Generel Klinisk Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan"

Transkript

1 Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionshospitalet Viborg, Skive ledes af en hospitalsledelse bestående af chefsygeplejerske, cheflæge og hospitalsdirektør. Hospitalsledelsen forestår i fællesskab den overordnede ledelse af patientpleje, patientbehandling og hospitalsdrift. Hospitalsledelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig planlægning og organisation af hospitalernes samlede virksomhed. Se link her: Børneambulatoriet er en del af børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg, Skive og er placeret på Regionshospitalet Viborg. Børneafdelingen er opdelt i 3 sengeafdelinger, et akut modtagerafsnit og et ambulatorium. Det daglige hovedansvar for afdelingens drift ligger i Afdelingsledelsen, der består af oversygeplejerske og ledende overlæge. Den daglige ledelse af børneambulatoriet varetages af afdelingssygeplejerske og souschef. Børneambulatoriets hjemmeside: Samarbejdsrelationer Der er et tæt samarbejde med de øvrige børneafsnit på Regionshospital Viborg omkring det enkelte barn og familie. Der løses også serviceopgaver i form af diverse undersøgelser for sengeafdelingerne. Der er teamrelaterede samarbejde med de øvrige børneafdelinger i Region Midt. Der er samarbejde med: Praktiserende læger Fys-/ergoterapeuter i kommunalt regi (BUR) Fys- /ergoterapeuter ansat på Regionshospital Viborg. Børneortopædkirurisk overlæge fra Regionshospital Ålborg Overlæge med speciale indenfor genetik Sundhedsplejersker Patient/borger kategorier Børneambulatoriet modtager børn og unge fra 0-15 år, samt enkelte patientkategorier, f.eks.handicappede til de er 18 år. Børnene henvises fra barnets egen læge eller en anden børneafdeling. Der modtages børn med alle medicinske sygdomme til undersøgelse og HR- afdeling, Uddannelse Side 1 af 9 Kliniske vejledere Børneambulatoriet og uddannelsesansvarlig afd. B

2 behandling. Sygdommene opdeles i følgende områder: Cardiologiske sygdommed f.eks. mislyd ved hjertet eller medfødte misdannelser Astma/allergi f.eks. høfeber og eksem Neonatalogi (for tidligt fødte og syge nyfødte børn) Endokrinologi (sygdomme i hormonproducerende kirtler f.eks. for tidlig eller for sinket pubertet, væksthormonmangel) Diabetes Neuropædiatri (børn med neurologiske sygdomme f.eks. epilepsi, migræne, udviklingsproblemer, medfødte/erhværvede hjerneskader, forskellige syndromer og muskelsygdomme) Nefrourologi (urinvejssygdomme) Inkontinens (børn med ufrivillig vandladning) Almen pædiatri (f.eks. trivsels problemer, træthed) Psykosomatik (mavesmerter, hovedpine, fæcal inkontinens) Mave/tarm sygdomme (f.eks. colitis ulcerosa, morbus Crohn, medfødte misdannelser, glutenallergi, fordøjelsesproblemer) I børneambulatoriet tilbydes endvidere diabetesskole, astmaskole og epilepsiskole med tilbud om undervisning til børn, forældre, lærerer pædagoger og sundhedsplejersker. Centrale kliniske problemstillinger Børneambulatoriet sætter børn og familier i centrum og ser familien som en helhed. I dette samspil er det vigtigt at formidle viden i form af undervisning og oplæring tilpasset den enkelte, så familien bliver i stand til at mestre barnets sygdom. Generelle problemstillinger: Sygepleje til børn og forældre Sygepleje til kronisk syge børn Vejledning og undervisning til børn og forældre Sygeplejerskens arbejde i et ambulatorie Den ambulante patient Korttidssygepleje Mere specifikke problemstillinger: Sygepleje til børn med astma/allergi Sygepleje til børn med stofskiftesygdomme (f.eks.diabetes, forsinket eller for tidlig pubertet væksthormommangel og hypofyse insufficiens) Sygepleje til børn med neurologiske sygdomme (f.eks.epilepsi migræne udviklingsproblemer medfødte/erhvervede hjerneskader forskellige syndromer og muskelsygdomme) Sygepleje til børn med urinvejssygdomme (f.eks. urinvejsinfektioner, inkontinens, enuresis og misdannelser) Sygepleje til børn med cardiologiske sygdomme (f.eks. mislyde ved hjertet, medfødte misdannelser) Sygepleje til børn med neonatale sygdomme (f.eks. iltmangel ved fødslen kontrol af udvikling hos for tidligt fødte) Sygepleje til børn med mavetarmsygdomme (f.eks. colitis ulcerosa, morbus Chron, medfødte misdannelser, gluten allergi, fordøjelsesproblemer) Sygepleje til børn med psykosomatiske sygdomme (f.eks. mavesmerter ) Sygepleje til børn med facal incontinens Udarbejdet af kliniske vejledere Børneambulatoriet og uddannelsesansvarlig for afd. B Side 2 af 9

3 Sygepleje til overvægtige børn Sygepleje til børn der kommer til klinisk kontrol efter indlæggelse Tværfaglige og tværsektorielle forhold I Børneambulatoriet er der ansat i alt 12 sygeplejersker. Fordelt på følgende måde 1 afdelingssygeplejerske, 1 sygeplejerske med souschef funktion, 1 sygeplejerske der er leder af astmaskolen, yderligere 9 sygeplejersker. Børneambulatoriet afvikler ambulante besøg i tæt samarbejde mellem sygeplejersker og læger. Besøgene er delvist inddelt efter sygdomskategori, således at at de enkelte læger og sygeplejerskers specialviden udnyttes bedst muligt. Sygeplejerskerne har også selvstændige patient konsultationer. Der arbejdes efter kontaktpersonordning så alle familier har mindst en kontaktperson og ofte både en sygeplejerske og en læge. Praktisk er det organiseret så vi følger et 10 ugers rulleskema. Der arbejdes tæt sammen med afdelingens sekretærer, socialrådgiver, psykologer, diætist, samt hospitals klovne. I børneambulatoriet arbejder personalet sammen i forskellige tværfaglige teams omkring de forskellige sygdomskategorier: Astma/allergi, diabetes, inkontinens, allergivaccination, neuropædiatri, botox, psykosomatik og endokrinologi. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer Børn, der er henvist fra egen læge eller anden børneafdeling kommer til en børne forundersøgelse (BFU) i ambulatoriet. Nogle børn bliver afsluttet efter det første besøg, mens andre har et længere forløb i ambulatoriet. Nogle kommer til kontrol efter at have været indlagt på et af de andre afsnit i børneafdelingen. Sygeplejersken vejer og måler barnet, og værdierne bliver registreret på en højdevægtkurve i barnets journal. Dette gøres for at se, hvordan barnets trivsel er. Herefter bliver familien kaldt ind til lægen og sygeplejersken. Er det en forundersøgelse (BFU) spørger lægen og sygeplejersken til barnets forhistorie, hvad det aktuelle problem er, graviditet, fødsel, arvelige sygdomme, medicin mm. Er det en kontrol (BEU) hos et barn, der følges i ambulatoriet, spørger lægen og sygeplejersken til barnets tilstand, og der kan være svar på diverse undersøgelser. De fleste børn kan inddrages i samtalen. Samtidig med denne snak tager sygeplejersken vare på barnet, f.eks. vil nogle børn gerne tegne eller lege. Imedens observeres barnets udviklingsniveau. Sygeplejersken kan ved at finde relevant legetøj understøtte barnets leg så relevante observationer kan gøres. Efter indledende snak og spørgsmål bliver barnet undersøgt af lægen. Sygeplejersken hjælper med til at undersøgelsen kan gennemføres. Lægen fortæller derefter om undersøgelsens resultat, og familien bliver informeret om, hvad den videre plan er Udarbejdet af kliniske vejledere Børneambulatoriet og uddannelsesansvarlig for afd. B Side 3 af 9

4 med deres barn. Det kan f.eks. være diverse undersøgelser, blodprøver, urinprøve, registrering af barnets symptomer i en periode, opstart eller regulering af medicinsk behandling. I den forbindelse kan sygeplejerskens opgave være at lave undersøgelser på barnet (f.eks. priktest, lungefunktionsundersøgelse, måle blodsukker, urinflow, blærescanne). Derudover vejledes og undervises omkring sygdommen og informeres om eventuelle forholdsregler familien skal tage. Der vejledes også om medicin administrationsmåde. Hvis barnet skal ses i ambulatoriet igen, får familien en ny tid med fra sekretæren. Sygeplejerskerne har også selvstændige kontakter. Det kan være opfølgning på et ambulant besøg hvor der skal gives yderligere vejledning, kontrol af hvordan en behandling virker eller undersøgelser der skal laves. Indenfor inkontinensområdet er patientforløbene tilrettelagt således at sygeplejerskerne har den første kontakt med familierne og opfølgning sker sammen med en læge. Har børnene udelukkende enurisis varetages patientforløbet af sygeplejersker. Sygeplejefaglige opgaver Den studerende følges med en klinisk vejleder/sygeplejerske i udvalgte arbejdssituationer. Observere og reflektere over sygeplejerskens arbejdsområde Patientkontakt Grundlæggende sygeplejehandlinger, observationer ved normale tilstande samt ved afvigelser og indsamling af fysiologiske data, herunder udseende, ernæringstilstand, hudfarve, måling af f.eks. BT, puls, temperatur, urinstiks, mv. børne forundersøgelse, børne efterundersøgelser (kontrol), sygeplejekontakter, samtale, lægeundersøgelse af barnet undersøgelser f.eks. lungefunktion, urinflow, blodsukkermåling samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere, medicinadministration mm Udføre korrekt håndhygiejne, udvise korrekt uniformsetikette og have kendskab til retningslinjer herfor på e-dok Indlede en patientkontakt og foretage en dataindsamling af patientens oplevelse af egen krop og det at være patient Indlede en patientkontakt Patientens oplevelse af egen krop og det at være patient, f.eks.: o at have behov for hjælp i forbindelse med sygdom o at have en kronisk sygdom o at have et barn med en kronisk sygdom o hvilken betydning påklædning har for patienten o tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer, vaner, ønsker og blufærdighed i forbindelse med undersøgelse Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Vi har Astmaskole, Diabetesskole og Epilepsiskole, der konstant er under udvikling. Der arbejdes med et nyt tilbud til overvægtige børn. Det sker i et tværfagligt samarbejde mellem sygeplejesker, læger, diætister og psykologer i børneafdelingen og Udarbejdet af kliniske vejledere Børneambulatoriet og uddannelsesansvarlig for afd. B Side 4 af 9

5 fagfolk fra kommunen samt de lokale idrætsforeninger Omkring psykosomatik er der udviklet en teamfunktion til at hjælpe familierne. Dette team er sammensat på tværs af afsnit og faggrupper. I dette team foregår også visitationen af børnene så de tilbydes den mest optimale hjælp fra starten. Børn med diabetes tilbydes i stigende grad insulinpumpe. Der er også mulighed for kontinuerlig blodsukkermåling og der sker hele tiden udvikling indenfor området. Et nyt tiltag er at en diabetessygeplejerske er ansat til at arbejde på tværs af afsnit. Indenfor astmaområdet arbejdes der med at indføre nye undersøgelsesmetoder som bruges i udredningen af om børn har astma. Som et andet nyt tiltag skal astmasygeplejerskene lave anstrengelsestest på børnene (AUA), det er en opgave der tidligere er varetaget af fysioterapeuter. Der er arbejdsgrupper inden for alle specialeområder som arbejder med udarbejdelse af materiale til E-dok samtidig står de for udvikling af informationsmateriale til børn og forældre f.eks. pjecer. Der er en arbejdsgruppe der arbejder med dokumentation af sygeplejen. Der arbejdes på at implementere modellen ISBAR i forbindelse med sikker mundtlig kommunikation. Vi arbejder på at forbedre rulleplanen så kontaktpersonordningen forbedres. I rulleplanen er der fremover flere sygeplejespor, hvor sygeplejersker har individuelle patientkontakter. Udarbejdelse af af uddannelsespapirer til sygeplejerskeuddannelsen Fællesintroduktion og undervisning for nyansatte i børneafdelingen. Intern efteruddannelse af børnesygeplejersker. Børneafdelingens hjemmeside er under udarbejdelse. Der er altid igangværende kliniske projekter (Clinical trial i samarbejde med medicinalindustrien). I efteråret 2010 flytter ambulatoriet til nye lokaler, der arbejdes med at finde den mest optimale indretning i forhold til arbejdsopgaver og ressourcer i det nybyggede afsnit. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder I det daglige arbejde med barn og familie gøres der brug af sygeplejeprocessen Der bruges E-dok og elektronisk patientjournal Ved vurdering af barnets trivsel bruges vækstkurver Ved vurdering af barnets udskillelser anvendes væskevandladningsskemaer og Bristol score skema ISBAR i forbindelse med sikker mundtlig kommunation Udarbejdet af kliniske vejledere Børneambulatoriet og uddannelsesansvarlig for afd. B Side 5 af 9

6 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse I hospitalets HR-uddannelsesafdeling er ansat en uddannelseskoordinator og uddannelsesansvarlige til at varetage opgaverne omkring klinisk undervisning i samarbejde med de kliniske vejledere på afsnittene. Se kontaktpersoner på uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinator her: Kliniske vejledere i børneambulatoriet: b8rneambulatorium?edition=1 Introduktion til klinisk undervisning undervisning foregår før hvert modul og varetages af de uddannelsesansvarlige og koordinator. De uddannelsesansvarlige har ansvaret for at anvise uniformer og omklædningsrum, samt evt. at udlevere nøgler til hospitalet. I afsnittet bliver den studerende tilknyttet en klinisk vejleder. Den kliniske vejleder er sammen med den studerende ansvarlig for tilrettelæggelse af den kliniske periode. Den kliniske vejleder sender velkomstmail til den studerende ca. 14 dage før start på klinisk undervisning. Der forventes at den studerende giver tilbagemelding på modtagelsen af mailen. Velkomstmailen indeholder praktiske informationer. Ugeplanen for modul 1 ligger på studienet. Den første dag i afsnittet vil den studerende blive introduceret til afsnittet af den kliniske vejleder. Planlægningssamtalen: I løbet af den første uge afholdes planlægningssamtale med deltagelse af den studerende og klinisk underviser. Denne samtale bruges til at planlægge det kliniske undervisningsforløb med udgangspunkt i modulets læringsudbytte. Samtidige drøftes gensidige forventninger. Der laves aftale om brug af E-portfolie. Det forventes, at den studerende er velforberedt til samtalen. Den studerende har udarbejdet et skriftligt materiale (individuel klinisk studieplan) som udgangspunkt for samtalen som bl.a. indeholder præsentation af sig selv, stærke og svage sider samt forventninger til klinisk vejleder. Den kliniske vejleder vil sammen med den studerende planlægge hvilke børn og familie den studerende er med omkring, for at få de mest optimale betingelser for læring. I den periode er det mest hensigtsmæssigt at den studerende er sammen med den sygeplejerske, der har specialviden indenfor de sygdomsforløb de aktuelle familier har. I de konkrete situationer vil den studerende modtage vejledning fra den sygeplejerske hun følges med. Den studerende vil også være sammen med den kliniske vejleder, så der er mulighed for før-, under- og eftervejledning, refleksion og evaluering. Læringsmiljø /Studiemiljø I ambulatoriet har vi et læringsmiljø, hvor der er tid til fordybelse og refleksion både alene og sammen med personalet. Vi har et godt studiemiljø hvor alle er positive overfor læring, og det er legalt at spørge og stille spørgsmålstegn ved vante rutiner og forskellige måder at udføre og løse opgaver på. Det at den studerende er undrende giver mulighed for diskussion Udarbejdet af kliniske vejledere Børneambulatoriet og uddannelsesansvarlig for afd. B Side 6 af 9

7 og udvikling i afsnittet. I ambulatoriet er der kun ansat sygeplejersker, derfor vil den studerende altid følges en sygeplejerske og der vil være mulighed for at opleve flere forskellige rollemodeller. Den kliniske vejleder har hovedansvaret for planlægningen af uddannelsestilbuddene men de øvrige sygelejersker i ambulatoriet deltager også i undervisningen, da de er specialister indenfor hver deres fagområde. Ambulatoriet har et fælles sygeplejekontor. Her har hver sygeplejerske et skrivebord. Dette rum vil også fungere som den studerendes studierum og der vil være adgang til computere som deles med sygeplejerskerne. I hvert ambulatorie rum er der to computere som bruges under de ambulante besøg. Efter de ambulante besøg kan computerne bruges af den studerende. Der vil således være rig mulighed for adgang til IT. Computerne er opkoplet til internettet og der vil være adgang til E-dok. Den studerende vil have adgang til EPJ, AS 400, booking. I ambulatoriet er der litteratur der bruges til at vejlede patienter og faglitteratur som den studerende må benytte i den kliniske periode. E-portpolien vil være et vigtigt studieredskab. Her vil den kliniske vejleder følge den studerendes udvikling og læring og stille refleksive spørgsmål til det skriftlige materiale. Afsnittet forventer at den studerende: Møder velforberedt, dvs. med udgangspunkt i egne erfaringer, viden og holdninger har gjort sig overvejelser i forhold til læringsudbyttet for modulet Har sat sig ind i modulbeskrivelsen Har sat sig ind i afsnittets uddannelsestilbud Har udarbejdet skriftligt materiale til planlægningssamtalen Udarbejder individuel klinisk studieplan og ugeplaner Bruger E-portfolien som studie-, refleksionredskab og som kommunikationsredskab med klinisk vejleder og medvejleder Samarbejder aktivt og engageret med at nå læringsudbyttet Tager ansvar for egen læring Overholder aftaler Deltager i plejefællesskabet Vejlednings- og evalueringstilbud Vejledning Ved planlægningssamtalen strukturerer den kliniske vejleder i samarbejde med den studerende den kliniske undervisningsperiode i henhold til den individuelle kliniske studieplan / ugeplan Den studerende får dagligt før-, under- og eftervejledning. Desuden reflekterer den studerende i relation til sygeplejesituationer og træner kliniske færdigheder Fælles refleksion, hvor den studerende og uddannelsesansvarlig mødes og reklekterer med hinanden på tværs af afsnittene Studieredskaber: E-portfolio er et obligatorisk studieredskab i den kliniske undervisning. Den indeholder en præsentations- og en arbejdsportfolio, som den studerende skriver i Individuel klinisk studieplan og ugeplaner er en del af e-portfolio Den studerende giver klinisk vejleder, uddannelsesansvarlig og teoretisk underviser adgang til e-portfolien, så de kan følge den studerendes skriftlige studiearbejde, og Udarbejdet af kliniske vejledere Børneambulatoriet og uddannelsesansvarlig for afd. B Side 7 af 9

8 give skriftligt eller mundtligt tilbagemelding, for at optimere den studerendes læring Evaluering: Der afholdes en afsluttende samtale med klinisk vejleder og den studerende, hvor den studerendes læringsudbytte evalueres Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder: Er faglig kompetent sygeplejerske Har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse eller 9 ECTS-point Har interesse for at vejlede og undervise Indgår i løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/møder/supervision af uddannelses ansvarlige Uddannelsesansvarlig: Er sygeplejerske med bred klinisk sygeplejefaglig baggrund Har relevant diplom, master eller kandidatgrad Har vejlednings og undervisningserfaring Indgår i løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/kurser/supervision af ekstern supervisor Har gode samarbejds- og organisatoriske evner Har indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur I klinisk undervisning er pensum på sider pr. ects point. Pensum afspejler modulets læringsudbytte og bygger på praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Opgivet pensum er på ca. 45 sider. Derudover søger den studerende selv litteratur, bl.a. i forbindelse med studieaktiviteter. Den studerende dokumenterer sit samlede pensum i e-portfolien. Bondesen, Anne (2005). Børn og unge sundhed og sygepleje kapitel 4 (side ) Munksgaard, København (8 sider) Pedersen, Susanne Højlund (1998). Børne fortolkning af patientrollen I: Tidsskrift for sygeplejeforskning 1998/2 (side 8-27) (20 sider) Rath, U. (2007) Virksomhed som sygeplejerkse. I: Pedersen, S (red.) Sygeplejebogen del. Gads Forlag, 2.udg. (15 sider) Schiøtz, Peter Oluf og Skovby, Flemming (2006). Praktisk pædiatri. Munksgård Danmark, København Kapitel (side 19-26) (7 sider) Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende skal: Have udvist studieaktivitet knyttet til deltagelse i sygeplejefaglige opgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan. Jvnf. Afsnittet sygeplejefaglige opgaver Udarbejdet af kliniske vejledere Børneambulatoriet og uddannelsesansvarlig for afd. B Side 8 af 9

9 Opnå deltagelsespligten på et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen Deltage i planlagt studieaktivitet: Indlede patientkontakt og foretage dataindsamling. Dokumenteres i eportfolien Godkendelse af den generelle kliniske studieplan Dato: Skolens godkendelse: Udarbejdet af kliniske vejledere Børneambulatoriet og uddannelsesansvarlig for afd. B Side 9 af 9

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere