede sidste år om ikke at blive genvalgt, men lod sig efter hårdt pres overtale til at fortsætte, da det ikke var muligt at finde andre kandidater. Nu går den imidlertid ikke meget længere. Næste år udløber Aksels valgperiode, og det er ikke rimeligt, at en mand, der har gjort en stor indsats gennem mange år, skal føle sig forhindret i at træde tilbage, fordi det ikke lykkes at finde en afløser. Sidste forår rettede jeg en ihærdig appel til alle klubber om at hjælpe med at finde en afløser. Denne appel må jeg nu gentage endnu kraftigere, så vi i god tid inden marts 2006 har mindst 1 egnet kassererkandidat. Særligt må jeg hermed rette min henvendelse til de klubber, som måske kun i mindre grad stiller folk til rådighed for hovedkredsen. Lokale aktiviteter Det forløbne år har været præget af, at mange af hovedkredsens klubber fortsat stabler koordinerede turneringer på benene. Jeg skal understrege, at disse turneringers levedygtighed er meget afhængig af, at andre klubber får sendt deltagere til dem. Sørg derfor for at følge med i, hvad der er undervejs af turneringer og prøv at få det formidlet ud i klubberne, herunder at få arrangeret kørselsordninger, så også dem, der ikke er selvtransporterende, får mulighed for at komme ud og spille. Det viser sig ofte, at når det rygtes, at 1 eller 2 spillere skal af sted, er der også folk til at fylde bilen op. Dette gælder også de hurtigturneringer, som afholdes rundt omkring.

5 Unionens Initiativpræmie og hæderstegn. Her i hovedkredsen tilfaldt initiativpræmien i 2004 Viborg Skakklub. Derimod blev hæderstegnet ikke uddelt her til området, fordi vores glimrende kandidat hertil allerede for mange år siden fuldt fortjent havde fået denne hædersbevisning gennem en anden hovedkreds, før 9. hovedkreds blev oprettet. Bestyrelsen mener i år at have fundet frem til både en klub og en person, som bør have hædersbevisningerne for Turneringsaktiviteter på hovedkredsplan Ved Pokalstævnet i Nyborg i pinsen 2004 klarede vore repræsentanter sig flot. I Eliterækken endte både Kjellerup og Herning på en delt plads blandt de 16 hold efter men også foran nogle af landets topklubber. I Bredderækken med 17 hold blev Stuer en flot nr. 2 og Herning en næsten lige så fin nr. 4. Blandt de 11 juniorhold blev Kjellerup nr. 9. Det kan nævnes, at Tjele, der ligger i vort område, men hører til 6. hovedkreds, blev nr. 2. Husk at næste Pokalstævne er den 17. april 2005 i Herning med tilmeldingsfrist den 14. april. Jeg vil gerne opfordre kraftigt til, at så mange hold som muligt deltager. Systemet er netop indrettet således, at stævnet er attraktivt såvel for topspillerne som de mere jævne spillere. Til hovedkredshold-dm for juniorer på Tjele i den 1. weekend i oktober tog Flemming Storgaard sig af at samle, ledsage og lede hovedkredsens hold, da Jan Andreasen blev forhindret af en rejse. Tak til Flemming for det. Stævnet var præget af afbud fra en række af landets stærkeste juniorer på grund af andre arrangementer, men det skal ikke forklejne, at vort hold ydede en ganske udmærket præstation. De 8 hold (8. hovedkreds deltog ikke) udskilte sig klart i 2 grupper. Her var 9. hovedkreds med i den gode halvdel og blev kun knebent distanceret af 6., 1. og 3. hovedkreds. Holdturneringen Divisionerne I 1. division klarede Viborg sig fint i sin debutsæson ved at blive nr. 5 i denne række. Hovedkredsen kan endvidere glæde sig over, at Kjellerup vandt 2. division, gruppe 4 og dermed genoprykker til landets næstbedste række og gør Viborg selskab. I samme gruppe blev Herning nr. 5. hvorimod Holstebro desværre måtte rykke ned i Mesterrækken. I 2. divison gruppe 5 var Nordthy regnet som en af oprykningsfavoritterne, men de var undervejs ramt af en del afbud fra nogle af deres stærkeste spillere og måtte tage til takke med andenpladsen. I samme gruppe var Skive med på afbud og reddede sig i sidste øjeblik fra nedrykning. Hovedkredsen Særligt om vor egen holdturnering i hovedkredsen skal jeg først nævne, at der var en vis nedgang i holdtallet, nemlig fra 43 til 40 inkl. hovedkredsens divisionshold.

6 Kort før holdturneringens start under den sidste tilrettelæggelse blev der rejst det spørgsmål, om der fortsat burde være 2 oprykkere fra A-rækken og 2 oprykkere fra B- rækken, nu hvor disse 2 rækker var kommet ned på henholdsvis 8 og 10 hold. I den forbindelse var det min opfattelse ved sammenligning af styrkeforholdet mellem nr. 2 i A-rækken året før med nr. 5-6 i Mesterrækken, at alt tydede på, at nr. 2 i A- rækken ville være klart svagest af de 2 hold. Jeg kunne endvidere se, at vi nemt risikerede mindst 2 nedrykkere fra 2. division til Mesterrækken, hvorfra der højst rykker 1 hold op i divisionen. Meget tydede således på, at nr. 2 i A-rækken ville rykke op på bekostning af nr. 5 eller 6, eller eventuelt nr. 4, i Mesterrækken. Endelig kunne jeg ikke undgå at bemærke, at nr. 2 i A-rækken året før, Holstebro II, mindeligt bad om ikke at blive rykket op. (Senere måtte Holstebro desværre også trække holdet fra turneringen). En sen ændring af reglementet var genstand for omfattende mailkorrespondance og en del telefonsamtaler mellem bestyrelsesmedlemmerne, før det med et snævert flertal blev besluttet, at der kun skulle være 1 oprykker fra A og 1 fra B. Jeg er klar over, at det altid har været en tradition i hovedkredsen men ikke et vedtægtskrav at ændringer i holdturneringsreglementet kun besluttes på generalforsamlingen og ikke blot inden for bestyrelsen. Jeg er også bekendt med, at da der for 5 år siden kun var hold til 1 A-række, blev det understreget, at der fortsat skulle være 2 oprykkere. Heroverfor var det imidlertid min og 2 andre bestyrelsesmedlemmers opfattelse, at de sportslige hensyn til en så vidt muligt jævnbyrdig turnering var mest tungtvejende, men jeg havde meget gerne været opmærksom på problemet noget tidligere, således at spørgsmålet kunne have nået at blive behandlet på den ekstraordinære generalforsamling i juni sidste år. Jeg understreger, at jeg naturligvis påtager mig ansvaret for det ikke helt tilfredsstillende forløb, men at jeg på den anden side fortsat mener, at ændringerne var sportsligt rigtige. Når der skal ses fremad, kan jeg ikke lade være at gøre opmærksom på, at det er foreslået i forbindelse med omlægningen af divisionerne, at der hvert år skal spilles en kvalifikationskamp mellem 2 mesterrækkevindere, for at der kun kan rykke 8 hold op fra de 9 hovedkredse. Som forslaget foreligger, er det de 6 mindste hovedkredse, herunder 9. hovedkreds, der således hvert 3. år kommer ud for, at en sejr i Mesterrækken ikke giver automatisk kvalifikation til 2. division. Der er nu fremsat af 7. hovedkreds (Nordjylland) et andet forslag, hvorefter det i stedet bliver nr. tredjesidst i en af de 4 2. divisioner, der rykker med nr. sidst og næstsidst ud, og således, at dette går på skift mellem de 4 grupper i 2. division. Jeg håber under debatten at få nogle tilkendegivelser af, hvorledes I mener, at 9. hovedkreds bør stille sig til disse forslag. I øvrigt har vor holdturnering kørt meget tilfredsstillende, dygtigt ledet af Jan Andreasen med omfattende bistand fra Peter Graves, der især har hjulpet med forberedelse, programudarbejdelse og resultatformidling. De har begge udført et meget stort stykke arbejde, også i denne forbindelse. Resultatformidlingen har fundet sted på hovedkredsens hjemmeside, men der ligger en A4-side her til afhentning med en kopi af alle resultater. Vinderen af Mesterklassen blev meget sikkert Ringkøbing med 34 points. Ringkøbing skal nu ud i en kvalifikationskamp om oprykning til 2. division mod en anden hovedkredsvinder i anledning af den omlægning af divisionerne, der er iværksat. Vi ønsker Ringkøbing til lykke med førstepladsen og ønsker dem held og lykke i kvalifikationskampen, der spilles den 10. april.

7 Nr. 2 blev oprykkeren fra sidste års A-klasse, Lemvig, med 26½ points (ligestilling i matchpoints, men sejr i indbyrdes kamp mod Kjellerup 2, der også fik 26½ points. A-klassen formede sig som et kapløb mellem andetholdene fra Skive og Viborg, hvor Skive i starten vandt de størst sejre, men snublede i de sidste par runder. Viborg II sluttede herefter som nr. 1 med 39 points efter at have vundet samtlige sine 7 kampe og rykker op i Mesterklassen. Skive II blev nr. 2 med 37 points Der var 2 B-klasser med henholdsvis 6 og 4 hold. I 6-holdsgruppen vandt Viborg 3 alle sine kampe og sluttede som vinder med 27 points (6 points forspring). I 4-holdsgruppen, hvor der spilledes dobbeltrundigt, vandt Vorgod 1 alt og havde med 32 points 8 points forspring til nr. 2. Kvalifikationskampen mellem Viborg 3 og Vorgod om oprykningen til A-rækken blev meget jævnbyrdig og endte uafgjort 4-4. Herefter vandt Vorgod på reglen om, at i en sådan situation begynder man med at slette resultatet på 8. bræt. C-rækken med 5-mands hold vandtes af Viborg 4 efter sejr i alle 7 matcher med 26 points. Nr. 2 blev Nordthy 3 snært efter med 25½ points. Endelig blev juniorklassen vundet af Skive A med 18 points. Til sidst vil jeg gerne takke alle klubber for en spændende turnering. Trods tilbagegangen i deltagertal synes jeg, det er flot, at så mange skakspillere er parat til ofte at køre lange ture her på vor lidt tyndtbefolkede egn for at komme ud med klubkammeraterne og besøge skakvenner i andre klubber. Dette er for mig at se et af kerneområderne i vores klubvirksomhed, og jeg kan også i denne forbindelse kun opfordre til, at I får så mange af jeres medlemmer til at deltage i holdskakken som overhovedet muligt. Jo flere hold, der deltager, jo kortere vil rejserne typisk blive. Jeg har hermed afsluttet min beretning samt præmieoverrækkelsen og overlader beretningen til forsamlingens drøftelse. Morten Fabrin

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning.

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Nummer 49- Februar 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 10 Side 11 Side 12 Side 16 Side 16 Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Regnskab.

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere